Vindmølleområde ved Gilbjergvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmølleområde ved Gilbjergvej"

Transkript

1 Vindmølleområde ved Gilbjergvej Kommuneplantillæg nr. 7 Forslag Maj 2011

2 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens område. Byrådet kan fastlægge bindende retningslinier for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier m.m. skal placeres og udformes inden for lokalplanens afgrænsning. Lokalplanen indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens bestemmelser. Det er lov om planlægning - kaldet planloven - der fastsætter rammerne for udarbejdelsen og indholdet af lokalplaner. Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan? Byrådet skal ifølge planloven udarbejde en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning. Formålet er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning samt sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område. Lokalplanforslaget og offentlig høring Formålet med lokalplanlægningen er desuden at give kommunens borgere kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger, inden byrådet kan vedtage planen endeligt. Ved offentliggørelsen af lokalplanforslaget indtræder et fuldstændigt forbud mod ny bebyggelse eller udnyttelse af de ejendomme, der er omfattet af planforslaget. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslagets offentliggørelse, kan fortsætte som hidtil. Endvidere berøres allerede meddelte bygge- eller udstykningstilladelser ikke af planforslaget. Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Byrådet vurderer herefter, i hvilken udstrækning eventuelle indsigelser og ændringsforslag skal imødekommes. Byrådet kan beslutte, evt. på baggrund af indkomne indsigelser, at foretage ændringer i lokalplanforslaget. Hvis byrådet vil foretage så væsentlige ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, skal dette forslag fremlægges i offentlig høring påny, hvorefter proceduren gentages. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort dette i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslagets offentliggørelse, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører desuden ikke pligt til at gennemføre bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Kommuneplantillæg Der skal være overensstemmelse mellem en lokalplan og kommuneplanen, der omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for lokalplanlægningen, som lokalplanen skal overholde, og rammerne kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget beskriver ændringer af kommuneplanen, herunder nye rammebestemmelser for lokalplanområdet. Hvis lokalplanen kræver vedtagelsen af et kommuneplantillæg, offentliggøres tillægget sammen med lokalplanen. 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Redegørelse 6 Lokalplanens baggrund og formål 6 Lokalplanområdet 6 Eksisterende forhold 7 Lokalplanens indhold 7 Redegørelse for anden planlægning og lovgivning 10 Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder 25 LOKALPLAN Vindmølleområde ved Gilbjergvej 31 1 Lokalplanens formål 31 2 Område og zonestatus 33 3 Områdets anvendelse 34 4 Udstykninger 38 5 Bebyggelsens omfang og placering 39 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 42 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold 53 8 Ubebyggede arealer 57 9 Tekniske anlæg Miljø Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Lokalplanens retsvirkninger 72 Vedtagelsespåtegning 73 Kortbilag 1 Matrikelkort 74 Kortbilag 2 Arealanvendelse 75 Kortbilag 3 Illustrationsskitse 76 KOMMUNEPLANTILLÆG nr Redegørelse 6 Rammer for lokalplanlægning 6 Vedtagelsespåtegning 73 Bilag A Rammekort 74 Bilag B Ikke-teknisk resumé af miljørapport 75 3

4 Indledning Lokalplan nr. 244 Dette dokument indeholder Lokalplan nr. 244 for område til vindmøller ved Gilbjergvej sydøst for Hejnsvig i Billund Kommune. Lokalplanen er opdelt i følgende hovedafsnit: Redegørelsen Redegørelsen giver indledningsvist en kort beskrivelse af lokalplanen og det område, der er omfattet af denne, herunder områdets beliggenhed, lokalplanens baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens indhold. Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, herunder en opsummering af de tilladelser og dispensationer, der er påkrævet fra andre myndigheder. I redegørelsen beskrives desuden resultatet af den miljøvurdering, der er gennemført under udarbejdelsen af lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg. Et ikke-teknisk resumé af miljørapporten er indsat som bilag til kommuneplantillægget, som findes sidst i lokalplanen. Lokalplanens redegørelse er ikke bindende for borgeren men tjener til forståelse af lokalplanen og dens bindende bestemmelser samt til dokumentation for de bagvedliggende undersøgelser, der er gennemført i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse, herunder dokumentation for lokalplanens overholdelse af lovmæssige krav og sammenhæng med anden planlægning. Lokalplanbestemmelser Lokalplanen opstiller bindende bestemmelser for lokalplanområdets fremtidige anvendelse. Bestemmelser er angivet med -tegn i overskriften og herefter opstillet i punktform. I lokalplanens bestemmelsesdel kan der være placeret tekst i farvede kasser. Tekst, som er omgivet af en farvet kasse i lokalplanens bestemmelsesdel, er ikke udtryk for bindende bestemmelser men er en uddybning af disse. En sådan tekst tjener til fortolkning og forståelse af lokalplanens bindende bestemmelser. Offentlighedsperiode Forslaget til lokalplan nr. 244 er offentliggjort den x. x Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal fremsendes til Teknik & Miljø forvaltningen inden den x.x

5 De bindende bestemmelser omfatter lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse, ny bebyggelses omfang, placering og ydre fremtræden samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere. Kortbilag Sidst i lokalplanen findes kortbilag og eventuelle andre illustrationer. Kortbilag omfatter matrikelkort med lokalplanområdets afgrænsning, områdets arealanvendelse og evt. andre forhold, der kan visualiseres. Lokalplanens illustrationer og kortbilag er bindende i det omfang, der henvises hertil i lokalplanens bestemmelser. Herudover har lokalplanens illustrationer til hensigt at give en forståelse af lokalplanens bestemmelser og være til inspiration. Kommuneplantillæg 7 Lokalplanen er omfatttet af de gældende kommuneplanrammer for vindmølleplanlægningen, som er fastsat i Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Billund Kommune. Lokalplanen forudsætter, at der udarbejdes og vedtages et kommuneplantillæg for at præcisere rammebetemmelserne og fastlægge rammeområdets afgrænsning i forhold til et konkret projekt, som er beskrevet i en miljørapport bestående af en VVM-redegørelse for anlægget og en miljøvurdering af planforslagene. Tillæg nr. 7 til Kommuneplan for Billund Kommune og den tilhørende miljørapport offentliggøres samtidig med nærværende lokalplan og med samme indsigelsfrist. 5

6 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Regeringen ønsker en udbygning af vedvarende energi, som skal dække mindst 30% af energiforbruget i Danmark i 2025, og det er sat som mål, at ca. 50% af el-forbruget i Danmark i 2025 skal dækkes af vindmøller. Størstedelen af udbygningen forventes at ske på havet, men der skal også ske en udbygning på land, både ved udlægning af nye vindmølleområder og ved udskiftning af eksisterende vindmøller med større og mere effektive vindmøller. Byrådet vedtog i september 2010 Vindmølleplan for Billund Kommune (Tillæg nr. 2 til Kommuneplan ), hvor der udlægges i alt 12 vindmølleområder, og hvor de overordnede retningslinjer for vindmølleområderne er fastlagt. Lokalplan nr. 244 er udarbejdet for at muliggøre opstilling af vindmøller i området ved Gilbjergvej, der i kommuneplantillæg nr. 2 er udlagt som vindmølleområde nr. 9 (rammeområde nr ) Formålet med lokalplanen er at fastsætte bestemmelser for området, som sikrer, at vindmølleanlægget etableres i overensstemmelse med de principper, som er beskrevet i miljørapporten, således at der sikres en optimal udnyttelse af vindenergien i området, og at der undgås miljøkonflikter i forhold til omgivelserne. Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger ved Gilbjergvej cirka 3,0 kilometer sydøst for Hejnsvig. Området er på cirka 22,5 ha og omfatter opstillingsfelter til fire vindmøller samt vejadgang m.v. hertil. 6

7 Eksisterende forhold Lokalplanens område ligger i landzone og forbliver i landzone. Området er præget af landbrugsmæssig drift med åbne marker og eksisterende bevoksning i form af mindre plantager og levende læhegn. Øst for lokalplanområdet ligger der fire fredede gravhøje. Lokalplanens indhold Anvendelse Lokalplanen udlægger areal til opstilling af fire vindmøller med tilhørende fundamenter, veje og de arealer, der er nødvendige som arbejdsareal for opstilling og vedligeholdelse af vindmøllerne. Vindmøllerne vil formentlig hver især have en effekt på 3,0 MW. Vindmølleanlæggets udformning Vindmøllerne vil have en navhøjde på 80 meter og en rotordiameter på 90 meter. Vindmøllerne skal opstilles på en ret linje og med en ensartet indbyrdes afstand, som maksimalt må variere med 5%. Kravene til vindmøllernes placering, udformning og effekt er fastlagt for at sikre, at vindmølleområdet fremstår som en harmonisk og let opfattelig geometrisk formation i forhold til det omkringliggende landskab og for at sikre, at vindenergien i området bliver udnyttet bedst muligt. Til hver vindmølle bliver der etableret et permanent arbejdsareal på cirka 1000 m 2 til serviceeftersyn og vedligeholdelse i vindmøllernes levetid. Vejadgang til vindmøllerne i driftsperioden etableres med to tilslutninger fra Gilbjergvej og derfra med serviceveje ud til de fire vindmøller. Vejadgangen er vist på lokalplanens kortbilag. Redegørelse for anden planlægning og lovgivning Miljøvurdering VVM-undersøgelse Planlægning for vindmøller sker med udgangspunkt i Planloven (LBK nr. 937 af 24/09/2009), herunder Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlig og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægng (BEK nr af 06/12/2006) som fastsætter, at der, som forudsætning for opstilling af nye vindmøller med en totalhøjde på over 80 meter og/eller opstilling af grupper af vindmøller med flere end tre vindmøller, skal udarbejdes forslag til kommuneplanretningslinjer med en redegørelse, der indeholder en særlig vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM-redegørelse). 7

8 Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af 05/05/2004) er kommunen forpligtet til at gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor foretaget en miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan. Miljørapport Kravene til indholdet af en miljøvurdering er i høj grad sammenfaldende med kravene til en VVM-redegørelse. Der er derfor udarbejdet en samlet miljørapport med VVM-redegørelse for anlægget og miljøvurdering af kommuneplantillægget og lokalplanen. Miljørapporten er offentliggjort sammen med planforslagene. Et ikke-teknisk resumé af miljørapporten indgår som bilag til kommuneplantillægget, der er indsat i lokalplanen. Sammenfattende redegørelse I forbindelse med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplan og kommuneplantillæg skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. Der skal desuden redegøres for de vedtagne planer, og for hvorledes kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger. Der udarbejdes et forslag til overvågningsprogram. VVM-tilladelse Opførelsen af anlægget må ikke påbegyndes, før kommunalbestyrelsen har meddelt VVM-tilladelse til det konkrete projekt. VVM-tilladelsen kan først meddeles, når kommuneplanretningslinjerne for anlægget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen. VVM-tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Vindmøllecirkulæret Cirkulære nr af 22/05/2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller fastsætter blandt andet, at en lokalplan for et vindmølleområde skal indeholde bestemmelser om vindmøllernes præcise placering, antal, mindste og største totalhøjde samt udseende. Cirkulæret fastsætter, at der ikke må planlægges for opstilling af vindmøller nærmere nabobeboelse end 4 gange vindmøllernes totalhøjde. Det fremgår af miljørapporten, at dette afstandskrav kan overholdes. Ved den konkrete vindmølletype, som er beskrevet og undersøgt i VVM-redegørelsen og miljøvurderingen, er afstandskravet 500 meter for at overholde 4 gange vindmøllens totalhøjde. Det er opfyldt for alle 18 naboboliger, der ligger inden for en kilometers afstand fra vindmøllerne. Nærmeste 8

9 nabobolig er ejendom men på adressen Kolding Landevej 51, som ligger i en afstand af 506 meter fra den nærmeste af de planlagte vindmøller. Vindmøllecirkulæret pålægger desuden kommunerne, at der i vindmølleplanlægningen tages hensyn til oplevelsen af landskabet omkring de planlagte vindmøller. I VVM-redegørelsen er der lagt særlig vægt på oplevelsen af landskabet fra de nærmeste bydannelser og veje, og det er generelt vurderet, at den eksisterende bevoksning og husene i byerne mere eller mindre vil reducere den visuelle påvirkning fra de planlagte vindmøller. I den sydlige del af Hejnsvig er der registreret en lokalitet, hvor det er vurderet, at de fire vindmøller kan forstyrre oplevelsen af byens sammenhæng med de nærtliggende landskaber. Set fra de nærmeste veje er det generelt vurderet, at den eksisterende bevoksning vil skjule størstedelen af de fire planlagte vindmøller, men der er registret nogle få lokaliteter på de nærmeste overordnede veje og de nærmeste mindre vejforbindelser i nærzonen, hvor det er vurderet, at det planlagte vindmølleprojekt vil fremstå visuelt dominerende. Generelt er det vurderet, at der ikke er nogen væsentlige udsigtspunkter på det overordnede vejnet, hvor det planlagte vindmølleprojekt vil påvirke oplevelsen af landskabet. I kommuneplan for Billund Kommune er der udpeget områder karakteriseret som uforstyrrede landskaber og som værdifulde landskaber. I de områder, som er karakteriseret som uforstyrrede landskaber, er der registreret en lokalitet, hvor det er vurderet, at de fire planlagte vindmøller bliver synlige. På baggrund af visualiseringer fra den pågældende lokalitet ved Egebjerg Landevej er det vurderet, at vindmøllerne ikke fremstår visuelt dominerende eller, at vindmøllerne forstyrrer oplevelsen i væsentlig grad. I de områder, der er karakteriseret som værdifulde landskaber, er der registreret tre lokaliteter, hvor det er vurderet, at de fire planlagte vindmøller bliver synlige. På baggrund af visualiseringer fra de tre lokaliteter, ved henholdsvis Skjoldbjergvej og Randbøl Hede er det vurderet, at vindmøllerne ikke forstyrrer oplevelsen af værdifulde elementer i landskabet i væsentlig grad. Fra øvrige punkter i det åbne land omkring vindmølleområdet er det generelt vurderet, at landskabet har en stor skala og en karakter præget af landbrugsdrift, som erfaringsmæssigt harmonerer godt med store vindmøller. Ved planlægning for vindmøller nærmere en 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal redegørelsen for planforsla- 9

10 get belyse anlæggenes samlede påvirkning af landskabet. I VVM-redegørelsen er der nærmere redegjort for det visuelle samspil med de øvrige vindmøller i det omkringliggende landskab. I VVM-redegørelsen er det vurderet, at de fire planlagte vindmøller kan opfattes som et selvstændigt anlæg, og det er vurderet, at den samlede visuelle påvirkning af landskabet er ubetænkelig. VE - loven Vindmøllerne er omfattet af bestemmelserne i Lov om fremme af vedvarende energi (LOV nr af 27/12/2008). Loven fastsætter, at der inden 4 uger før udløbet af høringsperioden for det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse skal afholdes et offentligt møde, hvor der redegøres for vindmølleopstillingens konsekvenser for de omkringliggende ejendomme. Ejere, som vurderer, at opstillingen påfører deres ejendom et værditab, skal anmelde kravet inden 4 uger efter mødets afholdelse. Ejere af ejendomme, som ligger i en afstand af mere end 6 gange totalhøjden af de planlagte vindmøller, skal indbetale et gebyr på kr. for behandling af kravet. En taksationsmyndighed træffer afgørelse om værditabets størrelse på baggrund af en individuel vurdering, med mindre opstilleren af vindmøllerne og ejere af de pågældende ejendomme indgår aftale om værditabets størrelse. Krav på betaling bortfalder, hvis værditabet udgør mindre end 1 % af ejendommens værdi, og beløbet kan nedsættes eller bortfalde, hvis ejeren af den faste ejendom har medvirket til tabet. Loven fastsætter også, at inden opstillingen af vindmøllerne påbegyndes, skal der ved annoncering udbydes mindst 20 % af ejerandelene til personer med fast bopæl indenfor en afstand af højst 4,5 kilometer fra opstillingsstedet for vindmøllerne. Øvrige personer med fast bopæl i den kommune, hvor vindmøllerne opstilles, er ligeledes berettiget til at afgive købstilbud men kan kun købe andele, såfremt de ikke afhændes til den førstnævnte personkreds. Ejerandelene udbydes som udgangspunkt til en pris beregnet ud fra en produktion på kwh pr. andel Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne i Kommuneplan for Billund Kommune, herunder Tillæg nr. 2 - Vindmølleplan for Billund Kommune. Hovedstruktur I tillæg nr. 2 til Kommuneplan , Vindmølleplan for Billund Kommune udpeges i alt 12 vindmølleområder. Kriterier for udpegningen er, at hvert område som udgangspunkt skal kunne rumme mindst 3 møller 10

11 med en totalhøjde mellem 100 og 150 meter. Det er en forudsætning, at lovgivningens bestemmelser om afstande og støj i forhold til naboer kan overholdes. Områderne omfatter udelukkende åbne landbrugsarealer, og ved udpegningen er det vurderet, at der ikke er væsentlige interesser af naturmæssig, landskabelig, kulturhistorisk eller tilsvarende karakter. Området ved Gilbjergvej er blandt de tolv udpegede vindmølleområder i Billund Kommune, og nærværende lokalplan er i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer i Kommuneplan for Billund Kommune. Rammer for lokalplanlægning I kommuneplantillæg nr. 2 er der fastsat fælles rammer for vindmølleområderne i Billund kommune samt specifikke rammer for de enkelte områder. De fælles rammer fastsætter blandt andet, at vindmøller skal udføres med ensartet rørformet tårn. Rotoren skal udføres med tre vinger, og omdrejningsretning skal være med urets retning set med ryggen mod vinden. Forholdet imellem navhøjde og rotordiameter skal være imellem 1:1 og 1:1,4. Vindmøllerne skal være ensartet hvid eller lys grå uden skiltning, dog må der udføres fabrikatsnavn eller logo på møllehuset. Ved vindmøllens fod må der opstilles en teknikbygning med en grundflade på maks. 3x3 meter og en højde på maks. 3 meter. Bygningsens facader og tag skal fremstå i afdæmpet grå, grågrøn eller gråbrun farve. Vindmøllerne skal opstilles, så der opnås størst mulig afstand til nærmeste nabobeboelser, og afstanden skal være mindst 500 meter. Det skal endvidere sikres, at nabobeboelser og de nærmeste udendørs opholdsarealer generes mindst muligt af skyggekast i mindre end 10 timer om året. Det fremgår af de specifikke rammer for vindmølleområdet ved Gilbjergvej, at der kan opstilles mindst 3 og højst 5 vindmøller med totalhøjde på imellem 100 og 150 meter. Vindmøllerne skal have ens størrelse, udseeende og omdrejningshastighed. Vindmøllerne skal opstilles i én lige række med ens afstand imellem vindmøllerne. Rækken skal orienteres i en retning fra vest til nordvest imod øst til sydøst. Kommuneplantillæg Lokalplanen forudsætter, at der udarbejdes og vedtages et kommuneplantillæg for at præcisere rammebestemmelserne og fastlægge rammeområdets afgrænsning i forhold til et konkret projekt, som er beskrevet i miljørapporten bestående af VVM-redegørelse for anlægget og miljøvurdering af planforslaget. Efter endelig vedtagelse af Tillæg nr. 7 til Kommuneplan for Billund Kommune indarbejdes dette i den digitale kommu- 11

12 neplan. Den digitale kommuneplan kan ses på Billund Kommunes hjemmeside Landzonetilladelser og bonusvirkning Lokalplanområdet er beliggende i landzone og fastholdes i landzone. Lokalplanen har bonusvirkning efter planlovens 15, stk. 4. Det vil sige, at de landzonetilladelser efter planlovens 35, stk. 1, som skulle meddeles for at realisere lokalplanens indhold, er meddelt samtidig med offentliggørelse af den endelige vedtagelse af lokalplanen. Et vilkår er blandt andet, at området retableres, når det ikke længere er i brug som vindmølleområde, det vil sige, at vindmøllerne og øvrige tekniske anlæg fjernes. Fundamenter skal fjernes til mindst en meter under terræn senest et år efter, anvendelsen er ophør. Vilkårene tinglyses på de enkelte ejendomme jvf. 2.4 og 12 i lokalplanen. Vej og trafik Trafikplan Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Gilbjergvej, hvor der tilsluttes to serviceveje, som giver adgang til de fire vindmøller. Der skal fremsendes vejprojekt for området til godkendelse ved Billund Kommune inden igangsætning af anlægsarbejdet. Natur International naturbeskyttelse Ifølge Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 408 af 01/05/2007) kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelsen af planen kan betyde, at planen enten skader Natura 2000-områder, eller at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), kan blive beskadiget eller ødelagt, samt at de plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b i alle livsstadier, kan blive ødelagt. Lokalplanområdet ligger ca. 3-4 kilometer fra nærmeste Natura 2000-områder. Det drejer sig om EF-Habitatområde nr. 71 Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage og Habitatområde nr. 74 Hedeområde ved Store Råbjerg. Områderne er udpeget på baggrund af en stor variation af naturtyper og arter. Det er i VVM-redegørelsen vurderet, at opstilling af vindmøller ved Gilbjergvej ikke vil medføre nogen negativ påvirkning af de dyr eller plantearter, der er omfattet af udpegningsgrundlaget. 12

13 Naturbeskyttelsesloven Øst og syd for lokalplanområdet ligger Fromssejr Plantage, hvoraf dele er udlagt som fredskov. Syd for lokalplanområdet ligger et beskyttet vandløb uden åbeskyttelseslinjer. Derudover findes flere mindre vandhuller, som er beskyttet efter 3 i Naturbeskyttelsesloven. Det udlagte vindmølleområde ved Gilbjerg ligger derudover i et skovrejsningsområde. En af servicevejene passerer tæt forbi et mindre vandhul vest for Gilbjerggård. Det er vurderet, at servicevejen kan etableres, uden at vandhullet og de tilhørende levevilkår for dyrelivet i vandhullet bliver påvirket negativt. Fredskovene og øvrige naturlokaliteter vil ikke blive påvirket af vindmølleprojektet, idet opstilling og drift kan foregå uden at berøre disse naturlokaliteter. En vindmølle bliver opstillet indenfor skovbyggelinjen og to vindmøller bliver opstillet på grænsen med vingeoverslag. Dette vil kræve dispensation fra kommunen. Grundvand og overfladevand Vindmøllerne er planlagt opstillet i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Den korteste afstand til en drikkevandsboring er ca. 500 meter, og grundvandet udnyttes til markvanding. Risikoen for spild eller udslip af olie eller diesel fra arbejdsmaskiner og kraner i anlægsfasen er i miljørapporten vurderet at være lille og kan sammenlignes med den risiko, der forekommer som følge af den intensive opdyrkning af jorden. Samlet set er der derfor minimal risiko for forurening af jord- eller grundvand som følge af aktiviteter i forbindelse med anlægs-, drifts- og retableringsarbejderne i mølleområdet. Kulturmiljøer Kirkeomgivelser Kirker er almindeligvis omfattet af en byggelinje på 300 meter i henhold til Naturbeskyttelseslovens 19, og de nærmeste omgivelser kan desuden være omfattet af de såkaldte Provst Exner fredninger. Herudover er der i kommuneplan for Billund Kommune udpeget kirkeomgivelser, som omfatter områder, hvor kirkebygningerne fremstår markant som et kulturhistorisk element i landskabet. Lokalplanområdet berører ikke de beskyttede områder. I miljørapporten er der redegjort for den visuelle påvirkning i forhold til tre kirker, som ligger inden for en radius på 4,5 kilometer fra lokalplanområdet. 13

14 Kulturmiljøer iøvrigt I kommuneplanen er der udpeget flere kulturmiljøer, herunder kulturmiljøer langs Grindsted Å, Nørreådal ved Almstok, dele af Randbøl Hede og dele af plantagerne øst og syd for lokalplanområdet. Lokalplanområdet berører ingen af de udpegede kulturmiljøer, men det fremgår af miljørapporten, at vindmøllerne vil kunne være synlige fra Lille Almstok og Randbøl Hede, hvor det er vurderet, at de planlagte fire vindmøller ikke fremstår dominerende eller vil forstyrre oplevelsen af de udpegede kulturmiljøer i væsentlig grad. Øst for de planlagte vindmøller er der registreret fire fredede gravhøje, og der er i forbindelse med planlægning af vindmølleprojektet rettet henvendelse til Esbjerg Museum, som i et høringssvar anbefaler, at vindmøllerne så vidt muligt bliver placeret uden for den mark, hvor tre af de fire gravhøje ligger. Derudover har Esbjerg Museum anbefalet, at vindmøllerne bliver placeret, så vingeoverslaget bliver så minimalt som muligt inden for 100 m-zonen. Derudover kan Esbjerg Museum ikke afvise, at der inden for projektområdet findes fortidsminder, som er beskyttet i henhold til museumslovens 27, og museet anbefaler på den baggrund, at der udføres en frivillig forundersøgelse, inden anlægsarbejdet bliver påbegyndt. Der bliver ikke placeret vindmøller på den mark, hvor der ligger fredede gravhøje, og den østligste vindmølle er placeret så langt fra den nærmeste fredede gravhøj, at der ikke bliver noget vingeoverslag ind over beskyttelseslinjen. En af servicevejene er placeret, så den passerer gennem beskyttelseszonen fra den nærmeste fredede gravhøj. Billund Kommune har i forbindelse med planlægningsarbejdet vurderet, at servicevejen ikke vil påvirke oplevelsen af gravhøjen, og at etablering af servicevejen ikke vil ødelægge de arkæologiske lag, fordi området i forvejen drives med almindelig landbrug, pløjning og harvning. En VVM-tilladelse indebærer, at Billund Kommune dispenserer for den pågældende servicevej i beskyttelseszonen. Miljø Jordforurening Der er ikke kortlagt jordforurening inden for lokalplanområdet. Såfremt man under bygge- og anlægsarbejde støder på jordforurening, skal arbejdet standses, hvorefter Billund Kommune og Region Syddanmark orienteres. 14

15 Støj I henhold til Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller (BEK nr af 14/12/2006) må ingen udendørs opholdsarealer indtil 15 meter fra nabobeboelser i det åbne land udsættes for en støjbelastning på mere end 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s og 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. I områder, der anvendes til eller er udlagt til støjfølsom arealanvendelse (bolig-, institutions-, sommerhus- og kolonihaveområder samt rekreative områder), er der fastsat grænseværdier på henholdsvis 37 og 39 db(a). Det fremgår af miljørapporten, at støjgrænserne vil kunne overholdes. Inden vindmøllerne opstilles, skal bygherren anmelde vindmøllerne til Billund Kommune med dokumentation for, at støjgrænserne kan overholdes. Billund Kommune kan forlange en efterfølgende støjmåling for at sikre, at grænseværdierne overholdes. Skyggekast I vejledningen til vindmøllecirkulæret anbefales, at ingen nabobeboelser bliver påført mere end 10 timers reelt skyggekast pr. år. Det fremgår af VVM-redegørelsen og miljøvurderingen, at fire naboboliger, på ejendommene Gilbjergvej 21, Kolding Landevej 47, Kolding Landevej 37 og Kolding Landevej 40, teoretisk får over ti timers udendørs reel skyggekast. En beregning, der tager hensyn til bevoksning og bygninger, der skærmer for skyggekast i bolig og på udendørs opholdsareal i umiddelbar nærhed af boligen, vil mere præcist angive, om skyggekastet overstiger ti timer om året. I VVM-tilladelsen vil der blive stillet krav om, at ingen nabobeboelser bliver ramt af skygger fra møllevinger i mere end ti timer i løbet af et år. Jordbrug Lokalplanområdet indgår i en landbrugsejendom. Landbrugspligten er ikke til hinder for opstilling af vindmøller i området, men der skal eventuelt indhentes tilladelse fra Jordbrugskommisionen. Der henvises til oplysninger om tilladelse i henhold til Landbrugsloven, som er omtalt i afsnittet om tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder. Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Tilladelser efter landbrugsloven Lokalplanområdet omfatter en dele af matr. nr. 1a, 2o, 3a og 3l alle Grindsted By, Hejnsvig. Alle ovennævnte matrikler ligger i landzone og er undergivet bestemmelser om landbrugspligt. 15

16 I henhold til landbrugslovens 7, stk. 2 kan landbrugspligten ophæves efter ansøgning til jordbrugskommissionen, når særlige forhold taler for det. Kommisionen kan i den forbindelse stille betingelser i medfør af 7, stk. 5. Brugs- eller lejeaftale om opstilling af en vindmølle på en landbrugsejendom kræver jordbrugskommisionens tilladelse, såfremt at vindmøllens grundareal er over 25 m 2, eller at aftalen gælder for et længere ridsrum end 30 år, jævnfør afsnit 9.5 i Vejledning nr. 97 af 22/11/2010 om reglerne i lov om landbrugsejendomme. En ophævelse af landbrugspligten i forbindelse med en udstykning af arealer til fundamenter, arbejdsarealer og evt. adgangsveje kræver ligeledes jordbrugskommisionens tilladelse. Tilladelse efter museumsloven Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder, f.eks stensamlinger eller mørke spor i undergrunden, skal den del af arbejdet, der berører fortidsmindet, straks indstilles, og Esbjerg Museum kontaktes. Efter indstilling fra museet vurderer Kulturarvsstyrelsen, hvorvidt der skal foretages en arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet kan fortsætte. Udgiften til denne undersøgelse afholdes af bygherre. Udgifterne afholdes dog af Kulturarvsstyrelsen, hvis det lokale museum i en forud for projektet bestilt udtalelse har meddelt, at der ikke var fortidsminder af væsentlig interesse på arealet. I særlige tilfælde kan Kulturarvsstyrelsen yde tilskud til privates udgifter til større forundersøgelser og arkæologiske udgravninger. Meromkostninger i forbindelse med anlægsforsinkelser, som de arkæologiske undersøgelser kan påføre bygherre, dækkes ikke af museumslovens bestemmelser. Tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen I henhold til Luftfartsloven (LBK nr. 731 af 21/06/2007) skal vindmøller med en totalhøjde på over 100 meter anmeldes til Statens Luftfartsvæsen, og opførelsen af vindmøllerne må ikke påbegyndes, før der er udstedt attest om, at hindringen skønnes ikke at være til fare for lufttrafikkens sikkerhed. Luftfartshindringer med en højde på 100 meter og indil 150 meter skal afmærkes, hvis Luftfartsvæsenet kræver det. Efter de almindeligt gældende regler skal vindmøller afmærkes med lavintensivt, fast, rødt lys på minimum 10 candela, og lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet. Lysmarkeringen skal placeres på nacellen (generatorhuset), og lyset skal altid, uanset møllevingernes placering, være synligt 360 grader i et vandret plan, hvilket kræver to lamper på hver vindmølle. 10 candela svarer til lyset fra en 9 W glødepære. 16

17 Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. drejer sig om el-, telefon-, tele- og TV-kabler, vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. 17

18 LOKALPLAN 244 Vindmøller ved Gilbjergvej I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for lokalplanområdet, som er beskrevet i lokalplanens 2. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er at sikre: at området kan anvendes til opstilling af 4 vindmøller, at vindmøllerne opstilles på en ret linje med ensartet indbyrdes afstand, at vindmøllerne får et ensartet udseende, at der kan etableres tekniske anlæg, som er nødvendige for vindmøllernes etablering og drift, at der fastsættes vilkår om fjernelse af de 4 vindmøller med tilhørende tekniske anlæg ved ophør af elproduktion i området. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1. Området omfatter følgende matrikler: del af matr.nr. 1a del af matr.nr. 2o del af matr.nr. 3a del af matr.nr. 3l Grindsted By, Hejnsvig Grindsted By, Hejnsvig Grindsted By, Hejnsvig Grindsted By, Hejnsvig 2.2 Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 3. januar 2011 udstykkes fra nævnte ejendomme indenfor lokalplanens område. 2.3 Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone. 2.4 I henhold til planlovens 15, stk. 4 er der med lokalplanens endelige vedtagelse samtidig meddelt landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1 til anvendelse, udstykning, bebyggelse og befæstelse m.v. af lokalplanområdet, der er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det skal tinglyses på ejendommen, at vindmøllerne med tilhørende tekniske anlæg skal fjernes af ejeren, inden ét år efter driften er ophørt. Fundamenter til vindmøller skal fjernes i en 18

19 dybde af mindst 1 meter, og arealerne skal af ejeren retableres til landbrugsmæssig drift. Dette skal ske uden udgift for det offentlige. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til landbrugsdrift og vindmølledrift. 3.2 Inden for lokalplanområdet kan der placeres fire nye vindmøller, der er ens og opstilles samtidig. Der kan anlægges tilhørende adgangsveje, arbejds- og vendepladser, samt kabelskabe eller tilsvarende tekniske anlæg, der er nødvendige for vindmøllernes drift. 4 Udstykninger 4.1 Hver vindmølle kan udstykkes i en selvstændig parcel. Hver parcel skal have et grundareal svarende til minimum møllens fundament og maksimum m Ved udstykning skal vejadgang til de udstykkede arealer udlægges som privat fællesvej eller udmatrikuleres. 4.3 Det er en betingelse for udstykning af en vindmølleparcel og eventuelt tilhørende adgangsvej, at der tinglyses deklaration med Billund Kommune som påtaleberettiget om, at ejeren af vindmølleparcellen forpligtes til senest 2 år efter ophør af vindmølledriften at foranledige og bekoste matrikulær sammenlægning med tilgrænsende bestående landbrugsejendom. 5 Vej-, sti og parkeringsforhold 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Gilbjergvej som vist i princippet på kortbilag 2. Vejprojekt for området skal fremsendes til godkendelse ved Billund Kommune inden igangsætning af anlægsarbejdet. 5.2 Adgangsveje udlægges som private fællesveje, hvis møllerne ejes af andre end ejeren af den ejendom, hvor de er opført, eller hvis der i øvrigt sker adgang over anden mands ejendom. Deklarationen skal indeholde oplysninger om vedligeholdelse, renholdelse og vinterrydning af adgangen samt en udgiftsfordeling til dette. 5.3 Adgangsveje skal udlægges i en kørebane på 5,5 meter. 5.4 Ved hver vindmølle kan der anlægges en permanent arbejds- og vendeplads med et areal på op til 1.000m 2. 19

20 5.5 Adgangsveje samt permanente arbejds- og vendepladser skal befæstes med en kørefast belægning af grus. 5.6 Der må ikke etableres permanent belysning af adgangsveje eller arbejds- og vendepladser. 6 Tekniske anlæg 6.1 Ledninger mellem de enkelte vindmøller, kabelskabe og elnettet skal fremføres under terræn. 6.2 Eksisterende ledninger skal respekteres eller omlægges efter aftale med ledningsejer. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Der kan opstilles 4 vindmøller på en ret linje med en ensartet indbyrdes afstand som vist på kortbilag 2. Der må maksimalt være en afvigelse på 5%. 7.2 Vindmøllernes rotordiameter må maksimalt være 90 meter og vindmøllernes navhøjde maksimalt 80 meter. Totalhøjden må maksimalt være 125 meter. Højden måles fra overkant af fundament (sokkel) til vingespids, når spidsen er højst over terræn. 7.3 Vindmøllernes fundamenter skal tildækkes så højst 1 meter af soklen er synlig over terræn. 7.4 Transformere skal indbygges i generatorhuset (nacellen) eller i tårnet på de enkelte vindmøller. 7.5 Der kan opføres en teknikbygning og en koblingsstation i forbindelse med nettilslutningen af vindmølleområdet. Teknikbygning og koblingstationen må tilsammen maksimalt have et grundareal på 30 m 2 og en højde på 3 meter. Teknikbygningen og koblingsstationen skal placeres samlet tæt ved foden af en af vindmøllerne. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Vindmøllerne i området skal være ensartede med samme rotordiameter og navhøjde. Vindmøllerne skal være ens med hensyn til udformning, materialer, farver og lignende. Vindmøllerne skal opføres med lukkede, koniske rørtårne. Rotorerne skal have tre vinger, og omdrejningsretningen skal være med uret set med ryggen mod vinden. 20

21 8.2 Vindmøllernes tårn, nacelle (møllehus) og rotor skal fremstå i en lys grå farve, og farven må ikke være mørkere en RAL 7035 ( af hensyn til flysikkerheden). Vingerne skal være antirefleksbehandlede svarende til et glanstal på cirka Der må ikke opsættes reklamer eller skilte inden for lokalplanområdet, dog tillades vindmølleproducentens logo på hver side af vindmøllernes nacelle (møllehus). 8.4 Vindmøllerne skal afmærkes af hensyn til lufttrafikken efter krav fra Statens Luftfartsvæsen i henhold til de til enhver tid gældende regler. Afmærkningen af hver vindmølle omfatter to lavintensive, faste røde lys på 10 candela, som monteres øverst på nacellen (møllehuset), så lyset altid er synligt 360 grader i et vandret plan. Anden permanent belysning af vindmøllerne med tilhørende anlæg er ikke tilladt. 8.5 Teknikbygningerne skal fremstå i en afdæmpet grå, grågrøn eller gråbrun farve, der videst muligt falder ind i omgivelserne. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Ubebyggede arealer, som ikke anvendes til adgangsveje, arbejds- og vendepladser, skal så vidt muligt fortsat anvendes til landbrugsmæssig drift. 9.2 Der må højst foretages terrænregulering på +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn ved opstilling af vindmøllerne. Terrænreguleringer skal udføres med bløde overgange, så det færdige terræn fremstår som en naturlig del af landsakbet. 9.3 Ubebyggede arealer må ikke anvendes til oplag. 10 Miljø 10.1 Vindmøllerne skal overholde bestemmelserne i Miljøministeriets Bekendtgørelse nr af 14/12/2006 om støj fra vindmøller Vindmøllerne må ikke påføre nabobeboelser skyggekast i mere end 10 timer om året beregnet som reel skyggetid. 21

22 11 Ibrugtagen af ny bebyggelse 11.1 Vilkår for meddelt tilladelse til at påbegynde anlægget i henhold til Bekendtgørelse nr af 06/12/2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet(vvm) i medfør af Lov om planlægning (VVM tilladelse) skal være opfyldt, inden vindmøllerne kan tages i brug Forud for opstilling og ibrugtagning af vindmøllerne skal det dokumenteres overfor Billund Kommune, at vindmøllerne kan overholde støjgrænserne i henhold til Bekendtgørelse nr af 14/12/2006 om støj fra vindmøller Vindmøllerne skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen og afmærkes efter Statens Lufartsvæsens anvisninger Inden vindmøllerne kan tages i brug, skal området være ryddet for byggeaffald og lignende. 12 Landzonetilladelse 12.1 Med lokalplanens endelige vedtagelse meddeles samtidig tilladelse efter Planlovens 35, stk.1 (landzonetilladelse) til opførelse af vindmøllerne med tilhørende tekniske anlæg samt til ændret arealanvendelse og udstykning af vindmølleparceller, herunder eventuelt tilhørende adgangsvej - bonusvirkning. Det forudsættes, at der tinglyses deklaration om, at vindmøllerne fjernes for ejerens regning senest 1 år efter, at elproduktionen på vindmøllerne er ophørt, og at fundamenter fjernes til mindst 1 meter under terræn, samt at eventuelle udstykkede vindmølleparceller og adgangsveje sammenlægges med tilgrænsende bestående landbrugsejendom. 13 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger 13.1 Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder således et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen Når fristen for fremsættelse af bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser er udløbet, kan Billund Kommune efter planloven give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med for- 22

23 slaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et støre byggearbejde, der er lokalplanpligtigt De midlertidige retsvirkninger gælder for lokalplanforslagets offentliggørelse den xx.xx. 2011, indtil den endeligt vedtagene lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter lokalplanforslaget offentliggøres. Varige retsvirkninger 13.4 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må det område, der er omfattet af planen, kun bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jævnfør planlovens Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis det ikke er i strid med principperne i planen. Større afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Lokalplanen fortrænger private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige hermed. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. 23

24 Vedtagelsespåtegning Forslag til lokalplan nr. 244 for Billund Kommune er vedtaget af Billund byråd den 26. marts Forslaget er offentliggjort den Borgmester Kommunaldirektør Lokalplan nr. 244 for Billund Kommune er endeligt vedtaget af Billund Byråd den 26. marts 2011 Den endeligt vedtagne plan er offentliggjort den Borgmester Kommunaldirektør 24

25 Kortbilag 1 Matrikelkort Nord 25

26 Kortbilag 2 Arealanvendelse Nord 26

27 Kortbilag 3 Illustrationsskitse Nord 27

28 Kommuneplantillæg nr. 7 Redegørelse Baggrund og formål Baggrunden for kommuneplantillæg nr. 7 er et konkret projekt for opstilling af 4 vindmøller i vindmølleområdet ved Gilbjergvej, som i kommuneplantillæg nr. 2 er udlagt som vindmølleområde nr Rammerne for området giver mulighed for opstilling af mindst 3 og højst 5 nye vindmøller. Vindmøllerne skal have en totalhøjde på imellem 100 og 150 meter. Forud for udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 7 og den tilhørende miljørapport med VVM-redegørelse for projektet og miljøvurdering af planforslaget, har Billund Kommune indkaldt ideer og bemærkninger til VVM-redegørelsens indhold i perioden 9. november til 23. november Der er ligeledes foretaget en høring af berørte myndigheder i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. De indkomne bemærkninger og høringssvar har indgået i den videre planlægning med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering. Miljørapporten er offentliggjort samtidig med planforslagene, og et ikke-teknisk resumé af miljørapporten indgår som bilag til kommuneplantillægget. Formålet med kommuneplantillæg nr. 7 er at præcisere rammerne for lokalplanlægningen i vindmølleområdet ved Gilbjergvej med udgangspunkt i det konkrete projekt, som er nærmere beskrevet og undersøgt i den tilhørende miljørapport. Med kommuneplantillæg nr. 7 ændres rammeområdets afgrænsning i overensstemmelse med det konkrete projekt. Den nye afgrænsning af rammeområde nr , som fremgår af Bilag A - Rammekort, ligger inden for den hidtige geografiske afgrænsning, der var fastlagt i kommuneplantillæg nr. 2. Rammebestemmelserne for lokalplanlægningen ændres, så der gives mulighed for at etablere to teknikbygninger på tilsammen 30 m 2 tæt ved foden af en af vindmøllerne i stedet for en bygning på 3 gange 3 meter ved foden af hver vindmølle. Øvrige rammer fastholdes, herunder de fælles rammer for alle vindmølleområderne i Billund Kommune, som fremgår af af kommuneplantillæg nr. 2. Offentlighedsperiode Forslaget til kommuneplantillæg nr. 7 er offentliggjort den x. x Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal fremsendes til Teknik & Miljø forvaltningen inden den x.x

29 Rammer for lokalplanlægningen Fælles rammer for alle vindmølleområder De eksisterende fælles rammer for alle vindmølleområder, som fremgår af tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Billund Kommune, er fortsat gældende. Nye rammer for område nr : Der kan opstilles 4 vindmøller med totalhøjde på imellem 100 og 125 meter. Vindmøllerne skal have ens størrelse, udseende og omdrejningshastighed. Vindmøllerne skal opstilles i én lige række med ens afstand imellem vindmøllerne. Rækken skal orienteres i en retning fra vest til nordvest imod øst til sydøst. Ved foden af den ene af vindmøllerne må der opstilles en teknikbygning med et areal på maksimalt 30 m 2 og med en højde på maksimalt 3 m. Bygningens facader og tag skal fremstå i afdæmpet grå, grågrøn eller gråbrun farve. 29

30 Bilag A Rammekort Nord 30

31 Ikke teknisk resume 2.1 Indledning Billund Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre fire vindmøller ved Gilbjergvej sydøst for Hejnsvig. Området, hvor vindmøllerne er planlagt opstillet, er i Vindmølleplan for Billund Kommune udlagt til vindmølleområde nr. 9 med rammeområdenr , hvor der må opstilles mindst 3 og højst 5 vindmøller. Disse nye vindmøller skal i givet fald opstilles i én lige række orienteret i en retning fra vest til nordvest imod øst til sydøst. Forud for planlægningsprocessen har Billund Kommune foretaget en indledende offentlig høring fra den 9. november 2010 til den 23. november Efter den indledende offentlige høring er der udarbejdet en VVM-redegørelse og Miljørapport, hvor anlæggets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab materielle goder og kulturarv samt samspillet mellem disse faktorer er undersøgt og vurderet. Projektforslag Projektet omfatter fire ens vindmøller med en totalhøjde på 125 meter målt fra terræn til vingespids i øverste position. Vindmøllerne har en navhøjde på 80 meter og en rotordiameter på 90 meter. Mølledesignet er traditionel dansk med tre vinger, et møllehus og et rørtårn. Farven på alle vindmøllens dele er lys grå, og vingerne er overfladebehandlet til et glanstal på maksimalt 30, så de fremstår med en mat overflade, der reducerer vingernes refleksion. 0-alternativet Ved 0-alternativet fastholdes de eksisterende forhold, og der opstilles ingen vindmøller i området. 2.2 Vindressourcerne Projektområdet ved Gilbjergvej har gode vindressourcer med en beregnet middelvindhastighed på 6,4 meter pr. sekund i navhøjde, 80 meter over terræn, hvilket svarer til et energiindhold på kwh/m 2 /år. Produktionen fra de fire nye vindmøller ved Gilbjergvej er beregnet til cirka MWh årligt. Mølleparkens elproduktion vil dermed kunne dække cirka husstandes årlige elforbrug til apparater og lys, på hver kwh. De fire vindmøller ved Gilbjergvej vil i deres tekniske levetid på 20 år producere MWh. 31

32 2.3 Miljøpåvirkninger i anlægsfasen Anlægsarbejder Hele anlægsfasen vil formodentlig strække sig over uger, før alle aktiviteter er tilendebragt, dvs. til vindmøllerne er stillet op, tilsluttet elnettet og sat i drift. Arbejdet omfatter nedenstående aktiviteter. Arbejdsveje, pladser og fundamenter Fra Gilbjergvej bliver der etableret serviceveje ud tilhver af de fire vindmøller. Servicevejene bliver etableret i 5,5 meters bredde med stabilt vejmateriale. Eksisterende markveje bliver udvidet og forstærket om nødvendigt, såfremt de skal anvendes som serviceveje. Ved en realisering af projektet vil anlægget omfatte ca meter ny vej samt opretning og forstærkning af 630 meter eksisterende markvej. I anlægsfasen bliver der ved hver mølleplads etableret et arbejdsareal på m 2 til opstilling af vindmøllerne. Når anlægsfasen er overstået, bliver arbejdsarealerne ved hver mølle reduceret til m 2. Herudover omfatter anlægsarbejderne etablering af midlertidige arbejdsarealer til arbejdsskure, P-pladser og til kortvarig opbevaring af større vindmølledele. Midlertidige grusarealer, som ikke bliver anvendt i driftsfasen, bliver brudt op og bortkørt til genanvendelse. Fundamenterne til de fire vindmøller bliver etableret cirka en måned før, vindmøllerne bliver stillet op. Til et enkelt vindmøllefundament bliver der normalt anvendt cirka 800 m 3 armeret beton, hvilket omfatter cirka læs beton og 2 3 vognlæs med øvrige fundamentsdele. Vindmøller Opstilling af de fire vindmøller ved Gilbjrgvej omfatter levering af vindmølledele transporteret på cirka 80 lastvogne eller specialtransporter. Opstilling af en enkelt vindmølle strækker sig normalt over 4 5 dage og indebærer anvendelse af to kraner. Nettilslutning For at forbinde vindmøllerne med elnettet bliver der fra vindmøllerne fremført jordkabler til et af forsyningsselskabet udpeget tilslutningspunkt. Tilslutningspunktet bliver præciseret, når elforsyningsselskabet har behandlet en ansøgning om nettilslutning. Der kan ved opførelse af de store vindmøller være behov for en teknikbygning og en koblingsstation med et samlet areal på op til 30 m 2. 32

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 Forhold til anden planlægning 7 Planloven 7 Vindmøllecirkulæret 8 VE-loven 8 Kommuneplan 9 Zonestatus

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013

Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Lokalplan 1200-36 Vindmøller ved Turebylille Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Turebylille Turebyholmvej Sydmotorvejen Vordingborgvej Vindmøller ved Turebylille Offentlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015.

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. LOKALPLAN 24-001 VINDMØLLER VED MARSVINSLUND FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 3 3.

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG

...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG ...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG Baggrund og formål Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et bestemt område. Det kan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 279. For et område til vindmøller ved Bindesbøl. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 279. For et område til vindmøller ved Bindesbøl. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 279 For et område til vindmøller ved Bindesbøl Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 20. april 2010 Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76 LOKALPLAN NR. 76 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLEPARK VED GESTENGE I STAUNING ~TUFT~PN WflMMTTMT~ i LOKALPLAN NR. 76 Lokalplan for et område til vindmøllepark ved Gestenge i Stauning. Udarbejdet i oktober 1994

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum Lokalplan 11 Vindmøller ved Bovnum Varde Kommune September 2007 Lokalplan 11 Indholdsfortegnelse 1 VARDE KOMMUNE LOKALPLAN 11 VINDMØLLER VED BOVNUM INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 I REDEGØRELSE 4 Baggrund

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 414 A. Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum. Forslag

Lokalplan nr. 414 A. Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum. Forslag Lokalplan nr. 414 A Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE. Lokalplan nr. 242. Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn

EBELTOFT KOMMUNE. Lokalplan nr. 242. Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn 02.07.02 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 242 Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Ll. Binderup Smorupvej

LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Ll. Binderup Smorupvej LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Vindmølleområde Brorstrup Område A Ll. Binderup Smorupvej Brorstrup Kærvej Kirkevej Rodhøjvej Løgstørvej Kgs. Tisted Elbjergvej Tisbjergvej REBILD KOMMUNE HOBROVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x For et område ved Rønne Stadion Nord December 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDMØLLE?ARK VED LANDTING LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanens formål er at give mulighed for at etablere en vindmøllepark i Landting området. Ved vindmølleparkens

Læs mere

Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted. Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014

Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted. Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014 Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014 Lokalplan nr. 4-001 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes.

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.xx

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.xx Offentlig fremlagt xx.xx.xx - xx.xx.xx Forslag til Lokalplan Papirformat: A4 Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted MOTORVEJ HØGSTED VREJLEV KLOSTERVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Læs mere

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 01-012 VINDMØLLER NORD-VEST FOR NYRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1996 Vejledning En lokalplan fastlæggerbestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN 24-001. og Kommuneplantillæg nr. 19. Vindmøller, Saltum Kær Saltum

LOKALPLAN 24-001. og Kommuneplantillæg nr. 19. Vindmøller, Saltum Kær Saltum LOKALPLAN 24-001 og Kommuneplantillæg nr. 19 Vindmøller, Saltum Kær Saltum September 2007 Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofoto BlomInfo,

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan nr. 32-T-11.01 Kommuneplantillæg nr. 5 Forsøgsvindmøller ved Try FORSLAG

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan nr. 32-T-11.01 Kommuneplantillæg nr. 5 Forsøgsvindmøller ved Try FORSLAG BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan nr. 32-T-11.01 Kommuneplantillæg nr. 5 Forsøgsvindmøller ved Try FORSLAG Forslaget er i offentlig høring fra 11. januar 2011 til 8. marts 2011 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget

Læs mere

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune Returadresse Planlægning Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 Sagsbehandler Pia Degn Eriksen Direkte telefon 99741184 E-post planlagning@rksk.dk

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller Tønder Kommune TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August 2013 Kommuneplantillæg nr. 12-001 er udarbejdet af

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 272 FORSØGSMØLLER VED FLØ. Ikast-Brande Kommune

LOKALPLAN NR. 272 FORSØGSMØLLER VED FLØ. Ikast-Brande Kommune LOKALPLAN NR. 272 FORSØGSMØLLER VED FLØ Ikast-Brande Kommune Titel Forsøgsmøller ved Flø Udarbejdet af PlanEnergi, i samarbejde med Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen Henvendelse Ikast-Brande Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern

Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011

FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011 FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011 Lokalplan nr. 239 Vindmølleområde Lindum Teknisk Forvaltning - Vedtaget 21. december. 2011 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget

Læs mere

Lokalplan nr. 245 Vindmølleområde ved Kolstrupvej. Kommuneplantillæg nr. 8

Lokalplan nr. 245 Vindmølleområde ved Kolstrupvej. Kommuneplantillæg nr. 8 Lokalplan nr. 245 Vindmølleområde ved Kolstrupvej Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag April 2011 Lokalplan nr. 245 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige

Læs mere

En kortfattet beskrivelse... 3 Forhold til anden planlægning... 5 Forhold til anden lovgivning... 6 Tilladelser fra andre myndigheder...

En kortfattet beskrivelse... 3 Forhold til anden planlægning... 5 Forhold til anden lovgivning... 6 Tilladelser fra andre myndigheder... Ø. Doense HADSUND Vive Hadsund Syd Oue trup Assens Kielstrup Valsgård Ajstrup Norup Stinesminde Hørby Skoleby Havndal MARIAGER y HOBRO Dalbyover Enslev Udbyhøj Råby Kærby Udbyhøj Sønder Onsild Gjerlev

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Lokalplan nr. 281. For et område til vindmøller sydvest for Tim. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 281. For et område til vindmøller sydvest for Tim. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 281 For et område til vindmøller sydvest for Tim Ringkøbing-Skjern Kommune 15. november 2011 Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune Planlægning Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Planlægger:

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 590 for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling 2 Indhold Lokalplanens redegørelse 5 Baggrund Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan. Lokalplan nr. 800.8111-L02. Vindmølleområde ved Høgsted. Politisk behandling. Ny tekst er vist med rød, se side 20, 21 og 24

Lokalplan. Lokalplan nr. 800.8111-L02. Vindmølleområde ved Høgsted. Politisk behandling. Ny tekst er vist med rød, se side 20, 21 og 24 Politisk behandling Ny tekst er vist med rød, se side 20, 21 og 24 Lokalplan Lokalplan nr. 800.8111-L02 Papirformat: A4 MOTORVE J Vindmølleområde ved Høgsted HØGSTED RVEJ TE KLOS EJLEV VR Hjørring Kommune

Læs mere

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen Hesteherregårdspension Aggersvold Dato: 16-10-2014 c/o Investeringsselskabet af 30.4.1 Sagsb.: Milee Store Strandstræde 21, 2.tv. Sagsnr.: 14/59632 1255 København K Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-63 og Kommuneplantillæg 23. Telemast syd for Amalievænget, Nakskov

FORSLAG. Lokalplan 360-63 og Kommuneplantillæg 23. Telemast syd for Amalievænget, Nakskov FORSLAG Lokalplan 360-63 og Kommuneplantillæg 23 Telemast syd for Amalievænget, Nakskov August 2013 Offentlig høring fra den 27. august til 22. oktober 2013 FORSLAG TIL LOKALPLAN FOR TELEMAST SYD FOR AMALIEVÆNGET,

Læs mere

Lokalplan 40.34 LOKALPLAN. Lokalplan for vindmølleområde 40.LV.47 - Sønder Herreds Plantage Juni 2012 Morsø Kommune

Lokalplan 40.34 LOKALPLAN. Lokalplan for vindmølleområde 40.LV.47 - Sønder Herreds Plantage Juni 2012 Morsø Kommune Lokalplan 40.34 LOKALPLAN Lokalplan for vindmølleområde 40.LV.47 - Sønder Herreds Plantage Juni 2012 Morsø Kommune ? Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed for at

Læs mere

Lokalplan nr. 285 Camping- og feriecenter samt hotel ved Ellehammers Allé og Nordmarksvej i Billund

Lokalplan nr. 285 Camping- og feriecenter samt hotel ved Ellehammers Allé og Nordmarksvej i Billund Camping- og feriecenter samt hotel ved Ellehammers Allé og Nordmarksvej i Billund Juni 2016 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 10.013 for nedlagt sygehus i Nibe K O M M U N E P L A N Den 23. februar 2015 er kommuneplantillæg 10.013

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Lokalplan nr. 458. Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum. Forslag

Lokalplan nr. 458. Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum. Forslag Lokalplan nr. 458 Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Offentlig fremlagt fra den 11.01.2016 til den 07.03.2016 forslag Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i Kommuneplanen udlagt som en del af

Læs mere

Lokalplan. Vindmølleområde Krejbjerg

Lokalplan. Vindmølleområde Krejbjerg Lokalplan 260 Vindmølleområde Krejbjerg Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens område 4 Lokalplanens formål 6 Lokalplanens indhold 7 Tekniske Forhold 9 Vej-, sti- og parkeringsforhold

Læs mere

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Sdr. Omme

Flisfyret varmeværk i Sdr. Omme Lokalplan 217 Flisfyret varmeværk i Sdr. Omme samt tillæg 35 til Kommuneplan 1996-2008 for Grindsted Kommune Forslag (september 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE.

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE. /e, < > **/< * Anmelder: Grenaa Kommune Teknisk Forvaltning Torvet 3, 8500 Grenaa Tlf. 86 32 15 88 Forbrændingsanlæg GRENAA KOMMUNE GRENAA RKE LOKALPLAN NR. 115 MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Lokalplanområdet 2 / 18

Lokalplanområdet 2 / 18 Baggrund Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udskifte det eksisterende asfaltanlæg til et moderne, miljømæssigt tidssvarende anlæg, herunder nødvendige tilpasninger af oplag og

Læs mere

Lokalplan 08.11 for solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk

Lokalplan 08.11 for solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk for solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk Oktober 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009 For et område på den sydlige del af Hasle Havn April 2012 Lokalplanforslag 062 og kommuneplantillæg 006 blev endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj Niels Christian Vedel Müller Tingvej 12 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere