Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune"

Transkript

1 Returadresse Planlægning Ved Fjorden Ringkøbing Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 Sagsbehandler Pia Degn Eriksen Direkte telefon E-post Dato 24. august 2007 Sagsnummer A Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune Byrådet har på sit møde den 14. august 2007 vedtaget at offentliggøre forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg for et område til vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing. Baggrunden for udarbejdelse af ovennævnte plangrundlag er et ønske om at opføre op til 5 vindmøller med en totalhøjde op til 130 m i et område nordvest for Ringkøbing. Retsvirkninger Fra tidspunktet for ovennævnte planforslags offentliggørelse må ejendomme, der er omfattet af planerne ikke bebygges, ændre anvendelse eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de endelige planer. Offentliggørelse Forslagene fremlægges i 8 uger fra den 25. august 2007 til den 25. oktober Indsigelsesret Har du indsigelser eller ændringer til de fremlagte planforslag, skal disse være Ringkøbing-Skjern Byråd i hænde senest den 25. oktober Planforslagene vedlægges. Med venlig hilsen Pia Degn Eriksen civilingeniør Åbningstider Telefontider mandag onsdag mandag onsdag Hjemmeside torsdag torsdag fredag fredag Telefon

2 Forslag til Lokalplan nr. 201 For et område til vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing og Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune DDO, Copyright COWI Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 14. august 2007

3 Forslag til lokalplan nr. 201 er offentliggjort fra 25. august til og med 25. oktober 2007 Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune Planstaben Ved fjorden Ringkøbing Planlægger: Pia Degn Eriksen, tlf Lokalplan nr. 201 for et område til vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing og Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune er udarbejdet af Planstaben i Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med SJ-Consult, Vestergade 48 H, 2.tv, 8000 Århus C. Forsidebilledet viser vindmølleparken set fra hjørnet af Jagtvej vest for Ringkøbing

4 Indholdsfortegnelse Forslag til Lokalplan nr. 201 Vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing Vejledning Hvad er en lokalplan?... side 4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål... side 5 Lokalplanområdet... side 6 Lokalplanområdets omgivelser... side 6 Lokalplanens indhold... side 7 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... side12 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder... side15 Servitutter... side15 Planbestemmelser Indledning... side Formål... side Område og zonestatus... side Arealanvendelse... side Udstykning... side Bebyggelsens placering og omfang... side Bebyggelsens udseende... side Ubebyggede arealer... side Veje, stier og parkering... side Tekniske anlæg... side Miljø... side Grundejerforening... side Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug... side Lokalplan og byplanvedtægt... side Servitutter... side Retsvirkninger... side 20 Vedtagelse... side 22 Tinglysning... side 23 Matrikelkort... side 24 Arealanvendelse... side 25 Vedhæftet - Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune - Ikke teknisk resume af VVM-redegørelse og miljørapport Vindmøller i Vognkær nordvest for Ringkøbing 3 Ringkøbing-Skjern Kommune

5 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne som er bindende. I tilfælde hvor der er uoverensstemmelse mellem kort og bestemmelserne, så er det teksten, der er bindende. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Kommuneplantillæg nr. 15, tidligere Holmsland Kommune Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer. Derfor ændres de eksisterende kommuneplanrammer i et tillæg til kommuneplanen. Tillægget er vedhæftet lokalplanen og offentliggøres samtidig med lokalplanen og med samme indsigelsesfrist. Kommuneplantillægget kan ses på Ikke teknisk resumé VVM-redegørelse og miljørapport Der er udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport for vindmølleparken. Et ikke-teknisk resume af VVM-redegørelsen og miljørapporten er vedhæftet lokalplanen. VVM-redegørelsen og miljørapporten offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget og lokalplanen og kan ses på 4 Ringkøbing-Skjern Kommune

6 Redegørelse Forslag til lokalplan 201 Vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing Figur 1. Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto juni Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for lokalplanen er, at Ringkjøbing Amt og Holmsland Kommune i foråret 2006 modtog en ansøgning fra Østjysk Vindudvikling Aps, nu Vognkær Vindudvikling Aps om at opføre seks vindmøller med en totalhøjde op til 140 m i et område nordvest for Ringkøbing ved den eksisterende vindmøllepark i Vognkær. Området er i Regionplan 5

7 Redegørelse Forslag til lokalplan 201 Vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing 2005 udlagt som område, der er egnet for store vindmøller. Debatfase 2006 I sommeren 2006 gennemførte Ringkjøbing Amt en forudgående debatfase. På baggrund af indsigelser fra blandt andet Ringkøbing og Holmsland kommuner, blev projektet reduceret til maksimalt 5 vindmøller, der var placeret tættere, således at den sydligste mølle kom godt 1 km længere mod nord. Samtidig er højden på vindmøllerne reduceret til 130 m. Udskiftningsordning Folketinget har vedtaget en ordning, der giver en forøget elpris for nye vindmøller, hvis ældre vindmøller med en kapacitet på 450 kw eller derunder bliver nedtaget samtidig. Hermed åbnes der mulighed for at nedtage ældre vindmøller, der står uhensigtsmæssigt i landskabet, enten som visuelt dårligt placeret eller ved at optage områder med god vind. Ved realisering af projektet i Vognkær vil 23 ældre og mindre vindmøller blive nedtaget, hvis der opstilles fem vindmøller. Heraf står de 17 i lokalområdet 13 i den eksisterende Vognkær Vindmøllepark og de fire øvrige spredt omkring Vonå - se Figur 2. Dermed vil der blive ryddet op i de ældre vindmøller, der står i en rodet opstilling nord for Søndervigvej. I stedet vil man få en enkel og let opfattelig opstilling i en lang række. Vindmøllerne vil dog være betydelig større. Formålet med lokalplanen er at sikre arealer til ovennævnte projekt på en sådan måde, at de egnede områder til vindmøller udnyttes bedst muligt og vindmøllerne fremtræder ensartede og harmoniske i landskabet. Det er væsentligt for Ringkøbing-Skjern Kommune, at vindmøllerne står med god afstand til fremtidige byudviklingsområder i Ringkøbing, og at gener ved naboer i form af støj og skyggekast minimeres. Jordbrugets interesser skal endvidere tilgodeses ved, at vindmøller og tilkørselsveje placeres, hvor de generer landbrugsdriften mindst muligt. Lokalplanområdet Lokalplanområdets beliggenhed er vist på figur 1 og figur 2. Området ligger vest for Vonå på Holmsland. Området er mod nord afgrænset ved Bandsbyvej og mod vest af Søtangevej. Figur 2. Kort 1: der viser eksisterende forhold i området. Vindmøller, der nedtages, er vist med rød firkant, og den nye omfartsvej ved Ringkøbing er vist som en stiplet linje. Området omfatter et areal på cirka 24,6 ha, der ligger i landzone. Området anvendes i dag til landbrug og vindmøller. Indenfor lokalplanområdet står i dag 4 vindmøller og 10 vindmøller står umiddelbart vest for området. De eneste eksisterende bygninger indenfor området er mindre skure tilknyttet de eksisterende vindmøller til elektriske transformere. Området er opdelt af flere kanaler på tværs af området. De eneste eksisterende veje er markveje og tilkørselsveje til de eksisterende vindmøller. Der er ingen fortidsminder indenfor området. Da der er meget lille sandsynlighed for at gøre arkæologiske fund, ønsker Ringkøbing Skjern Museum ikke at foretage forudgående udgravninger. Lokalplanområdets omgivelser Landskabet i og omkring vindmølleområdet er et fladt tørlagt areal, der afsluttes med diger mod Vonåen i øst. Der er flere levende hegn og kanaler i og omkring området. Området er generelt åbent mod vest, mens det er lukket mod øst og vindmøllerne vil især blive synlige fra Stadil og Ringkøbing Fjord området. Området ligger kun få kilometer fra Ringkøbing by, hvor de især vil blive oplevet fra Holstebrovej samt 6

8 Redegørelse Forslag til lokalplan 201 Vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing eventuelle nye byområder syd for den kommende omfartsvej. Området ligger tæt på Vonåen, og etablering af de sydlige møller vil kræve en dispensation fra åbeskyttelseslinien. Vindmølleområdet er placeret 70 m syd for det internationale fuglebeskyttelsesområde ved Stadil Fjord, hvorfor indvirkningen på fugle er særligt undersøgt. (Se også side 12) Nordøst for området fører en stiforbindelse via Spangen over Vonåen. Stedet bliver brugt rekreativt til blandt andet fiskeri. Ringkøbing Skjern Kommune ønsker at udvide byen indenfor den nye omfartsvej. Vindmøllerne vil få en afstand til omfartsvejen på minimum 1,2 km. Syd for lokalplanområdet står i dag tre vindmøller. Tidligere stod der yderligere syv vindmøller, som sammen med de tre og vindmøllerne i Vognkær gav et forvirrende oplevelse af landskabet. Lokalplanens indhold Anvendelse Lokalplanen udlægger areal til opstilling af op til fem vindmøller med tilhørende adgangsveje, fundament og arbejdsareal. Produktionen på fem vindmøller er beregnet til at blive ca 41 millioner kwh årligt, svarende til husstandes elforbrug. Bebyggelse og anlæg Vindmøllerne er traditionelle danske møller med en navhøjde på 80 m og vingelængde på 50 m, således at højden til øverste vingespids bliver 130 m. Vindmøllerne vil stå på en lige række fra nord til syd med lige stor indbyrdes afstand. Lokalplanen fastsætter den maksimale højde og antal samt hvor vindmøllerne kan placeres indenfor lokalplanområdet. Bestemmelserne skal sikre, at vindmøllerne belaster det omgivende landskab mindst muligt. Figur 3. Lystfiskere på Spangen over Vonå med den eksisterende vindmøllepark i baggrunden. I det flade landskab er der vid udsigt mod vest. 7

9 Redegørelse Forslag til lokalplan 201 Vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing Areal inden for lokalplanområdet, der ikke anvendes til vindmøller, arbejdsarealer eller tilkørselsveje skal i videst muligt omfang anvendes til landbrugsdrift. Er det ikke muligt, skal arealet med belægning, tilsåning eller beplantning gives et ordentligt udseende. Trafik Lokalplanen udlægger areal til fem tilkørselsveje. Vejene udformes, så de muliggør tilkørsel med lastvogne, kraner m.v., som anvendes til opstilling og vedligeholdelse af vindmøllerne. Vejene bliver maksimalt 5 m brede og vil få en egnet, kørefast grusbelægning. Tilkørsel til området vil ske ad Bandsbyvej og derefter mod syd ad Søtangevej, da vejene syd for lokalplanområdet ikke kan bære den tunge trafik, der specielt er i anlægsfasen. nærmere redegjort for støj og skyggekast fra vindmøllerne i VVM-redegørelsen og miljørapporten. Inden vindmøllerne bliver opført skal bygherren anmelde vindmøllerne til Ringkøbing-Skjern kommune. Ved anmeldelsen skal bygherren påvise, at miljøkravene kan overholdes. Støjpåvirkningen er tæt på grænseværdierne i støjbekendtgørelsen. Ringkøbing-Skjern kommune kan kræve, at der efter idriftsættelse af vindmøllerne bliver lavet en støjmåling for at sikre, at grænseværdierne i bekendtgørelsen ikke bliver overskredet. Fremtidig zonestatus Lokalplanområdet forbliver i landzone. Landskab og bevoksning Projektet ændrer ikke på den eksisterende bevoksning i området. I vurderingen af landskabspåvirkningen har oplevelsen fra Ringkøbing by haft særlig stor interesse. Påvirkningen er gennemgået i VVM-redegørelsen og Miljørapporten. Et ikke tekniske resumé af VVM-redegørelsen og miljørapporten er vedhæftet lokalplanen. Vindmøllerne vil være mest markante fra den nye omfartsvej, hvor mange vil færdes. Desuden vil de være markante fra evt. nye boligområder mellem Holstebrovej og jernbanen i den nordvestligste del af Ringkøbing, hvor man ser på tværs af rækken. Fra syd omkring Jagtvej vil de være mindre fremtrædende, da man ser ind i enden af rækken. Vindmøllerne henholdsvis et hovedforslag med fem og et alternativ med fire vindmøller - er i VVM-redegørelsen og miljørapporten visualiseret fra 31 forskellige standpunkter i landskabet. Enkelte af visualiseringerne er vist på de kommende sider. Miljø Lokalplanen indeholder ikke miljøkrav til vindmøllerne. Men vindmøllerne er underlagt bekendtgørelse om støj fra vindmøller fra december Der er 8

10 Redegørelse Forslag til lokalplan 201 Vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing Figur 4. Eksisterende forhold ved den nye omfartsvej øst for Vonå Figur 5. Visualisering af fem vindmøller ved Vognkær set øst for Vonå. Herfra er vindmøllerne meget markante. 9

11 Redegørelse Forslag til lokalplan 201 Vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing Figur 6. Eksisterende forhold ved Jagtvej vest for Vonå. Figur 7. Visualisering af fem vindmøller set fra Jagtvej vest for Vonå. Herfra er vindmøllerne mindre markante, da man ser ind i enden af rækken 10

12 Redegørelse Forslag til lokalplan 201 Vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing Figur 8. Eksisterende forhold på bro på Holstebrovej ved Ringkøbing station. Figur 9. Visualisering af fem vindmøller fra broen på Holstebrovej.. 11

13 Redegørelse Forslag til lokalplan 201 Vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning EU-naturbeskyttelsesområder Cirka 70 m nord for lokalplanområdet ligger det internationale naturbeskyttelsesområde Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord, som udgør EF-fuglebeskyttelsesområde 41 og Ramsarområde nr. 3 og EFhabitatområde 59. Omkring 1,2 km syd for møllerne ligger Ringkøbing Fjord, som udgør EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 43, Ramsarområde nr. 2 og EF-habitatområde nr. 62. I VVM-redegørelsen/miljørapporten er fugleforholdene særligt undersøgt, og det er konkluderet, at vindmøllerne ikke vil få væsentlig indflydelse på fuglelivet. Ingen Habitatområder bliver direkte berørt. Udpegningsgrundlaget for Habitatområdet nord for vindmøllerne er ligesom eventuel påvirkning af dette nærmere beskrevet i Teknisk notat. Nye vindmøller ved Vognkær. Miljøkonsekvensvurdering af etablering af ny vindmøllepark ved Vognkær, Ringkøbing i forhold til internationale naturbeskyttelsesinteresser. Det er her vurderet, at der ikke er konflikt med udpegningsgrundlaget for Habitatområdet nord for vindmølleområdet. Forholdet til kysten Lokalplanen ligger i kystnærhedszonen, men udenfor kystnære områder, som i regionplan 2005 er udpeget, som område, der skal friholdes for bebyggelse. Placering af anlæg i kystnærhedszonen kræver blandt andet, at anlæggets visuelle påvirkning af kystlandskabet skal visualiseres. Anlægget er visualiseret i lokalplanen og grundigt visualiseret i VVM-redegørelsen/miljørapporten. Endvidere må der indenfor kystnærhedszonen kun planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for kystnær lokalisering. Anlægget er placeret kystnært for at opnå gode vindforhold. De gode vindressourcer i kommunen ligger primært i kystzonen, som også dækker amfibielandet med Stadil fjordene og Ringkøbing Fjord. Påvirkningen af kystlandskabet er der redegjort for i VVM-redegørelsen/miljørapporten. Der er heri ikke fundet en så væsentlig uheldig påvirkning af kystlandskabet, at det står til hinder for opførelsen af vindmølleparken. Anlægget hindrer ikke offentlighedens adgang til kystområderne. Fredning og naturbeskyttelse Heder, moser, overdrev Indenfor lokalplanområdet er der områder, der er beskyttet af 3 i naturbeskyttelsesloven. De nærmeste områder er moseområder langs Vonåens bredder og selve Vonåen. Vindmølleparken med tilkørselsveje vil ikke i hverken anlægs- eller driftsfasen berøre disse områder. Beskyttede fortidsminder Indenfor lokalplanområdet findes der ingen sten- og jorddiger, beskyttet af Museumsloven. Ingen af de nærmeste diger udenfor lokalplanområdet, vil blive berørt. De beskyttede diger er vist i VVMredegørelsen/miljørapporten. Ingen synlige fortidsminder vil blive berørt af vindmølleprojektet, hverken i anlægs-eller driftsfasen. I forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen/miljørapporten er Ringkøbing-Skjern Museum blevet forespurgt, om der vil være risiko for at støde på arkæologiske fund. Museet har svaret, at de ikke mener det er sandsynligt, da området ligger meget lavt og der er således ikke behov for arkæologiske undersøgelser. Beskyttelseslinier De to sydligste vindmøller står mindre end 150 m fra Vonå og dermed indenfor åbeskyttelseslinien. Regionplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanen, da lokalplanområdet ligger indenfor et område, der i Regionplan 2005 er udlagt til store vindmøller. Området ved Vognkær herunder lokalplanområdet er en del af et større landskabsområde udlagt i Regionplan I landskabsområder tillægges landskabelige værdier særlig stor vægt, og ønsket om etablering af tekniske anlæg, samt ændringer af arealanvendelsen, der kan forringe landskabets karakter, skal vurderes med udgangspunkt i landskabets særkende. Denne landskabelige vurdering findes i VVM-redegørelsen og miljørapporten. 12

14 Redegørelse Forslag til lokalplan 201 Vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing Figur 10. Kommuneplanens rammeområde er den samme som grænsen for lokalplan 201. Den blå ramme viser afgrænsningen af området i Regionplan Nedenfor: Figur 11. Kort med eksisterende planforhold. Møller som nedtages ved realisering af lokalplan 201 er markeret med en rød firkant. 13

15 Redegørelse Forslag til lokalplan 201 Vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing Kommuneplanen Lokalplanen ligger i det åbne land. Den nordligste vindmølle og tilkørselsveje fra Søtangevej går gennem Rammeområde 3.L.01(A) i Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland kommune, område til landbrug og vindmøllepark. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet vindmøllerne står udenfor rammeområde 3.L.01(A), i et område hvor der kun kan være landbrug med de dertil knyttede nødvendige aktiviteter. Den ene mølle, der står indenfor rammeområdet, er langt større end de tidligere vindmøller. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillægget er vedhæftet lokalplanen og offentliggøres samtidigt med lokalplanen. VVM-redegørelse og kommuneplantillæg. Forslaget til kommuneplantillæg ledsages af en vurdering af virkningen på miljøet en såkaldt VVMredegørelse da der er tale om et VVM-pligtigt anlæg (opførelse af vindmøller med en totalhøjde over 80 m samt flere end tre møller). VVM-redegørelsen undersøger dels et hovedforslag med fem vindmøller, dels et alternativ med fire vindmøller. VVMredegørelsen og miljørapporten kan rekvireres ved kommunen. Redegørelsen indeholder detaljerede beskrivelser og vurderinger af miljøforholdene, herunder et stort antal visualiseringer af anlægget set fra det omgivende landskab. VVM-redegørelsen og miljørapporten offentliggøres som et selvstændigt dokument sideløbende med kommuneplantillægget og lokalplanen. Lokalplan nr. 42 tidligere Holmsland Kommune. Den eksisterende lokalplan nr 42 omfatter de eksisterende vindmøller i Vognkær og et bælte fra disse ned til og med de sydligste tidligere møller. Lokalplan 42 ophæves ved realiseringen af projektet med de nye store møller, da det er en forudsætning for projektet, at de eksisterende vindmøller bliver fjernet. Miljøforhold Renovation Ved anlægsarbejdet skal affald håndteres efter reglerne i Ringkøbing-Skjern Kommunes affaldsregulativ. Støj fra vindmøllerne Vindmøllerne er underlagt bekendtgørelse om støj fra vindmøller fra december Der er nærmere redegjort for støj og skyggekast fra vindmøllerne i VVM-redegørelsen/miljørapporten. Ved vedtagelse af lokalplanen vil der samtidig blive udarbejdet en VVM-tilladelse. I tilladelsen vil der eventuelt blive stillet krav til vindmøllernes miljøbelastning. Inden vindmøllerne bliver opført skal bygherren anmelde vindmøllerne til Ringkøbing-Skjern kommune. Ved anmeldelsen skal bygherren påvise, at støjgrænserne kan overholdes. Ringkøbing-Skjern kommune kan forlange en efterfølgende støjmåling for at sikre, at grænseværdierne ikke bliver overskredet. Skyggevirkninger og reflekser Vindmøller kaster skygger. Skyggerne fra de roterende vinger er generende. Miljøministeriet anbefaler i Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, at ingen naboer udsættes for skyggekast i mere end 10 timer årligt. I VVM-redegørelsen/miljørapporten er der redegjort for skyggekast ved naboer i Vognkær. Heraf fremgår at tre naboer får mere end 10 timer skyggekast om året. Beregningen har dog ikke taget hensyn til træer og bygninger, som reducerer skyggekastet. Hvis skyggekastet giver gener, der er uacceptabelt høje, kan der installeres et softwareprogram i de vindmøller, som giver generne. Programmet stopper møllerne i de mest kritiske perioder. Kommunen kan i VVM-tilladelsen stille krav om, at programmet installeres. Stop af vindmøllerne i perioder med generende skyggekast ved naboer vil give et betydningsløst produktionstab. Moderne vindmøller er overfladebehandlet, så der ikke skulle opstå reflekser fra vingerne, som tidligere har været et stort problem. Afstand til nabobeboelser Ifølge vindmøllecirkulæret skal vindmøller opstilles med en afstand til nærmeste naboer på mindst fire gange vindmøllens totalhøjde. For de ansøgte vind- 14

16 Redegørelse Forslag til lokalplan 201 Vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing møller betyder det en mindsteafstand på 520 m. Alle naboer har større afstand til vindmøllerne. Indenfor 1 km er der fem naboer. I VVMredegørelsen/miljørapporten er der nærmere redegjort for de visuelle forhold ved naboejendommene. Miljøvurdering Ringkøbing-Skjern Kommune har i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 316 af ) vurderet, at planforslaget er omfattet af lovens krav om miljøvurdering, og at der skal udarbejdes miljørapport. Planlægningsarbejdet blev igangsat af det tidligere Ringkjøbing Amt, der også igangsatte udarbejdelse af VVM-redegørelse. Miljørapporten og VVMredegørelsen foreligger som ét samlet og selvstændigt dokument, der er offentliggjort sammen med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Landzoneadministration bonusvirkning Lokalplanområdet er i landzone og forbliver i landzone. Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jævnfør planlovens 35 stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse på betingelse af, at følgende tinglyses på ejendommen: Ophører brugen af vindmøllerne skal de fjernes af mølleejer inden ét år efter driften er ophørt. Arealerne skal af mølleejer retableres til landbrugsmæssig drift. Dette skal ske uden udgift for det offentlige. Hvis fjernelse og retablering ikke er sket inden ét år, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. Der skal således ikke søges om zonetilladelse til den anvendelse af arealet, som lokalplanen muliggør, hvis betingelsen opfyldes. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder De to sydligste vindmøller står mindre end 150 m fra Vonå og dermed indenfor åbeskyttelseslinien. For at bygge så tæt på åen, kræver det en dispensation fra åbeskyttelseslinien. Dispensation skal søges ved Ringkøbing- Skjern kommune. Jordbrugskommissionen Opstilling af en vindmølle med et grundareal på over 25 m 2 eller opstilling af flere end 5 vindmøller (hver med et grundareal på indtil 25 m 2 ) på en landbrugsejendom kræver jordbrugskommissionens tilladelse. Udstykning og arealoverførsel kan ske som led i landbrugets strukturudvikling. Ved udstykning og arealoverførsel kræves tilladelse fra jordbrugskommissionen, jævnfør landbrugsloven. Indenfor lokalplanområdet er der landbrugspligt på matrikel nr. 98h, 94ab, 93e, 35q, 313a og 309a Søgård Hgd., Nysogn samt matrikel nr. 2ah, 11L, 11k, 14L, 21L, 127a og 127d. Statens Luftfartsvæsen Vindmøller med totalhøjde over 100 m skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen før opførelsen påbegyndes, jævnfør bestemmelser om luftfart. Statens Luftfartsvæsen kan kræve vindmøllerne afmærket af hensyn til flysikkerhed. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for byggeog anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan for eksempel dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Ringkøbing-Skjern Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i en servitutoversigt. 15

17 Planbestemmelser Forslag til lokalplan 201 Vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Indledning I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning, Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer, fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Lokalplanens bindende bestemmelser står i venstre margen. Det fremgår af planlovens 15, hvad der kan træffes bestemmelse om i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelse i anden lovgivning navnlig byggeloven herunder bygningsreglementet. I højre margen med kursiv er der korte supplerende kommentarer til de enkelte bestemmelser Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. 16

18 Planbestemmelser Forslag til lokalplan 201 Vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing 1. Formål Lokalplanens formål er: - at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til opstilling af vindmøller - at sikre en harmonisk opstilling af vindmøllerne samt at sikre, at der opstilles ensartede vindmøller indenfor området - at minimere genevirkningerne af anlægget ved nabobeboelse og omgivelser - at fastlægge adgangsveje til området 2. Område og zonestatus 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på kortbilag 1 og omfatter dele af følgende matrikelnumre:. Søgård Hgd., Nysogn Del af 98h, 94ab, 93e, 35q, 313a, 309a og 330. Strandgårde, Gammelsogn 33d, 127d og del af 2ah, 11L, 11k, 14L, 21L, 21m, 127a og128 samt alle parceller eller delnumre, der efter den 14. august 2007 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i og forbliver i landzone. 2.3 Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jævnfør planlovens 35 stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse på betingelse af, at følgende tinglyses på ejendommen: Ophører brugen af vindmøllerne skal de fjernes af mølleejer inden ét år efter, at driften er ophørt. Arealerne skal af mølleejer retableres til landbrugsmæssig drift. Dette skal ske uden udgift for det offentlige. Med denne bestemmelse skal der ikke søges om landzonetilladelse for at udføre byggeri og anlæg, som er beskrevet i lokalplanen. Hvis fjernelse og retablering ikke er sket inden ét år, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. 17

19 Planbestemmelser Forslag til lokalplan 201 Vindmøller i Vognkær nordvest for Ringkøbing 3. Arealanvendelse 3.1 Inden for lokalplanområdet kan kun opføres op til fem vindmøller med dertil hørende vejanlæg. 3.2 Arealer der ikke anvendes til det nævnte i 3.1 må kun anvendes til landbrugsdrift. 4. Udstykning Ingen bestemmelser. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Inden for lokalplanområdet kan der maksimalt etableres 5 vindmøller indenfor de på kortbilag 2 angivne byggefelter. 5.2 Vindmøllerne skal placeres på en ret linie med tilnærmelsesvis lige stor afstand. Der må maksimalt være en variation på 5%. 5.3 Vindmøllernes totale højde over terræn til vingespids i højeste position: - må maksimalt være 130 m. - skal mindst være 125 meter 5.4 Alle vindmøller skal have samme navhøjde og samme rotordiameter. Rotordiameteren må maksimalt være 100 m. 5.5 Fundamenterne til vindmøllerne skal tildækkes således, at højst 0,5 m af et fundament er synligt over terræn. 5.6 Der må ikke opføres andre bygninger eller master indenfor lokalplanområdet. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Vindmøllernes rotor skal have samme omdrejningsretning med uret set med ryggen mod vinden. 6.3 Mølletårnene skal være lukkede rørtårne. 18

20 6.4 Vindmøllernes tårn, kabine og vinger skal fremtræde i samme lys grå farve. Møllerne skal til stadighed vedligeholdes, således at møllerne har et ordentligt udseende. 6.5 Vingerne må maksimalt have et glanstal på 30 for at undgå reflekser. 6.6 Der må ikke opsættes reklameskilte i forbindelse med vindmølleparken. Firmanavn og logoer i begrænset størrelse vil dog kunne tillades på møllernes kabine. Planbestemmelser Forslag til lokalplan 201 Vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing 6.7 Vindmøllerne må af hensyn til lufttrafikken markeres med lavintensivt fast rødt lys på minimum 10 Candela monteret øverst på møllehatten. Lyset skal være synligt 360 grader i vandret plan og skal afskærmes under vandret. Lyset må have en maksimal styrke på 30 Candela. Anden belysning af vindmøllerne er ikke tilladt. Bestemmelsen skal sikre, at et eventuelt krav om afmærkning for lufttrafikken ikke generer på jorden. Candela er en enhed for lysstyrke. 10 Candela svarer til lyset fra en 8-9 Watts glødepære og 30 Candela svarer dermed til lyset fra en 25 W glødepære. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Bortset fra permanente arbejdsarealer ved den enkelte mølle skal ubebyggede arealer fortsat bruges til landbrugsformål. 7.2 Ubebyggede arealer, som ikke kan anvendes som i 7.1 skal gives et ordentligt udseende ved tilsåning, belægning eller beplantning. Det kan for eksempel være, hvis et areal ligger, så det er svært at komme til med landbrugsredskaber. 8. Veje, stier og parkering 8.1 Der udlægges areal til tilkørselsveje som vist på kortbilag 2. Der må kun etableres veje som er nødvendige for driften af vindmølleparken eller for landbrugsdriften. 8.2 Veje må have en kørebanebredde på højest 5 meter og skal forsynes med en kørefast grusbelægning. Vendepladser og arbejdsarealer skal udføres med mindst muligt arealforbrug. 8.3 Endvidere skal vendepladser og arbejdsarealer placeres og udformes, så landbrugsdriften tilgodeses bedst muligt. 8.4 Der må ikke etableres permanent belysning af vejene. 19

21 Planbestemmelser Forslag til lokalplan 201 Vindmøller i Vognkær nordvest for Ringkøbing Ingen bestemmelser om stier og parkering. 9. Tekniske anlæg 9.1 Alle ledningsanlæg skal udføres som jordledninger. Det gælder også for tilslutning til højspændingsnettet. 10. Miljø Ingen bestemmelser. 11. Grundejerforening Ingen bestemmelser. 12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug 12.1 Før nye vindmøller kan tages i brug skal området være ryddet for byggeaffald og med tilsåning eller belægning være givet et ordentligt udseende. 13. Lokalplan og byplanvedtægt 13.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 201 ophæves lokalplan nr 42, Område til vindmøller i Vognkær og Gammelsogn Enge. Lokalplan nr. 42 blev vedtaget af tidligere Holmsland Kommune den 16. maj 1991 og tinglyst den 31. maj Servitutter Der ophæves ingen servitutter. 15. Retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger Når forslaget til lokalplan er offentliggjort må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Da forslaget til lokalplan kan blive ændret ved Byrådets endelige vedtagelse, omfatter bestemmelsen også bebyggelse og anvendelse af bebyggelse, der er i overensstemmelse med forslaget. 20

22 Planbestemmelser Forslag til lokalplan 201 Vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing Der gælder efter planlovens 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og vedtagelsen er offentliggjort, dog højst et år efter offentliggørelsen. Endelige retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet og vedtagelsen er offentliggjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Der kan meddeles dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere omfattende afvigelser kan kun foretages ved at udarbejde en ny lokalplan. Efter udløbet af indsigelsesfrisen kan Byrådet eventuelt give tilladelse til, at en ejendom udnyttes efter forslaget. En lokalplan medfører ikke handlepligt. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil. Men når ejerne eller brugerne ønsker at ændre forholdene - opføre ny bebyggelse, bygge om m.v. - så skal ændringerne være i overensstemmelse med lokalplanen. Dispensation kan kun meddeles efter forudgående naboorientering, med mindre Byrådet skønner, at en sådan orientering er af underordnet betydning for de personer og foreninger, der skal orienteres. Som altovervejende hovedregel medfører en lokalplan ikke erstatningspligt for kommunen. Men, hvis en ejendom er udlagt til et offentligt formål i en lokalplan, så kan ejeren under visse forudsætninger forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. I henhold til planlovens 47, kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. 21

23 Planbestemmelser Forslag til lokalplan 201 Vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing Vedtagelsespåtegning Forslag til lokalplan. Foreløbig vedtaget af Ringkøbing-Skjern Byråd i henhold til 24 i Lov om planlægning, den 14. august Torben Nørregaard Borgmester Flemming Juel-Nielsen Direktør Endelig lokalplan. Endeligt vedtaget af Ringkøbing-Skjern Byråd i henhold til 27 i Lov om planlægning, den Torben Nørregaard Borgmester Niels Erik Kjærgaard Kommunaldirektør Offentlig bekendtgørelse af lokalplanen Lokalplanen er i henhold til 30 i Lov om planlægning offentlig bekendtgjort den 22

24 Tinglysning Forslag til lokalplan 201 Vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing 23

25 Matrikelkort: Bilag 1 Forslag til lokalplan 201 Vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing 24

26 Oversigtskort, kortbilag 2 Forslag til lokalplan 201 Vindmøllepark i Vognkær nordvest for Ringkøbing 25

27 Forslag til Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune DDO, Copyright COWI Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 14. august 2007

28 Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Homsland Kommune Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen for det eksisterende rammeområde 3.L.01(A) og det eksisterende rammeområde 3.L.01 i kommuneplanen. - at indarbejde nye rammebestemmelser for område 3.L.01(A) i kommuneplanen. I den forbindelse udlægges der konsekvensområder omkring vindmøllerne for at sikre grundlaget for etabelingen af vindmøllerne. OMRÅDE 3.L.01(A) Eksisterende forhold. Mål 1: Grøn farve viser rammeområde3.l.01(a). Rammeområde 3 L.01 omfatter det øvrige åbne land på Holmsland, der er afgrænset af den stiplede linie i Vonå til højre. Eksisterende rammebestemmelser I kommuneplan 2000 for den tidligere Holmsland Kommune er det område, hvor der planlægges etablering af vindmøllepark med store vindmøller i Vognkær omfattet af kommuneplanens rammeområde 3.L.01(A) til jordbrugsformål og vindmøllepark og rammeområde 3.L.01 til jordbrugsformål. I henhold til kommuneplanens rammebestemmelser for område 3.L.01(A) gælder følgende for lokalplanlægning inden for rammeområdet: 1. Anvendelsen fastlægges til jordbrugsformål og vindmøllepark, og områderne skal forblive i landzone.

29 Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune 2. Bebyggelsens art er fastlagt til landbrugs- og vindmøllebebyggelse. I henhold til kommuneplanens rammebestemmelser for område 3.L.01 gælder følgende for lokalplanlægningen inden for rammeområdet: 1. Anvendelsen fastlægges til jordbrugsformål og områderne skal forblive i landzone. 2. Bebyggelsens art er fastlagt til landbrugsbygninger. I kommuneplanen er der desuden fastsat følgende generelle bestemmelser for L-områder - områder i det åbne land: Anvendelse *I L-områderne må der indrettes og opføres butikker, når de tilpasses det lokale opland og ikke sammenlagt får mere end lokal betydning. Butikkerne må maksimalt være 500 m 2 (dagligvarer) og 200 m 2 (udvalgsvarer). Boligbebyggelse Boligbebyggelse må i hovedreglen kun opføres i tilknytning til jordbrugserhvervene. Tekniske anlæg Tekniske anlæg såsom elmaster, vindmøller, rensningsanlæg og lignende skal placeres og udformes under hensyntagen til omgivelserne. Andre erhverv Erhvervsvirksomheder i jordbrugsområder (minkfarme, dambrug og lignende) kan etableres efter kommunalbestyrelsens skøn i det enkelte tilfælde og ud fra regionplanen s retningslinier. Virksomhederne må ikke placeres således, at de medfører gener for omkringliggende boliger i form af lugt- og støjforurening. Fredede områder I fredede områder tillades generelt ingen bebyggelse. Kommunalbestyrelsen skal sikre bevaring af områdernes karakter ved bestemmelser om beplantning og lignende. Områderne skal i videst muligt omfang være tilgængelige for offentligheden, dog således at landskab og dyreliv beskyttes. Parkeringsarealer placeres og udformes under hensyntagen til de landskabelige forhold.

30 Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune OMRÅDE 3.L.01(A) OG OMRÅDE 3.L.01 Fremtidige forhold. Mål 1: Alle områder vest for Vonå udenfor grænsen til område 3.L.01(A) er område 3.L.01. Ændringer Afgrænsningen for: - område 3.L.01(A) ændres, så rammeområdet omfatter det område, som er omfattet af lokalplan nr område 3.L.01 ændres ved vindmølleparken, så rameområdet omfatter det område, som ikke er omfattet af lokalplan nr For rammeområde 3.L.01(A) gælder følgende bestemmelser:

31 Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune 1. Området udlægges til opstilling af vindmøller på op til 130 meters højde. Møllerne skal opstilles på en ret linie og med samme indbyrdes afstand indenfor området. 2. Møllerne skal have samme lys grå farve, tårntype og omdrejningsretning. Vingerne skal antirefleksbehandles svarende til et glanstal på max 30. Bortset fra et mindre firmalogo på kabinen, må der ikke sættes reklamer på møllerne. 3. Der kan ikke opføres andre bygninger eller master end selve vindmøllerne. 4. Interne veje skal etableres som markveje og skal i størst mulig omfang følge eksisterende markveje. Veje, vende- og arbejdspladser og fundamenter skal etableres så den hidtidige arealanvendelse kan fortsættes med færrest muligt gener. 5. Vindmøller, der ikke har været i drift i et år, skal fjernes, og arealerne skal bringes tilbage til landbrugsdrift. 6. El-ledninger skal være jordkabler. 7. Området skal forblive i landzone 8. Der udlægges konsekvensområder omkring vindmøllerne. Indenfor: zone A må der, bortset fra byggeri og anlæg der er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhvervene, ikke etableres ny beboelse i det åbne land. zone B må der, bortset fra byggeri og anlæg der er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhvervene og beboelse i det åbne land, ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse.

32 Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune Forslag til lokalplan 201 er udarbejdet i overensstemmelse med ovenstående rammebestemmelser. I henhold til Planlovens 24 skal der i forbindelse med kommuneplanforslaget oplyses om reglerne i Planlovens 12 stk. 2 og 3. I henhold til stk. 2 kan byrådet inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. I henhold til stk. 3 kan byrådet inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlig formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune offentliggøres samtidig med forslag til lokalplan nr. 201 i henhold til Planlovens 24, med en frist på 8 uger til at fremkomme med indsigelser mod, eller ændringsforslag til planforslagene.

33 Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune Vedtagelsespåtegning Forslag til kommuneplantillæg Foreløbigt vedtaget af Ringkøbing-Skjern Byråd i henhold til 24 i Lov om planlægning, den 14. august Torben Nørregaard borgmester Flemming Juel-Nielsen direktør Endelig kommuneplantillæg Endeligt vedtaget af Ringkøbing-Skjern Byråd i henhold til 27 i Lov om planlægning, den Torben Nørregaard borgmester Niels Erik Kjærgaard kommunaldirektør

34 Ikke teknisk resumé af VVM-redegørelse og miljørapport Vindmøller i Vognkær nordvest for Ringkøbing Indledning Der er ansøgt om opførelse af nye op til 130 m høje vindmøller i Vognkær nordvest for Ringkøbing. Der er i VVM-redegørelse og miljørapport undersøgt et hovedforslag, et alternativ samt et 0-alternativ, som er en fortsættelse af eksisterende forhold. Hovedforslaget er opsætning af fem vindmøller med navhøjde 80 m, rotordiameter 100 m og dermed totalhøjde 130 m. Vindmøllerne står på en ret linie tilnærmelsesvis fra syd til nord vest for Vonå. Alternativt opstilles fire vindmøller, med samme udseende. Den sydligste vindmølle er fjernet, for at skabe større afstand til eventuelt nyt byområde syd for den nye omfartsvej vest for Ringkøbing. VVM-undersøgelsen og miljørapporten Vindmøller i Vognkær nordvest for Ringkøbing viser, at vindmøllerne ved Vognkær vil stå i et landskab, der skalamæssigt kan bære de 130 meter høje møller. Sammen med de øvrige moderne vindmøller vil møllerne i Vognkær være med til at præge landskabet. Møllerne vil årligt producere en strøm, der svarer til husstandes forbrug. Vindmøllerne vil spare miljøet for ton kuldioxid, 93,6 ton svovldioxid, ton kvælstofoxider og ton slagger. Ved vurdering af de øvrige miljøforhold er der hverken i anlægs-, drifts- eller afviklingsfasen afgørende forhold, der taler imod opstillingen. Miljøpåvirkninger i anlægsfasen Arbejds- og vendepladser bliver anlagt, inden vindmøllerne bliver rejst. Fundamenterne til møllerne bliver etableret cirka en måned før, vindmøllerne bliver sat i drift. Det er beregnet, at der til støbning af fem fundamenter i hovedforslaget skal køre 335 lastbiler med beton og ni større lastbiler med fundamentsdele. Der vil i alt komme 42 større lastvognstog med vindmølledele. På arbejds- og vendepladser vil indtil tre kraner kunne være i brug samtidig, og større vindmølledele kan opbevares kortvarigt. Kranerne har en arbejdsradius på op til 35 meter, og de vil blive benyttet i fire seks dage ved hver vindmølle ved opsætningen. Der bliver anlagt 1,3 km. ny arbejdsvej og forstærket 0,5 km. eksisterende vej. Vejmaterialet ankommer på 485 lastbiler. I anlægsfasen, der strækker sig over tre fire måneder, vil trafik- og støjbelastningen for området være som for en mellemstor byggeplads. Aktiviteterne i anlægsfasen kan give gener for naboer, trafik og dyreliv. Miljøpåvirkninger i driftsfasen I driftsfasen skal der være adgang for servicebiler til møllerne. Det anslås, at der vil være to serviceeftersyn til hver vindmølle om året. Det vurderes, at aktiviteterne i driftsfasen er så få, at de kun i yderst begrænset omfang vil påvirke miljøet. Landskabelige og visuelle forhold Til brug for vurdering af de landskabelige og visuelle forhold er der foretaget visualiseringer fra punkter i landskabet, hvor folk færdes, hvor de bor, og hvor de tilbringer fritiden, samt fra udsigtspunkter. Der er lavet visualiseringer fra forskellige afstande af projektområdet. Der opereres med tre afstandszoner: Nærzone 0 4 km., mellemzone 4 13 km., og fjernzone over 13 km. 1

35 Ikke teknisk resumé af VVM-redegørelse og miljørapport Vindmøller i Vognkær nordvest for Ringkøbing Ved realiseringen af forslaget bliver 23 vindmøller i fem grupper taget ned. Af de 23 møller står de 17 lokalt, mens de sidste seks står ved Ikast. Vindmøllerne ved Vognkær vil stå i et landskab, der skalamæssigt kan bære de 130 meter høje møller. Fra Vonå og Søndervigvej vil man opleve vindmøllerne sammen med vindmølleparken i Vedersø Kær og kommende vindmøller ved Tim. Vindmølleanlæggene vil stå klart adskilte, da der er stor afstand mellem dem på henholdsvis 12 km og 6 km. Sammen med de øvrige moderne vindmøller vil møllerne i Vognkær være med til at præge landskabet. Der er ikke fundet konflikter med andre vindmølleparker, hverken eksisterende eller planlagte. Der er heller ikke fundet konflikter forårsaget af vindmøllernes relativt store rotor. Det nye vindmølleanlæg vil stå roligt på grund af vingernes langsomme rotation og den enkle opstilling. Opstillingen vil være let at opfatte. Møllerne er markante og vil være synlige på afstande op til 30 kilometer, og de vil være dominerende set fra mange steder i nærzonen. Vindmølleparken vil stå to kilometer fra nærmeste eksisterende bolig i Ringkøbing og knap to kilometer fra kommende boligområder mellem Holstebrovej og jernbanen Ringkøbing Holstebro. Det nye boligområde vil få den største visuelle påvirkning i Ringkøbing, og møllerne vil være dominerende. Vindmøllerne kan af hensyn til flysikkerheden kræves afmærket med et rødt lys på minimum 10 Candela. Det er ud fra erfaring fra andre vindmøller vurderet at lyset ikke vil være generende. Den rekreative udnyttelse af kulturlandskabet ved Vonå og Spangen vil ikke blive mere forstyrret af vindmøllerne, end den er i forvejen. Når man kikker ud fra kirkegårdene, vil de 130 meter høje vindmøller ved Vognkær ikke være særlig generende, og oplevelsen af kirkerne vil ikke blive forstyrret, når man ude i landskabet er på tæt hold af kirkerne. Derimod vil vindmøllerne overskygge oplevelsen af Gammelsogn Kirke og Nysogn Kirke, når man færdes på den sydvestlige del af Holmsland Klit og på fjorden, syd for kirkerne. Biologiske forhold Den nordligste af de planlagte møller kommer til at stå cirka 70 meter fra grænsen til det internationale naturbeskyttelsesområde Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord, som udgør EFfuglebeskyttelsesområde 41 og Ramsarområde nr. 3 og EF-habitatområde 59. Omkring 1,2 kilometer syd for møllerne ligger Ringkøbing Fjord, som udgør EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 43, Ramsarområde nr. 2 og EF-habitatområde nr. 62. Da de to EF-fuglebeskyttelsesområder huser store forekomster af trækfugle, som områderne er udpeget for at beskytte, og da møllerne er placeret tæt på områderne er der foretaget en vurdering af projektets mulige påvirkninger af trækfugleforekomsterne. Der er således udarbejdet notatet: Nye vindmøller ved Vognkær. Miljøkonsekvensvurdering af etablering af ny vindmøllepark ved Vognkær, Ringkøbing i forhold til internationale naturbeskyttelsesinteresser. Notatet vurderer, at vindmølleprojektet ikke er i konflikt med habitatområdernes udpegningsgrundlag og ikke vil medføre væsentlige negative effekter på områdets fugle. Artikel 12 i EF-habitatdirektivet stiller skærpede krav til forvaltningen af en række dyre- og plantearter, der er opført på direktivets bilag IV, og kræver streng beskyttelse. Blandt arterne opført på listen er det på baggrund af den nuværende viden vurderet, at en række smådyr muligvis kan forekomme i - eller nær - projektområdet. Det drejer sig om odder, småflagermus, spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben, grøn kølleguldsmed og bæklampret. Det vurderes, at projektet ikke påvirker arterne. 2

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern

Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 279. For et område til vindmøller ved Bindesbøl. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 279. For et område til vindmøller ved Bindesbøl. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 279 For et område til vindmøller ved Bindesbøl Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 20. april 2010 Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Lokalplan nr. 281. For et område til vindmøller sydvest for Tim. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 281. For et område til vindmøller sydvest for Tim. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 281 For et område til vindmøller sydvest for Tim Ringkøbing-Skjern Kommune 15. november 2011 Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune Planlægning Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Planlægger:

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 01-012 VINDMØLLER NORD-VEST FOR NYRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1996 Vejledning En lokalplan fastlæggerbestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Lokalplan nr. 278. For et område til vindmøller ved Holmen. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 278. For et område til vindmøller ved Holmen. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 278 For et område til vindmøller ved Holmen Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 20. april 2010 Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune Plan,

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015.

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. LOKALPLAN 24-001 VINDMØLLER VED MARSVINSLUND FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 3 3.

Læs mere

FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011

FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011 FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011 Lokalplan nr. 239 Vindmølleområde Lindum Teknisk Forvaltning - Vedtaget 21. december. 2011 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

LOKALPLAN 24-001. og Kommuneplantillæg nr. 19. Vindmøller, Saltum Kær Saltum

LOKALPLAN 24-001. og Kommuneplantillæg nr. 19. Vindmøller, Saltum Kær Saltum LOKALPLAN 24-001 og Kommuneplantillæg nr. 19 Vindmøller, Saltum Kær Saltum September 2007 Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofoto BlomInfo,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Ll. Binderup Smorupvej

LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Ll. Binderup Smorupvej LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Vindmølleområde Brorstrup Område A Ll. Binderup Smorupvej Brorstrup Kærvej Kirkevej Rodhøjvej Løgstørvej Kgs. Tisted Elbjergvej Tisbjergvej REBILD KOMMUNE HOBROVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 Forhold til anden planlægning 7 Planloven 7 Vindmøllecirkulæret 8 VE-loven 8 Kommuneplan 9 Zonestatus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76 LOKALPLAN NR. 76 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLEPARK VED GESTENGE I STAUNING ~TUFT~PN WflMMTTMT~ i LOKALPLAN NR. 76 Lokalplan for et område til vindmøllepark ved Gestenge i Stauning. Udarbejdet i oktober 1994

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Lokalplan nr. 294b. For et område til vindmøller på Hvide Sande Nordhavn. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 294b. For et område til vindmøller på Hvide Sande Nordhavn. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 294b For et område til vindmøller på Hvide Sande Nordhavn Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 14. december 2010 Lokalplanen er udarbejdet af PlanEnergi

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 10 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 7. januar 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege September 2014 Lokalplanen Lokalplan Kommunalbestyrelsen har d. 28. august 2014 vedtaget lokalplan T15.01.01. Planen er offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

Lokalplan nr. 414 A. Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum. Forslag

Lokalplan nr. 414 A. Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum. Forslag Lokalplan nr. 414 A Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x For et område ved Rønne Stadion Nord December 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af

Læs mere

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.xx

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.xx Offentlig fremlagt xx.xx.xx - xx.xx.xx Forslag til Lokalplan Papirformat: A4 Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted MOTORVEJ HØGSTED VREJLEV KLOSTERVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Læs mere

Lokalplan 08.11 for solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk

Lokalplan 08.11 for solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk for solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk Oktober 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst.

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Lokalplan nr. 116 er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. Lokalplan nr.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE. Lokalplan nr. 242. Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn

EBELTOFT KOMMUNE. Lokalplan nr. 242. Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn 02.07.02 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 242 Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

Lokalplan nr. 458. Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum. Forslag

Lokalplan nr. 458. Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum. Forslag Lokalplan nr. 458 Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted. Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014

Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted. Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014 Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014 Lokalplan nr. 4-001 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes.

Læs mere

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDMØLLE?ARK VED LANDTING LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanens formål er at give mulighed for at etablere en vindmøllepark i Landting området. Ved vindmølleparkens

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum Lokalplan 11 Vindmøller ved Bovnum Varde Kommune September 2007 Lokalplan 11 Indholdsfortegnelse 1 VARDE KOMMUNE LOKALPLAN 11 VINDMØLLER VED BOVNUM INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 I REDEGØRELSE 4 Baggrund

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner

Læs mere

Kommuneplantillæg 6. Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup. Forslag

Kommuneplantillæg 6. Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup. Forslag Kommuneplantillæg 6 Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

Vindmølleområde ved Gilbjergvej

Vindmølleområde ved Gilbjergvej Vindmølleområde ved Gilbjergvej Kommuneplantillæg nr. 7 Forslag Maj 2011 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens område.

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO Teknisk Afdeling April 2002 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen.

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 8. september 2010 Sagsnummer 2009100801A

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE.

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE. /e, < > **/< * Anmelder: Grenaa Kommune Teknisk Forvaltning Torvet 3, 8500 Grenaa Tlf. 86 32 15 88 Forbrændingsanlæg GRENAA KOMMUNE GRENAA RKE LOKALPLAN NR. 115 MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 Version 22.12.2015 Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Blandet bolig- og erhvervsområde i Basballe Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? SYDDJURS

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle 1 FORORD Denne lokalplan omfter et område sydøst for Lejbølle, hvor der i en lang årrække har ligget en riffelskydebane, fortrinsvis

Læs mere

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100)

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100) Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 3. maj 2010 Sagsnummer 2009100648A Lokalplan

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG

...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG ...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG Baggrund og formål Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et bestemt område. Det kan

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

Lokalplan 041-707. Forslag. Område til offentlige formål i Gjerrild. med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune

Lokalplan 041-707. Forslag. Område til offentlige formål i Gjerrild. med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 041-707 Område til offentlige formål i Gjerrild med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Lokalplan. Vindmølleområde Krejbjerg

Lokalplan. Vindmølleområde Krejbjerg Lokalplan 260 Vindmølleområde Krejbjerg Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens område 4 Lokalplanens formål 6 Lokalplanens indhold 7 Tekniske Forhold 9 Vej-, sti- og parkeringsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere