FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011"

Transkript

1 FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011 Lokalplan nr. 239 Vindmølleområde Lindum Teknisk Forvaltning - Vedtaget 21. december. 2011

2 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget for både kommuneplanen og lokalplaner. Planloven blev vedtaget i 1991 som en sammenfatning af blandt andet lands- og regionplanlægning, kommuneplanloven samt lov om land- og byzoner. Loven er siden ændret flere gange. Hvad er en kommuneplan En kommuneplan er en sammenfattende plan for hele kommunen. Kommuneplanen består af en hovedstruktur for hele kommunen og rammer for udarbejdelse af lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Inden for byzonen kan byrådet imidlertid modsætte sig, at der opføres bebyggelse eller ændres anvendelse af en ejendom, hvis bebyggelsen eller anvendelsen vil være i strid med kommuneplanens rammer for lokalplaner. Dette gælder dog ikke for ejendomme, som er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt (tidligere betegnelse for lokalplan), eller som i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål. Der kan tilvejebringes tillæg til kommuneplanen, eksempelvis hvis der er behov for at åbne mulighed for noget i en lokalplan, som strider imod bestemmelserne i kommuneplanen. Forslag til ændringer i en kommuneplan skal offentliggøres i otte uger. Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for, hvordan et område kan anvendes og bebygges. En lokalplan indeholder bestemmelser om, hvad der må og ikke må ske i et område. Lokalplanen er direkte bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som lokalplanen omfatter. Ændret anvendelse eller nybyggeri må kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. Eksisterende lovlige forhold kan dog fortsætte som hidtil. Ved offentliggørelse af et forslag til lokalplan skal der redegøres for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. Det er kun selve lokalplanen, der er bindende, det vil sige den del, der er opdelt i, paragraffer. Et forslag til lokalplan skal fremlægges offentligt i mindst otte uger. Herved får naboer og andre interesserede lejlighed til at udtale sig om forslaget, før byrådet eventuelt vedtager lokalplanen endeligt. Før der eventuelt dispenseres fra en lokalplan, skal ejere og lejere inden for lokalplanens område samt naboer have lejlighed til at udtale sig herom i mindst to uger. Klager over retlige spørgsmål kan indbringes for Naturklagenævnet. Dvs. om bestemmelserne har lovhjemmel og om planlovens bestemmelser om procedurer er overholdt. Skønsmæssige spørgsmål - om planen er god eller dårlig - kan ikke påklages. Lokalplan udarbejdet af PlanEnergi i samarbejde med Skive Kommune, Teknisk Forvaltning Lokalplan nr januar FORSLAG 2

3 Lokalplan nr. 239 Vindmølleområde Lindum Oversigtskort...4 Indledning...5 Lokalplanens område...5 Lokalplanens formål...5 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanområdets omgivelser... 7 Lokalplanens forhold til øvrig planlægning...7 Kommuneplanen... 7 Arkæologi... 7 Råstoffer... 8 Miljøforhold...8 Miljøvurdering... 8 Naturbeskyttelse Renovation Støj fra vindmøller Skyggevirkninger og reflekser Afstand til nabobeboelse Afstand til andre vindmøller Kystnærhedszonen Tekniske forhold...14 Veje og arbejdsarealer Elforsyning Tilladelser og dispensationer...14 Forhold til lufttrafik Landzoneadministration - bonusvirkning Servitutter Kort 1 - Matrikelkort...16 Lokalplanens bestemmelser...17 Kort 2 - Veje- og arbejdsarealer...27 Lokalplan nr januar FORSLAG 3

4 Oversigtskort 1:40000 Selde Åsted Thorum Lokalplan nr januar FORSLAG 4

5 Indledning Nærværende lokalplan er udarbejdet for at skabe et samlet plangrundlag for det i kommuneplanen udlagte vindmølleområde ved Lindum i Nordsalling. Baggrunden for lokalplanen er, at Skive Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af fire vindmøller ved Lindum sydvest for Selde med en højde på op til 150 meter til øverste vingespids. Planarbejdet i form af VVM-redegørelse og miljørapport har vurderet et hovedforslag med fire vindmøller og et alternativ med de tre sydlige vindmøller. Vindmøllerne i forslagene har en totalhøjde på 130 meter. Der kan dog evt. blive tale om at vælge en lidt anderledes vindmølle, som kan få en totalhøjde på enten 126,3 meter eller 130,5 meter. Nærværende lokalplan omhandler hovedforslaget på fire vindmøller, med udgangspunkt i Skive Kommunes målsætning om mest mulig effekt ved opsætning af nye vindmøller. Batummøller som fjernes Lokalplanens område Lokalplanområdet ligger 1,3 kilometer sydvest for Selde og 2,3 kilometer øst for Åsted. Området ligger på skråningen af ådalen til Møjbæk, som passerer tværs igennem mølleområdet, mellem de to sydligste vindmøller. Området er præget af store markenheder og enkelte, kraftige læhegn. Området er i dag jordbrugsområde. Tilkørsel til lokalplanområdet vil ske fra Fur Landevej for de to sydligste vindmøller, ad eksisterende overførsel lige nord for Møjbæk, og fra Batumvej til de to nordligste vindmøller, med stikvej mod syd og nord. Se kort overfor. Lokalplanområdet omfatter opstillingsområde vest for Lindum og vest for Fur Landevej med tilhørende tilkørselsveje, arbejds-, kran- og vendepladser samt arbejdsareal, i alt m 2. Hele arealet ligger i landzone. Inden for en kilometers afstand af møllerne ligger der 44 enkeltboliger i det åbne land. Mindst 6 af disse var tomme ved besigtigelse i september De nærmeste boliger ligger 521 m fra vindmøllerne. Ifølge Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller skal afstanden mellem vindmølle og nabobeboelser være mindst fire gange totalhøjden for vindmøllen. Det er for 130 meter høje vindmøller en afstand på 520 meter. Mindsteafstanden er således overholdt ved samtlige naboboliger. Inden for lokalplanområdet passerer Møjbæk mellem de to sydligste vindmøller. Møjbæk er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3, sekort side 12. Endvidere ligger den tidligere kalkgrav vest for lokalplanområdet og syd for Batumvej, se kort side 11. Kort der viser naboboliger indenfor 1 km. Boliger der stod tomme ved besigtigelse er markeret med en cirkel. Naboboliger med nr 1-22 er relateret til vindmølleprojekt ved Åsted. Kalkgraven syd for Batumvej er nu genoprettet med sø og med bevoksning ved nogle af de stejle sider af søen. Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at sikre arealer til overnævnte vindmølleprojekt på en måde, der udnytter vindenergien bedst muligt og sikrer, at vindmøllerne fremtræder ensartede og harmoniske i landskabet. Jordbrugets interesser tilgodeses ved, at vindmøller og tilkørselsveje bliver placeret, hvor de generer landbrugsdriften mindst mulig. Lokalplan nr januar FORSLAG 5 Lokalplanens redegørelse

6 Tårn Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets afgrænsning, antallet og størrelsen af vindmøllerne, for deres placering i forhold til offentlig vej og deres udseende. Bestemmelserne for udseende omfatter farve, reflektion, omdrejningsretning, antal vinger, rotordiameter og forholdet mellem navhøjden og rotordiameteren, det såkaldte harmoniforhold. Desuden fastsætter lokalplanen bestemmelser for arbejdsveje og -pladser. Lokalplanen sikrer endvidere, at nødvendige bygninger til teknisk styring af vindmølleparken kan opføres i tilknytning til vindmøllerne. Det drejer sig om en eller to koblingsstationer på maksimalt 10 m 2 hver. Ved anlæggelse af de nye vindmøller ved Lindum vil fire eksisterende vindmøller ved Batum blive nedtaget. Vindmøllerne har en totalhøjde på 69 meter og en kapacitet på 600 kw hver. Se kort på foregående side for vindmøllernes placering. Det nye anlæg ved Lindum omfatter fire vindmøller med navhøjde 79,5 meter og rotordiameter på 101 meter. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter, det såkaldte harmoniforhold, er således 1 til 1,3, hvilket er i overensstemmelse med retningslinjerne i Temaplan for Vindmøller i Skive Kommune. Til hver vindmølle vil der blive anlagt en midlertidig arbejds-, vende- og kranplads på cirka m 2. Efter byggeriet er afsluttet i løbet af cirka tre til fem måneder, vil nogle af arbejdsarealerne blive fjernet, så der i vindmøllernes levetid vil være et arbejdsareal på cirka 800 m 2. Veje til vindmøllerne vil blive anlagt i en bredde på cirka 5,5 meter på lige strækninger og op til syv meter i svingbaner. Den nordligste vindmølle - nr. 4 - står en rotorradius nord for Batumvej. Skive Kommune kræver af sikkerhedsmæssige årsager, at afstanden minimum skal være 1,5 4 Rotordiameter Profiltegning Nav Nacelle 3 Vinge Totalhøjde Eksisterende vejføring Omlagt vejføring 2 Arbejdsvej Navhøjde Arbejdsareal 1 Ny vindmølle N 250 meter Principtegning af vindmølle med angivelse af anvendte begreber i forbindelse med beskrivelse af vindmøller. Kort der viser opstilling af nye vindmøller og placering af arbejds- og vendepladser samt tilkørselsveje ved hovedforslaget med fire vindmøller. Lokalplan nr januar FORSLAG 6 Lokalplanens redegørelse

7 rotorradius, hvilket er 76 meter. Derfor vil Batumvej blive omlagt på en strækning, så den passerer syd om vindmøllen i et blødt sving. På kortet side 6 er den ændrede vejføring vist med mørkegrå streg og den eksisterende vejføring med en lys grå streg. Kommuneplanen Lokalplanområdet er udlagt til vindmølleområde Lindum i Temaplan for vindmøller, Skive Kommune. Planlægning for fire vindmøller udvider vindmølleområde Lindum mod nord, og nærværende lokalplan er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 11 til kommuneplan for Skive Kommune. Kommuneplantillæg nr. 11 offentliggøres sammen med denne lokalplan, og den fastsætter retningslinjer for lokalplanens indhold samt fastlægger et støjkonsekvensområde omkring vindmøllerne, hvor der ikke kan etableres nye enkeltboliger i det åbne land eller ny støjfølsom arealanvendelse. Der er ingen eksisterende lokalplaner inden for lokalplanområdet. Vindmølle nr 2 står meget tæt på Møjbæk. Derfor vil bækkens løb blive ændret, hvis den nuværende opstilling ikke justeres en anelse ved realiseringen, så afstanden til bækken er mindst otte meter fra fundamentets yderkant. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet ligger på den nordlige skråning til Møjbæk, over et lavtliggende område med store markenheder og næsten plant terræn, der fortsætter mod øst til Sverrig og mod vest og nordvest i Hinnerup Ådal. Mod syd og nord stiger terrænet op i et bakket landskab med Tøndering i sydvest, Åsted og Batum i nordvest, Selde i nordøst og Thorum i sydøst. Sydvest for lokalplanområdet står tre vindmøller ved Tøndering og øst for området står fire mellemstore vindmøller ved Sverrig. Samtidig med planlægningen for vindmøllerne ved Lindum bliver der udarbejdet planlægning for fire vindmøller med totalhøjde på 149,9 m syd for Åsted. Vindmøllerne ved Åsted står cirka to km vest for lokalplanområdet for Lindummøllerne, og de to områder er derfor vurderet sammen i forhold til landskabet samt i forhold til påvirkning ved nabobeboelser med støj og skyggekast. Arkæologi Museumsloven, jævnfør Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2006, har til formål at fremme museernes virksomhed og samarbejde med henblik på at sikre Danmarks kultur- og naturarv, samt sikre adgang til og viden om kultur- og naturarven og dens samspil med verden omkring os. Museumsloven har endvidere til formål at sikre kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder med videre - herunder arkæologiske og naturhistoriske undersøgelsesopgaver i tilknytning hertil. Der er tidligere gjort arkæologiske fund fra jernalderen i området, og Museum Salling anbefaler derfor, at der foretages prøveudgravninger for at få klarlagt, om der vil fremkomme anlæg, der skal undersøges efter Museumslovens bestemmelser. Syd for Møjbæk løber et par beskyttede diger i nærheden af vindmøllerne, som vist på nedenstående kort De beskyttede diger vil ikke blive berørt af anlægsarbejdet. Hvis et Beskyttet dige N Til bedømmelse af vindmøllernes påvirkning er der i VVM-redegørelsen og miljørapporten, Vindmøller ved Lindum, udarbejdet visualiseringer fra udvalgte punkter ved nabobeboelser, byer, kirker, veje og rekreative områder i nærheden. I det følgende afsnit omkring Miljøforhold på side 8 er der redegjort for rapportens konklusion. Ny vindmølle 200 m Lokalplanens forhold til øvrig planlægning Kort der viser beskyttede diger Lokalplan nr januar FORSLAG 7 Lokalplanens redegørelse

8 dige alligevel skulle blive beskadiget under anlægsarbejdet, skal det reetableres straks efter, at anlægsarbejdet er afsluttet. ved Lindum. Et ikke teknisk resumé af Vindmøller ved Lindum er vedlagt lokalplanen og kommuneplantillægget. Råstoffer Region Midt har udarbejdet en råstofplan. Vest og nordvest for vindmølleområdet ligger Råstofgraveområde Batum, hvor der udvindes kalk. Udvindingen er afsluttet syd for Batumvej, men fortsætter nord for vejen. Vindmøllerne står uden for graveområdet og vil ikke hindre den fortsatte udnyttelse af råstofområdet. Ny Vindmølle Til bedømmelse af vindmøllernes påvirkning er der i VVM-redegørelsen og miljørapporten, Vindmøller ved Lindum, udarbejdet visualiseringer fra udvalgte punkter ved nabobeboelser, byer, kirker, veje og rekreative områder inden for en nærzone på 4,5 km, en mellemzone på 10 km og en fjernzone ud over 10 km. På de følgende sider er der vist fem visualiseringer fra nærzonen. De fem er udvalgt for at vise påvirkningen fra de nærmeste boligområder til lokalplanområdet, det vil sige fra den sydlige udkant af Selde, fra den nordvestlige udkant af Thorum, fra Batumvej vest for kalkværket, fra den østlige kant af Åsted samt fra Åsted Kirke, hvorfra påvirkningen af de eksisterende vindmøller ved Batum er mest markant. VVM-redegørelsen og miljørapporten konkluderer, at der samlet set ikke er fundet afgørende hindringer for opstillingen af fire store vindmølle ved Lindum. De mest sårbare landskaber i projektområdets nærzone vil blive påvirket visuelt, men deres rekreative funktion og adgangen til kysten vil ikke blive forstyrret. I nærzonen er de nye vindmøller synlige overalt i de åbne områder. Mest markante står de, hvor man ser mod dem fra bakken ved den gamle kalkgravssø ved Batum Kalkværk. I bunden af ådalen på Ll. Thorumvej, og på Fur Landevej er møllerne også meget markante. På flere af visualiseringene fra nærzonen er udsigten til ådalen skjult bag bevoksning og terræn. Kommer man længere ud på kanten af bakkerne, vil man ofte have frit syn mod de nye vindmøller. Kort der viser råstofområde Miljøforhold Miljøvurdering Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. juli Formålet med loven er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af de planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der gennemføres en miljøvurdering af nærværende lokalplan, da den berører vindmøller med totalhøjde over 80 meter. Miljøvurderingen er indarbejdet i en samlet VVM-redegørelse og miljørapport, Vindmøller Udsigten fra nærliggende byer og landsbyer vil blive påvirket visuelt af de nye vindmøller. Der ses eksisterende vindmøller fra stort set alle visualiseringspunkter, og opførelsen af de nye møller vil således bidrage til et samlet billede af Midt- og Nordsalling som hjemland for en væsentlig vindenergiproduktion. Samtidig vil de nye vindmøller skille sig væsentligt ud i kraft af deres størrelse, og de vil kunne fungere som let genkendelige pejlemærker, såkaldte landmarks. Møllernes størrelse vil sammen med eksisterende møller og andre større tekniske anlæg have betydning for middelalderkirkernes funktion som monumenter i landskabet, da kirkerne vil nedtones størrelsesmæssigt. De nye møller vil ofte blive opfattet i samspil med de planlagte vindmøller ved Åsted. Lokalplan nr januar FORSLAG 8 Lokalplanens redegørelse

9 E Foto nr. 1: Foto af eksisterende forhold set mod sydvest fra Seldes sydlige udkant. Fotopunkt 1 på kort side Kort der viser fotostandpunkter hvorfra, der er lavet visualiseringer til VVM-redegørelsen. De to grupper vil som regel kunne adskilles som enkeltvise, klart definerede grupper, men vil fra flere punkter i fjernzonen være svære at adskille, og vil kunne opfattes som en samlet gruppe, men uden uheldigt samspil. Miljøvurderingen indeholder en beskrivelse af relevante miljøpåvirkninger og undersøgte alternativer, samt planlagte foranstaltninger for at begrænse væsentlig ne- (fortsættes på side 12) Foto nr. 1. Visualisering af de nye vindmøller ved Lindum. Afstanden til nærmeste vindmølle er 1,3 kilometer. Den nordligste vindmølle står uden for billedet. Vindmøllerne er markante i landskabet. Lokalplan nr januar FORSLAG 9 Lokalplanens redegørelse

10 Foto nr. 2: Foto af eksisterende forhold set mod nordvest fra Thorums nordvestlige udkant. I horisonten ser man bakkerne på Fur. Fotopunkt 2 på kort side 7. Foto nr. 3: Foto af eksisterende forhold set mod øst fra hjørnet af Batumvej og Lille Thorumvej. På billedet ses eksisterende vindmøller øst for Selde i baggrunden. Til venstre ses dele af kalkværkets store bygninger. Fotopunkt E på kort side 7. Foto nr. 2. Visualisering af de 4 nye vindmøller ved Lindum. Afstanden til nærmeste vindmølle er knap 1,7 km. De nye vindmøller dominerer udsigten, og landskabsoplevelsen får et teknisk præg. Landskabet har dog en storhed, som harmonerer med vindmøllerne. Foto nr. 3. Visualisering af de nye vindmøller ved Lindum. Afstanden til nærmeste vindmølle bag jordbunken, som ikke er en gravhøj, er cirka 600 meter. På så nært hold er vindmøllerne dominerende, men står roligt og letopfatteligt på en lang linje bag marken. Lokalplan nr januar FORSLAG 10 Lokalplanens redegørelse

11 Foto nr. 4: Foto af eksisterende forhold set mod øst fra forsamlingshuset i Åsted. På billedet ses de eksisterende vindmøller ved Batum 850 meter borte. På denne afstand er de eksisterende vindmøller markante. Fotopunkt 3 på kort side 7. Foto nr. 5: Foto af eksisterende forhold ved Åsted Kirkegård set mod øst, hvor de eksisterende vindmøller ved Batum dominerer udsigten. Afstanden til nærmeste mølle er 900 meter. Fotopunkt 27 på kort side 7. Foto nr. 4. Visualisering af de nye vindmøller ved Lindum fra Åsted forsamlingshus. Afstanden til nærmeste vindmølle er 2,3 kilometer. De nye møller er langt mindre markante og opstillingen enklere. Foto nr. 5. Visualisering af de nye vindmøller ved Lindum fra Åsted Kirkegård. Afstanden til nærmeste vindmølle er 2,4 kilometer. Det tekniske præg er væsentligt mindre, og udsigten forbedret. Lokalplan nr januar FORSLAG 11 Lokalplanens redegørelse

12 gativ virkning på miljøet af opstilling af de fire vindmøller i hovedforslaget eller de tre vindmøller i alternativet. Desuden indeholder miljøvurderingen en beskrivelse af påvirkning af menneskers sundhed, og for hvorledes Skive Kommune vil overvåge at miljøkravene bliver opfyldt. Rapporten, Vindmøller ved Lindum. VVM-redegørelse og Miljørapport. Skive Kommune, januar 2011, offentliggøres sammen med lokalplanen og kan rekvireres ved Skive Kommune. På baggrund af VVM-redegørelse og miljørapport udarbejder Skive Kommune en VVMtilladelse. Tilladelsen kan stille krav til anlæg og drift af vindmøllerne i form af krav til for eksempel begrænsning af skyggekast fra vindmøllerne ved nabobeboelse. N Særligt beskyttelsesområde ifølge kommuneplanen Ny vindmølle I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for vindmøllerne ved Lindum skal kommunen udarbejde en sammenfattende redegørelse for: Hvordan miljøhensynet er integreret i lokalplanen. Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet. Hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af lokalplanen. Naturbeskyttelse International naturbeskyttelse - Natura 2000 Vindmøllerne placeres ikke i et internationalt beskyttet naturområde. Nærmeste Natura 2000-område er habitatområdet Risum Enge og Selde Vig, der ligger ca. 1,5 km nord for møllerne. Natura 2000-områdets sydlige afgrænsning følger engene langs Selde Vig, og ser man på udpegningsgrundlaget fremgår det, at der udelukkende er tale om en række forskellige landskabs- og naturtyper, som ikke forstyrres, når møllerne placeres på afstand og uden for området. Afstanden til nærmeste Ramsarområde er ca. 10 km, og alene af den grund vil møllerne heller ikke få nogen negative effekter på de fuglearter, der udgør udpegningsgrundlaget for dette område. National naturbeskyttelse Gennem den sydlige del af lokalplanområdet passerer det beskyttede vandløb Møjbæk, der er beskyttet af 3 i Naturbeskyttelsesloven. Vindmøllernes fundament skal fra yderkant holde en afstand på minimum otte meter til vandløbets brinker. Det medfører, at vandløbet ved nr. 2 mølle fra syd skal omlægges, hvis den ansøgte placering bliver anvendt ved realisering af projektet. Nærværende lokalplan rummer Kort der viser beskyttet natur i forbindelse med lokalplanområdet mulighed for mindre justeringer af vindmøllerækken, hvilket medfører, at en optimering ved realiseringen kan medfører, at rækken rykkes cirka 15 m mod øst og derved får tilstrækkelig afstand til bækken. Renovation Ved anlægsarbejdet skal affald håndteres efter reglerne i Skive Kommunes affalsregulativ. Støj fra vindmøller Vindmøllerne er underlagt Bekendtgørelse om støj fra vindmøller fra december Der er nærmere redegjort for støj fra vindmøllerne i VVM-redegørelsen og miljørapporten. Inden vindmøllerne bliver opført, skal bygherren anmelde vindmøllerne til Skive Kommune. Ved anmeldelsen skal bygherren påvise, at støjgrænserne kan overholdes. Skive Kommune kan forlange en efterfølgende støjmåling for at sikre, at grænseværdierne ikke bliver overskredet. Hvis beregningen viser, at støjen vil være mindre end 2 db(a) under grænseværdien, vil Skive Kommune forlange en efterfølgende måling af Lokalplan nr januar FORSLAG 12 Lokalplanens redegørelse

13 kildestøjen, og på grundlag af målingen en beregning af støjen ved alle boliger, hvor støjen ligger mindre end 2 db(a) under grænseværdien. Skyggevirkninger og reflekser Vindmøller kaster skygger. Skyggerne fra de roterende vinger er generende. Miljøministeriet anbefaler i Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, at ingen naboer udsættes for skyggekast i mere end 10 timer årligt. I VVMredegørelsen og miljørapporten er der redegjort for skyggekast ved naboer til vindmølleprojektet ved Lindum. Ser man alene på projektet ved Lindum eller på både Lindum og Åsted vil der i begge tilfælde være 22 naboer, der får mere end 10 timer skyggekast om året. Beregningen tager ikke hensyn til træer og bygninger, som reducerer skyggekastet. Tages der hensyn til bevoksning og bebyggelse vil kun otte boliger få det beregnede skyggekast over 10 timer om året. De mest udsatte boliger ligger alle langs Skivevej. Hvis beregningen af skyggekastet giver over 10 timer med skyggekast årligt, skal der installeres et softwareprogram i de vindmøller, som giver generne. Programmet stopper møllerne i de mest kritiske perioder. Ved projektet ved Lindum vil Skive Kommune i VVM-tilladelsen stille krav om, at programmet installeres. Vest for projektområdet, ved Batum, står fire vindmøller med totalhøjde på 69 meter. Møllerne ved Batum nedtages i forbindelse med vindmølleprojektet ved Lindum. Øst for projektområdet, i en afstand af to kilometer, står fire vindmøller ved Sverrig med en totalhøjde på 81 meter. Sydvest for projektområdet, i en afstand af ca. 3,5 kilometer står tre vindmøller ved Tøndering med en totalhøjde på 76 meter. Godt to km vest for lokalplanområdet er der udarbejdet en plan for opstilling af fire vindmøller syd for Åsted med højden 149,9 meter. Disse vindmøller står så tæt på lokalplanområdet for Lindum-vindmøllerne, at den samlede påvirkning fra de to vindmølleparker er vurderet fra alle vinkler, hvor de kan opleves sammen. De to vindmølleparker er opstillet på to linjer, der har samme hovedretning, men som ikke er helt parallelle. Det samlede indtryk af vindmøllerne er vurderet i VVM-redegørelsen og miljørapporten, og det er vurderet, at der ikke er noget uheldigt samspil. I VVM-redegørelsen er der desuden redegjort nærmere for både de nye og de eksisterende vindmøllernes landskabelige påvirkning. Moderne vindmøller er overfladebehandlet, så der ikke skulle opstå reflekser fra vingerne, som tidligere har været et stort problem. Afstand til nabobeboelse Ifølge vindmøllecirkulæret skal vindmøller opstilles med en afstand til nærmeste nabobeboelse på mindst fire gange vindmøllens totalhøjde. For de ansøgte vindmølle betyder det en mindste afstand på 520 meter. Denne afstand vil være overholdt ifølge VVM-redegørelsen og miljørapporten. Deri er der nærmere redegjort for de visuelle forhold ved naboejendommene. Afstand til andre vindmøller Der skal ifølge Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller redegøres for den samlede landskabelige påvirkning fra flere vindmøllegrupper, hvis den indbyrdes afstand mellem grupperne er mindre end 28 gange totalhøjden, det vil sige 3,64 km for de 130 meter høje vindmøller. Inden for denne afstand står der syv små vindmøller under 450 kw. Der står også tre grupper af større vindmøller: Foto nr. 6: Visualisering af vindmøllerne ved Lindum og Åsted set fra Bette Jensens Hyw på Fur. Vindmøllerne ved Lindum står til venstre, og Åsted vindmøllerne til højre. Herfra kan man opleve vindmøller horisonten rundt og tælle over 100. De store vindmøller på Salling vil markere sig, og gør det i dag sammen med de mange mindre møller. I fremtiden vil mange af de mindre vindmøller være fjernet og tilbage vil stå de store men langt færre vindmøller. Kystnærhedszonen Den nordligste del af lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Inden for denne zone kan der opstilles vindmøller, hvis der er en planmæssig begrundelse for Lokalplan nr januar FORSLAG 13 Lokalplanens redegørelse

14 det. Skive Kommune har 200 km kyststrækning, og en restriktiv tilgang til opstilling i kystnærhedszonen vil være en hæmsko for Byrådets målsætning om optimering af udnyttelsen af vindenergien. Der er derfor udlagt vindmølleområder, som delvist berører kystzonen længst væk fra kysten. Ved planlægning i kystzonen skal den visuelle påvirkning af kystlandskabet særligt vurderes og analyseres. Dette er gjort i VVM-redegørelsen og miljørapporten blandt andet ved hjælp af flere visualiseringer fra Fur, Selde Vig, Vesthimmerland og Grynderup. Det er konkluderet at kysten vil få et større teknisk præg, men der vil ikke være hindringer for adgangen til kysten og de rekreative udnyttelser af kystlandskabet. Den største påvirkning af kystlandskabet opleves fra Fur og Selde Vig. Tekniske forhold Veje og arbejdsarealer I tilknytning til vindmøllerne bliver der anlagt veje med en bredde på cirka 5,5 meter, mens vejene i sving bliver op til syv meter brede. Ved hver mølle bliver der anlagt en midlertidig arbejds-, kran- og vendeplads med et areal på ca m 2. Permanent vil der blive tale om cirka 800 m 2 arbejdsareal. Elforsyning Al elforsyning til vindmøllerne fremføres som jordkabler. De nye vindmøller tilsluttes eksisterende 60/10 kv-station ved Risum. Tilladelser og dispensationer Forhold til lufttrafik Der er ingen lufthavne eller flyvepladser i nærheden af projektområdet. Statens Luftfartsvæsen, SLV, kræver efter høring med forsvaret, at møllerne ved Lindum markeres på følgende vis: 1) Alle vindmøller skal markeres med lavintensivt fast rødt lys. De lavintensive hindringslys skal opfylde specifikationerne til low-intensity, Type A anført i bilag 1 til Bestemmelser om Civil Luftfart, BL ) Lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet. 3) Ved anvendelse af LED som hindringslys skal armaturtypen oplyses til SLV ved anmeldelsen af vindmøllerne. 4) Lysmarkeringen skal placeres øverst på generatorhuset (nacellen) og lyset skal altid, uanset møllevingernes placering, være synligt 360 grader i et vandret plan. Dette kan kun opnås ved opsætning af to lamper på møllen. 5) Dele af vindmøllens overflade skal som minimum være af farven hvid. F.eks. er RAL 7035 inden for farvedefinitionen hvid. Opførelse af vindmøllerne må ikke påbegyndes, før Statens Luftfartsvæsen har udstedt attest om, at hindringerne ikke skønnes at ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed. Landzoneadministration - bonusvirkning Lokalplanområdet er i landzone og forbliver i landzone. Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jævnfør planlovens 35 stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, på betingelse af, at arealet retableres, når det ikke længere er i brug til vindmølleområde. Ved retablering skal møller og øvrige tekniske anlæg fjernes. Fundamenter skal fjernes ned til minimum en meter under overfladen. Anlæggene skal fjernes senest et år efter anvendelsen er ophørt. Hvis fjernelse og retablering ikke er sket inden ét år, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan for eksempel dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og Tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Skive Kommune gør opmærksom på, at den ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i en servitutoversigt. Lokalplan nr januar FORSLAG 14 Lokalplanens redegørelse

15 Lokalplan nr januar FORSLAG 15 Lokalplanens redegørelse

16 Kort 1 - Matrikelkort 1:8000 Signaturforklaring Lokalplan nr januar FORSLAG 16

17 Lokalplan nr. 239 Vindmølleområde Lindum Lokalplanens bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i 2. Bemærkninger Det fremgår af 15 i Lov om Planlægning, hvad der kan træffes bestemmelser om i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelser i anden lovgivning, navnlig byggeloven med tilhørende bygningsreglement samt miljøloven. Illustrationer 1 Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til opstilling af vindmøller at sikre bedst mulig udnyttelse af vindressourcerne at sikre en harmonisk opstilling af vindmøller at minimere anlæggets genevirkninger ved nabobeboelse og omgivelser at fastlægge adgangsveje til området 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kort 1 og omfatter dele af følgende matrikelnumre: matr. nr. 1a, 1o, 7i, 21a, 21b, Lindum By, Selde, matr. nr. 3a, 4a, 10b, Ll. Thorum By, Thorum. 2.2 Lokalplanområdet ligger i og forbliver i landzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Inden for lokalplanområdet kan opføres fire vindmøller, der er ens og opstilles samtidigt. Der kan anlægges dertil hørende vejanlæg og koblingsstationer. 1 Lokalplanens formål Bestemmelsen om lokalplanens formål har betydning i relation til mulighederne for at meddele dispensation fra lokalplanen. Der kan kun meddeles dispensation, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, herunder planens formål og områdets anvendelse. 2 Lokalplanens område Lokalplanområdet udgør ca. 18 ha, der ligger i landzone. 3 Områdets anvendelse Bestemmelsen sikre at der opstilles ens vindmøller. Vindmøllerne set fra nord ved Vestergård. Vindmøllerne set fra Skivevej lige syd for Selde. Lokalplan nr januar FORSLAG 17 Lokalplanens bestemmelser

18 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer 3.2 Arealer, der ikke anvendes til det nævnte i 3.1, må kun anvendes til landbrugsdrift. 4 Udstykning 4.1 Hver vindmølle kan udstykkes i en selvstændig parcel. Hver parcel skal have et grundareal svarende til minimum møllens fundament, og maksimum vindmøllens roterareal 4.2 Det er en betingelse for tilladelsen til udstykning, at der på ejendommen tinglyses deklaration med Skive Kommune som påtaleberettiget om, at ejendommen skal sammenlægges med den landsbrugsejendom, hvorfra den er udstykket, senest 1 år efter, at vindmøllen er nedtaget eller ophørt med at producere strøm til elnettet. Ligeledes betinges det, at det tinglyses, at møllevingerne må overstryge naboejendommen. Udgiften ved tinglysningen afholdes af ansøger. Idet lokalplanområdet omfatter et større område end der, hvor de 4 møller placeres, sikrer bestemmelsen, at der fortsat kan drives landbrug på arealerne. 4 Udstykning Bestemmelsen giver mulighed for, at arealet ved den enkelte vindmølle kan udstykkes til en selvstændig parcel. Bestemmelsen sikrer, at der i landzone ikke opstår enkelte små parceller uden tilhørsforhold til anden ejendom. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Der udlægges areal til tilkørselsveje of arbejdsarealer i princippet som vist på kort 2. Der må kun etableres veje, som er nødvendige for driften af vindmølleparken eller for landbrugsdriften. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold Bestemmelsen skal sikre at mindst muligt landbrugsjord tages ud af drift, og at den fremtidige landbrugsdrift kan ske hensigtsmæssigt, ved at give mulighed for at anlægge nye veje, der er nødvendige for landbrugsdriften. 5.2 Veje må have en kørebanebredde på højest seks meter og en svingbanebredde på højst 7 meter og skal forsynes med en kørefast grusbelægning. Vendepladser og arbejdsarealer skal udføres med mindst muligt arealforbrug og hvert permanente arbejdsareal må højst være 800 m 2. Dimensionerne sikre at efterfølgende servicevogne til vindmøllerne kan komme ind til møllerne. Kort der viser placering af tilkørselsveje og arbejds- og vendepladser - jf. 5.1 Lokalplan nr januar FORSLAG 18 Lokalplanens bestemmelser

19 Tårn Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer 5.3 Vendepladser og arbejdsarealer placeres og udformes, så landbrugsdriften tilgodeses bedst muligt. Hensigten med bestemmelsen er at landbruget generes mindst muligt. 5.4 Der må ikke etableres permanent belysning af veje. Bestemmelsen skal sikre, at området ikke fremstår mere synligt i landskabet end nødvendigt. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Vindmøllernes vinger må ikke have overslag uden for lokalplanområdet. 6 Bebyggelsens omfang og placering Bestemmelsen sikre, at vindmøllerne placeres indenfor lokalplanområdets afgrænsning Rotordiameter Profiltegning Nav Nacelle 6.2 Vindmøllerne skal placeres på en ubrudt, ret linje med tilnærmelsesvis lige stor afstand mellem vindmøllerne i rækken. Der må maksimalt være en variation på 5 %. Bestemmelsen sikrer, at rækken fremtræder enkel og letopfattelig. En variation på 5% vil ikke umiddelbart kunne opfattes og kan derfor accepteres. Vinge Totalhøjde 6.3 Vindmøllenes totale højde over terræn til vingespids i højeste position skal være minimum 125 meter og maksimalt 131 meter. Bestemmelsen skal sikre at området anvendes til så store møller, så vindressourcerne udnyttes optimalt. Endvidere skal den sikre, at vindmøllerne ikke bliver så høje at lovkravet om afstand til nærmeste nabobeboelse skal være minimum fire gange totalhøjden. Navhøjde 6.4 Alle vindmøller skal have samme navhøjde og samme rotordiameter. Rotordiameteren må maksimalt være 105 meter. Bestemmelsen sikre, at der opstilles ens mølletyper. 6.5 Forholdet mellem navhøjden og rotordiameteren skal ligge mellem 1 til 1,1 og 1 til 1, Fundamenterne til vindmøllerne skal tildækkes, så højst 0,5 meter af et fundament er synligt over terræn. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter kaldes også harmoniforholdet. Harmoniforholdets grænser er fastsat, for at vindmøllerne kan fremtræde så harmoniske som muligt i landskabet. Herved tilgodeses de landskabelig forhold. Principtegning af vindmølle. Fundamentdiameter Fundamentdybde 6.7 Fundamenterne skal ligge i en afstand af minimum otte meter fra vandløbskanter. Bestemmelsen sikre en passende afstend mellem Møjbæk og vindmøllerne. Principtegning af pladefundament - jf. 6.6 Lokalplan nr januar FORSLAG 19 Lokalplanens bestemmelser

20 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer 6.8 Der kan opføres en til to mindre bygninger på hver maksimalt 10 m 2 og maksimal højde 2,5 meter inden for lokalplanområdet for vindmøllerne. Den enkelte bygning skal placeres tæt på en vindmølle. Af hensyn til ådalen og Møjbækken må de ikke placeres ved vindmølle nr. 1 og 2, og de skal helst placeres ved den nordligste vindmølle. 6.9 Vindmøllerne skal placeres med en afstand til Batumvej og Fur Landevej på minimum 1,5 gange rotorradius. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Vindmøllernes rotor skal dreje med uret set med ryggen mod vinden. 7.2 Mølletårnene skal være lukkede rørtårne. 7.3 Vindmøllernes tårn, kabine og vinger skal fremtræde i samme lyse grå farve, ikke mørkere end RAL Bestemmelsen skal sikre, at nødvendige bygninger for vindmøllernes tilkobling til elnettet kan etableres indenfor lokalplanområdet. Til store vindmøller skal der normalt opføres såkaldte koblingsstationer. Af hensyn til sikkerhed ved færdsel på vejene. Med den foreslåede opstilling medfører det, at Batumvej skal omlægges, så der bliver større afstand til den nordligste vindmølle. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden Bestemmelsen sikrer, at vingerne fra alle vindmøller i kommunen drejer i samme retning, så de ikke opleves kaotiske, når de ses sammen. Af hensyn til flysikkerhed og harmonisk fremtrædelse. 7.4 Møllerne skal til stadighed have et ordentligt udseende. 7.5 Vingerne må maksimalt have et glanstal på Der må ikke opsættes reklameskilte i forbindelse med vindmølleparken. Firmanavn og logoer i begrænset størrelse vil dog kunne tillades på møllernes kabine, og skal forinden opsætning godkendes af Skive Kommune. 7.7 Vindmøllerne må af hensyn til lufttrafikken markeres med lavintensivt fast rødt lys på minimum 10 candela monteret øverst på nacellen/møllehatten. Lyset skal være synligt 360 grader i vandret plan og skal afskærmes under vandret. Se foto. Lyset må have en maksimal styrke på For at undgå reflekser. Sikre at vindmøllerne ikke fremstår mere markante i landskabet. Af hensyn til flysikkerheden. Bestemmelsen skal sikre, at et eventuelt krav om afmærkning for lufttrafikken ikke generer på jorden. Candela er en enhed for lysstyrke. 10 Candela svarer til lyset fra en 8-9 Watts glødepære og 30 Candela svarer dermed til lyset fra en 25 W glødepære. Eksempel på lysafmærkning. Lokalplan nr januar FORSLAG 20 Lokalplanens bestemmelser

21 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer 30 Candela. Anden belysning af vindmøllerne er ikke tilladt. 7.8 Koblingsstationerne, de mindre bygninger, skal udføres i en neutral farve i skala mellem brun og sort. 8 Ubebyggede arealer og beplantning 8.1 Bortset fra permanente arbejdsarealer ved den enkelte mølle skal ubebyggede landbrugsarealer fortsat bruges til landbrugsformål. 8.2 Der må højst foretages terrænregulering på +/- 1 meter i forhold til eksisterende terræn ved opstilling af vindmøllerne. Terrænreguleringer skal udføres med bløde overgange, så det færdige terræn fremstår som en naturlig del af landskabet. 8.3 Omkring eventuelle teknikhuse skal der på alle sider etableres afskærmende beplantning. 8.4 Ubebyggede arealer og permanente arbejdsarealer, som ikke kan anvendes som i 8.1 skal gives et ordentligt udseende ved tilsåning, belægning eller beplantning. Bestemmelsen sikre at at de passer ind i landskabet. 8 Ubebyggede arealer og beplantning Bestemmelsen skal sikre, at så lidt landbrugsjord som muligt tages ud af drift. Herved sikres det, at landskabet omkring vindmøllerne ikke væsenligt ændrer karakter. Herved sikres det, at teknik-/kabelskabe ikke fremstår dominerende i landskabet. Bestemmelsen sikrer, at området omkring vindmøllerne ikke fremstår som oplagsplads, men som omgivende landbrugs- eller naturområder. Områderne må ikke bruges til oplag. 9 Tekniske anlæg 9.1 Alle ledningsanlæg skal udføres som jordledninger. Det gælder også for tilslutning til højspændingsnettet. Lokalplan nr januar FORSLAG 21 Lokalplanens bestemmelser

22 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer 10 Miljø 10.1 Vindmøllerne i lokalplanområdet må ikke påføre nabobeboelser mere end ti timer skyggekast årligt. 10 Miljø Vindmøllerne skal have et styreprogram, som sikrer naboboliger mod mere end 10 timer skyggekast om året. 11 Betingelser for ibrugtagelse af ny bebyggelse 11.1 Vilkår for meddelt tilladelse til at påbegynde anlægget i henhold til Bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning (VVMtilladelse), skal være opfyldt inden vindmøllerne kan tages i brug Forud for opstilling og ibrugtagning af vindmøllerne skal det dokumenteres overfor Skive Kommune, at møllerne kan overholde støjgrænserne i henhold til Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om støj fra vindmøller Vindmøllerne skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen og afmærkes efter Statens Luftfartsvæsens anvisninger Før nye vindmøller kan tages i brug skal området være ryddet for byggeaffald og gennem tilsåning eller belægning være givet et ordentligt udseende. 11 Betingelser for, at en ny bebyggelse må tages i brug VVM-redegørelse og miljørapport er udarbejdet og sendt i offentlig høring sammen med nærværende lokalplan Støjbelastningen skal bestemmes efter retningslinierne i Vindmøllebekendtgørelsens bilag 1 og angives som det ækvivalente, korrigerede, A-vægtede støjniveau i 1,5 m s højde ved vindhastigheder korrigeret til 10 meters højde på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s ved en ruhedslængde på 0,05 meter. Efterfølgende målinger skal udføres som Miljømåling - ekstern støj, jf. bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Bestemmelsen overholder gældende regler herom. Bestemmelsen sikrer, at lokalplanområdet og dets omgivelser ikke skæmmes og forurenes af byggeaffald. VVM-rapport - Vindmøller ved Lindum - jf Lokalplan nr januar FORSLAG 22 Lokalplanens bestemmelser

23 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer 12 Landzonetilladelser 12.1 Lokalplanen erstatter de tilladelser efter planlovens 35 (landzonetilladelse) som ellers ville være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, dog under følgende forudsætning Der skal tinglyses deklaration om, at møllerne fjernes for ejerens regning senest 1 år efter, at elproduktionen på møllerne er ophørt, og at fundamenter fjernes mindst 1 meter under terræn. Fjernelsen af vindmøller med tilhørende anlæg samt retableringen skal ske uden udgifter for det offentlige. Hvis fjernelsen og retableringen ikke er sket inden et år, kan Byrådet lade det ske for vindmølleejernes regning. 12 Landzonetilladelser Hermed erstatter lokalplanens bestemmelser de landzonetilladelser til udstykning, bebyggelse eller ændret anvendelse, der ellers ville være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Bestemmelsen sikrer, at området - når vindmøller ikke længere producerer el - føres til tilbage til samme status/anvendelse som før vindmøllerne blev opsat. 13 Retsvirkninger 13 Retsvirkninger 13.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen Der kan meddeles dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lo- Muligheden for at meddele dispensation fremgår af planlovens 19. Dispensationen kan meddeles to uger efter, der er givet skriftlig orientering til dem, der vil være berørt af dispensationen. En sådan naboorientering kan dog undlades, hvis byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende. Lokalplan nr januar FORSLAG 23 Lokalplanens bestemmelser

24 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer kalplanen kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. En bestemmelse i en lokalplan, som er fastsat efter aftale med en statslig eller regional myndighed, kan kun fraviges med den pågældende myndigheds samtykke. 14 Midlertidige retsvirkninger 14.1 Indtil forslaget til lokalplan er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 14 Midlertidige retsvirkninger De midlertidige retsvirkninger gælder indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og vedtagelsen er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. Vedtagelse Foranstående forslag til lokalplan nr. 239 er vedtaget af Skive Byråd den 21. december Lokalplanen kan tidligst vedtages, efter den har være offentligt fremlagt i mindst otte uger. Lokalplanforslaget har været fremlagt offentligt i perioden fra den 12. januar 2011 til den 9. marts Endelig vedtagelse Skive Byråd har den xx. xxxxx 2011 vedtaget lokalplan nr. 239 endeligt. Lokalplan er fremlagt offentligt den xx. xxxx Lokalplan nr januar FORSLAG 24 Lokalplanens bestemmelser

25 Lokalplan nr januar FORSLAG 25 Lokalplanens bestemmelser

26 Lokalplan nr januar FORSLAG 26 Lokalplanens bestemmelser

27 Kort 2 - Veje- og arbejdsarealer 1:8000 Signaturforklaring Lokalplan nr januar FORSLAG 27

28 Teknisk Forvaltning Skive Kommune Tlf

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015.

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. LOKALPLAN 24-001 VINDMØLLER VED MARSVINSLUND FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 3 3.

Læs mere

Lokalplan. Vindmølleområde Krejbjerg

Lokalplan. Vindmølleområde Krejbjerg Lokalplan 260 Vindmølleområde Krejbjerg Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens område 4 Lokalplanens formål 6 Lokalplanens indhold 7 Tekniske Forhold 9 Vej-, sti- og parkeringsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern

Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune Returadresse Planlægning Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 Sagsbehandler Pia Degn Eriksen Direkte telefon 99741184 E-post planlagning@rksk.dk

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan nr. 279. For et område til vindmøller ved Bindesbøl. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 279. For et område til vindmøller ved Bindesbøl. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 279 For et område til vindmøller ved Bindesbøl Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 20. april 2010 Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 Forhold til anden planlægning 7 Planloven 7 Vindmøllecirkulæret 8 VE-loven 8 Kommuneplan 9 Zonestatus

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Lokalplan nr. 281. For et område til vindmøller sydvest for Tim. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 281. For et område til vindmøller sydvest for Tim. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 281 For et område til vindmøller sydvest for Tim Ringkøbing-Skjern Kommune 15. november 2011 Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune Planlægning Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Planlægger:

Læs mere

LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Ll. Binderup Smorupvej

LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Ll. Binderup Smorupvej LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Vindmølleområde Brorstrup Område A Ll. Binderup Smorupvej Brorstrup Kærvej Kirkevej Rodhøjvej Løgstørvej Kgs. Tisted Elbjergvej Tisbjergvej REBILD KOMMUNE HOBROVEJ

Læs mere

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 01-012 VINDMØLLER NORD-VEST FOR NYRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1996 Vejledning En lokalplan fastlæggerbestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Vindmølleområde ved Gilbjergvej

Vindmølleområde ved Gilbjergvej Vindmølleområde ved Gilbjergvej Kommuneplantillæg nr. 7 Forslag Maj 2011 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens område.

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT

ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT Dato: 12.09.2013, revideret 22. oktober 2013 Projekt: Herning Varmforzinkning i Vildbjerg. Området ligger godt 1.400 meter vest/sydvest for den nærmeste vindmølle i område

Læs mere

Lokalplan nr. 278. For et område til vindmøller ved Holmen. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 278. For et område til vindmøller ved Holmen. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 278 For et område til vindmøller ved Holmen Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 20. april 2010 Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune Plan,

Læs mere

Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013

Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Lokalplan 1200-36 Vindmøller ved Turebylille Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Turebylille Turebyholmvej Sydmotorvejen Vordingborgvej Vindmøller ved Turebylille Offentlig

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.xx

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.xx Offentlig fremlagt xx.xx.xx - xx.xx.xx Forslag til Lokalplan Papirformat: A4 Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted MOTORVEJ HØGSTED VREJLEV KLOSTERVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 414 A. Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum. Forslag

Lokalplan nr. 414 A. Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum. Forslag Lokalplan nr. 414 A Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 272 FORSØGSMØLLER VED FLØ. Ikast-Brande Kommune

LOKALPLAN NR. 272 FORSØGSMØLLER VED FLØ. Ikast-Brande Kommune LOKALPLAN NR. 272 FORSØGSMØLLER VED FLØ Ikast-Brande Kommune Titel Forsøgsmøller ved Flø Udarbejdet af PlanEnergi, i samarbejde med Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen Henvendelse Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 294b. For et område til vindmøller på Hvide Sande Nordhavn. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 294b. For et område til vindmøller på Hvide Sande Nordhavn. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 294b For et område til vindmøller på Hvide Sande Nordhavn Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 14. december 2010 Lokalplanen er udarbejdet af PlanEnergi

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum Lokalplan 11 Vindmøller ved Bovnum Varde Kommune September 2007 Lokalplan 11 Indholdsfortegnelse 1 VARDE KOMMUNE LOKALPLAN 11 VINDMØLLER VED BOVNUM INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 I REDEGØRELSE 4 Baggrund

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76 LOKALPLAN NR. 76 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLEPARK VED GESTENGE I STAUNING ~TUFT~PN WflMMTTMT~ i LOKALPLAN NR. 76 Lokalplan for et område til vindmøllepark ved Gestenge i Stauning. Udarbejdet i oktober 1994

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

LOKALPLAN 24-001. og Kommuneplantillæg nr. 19. Vindmøller, Saltum Kær Saltum

LOKALPLAN 24-001. og Kommuneplantillæg nr. 19. Vindmøller, Saltum Kær Saltum LOKALPLAN 24-001 og Kommuneplantillæg nr. 19 Vindmøller, Saltum Kær Saltum September 2007 Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofoto BlomInfo,

Læs mere

Lokalplan nr. 206. Træningsanlæg ved Horsens Golklub

Lokalplan nr. 206. Træningsanlæg ved Horsens Golklub Lokalplan nr. 206 Træningsanlæg ved Horsens Golklub TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2004 2 Lokalplan 206 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Side 4 Lokalplanens formål Side

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bistrupvej 5, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Møborgåvej 20, 7660 Bækmarksbro som følge af opstilling af vindmøller ved Vemb i henhold til lokalplan nr. 1095 for Holstebro Kommune

Læs mere

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDMØLLE?ARK VED LANDTING LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanens formål er at give mulighed for at etablere en vindmøllepark i Landting området. Ved vindmølleparkens

Læs mere

Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted. Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014

Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted. Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014 Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014 Lokalplan nr. 4-001 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes.

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE. Lokalplan nr. 242. Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn

EBELTOFT KOMMUNE. Lokalplan nr. 242. Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn 02.07.02 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 242 Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel FORELØBIGT BILLEDE HER INDSÆTTES EN VISUALISERING FRA VVM EN

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel FORELØBIGT BILLEDE HER INDSÆTTES EN VISUALISERING FRA VVM EN FORSLAG Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel FORELØBIGT BILLEDE HER INDSÆTTES EN VISUALISERING FRA VVM EN Juni 2009 Annoncetekst indsættes her, når lokalplanen offentliggøres 0 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 1 - Vindmølleområde ved Krejbjerg 3 Redegørelse 5 Retningslinjer 7 Rammer 9 Vedtagelse 10

Indholdsfortegnelse. Nr. 1 - Vindmølleområde ved Krejbjerg 3 Redegørelse 5 Retningslinjer 7 Rammer 9 Vedtagelse 10 Indholdsfortegnelse Nr. 1 - Vindmølleområde ved Krejbjerg 3 Redegørelse 5 Retningslinjer 7 Rammer 9 Vedtagelse 10 2 Vindmølleområde ved Krejbjerg I december 2009 vedtog Skive Byråd at udlægge et nyt vindmølleområde

Læs mere

Lokalplan. Lokalplan nr. 800.8111-L02. Vindmølleområde ved Høgsted. Politisk behandling. Ny tekst er vist med rød, se side 20, 21 og 24

Lokalplan. Lokalplan nr. 800.8111-L02. Vindmølleområde ved Høgsted. Politisk behandling. Ny tekst er vist med rød, se side 20, 21 og 24 Politisk behandling Ny tekst er vist med rød, se side 20, 21 og 24 Lokalplan Lokalplan nr. 800.8111-L02 Papirformat: A4 MOTORVE J Vindmølleområde ved Høgsted HØGSTED RVEJ TE KLOS EJLEV VR Hjørring Kommune

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj Niels Christian Vedel Müller Tingvej 12 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle

Læs mere

Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg. Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2

Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg. Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2 Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2 Opsummering af bemærkningerne og deres indhold Der er indkommet i alt 11 bemærkninger fra følgende: 1.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse for lokalplantillægget 5 Bestemmelser for lokalplantillægget 12 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse:

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen matr.nr. 36 Sønden Åen, Tim som følge af opstilling af vindmøller ved Tim i henhold til lokalplan nr. 281 for Ringkøbing-Skjern Kommune sagsnr.

Læs mere

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplan 11.41 Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i Greve Kommune. Offentlig fremlæggelse Lokalplanen

Læs mere

Vindmøller ved Kikkenborg

Vindmøller ved Kikkenborg Vindmøller ved Kikkenborg VVM-redegørelse og miljørapport Marts 2012 Lemvig Kommune Vindmøller ved Kikkenborg VVM-redegørelse og miljørapport Marts 2012 Forord Lemvig Kommune har i sin kommuneplanlægning

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Engvangvej 1, som følge af opstilling af vindmøller ved Faster-Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern Kommune 8.

Læs mere

Lokalplan nr. 458. Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum. Forslag

Lokalplan nr. 458. Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum. Forslag Lokalplan nr. 458 Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle 1 FORORD Denne lokalplan omfter et område sydøst for Lejbølle, hvor der i en lang årrække har ligget en riffelskydebane, fortrinsvis

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG

...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG ...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG Baggrund og formål Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et bestemt område. Det kan

Læs mere

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter sig til cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til

Læs mere

Vindmøller ved Vejsnæs på Ærø. VVM-redegørelse og miljørapport Februar 2010

Vindmøller ved Vejsnæs på Ærø. VVM-redegørelse og miljørapport Februar 2010 Vindmøller ved Vejsnæs på Ærø VVM-redegørelse og miljørapport Februar 2010 Forord Ærø - en vedvarende energi-ø Ærø er et af de områder i Danmark, ja måske i hele verden, der er længst fremme i omstillingen

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere