ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF"

Transkript

1 ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL TILDELING AF WARRANTS ALMINDELIG UDNYTTELSE AF WARRANTS EKSTRAORDINÆR UDNYTTELSE AF WARRANTS - RETSSTILLING I TILFÆLDE AF LIKVIDATION, SPALTNING, FUSION M.V PRAKTISK UDNYTTELSE AF WARRANTS TEGNINGSKURS FOR AKTIER VED UDNYTTELSE AF WARRANTS REGULERING AF VILKÅR FOR WARRANTS VED VISSE ÆNDRINGER I SELSKABETS KAPITALFORHOLD OVERDRAGELSE VILKÅR FOR NYE AKTIER UDSTEDT VED UDNYTTELSE AF WARRANTS KAPITALFORHØJELSE VED UDNYTTELSE AF WARRANTS OMKOSTNINGER I FORBEINDELSE MED UDSTEDELSE AF AKTIER OPHØR AF ANSÆTTELSESFORHOLDET INSIDERHANDEL SKATTEMÆSSIGE FORHOLD SPROG

3 1 Formål Purpose 1.1 På bestyrelsesmødet i Nordic Shipholding A/S ("Selskabet") den 3. maj 2011 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 4c vedtaget følgende nye bestemmelser vedrørende udstedelse af warrants til medarbejderne ("Medarbejderen") ("Warrants"). At the board meeting held in Nordic Shipholding A/S (the "Company") on 3 May 2011 the following new provisions were adopted in accordance with Article 4c in the Articles of Association concerning the issue of warrants to employees (the "Employee") ("Warrants"). 1.2 Bestyrelsen har besluttet at udstede op til Warrants i Selskabet til tegning af op til aktier til kr. 1,00 (nominelt kr ) i henhold til vedtægternes punkt 4c. The board of directors has decided to issue up to 1,245,000 Warrants in the Company for the subscription of up to 1,245,000 shares of DKK 1.00 (nominally DKK 1,245,000) according to Article 4c in the Articles of Association. 1.3 Udvalgte medarbejdere i Selskabet og Selskabets datterselskaber ("Koncernen") tilbydes muligheden for at få tildelt Warrants i Selskabet med henblik på at sikre, at Selskabet og Koncernens medarbejdere har en fælles interesse, og at alle således gør en indsats for, at Selskabets værdi udvikler sig bedst muligt. Selected employees in the Company and the subsidiaries of the Company (the "Group") are offered an opportunity to be granted Warrants in the Company in order to ensure that the Company and the employees of the Group share common interests and that everyone is working to ensure that the value of the Company develops in the best possible way. 1.4 Tildeling af Warrants er betinget af, at Medarbejderen er ansat i et selskab inden for Koncernen og er i uopsagt stilling på datoen for udstedelsen af nærværende bilag. It is a condition for the grant of warrants that the Employee is employed with a company within the Group and not under notice at the date of this Exhibit. 1.5 Tegning af Warrants har fundet sted ved underskrivelse af individuelle warrantaftaler ("Warrantaftaler"), som indeholder Medarbejderens navn og antal The subscription for warrants has taken place by signing of individual warrant agreements ("Warrant Agreements"), which contains the names of the Employee and the number of 3

4 tildelte Warrants. Warrants granted. 1.6 Warrants berettiger Medarbejderen til at tegne aktier på de nedenfor anførte betingelser. The Warrants entitle the Employee to subscribe the shares on the terms set out below. 2 Tildeling af Warrants Grant of Warrants 2.1 Tildeling af Warrants sker uden beregning. The Warrants are granted free of charge. 2.2 Hver Warrant berettiger Medarbejderen til at tegne 1 aktie à nominelt kr i Selskabet i henhold til de relevante bestemmelser anført i punkt 3-5 til den i punkt 6 fastsatte tegningskurs. Each Warrant entitles the Employee to subscribe for 1 share of nominal value DKK 1,00 in the Company pursuant to the relevant conditions as set forth in Clauses 3-5 and at the relevant subscription price as determined in Clause I forbindelse med Selskabets ejerbog skal der føres en fortegnelse over samtlige udstedte Warrants. In connection with the Company's register of shareholders, a register of all issued Warrants shall be kept. 3 Almindelig udnyttelse af Warrants Ordinary Exercise of the Warrants 3.1 Warrants kan udnyttes i perioden 4 maj 2013 til og med 4. maj 2015 ("Udnyttelsesperioden") i de i punkt 3.2 anførte udnyttelses-vinduer. Warrants, der ikke er udnyttet på eller før sidste dag af Udnyttelsesperioden, bortfalder automatisk uden yderligere varsel eller kompensation. The Warrants may be exercised from 4 May 2013 until (and including) 4 May 2015 ("Exercise Period") within the windows set forth in Clause 3.2. Warrants which have not been exercised on or before the last day of the Exercise Period will lapse automatically without any notice or consideration. 3.2 Inden for Udnyttelsesperioden kan Warrants udnyttes to gange om året i et 4 ugers udnyttelses-vindue, der begynder på tidspunktet for offentliggø- Within the Exercise Period the Warrants may be exercised twice a year during a 4- week window starting from the time of publication of either the Company's annual report or its 4

5 relse af enten Selskabets årsregnskab eller halvårsregnskab, det vil sige, at den første periode, hvor Warrants kan udnyttes, er 4 ugers vinduet efter offentliggørelse af Selskabets halvårsregnskab for 2013, og den sidste periode, hvor Warrants kan udnyttes, er 4 ugers vinduet efter offentliggørelse af Selskabets årsregnskab for semi-annual report, consequently the first period in which Warrants can be exercised is in the 4 weeks window after publication of the Company's semi-annual report 2013 and the last period in which Warrants can be exercised is in the 4 weeks window after publication of the Company's annual report for Medarbejderen er berettiget til at udnytte alle eller en del af sine Warrants. Medarbejderen kan dog ikke udnytte mindre end Warrants ad gangen. The Employee is entitled to exercise all or part of his or her Warrants, however the Employee cannot exercise less than 1,500 Warrants at a time. 4 Ekstraordinær udnyttelse af Warrants - retsstilling i tilfælde af likvidation, spaltning, fusion m.v. Extraordinary Exercise of the Warrants - Legal Position in the event of Liquidation, Demerger, Merger etc. 4.1 Udover den almindelige udnyttelse af Warrants som beskrevet i punkt 3 kan udnyttelse af Warrants finde sted i overensstemmelse med punkt In addition to the ordinary exercise of Warrants as set out in Clause 3 Warrants may be exercised in accordance with Clauses Såfremt Selskabets generalforsamling træffer beslutning om likvidation, er Selskabet forpligtet til at give skriftlig meddelelse herom til Medarbejderen. Medarbejderen har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelsen af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvist. I det omfang Warrants ikke ønskes udnyttet af Medarbejderen, bortfalder disse automatisk og uden kompensation efter In the event that the Company's general meeting passes a resolution to liquidate the Company, the Company shall notify the Employee in writing to this effect. Following this notification, the Employee shall notify the Company in writing within two weeks as from the date of the posting of this notification from the Company whether he/she wishes to exercise the Warrants wholly or partly. If the Employee does not wish to exercise the Warrants, the Warrants shall automatically become void without compensation, following 5

6 udløbet af fristen, forudsat at Selskabet opløses endeligt som følge af den meddelte beslutning. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5.1 og 5.2. the expiry of the time-limit provided that the Company is finally liquidated as a result of the notified resolution. Exercise of the Warrants must be in accordance with Clauses 5.1 and Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om at fusionere Selskabet, og fusionen medfører, at Selskabet ophører, er Selskabet forpligtet til at give skriftlig meddelelse herom til Medarbejderen. Medarbejderen har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelsen af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvist. Selskabet skal håndtere Medarbejderens meddelelse således, at aktierne er registreret i Medarbejderens depot senest fem handelsdage forud for sidste handelsdag for Selskabets aktier. I det omfang Warrants ikke ønskes udnyttet af Medarbejderen, bortfalder disse automatisk og uden kompensation efter udløbet af fristen, forudsat at Selskabet opløses endeligt som følge af den meddelte beslutning. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5.1 og 5.2. In the event that the general meeting passes a resolution to merge the Company and such merger results in the Company being discontinued, the Company shall notify the Employee in writing to this effect. Following this notification, the Employee shall notify the Company in writing within two weeks as from the date of the posting of this notification from the Company whether he/she wishes to exercise the Warrants wholly or partly. The notice must be processed by the Company so that the shares are registered in the Employee's depot at least five trading days before the last day of trading of the Company's shares. If the Employee does not wish to exercise the Warrants, the Warrants shall automatically become void without compensation, following the expiry of the time-limit provided that the Company is finally discontinued as a result of the notified resolution. Exercise of the Warrants must be in accordance with Clauses 5.1 and I tilfælde af et frivilligt eller pligtmæssig overtagelsestilbud henhold til 31 og 32 i lov om værdipapirhandel, er Selskabet forpligtet til at underrette Medarbejderen skriftligt herom. Medarbejderen har herefter en frist på to In the event that a voluntary or mandatory public offer pursuant to Sections 31 and 32 of the Danish Securities Trading Act is made, the Company shall notify the Employee in writing to this effect. Following this notification, the Employee shall notify the Company 6

7 uger fra datoen for afsendelsen af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvist. I det omfang Warrants ikke ønskes udnyttet af Medarbejderen, skal Warrants og nærværende bilag fortsat være fuldt ud gældende. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5.1 og 5.2. in writing within two weeks as from the date of the posting of this notification from the Company whether he/she wishes to exercise the Warrants wholly or partly. If the Employee does not wish to exercise the Warrants, the Warrants and this Exhibit will remain in full effect. Any exercise of the Warrants must be in accordance with Clauses 5.1 and Såfremt der indledes en tvangsindløsning af Selskabets aktier i henhold til selskabsloven, er Selskabet forpligtet til at underrette Medarbejderen skriftligt herom. Medarbejderen har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelsen af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvist. I det omfang Warrants ikke ønskes udnyttet af Medarbejderen, bortfalder disse automatisk og uden kompensation efter gennemførelsen af tvangsindløsningen af Selskabets aktier i henhold til selskabsloven. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5.1 og 5.2. In the event of a compulsory acquisition of the Company's shares pursuant to the Danish Companies Act being initiated, the Company shall notify the Employee in writing to this effect. Following this notification, the Employee shall notify the Company in writing within two weeks as from the date of the posting of this notification from the Company whether he/she wishes to exercise the Warrants wholly or partly. If the Employee does not wish to exercise the Warrants, the Warrants shall automatically become void without compensation, following the completion of the compulsory acquisition of the Company's shares pursuant to the Danish Companies Act. Exercise of the Warrants must be in accordance with Clauses 5.1 and Såfremt Selskabets generalforsamling træffer beslutning om at afnotere Selskabet fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S, er Selskabet forpligtet til at underrette Medarbejderen skriftligt herom. Medarbejderen har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendel- In the event that the Company's general meeting passes a resolution to delist the Company from NASDAQ OMX Copenhagen A/S, the Company shall notify the Employee in writing to this effect. Following this notification, the Employee shall notify the Company in writing within two weeks as from the 7

8 sen af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvist. Selskabet skal håndtere Medarbejderens meddelelse således, at aktierne er registreret i Medarbejderens depot senest fem handelsdage forud for sidste handelsdag for Selskabets aktier. I det omfang Warrants ikke ønskes udnyttet af Medarbejderen, bortfalder disse automatisk og uden kompensation, efter at Selskabet er blevet afnoteret. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5.1 og 5.2. date of the posting of this notification from the Company whether he/she wishes to exercise the Warrants wholly or partly. The notice must be processed by the Company so that the shares are registered in the Employee's depot at least five trading days before the last day of trading of the Company's shares. In so far as the Employee does not wish to exercise the Warrants, the Warrants shall automatically become void without compensation, following the delisting of the Company has been completed. Exercise of the Warrants must be in accordance with Clauses 5.1 and Såfremt Selskabet beslutter at sælge de mest rentable og væsentligste af Selskabets aktiver, er Selskabet forpligtet til at underrette Medarbejderen skriftligt herom. Medarbejderen har herefter en frist på to uger fra datoen for afsendelsen af meddelelsen fra Selskabet til skriftligt at meddele Selskabet, om Warrants ønskes udnyttet helt eller delvist. I det omfang Warrants ikke ønskes udnyttet af Medarbejderen, skal Warrants og nærværende bilag fortsat være fuldt ud gældende. Udnyttelse af Warrants skal ske i overensstemmelse med punkt 5.1 og 5.2. In the event that the Company decides to sell the most profitable and material assets of the Company, the Company shall notify the Employee in writing to this effect. Following this notification, the Employee shall notify the Company in writing within two weeks as from the date of the posting of this notification from the Company whether he/she wishes to exercise the Warrants wholly or partly. In so far as the Employee does not wish to exercise the Warrants, the Warrants and this Exhibit will remain in full effect. Any exercise of the Warrants must be in accordance with Clauses 5.1 and Praktisk udnyttelse af Warrants Practicalities in connection with Exercise of the Warrants 5.1 Bestyrelsen fastsætter reglerne for den The board of directors of the Company shall 8

9 praktiske udnyttelse af Warrants. Medarbejderen vil modtage yderligere oplysninger herom. determine the rules regarding the practicalities in connection with exercise of the Warrants. The Employee will receive further information hereof from the Company. 5.2 Samtidig med at give meddelelse om udnyttelse af Warrants skal Medarbejderen indbetale et kontantbeløb til Selskabet svarende til det relevante tegningsbeløb fastsat i henhold til betingelserne i punkt 6. At the same time as giving notice of the exercise of the Warrants, the Employee shall pay in cash to the Company an amount equal to the relevant subscription amount fixed under the terms of Clause 6. 6 Tegningskurs for aktier ved udnyttelse af warrants Subscription Price for Shares in connection with the Exercise of Warrants 6.1 Hver Warrant giver Medarbejderen ret til at tegne 1 aktie à nominelt kr. 1,00 i Selskabet til en tegningskurs af kr. 6,90 pr. aktie med tillæg af 4 procent p.a. fra den 3. maj 2011 ("Tegningskursen"). Each Warrant entitles the Employee to subscribe for 1 share in the Company of a nominal value of DKK 1.00 at a subscription price of DKK 6.90 per share added 4 percent p.a. as of 3 May 2011 (the "Subscription Price"). 6.2 Tegningskursen kan reguleres som anført i nærværende bilag. The Subscription Price may be regulated as set out in this Exhibit. 7 Regulering af vilkår for Warrants ved visse ændringer i Selskabets kapitalforhold Adjustment of the Conditions for Warrants in case of certain Changes in the Company's Capital Structure 7.1 Såfremt der gennemføres ændringer i Selskabets kapitalforhold, som indebærer en reduktion eller en forøgelse af værdien af de tildelte warrants, skal der foretages regulering af Tegningskursen og/eller antallet af aktier, som kan tegnes ved udnyttelsen af Warrants, således at værdien af Warrants In case changes are made in the Company's capital structure which entail a reduction or increase of the value of the Warrants granted, there shall be an adjustment of the Subscription Price and/or the number of shares that can be subscribed for by exercising the Warrants, so that the value of the Warrants remains the same, with the exceptions set 9

10 forbliver uændret, med de undtagelser, som er gældende i henhold til nærværende bilag. Tegningskursen kan dog ikke fastsættes til under nominel værdi. Herudover er det en betingelse for reguleringen af antallet af aktier, som kan tegnes ved udnyttelsen af Warrants, at Selskabets bestyrelse har fået tildelt den nødvendige bemyndigelse af forth in this Exhibit. However, the Subscription Price can never be adjusted to below par value. Further, it is a condition for any adjustment of the number of shares that can be subscribed for by exercising the Warrants, that the board of directors of the Company has been granted the necessary authority by the general meeting to issue such additional number of shares in the Company. generalforsamlingen til at udstede et sådant yderligere antal aktier i Selskabet. 7.2 Såfremt Selskabets kompetente instanser træffer endelig beslutning om at udstede fondsaktier, inden Medarbejderen har udnyttet sine Warrants, skal Tegningskursen multipliceres med følgende faktor: Should the competent bodies of the Company make a final decision to issue bonus shares (e.g. stock dividend) before the Employee has exercised his or her Warrants, the Subscription Price shall be multiplied by the following factor: α = A ( A + B) α = A ( A + B) og antallet af aktier med 1 α and the number of shares by 1 α hvor: where: A: er Selskabets nominelle aktiekapital før udstedelsen af fondsaktier. B: er det nominelle fondsaktiebeløb, der vil blive udstedt. A: is the Company's nominal share capital before the issue of bonus shares. B: is the nominal value of the bonus shares to be issued. 10

11 7.3 Såfremt Selskabets kompetente instanser træffer endelig beslutning om at forhøje Selskabets aktiekapital ved tegning af nye aktier til favørkurs, inden Medarbejderen har udnyttet sine Warrants, skal Tegningskursen multipliceres med følgende faktor: Should the competent bodies of the Company make a final decision to increase the Company's share capital by subscription of new shares at a price below market price before the Employee has exercised his or her Warrants, the Subscription Price shall be multiplied by the following factor: ( A k) + ( B t) α = ( A + B) k 1 og antallet af aktier med α hvor: ( A k) + ( B t) α = ( A + B) k 1 and the number of shares by α where: A: er Selskabets nominelle aktiekapital forud for kapitalforhøjelsen. B: er den nominelle forhøjelse af aktiekapitalen. k: er aktiernes markedskurs forud for kapitalforhøjelsen. t: er Tegningskursen på de nye aktier. A: is the Company's nominal share capital before the capital increase. B: is the nominal increase of the share capital. k: is the market price of the shares before the capital increase. t: is the Subscription Price for the new shares. 7.4 Såfremt Selskabets kompetente instanser træffer endelig beslutning om at ændre aktiernes nominelle beløb i forbindelse med en beslutning, hvorved Selskabets aktiekapital nedsættes ved hensættelse til en særlig fond og/eller til dækning af underskud, inden Medarbejderen har udnyttet sine Warrants, skal der hverken ske ændringer i Tegningskursen eller i antallet af aktier. Medarbejderen beholder således sin ret til at tegne det samme antal aktier til Tegningskursen, dog skal hver Warrant berettige Medarbejderen til at tegne en Should the competent bodies of the Company make a final decision to change the nominal value of the shares in connection with a decision whereby the share capital of the Company is reduced by allocation to a separate fund and/or cover of loss, before the Employee has exercised his or her Warrants, neither the Subscription Price nor the number of shares shall be amended. Consequently the Employee shall retain the right to subscribe for the same number of shares at the Subscription Price, however each Warrant shall entitle the Employee to subscribe for 1 share of the new nominal value so decided by the 11

12 aktie med den nye nominelle værdi, competent bodies of the Company. der er blevet besluttet af Selskabets kompetente instanser. 7.5 Såfremt Selskabets kompetente instanser træffer endelig beslutning om at ændre aktiernes nominelle beløb (uden samtidige ændringer i Selskabets aktiekapital), f.eks. i situationer, der ikke er omfattet af punkt 7.4, inden Medarbejderen har udnyttet sine Warrants, skal Tegningskursen multipliceres med følgende faktor: Should the competent bodies of the Company make a final decision to change the nominal value of the shares (without any other simultaneous changes of the capital of the Company), e.g. in situations not comprised by Clause 7.4 before the Employee has exercised his or her Warrants, the Subscription Price shall be multiplied by the following factor: α = A B α = A B og antallet af aktier med 1 α and the number of shares by 1 α hvor: where: A: er den nominelle værdi af hver enkel aktie efter ændring af aktiernes nominelle beløb. B: er den nominelle værdi af hver enkel aktie før ændring af aktiernes nominelle beløb. A: is the nominal value of each share after the nominal value of the shares has been changed. B: is the nominal value of each share before the nominal value of shares has been changed. 7.6 Såfremt Selskabet i et hvilket som helst år beslutter at udbetale dividende, skal det pågældende beløb betragtes som udbetaling til aktionærerne, hvilket vil indebære en regulering af Tegningskursen som følger: Should the Company within any year decide to distribute dividends, the amount shall be considered a distribution to the shareholders which shall result in an adjustment of the Subscription Price according to the following formula: TK 1 = TK - u ( D 1) D TK 1 = TK - u ( D 1) D hvor: where: 12

13 TK: er Tegningskursen for Warrants forud for udbetaling af dividende. u: er det totale dividendebeløb. D: er det totale antal aktier i Selskabet. TK: is the Subscription Price for the Warrants before the distribution of dividends. u: is the total amount of dividends. D: is the total number of shares in the Company. 7.7 Såfremt Selskabets aktiekapital nedsættes ved udbetaling til aktionærerne til en højere kurs end markedskursen skal Tegningskursen beregnes således: If the share capital of the Company is reduced by means of payment to the shareholders at a price higher than the market price, the Subscription Price shall be calculated as follows: TK 1 = TK - B ( t k) A TK 1 = TK - B ( t k) A hvor: where: TK: er tegningskursen for warrants forud for nedsættelsen af aktiekapitalen. A: er Selskabets nominelle aktiekapital forud for nedsættelsen af aktiekapitalen. B: er den nominelle nedsættelse af aktiekapitalen. k: er aktiernes markedskurs forud for kapitalnedsættelsen. t: er kursen på de aktier, hvormed aktiekapitalen nedsættes. TK: is the Subscription Price for Warrants before the reduction of the share capital. A: is the nominal share capital of the Company before the reduction of the share capital. B: is the nominal reduction of the share capital. k: is the market price of the shares before the reduction of capital. t: is the rate of the shares by which the share capital is reduced. 7.8 Såfremt Selskabets aktiekapital nedsættes ved udbetaling til aktionærerne til en lavere kurs end markedskursen skal Tegningskursen beregnes således: If the share capital of the Company is reduced by payment to the shareholders at a price lower than the market price, the Subscription Price shall be calculated as follows: TK 1 = TK + B ( k t) A TK 1 = TK + B ( k t) A 13

14 hvor: where: TK: er tegningskursen for warrants forud for nedsættelsen af aktiekapitalen. A: er Selskabets nominelle aktiekapital forud for nedsættelsen af aktiekapitalen. B: er den nominelle nedsættelse af aktiekapitalen. k: er aktiernes markedskurs forud for kapitalnedsættelsen. t: er kursen på de aktier, hvormed aktiekapitalen nedsættes. TK: is the Subscription Price for Warrants before the reduction of the share capital. A: is the nominal share capital of the Company before the reduction of the share capital. B: is the nominal reduction of the share capital. k: is the market price of the shares before the reduction of capital. t: is the rate of the shares by which the share capital is reduced. 7.9 Såfremt Selskabet fusionerer som det fortsættende selskab, foretages ingen regulering af Tegningskursen eller af antallet af aktier, der kan tegnes. If the Company participates in a merger as the continuing company, there shall be no adjustment of the Subscription Price or the number of shares that may be subscribed for Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om at spalte Selskabet, skal Medarbejderen efter spaltningen have et antal Warrant med ret til at tegne aktier i det af de fortsættende selskaber, som Medarbejderen er eller ville have været ansat i eller, hvis Medarbejderen ikke er eller har været ansat i Selskabet, i det selskab, som Medarbejderen på anden vis er nærmest knyttet til. Antallet af Warrants skal give adgang til potentielt samme ejerandel, som en udnyttelse af alle Warrants før spaltningen ville have givet, justeret med forholdet mellem værdien af de forskellige fortsættende selskaber. Herudover skal vilkårene for de fortsættende Warrants fortsættes, In the event that the general meeting passes a resolution to demerge the Company, the Employee shall after the demerger have the number of Warrants which shall entitle him/her to subscribe for shares in the receiving company that the Employee is or would have been employed by or, in the event that the Employee is not or has not been employed by the Company, the company with which the Employee has the closest relation. The number of Warrants shall entitle the Employee to the same potential stake that an exercise of all Warrants prior to the demerger would have resulted in, adjusted by the ratio between the value of the different surviving companies. Moreover, the terms applying to the surviving Warrants shall be the same as the terms stipulated in this Exhibit. 14

15 som det fremgår af dette bilag I andre tilfælde, hvor Selskabets kapitalforhold ændres, herunder ved udstedelse af warrants, konvertible gældsbreve eller lignende, således at værdien af de udstedte Warrants påvirkes, skal Tegningskursen for de tildelte Warrants så vidt muligt reguleres, således at værdien ikke forringes eller forøges, jf. dog punkt 7.12 nedenfor. In other cases of changes in the capital structure of the Company, including issuance of warrants, convertible debt instruments or the like, resulting in a change of the value of the issued Warrants, the Subscription Price for the granted Warrants shall to the extent possible be adjusted, so that the value is not reduced or increased, subject, however, to Clause 7.12 below Tegningskursen kan ikke reduceres til en lavere værdi end aktiernes nominelle værdi (kurs pari). Vil en regulering af Warrants, der skal sikre disses værdi, medføre, at kursen skal reduceres til under kurs pari, bortfalder Warrants, medmindre Medarbejderen accepterer, at Tegningskursen forhøjes til kurs pari uden kompensation. The Subscription Price shall not be reduced to a price lower than the nominal value of the shares (par). If an adjustment of the Warrants to preserve their value would result in the price being reduced to below par, the Warrants shall lapse, unless the Employee accepts that the Subscription Price is increased to par without compensation Såfremt aktiekapitalen nedsættes til dækning af underskud, skal antallet af aktier, som Medarbejderen kan tegne ved udnyttelsen af Warrants, reduceres (nedrundet) i et forhold svarende til forholdet mellem den nominelle kapitalnedsættelse og Selskabets samlede nominelle aktiekapital før nedsættelsen. If the share capital is reduced in order to cover losses, the number of shares that the Employee may subscribe for by exercising the Warrants shall be reduced (rounded down) proportionately to the nominal reduction of the capital compared to the total nominal share capital of the Company before the reduction Ved følgende ændringer i Selskabets kapitalforhold skal der ikke foretages regulering af Tegningskursen eller antallet af aktier, Medarbejderen kan tegne: The following changes in the capital structure of the Company shall not result in any adjustment of the Subscription Price or the number of shares that the Employee may subscribe for: 15

16 (i) Forhøjelse eller nedsættelse af Selskabets aktiekapital til markedskurs. An increase or reduction of the Company's capital at market price. (ii) Udstedelse af aktier, optioner, warrants eller lignende til Selskabets eller et koncernforbundet selskabs medarbejdere og/eller disses helejede medarbejderselskaber til enkelte eller flere medarbejdere, eventuelt til en favørkurs, herunder, men ikke begrænset til udstedelse af aktier i henhold til punkt 4a og 4c i Selskabets vedtægter vedrørende medarbejderwarrants. Issue of shares, options, warrants or the like to employees of the Company or to employees of a group related company and/or their fully employee owned companies for some or more of the employees, possibly at a favourable price, including but not limited to issue of shares according to Clause 4a and 4c in the articles of association of the Company concerning employee warrants. (iii) Udstedelse af warrants, konvertible gældsbreve eller lignende til tredjemand på sædvanlige markedsvilkår som led i mezzaninfinansiering eller dertil svarende finansiering. Issue of warrants, convertible debt instruments or the like to third parties on usual market terms as part of mezzanine financing or similar financing. (iv) Udstedelse af aktier i henhold til vedtægternes punkt 4. Issue of shares according to Clause 4 in the articles of association of the Company. (v) Udstedelse af warrants i henhold til vedtægternes punkt 4d samt efterfølgende udstedelse af aktier Såfremt antallet af nye aktier, som kan tegnes ifølge Warrants, forøges ved en regulering i henhold til nærværende punkt 7, skal Selskabets aktiekapital forøges tilsvarende. Issue of Warrants according to Clause 4d in the articles of association of the Company and any subsequent issue of shares. If the number of new shares that may be subscribed for by exercise of the Warrants is adjusted upwards in accordance with this Clause 7, the Company's maximum share capital shall be increased similarly. 8 Overdragelse Transfer 8.1 Overdragelse af Warrants kan ikke fin- Transfer of the Warrants is not possible ex- 16

17 de sted, medmindre der foreligger samtykke herom fra bestyrelsesformanden. cept with the acceptance of the chairman of the board of directors. 8.2 Warrants må ikke underkastes nogen anden form for tvangsfuldbyrdelse og må ikke stilles som sikkerhed over for tredjepart. The Warrants must not be subject to enforcement of any kind and must not be lodged as security towards third party. 9 Vilkår for nye aktier udstedt ved udnyttelse af Warrants Conditions for New Shares issued following Exercise of the Warrants 9.1 Følgende vilkår er gældende for udstedelse af nye aktier ved udnyttelse af Warrants: The following terms and conditions shall apply to the new shares issued by the exercise of Warrants: (i) til de nye aktier gælder der ikke fortegningsret for de eksisterende aktionærer, the existing shareholders shall not have any pre-emptive right to the new shares; (ii) de nye aktier udstedt på grundlag af udnyttede Warrants indbetales kontant ved meddelelse om udnyttelse, the new shares issued on the basis of exercised Warrants shall be paid up in cash at the same date as the notice of the exercise of Warrants is forwarded; (iii) de nye aktier skal lyde på ihændehaver og kan registreres i Medarbejderens navn i Selskabets ejerbog, the new shares shall be bearer shares and may be registered in the name of the Employee in the Company's register of shareholders; (iv) de nye aktier skal være omsætningspapirer, the new shares shall be negotiable shares; (v) de nye aktier skal være frit omsættelige, the new shares are freely transferable; (vi) for de nye aktier skal der ikke gælde the pre-emptive right of the new shares in 17

18 indskrænkninger i fortegningsretten ved fremtidige kapitalforhøjelser, connection with future capital increases shall not be limited; (vii) de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for den relevante kapitalforhøjelses registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, the new shares shall carry a right to dividend and other rights in the Company from the time when the relevant capital increase has been registered by the Danish Commerce and Companies Agency; (viii) i tilfælde af generelle ændringer i aktiernes rettigheder skal de nye aktier give samme rettigheder som Selskabets øvrige aktier på udnyttelsestidspunktet, in case of any general changes in the rights of the shares in the Company, the new shares shall carry the same rights as the other shares in the Company at the time of exercise; (ix) Selskabet afholder omkostningerne i forbindelse med udstedelse af Warrants og omkostninger i forbindelse med den senere udnyttelse af Warrants. Selskabets omkostninger forbundet med udstedelsen af Warrants i medfør af nærværende bilag og den dertil hørende kapitalforhøjelse anslås at andrage højst kr the Company shall pay the costs in connection with the issue of Warrants and the costs in connection with the subsequent exercise of the Warrants. The Company's costs in connection with the issue of Warrants pursuant to this Exhibit and the related capital increase are estimated at maximum DKK 1,000, Kapitalforhøjelse ved udnyttelse af Warrants Capital Increase in connection with the Exercise of the Warrants 10.1 Størstebeløbet af den kapital, der kan tegnes på grundlag af Warrants er nominelt kr (op til aktier à kr. 1,00), og mindestebeløbet er kr. 1,00 (1 aktie à kr. 1,00). Størstebeløbet kan forøges eller reduceres i henhold til bestemmelserne om regulering i punkt 7. The maximum increase of capital that may be subscribed on the basis of the Warrants is nominally DKK 1,245,000 (up to 1,245,000 shares of DKK 1) and the minimum DKK 10 (1 share of DKK 1). The maximum amount may be increased or reduced in accordance with the provisions on adjustment in Clause 7. 18

19 11 Omkostninger i forbeindelse med udstedelse af aktier Costs related to the Issue of Shares 11.1 Selskabet bærer samtlige omkostninger til børsmægler samt afregningshonorar forbundet med Medarbejderens udnyttelse af Warrants. All costs related to the stockbroker and settlement fees charged in connection with the Employee's exercise of the Warrants shall be borne by the Company. 12 Ophør af ansættelsesforholdet Cease of Employment Status 12.1 Med forbehold af bestemmelserne i punkt 12.2 forneden og i tilfælde af, at Medarbejderens ansættelse inden for Koncernen ophører forud for udnyttelsen af (resterende) Warrants som følge af en eller flere af følgende grunde: Subject to Clause 12.2 below, and if the Employee s employment with a company within the Group is terminated prior to the exercise of the (remaining) Warrants for one of the following reasons: (i) Medarbejderens fratræden ved opnåelse af den fratrædelsesalder, der er fastlagt i Medarbejderens ansættelseskontrakt, eller fordi Medarbejderen bliver berettiget til folkepension, the Employee's retirement at the age provided for in the Employee's service contract, or because the Employee is entitled to the Danish State Retirement Pension (in Danish "folkepension"); (ii) Medarbejderens opsigelse af ansættelsesforholdet, forudsat at opsigelsen skyldes grov misligholdelse af ansættelseskontrakten af arbejdsgiverselskabet (eller det relevante selskab inden for Koncernen), the Employee's termination of the employment relationship, provided such termination is due to the Employer Company's (or the relevant company within the Group) material breach (in Danish "grov misligholdelse") of the service contract; (iii) opsigelse af ansættelsesforholdet af arbejdsgiverselskabet (eller det relevante selskab inden for Koncernen) med eller uden varsel, forudsat at opsigelsen ikke skyldes Medarbejderens misligholdelse af ansættelseskontrak- the Employer Company's (or the relevant company within the Group) termination with or without notice of the employment relationship, provided such termination is not due to the Employee's breach (in Danish "misligholdelse") of the service contract; or 19

20 ten, eller (iv) Medarbejderens død, the Employee's death; er Medarbejderen/Medarbejderens bo berettiget til at beholde sine Warrants. then the Employee/the estate of the Employee shall be allowed to keep his or her Warrants Samtlige Warrants bortfalder automatisk og uden kompensation i tilfælde af, at Medarbejderens ansættelsesforhold hos et selskab inden for Koncernen ophører forud for udnyttelsen af Warrants af andre grunde end dem, der er nævnte i punkt 12.1, (i) - (iv) foroven. All of the Warrants shall lapse automatically and without compensation if the Employee's employment with a company within the Group is terminated prior to the exercise of the Warrants for reasons other than the reasons listed in Clause 12.1, items (i) - (iv) above. 13 Insiderhandel Insider Trading 13.1 Medarbejderne har bekræftet, at de ikke er i besiddelse af nogen insiderviden på datoen af dette bilag. The Employees have confirmed that they are not in possession of any insider knowledge at the date hereof Salg af aktier, der er tegnet gennem udnyttelse af Warrants er underlagt de til enhver tid gældende bestemmelser om insiderhandel, herunder Selskabets interne regler om handel om værdipapirer udstedt af Selskabet. Sale of shares subscribed for by any exercise of Warrants is subject to the provisions on insider trading applicable at any time including the Company's internal rules governing trade in securities issued by the Company. 14 Skattemæssige forhold Tax Implications 14.1 Det er aftalt, at ligningslovens 7H skal være gældende. I øvrigt er Warrants underlagt bestemmelserne i ligningslovens 28. It has been agreed that Section 7H of the Danish Tax Assessment Act (in Danish "Ligningsloven") shall apply. Otherwise the Warrants shall be subject to the provisions of Section 28 of the Danish Tax Assessment Act. 20

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.4.C TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.C TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S

*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S *Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015 Vedtægter Nordic Shipholding A/S Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Shipholding

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER for CEMAT A/S. 2.1 Selskabets formål er drift, udvikling og salg af ejendomsselskabet Cemat70 S.A.

VEDTÆGTER for CEMAT A/S. 2.1 Selskabets formål er drift, udvikling og salg af ejendomsselskabet Cemat70 S.A. VEDTÆGTER for CEMAT A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cemat A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drift, udvikling og salg af ejendomsselskabet Cemat70 S.A. 3. Aktiekapital 3.1 Selskabets aktiekapital

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investements A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 26. AUGUST 2013 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investments A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1 1. R E G. A D R.

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L V E D T Æ G T E R A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N FOR FOR N A P A T E C H A / S N A P A T E C H A / S (CVR-nr. 10 10 91 24) (CVR-no. 10 10 91 24) 1 N A V N N A M E 1.1 Selskabets navn er Napatech

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S. The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S. The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L V E D T Æ G T E R A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N FOR FOR N A P A T E C H A / S N A P A T E C H A / S (CVR-nr. 10 10 91 24) (CVR-no. 10 10 91 24) 1 N A V N N A M E 1.1 Selskabets navn er Napatech

Læs mere

25. september 2015, kl. 14.00 25 September 2015 at 2 p.m. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling vil være som følger:

25. september 2015, kl. 14.00 25 September 2015 at 2 p.m. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling vil være som følger: Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ekstraordinær generalforsamling Re. Extraordinary General Meeting Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Azanta

Læs mere

BILAG 1 TIL IC COMPANYS A/S' VEDTÆGTER

BILAG 1 TIL IC COMPANYS A/S' VEDTÆGTER BILAG 1 TIL IC COMPANYS A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Companys A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants.

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat Serendex Pharmaceuticals A/S Generalforsamlingsprotokollat Den 30. april 2015 kl. 10:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Serendex Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 30532228, hos Bech-Bruun, Langelinie

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S

BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S KONVERTIBELT GÆLDSBREV MELLEM OG FCM Holding A/S, CVR-no. 83567414 Kaj Zartows Vej 5 7400 Herning Denmark (Herefter "Selskabet")

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION

ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER ORIGIO a/s ARTICLES OF ASSOCIATION ORIGIO a/s VEDTÆGTER ORIGIO a/s (CVR nr.: 10975077) ARTICLES OF ASSOCIATION ORIGIO a/s (CVR no.: 10975077) 1 Selskabets navn er ORIGIO a/s. The name of the

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S Side 1 Vedtægter for Serendex Pharmaceuticals A/S Articles of Association for Serendex Pharmaceuticals A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name,

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr. 32 35 79 03, ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes The Board of Photocat A/S, Danish CVR No 32 35 79 03 (the Company ) hereby

Læs mere

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No.

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No. V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION for Newcap Holding A/S (CVR-nr. 13 25 53 42) (Central Business Register No. 13 25 53 42) 24. august 2016 Translation This text has been prepared in Danish and

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENOVA A/5

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENOVA A/5 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENOVA A/5 VEDTÆGTER FOR SERENOVA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION FOR SERENOVA A/S 1. NAVN, H7EMSTED OG FORMÅL 1. NAME, REGISTERED OFFICE AND OBJECT 1.1 Selskabets navn

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Dette bilag 1 finder anvendelse på warrants ( Tegningsoption eller "Tegningsoptioner"), som ifølge Selskabets vedtægter skal være omfattet af bilag 1.

Dette bilag 1 finder anvendelse på warrants ( Tegningsoption eller Tegningsoptioner), som ifølge Selskabets vedtægter skal være omfattet af bilag 1. Bilag 1 Dette bilag 1 finder anvendelse på warrants ( Tegningsoption eller "Tegningsoptioner"), som ifølge Selskabets vedtægter skal være omfattet af bilag 1. Selskabets aktionærer har ikke fortegningsret

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Azanta A/S. Azanta A/S ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER. (CVR-nr.: 28108915) (CVR-no.: 28108915) Navn. Name. 1.1 Selskabets navn er Azanta A/S.

Azanta A/S. Azanta A/S ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER. (CVR-nr.: 28108915) (CVR-no.: 28108915) Navn. Name. 1.1 Selskabets navn er Azanta A/S. REF. 20303 15.12.2014 UNAUTHORISED TRANSLATION THE DANISH TEXT IS THE VEDTÆGTER GOVERNING VERSION ARTICLES OF ASSOCIATION Azanta A/S Azanta A/S (CVR-nr.: 28108915) (CVR-no.: 28108915) Navn 1.1 Selskabets

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

30 August 2013 File no.: 1017301/4796 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for for EDB Gruppen Holding A/S EDB Gruppen Holding A/S 30 August 2013 File no.: 1017301/4796 1 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 NAME

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19. ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19

VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19. ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19 ADVOKAT Henrik Ottosen Lundborgvej 18 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J.NR. 062061-250-HOT-CCH VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19 ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company s

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Tegningsretter og aktieoptioner

Tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 7. januar 2002 Meddelelse nr. 3 Tegningsretter og aktieoptioner - tilføjelse til Fondsbørsmeddelelse nr. 1 af 2. januar 2002 I fondsbørsmeddelelse

Læs mere

GENERELLE VILKÅR Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ( Selskabet ) har den 23. oktober 2013 udstedt og tildelt warrants til en række af dets ansatte ( Warrants ). Warrants er tildelt hver enkelt medarbejder

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Bilag GENERELLE VILKÅR Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ( Selskabet ) har den 23. oktober 2013 udstedt og tildelt warrants til en række af dets ansatte ( Warrants ). Warrants er tildelt hver enkelt medarbejder

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No.

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No. V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION for Newcap Holding A/S (CVR-nr. 13 25 53 42) (Central Business Register No. 13 25 53 42) 22. juni 2017 Translation This text has been prepared in Danish and in

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION. CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION. CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company s

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry Internional A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company s

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1. Name 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K 6. januar 2003 Meddelelse nr. 3 NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 1. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION Proposed new Articles of Association as of 4 April 2012 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Trigon Agri A/S CVR-nummer 29801843/Company reg.no. 29801843 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME

Læs mere

VEDTÆGTER MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S

VEDTÆGTER MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S VEDTÆGTER MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S VEDTÆGTER MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S CVR-nr. 28 10 63 51 Navn og formål 1. 1.1. Selskabets navn er Medical Prognosis Institute A/S 2. 2.1. Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 32357903 Februar 2017 1. Selskabets navn 1. The Company s name 1.1 Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Keops A/S. CVR nr. 36 85 00 19

VEDTÆGTER. For. Keops A/S. CVR nr. 36 85 00 19 VEDTÆGTER For Keops A/S CVR nr. 36 85 00 19 Januar 2007 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Keops A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet EPA Invest A/S (Keops A/S). 2. Hjemsted 2.1 Selskabets

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

vedrørende ekstraordinær generalforsamling 2015 regarding extraordinary general meeting 2015

vedrørende ekstraordinær generalforsamling 2015 regarding extraordinary general meeting 2015 Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S vedrørende ekstraordinær generalforsamling 2015 regarding extraordinary general meeting 2015 I henhold til vedtægternes nuværende punkt 6.4

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr )

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr ) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S. (CVR nr )

Vedtægter for Exiqon A/S. (CVR nr ) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN, OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 6-K. Filing Date: 2014-11-18 Period of Report: 2014-11-17 SEC Accession No. 0001104659-14-081391

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 6-K. Filing Date: 2014-11-18 Period of Report: 2014-11-17 SEC Accession No. 0001104659-14-081391 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 6-K Current report of foreign issuer pursuant to Rules 13a-16 and 15d-16 Amendments Filing De: 2014-11-18 Period of Report: 2014-11-17 SEC Accession No. 0001104659-14-081391

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Ascendis Pharma A/S. V E D T Æ G T E R Articles of Association. for of. (CVR-nr ) (Registration no )

Ascendis Pharma A/S. V E D T Æ G T E R Articles of Association. for of. (CVR-nr ) (Registration no ) REF. 30701-1090 18 December 2015 V E D T Æ G T E R Articles of Association for of Ascendis Pharma A/S (CVR-nr. 29918791) (Registration no 29918791) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Name, Registered

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen Election of members of the board of directors

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen Election of members of the board of directors GENERALFORSAMLINGSREFERAT VELOXIS PHARMACEUTICALS A/S MINUTES OF GENERAL MEETING VELOXIS PHARMACEUTICALS A/S GENERALFORSAMLINGSREFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. APRIL 2012 VELOXIS PHARMACEUTICALS A/S

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION ADVOKATFIRMA

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION ADVOKATFIRMA AMENDED DRAFT VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 SAGSNR. 1030621 OMH/DJN

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1. Name 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION. CVR-nr. Central Business Register (CVR) no

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION. CVR-nr. Central Business Register (CVR) no VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company s

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION For/of Asetek A/S CVR-nr./Central Business

Læs mere

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX J.nr. 026626-0025 rma/lb VEDTÆGTER Juni 2011 for Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cimber Sterling Group A/S. 1.2 Selskabets binavne er Sønderjyllands Flyveselskab

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Side 1 af 6 Dansk Vedtægter for Cheminova A/S CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of Cheminova A/S (CVR no. 12760043) (the Company

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S. (CVR nr )

Vedtægter for Exiqon A/S. (CVR nr ) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN, OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere