Børne- og Ungdomsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Ungdomsudvalget"

Transkript

1 Page 1 of 23 Referat Børne- og Ungdomsudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Medlemmer 1. februar :00 Se nedenfor Udvalget mødes kl. 15 på Ravnshøj skole, Ravnshøjvej 155, Ravnshøj. Efter præsentation af skolen fortsættes til Fladstrand skole, Buhlsvej 19, Frederikshavn, hvor ordinært udvalgsmøde afvikles efter præsentation af Fladstr skole. Ingen Paul Rode Andersen (F) Mogens Brag (V) Anders Broholm (V) Frode Thule Jensen (V) Knud Hjørnholm (A) Birthe Marie Pilgaard (A) Anders Starberg Pedersen (A)

2 Page 2 of 23 Indholdsfortegnelse 1. Etablering af skolestruktur i Frederikshavn Kommune Åben sag 2. Skærum Børne- og Ungdomshus som børnelandbrug - overdragelse af sag fra Børne- og Ungdomsudvalget, gl. Frederikshavn Kommune Åben sag 3. Tidsplan og kommissorium for struktur på dagtilbudsområdet Åben sag 4. Organisering af Frederikshavn Kommunes støtte/ressourceteam i forhold til Bødkergården, Østervrå Åben sag 5. Orientering om gennemført serviceharmonisering af Tranåsskolen og Garagen jfr. budgetforlig Åben sag Fritidstilbud til børn/unge med særlige behov i alderen år Åben sag 7. Orientering om status vedr. børn- og unge læge Åben sag 8. Udmøntning af pulje til imødegåelse af uhensigtsmæssigheder i forbindelse med serviceharmonisering Åben sag 9. Uddelegering af budgetrammer 2007 til lavest identificerbare omkostningssted Åben sag 10. Indbydelse til Pædagogisk Konference i oktober 2007 Åben sag

3 Page 3 of 23

4 Page 4 of Etablering af skolestruktur i Frederikshavn Kommune Åben sag Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget besluttede i møde den 22. februar 2006 at give S-Børne- og Ungdomsudvalget kompetence til at iværksætte en analyse af den samlede skolestruktur og at fremsætte forslag til den fremtidige skolestruktur i Ny Frederikshavn Kommune. Sagsnr: Sbh: Arthur Corneliussen Besl.komp: BUU/SLU Børne- og Ungdomsudvalget drøftede i mødet den 27. februar 2006 den videre proces og forvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet forslag til proces. Målet er, at evt. ændringer kan træde i kraft senest den 1. august Formålet med at drøfte skolestruktur er bl.a.: faldende elev-/børnetal, og dermed stigende enhedsomkostninger ved uændret serviceniveau ønske om at styrke den faglige kvalitet og elevstandpunkter i folkeskolen fremme muligheder for en mere innovativ, rummelig og fleksibel folkeskole at afdække sammenhænge mellem skolens virksomhed og de fysiske rammer drøfte kvalitet i folkeskolen Skolestrukturændringer er en kompliceret proces, som primært er reguleret af Folkeskoleloven og relaterede bekendtgørelser. Processen forudsætter høj grad af medinddragelse af politikere, skolebestyrelser, skoleledelser og medarbejdere. Det foreslås derfor, at processen kvalificeres via: En administrativ projektgruppe bestående af repræsentanter fra Børne- og Kulturområdet, som bl.a. udarbejder beregninger, modelforslag, analyser m.m., som bygger på dialog og tilkendegivelser fra det politiske system og fra skolerne (ledelse, medarbejde og bestyrelser). (Se bilag 1). En skolefaglig følgegruppe bestående af skoleledere, skolebestyrelsesformænd og tillidsmænd fra DLF, BUPL og FOA, som indgår i dialog med projektgruppen om beslutningsgrundlaget. (Se bilag 1). Løbende behandling i Børne- og Ungdomsudvalget, Sammenlægningsudvalget og øvrige politiske udvalg ved behov Derudover vil der ved behov være dialog med skolelederkredsen, BKforvaltningsledelsen, skolebestyrelser og samarbejdssystemet i Børne- og Kulturforvaltningens regi. Der foreslås endvidere, at nuværende Frederikshavn kommunes analyseerfaringer og modeller videreudvikles og udbredes til nærværende analyse af hele skolevæsenet i Ny Frederikshavn Kommune. Da de tre nuværende kommuners skolevæsen er organiseret og administreret forskelligt vil der være behov for at fastlægge analysearbejdets forudsætningsgrundlag bla. forudsætninger i forhold til styrelsesvedtægter, herunder anvendt ressourcetildelingsmodel. Det foreslås, at analysen bygger på bl.a. prognoser og beregninger om:

5 Page 5 of 23 udviklingen i elevtal for hver skole over en 10-årig periode principper for tildeling af ressourcer til skolernes normalundervisning redskaber til højnelse af undervisningens kvalitet og andre pædagogiske udviklingsmuligheder sammenhænge mellem skolens virksomhed og de fysiske rammer. Derudover foreslås endvidere, at det forestående arbejde med harmonisering af skolevæsen skal belyse forslag til fremtidig skolestruktur, herunder: fælles ledelse af flere skoler sammenlægning af skoler lukke en eller flere skoler bygge en ny skole etablere et teenagecenter flytte oplandsbyernes overbygning vurdere antal klassetrin på folkeskolerne i Ny Frederikshavn etablere et eller flere 10. klassecenter /-centre. Nogle forslag kan evt. have afledt effekt eller snitflader til Ungdomsindsatsen og Sundhed og Udvikling. Modelforslagene vil blive belyst i forhold til styrker, svagheder, muligheder og udfordringer. Selve processen vil være en vekselvirkning mellem administrativt arbejde og dialog med berørte aktører. I korte træk kan processen sammenfattes i følgende faser (se bilag 2): den administrative analyseperiode dialog med det politiske niveau og følgegruppen offentliggørelse af strukturrapport og høring færdiggørelse af strukturrapport politisk beslutningstagning Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at S-BUU godkender, at skolestrukturprocessen gennemføres som beskrevet ovenfor. og at ovenstående sagsfremstilling udgør arbejdsgrundlaget for den Administrative Projektgruppes videre arbejde S-BUU godkender tids- og procesplanen, dog således at den løbende justeres ved behov Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. april 2006 Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Anders Broholm deltog i pkt. 1-4 Godkendt. Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Ungdomsudvalget 19. juni 2006 Børne- og kulturforvaltningen har arbejdet med skolestrukturrapportens form og indhold, og skolechefen vil på baggrund heraf orientere om status. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at skolechefens orientering tages til efterretning. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 19. juni 2006 Fraværende: Ingen Taget til efterretning.

6 Page 6 of 23 Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Ungdomsudvalget 5. september 2006 Skolechef Arthur Corneliussen redegør i mødet for status i det administrative skolestrukturarbejde. Der lægges op til en indledende drøftelse af kvalitet i folkeskolen. Baggrund for denne drøftelse er KL s pjece Folkeskolen et kommunalpolitisk ansvar og forvaltningens oplæg til drøftelse af kvalitet i folkeskolen i NY Frederikshavn Kommune. I mødet præsenteres mulige udviklingsscenarier for fremtidens skolevæsen i NY Frederikshavn kommune. Forvaltningen har også udarbejdet en revideret tidsplan for strukturarbejdet, som holder sig inden for den tidligere aftalte tidsramme. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. september 2006 Fraværende: Mogens Brag Skolestrukturen blev drøftet. Udvalget ønsker, at forvaltningen udarbejder forslag til fælles kommunikation fra skolerne til forældrene samt forslag til etablering af fælles faglige miljøer på tværs af skolerne. Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 2. november 2006 Skolechefen orienterer om status på skolestrukturprocessen, herunder bl.a. udarbejdelse af prognosemateriale og fremlæggelse af revideret procesplan. Ændringer i procesplanen er afledte konsekvenser af, at den administrative projektgruppe afventer prognosemateriale fra ekstern part. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at skolechefens orientering tages til efterretning at revideret procesplan godkendes Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. november 2006 Fraværende: Niels Chr. Larsen, Brian Kjær deltog i pkt. 1 5 en godkendt. Udvalget ønsker en temadrøftelse af kvalitet i folkeskolen i januar 07. Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Ungdomsudvalget 7. december 2006 Skolechefen orienterer om sit møde 20. november 2006 med Følgegruppen. Mødet omhandlede bl.a. den hidtidige proces og den fremadrettede dialog med repræsentanter for ledelse, forældre og tillidsmænd på skolerne (se bilag, dok ). Skolechefen orienterer også om tendenser i befolkningsudviklingen i Frederikshavn Kommune, jf. at Forvaltningen har modtaget en første udgave af befolkningsprognose. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at skolechefens orientering tages til efterretning

7 Page 7 of 23 Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 7. december 2006 Sagen blev drøftet. Fraværende: Brian Kjær Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Ungdomsudvalget 1. februar 2007 Som nævnt indledningsvist i denne sagsfremstilling, besluttede Frederikshavn sammenlægningsudvalg den 22. februar 2006 at give sammenlægningsudvalgets Børne- og Ungdomsudvalg kompetence til at iværksætte en analyse af kommunens samlede skolestruktur, og at fremsætte forslag til den fremtidige skolestruktur i Frederikshavn Kommune. Det er besluttet, at evt. ændringer skal træde i kraft senest den 1. august Formålet med at drøfte skolestruktur er bl.a.: - faldende elev-/børnetal, og dermed stigende enhedsomkostninger ved uændret serviceniveau - et ønske om at styrke den faglige kvalitet og elevstandpunkter i folkeskolen - at fremme muligheder for en mere innovativ, rummelig og fleksibel folkeskole - at afdække sammenhænge mellem skolens virksomhed og de fysiske rammer De budgetmæssige udfordringer på skoleområdet er ifølge budget bl.a., at der i budgetperioden er indregnet en demografiregulering på ca. 5 mio. kr. pr. år. I budgetoverslagsåret 2009 er der indregnet en gevinst i forbindelse med strukturarbejde på 4 mio. kr., og i 2010 skal strukturtilpasningen medføre et økonomisk rationale på 9 mio. kr. altså samlet set en strukturgevinst på 13 mio. kr. Børne- og Kulturforvaltningen har på baggrund af ovenstående opdrag, budgetforudsætninger og dialog med Børne- og Ungdomsudvalget udarbejdet et oplæg med forslag og anbefalinger til strukturændringer på skoleområdet i Frederikshavn Kommune. Forslagene skal sammen og hver for sig tilgodese følgende perspektiver: - kvalitative forbedringer i undervisning og fritidsordning - økonomisk optimering, der er tilstrækkelig stor til at indfri de økonomiske krav, der er indbygget i budgettet. Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag: 1. Nedlægge Ørnevejens skole og Munkebakkeskolen og oprette en ny skole på Munkebakkeskolens område. Nedlægge Volstrup skole og udbygge Sæby Skole og Sæbygårdskolen, i det omfang, der viser sig behov for det 2. Nedlægge Gærum -, Elling -, Jerup og Hørby skoler og udbygge modtagende skoler i det omfang, der viser sig behov for det 3. Overflytte 4. klasse fra Elling skole til Strandby skole og 7. klasse på Hørby skole til Dybvad skole såfremt forslag 2

8 Page 8 of 23 ikke effektueres 4. Oprette 1 eller flere 10. klassecentre Disse fire forslag giver tilsammen -men ikke hver for sig et driftsprovenue, der opfylder budgetmålsætningerne og kræver betydelige bygningsmæssige investeringer for at kunne realiseres. Forslagene kan effektueres samlet, eller hver for sig. Forvaltningens vurdering er, at alle forslag giver en betydelig kvalitativ forbedring. Både forslag 1 og 2 kræver betydelige investeringer sammenholdt med den forventede driftsbesparelse. Det er dog forvaltningens vurdering, at forslag 1 på langt sigt vil give en fornuftig balance mellem drift og investering, mens forslag 2 vil kræve investeringer, som overstiger det forventede afkast i form af driftsbesparelser. Dette skal sammenholdes med, at ingen af skolerne i forslag 2 pt. er uforsvarlige at drive set fra et kvalitativt synspunkt. Forslag 3 og 4 rummer begge kvalitative forbedringer uden store investeringer eller påvirkning af driften og kan umiddelbart anbefales. Forslag 4 bør dog analyseres nærmere i sammenhæng med den øvrige kommunale unge-indsats. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. Bilag Fordeling 1. Oversigt over den administrative projektgruppe og BUU følgegruppens medlemmer 2. Overordnet tids- og procesplan vedr. udarbejdelse af forslag til skolestruktur for NY Frederikshavn BUU Kommune 3. Oversigt over skolestrukturrapportens indhold, maj BUU (515089v1) 4. KL s pjece: Folkeskolen et kommunalpolitisk Buu ansvar (dok ) 5. Oplæg til drøftelse af kvalitet i folkeskolen i NY BUU Frederikshavn Kommune (dok v2) 6. Overordnet tids- og procesplan vedr. udarbejdelse af BUU forslag til skolestruktur for NY Frederikshavn (dok v3) 7. Revideret overordnet tids- og procesplan vedr. BUU udarbejdelse af forslag til skolestruktur for NY Frederikshavn (dok v4) 8. Repræsentantskabet til Følgegruppen vedr. ny BUU skolestruktur i Frederikshavn Kommune (dok ) 9. Rapport med forslag og anbefalinger til BUU skolestrukturændringer januar 2007 (dok v2) 10. Forslag A byg en ny skole for M og Ø (dok v3) BUU Forslag B Hørby skole nedlægges (dok v3) BUU Forslag C - Gærum skole nedlægges (dok. BUU v2) 13. Forslag D Volstrup skole nedlægges (dok. BUU v3) 14. Forslag E Elling skole nedlægges (dok v2) BUU Forslag F Volstrup skole nedlægges (dok. BUU v1) 16. Forslag G Elling skole nedlægges (dok v2) BUU Forslag H Lukning af Volstrup skole (dok ) BUU Bilag I - Notat foreløbigt skøn bygningsmæssige BUU forhold (dok v1) 19. Bilag J Oversigt mindreforbrug (dok v2) BUU Bilag K beregning 980 timer (dok v2) Buu

9 Page 9 of 23 Elektroniske bilag: Overordnet tids- og procesplan vedr udarbejdelse af forslag til skolestruktur for NY Frederikshavn (dok v3).pdf Oversigt over skolestrukturrapportens indhold maj 2006 (dok v1).pdf Tidsplan proces skolestruktur (dok ).pdf Oversigt over følgegruppe og administrativ projektgruppe - skolestruktur marts 2006 (dok ).pdf Revideret overordnet tids- og procesplan vedr udarbejdelse af forslag til skolestruktur for NY Frederikshavn (dok v4).pdf Repræsentantskab til følgegruppen - skolestruktur (dok ).pdf KL's pjece Folkeskolen - et kommunalpolitisk ansvar (dok ).pdf Oplæg til drøftelse af kvalitet i folkeskolen i NY Frederikshavn (dok534259v2).pdf Rapport med forslag og anbefalinger til skolestrukturændringer januar 2007 (dok v2).pdf Forslag A - byg en ny skole for M og Ø.pdf Forslag B - Hørby skole nedlægges (dok v3).pdf Forslag C - Gærum skole nedlægges (dok v2).pdf Forslag D - Volstrup skole nedlægges (dok v3).pdf Forslag E - Elling nedlægges (dok v2).pdf Forslag F - Volstrup nedlægges (dok565739v1).pdf Forslag G - Elling nedlægges (dok v2).pdf Forslag H - lukning af Volstrup (dok ).pdf Bilag I - Notat foreløbigt skøn bygningsmæssige forhold (dok565918v1).pdf Bilag J - oversigt mindreforbrug (dok v2).pdf Bilag K - beregning 980 timer (dok v2).pdf Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. februar 2007 Sagen genoptages den 1. marts 2007, hvor der sættes fokus på kvalitet i folkeskolen. Forvaltningen udarbejder tids- og handleplan omkring udarbejdelse af bygningsatlas til marts mødet. Fraværende: Ingen

10 Page 10 of Skærum Børne- og Ungdomshus som børnelandbrug - overdragelse af sag fra Børne- og Ungdomsudvalget, gl. Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget i gl. Frederikshavn Kommune har i møde den 12. december 2006 anbefalet, at en sag omkring omdannelse af den integrerede institution Skærum Børne- og Ungdomshus til et børnelandbrug oversendes til Frederikshavn Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg. Sagen har taget sit udspring i, at institutionens børnehavedel i begyndelsen af 2006 havde et børnetal, der var så lavt, at bestyrelse og ledelse i Skærum Børne- og Ungdomshus drøftede, om det i længden ikke ville være pædagogisk fagligt tilfredsstillende at opretholde tilbudet. Der har efterfølgende været arbejdet på at omdanne institutionen til Skærum Børnelandbrug, for med dette koncept at tiltrække kommunens familier med børnehavebørn. Forvaltningen vil i mødet orientere udvalget om status på projektet. Åben sag Sagsnr: Sbh: BKF/laho Besl.komp: BUU Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning og at sagen drøftes. Bilag 1. BUU-protokol gl. Frederikshavn vedr. Skærum Børne- og Ungdomshus (dok ) Fordeling BUU Elektroniske bilag: BUU-protokol gl Frederikshavn vedr Skærum Børne- og Ungdomshus (dok ).pdf Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. februar 2007 Sagen overgives til det kommende arbejde omkring struktur for dagtilbudsområdet. Projektets materiale udsendes til udvalgets medlemmer. Fraværende: Ingen

11 Page 11 of Tidsplan og kommissorium for struktur på dagtilbudsområdet Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 fremgår det af budgetbemærkningerne, at der skal arbejdes særligt med den fremtidige daginstitutionsstruktur i kommunen. Børne- og Kulturforvaltningen har derfor udarbejdet forslag til tids- og handleplan for denne proces. I processen indgår, at der nedsættes en arbejdsgruppe med leder- og medarbejderrepræsentanter for området, og der er opstillet forslag til kommissorium for arbejdsgruppens opgave. Åben sag Sagsnr: Sbh: BKF/lfh Besl.komp: BUU Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udkast til tids- og handleplan samt forslag til kommissorium for arbejdet med institutionsstruktur, godkendes. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 4. januar 2007 Udvalget finder, at forældrebestyrelserne skal tilbydes repræsentation i arbejdsgruppen. Udvalget ønsker at en kvalitetsdebat lægges ind i tidsplanen. Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 1. februar 2007 Børne- og Kulturforvaltningen har revideret udkast til tids- og handleplan samt forslag til kommissorium for arbejdet med institutionsstruktur. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at revideret udkast til tids- og handleplan samt forslag til kommissorium for arbejdet med institutionsstruktur, godkendes. Bilag 1. Udkast til tids- og handleplan samt forslag til kommissorium for arbejdet med institutionsstruktur (dok ) 2. Revideret udkast til tids- og handleplan samt forslag til kommissorium for arbejdet med institutionsstruktur (dok v3) Fordeling BUU BUU Elektroniske bilag: Udkast til tids- og handleplan samt forslag til kommissorium (dok557288).pdf Revideret udkast til tids- og handleplan samt forslag til kommissorium (dok v3).pdf Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. februar 2007 Godkendt med de faldne bemærkninger. Fraværende: Ingen

12 Page 12 of Organisering af Frederikshavn Kommunes støtte/ressourceteam i forhold til Bødkergården, Østervrå Åben sag Sagsnr: Sbh: BKF/el Sagsfremstilling Den. 9. oktober 2006 besøgte fire forældrerepræsentanter samt en pædagog fra forældrebestyrelsen ved den integrerede institution, Bødkergården, Østervrå, Børne- og Kulturdirektør Lis Rom Andersen. Besl.komp: BUU Henvendelsen vedrørte budget 2007 og organiseringen af Ny Frederikshavn kommunes støtte/ressourceteam. I forbindelse med besøget blev der afleveret forældreunderskrifter på følgende ønsker til kommunens politikere: Forældrene til børn i Bødkergården i Østervrå ønsker, at bevare Bødkergården som en tryg institution for alle børn det en enkelte barn fortsat møder imødekommenhed, får opmærksomhed, oplever kontinuitet og faste rammer hver dag der fortsat kan være fokus på integrationen mellem vores normale børn og vores børn med særlige behov give udtryk for, at vi som forældre er utilfredse med prioriteringen af besparelserne i det nye budgetforslag Børne- og Kulturforvaltningen er enig i, at forældrenes tre første ønsker er sammenfaldende med de målsætninger, der er såvel på dagpasning - som på støtteområdet. Børne- og Kulturforvaltningen har ikke indflydelse på det sidste ønske, da det er en ren politisk beslutning. Der, hvor Bødkergården føler, at de rammes hårdt, er ved serviceharmoniseringen på støtteområdet. Støtteområdet er i dag organiseret forskelligt i de tre kommuner. I Skagen Kommune er der et støtteteam med egen leder. Det samme er tilfældet i Frederikshavn Kommune. I Sæby Kommune er midler tildelt de enkelte institutioner i en pose penge efter visitation i visitationsudvalget. Bødkergården er en selvejende integreret institution med ca. 80 børnehavebørn, 110 fritidshjemsbørn, en amtsafdeling med 9 børn samt et heldagstilbud (skole og fritid) for 3 børn. Der er i gennemsnit 28 børn i 2006, der modtager specialtilbud på Bødkergården. Bødkergården er det ene af Sæby Kommunes specialtilbud til børn med vidtgående handicap, derudover findes et lignende tilbud på St. Toftelund. Sæby Kommune samt forældrene er meget tilfredse med det tilbud, der tilbydes på Bødkergården. I forbindelse med serviceharmoniseringen viser det sig, at Sæby Kommune har brugt flere midler på dette område end Skagen og Frederikshavn Kommune. I budget 2007 er der afsat de tre nuværende kommuners budget til området, hvoraf der er trukket en besparelse på ca. 2,4 %. Dette svarer til kr.

13 Page 13 of 23 I forbindelse med udmøntningen af budgettet, er der fastsat følgende: Midler til det nuværende korps i Skagen Midler til nuværende ressourceteam/støttekorps i Frederikshavn, 0 til 6 års området Midler til skoleområdet, Frederikshavn Kommune Efter revisitation for 2007 i Sæby Bødkergården Ca * St. Toftelund Ca * Tilførsel til det nyoprettede korps Pulje til nye individuelle vurderinger for resten af 2007 Ca I alt Ca * Institutionerne får i første omgang udbetalt halvdelen af beløbet, for første halvår af Det skal bemærkes, at det nuværende amtstilbud på Bødkergården får samme ressourcer i 2007 som i 2006, dog minus de 2,4 %. Bødkergården fik i 2006 tilført i alt kr. til det kommunale støtteområde. Det skal bemærkes, at det altid er en individuel vurdering af det enkelte barn, der afgør hvor mange midler der tildeles. Dette skete i 2006 og vil også ske i Ved revisitationen for Sæby Kommune for første halvår af 2007 var der ønsker om 756 timer pr. uge, men der blev tildelt 660 timer pr. uge. Ved revisitationen er der endvidere besluttet, at Bødkergården og St. Toftelund i perioden til vil få tildelt en pose penge til støtteområdet. Der skal være en dialog i samme periode om etablering af faste grupper, brug af støtte/ressourceteam, tryghedsaftale for personalet, udviklingen på området m.m. Der skal endvidere udarbejdes en nærmere analyse af, hvorfor der bruges forholdsvis flere midler på området i Sæby end i de to andre kommuner. Foreløbig har det vist sig, at følgende faktorer er gældende: generelt højere normering i Frederikshavn og Skagen kommuner flere specialinstitutioner i Frederikshavn Kommune generelt større forbrug for handicappede børn i Sæby Kommune, dette gælder lov om social service (merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste) Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 2. november 2006 Taget til efterretning. Supplerende sagsfremstilling Bestyrelsen for Bødkergården i Østervrå takker i brev af 7. december 2006 for udvalgets svar på bestyrelsens henvendelse omkring budget 2007 og organisering af kommunens støtte/ressourceteam. Samtidig beder bestyrelsen om dialog vedr. organiseringen af kommunens støtteområde, idet bestyrelsen gerne vil orientere Børne- og Ungdomsudvalget om,

14 Page 14 of 23 hvorledes Bødkergården har arbejdet med børn med specielle behov/handicappede siden Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at formanden for Børne- og Ungdomsudvalget sammen med Børne- og Kulturdirektøren indgår i dialog med Bødkergårdens bestyrelse. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 4. januar 2007 Formand, næstformand og direktøren optager dialog med bestyrelsen. Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 1. februar 2007 Formand for Børne- og Ungdomsudvalget og Børne- og Kulturdirektøren har afholdt møde med Bødkergårdens bestyrelse den 15. januar Referat fra mødet er formidlet til Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer umiddelbart efter afholdt møde. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen. Bilag Fordeling 1. Følgebrev videreformidling forældreunderskrifter til Børne- og BUU Ungdomsudvalget (dok ) 2. Tak for henvendelse + ønske om dialog med udvalget (dok. BUU ) 3. Referat fra møde 15. januar 2007 (dok ) BUU Elektroniske bilag: Følgebrev forældreunderskrifter (dok ).pdf Tak for henvendelse + ønske om dialog med udvalget (dok ).pdf Referat møde 15 januar 2007 (dok ).pdf Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. februar 2007 Orienteringen omkring nedsættelse af arbejdsgruppe taget til efterretning. Fraværende: Ingen

15 Page 15 of Orientering om gennemført serviceharmonisering af Tranåsskolen og Garagen jfr. budgetforlig 2007 Sagsfremstilling Tranåsskolen og Garagen er begge ungdomstilbud hjemmehørende under Frederikshavn kommunale ungdomsskole. Tranåsskolen er et kommunalt heltidsundervisningstilbud for unge mellem 13 og 17 år, og der er her 3 fuldtidsansatte medarbejdere. Garagen er et fritidstilbud for unge mellem 12 og 18 år, hvor de unge mødes på egne præmisser. Fritidstilbuddet er som udgangspunkt åbent mellem kl og på ugens hverdage. Der er tillige åbent nogle aftener og weekender. Her er ansat en fuldtids klubleder. Åben sag Sagsnr: Sbh: BKF/bra Besl.komp: BUU I forbindelse med budgetforliget blev der afsat kr. til lønregulering og 1 kombinationsstilling ved de 2 institutioner. Der er pt. indrykket stillingsopslag vedr. kombinationsstillingen, med ansøgningsfrist den 26. januar Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. februar 2007 Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Ingen

16 Page 16 of Fritidstilbud til børn/unge med særlige behov i alderen år Sagsfremstilling I forbindelse med budgetlægningen for 2007 samt overslagsårene har Frederikshavn Kommune afsat kr. til Fritidstilbud til børn/unge med særlige behov i alderen år. Åben sag Sagsnr: Sbh: ELU Besl.komp: BUU Der er nedsat en arbejdsgruppe under Ungdomsafdelingen samt Sundhed og Udviklingsafdelingen, som har til opgave at få et overblik over allerede eksisterende fritidstilbud for børn/unge med særlige behov i Frederikshavn Kommune samt stille forslag om tiltag, der kan imødekomme behov og efterspørgsel fra forældre og børn. Behov for tiltag har været påpeget i rapporter fra sektorstyregruppen (2005/2006). Arbejdsgruppen foreslår, at der afvikles et pilotprojekt på Kaj Bundvad Fritidscenter med etablering af satelitgruppe (bilag 1). Målgruppen vil være børn med svær ADHD eller lignende forstyrrelse omkring adfærd, kontakt og trivsel. Børnene vil typisk være tilknyttet Dampklasserne på Abildgårdskolen. Børnene er undersøgt af psykolog og/eller psykiater. Resursetildelingen er sammenlignelig med allerede eksisterende tilbud til målgruppen (bilag 2). Pilotprojektet/Satellitgruppen vil være en forlængelse af allerede eksisterende SFO tilbud på Abildgårdskolen. Tilbuddet vil have en forebyggende karakter, idet der i dag ikke er et fritidstilbud til disse børn, når de skal i 4. klasse. Satellitgruppen vil kunne danne rammerne for en hensigtsmæssig udnyttelse af fritiden, hvor spejling af andre børn/unge vil være i fokus. Tilbuddet vil ligeledes være en aflastende funktion for forældre. Børnenes særlige behov gør, at det ikke er muligt at deltage i det almindelige foreningsliv i kommunen. Tilbuddet vil være i overensstemmelse med visionen om Rummelighed. Pilotprojektet startes primo 2007 og løber 6 måneder. Der vil sideløbende arbejdes med evaluering af projektet. På baggrund af evaluering, henvendelser/forespørgsler fra forældre, fagpersoner fra forvaltningerne udarbejdes en oversigt til brug for vurderingen af behovet for antal permanente pladser. Der vil arbejdes med afdækning af behov andre steder i kommunen samt forslag til yderligere tilbud indenfor den udmeldte økonomiske ramme. Når arbejdsgruppen har tilendebragt arbejdet, vil dette blive forelagt i Børneog ungdomsudvalget til endelig godkendelse. Økonomi: Pilotprojekt 6 mdr.: Etableringsudgifter Personaleudgifter Driftsudgifter Rengøring kr kr kr kr.

17 Page 17 of 23 Samlet forbrug i 6 måneder kr. Det indstilles, at pilotprojektet godkendes og dette igangsættes. Bilag 1. Projektbeskrivelse Fritidstilbud til børn/unge med særlige behov i alderen år (dok ) 2. Eksisterende fritidstilbud til børn med særlige behov (dok ) Fordeling BUU BUU Elektroniske bilag: Eksisterende fritidstilbud (dok ).pdf Proejktbeskrivelse Fritidstilbud (dok ).pdf Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. februar 2007 Godkendt. Fraværende: Ingen

18 Page 18 of Orientering om status vedr. børn- og unge læge Åben sag Sagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningens afdeling for sundhed og udvikling ønsker at orientere om den aktuelle situation omkring Børn og ungelæge i Frederikshavn Kommune. I kommunens budget for 2007 er der afsat 1.2 mio. kroner. Beløbet er udregnet efter to lægestillinger på 30 timer pr. uge. Sagsnr: Sbh: BKF/el Besl.komp: BUU De to lægestillinger er ikke besat, da der ikke er indkommet kvalificerede ansøgere ved stillingsopslag. Kommunens ledende sundhedsplejerske har udarbejdet forskellige forslag til, hvordan opgaven kan udføres. Der er også afholdt samtaler med Socialforvaltningen omkring problemstillingen, disse samtaler er ikke tilendebragt. Det kan dog forventes, at der udarbejdes ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet omkring dispensation. Ansøgningen vil forinden blive forelagt Børne- og Ungdomsudvalget til godkendelse. En række af landets kommuner har opnået dispensation, sådan at indskolingsundersøgelsen varetages af sundhedsplejersker. Endvidere har Indenrigs og Sundhedsministeren bebudet, at han ønsker at stille forslag om, at lovkravet om eneret for lægerne til at udføre sundhedsundersøgelser af folkeskoleelever fjernes. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at - orienteringen tages til efterretning. - der senest den 1. april 2007 er sket en afklaring af, hvordan Frederikshavn kommune kan udføre opgaven. Bilag 1. Forslag til opgaveløsning vedr. børn- og ungelæge (dok ) 2. Artikeluddrag ændring lovkrav vedr sundhedsundersøgelser (dok ) Fordeling BUU BUU Elektroniske bilag: Forslag opgaveløsning børn- og ungelæge (dok ).pdf Artikel uddrag ændring lovkrav vedr sundhedsundersøgelser (dok ).pdf Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. februar 2007 Orientering taget til efterretning. Fraværende: Ingen

19 Page 19 of Udmøntning af pulje til imødegåelse af uhensigtsmæssigheder i forbindelse med serviceharmonisering Åben sag Sagsnr: Sbh: BKF/lra Sagsfremstilling I forbindelse med indgået budgetforlig for budget 2007 blev afsat en pulje på i årene til imødegåelse af uhensigtsmæssigheder i forbindelse med serviceharmonisering NY Frederikshavn Kommune. Besl.komp: BUU/SOC Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter principper for anvendelse af puljen. Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. november 2006 Fraværende: Niels Chr. Larsen, Brian Kjær deltog i pkt. 1 5 Det er udvalgets opfattelse, at puljen alene er beregnet til Børne- og Ungdomsudvalgets område. Følgende principper har været drøftet: - øget fleksibilitet i dagtilbud - tilpasning af personaleressourcer i dagtilbud og SFO i Skagen - takster i aftenklubber Sagen genoptages med henblik på fordeling af puljen. Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget den 7. december 2006 Der har 24. januar 2007 været afholdt budgetejermøde. Som oplæg til mødet var fremlagt følgende forslag til udmøntning: Delvis kompensering af dagtilbudsområdet og SFO (primært Skagen) (Fuld kompensation på dagtilbuds- og SFO-området er opgjort til ca. 2,1 2,3 mio. kr.) Takstudjævning ved klub-medlemskab (aftenklubber) Socialforvaltningens regi Deltids- og fleksible pladser inden for dagtilbudsområdet m.v. I alt 0,983 mio. kr. 0,600 mio. kr. 0,750 mio. kr. 0,750 mio. kr. 3,083 mio. kr. Budgetejerne godkendte forslag til udmøntning og det blev samtidig besluttet, at der skal kompenseres fuldt ud på børneområdet (2,1 2,3 mio. kr.) Budgetejerne forventer, at der udarbejdes en beskrivelse af aftrapningen for så vidt angår børneområdet for det resterende beløb over den 4-årige periode. Det er principielt i orden at udnytte overførselsadgangen, således at der i de første år er underskud, så længe man holder sig inden for den samlede ramme. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at - budgetejernes beslutning tages til efterretning. - Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder detaljeret forslag til udmøntning.

20 Page 20 of 23 Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. februar 2007 en godkendt Fraværende: Ingen

21 Page 21 of Uddelegering af budgetrammer 2007 til lavest identificerbare omkostningssted Sagsfremstilling Frederikshavn Sammenlægningsudvalg vedtog den 22. november 2006 regler om økonomisk styring. Reglerne indeholder en bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser: Åben sag Sagsnr: Sbh: BKF/lmu Besl.komp: BUU at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til én person at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle budgetbemærkninger, skal respekteres. Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at det udarbejdede forslag til uddelegering af udvalgets budgetramme for 2007 godkendes Bilag 1. Uddelegering til lavest identificerbare omkostningssted (dok ) Fordeling BUU Elektroniske bilag: Udkast til afgrænsning af identificerbare omkostningssteder (dok ).pdf Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. februar 2007 Godkendt. Fraværende: Ingen

22 Page 22 of Indbydelse til Pædagogisk Konference i oktober 2007 Åben sag Sagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget henvendelse fra Amtscentret for Undervisning, hvor Amtscentret ønsker at sondere interessen for afvikling af en pædagogisk konference. Sagsnr: Sbh: BKF/arco Besl.komp: BUU Amtscentret skriver, at de igennem mange år, og i samarbejde med Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og Danmarks Skolelederforening har arrangeret en pædagogisk konference over to dage i oktober på Skaga Hotel, Hirtshals. Deltagerne i den pædagogiske konference har været en blanding af politikere, skolebestyrelsesmedlemmer, skoleledere, lærere og forvaltningshcefer. Henvendelsen er bilagt program og tilmeldingsblanket for konferencen i efteråret Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Amtscentrets henvendelse drøftes. Bilag Fordeling 1. Henvendelse vedr. pædagogisk konference (dok ) BUU Elektroniske bilag: Indbydelse Pædagogisk konference 2007 (dok ).pdf Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. februar 2007 Frederikshavn bakker op omkring Skaga-konference. Fraværende: Ingen

23 Page 23 of 23 Mødet hævet, oplæst kl. 19:30 Til stede: Underskrifter:

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Page 1 of 20 Referat Børne- og Ungdomsudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Medlemmer 4. januar 2007 16:00 Frederikshavn Rådhus, lokale B101 Ingen Paul Rode Andersen (F) Mogens Brag (V) Anders

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Page 1 of 23 Referat Børne- og Ungdomsudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Medlemmer 9. august 2007 16:00 Kattegatsiloen, etage 3A, mødelokale 5 Mogens Brag Paul Rode Andersen (F) Mogens

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Medlemmer 14. juni 2007 17:00 Kattegatsiloen, stueetagen, mødelokale 1 Frode Thule Jensen Paul Rode Andersen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Page 1 of 23 Referat Børne- og Ungdomsudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Medlemmer 6. september 2007 16:00 Kattegatsiloen, etage 3A, mødelokale 5 Ingen Paul Rode Andersen (F) Mogens Brag

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Page 1 of 38 Referat Børne- og Ungdomsudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Medlemmer 1. marts 2007 15:00 Kattegatsiloen, etage 3A, mødelokale 5 Knud Hjørnholm Paul Rode Andersen (F) Mogens

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 15. marts 2010 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Anders Broholm (V)

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Page 1 of 17 Referat Børne- og Ungdomsudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Medlemmer 1. november 2007 16:00 Ambitionsfabrikken, Skolegade 6-8, Frederikshavn Udvalgsmødet suspenderes kl.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat ex. ord. møde Børne- og Ungdomsudvalget 12-04-2011 Dato 12. april 2011 Tid 19:00 Sted Kantinen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 15. januar 2009 Tid 18:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 23. august 2010 Tid 15:00 Sted Lok. 0.23 Presserum v/byrådssal NB. Fraværende Birthe Marie H. Pilgaard Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen

Læs mere

Page 1 of 11 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Medlemmer 14. februar 2007 15:00 Rosengården, Søndergade 35, Sæby Mødet starter på Præstbro Ældrecenter kl. 15.00 - herefter

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. oktober 2013 Tid 17:30 Sted VIP - Kantinen Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) -

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 17:15 Sted Det Musiske Hus, Frederikshavn NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) -

Læs mere

Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007

Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007 Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007 Vedr. skolestruktur i Frederikshavn Kommune. Med nærværende

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Page 1 of 15 Referat Børne- og Ungdomsudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Medlemmer 3. maj 2007 15:00 Kattegatsiloen, etage 3A, mødelokale 5 Mødeklokkeslet er ændret fra kl. 16:00 til kl.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde Udvalget for Børn og Unge Den 09. august 2007 kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde Udvalget for Børn og Unge Den 09. august 2007 kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde Udvalget for Børn og Unge Den 09. august 2007 kl. 08.00 13.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Skolestrukturdebat 3. Budget 2008 4. Pressen 5. Eventuelt 1 Fraværende:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-skoleleder htm. Dato. 23. august Tid 9:00. Sted. Volstrup Skole NB.

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-skoleleder htm. Dato. 23. august Tid 9:00. Sted. Volstrup Skole NB. Page 1 of 9 Referat Skoleleder Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 23. august 2005 9:00 Volstrup Skole Referent Hanne Bjørnager Indholdsfortegnelse 1. Kommunesammenlægning Åben sag 2.

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge den 02. august 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge den 02. august 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge kl. 12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Skolestrukturdebat 3. Udtræden af skolebestyrelsen Ellebækskolen 4. Vakant skolelederstilling 5. Vakant skolelederstilling

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 21. august 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget ekstraordinært møde Dato 26. juni 2013 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 31. august Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 31. august Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 31. august 2009 Tid 15:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (A) - Formand Per Nilsson (V)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 28. april 2011 Tid 16:30 18.30 Sted NB. Fraværende ML-FRE-Rådhus 0.23 Presse, borger, VIP rum Ordinært møde Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 25. november 2010 Tid 16:30 Sted NB. Kl.16.30 - Rundvisning Kappelborg Kl.17.30 - Skagen Stadion, Stadionvej 2 Kl.19.00 - Julefrokost Fraværende

Læs mere

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium Ny SFO model 1.2 Kommissorium Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formål...3 Målgruppe / interessenter...3 Indhold og milepæle...3 Metode...4 Evaluering...4 Succeskriterier...6 Organisering...6 Information...6

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelse: Tiltag ift. fællestilbuddene mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - 1. behandling

Godkendelse: Tiltag ift. fællestilbuddene mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - 1. behandling Punkt 13. Godkendelse: Tiltag ift. fællestilbuddene mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - 1. behandling 2014-36438 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 10. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 10. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Forår 2019 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler

Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler 2016-051261 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Ordinært møde. Mødetidspunkt: :30. Mødeafholdelse: ML VIP Loungen NB.

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Ordinært møde. Mødetidspunkt: :30. Mødeafholdelse: ML VIP Loungen NB. Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Mødetidspunkt: 09-03-2016 14:30 Mødeafholdelse: ML. 0.23 VIP Loungen NB. Tilstede: Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A) Carsten

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 29. august Tid 13:00. Sted Mødelokale Fraværende: Mogens Brag. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 29. august Tid 13:00. Sted Mødelokale Fraværende: Mogens Brag. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 29. august 2011 Tid 13:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Fraværende: Mogens Brag Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 01-11-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Mandag den 1. november 2010 kl. 15:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget ekstraordinært møde i Udvalgsværelse

Læs mere

NOTAT. Status på de enkelte forslag

NOTAT. Status på de enkelte forslag GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Administration Status til Børne- og Undervisningsudvalget om tilpasning af tilbudsviften til støttekrævende børn og unge Af: Jakob Thune NOTAT I forbindelse

Læs mere

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: 47821 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Undervisning vedtog den 3. juni 2014 at sende 2

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 11-5-2011 Dato 11. maj 2011 Tid 15:30 Sted. NB. Fraværende ML-FRE-Rådhus 0.27 Partirum/Mødelokale Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse Punkt 3. Godkendelse af procesplan for fælles ledelse 2015-049805 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender procesplan for Fælles ledelse. Beslutning: Drøftet. Skolevæsnet har de sidste

Læs mere

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium. 16 Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Sagsnr: 28.00.00-A00-2-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Indstilling. Fælles ledelse for Elev og Hårup Skoler. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007 Århus Kommune

Indstilling. Fælles ledelse for Elev og Hårup Skoler. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Med vedtagelsen af budgettet for 2007, blev det besluttet at indføre

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Page 1 of 6 Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato Tid Sted NB. 16. maj 2007 14:30 Fasanvej 1, Udvalgslokalet Fraværende Medlemmer Inger Støtt m/afbud John Christensen (V) Brian Pedersen

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 12 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Medlemmer 24. maj 2007 16:30 Mødelokale 5, etage 3A, Kattegatsiloen, Silovej 8 Mogens Brag og Steen Jensen Anders

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Page 1 of 9 Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Medlemmer 4. juni 2007 14:00 Kattegatsiloen, lokale 5, etage 3 A. Eventuelle afbud skal ske til Susan Christensen,

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Grundlag for udarbejdelse af kvalitetsrapport. - i Mariagerfjord kommune

Grundlag for udarbejdelse af kvalitetsrapport. - i Mariagerfjord kommune Grundlag for udarbejdelse af kvalitetsrapport - i Mariagerfjord kommune Organisation vedr. udarbejdelse af kvalitetsrapporten kommunalbestyrelsen Skolechef og skole-fagenheden kvalitetsgruppen Organisationen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Dagsorden. Børne- og Ungdomsudvalget

Dagsorden. Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 15:30 Sted: Mødelokale 2A på rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Godkendelse af dagsorden 3 2 Forslag til et sammenhængende decentralt tilbud

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Behandling af klager over mobning på skolerne

Behandling af klager over mobning på skolerne Behandling af klager over mobning på skolerne J.nr.: 17.01.00 K09 Sagsnr.: 17/28327 BESLUTNINGSTEMA Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen. Den 1. august 2017 trådte en lovændring

Læs mere

Ordinært møde Folkeoplysningsudvalget

Ordinært møde Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 26. marts 2009 Tid 16:30 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Grethe Skovmand, Elin Hovedskov, Søren Visti Jensen, John

Læs mere

Muligheder og begrænsninger i forslag om selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By

Muligheder og begrænsninger i forslag om selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By Fagcenteret for Læring & Trivsel den 29. marts 2017 Muligheder og begrænsninger i forslag om selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By Bestyrelsen for dagtilbudsområdet Holbæk By har ansøgt Udvalget Læring

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Pointe 1: Bevar ungdomsklubben på Gug skole Indhold Høringssvar Skoleforvaltningens kommentar

Pointe 1: Bevar ungdomsklubben på Gug skole Indhold Høringssvar Skoleforvaltningens kommentar Pointe 1: Bevar ungdomsklubben på Gug skole Indhold Høringssvar Skoleforvaltningens kommentar Gug ungdomsklub er et samlingssted for områdets unge Bekymring for at de unge vil udøve uhensigtsmæssige aktiviteter

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 26. november 2009 Tid 16:30 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ordinært møde Søren Visti Jensen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 4. november 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Mødelokale 0.23 (byrådslounge) Mødeleder er næstformand Pia Karlsen Paul Rode Andersen, Jette Fabricius

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Tirsdag den 16. januar 2018 Kl. 13:00 Byrådssalen, Hornslet.

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Tirsdag den 16. januar 2018 Kl. 13:00 Byrådssalen, Hornslet. Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) 2018 Udvalgsmøde FI Tirsdag den 16. januar 2018 Kl. 13:00 Byrådssalen, Hornslet Medlemmer Kirstine Bille (F) Christian Haubuf (A) Jørgen Ivar Brus Mikkelsen

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 8 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Medlemmer 24. januar 2008 15:00 Mødelokale 6, etage 3A, Kattegatsiloen, Silovej 8 Bent H. Pedersen, Mogens Brag og

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger

Læs mere

Ordinært møde. Dato 30. oktober Tid 15:30. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6

Ordinært møde. Dato 30. oktober Tid 15:30. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 30. oktober 2008 Tid 15:30 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6 NB. Fraværende Fraværende: Hanne Welander, istedet mødte Peter Nielsen Henrik Ekelund, istedet

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 8 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Medlemmer 28. februar 2008 16:30 Mødelokale 5, etage 3A, Kattegatsiloen, Silovej 8 Mogens Brag, Ketty Kjær Pedersen,

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Page 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Medlemmer 4. februar 2008 15:00 Colosseum, Parallelvej 27, 1. sal ved kantinen Eventuelle afbud skal ske til Susan

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 10. januar 2013 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Anders Broholm

Læs mere

Borgermøde Sammenlægningen af 10. Klasse-centeret (10KC) og Ungdomsskolen (GKU) til et nyt ungdomscenter

Borgermøde Sammenlægningen af 10. Klasse-centeret (10KC) og Ungdomsskolen (GKU) til et nyt ungdomscenter Borgermøde 7.11.2011 Sammenlægningen af 10. Klasse-centeret (10KC) og Ungdomsskolen (GKU) til et nyt ungdomscenter 1 Program 19.00 19.10 19.35 Borgmester Karin Søjberg Holst byder velkommen Oplæg om baggrunden

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Holbæk By Skole Skolebestyrelsen

Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Skolebestyrelsen I forlængelse af mødet i bestyrelsen afholdes der fra kl. 19.00 20.30 på foranledning af Børn og Skoleudvalget et dialogmøde med forældre fra Holbæk By Dagtilbud og Skole.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. nyt punkt 1 blev optaget fortsat sagsbehandling af punkt 6 fra udvalgsmødet 12. juni 2012.

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. nyt punkt 1 blev optaget fortsat sagsbehandling af punkt 6 fra udvalgsmødet 12. juni 2012. Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. juli 2012 Tid 10:000 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Som nyt punkt 1 blev optaget fortsat sagsbehandling af punkt 6 fra udvalgsmødet 12. juni 2012. Mogens

Læs mere

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,

Læs mere

Referat. Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole. Ordinært møde. Dato 21. marts Tid 07:00. Sted ML-FRE-Rådhus 0.28 NB. Fraværende.

Referat. Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole. Ordinært møde. Dato 21. marts Tid 07:00. Sted ML-FRE-Rådhus 0.28 NB. Fraværende. Referat Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole Ordinært møde Dato 21. marts 2011 Tid 07:00 Sted ML-FRE-Rådhus 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (SF) - Formand Birthe

Læs mere