Boligområde, Lund Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligområde, Lund Syd"

Transkript

1 Boligområde, Lund Syd Lokalplan , Lund TEKNIK OG MILJØ

2 2 LOKALPLAN

3 INDHOLD LOKALPLAN Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende forhold 4 Fremtidige forhold 5 Teknisk forsyning 8 Lokalplanens forhold til andre planer og love 8 Bestemmelser 12 1 Lokalplanens formål 12 2 Område- og zonestatus 12 3 Områdets anvendelse 12 4 Udstykninger 13 5 Bebyggelsens omfang og placering 13 6 Bebyggelsens udformning 13 7 Ubebyggede arealer og beplantning 13 8 Trafikforhold 14 9 Tekniske forhold Miljøforhold Fortidsminder Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagen Tilladelser og dispensationer Lokalplanens retsvirkninger Påtaleret 16 Vedtagelsespåtegning 16 Kortbilag 18 Kortbilag 1 - Matrikulære forhold 18 Kortbilag 2 - Eksisterende forhold 19 Kortbilag 3 - Fremtidige forhold 20 Kortbilag 4 - Illustrationsplan 21

4 4 REDEGØRELSE LOKALPLAN Redegørelse Baggrund for lokalplanen Grundejerne i området ønsker at få udarbejdet et plangrundlag for udstykning af området til parceller til boligbebyggelse i overensstemmelse med kommuneplanen for området. Nærværende lokalplan er udarbejdet i samarbejde med grundejerne i lokalplanområdet. Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til boligbebyggelse i form af åben/lav og tæt/lav boligbyggeri med tilhørende friarealer. Lokalplanen skal ligeledes fastlægge bestemmelser om bebyggelsens omfang og udformning samt retningslinier for vej- og stiadgangen til området. Lokalplanens formål er desuden at overføre den del af lokalplanområdet, der er beliggende i landzone, til byzone, samt at ophæve landbrugspligten for området. Eksisterende forhold Lokalplanområdet er beliggende i den sydvestlige del af Lund ud mod omfartsvejen Ny Silkeborgvej. Området er ca. 16,9 ha. stort. Området grænser op til ny bebyggelse med tæt/ lav bebyggelse mod nord og nordøst. Mod sydøst ligger Kørupvej og byens boldbaner. Omfartsvejen Ny Silkeborgvej danner grænsen mod sydvest. Området er småkuperet og består i dag af dyrkede marker. Der er en nedlagt landbrugsejendom, Enghavegårdvej 15, samt en landbrugs- Lokalplanområdets placering ejendom ved Kørupvej med svineproduktion. Gyllebeholderne samt en af staldbygningerne til landbrugsejendommen er beliggende syd for lokalplanområdet på den modsatte side af Ny Silkeborgvej. Det er en betingelse for udnyttelsen af den del af lokalplanområdet, der ligger nærmere end 300 m fra anlægget, at produktionen nedlægges. Gennem området er nu placeret luftledninger, der i forbindelse med realiseringen af lokalplanen forudsættes omlagt. Hele området var tidligere gennemskåret af to jernbanelinier mod hhv. Rask Mølle og Bryrup. Jernbanetraceerne kan stadig ses i landskabet som terrænspring og en skovlignende bevoksning. Enghavegårdvej, der er en lille grusvej langs lokalplanområdets nordlige grænse, var tidligere landevejen fra Lunds bymidte mod Nr. Snede. I dag fungerer vejen som markvej.

5 REDEGØRELSE LOKALPLAN De kulturhistoriske spor i området videreføres ved bevaring af beplantning og placering af de grønne arealer. Vejudvidelseslinie V II E Fremtidige forhold Lokalplanen giver mulighed for udstykning og bebyggelse af området med ca. 55 parceller til åben/lav bebyggelse og ca. 25 tæt/lav boliger. Udstykningen opdeles områder til åben/lav bebyggelse og områder til tæt/lav bebyggelse, samt et område til fælles friarealer, hvor der skal placeres regnvandsbassiner og en støjvold langs omfartsvejen.de to eksisterende landbrugsejendomme udgør et selvstændigt delområde. Delområde I+II Der kan i delområdet opføres åben/lav boligbebyggelse. Mindste grundstørrelse for parcellerne er 900 m 2. Indenfor delområderne kan der udlægges interne boligveje. Delområde III Der kan i delområdet opføres tæt/lav boligbebyggelse. Herunder også fritliggende boliger opført i henhold til samlet plan. Mindste grundstørrelse er 300 m 2. Bebyggelse må kun opføres efter et af Byrådet godkendt projekt indenfor hver ejendom. Delområde IV Områdets anvendelse til beboelsesejendom kan fortsætte som hidtil. Der gives mulighed for ændret anvendelse ved udstykning af parceller til åben/lav boligbyggeri eller ved tæt/lav bebyggelse. For arealet omkring gården ved Kørupvej kan det alternativt anvendes til offentlige formål i form af institutionsformål. III IV III F H III G B II D I V V IV Delområde I Vej I Delområde II A Vejbetegnelse I Delområde III Fortov C Delområde IV Sti I Delområde V V Regnvandsbassin Vejudvidelseslinie Ændret anvendelse kan ske i henhold til særskilt godkendt plan. Ved udstykning gives der mulighed for at rive de eksisterende bygninger ned. Delområde V Området udlægges til veje, stier, fællesarealer, regnvandsbassinner, støjvold mv. Delområde V skal holdes fri for bebyggelse, bortset fra bygninger til områdets forsyning som f.eks. transformerstation og pumpestation. Bebyggelse Bebyggelse må opføres i op til 2 etager og i en højde på maksimalt 7 m. Såfremt bygninger opføres i 2 etager, må tagene have en hældning på max. 15 grader. Husene må opføres i tegl som blank mur, vandskuret eller pudset eller i træ. hvis de opføres i træ, må det ikke have bjælkehuslignende karakter. Som tagmateriale skal anvendes matte materialer med en glansværdi, der svarer til max. 3. Der kan A Konsekvenszone for gylletank

6 6 REDEGØRELSE LOKALPLAN Alidasvej Silkeborgvej Vejbyggelinie Delområde lll Delområde ll Ameliesvej Ny Silkeborgvej Konsekvenszone fra gylletank Delområde l Kørupvej Vejbyggelinie vælges zink, der ved patineret bliver mat. Vælges der tagpap, skal det være sort eller gråt. Det tilstræbes, at bebyggelsen fremstår varieret og mangfoldig, og at det enkelte hus opføres i kvalitetsbetonet arkitektur. Der vil desuden blive lagt vægt på, at husene tilpasses terrænet. Trafik og parkering Delområde I skal vejbetjenes fra Kørupvej og Ameliesvej. Delområde II og III skal vejbetjenes fra Alidasvej. Indtil denne vejforbindelse er etableret, forlænges Ameliesvej hen til det nye boligområde som en midlertidig vejforbindelse til delområde II og III. Den midlertidige vejforbindelse skal efterfølgende ændres til sti. Der udlægges stamveje i 12 m bredde med kørebane i 5,5 m bredde og fortov i 1½ m bredde i den ene side af vejen, græsrabatter og vejtræer. Der udlægges boligveje i min. 8 m bredde med kørebane i 5,5 m bredde og græsrabatter. Ved uændret anvendelse af de to landbrugsejendomme bevares de nuværende vejadgange. Ejendommen Enghavegårdvej 15 har således vejadgang ad Enghavegårdvej til Silkeborgvej,

7 REDEGØRELSE LOKALPLAN mens ejendommen Kørupvej 24 har adgang til Kørupvej. Ved ændret anvendelse af ejendommene sker adgangen til ejendommen Engavegårdvej 15 ad en privat fællesvej til den nye stamvej til delområde II og III. Ejendommen Kørupvej 24 kan få maksimalt to vejadgange, hhv. én til Kørupvej og én til Ameliesvej. Der anlægges desuden stier, så lokalplanområdet forbindes til de øvrige boligområder mod nord og nordøst. For åben/lav boligbebyggelse skal der anlægges min. 2 parkeringspladser pr. bolig. For tæt/lav boligbebyggelse skal der anlægges min. 1½ parkeringsplads pr. bolig. Arealforbrug Lokalplanområdet er en del af et arealudlæg i kommuneplanen, der skal sikre tilstrækkelige arealer til fortsat boligudbygning. Lokalplanen giver mulighed for udstykning af ca. 55 parceller og mulighed for ca. 26 tæt/lav boliger på et areal på ca. 17 ha. Dette arealforbrug på ca m 2 pr bolig incl. fælles friarealer, veje mv. anses for rimeligt. Bæredygtighed Lokalplanområdet er placeret bynært med kort afstand til skole og indkøbsmuligheder. og til offentlige transportmuligheder. Planen giver desuden mulighed for alternative energiformer. Ubebyggede arealer og beplantning Friarealerne kan indrettes med f.eks. petanquebane, legeplads, boldbane mv. og beplantes. Der skal udarbejdes en samlet indretnings- og beplantningsplan for området, der skal godkendes af Teknik og Miljø. Private haver må ikke afgrænses mod omgivelserne af faste hegn, men af beplantning i form af klippede hække eller lignende. Rekreative- og kulturelle aktiviter I lokalplanområdet giver det fælles friareal plads og mulighed for anlæg af nærlegeplads og andre anlæg til diverse aktiviteter. Området ligger desuden i umiddelbar nærhed til Lundhallens boldbaner, der er beliggende øst for Kørupvej.

8 8 REDEGØRELSE LOKALPLAN Tekniske forhold Teknisk forsyning Området forsynes med naturgas fra Dong. Der kan anvendes alternative energiformer, som f.eks. jordvarme eller solenergi. Hvis dette indebærer synlige installationer (f.eks. solpaneler) skal det indarbejdes i arkitekturen. Vandforsyning skal ske fra Lund Vandværk. Lokalplanområdet ligger i Energi Midts forsyningsområde. Spildevand Der skal udføres separat kloakering. Der skal afsættes tilstrækkelige arealer til etablering af fornødne regnvandsbassiner med tilhørende adgangsveje efter gældende regler. Regnvandsbassinnerne skal udformes som naturlige søer med permanent vandspejl og indgå som en rekreativt del i de fælles friarealer. Bassinerne må ikke indhegnes. Støj Det skal dokumenteres, at det maksimale støjniveau på udendørs opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a) på døgnbasis. For at overholde dette skal der anlægges en støjvold langs Ny Silkeborgvej. Støjvolden må ikke anlægges med skråningssider stejlere end 1 på 2. Volden skal så vidt muligt udformes, så den kan anvendes i rekreativ sammenhæng til ophold, leg og færdsel. Den bør derfor anlægges med vekslende hældninger.

9 REDEGØRELSE LOKALPLAN Lokalplanens forhold til andre planer og love Regionplan Lokalplanområdet er i Regionplan 2005 for Vejle Amt udlagt til byudviklingsområde for Lund. Området ligger det inden for regionplanens fælles planlægningszone for støj. og er desuden udpeget som område med alm. drikkevandsinteresser. Lokalplanen er ikke i strid med Regionplanen, da området ligger i Regionplanens byudviklingsområde og da der etableres en støjvold mod omfartsvejen. Kommuneplan Lokalplanområdet ligger indenfor Kommuneplanens rammemråde 07.B8 og 07.B15 for tidligere Horsens Kommune Lokalplaner Planen er udformet i overenstemmelse med en helhedsplan for området, der er vist i lokalplanen for naboområdet, lokalplan nr 217. Spildevandsplan Der skal udarbejdes tillæg til gældende spildevandsplan. Miljøvurdering Lokalplanforslaget er omfattet af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, lov nr. 316 af Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Område 07.B8 er udlagt til boligområde, men giver kun mulighed for bebyggelse i op til 1½-etage. Da det ønskes at give mulighed for at bygge i op til 2 etager, overføres den del af rammeområdet, der er omfattet af denne lokalplan til område 07.B15, således at hele lokalplanområdet er omfattet af samme kommuneplanramme. Område 07.B15 er et byudviklingsområde optaget i regionplanen. Området skal afgrænses ved kommuneplantillæg. Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX er derfor offentliggjort sammen med denne lokalplan og findes bagerst i hæftet. Kommuneplantillægget har samme indsigelsesfrist som lokalplanforslaget. Teknik & Miljø har foretaget en indledende screening af området og vurderet, at det ikke er nødvendigt at foretage en Miljøvurdering. Begrundelse: Der foretages ikke en miljøvurdering af planen, da den vurderes at have ringe indflydelse på miljøet. Screeningen kan ses på Teknik & Miljø. Klagevejledning vedrørende miljøvurdering: Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en afgørelse, der kan påklages til Naturklagenævnet efter Planlovens bestemmelser. Klagen skal inden 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. senest d. 7. maj 2008, være

10 10 REDEGØRELSE LOKALPLAN indgivet til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse. Zoneforhold Lokalplanområdet er beliggende dels i byzone og dels i landzone. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres arealet beliggende i landzone til byzone. Landbrugspligt Der er landbrugspligt på hele lokalplanområdet. Landbrugspligten forudsættes ophævet, jf. landbrugslovens 6 bekendtgørelse 420 af 3. juni Landbrugspligten ophæves på erklæring fra landinspektøren ved udstykning efter lokalplanens vedtagelse. Vejloven Langs Ny Silkeborgvej er der på strækningen ud for lokalplanområdet tinglyst en vejbyggelinie på 25 m målt fra midte af kørebanen. Byggelinien skal tillægges højde- og passa-getillæg, som er 2 gange højdeforskellen + 1,0 m. den/de relevante ejendomme tinglyses en servitut om skadesløs fjernelse. En sådan servitut medfører, at de til enhver tid værende ejere af ejendommene, herunder grundejerforeningen, skal afholde samtlige udgifter til fjernelse og retablering af støjvold og sti hvis vejen skal udvides eller hvis støjvolden kræves flyttet under hensyn til færdslens tarv. Det er endvidere en forudsætning for dispensationen, at støjvold og sti kan retableres uden for det byggelinebelagte areal uden at komme i konflikt med de områder, der i lokalplanen er udlagt til bebyggelse. Jordflytningsbekendtgørelsen Bekendtgørelsen fastsætter regler om anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord herunder flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering. Den del af lokalplanområdet, der i dag ligger indenfor byzonegrænsen er omfattet af områdeklassificeringen. Inden for det byggeliniebelagte areal må der ikke uden vejmyndighedens dispensation opføres bygninger eller etableres anlæg af blivende art, herunder støjvolde. Lokalplanen forudsætter, at støjvolden mod Ny Silkeborgvej samt den paralleltløbende sti etableres helt eller delvist på det byggelinie-belagte areal. En dispensation til etablering af disse anlæg på det byggeliniebelagte areal vil af kommunen som vejmyndighed blive gjort betinget af, at der på

11 BESTEMMELSER LOKALPLAN Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Det er formålet med lokalplanen at fastlægge retningslinier for områdets anvendelse til boligbebyggelse fastlægge retningslinier for bebyggelsens omfang og udformning fastlægge bestemmelser vedrørende fælles friarealer fastlægge bestemmelser vedrørende vejadgang overføre området i landzone til byzone 2 Område- og zonestatus 2.01 Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 2by, 2bz, 3cg, 3l og 10ac Lund By, Tamdrup, samt alle parceller der udstykkes herfra. Området afgrænses som vist på kortbilag 1. Området er beliggende delvis i byzone og delvis i landzone. Arealet beliggende i landzone overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse til byzone. 3 Områdets anvendelse 3.01 Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II, III, IV og V, se kortbilag 3. Delområderne l-lv kan anvendes til boligformål, hvilket indbefatter mulighed for erhverv uden ansatte, der sædvanligvis udøves i forbindelse med en bolig, feks. frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv samt dagpleje og lignende Delområde I og II skal anvendes til åben/ lav boligbebyggelse til helårsbeboelse. Der kan anlægges interne boligveje indenfor delområderne Delområde III kan anvendes til tæt/lav boligbebyggelse til helårsbeboelse, herunder fritliggende enfamiliehuse opført i hht. et samlet projekt. Byggeri skal godkendes af Byrådet iht. en særskilt bebyggelses- og udstykningsplan Delområde IV kan anvendes til åben/lav og/eller tæt/lav boligbebyggelse til helårsbeboelse. Arealet ved Kørupvej 24 kan alternativt anvendes til offentlige formål i form af off. institution. Ændret anvendelse skal godkendes af Byrådet iht. en særskilt bebyggelses- og udstykningsplan Delområde V skal anvendes til veje, stier og grønt friareal. Desuden skal der etableres forsinkelsesbassiner til regnvand samt en støjvold langs Ny Silkeborgvej Inden for lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler, større varevogne (over kg) og både. 4 Udstykninger 4.01 I delområde I og II må der kun udstykkes i princippet som angivet på kortbilag 3. Mindste grundstørrelse fastsættes til 900 m2. Bebyggelsespct max I delområde IIl er mindstegrundstørrelsen 300 m2.bebyggelsespct max 40.

12 12 BESTEMMELSER LOKALPLAN Bebyggelsens omfang og placering 5.01 Bebyggelse må opføres i max 2 etager.og bygningshøjden må ikke overstige 7 m Bebyggelse skal holdes mindst 5 m fra skel mod Kørupvej, Ameliesvej, stamveje samt mindst 2,5 m fra boligveje På ejendomme til åben/lav bebyggelse skal garager, carporte og udhuse holdes min. 1 m fra nabo- og stiskel samt skel mod grønne arealer Det naturlige terræn skal bevares. Kun omkring hus, adgang og terrasse må det reguleres. Der må ikke terrænreguleres nærmere end 1 m fra skel. Terrænreguleringer, der overstiger +/- 0,5 meter skal godkendes af Teknik & Miljø. 6 Bebyggelsens udformning 6.01 Facader skal fremtræde i tegl, evt. med pudset eller vandskuret overflade eller i træ. Træbeklædning må ikke have bjælkehuslignende karakter Bestemmelser om materialer gælder ikke for mindre bygningsdele, hvor andre materialer kan anvendes under forudsætning af, at de ikke har en visuel dominerende virkning Inden for lokalplanområdet skal udvendige bygningssider fremtræde i dæmpede farver. Der må således ikke anvendes signalfarver eller meget klare farver For bebyggelse i 2 etager må taghældningen max. være Som tagmateriale skal anvendes matte materialer med en glansværdi på max 3 (byk, Gardner micro-tri-gloss). Der kan vælges zink, der ved patinering bliver mat. Vælges der tagpap, skal det være sort eller gråt På bygningers facader og gavle, samt hegn og andre ude fra synlige steder, må der ikke anbringes reklamer, skilte og lignende uden Byrådets godkendelse Hvis der anvendes alternative energiformer, som indebærer synlige installationer, skal det indarbejdes i arkitekturen. 7 Ubebyggede arealer og beplantning 7.01 Private haver må ikke afgrænses mod omgivelserne af faste hegn, men skal afgrænses af klippede hække eller anden beplantning Hække langs veje og stier skal plantes på egen grund, min. 30 cm fra skel Ved grunde, der støder op til fælles friarealer (delområde V), påhviler etablering og vedligeholdelse af hegn den enkelte grundejer Inden for delområde V skal der etableres de nødvendige regnvandsbassiner. Regnvandsbassinerne skal etableres med permanent vandspejl som naturlige søer Delområde V tilplantes med græs, spredte buske og træer efter en samlet plan, der skal godkendes af Teknik og Miljø.

13 BESTEMMELSER LOKALPLAN Delområde V holdes fri for bebyggelse, bortset fra bygninger til områdets forsyning som f.eks. transformerstation og pumpestation. 8 Trafikforhold 8.01 Adgang til lokalplanområdets delområde I skal ske fra Ameliesvej(A-B) i lokalplanområde 217. Vejadgangen til delområde II og III skal ske fra Silkeborgvej via Alidasvej Der kan etableres en midlertidig vejadgang(g-h) til delområde II og III i Ameliesvejs forlængelse i forbindelse med byggemodningen, indtil vejadgangen fra Silkeborgvej/Alidasvej er etableret. Herefter ændres den til en sti, der forbinder delområderne. Vejadgang til Silkeborgvej/Alidasvej skal etableres senest ved byggemodning af arealerne indenfor matr.nr. 2bz, 2by og 3cg Lund By, Tamdrup Ved ændret anvendelse af Enghavegårdvej 15 skal vejadgangen til arealet ske fra stamvejen E-F. Ved ændret anvendelse af Kørupvej 24 skal vejadgangen ske fra én overkørsel til Kørupvej og/eller én overkørsel til Ameliesvej Der udlægges to stamveje hhv. C-D og E- F i lokalplanområdet. Stamvejene udlægges i 12 m bredde med 5,5 m kørebane, 1½ m bredt fortov i den ene side af vejen og græsrabatter, i princippet som vist på kortbilag 3. Der plantes opstammede træer i den ene side af vejen, 8.05 Indenfor boligområderne kan der udlægges boligveje i min. 8 m bredde med 5,5 m kørebane og græsrabatter Boligveje skal indrettes som stillevejsområde(30 km zone) Stier placeres i princippet som vist på kortbilag 3. Stierne befæstes i 2 m bredde Der anvendes parkarmaturer som vej- og stibelysning. Belysning etableres som en del af byggemodningen. Vej- og stibelysningen i lokalplanområdet kan overtages af Horsens kommune på nærmere vilkår. Det er kun belysningsanlæg på private fællesveje og -stier, der kan overtages På hver ejendom til åben/lav boligbebyggelse skal der indrettes min. 2 parkeringspladser. I områder til tæt/lav bebyggelse skal der indrettes 1½ parkeringsplads pr. bolig. Garage/carport medregnes som parkeringsplads Drift og vedligeholdelse af veje og stier påhviler grundejerforeningen som private fællesveje. Bestemmelsen gælder også vintervedligeholdelsen. 9 Tekniske forhold 9.01 Der udføres seperat kloakering. Regnvand ledes til regnvandsbassinner, der udformes efter nærmere anvisning fra Teknik

14 14 BESTEMMELSER LOKALPLAN & Miljø og i princippet som beskrevet på side 8. Horsens Museum tilkaldes, jf. museumlovens 27, stk Området forsynes med vand fra Lund Vandværk, naturgasvarme, og kan forsynes med el fra Energi Midt Der kan suppleres med alternative energiformer, som f.eks. jordvarme eller solenergi. Placering af synlige installationer skal godkendes af Teknik & Miljø Der skal tillades vejadgang til matr. nr 2bu. 10 Miljøforhold Det ækvivalente udendørs trafikstøjniveau inden for lokalplanområdet må ikke overstige 55 db(a) Støjafskærmning etableres indenfor delområde V som en jordvold. Støjvolden må ikke udføres med skråningsanlæg stejlere end 1 på 2, og i princippet som beskrevet på side Etableres støjvolden helt eller delvis på det areal, der er omfattet af vejbyggelinien langs NySilkeborgvej, skal der tinglyses en servitut om skadesløs fjernelse som beskrevet i redegørelsen side 10. Der skal ligeledes tinglyses reetablering af nødvendig støjafskærmning, placeret indenfor delområde Fortidsminder 11.1 Skulle der i forbindelse med anlægsarbejdet fremkomme fund af fortidsminder, skal arbejdet, som berører fundet, indstilles, og 12 Grundejerforening Der skal stiftes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige boliger i lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 50 % af området er bebygget. Der er én stemme pr. bolig i foreningen Andelsboliger og/eller ejerlejligheder repræsenteres iht. sine vedtægter og i forhold til det antal boliger vedkommende repræsenterer. Tilsvarende forholdes fsva. udgiftsfordelinger Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i lokalplanområdet udlagte private fællesveje og stier jf. 8, samt af fællesarealer (delområde V) når disse er anlagt. Vedligeholdese af regnvandsbassiner er dog undtaget Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet Grundejerforeningen skal vederlagsfrit tage skøde på områdets veje, stier og fællesarealer Kravet om stiftelse af en grundejerforening kan opfyldes ved optagelse i grundejerforeningen for boligområdet nord for lokalplanområdet. (Lokalplanområde 217) 13 Forudsætninger for ibrugtagen Bebyggelse må ikke tages i brug, før der er sket tilslutning til Naturgasnettet og of-

15 BESTEMMELSER LOKALPLAN fentlig. kloak samt etableret nødvendig støjafskærmning mod Ny Silkeborgvej. 14 Tilladelser og dispensationer Byrådet kan meddele dispensationer fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Horsens Byråd. Horsens, den 29. januar 2008 p.b.v. Jan Trøjborg Borgmester 15 Lokalplanens retvirkninger Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af planloven, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom. / Niels Aalund Kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Horsens den 23. september 2008 p.b.v Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens 15. andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven. Jan Trøjborg Borgmester / Niels Aalund Kommunaldirektør 16 Påtaleret påtaleretten vedrørende denne lokalplan tilkommer alene Horsens Byråd. Forlsag til lokalplan annonceret den 9. april 2008 Endeligt vedtaget lokalplan annonceret den 22. oktober 2008

16 16 KORTBILAG LOKALPLAN Lokalplangrænse Matrikulære forhold Kortbilag 1 Horsens Kommune Teknik & Miljø Februar 2008

17 KORTBILAG LOKALPLAN Konsekvenszone Vejudvidelselinie Lokalplangrænse Eksisterende forhold Kortbilag 2 Horsens Kommune Teknik & Miljø Februar 2008

18 18 KORTBILAG LOKALPLAN V Delområde I Delområde II Delområde III Delområde IV Delområde V Regnvandsbassin II A E III Vej Vejbetegnelse Fortov Sti I II III V IV III H F G B I V D I V A IV Konsekvenszone for gylletank I C Vejudvidelseslinie Vejudvidelseslinie Lokalplangrænse Fremtidige forhold Kortbilag 3 Horsens Kommune Teknik & Miljø Februar 2008

19 KORTBILAG LOKALPLAN Konsekvenszone fra gylletank Vejbyggelinie Vejbyggelinie Lokalplangrænse Illustrationsplan Kortbilag 4 Horsens Kommune Teknik & Miljø Februar 2008

20 20 KORTBILAG LOKALPLAN ,5 meter Min 12 meter Stamvej 5,5 meter Boligvej Min 8 meter Principsnt i veje Kortbilag 5 Horsens Kommune Teknik & Miljø Februar 2008

21

22

23

24 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: Telefax: TEKNIK OG MILJØ

Boliger, Sydlige del af Gedved By

Boliger, Sydlige del af Gedved By Boliger, Sydlige del af Gedved By Lokalplan 16-007, Gedved By TEKNIK OG MILJØ Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 199/KD.086.615 Kort- og

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Beplantning 3 Trafikale forhold og parkering 3 Tekniske Forsyning 5 Forurening 5 Arkæologi

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Lokalplan 213. Lokalplan for boligområde ved Bygaden i Stensballe TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 213. Lokalplan for boligområde ved Bygaden i Stensballe TEKNISK FORVALTNING Lokalplan 213 Lokalplan for boligområde ved Bygaden i Stensballe TEKNISK FORVALTNING MAJ 2005 Lokalplan 213 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen 4 Området i dag 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2014-2

Forslag til LOKALPLAN 2014-2 Forslag til LOKALPLAN 2014-2 Boliger, Dahliavej, Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 233. Lokalplan for boliger ved Bygaden i Stensballe TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 233. Lokalplan for boliger ved Bygaden i Stensballe TEKNISK FORVALTNING Lokalplan 233 Lokalplan for boliger ved Bygaden i Stensballe TEKNISK FORVALTNING JUNI 2006 Lokalplan 233 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere