Boligområde, Lund Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligområde, Lund Syd"

Transkript

1 Boligområde, Lund Syd Lokalplan , Lund TEKNIK OG MILJØ

2 2 LOKALPLAN

3 INDHOLD LOKALPLAN Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende forhold 4 Fremtidige forhold 5 Teknisk forsyning 8 Lokalplanens forhold til andre planer og love 8 Bestemmelser 12 1 Lokalplanens formål 12 2 Område- og zonestatus 12 3 Områdets anvendelse 12 4 Udstykninger 13 5 Bebyggelsens omfang og placering 13 6 Bebyggelsens udformning 13 7 Ubebyggede arealer og beplantning 13 8 Trafikforhold 14 9 Tekniske forhold Miljøforhold Fortidsminder Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagen Tilladelser og dispensationer Lokalplanens retsvirkninger Påtaleret 16 Vedtagelsespåtegning 16 Kortbilag 18 Kortbilag 1 - Matrikulære forhold 18 Kortbilag 2 - Eksisterende forhold 19 Kortbilag 3 - Fremtidige forhold 20 Kortbilag 4 - Illustrationsplan 21

4 4 REDEGØRELSE LOKALPLAN Redegørelse Baggrund for lokalplanen Grundejerne i området ønsker at få udarbejdet et plangrundlag for udstykning af området til parceller til boligbebyggelse i overensstemmelse med kommuneplanen for området. Nærværende lokalplan er udarbejdet i samarbejde med grundejerne i lokalplanområdet. Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til boligbebyggelse i form af åben/lav og tæt/lav boligbyggeri med tilhørende friarealer. Lokalplanen skal ligeledes fastlægge bestemmelser om bebyggelsens omfang og udformning samt retningslinier for vej- og stiadgangen til området. Lokalplanens formål er desuden at overføre den del af lokalplanområdet, der er beliggende i landzone, til byzone, samt at ophæve landbrugspligten for området. Eksisterende forhold Lokalplanområdet er beliggende i den sydvestlige del af Lund ud mod omfartsvejen Ny Silkeborgvej. Området er ca. 16,9 ha. stort. Området grænser op til ny bebyggelse med tæt/ lav bebyggelse mod nord og nordøst. Mod sydøst ligger Kørupvej og byens boldbaner. Omfartsvejen Ny Silkeborgvej danner grænsen mod sydvest. Området er småkuperet og består i dag af dyrkede marker. Der er en nedlagt landbrugsejendom, Enghavegårdvej 15, samt en landbrugs- Lokalplanområdets placering ejendom ved Kørupvej med svineproduktion. Gyllebeholderne samt en af staldbygningerne til landbrugsejendommen er beliggende syd for lokalplanområdet på den modsatte side af Ny Silkeborgvej. Det er en betingelse for udnyttelsen af den del af lokalplanområdet, der ligger nærmere end 300 m fra anlægget, at produktionen nedlægges. Gennem området er nu placeret luftledninger, der i forbindelse med realiseringen af lokalplanen forudsættes omlagt. Hele området var tidligere gennemskåret af to jernbanelinier mod hhv. Rask Mølle og Bryrup. Jernbanetraceerne kan stadig ses i landskabet som terrænspring og en skovlignende bevoksning. Enghavegårdvej, der er en lille grusvej langs lokalplanområdets nordlige grænse, var tidligere landevejen fra Lunds bymidte mod Nr. Snede. I dag fungerer vejen som markvej.

5 REDEGØRELSE LOKALPLAN De kulturhistoriske spor i området videreføres ved bevaring af beplantning og placering af de grønne arealer. Vejudvidelseslinie V II E Fremtidige forhold Lokalplanen giver mulighed for udstykning og bebyggelse af området med ca. 55 parceller til åben/lav bebyggelse og ca. 25 tæt/lav boliger. Udstykningen opdeles områder til åben/lav bebyggelse og områder til tæt/lav bebyggelse, samt et område til fælles friarealer, hvor der skal placeres regnvandsbassiner og en støjvold langs omfartsvejen.de to eksisterende landbrugsejendomme udgør et selvstændigt delområde. Delområde I+II Der kan i delområdet opføres åben/lav boligbebyggelse. Mindste grundstørrelse for parcellerne er 900 m 2. Indenfor delområderne kan der udlægges interne boligveje. Delområde III Der kan i delområdet opføres tæt/lav boligbebyggelse. Herunder også fritliggende boliger opført i henhold til samlet plan. Mindste grundstørrelse er 300 m 2. Bebyggelse må kun opføres efter et af Byrådet godkendt projekt indenfor hver ejendom. Delområde IV Områdets anvendelse til beboelsesejendom kan fortsætte som hidtil. Der gives mulighed for ændret anvendelse ved udstykning af parceller til åben/lav boligbyggeri eller ved tæt/lav bebyggelse. For arealet omkring gården ved Kørupvej kan det alternativt anvendes til offentlige formål i form af institutionsformål. III IV III F H III G B II D I V V IV Delområde I Vej I Delområde II A Vejbetegnelse I Delområde III Fortov C Delområde IV Sti I Delområde V V Regnvandsbassin Vejudvidelseslinie Ændret anvendelse kan ske i henhold til særskilt godkendt plan. Ved udstykning gives der mulighed for at rive de eksisterende bygninger ned. Delområde V Området udlægges til veje, stier, fællesarealer, regnvandsbassinner, støjvold mv. Delområde V skal holdes fri for bebyggelse, bortset fra bygninger til områdets forsyning som f.eks. transformerstation og pumpestation. Bebyggelse Bebyggelse må opføres i op til 2 etager og i en højde på maksimalt 7 m. Såfremt bygninger opføres i 2 etager, må tagene have en hældning på max. 15 grader. Husene må opføres i tegl som blank mur, vandskuret eller pudset eller i træ. hvis de opføres i træ, må det ikke have bjælkehuslignende karakter. Som tagmateriale skal anvendes matte materialer med en glansværdi, der svarer til max. 3. Der kan A Konsekvenszone for gylletank

6 6 REDEGØRELSE LOKALPLAN Alidasvej Silkeborgvej Vejbyggelinie Delområde lll Delområde ll Ameliesvej Ny Silkeborgvej Konsekvenszone fra gylletank Delområde l Kørupvej Vejbyggelinie vælges zink, der ved patineret bliver mat. Vælges der tagpap, skal det være sort eller gråt. Det tilstræbes, at bebyggelsen fremstår varieret og mangfoldig, og at det enkelte hus opføres i kvalitetsbetonet arkitektur. Der vil desuden blive lagt vægt på, at husene tilpasses terrænet. Trafik og parkering Delområde I skal vejbetjenes fra Kørupvej og Ameliesvej. Delområde II og III skal vejbetjenes fra Alidasvej. Indtil denne vejforbindelse er etableret, forlænges Ameliesvej hen til det nye boligområde som en midlertidig vejforbindelse til delområde II og III. Den midlertidige vejforbindelse skal efterfølgende ændres til sti. Der udlægges stamveje i 12 m bredde med kørebane i 5,5 m bredde og fortov i 1½ m bredde i den ene side af vejen, græsrabatter og vejtræer. Der udlægges boligveje i min. 8 m bredde med kørebane i 5,5 m bredde og græsrabatter. Ved uændret anvendelse af de to landbrugsejendomme bevares de nuværende vejadgange. Ejendommen Enghavegårdvej 15 har således vejadgang ad Enghavegårdvej til Silkeborgvej,

7 REDEGØRELSE LOKALPLAN mens ejendommen Kørupvej 24 har adgang til Kørupvej. Ved ændret anvendelse af ejendommene sker adgangen til ejendommen Engavegårdvej 15 ad en privat fællesvej til den nye stamvej til delområde II og III. Ejendommen Kørupvej 24 kan få maksimalt to vejadgange, hhv. én til Kørupvej og én til Ameliesvej. Der anlægges desuden stier, så lokalplanområdet forbindes til de øvrige boligområder mod nord og nordøst. For åben/lav boligbebyggelse skal der anlægges min. 2 parkeringspladser pr. bolig. For tæt/lav boligbebyggelse skal der anlægges min. 1½ parkeringsplads pr. bolig. Arealforbrug Lokalplanområdet er en del af et arealudlæg i kommuneplanen, der skal sikre tilstrækkelige arealer til fortsat boligudbygning. Lokalplanen giver mulighed for udstykning af ca. 55 parceller og mulighed for ca. 26 tæt/lav boliger på et areal på ca. 17 ha. Dette arealforbrug på ca m 2 pr bolig incl. fælles friarealer, veje mv. anses for rimeligt. Bæredygtighed Lokalplanområdet er placeret bynært med kort afstand til skole og indkøbsmuligheder. og til offentlige transportmuligheder. Planen giver desuden mulighed for alternative energiformer. Ubebyggede arealer og beplantning Friarealerne kan indrettes med f.eks. petanquebane, legeplads, boldbane mv. og beplantes. Der skal udarbejdes en samlet indretnings- og beplantningsplan for området, der skal godkendes af Teknik og Miljø. Private haver må ikke afgrænses mod omgivelserne af faste hegn, men af beplantning i form af klippede hække eller lignende. Rekreative- og kulturelle aktiviter I lokalplanområdet giver det fælles friareal plads og mulighed for anlæg af nærlegeplads og andre anlæg til diverse aktiviteter. Området ligger desuden i umiddelbar nærhed til Lundhallens boldbaner, der er beliggende øst for Kørupvej.

8 8 REDEGØRELSE LOKALPLAN Tekniske forhold Teknisk forsyning Området forsynes med naturgas fra Dong. Der kan anvendes alternative energiformer, som f.eks. jordvarme eller solenergi. Hvis dette indebærer synlige installationer (f.eks. solpaneler) skal det indarbejdes i arkitekturen. Vandforsyning skal ske fra Lund Vandværk. Lokalplanområdet ligger i Energi Midts forsyningsområde. Spildevand Der skal udføres separat kloakering. Der skal afsættes tilstrækkelige arealer til etablering af fornødne regnvandsbassiner med tilhørende adgangsveje efter gældende regler. Regnvandsbassinnerne skal udformes som naturlige søer med permanent vandspejl og indgå som en rekreativt del i de fælles friarealer. Bassinerne må ikke indhegnes. Støj Det skal dokumenteres, at det maksimale støjniveau på udendørs opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a) på døgnbasis. For at overholde dette skal der anlægges en støjvold langs Ny Silkeborgvej. Støjvolden må ikke anlægges med skråningssider stejlere end 1 på 2. Volden skal så vidt muligt udformes, så den kan anvendes i rekreativ sammenhæng til ophold, leg og færdsel. Den bør derfor anlægges med vekslende hældninger.

9 REDEGØRELSE LOKALPLAN Lokalplanens forhold til andre planer og love Regionplan Lokalplanområdet er i Regionplan 2005 for Vejle Amt udlagt til byudviklingsområde for Lund. Området ligger det inden for regionplanens fælles planlægningszone for støj. og er desuden udpeget som område med alm. drikkevandsinteresser. Lokalplanen er ikke i strid med Regionplanen, da området ligger i Regionplanens byudviklingsområde og da der etableres en støjvold mod omfartsvejen. Kommuneplan Lokalplanområdet ligger indenfor Kommuneplanens rammemråde 07.B8 og 07.B15 for tidligere Horsens Kommune Lokalplaner Planen er udformet i overenstemmelse med en helhedsplan for området, der er vist i lokalplanen for naboområdet, lokalplan nr 217. Spildevandsplan Der skal udarbejdes tillæg til gældende spildevandsplan. Miljøvurdering Lokalplanforslaget er omfattet af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, lov nr. 316 af Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Område 07.B8 er udlagt til boligområde, men giver kun mulighed for bebyggelse i op til 1½-etage. Da det ønskes at give mulighed for at bygge i op til 2 etager, overføres den del af rammeområdet, der er omfattet af denne lokalplan til område 07.B15, således at hele lokalplanområdet er omfattet af samme kommuneplanramme. Område 07.B15 er et byudviklingsområde optaget i regionplanen. Området skal afgrænses ved kommuneplantillæg. Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX er derfor offentliggjort sammen med denne lokalplan og findes bagerst i hæftet. Kommuneplantillægget har samme indsigelsesfrist som lokalplanforslaget. Teknik & Miljø har foretaget en indledende screening af området og vurderet, at det ikke er nødvendigt at foretage en Miljøvurdering. Begrundelse: Der foretages ikke en miljøvurdering af planen, da den vurderes at have ringe indflydelse på miljøet. Screeningen kan ses på Teknik & Miljø. Klagevejledning vedrørende miljøvurdering: Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en afgørelse, der kan påklages til Naturklagenævnet efter Planlovens bestemmelser. Klagen skal inden 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. senest d. 7. maj 2008, være

10 10 REDEGØRELSE LOKALPLAN indgivet til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse. Zoneforhold Lokalplanområdet er beliggende dels i byzone og dels i landzone. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres arealet beliggende i landzone til byzone. Landbrugspligt Der er landbrugspligt på hele lokalplanområdet. Landbrugspligten forudsættes ophævet, jf. landbrugslovens 6 bekendtgørelse 420 af 3. juni Landbrugspligten ophæves på erklæring fra landinspektøren ved udstykning efter lokalplanens vedtagelse. Vejloven Langs Ny Silkeborgvej er der på strækningen ud for lokalplanområdet tinglyst en vejbyggelinie på 25 m målt fra midte af kørebanen. Byggelinien skal tillægges højde- og passa-getillæg, som er 2 gange højdeforskellen + 1,0 m. den/de relevante ejendomme tinglyses en servitut om skadesløs fjernelse. En sådan servitut medfører, at de til enhver tid værende ejere af ejendommene, herunder grundejerforeningen, skal afholde samtlige udgifter til fjernelse og retablering af støjvold og sti hvis vejen skal udvides eller hvis støjvolden kræves flyttet under hensyn til færdslens tarv. Det er endvidere en forudsætning for dispensationen, at støjvold og sti kan retableres uden for det byggelinebelagte areal uden at komme i konflikt med de områder, der i lokalplanen er udlagt til bebyggelse. Jordflytningsbekendtgørelsen Bekendtgørelsen fastsætter regler om anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord herunder flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering. Den del af lokalplanområdet, der i dag ligger indenfor byzonegrænsen er omfattet af områdeklassificeringen. Inden for det byggeliniebelagte areal må der ikke uden vejmyndighedens dispensation opføres bygninger eller etableres anlæg af blivende art, herunder støjvolde. Lokalplanen forudsætter, at støjvolden mod Ny Silkeborgvej samt den paralleltløbende sti etableres helt eller delvist på det byggelinie-belagte areal. En dispensation til etablering af disse anlæg på det byggeliniebelagte areal vil af kommunen som vejmyndighed blive gjort betinget af, at der på

11 BESTEMMELSER LOKALPLAN Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Det er formålet med lokalplanen at fastlægge retningslinier for områdets anvendelse til boligbebyggelse fastlægge retningslinier for bebyggelsens omfang og udformning fastlægge bestemmelser vedrørende fælles friarealer fastlægge bestemmelser vedrørende vejadgang overføre området i landzone til byzone 2 Område- og zonestatus 2.01 Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 2by, 2bz, 3cg, 3l og 10ac Lund By, Tamdrup, samt alle parceller der udstykkes herfra. Området afgrænses som vist på kortbilag 1. Området er beliggende delvis i byzone og delvis i landzone. Arealet beliggende i landzone overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse til byzone. 3 Områdets anvendelse 3.01 Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II, III, IV og V, se kortbilag 3. Delområderne l-lv kan anvendes til boligformål, hvilket indbefatter mulighed for erhverv uden ansatte, der sædvanligvis udøves i forbindelse med en bolig, feks. frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv samt dagpleje og lignende Delområde I og II skal anvendes til åben/ lav boligbebyggelse til helårsbeboelse. Der kan anlægges interne boligveje indenfor delområderne Delområde III kan anvendes til tæt/lav boligbebyggelse til helårsbeboelse, herunder fritliggende enfamiliehuse opført i hht. et samlet projekt. Byggeri skal godkendes af Byrådet iht. en særskilt bebyggelses- og udstykningsplan Delområde IV kan anvendes til åben/lav og/eller tæt/lav boligbebyggelse til helårsbeboelse. Arealet ved Kørupvej 24 kan alternativt anvendes til offentlige formål i form af off. institution. Ændret anvendelse skal godkendes af Byrådet iht. en særskilt bebyggelses- og udstykningsplan Delområde V skal anvendes til veje, stier og grønt friareal. Desuden skal der etableres forsinkelsesbassiner til regnvand samt en støjvold langs Ny Silkeborgvej Inden for lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler, større varevogne (over kg) og både. 4 Udstykninger 4.01 I delområde I og II må der kun udstykkes i princippet som angivet på kortbilag 3. Mindste grundstørrelse fastsættes til 900 m2. Bebyggelsespct max I delområde IIl er mindstegrundstørrelsen 300 m2.bebyggelsespct max 40.

12 12 BESTEMMELSER LOKALPLAN Bebyggelsens omfang og placering 5.01 Bebyggelse må opføres i max 2 etager.og bygningshøjden må ikke overstige 7 m Bebyggelse skal holdes mindst 5 m fra skel mod Kørupvej, Ameliesvej, stamveje samt mindst 2,5 m fra boligveje På ejendomme til åben/lav bebyggelse skal garager, carporte og udhuse holdes min. 1 m fra nabo- og stiskel samt skel mod grønne arealer Det naturlige terræn skal bevares. Kun omkring hus, adgang og terrasse må det reguleres. Der må ikke terrænreguleres nærmere end 1 m fra skel. Terrænreguleringer, der overstiger +/- 0,5 meter skal godkendes af Teknik & Miljø. 6 Bebyggelsens udformning 6.01 Facader skal fremtræde i tegl, evt. med pudset eller vandskuret overflade eller i træ. Træbeklædning må ikke have bjælkehuslignende karakter Bestemmelser om materialer gælder ikke for mindre bygningsdele, hvor andre materialer kan anvendes under forudsætning af, at de ikke har en visuel dominerende virkning Inden for lokalplanområdet skal udvendige bygningssider fremtræde i dæmpede farver. Der må således ikke anvendes signalfarver eller meget klare farver For bebyggelse i 2 etager må taghældningen max. være Som tagmateriale skal anvendes matte materialer med en glansværdi på max 3 (byk, Gardner micro-tri-gloss). Der kan vælges zink, der ved patinering bliver mat. Vælges der tagpap, skal det være sort eller gråt På bygningers facader og gavle, samt hegn og andre ude fra synlige steder, må der ikke anbringes reklamer, skilte og lignende uden Byrådets godkendelse Hvis der anvendes alternative energiformer, som indebærer synlige installationer, skal det indarbejdes i arkitekturen. 7 Ubebyggede arealer og beplantning 7.01 Private haver må ikke afgrænses mod omgivelserne af faste hegn, men skal afgrænses af klippede hække eller anden beplantning Hække langs veje og stier skal plantes på egen grund, min. 30 cm fra skel Ved grunde, der støder op til fælles friarealer (delområde V), påhviler etablering og vedligeholdelse af hegn den enkelte grundejer Inden for delområde V skal der etableres de nødvendige regnvandsbassiner. Regnvandsbassinerne skal etableres med permanent vandspejl som naturlige søer Delområde V tilplantes med græs, spredte buske og træer efter en samlet plan, der skal godkendes af Teknik og Miljø.

13 BESTEMMELSER LOKALPLAN Delområde V holdes fri for bebyggelse, bortset fra bygninger til områdets forsyning som f.eks. transformerstation og pumpestation. 8 Trafikforhold 8.01 Adgang til lokalplanområdets delområde I skal ske fra Ameliesvej(A-B) i lokalplanområde 217. Vejadgangen til delområde II og III skal ske fra Silkeborgvej via Alidasvej Der kan etableres en midlertidig vejadgang(g-h) til delområde II og III i Ameliesvejs forlængelse i forbindelse med byggemodningen, indtil vejadgangen fra Silkeborgvej/Alidasvej er etableret. Herefter ændres den til en sti, der forbinder delområderne. Vejadgang til Silkeborgvej/Alidasvej skal etableres senest ved byggemodning af arealerne indenfor matr.nr. 2bz, 2by og 3cg Lund By, Tamdrup Ved ændret anvendelse af Enghavegårdvej 15 skal vejadgangen til arealet ske fra stamvejen E-F. Ved ændret anvendelse af Kørupvej 24 skal vejadgangen ske fra én overkørsel til Kørupvej og/eller én overkørsel til Ameliesvej Der udlægges to stamveje hhv. C-D og E- F i lokalplanområdet. Stamvejene udlægges i 12 m bredde med 5,5 m kørebane, 1½ m bredt fortov i den ene side af vejen og græsrabatter, i princippet som vist på kortbilag 3. Der plantes opstammede træer i den ene side af vejen, 8.05 Indenfor boligområderne kan der udlægges boligveje i min. 8 m bredde med 5,5 m kørebane og græsrabatter Boligveje skal indrettes som stillevejsområde(30 km zone) Stier placeres i princippet som vist på kortbilag 3. Stierne befæstes i 2 m bredde Der anvendes parkarmaturer som vej- og stibelysning. Belysning etableres som en del af byggemodningen. Vej- og stibelysningen i lokalplanområdet kan overtages af Horsens kommune på nærmere vilkår. Det er kun belysningsanlæg på private fællesveje og -stier, der kan overtages På hver ejendom til åben/lav boligbebyggelse skal der indrettes min. 2 parkeringspladser. I områder til tæt/lav bebyggelse skal der indrettes 1½ parkeringsplads pr. bolig. Garage/carport medregnes som parkeringsplads Drift og vedligeholdelse af veje og stier påhviler grundejerforeningen som private fællesveje. Bestemmelsen gælder også vintervedligeholdelsen. 9 Tekniske forhold 9.01 Der udføres seperat kloakering. Regnvand ledes til regnvandsbassinner, der udformes efter nærmere anvisning fra Teknik

14 14 BESTEMMELSER LOKALPLAN & Miljø og i princippet som beskrevet på side 8. Horsens Museum tilkaldes, jf. museumlovens 27, stk Området forsynes med vand fra Lund Vandværk, naturgasvarme, og kan forsynes med el fra Energi Midt Der kan suppleres med alternative energiformer, som f.eks. jordvarme eller solenergi. Placering af synlige installationer skal godkendes af Teknik & Miljø Der skal tillades vejadgang til matr. nr 2bu. 10 Miljøforhold Det ækvivalente udendørs trafikstøjniveau inden for lokalplanområdet må ikke overstige 55 db(a) Støjafskærmning etableres indenfor delområde V som en jordvold. Støjvolden må ikke udføres med skråningsanlæg stejlere end 1 på 2, og i princippet som beskrevet på side Etableres støjvolden helt eller delvis på det areal, der er omfattet af vejbyggelinien langs NySilkeborgvej, skal der tinglyses en servitut om skadesløs fjernelse som beskrevet i redegørelsen side 10. Der skal ligeledes tinglyses reetablering af nødvendig støjafskærmning, placeret indenfor delområde Fortidsminder 11.1 Skulle der i forbindelse med anlægsarbejdet fremkomme fund af fortidsminder, skal arbejdet, som berører fundet, indstilles, og 12 Grundejerforening Der skal stiftes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige boliger i lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 50 % af området er bebygget. Der er én stemme pr. bolig i foreningen Andelsboliger og/eller ejerlejligheder repræsenteres iht. sine vedtægter og i forhold til det antal boliger vedkommende repræsenterer. Tilsvarende forholdes fsva. udgiftsfordelinger Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i lokalplanområdet udlagte private fællesveje og stier jf. 8, samt af fællesarealer (delområde V) når disse er anlagt. Vedligeholdese af regnvandsbassiner er dog undtaget Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet Grundejerforeningen skal vederlagsfrit tage skøde på områdets veje, stier og fællesarealer Kravet om stiftelse af en grundejerforening kan opfyldes ved optagelse i grundejerforeningen for boligområdet nord for lokalplanområdet. (Lokalplanområde 217) 13 Forudsætninger for ibrugtagen Bebyggelse må ikke tages i brug, før der er sket tilslutning til Naturgasnettet og of-

15 BESTEMMELSER LOKALPLAN fentlig. kloak samt etableret nødvendig støjafskærmning mod Ny Silkeborgvej. 14 Tilladelser og dispensationer Byrådet kan meddele dispensationer fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Horsens Byråd. Horsens, den 29. januar 2008 p.b.v. Jan Trøjborg Borgmester 15 Lokalplanens retvirkninger Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af planloven, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom. / Niels Aalund Kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Horsens den 23. september 2008 p.b.v Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens 15. andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven. Jan Trøjborg Borgmester / Niels Aalund Kommunaldirektør 16 Påtaleret påtaleretten vedrørende denne lokalplan tilkommer alene Horsens Byråd. Forlsag til lokalplan annonceret den 9. april 2008 Endeligt vedtaget lokalplan annonceret den 22. oktober 2008

16 16 KORTBILAG LOKALPLAN Lokalplangrænse Matrikulære forhold Kortbilag 1 Horsens Kommune Teknik & Miljø Februar 2008

17 KORTBILAG LOKALPLAN Konsekvenszone Vejudvidelselinie Lokalplangrænse Eksisterende forhold Kortbilag 2 Horsens Kommune Teknik & Miljø Februar 2008

18 18 KORTBILAG LOKALPLAN V Delområde I Delområde II Delområde III Delområde IV Delområde V Regnvandsbassin II A E III Vej Vejbetegnelse Fortov Sti I II III V IV III H F G B I V D I V A IV Konsekvenszone for gylletank I C Vejudvidelseslinie Vejudvidelseslinie Lokalplangrænse Fremtidige forhold Kortbilag 3 Horsens Kommune Teknik & Miljø Februar 2008

19 KORTBILAG LOKALPLAN Konsekvenszone fra gylletank Vejbyggelinie Vejbyggelinie Lokalplangrænse Illustrationsplan Kortbilag 4 Horsens Kommune Teknik & Miljø Februar 2008

20 20 KORTBILAG LOKALPLAN ,5 meter Min 12 meter Stamvej 5,5 meter Boligvej Min 8 meter Principsnt i veje Kortbilag 5 Horsens Kommune Teknik & Miljø Februar 2008

21

22

23

24 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: Telefax: TEKNIK OG MILJØ

Boliger ved Provstlund

Boliger ved Provstlund Boliger ved Provstlund Lokalplan 4-2011, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 4-2011 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615 Kort-

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Boliger og erhverv, Flintebakken

Boliger og erhverv, Flintebakken Boliger og erhverv, Flintebakken Lokalplan 2-2012, Horsens by Flintebakken TEKNIK OG MILJØ Vedtagelse lanforslaget blev vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Forslaget blev offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere