Boligområde, Lund Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligområde, Lund Syd"

Transkript

1 Boligområde, Lund Syd Lokalplan , Lund TEKNIK OG MILJØ

2 2 LOKALPLAN

3 INDHOLD LOKALPLAN Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende forhold 4 Fremtidige forhold 5 Teknisk forsyning 8 Lokalplanens forhold til andre planer og love 8 Bestemmelser 12 1 Lokalplanens formål 12 2 Område- og zonestatus 12 3 Områdets anvendelse 12 4 Udstykninger 13 5 Bebyggelsens omfang og placering 13 6 Bebyggelsens udformning 13 7 Ubebyggede arealer og beplantning 13 8 Trafikforhold 14 9 Tekniske forhold Miljøforhold Fortidsminder Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagen Tilladelser og dispensationer Lokalplanens retsvirkninger Påtaleret 16 Vedtagelsespåtegning 16 Kortbilag 18 Kortbilag 1 - Matrikulære forhold 18 Kortbilag 2 - Eksisterende forhold 19 Kortbilag 3 - Fremtidige forhold 20 Kortbilag 4 - Illustrationsplan 21

4 4 REDEGØRELSE LOKALPLAN Redegørelse Baggrund for lokalplanen Grundejerne i området ønsker at få udarbejdet et plangrundlag for udstykning af området til parceller til boligbebyggelse i overensstemmelse med kommuneplanen for området. Nærværende lokalplan er udarbejdet i samarbejde med grundejerne i lokalplanområdet. Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til boligbebyggelse i form af åben/lav og tæt/lav boligbyggeri med tilhørende friarealer. Lokalplanen skal ligeledes fastlægge bestemmelser om bebyggelsens omfang og udformning samt retningslinier for vej- og stiadgangen til området. Lokalplanens formål er desuden at overføre den del af lokalplanområdet, der er beliggende i landzone, til byzone, samt at ophæve landbrugspligten for området. Eksisterende forhold Lokalplanområdet er beliggende i den sydvestlige del af Lund ud mod omfartsvejen Ny Silkeborgvej. Området er ca. 16,9 ha. stort. Området grænser op til ny bebyggelse med tæt/ lav bebyggelse mod nord og nordøst. Mod sydøst ligger Kørupvej og byens boldbaner. Omfartsvejen Ny Silkeborgvej danner grænsen mod sydvest. Området er småkuperet og består i dag af dyrkede marker. Der er en nedlagt landbrugsejendom, Enghavegårdvej 15, samt en landbrugs- Lokalplanområdets placering ejendom ved Kørupvej med svineproduktion. Gyllebeholderne samt en af staldbygningerne til landbrugsejendommen er beliggende syd for lokalplanområdet på den modsatte side af Ny Silkeborgvej. Det er en betingelse for udnyttelsen af den del af lokalplanområdet, der ligger nærmere end 300 m fra anlægget, at produktionen nedlægges. Gennem området er nu placeret luftledninger, der i forbindelse med realiseringen af lokalplanen forudsættes omlagt. Hele området var tidligere gennemskåret af to jernbanelinier mod hhv. Rask Mølle og Bryrup. Jernbanetraceerne kan stadig ses i landskabet som terrænspring og en skovlignende bevoksning. Enghavegårdvej, der er en lille grusvej langs lokalplanområdets nordlige grænse, var tidligere landevejen fra Lunds bymidte mod Nr. Snede. I dag fungerer vejen som markvej.

5 REDEGØRELSE LOKALPLAN De kulturhistoriske spor i området videreføres ved bevaring af beplantning og placering af de grønne arealer. Vejudvidelseslinie V II E Fremtidige forhold Lokalplanen giver mulighed for udstykning og bebyggelse af området med ca. 55 parceller til åben/lav bebyggelse og ca. 25 tæt/lav boliger. Udstykningen opdeles områder til åben/lav bebyggelse og områder til tæt/lav bebyggelse, samt et område til fælles friarealer, hvor der skal placeres regnvandsbassiner og en støjvold langs omfartsvejen.de to eksisterende landbrugsejendomme udgør et selvstændigt delområde. Delområde I+II Der kan i delområdet opføres åben/lav boligbebyggelse. Mindste grundstørrelse for parcellerne er 900 m 2. Indenfor delområderne kan der udlægges interne boligveje. Delområde III Der kan i delområdet opføres tæt/lav boligbebyggelse. Herunder også fritliggende boliger opført i henhold til samlet plan. Mindste grundstørrelse er 300 m 2. Bebyggelse må kun opføres efter et af Byrådet godkendt projekt indenfor hver ejendom. Delområde IV Områdets anvendelse til beboelsesejendom kan fortsætte som hidtil. Der gives mulighed for ændret anvendelse ved udstykning af parceller til åben/lav boligbyggeri eller ved tæt/lav bebyggelse. For arealet omkring gården ved Kørupvej kan det alternativt anvendes til offentlige formål i form af institutionsformål. III IV III F H III G B II D I V V IV Delområde I Vej I Delområde II A Vejbetegnelse I Delområde III Fortov C Delområde IV Sti I Delområde V V Regnvandsbassin Vejudvidelseslinie Ændret anvendelse kan ske i henhold til særskilt godkendt plan. Ved udstykning gives der mulighed for at rive de eksisterende bygninger ned. Delområde V Området udlægges til veje, stier, fællesarealer, regnvandsbassinner, støjvold mv. Delområde V skal holdes fri for bebyggelse, bortset fra bygninger til områdets forsyning som f.eks. transformerstation og pumpestation. Bebyggelse Bebyggelse må opføres i op til 2 etager og i en højde på maksimalt 7 m. Såfremt bygninger opføres i 2 etager, må tagene have en hældning på max. 15 grader. Husene må opføres i tegl som blank mur, vandskuret eller pudset eller i træ. hvis de opføres i træ, må det ikke have bjælkehuslignende karakter. Som tagmateriale skal anvendes matte materialer med en glansværdi, der svarer til max. 3. Der kan A Konsekvenszone for gylletank

6 6 REDEGØRELSE LOKALPLAN Alidasvej Silkeborgvej Vejbyggelinie Delområde lll Delområde ll Ameliesvej Ny Silkeborgvej Konsekvenszone fra gylletank Delområde l Kørupvej Vejbyggelinie vælges zink, der ved patineret bliver mat. Vælges der tagpap, skal det være sort eller gråt. Det tilstræbes, at bebyggelsen fremstår varieret og mangfoldig, og at det enkelte hus opføres i kvalitetsbetonet arkitektur. Der vil desuden blive lagt vægt på, at husene tilpasses terrænet. Trafik og parkering Delområde I skal vejbetjenes fra Kørupvej og Ameliesvej. Delområde II og III skal vejbetjenes fra Alidasvej. Indtil denne vejforbindelse er etableret, forlænges Ameliesvej hen til det nye boligområde som en midlertidig vejforbindelse til delområde II og III. Den midlertidige vejforbindelse skal efterfølgende ændres til sti. Der udlægges stamveje i 12 m bredde med kørebane i 5,5 m bredde og fortov i 1½ m bredde i den ene side af vejen, græsrabatter og vejtræer. Der udlægges boligveje i min. 8 m bredde med kørebane i 5,5 m bredde og græsrabatter. Ved uændret anvendelse af de to landbrugsejendomme bevares de nuværende vejadgange. Ejendommen Enghavegårdvej 15 har således vejadgang ad Enghavegårdvej til Silkeborgvej,

7 REDEGØRELSE LOKALPLAN mens ejendommen Kørupvej 24 har adgang til Kørupvej. Ved ændret anvendelse af ejendommene sker adgangen til ejendommen Engavegårdvej 15 ad en privat fællesvej til den nye stamvej til delområde II og III. Ejendommen Kørupvej 24 kan få maksimalt to vejadgange, hhv. én til Kørupvej og én til Ameliesvej. Der anlægges desuden stier, så lokalplanområdet forbindes til de øvrige boligområder mod nord og nordøst. For åben/lav boligbebyggelse skal der anlægges min. 2 parkeringspladser pr. bolig. For tæt/lav boligbebyggelse skal der anlægges min. 1½ parkeringsplads pr. bolig. Arealforbrug Lokalplanområdet er en del af et arealudlæg i kommuneplanen, der skal sikre tilstrækkelige arealer til fortsat boligudbygning. Lokalplanen giver mulighed for udstykning af ca. 55 parceller og mulighed for ca. 26 tæt/lav boliger på et areal på ca. 17 ha. Dette arealforbrug på ca m 2 pr bolig incl. fælles friarealer, veje mv. anses for rimeligt. Bæredygtighed Lokalplanområdet er placeret bynært med kort afstand til skole og indkøbsmuligheder. og til offentlige transportmuligheder. Planen giver desuden mulighed for alternative energiformer. Ubebyggede arealer og beplantning Friarealerne kan indrettes med f.eks. petanquebane, legeplads, boldbane mv. og beplantes. Der skal udarbejdes en samlet indretnings- og beplantningsplan for området, der skal godkendes af Teknik og Miljø. Private haver må ikke afgrænses mod omgivelserne af faste hegn, men af beplantning i form af klippede hække eller lignende. Rekreative- og kulturelle aktiviter I lokalplanområdet giver det fælles friareal plads og mulighed for anlæg af nærlegeplads og andre anlæg til diverse aktiviteter. Området ligger desuden i umiddelbar nærhed til Lundhallens boldbaner, der er beliggende øst for Kørupvej.

8 8 REDEGØRELSE LOKALPLAN Tekniske forhold Teknisk forsyning Området forsynes med naturgas fra Dong. Der kan anvendes alternative energiformer, som f.eks. jordvarme eller solenergi. Hvis dette indebærer synlige installationer (f.eks. solpaneler) skal det indarbejdes i arkitekturen. Vandforsyning skal ske fra Lund Vandværk. Lokalplanområdet ligger i Energi Midts forsyningsområde. Spildevand Der skal udføres separat kloakering. Der skal afsættes tilstrækkelige arealer til etablering af fornødne regnvandsbassiner med tilhørende adgangsveje efter gældende regler. Regnvandsbassinnerne skal udformes som naturlige søer med permanent vandspejl og indgå som en rekreativt del i de fælles friarealer. Bassinerne må ikke indhegnes. Støj Det skal dokumenteres, at det maksimale støjniveau på udendørs opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a) på døgnbasis. For at overholde dette skal der anlægges en støjvold langs Ny Silkeborgvej. Støjvolden må ikke anlægges med skråningssider stejlere end 1 på 2. Volden skal så vidt muligt udformes, så den kan anvendes i rekreativ sammenhæng til ophold, leg og færdsel. Den bør derfor anlægges med vekslende hældninger.

9 REDEGØRELSE LOKALPLAN Lokalplanens forhold til andre planer og love Regionplan Lokalplanområdet er i Regionplan 2005 for Vejle Amt udlagt til byudviklingsområde for Lund. Området ligger det inden for regionplanens fælles planlægningszone for støj. og er desuden udpeget som område med alm. drikkevandsinteresser. Lokalplanen er ikke i strid med Regionplanen, da området ligger i Regionplanens byudviklingsområde og da der etableres en støjvold mod omfartsvejen. Kommuneplan Lokalplanområdet ligger indenfor Kommuneplanens rammemråde 07.B8 og 07.B15 for tidligere Horsens Kommune Lokalplaner Planen er udformet i overenstemmelse med en helhedsplan for området, der er vist i lokalplanen for naboområdet, lokalplan nr 217. Spildevandsplan Der skal udarbejdes tillæg til gældende spildevandsplan. Miljøvurdering Lokalplanforslaget er omfattet af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, lov nr. 316 af Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Område 07.B8 er udlagt til boligområde, men giver kun mulighed for bebyggelse i op til 1½-etage. Da det ønskes at give mulighed for at bygge i op til 2 etager, overføres den del af rammeområdet, der er omfattet af denne lokalplan til område 07.B15, således at hele lokalplanområdet er omfattet af samme kommuneplanramme. Område 07.B15 er et byudviklingsområde optaget i regionplanen. Området skal afgrænses ved kommuneplantillæg. Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX er derfor offentliggjort sammen med denne lokalplan og findes bagerst i hæftet. Kommuneplantillægget har samme indsigelsesfrist som lokalplanforslaget. Teknik & Miljø har foretaget en indledende screening af området og vurderet, at det ikke er nødvendigt at foretage en Miljøvurdering. Begrundelse: Der foretages ikke en miljøvurdering af planen, da den vurderes at have ringe indflydelse på miljøet. Screeningen kan ses på Teknik & Miljø. Klagevejledning vedrørende miljøvurdering: Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en afgørelse, der kan påklages til Naturklagenævnet efter Planlovens bestemmelser. Klagen skal inden 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. senest d. 7. maj 2008, være

10 10 REDEGØRELSE LOKALPLAN indgivet til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse. Zoneforhold Lokalplanområdet er beliggende dels i byzone og dels i landzone. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres arealet beliggende i landzone til byzone. Landbrugspligt Der er landbrugspligt på hele lokalplanområdet. Landbrugspligten forudsættes ophævet, jf. landbrugslovens 6 bekendtgørelse 420 af 3. juni Landbrugspligten ophæves på erklæring fra landinspektøren ved udstykning efter lokalplanens vedtagelse. Vejloven Langs Ny Silkeborgvej er der på strækningen ud for lokalplanområdet tinglyst en vejbyggelinie på 25 m målt fra midte af kørebanen. Byggelinien skal tillægges højde- og passa-getillæg, som er 2 gange højdeforskellen + 1,0 m. den/de relevante ejendomme tinglyses en servitut om skadesløs fjernelse. En sådan servitut medfører, at de til enhver tid værende ejere af ejendommene, herunder grundejerforeningen, skal afholde samtlige udgifter til fjernelse og retablering af støjvold og sti hvis vejen skal udvides eller hvis støjvolden kræves flyttet under hensyn til færdslens tarv. Det er endvidere en forudsætning for dispensationen, at støjvold og sti kan retableres uden for det byggelinebelagte areal uden at komme i konflikt med de områder, der i lokalplanen er udlagt til bebyggelse. Jordflytningsbekendtgørelsen Bekendtgørelsen fastsætter regler om anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord herunder flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering. Den del af lokalplanområdet, der i dag ligger indenfor byzonegrænsen er omfattet af områdeklassificeringen. Inden for det byggeliniebelagte areal må der ikke uden vejmyndighedens dispensation opføres bygninger eller etableres anlæg af blivende art, herunder støjvolde. Lokalplanen forudsætter, at støjvolden mod Ny Silkeborgvej samt den paralleltløbende sti etableres helt eller delvist på det byggelinie-belagte areal. En dispensation til etablering af disse anlæg på det byggeliniebelagte areal vil af kommunen som vejmyndighed blive gjort betinget af, at der på

11 BESTEMMELSER LOKALPLAN Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Det er formålet med lokalplanen at fastlægge retningslinier for områdets anvendelse til boligbebyggelse fastlægge retningslinier for bebyggelsens omfang og udformning fastlægge bestemmelser vedrørende fælles friarealer fastlægge bestemmelser vedrørende vejadgang overføre området i landzone til byzone 2 Område- og zonestatus 2.01 Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 2by, 2bz, 3cg, 3l og 10ac Lund By, Tamdrup, samt alle parceller der udstykkes herfra. Området afgrænses som vist på kortbilag 1. Området er beliggende delvis i byzone og delvis i landzone. Arealet beliggende i landzone overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse til byzone. 3 Områdets anvendelse 3.01 Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II, III, IV og V, se kortbilag 3. Delområderne l-lv kan anvendes til boligformål, hvilket indbefatter mulighed for erhverv uden ansatte, der sædvanligvis udøves i forbindelse med en bolig, feks. frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv samt dagpleje og lignende Delområde I og II skal anvendes til åben/ lav boligbebyggelse til helårsbeboelse. Der kan anlægges interne boligveje indenfor delområderne Delområde III kan anvendes til tæt/lav boligbebyggelse til helårsbeboelse, herunder fritliggende enfamiliehuse opført i hht. et samlet projekt. Byggeri skal godkendes af Byrådet iht. en særskilt bebyggelses- og udstykningsplan Delområde IV kan anvendes til åben/lav og/eller tæt/lav boligbebyggelse til helårsbeboelse. Arealet ved Kørupvej 24 kan alternativt anvendes til offentlige formål i form af off. institution. Ændret anvendelse skal godkendes af Byrådet iht. en særskilt bebyggelses- og udstykningsplan Delområde V skal anvendes til veje, stier og grønt friareal. Desuden skal der etableres forsinkelsesbassiner til regnvand samt en støjvold langs Ny Silkeborgvej Inden for lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler, større varevogne (over kg) og både. 4 Udstykninger 4.01 I delområde I og II må der kun udstykkes i princippet som angivet på kortbilag 3. Mindste grundstørrelse fastsættes til 900 m2. Bebyggelsespct max I delområde IIl er mindstegrundstørrelsen 300 m2.bebyggelsespct max 40.

12 12 BESTEMMELSER LOKALPLAN Bebyggelsens omfang og placering 5.01 Bebyggelse må opføres i max 2 etager.og bygningshøjden må ikke overstige 7 m Bebyggelse skal holdes mindst 5 m fra skel mod Kørupvej, Ameliesvej, stamveje samt mindst 2,5 m fra boligveje På ejendomme til åben/lav bebyggelse skal garager, carporte og udhuse holdes min. 1 m fra nabo- og stiskel samt skel mod grønne arealer Det naturlige terræn skal bevares. Kun omkring hus, adgang og terrasse må det reguleres. Der må ikke terrænreguleres nærmere end 1 m fra skel. Terrænreguleringer, der overstiger +/- 0,5 meter skal godkendes af Teknik & Miljø. 6 Bebyggelsens udformning 6.01 Facader skal fremtræde i tegl, evt. med pudset eller vandskuret overflade eller i træ. Træbeklædning må ikke have bjælkehuslignende karakter Bestemmelser om materialer gælder ikke for mindre bygningsdele, hvor andre materialer kan anvendes under forudsætning af, at de ikke har en visuel dominerende virkning Inden for lokalplanområdet skal udvendige bygningssider fremtræde i dæmpede farver. Der må således ikke anvendes signalfarver eller meget klare farver For bebyggelse i 2 etager må taghældningen max. være Som tagmateriale skal anvendes matte materialer med en glansværdi på max 3 (byk, Gardner micro-tri-gloss). Der kan vælges zink, der ved patinering bliver mat. Vælges der tagpap, skal det være sort eller gråt På bygningers facader og gavle, samt hegn og andre ude fra synlige steder, må der ikke anbringes reklamer, skilte og lignende uden Byrådets godkendelse Hvis der anvendes alternative energiformer, som indebærer synlige installationer, skal det indarbejdes i arkitekturen. 7 Ubebyggede arealer og beplantning 7.01 Private haver må ikke afgrænses mod omgivelserne af faste hegn, men skal afgrænses af klippede hække eller anden beplantning Hække langs veje og stier skal plantes på egen grund, min. 30 cm fra skel Ved grunde, der støder op til fælles friarealer (delområde V), påhviler etablering og vedligeholdelse af hegn den enkelte grundejer Inden for delområde V skal der etableres de nødvendige regnvandsbassiner. Regnvandsbassinerne skal etableres med permanent vandspejl som naturlige søer Delområde V tilplantes med græs, spredte buske og træer efter en samlet plan, der skal godkendes af Teknik og Miljø.

13 BESTEMMELSER LOKALPLAN Delområde V holdes fri for bebyggelse, bortset fra bygninger til områdets forsyning som f.eks. transformerstation og pumpestation. 8 Trafikforhold 8.01 Adgang til lokalplanområdets delområde I skal ske fra Ameliesvej(A-B) i lokalplanområde 217. Vejadgangen til delområde II og III skal ske fra Silkeborgvej via Alidasvej Der kan etableres en midlertidig vejadgang(g-h) til delområde II og III i Ameliesvejs forlængelse i forbindelse med byggemodningen, indtil vejadgangen fra Silkeborgvej/Alidasvej er etableret. Herefter ændres den til en sti, der forbinder delområderne. Vejadgang til Silkeborgvej/Alidasvej skal etableres senest ved byggemodning af arealerne indenfor matr.nr. 2bz, 2by og 3cg Lund By, Tamdrup Ved ændret anvendelse af Enghavegårdvej 15 skal vejadgangen til arealet ske fra stamvejen E-F. Ved ændret anvendelse af Kørupvej 24 skal vejadgangen ske fra én overkørsel til Kørupvej og/eller én overkørsel til Ameliesvej Der udlægges to stamveje hhv. C-D og E- F i lokalplanområdet. Stamvejene udlægges i 12 m bredde med 5,5 m kørebane, 1½ m bredt fortov i den ene side af vejen og græsrabatter, i princippet som vist på kortbilag 3. Der plantes opstammede træer i den ene side af vejen, 8.05 Indenfor boligområderne kan der udlægges boligveje i min. 8 m bredde med 5,5 m kørebane og græsrabatter Boligveje skal indrettes som stillevejsområde(30 km zone) Stier placeres i princippet som vist på kortbilag 3. Stierne befæstes i 2 m bredde Der anvendes parkarmaturer som vej- og stibelysning. Belysning etableres som en del af byggemodningen. Vej- og stibelysningen i lokalplanområdet kan overtages af Horsens kommune på nærmere vilkår. Det er kun belysningsanlæg på private fællesveje og -stier, der kan overtages På hver ejendom til åben/lav boligbebyggelse skal der indrettes min. 2 parkeringspladser. I områder til tæt/lav bebyggelse skal der indrettes 1½ parkeringsplads pr. bolig. Garage/carport medregnes som parkeringsplads Drift og vedligeholdelse af veje og stier påhviler grundejerforeningen som private fællesveje. Bestemmelsen gælder også vintervedligeholdelsen. 9 Tekniske forhold 9.01 Der udføres seperat kloakering. Regnvand ledes til regnvandsbassinner, der udformes efter nærmere anvisning fra Teknik

14 14 BESTEMMELSER LOKALPLAN & Miljø og i princippet som beskrevet på side 8. Horsens Museum tilkaldes, jf. museumlovens 27, stk Området forsynes med vand fra Lund Vandværk, naturgasvarme, og kan forsynes med el fra Energi Midt Der kan suppleres med alternative energiformer, som f.eks. jordvarme eller solenergi. Placering af synlige installationer skal godkendes af Teknik & Miljø Der skal tillades vejadgang til matr. nr 2bu. 10 Miljøforhold Det ækvivalente udendørs trafikstøjniveau inden for lokalplanområdet må ikke overstige 55 db(a) Støjafskærmning etableres indenfor delområde V som en jordvold. Støjvolden må ikke udføres med skråningsanlæg stejlere end 1 på 2, og i princippet som beskrevet på side Etableres støjvolden helt eller delvis på det areal, der er omfattet af vejbyggelinien langs NySilkeborgvej, skal der tinglyses en servitut om skadesløs fjernelse som beskrevet i redegørelsen side 10. Der skal ligeledes tinglyses reetablering af nødvendig støjafskærmning, placeret indenfor delområde Fortidsminder 11.1 Skulle der i forbindelse med anlægsarbejdet fremkomme fund af fortidsminder, skal arbejdet, som berører fundet, indstilles, og 12 Grundejerforening Der skal stiftes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige boliger i lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 50 % af området er bebygget. Der er én stemme pr. bolig i foreningen Andelsboliger og/eller ejerlejligheder repræsenteres iht. sine vedtægter og i forhold til det antal boliger vedkommende repræsenterer. Tilsvarende forholdes fsva. udgiftsfordelinger Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i lokalplanområdet udlagte private fællesveje og stier jf. 8, samt af fællesarealer (delområde V) når disse er anlagt. Vedligeholdese af regnvandsbassiner er dog undtaget Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet Grundejerforeningen skal vederlagsfrit tage skøde på områdets veje, stier og fællesarealer Kravet om stiftelse af en grundejerforening kan opfyldes ved optagelse i grundejerforeningen for boligområdet nord for lokalplanområdet. (Lokalplanområde 217) 13 Forudsætninger for ibrugtagen Bebyggelse må ikke tages i brug, før der er sket tilslutning til Naturgasnettet og of-

15 BESTEMMELSER LOKALPLAN fentlig. kloak samt etableret nødvendig støjafskærmning mod Ny Silkeborgvej. 14 Tilladelser og dispensationer Byrådet kan meddele dispensationer fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Horsens Byråd. Horsens, den 29. januar 2008 p.b.v. Jan Trøjborg Borgmester 15 Lokalplanens retvirkninger Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af planloven, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom. / Niels Aalund Kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Horsens den 23. september 2008 p.b.v Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens 15. andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven. Jan Trøjborg Borgmester / Niels Aalund Kommunaldirektør 16 Påtaleret påtaleretten vedrørende denne lokalplan tilkommer alene Horsens Byråd. Forlsag til lokalplan annonceret den 9. april 2008 Endeligt vedtaget lokalplan annonceret den 22. oktober 2008

16 16 KORTBILAG LOKALPLAN Lokalplangrænse Matrikulære forhold Kortbilag 1 Horsens Kommune Teknik & Miljø Februar 2008

17 KORTBILAG LOKALPLAN Konsekvenszone Vejudvidelselinie Lokalplangrænse Eksisterende forhold Kortbilag 2 Horsens Kommune Teknik & Miljø Februar 2008

18 18 KORTBILAG LOKALPLAN V Delområde I Delområde II Delområde III Delområde IV Delområde V Regnvandsbassin II A E III Vej Vejbetegnelse Fortov Sti I II III V IV III H F G B I V D I V A IV Konsekvenszone for gylletank I C Vejudvidelseslinie Vejudvidelseslinie Lokalplangrænse Fremtidige forhold Kortbilag 3 Horsens Kommune Teknik & Miljø Februar 2008

19 KORTBILAG LOKALPLAN Konsekvenszone fra gylletank Vejbyggelinie Vejbyggelinie Lokalplangrænse Illustrationsplan Kortbilag 4 Horsens Kommune Teknik & Miljø Februar 2008

20 20 KORTBILAG LOKALPLAN ,5 meter Min 12 meter Stamvej 5,5 meter Boligvej Min 8 meter Principsnt i veje Kortbilag 5 Horsens Kommune Teknik & Miljø Februar 2008

21

22

23

24 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: Telefax: TEKNIK OG MILJØ

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20.

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. PRÆSTØ KOMMUNE Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. 2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5

Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5 Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT N 682326 26.06.98 10:05 0001250.00 280188 SU 01 For et rekreativt område

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere