Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune"

Transkript

1 Teknik- og Miljøforvaltningen Center for veje og renhold Bilag A - Retningslinier Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Om brugen af offentligt vejareal Center for Veje og Renhold varetager som vejmyndighed kommunens interesser og skal sikre, at veje og fortove ikke anvendes til andet end vejformål uden særskilt tilladelse. Opsætning af bannere på offentlige veje er en særlig råden over vejarealet og kræver derfor tilladelse fra Center for Veje og Renhold. Center for Veje og Renhold indretter også byens rum, så de er attraktive at opholde sig i. I den forbindelse tages der æstetiske hensyn til omgivelserne, hvilket betyder, at vi også stiller krav til udseendet og placeringen af bannere på vejareal i København. Formålet med bannere i København Formålet med ordningen er, at synliggøre væsentlige kulturelle københavnerbegivenheder i byen - at dresse byen op til særlige lejligheder. Tilladelsen Tilladelse til opsætning af bannere udstedes skriftligt af Center for Veje og Renhold. Opsætningen er altid midlertidig og gælder kun for den periode af 6 uger med mindre andet er bestemt. Opsætningen må ikke finde sted, før tilladelsen er modtaget. Tilladelsen og eventuelle tilknyttede godkendelser gives til ansøgeren af tilladelse til opsætningen. Tilladelsen er personlig og kan ikke overdrages til andre, eller anvendes til andet end det tilladelsen vedrører. Tilladelse til opsætning gives i grupper af bannere (hele vejstrækninger - begge sider af vejen) kaldet bannerpakker - ikke enkeltvis af æstetiske og praktiske hensyn. På bilag 1 er vedlagt en liste over tilladte placeringer med antal bannere pr. sted. Vilkår for tilladelsen Brugere Bannerne må udelukkende anvendes af statslige og kommunale kulturinstitutioner uden kommercielt sigte samt i forbindelse med annoncering af mega-kulturbegivenheder af betydning for hele byen eller begivenheder af national betydning. Eksempler på mega-begivenheder, der kan være omfattet af ordningen: festivaler, humanitære organisationer o.l. samt store begivenheder for hele byen uden kommercielt sigte. Det kan f.eks. være Golden Days, Kulturnatten, Copenhagen Jazzfestival og store kunstudstillinger.

2 Side 2 af 5 mega-kulturbegivenheder, som anses at have national betydning eller betydning for hele byen. Begivenheden skal være af væsentlig kulturel betydning og have offentlig adgang eller på anden måde leve op til et offentlighedskriterium, som f.eks. EUtopmøder. Dette udelukker dog ikke, at der kan tages entré. Det kan f.eks. være megaevents som kongelige bryllupper, HCA 2005, Index 2005 og internationale topmøder eller store begivenheder som Internationalt Melodi Grand Prix. Bannerholdere og lysmaster Bannerne må kun opsættes på de belysningsmaster, som Center for Veje og Renhold har godkendt til formålet. Bannerne skal placeres på de bannerholdere, som Center for Veje og Renhold har godkendt og opsat. Bannerholderne er udformet så masterne belastes minimalt ved vind. Når bannerne ikke er opsat, skal de pinde, som holder banneret på bannerholderen, være afmonteret af trafikale og æstetiske hensyn. Opsætning og nedtagning af bannere Opsætning og nedtagning af bannere m.v. skal ske efter de gældende regler på området og i overensstemmelse med god og anerkendt faglig skik. Råden over vejarealet ved opsætning og nedtagning o.l. af bannerne kræver særskilt tilladelse af Center for Veje og Renhold. Efter nedtagning bliver bannerne destrueret medmindre andet er aftalt skriftligt med operatøren. Administration af bannerordningen Center for Veje og Renhold ejer belysningsmasterne, bannerholderne og retten til at sætte bannere op på belysningsmasterne. Bannerordningen markedsføres af en operatør, som også har ansvaret for alle de praktiske forhold omkring fremstilling, opsætning og nedtagning af bannerne og opkrævning af leje af bannerpladsen. Operatøren skal sikre, at Center for Veje og Renhold har givet de fornødne tilladelser til opsætningen af bannerne. Center for Veje og Renhold vurderer efter ansøgning hvilke brugere og begivenheder, der kan gives tilladelse til, ligesom Center for Veje og Renhold vurderer og godkender bannernes udseende og placering. Spørgsmål om fortolkningen af disse retningslinier afgøres af Center for Veje og Renhold Tilladelse til at opsætte bannerne bliver givet efter først-til-mølle -princippet. Nationale begivenheder vil dog have forrang. Ingen har fortrinsret til at få ophængt bannere et bestemt sted, i et bestemt antal eller i en bestemt periode.

3 Side 3 af 5 Priser for bannerne Bannerne koster den aktuelle markedspris, hvilket bl.a. omfatter administration, markedsføring, opsætning, nedtagning, følgeomkostninger, administration, drift af bannerholdere og fortjeneste. Betaling for bannerne skal ske umiddelbart efter, at ansøger har modtaget tilladelse til opsætning. Endelig reservation vil først ske efter modtagelse af aftalt betaling. Den aktuelle pris for opsætning af bannere på et givet sted fremgår af bannerordningens hjemmeside. Tider for opsætning Bannnerholderne er til rådighed for samme bruger i op til 6 uger ad gangen. Kortere perioder for opsætning kan undtagelsesvis godkendes. Der må annonceres for flere forskellige begivenheder i samme tidsperiode, men ikke på samme sted. Orden og renholdelse Banneret skal til enhver tid fremtræde pænt og vedligeholdt. Banerne må ikke frembyde fare eller væsentlige ulemper, såsom støj. Defekte bannere skal nedtages uden ophold. Center for Veje og Renhold kan påbyde nedtagning af et eller flere bannere, hvis de vurderes at være til fare for mennesker eller materiel. Hvis operatøren ikke gør det uden ophold, eller ikke er til at komme i kontakt med, kan Center for Veje og Renhold lade bannerne nedtage straks for operatørens regning. Hvis Center for Veje og Renhold må påbyde nedtagning af bannere i den tilladte periode, ydes der ikke nedslag i bannerlejen, og bruger kan ikke kræve erstatning herfor. Center for Veje og Renhold er ansvarlig for bannerholderne og vedligeholdelsen og udskiftningen af dem. Evt. fejl eller defekter skal meddeles uden ophold til Center for Veje og Renhold. Udseende af bannerne Bannerne må påtrykkes grafik, billeder eller tekst på begge sider af banneret, men må ikke kunne forveksles med skiltningen på vejen, eller via lysreflekser eller udseende kunne genere eller borttage opmærksomheden fra trafikanterne. Bannere, som er egnet til at fornærme, eller som indeholder upassende indhold, vil ikke blive godkendt. Der kan kun annonceres for én begivenhed pr. bannerstrækning. Bannerne må godt være forskellige på hver side, men skal fremtræde ens i kørselsretningen.

4 Æstetik Bannerne skal fremtræde med professionelt layout og passe ind i byrummet. Side 4 af 5 Størrelse Bannerne skal være 76,2 cm bredden (30 tommer) og 274,3 cm i længden (108 tommer). Andre mål vil ikke blive godkendt, da bannerholderne på masterne er tilpasset disse mål. Materiale Bannerne skal være fremstillet solidt og kunne modstå daglig slitage, vejrlig, hærværk og vandalisme. De må ikke hænge og slaske i vinden eller kunne falde af. Bannerne skal, hvor det er muligt, have et stofligt udtryk (ikke blank plastik). Sponsorer Sponsor-logo/navn kan kun placeres som vist på skabelon bilag 2 i bunden af bannerne. Logo Københavns Kommunes logo og navn - byvåbnet skal fremtræde for og bagpå bannerne i henhold til Københavns Kommunes designmanual, som vist på bilag 2. Logo og navn skal fremtræde med hvidt på en baggrund i blå identitetsfarve i henhold til skabelon. Forbehold for tilbagekaldelse eller ændringer I forbindelse med vejarbejder, trafikale omlægninger, arbejder på og ved masterne o.l. forbeholder Center for Veje og Renhold sig ret til at tilbagekalde eller ændre en tilladelse for kortere eller længere tid med 14 dages skriftlig varsel, uden at der kan gøres noget krav gældende ud over en forholdsmæssig reduktion af bannerlejen. Tilbagekaldelse kan ske uden forudgående varsel ved begivenheder såsom statsbesøg, royale begivenheder, arrangementer m.m., eller hvor det sker efter politiets eller andre statslige myndigheders foranledning, eller når der i øvrigt foreligger saglige grunde for det. Der kan ikke gøres noget krav gældende mod Center for Veje og Renhold ud over en forholdsmæssig reduktion af bannerlejen. Ansvarsforsikring Tilladelsens indehaver skal tegne en ansvarsforsikring, der udtrykkelig dækker for skader, mens tilladelsen er i kraft. Kopi af policen skal indsendes til Center for Veje og Renhold, inden ophængning af bannerne.

5 Side 5 af 5 Hjemmel I henhold til 102 i lov om offentlige veje og 49 i lov om private fællesveje, kan der ikke uden vejmyndighedens tilladelse anbringes genstande på vejarealet til brug for særlig råden, dvs. til andet end vejformål. I regelsættet Bestemmelser om råden over vejareal m.m. i Københavns Kommune, bestemmes nærmere, hvad der skal søges om, og hvad der kan gives tilladelse til, samt hvilke nærmere vilkår en tilladelse gives på. Regelsættet er vedtaget af København Borgerrepræsentation den 4. marts 1999 med senere ændringer. Bilag 1: Oversigt over bannerstrækninger med kort (se bilag C i udbudsmaterialet) Bilag 2: Skabelon til banner Københavns Kommunes logo og navn (hvidt på blå baggrund - Word)

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1. Indholdsfortegnelse

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1. Indholdsfortegnelse Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Indholdsfortegnelse 4. Ydelsesbeskrivelse 2 4.1 Omfang 2 4.2 Bookning af bannerpakker 2 4.3 Formidling af tilladelse 3 4.4 Økonomi 4 4.5 Markedsføring

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Projektbeskrivelse til Byens Hegn

Projektbeskrivelse til Byens Hegn Projektbeskrivelse til Byens Hegn Dette skema anvendes til at stille forslag om et konkret projekt på Byens Hegn. I underskrevet stand fungerer skemaet som kontrakt mellem ansøger og Metroselskabet I/S.

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere