Fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Helhedsplan Gellerup/Toveshøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Helhedsplan Gellerup/Toveshøj"

Transkript

1 Nr. 3 Oktober 2009 Redaktion: Per Jensen (ansvarshavende) Anne Marie Larsen Borgmesterens Afdeling Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C Tlf. : Indhold: Side 2 Fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Helhedsplan for Gellerup Side 4 En succesfuld temadag for Århus Kommunes Integrationspolitik Side 6 Dialogmøde om fællesskabet i Århus med efterfølgende Ramadanfællesspisning Side 7 Valg til Århus Kommunes Integrationsråd Side 8 Benyt dit lokale bibliotek Side 9 Biblioteket hjælper dig med at stemme Side 10 Fitness i Århus Vest Fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Helhedsplan Gellerup/Toveshøj I foråret 2010 vil forslag til planen for Gellerup/Toveshøj komme i høring. Det overordnede mål med helhedsplanen er at ændre Gellerup/Toveshøj fra udsat boligområde til attraktiv bydel via en massiv fysisk forandring. Derfor skal der ske ændringer Siden sin fødsel midt i 1960'erne har Gellerup/Toveshøj udviklet sig til et socialt udsat område, i lighed med en række andre lignende bebyggelser, både i Danmark og i udlandet. Udenlandske erfaringer viser, at det er nødvendigt med en radikal tilgang til socialt udsatte boligområder. Danske eksperter er enige og påpeger, at de fysiske årsager til ghettoisering kan fjernes eller reduceres væsentligt. Netop den fysiske tilgang er der flere erfaringer med i udlandet, f.eks. i Holland. Boligområdet Bijlmermeer ved Amsterdam har siden 1992 gennemgået en meget radikal fysisk forandring. 50 % af de gamle blokke er blevet revet ned, og der er blevet bygget en række nye boliger, primært étfamiliershuse. Området har også fået nye skoler, ny infrastruktur og flere kulturelle funktioner. Der har også været en stor social indsats i området. Således har beboerne i dag et højere uddannelsesniveau og større tilknytning til arbejdsmarkedet mens området oplever en faldende kriminalitet. Fortsættes på side 2.

2 Integrationen skal lykkes i Århus, og selv om vi til tider desværre oplever kræfter, der synes at trække i den forkerte retning, så er vi på rette spor, hvilket bekræftes af den anerkendelse, der fulgte med nomineringen til integrationsprisen. Det er til stor inspiration for de mange borgere og medarbejdere, som hver eneste dag arbejder med at understøtte integrationen i Århus. Den nye integrationspolitik er blevet til efter omfattende borgerinddragelse og er karakteriseret ved at have fokus rettet mod, at alle borgere i Århus reelt får lige muligheder og føler medborgerskab hvilket stiller nye krav til de etniske minoriteter, Århus Kommune og til bysamfundet Århus. Medborgerskabsbegrebet er det helt centrale omdrejningspunkt i integrationspolitikken, som skal understøtte og fremme borgernes vilje til et ligeværdigt medborgerskab med lige rettigheder og pligter samt respekt for grundlæggende demokratiske værdier. Århus Kommunes Integrationsråd har været med hele vejen i skabelsen af Århus Kommunes Integrationspolitik, og den udgør dermed en vigtig ramme for integrationsrådets arbejde. I 2008 og 2009 har integrationsrådet valgt at sætte fokus på to af politikkens fire hovedelementer, nemlig beskæftigelse og bosætning. Integrationsrådet medvirker aktuelt i processen omkring helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. Vi er derfor ikke i tvivl: Århus Kommunes Integrationspolitik er stærk, har stor opbakning og udgør fundamentet for, at integrationen i Århus kan og vil lykkes. 1

3 Rekordstort antal ansatte i Århus Kommune med etnisk minoritetsbaggrund Der er det seneste år kommet 138 flere ansatte i Århus Kommune med etnisk minoritetsbaggrund. Det svarer til 7,9 % af det samlede antal normerede fuldtidsstillinger og er det hidtil højeste niveau for ansatte med etnisk minoritetsbaggrund i Århus Kommune. Der var pr. 1. oktober 2008 ansat medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund i faste stillinger i kommunen, hvilket svarer til 7,9 % af de ordinære fuldtidsstillinger. I forhold til 2007 er der tale om en stigning på 138 ansatte, idet der pr. 1. oktober 2007 var ansat medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund svarende til 7,8 % af de ordinære fuldtidsstillinger. Andelen på 7,9 % af det samlede antal normerede fuldtidsstillinger er det hidtil højeste niveau for ansatte med etnisk minoritetsbaggrund i Århus Kommune. Borgmester Nicolai Wammen siger: Jeg glæder mig meget over udviklingen. Beskæftigelsen er helt afgørende for kommunens integrationspolitik og det er vigtigt, at kommunen går foran med et klart signal om at ansætte mange fra de etniske minoriteter i byen. I forhold til målsætningen for andelen af ansatte med etnisk minoritetsbaggrund mangler der pr. 1. oktober 2008 ansættelse af 1,5 procentpoint flere personer med ikke-vestlig herkomst i ordinære stillinger i kommunen. En stor del af forklaringen på dette er, at andelen af borgere med etnisk minoritetsbaggrund i den erhvervsaktive alder (16-64 år) er steget fra 8,9 % i 2007 til 9,4 % i

4 Økonomisk støtte til initiativer, der fremmer integrationen i Århus Kommune Århus Kommunes Integrationsudvalg tildeler hvert år via Rammen til mindre initiativer på integrationsområdet støtte til en række projekter, der målretter sig mod Integrationspolitikkens indsatsområder: medborgerskab og antidiskrimination, beskæftigelse, uddannelse og bosætning. Hvem kan søge? Puljen kan søges af alle og yder støtte på op til kr. inden for en årlig ramme på 1. million kr. Puljen kan anvendes til både ikke-kommunale og til kommunale initiativer. Overordnet skal initiativerne understøtte Århus Kommunes Integrationspolitik og have et integrationsfremmende sigte. Initiativerne skal ligeledes være af ekstraordinær karakter, hvilket vil sige at de indebærer udvikling af nye indsatsformer. Endvidere skal initiativerne involvere byens borgere, ligesom initiativerne så vidt muligt skal være tværetniske. Hvordan søger man? Ansøgninger til Rammen for mindre initiativer på integrationsområdet fremsendes til Borgmesterens Afdeling, der efter konkret vurdering indhenter udtalelser fra de relevante magistratsafdelinger. Ansøgninger behandles to gange årligt med ansøgningsfrist henholdsvis den 11. februar og den 7. oktober Ansøgere vil modtage skriftligt svar ca. to måneder efter den pågældende ansøgningsfrist. Yderligere information og ansøgningsskema findes på: ration?_page=kriterier_for_rammen_for_mindre_initiativer_200 8_.htm Eventuelle spørgsmål kan rettes til integrationskonsulent Cecilie Mortensen, Borgmesterens Afdeling, Århus Kommune, telefon: , fortsættes side 4 fortsættes side 4 3

5 Støtteprojekter 2008 I 2008 er følgende projekter tildelt støtte fra puljen Rammen til mindre initiativer på integrationsområdet : Østjyllands Politi: Tværfagligt projekt til forebyggelse af radikalisering af unge Projektets overordnede formål er at forebygge radikalisering af unge af enten politisk eller religiøs karakter. Det primære formål er at opkvalificere medarbejdere, der arbejder med børn og unge til at kunne opdage og forebygge radikalisering af unge, der kan føre til ulovlige handlinger. Det Boligsociale Fællessekretariat: 8210 Rap and Dance Projektets overordnede formål er at inddrage en gruppe unge og udøvende kunstnere i udviklingen af et Rap and Dance Center i Århus. UU Århus: Erhverv 2008 to arrangementer for forældre til tosprogede børn Projektet har til formål at inddrage og kvalificere forældre til at være gode samtalepartnere for deres børn og unge, når der skal laves planer for uddannelse efter grundskolen. Kulturhus Århus: Bryd lydmuren Projektets formål er at støtte uafklarede unge i deres uddannelsesvalg og ruste dem til at gennemføre en uddannelse. Jesper Tolstrup: Århus lidt mere DIN by En guide til indre Århus s ældste byhistorie henvendt til flygtninge, indvandrere og andre nytilkomne. Borgerservice og Bibilioteker: Web 2.0 demokratisk medborgerskab for børn og unge i Herredsvang Projektets hovedformål er at undersøge hvordan det kan sikres at lokalområdets årige sikres et medejerskab af det sociale informationssamfund (Pilotprojekt). fortsættes side 6 fortsættes side 5 4

6 Opgang2: Bye, bye Beirut Projektet er en kampagne i efteråret 2008 med udgangspunkt i en teaterforestilling om en tilværelse i Libanon. Global Citizens: Glokal 2008 Projektet handler om aktivt medborgerskab på tværs af etnisk baggrund i lokal og global kontekst. Kultur og Borgerservice: Sprogversioneret hjemmeside Formålet er at sprogversionere centrale dele af Århus Kommunes hjemmeside til to fremmedsprog. Global City: Verdenskoret Global City Singers Koret skal være en syngende ambassadør for Århus og et synligt tegn på kulturel og etnisk mangfoldighed. Akantus ApS: Shaqo Junior Projektet drejer sig om vejledning af årige unge med etnisk minoritetsbaggrund i forhold til valg af og fastholdelse i uddannelse. Projektet vil inddrage hele familien i vejledningen. Videncenter for Børnesundhed: Byens Natteliv i Århus Projektets formål er at skabe et trygt natteliv i Århus Kommune, ved at forebygge konflikter. FOF-Århus: Kulturmøder på tværs af Århus Projektet har til formål at tilrettelægge og afvikle to hovedaktiviteter rettet mod børn og forældre i Gellerup, samt børn og forældre til børn, der har fået nye klassekammerater fra Nordgårdskolen. DGI-Østjylland: Udvikling af medborgereskabskursus Formålet med projektet er, at udvikle et tilbud til borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som ikke i forvejen er aktive i en forening. 5

7 Bøger til børn i Gellerup, Toveshøj, Bispehaven og Herredsvang I starten af marts begynder medarbejdere fra Gellerup og Hasle biblioteker med at dele bogpakker ud til børn i Gellerup, Toveshøj, Bispehaven og Herredsvang. Det sker som den århusianske del af det landdækkende projekt BOGSTART som løber fra marts 2009 til og med I hele perioden vil der hver uge være et arrangement på biblioteket som fx højtlæsning, teater, musik og bevægelse. Projektets formål Formålet med BOGSTART er at give børn og deres forældre en række gode fælles oplevelser med bøger og derigennem styrke børnenes sprogudvikling. I BOGSTART tilbydes familierne gratis boggaver, som skal være med til fange børnenes nysgerrighed og interesse for bøger. Projektets indhold Konkret går BOGSTART ud på at medarbejderne fra biblioteket kommer på besøg i hjemmet, når børnene er 6 og 12 måneder. De har en boggave på 3-4 bøger med og har samtidig tid til at tage en snak med forældrene om, hvordan børnenes sproglige udvikling bedst stimuleres. Inden besøget i hjemmet fremsendes et brev til familien med nærmere information. Når børnene er 18 måneder inviteres de til et arrangement på biblioteket for at modtage den 3. bogpakke. Den sidste bogpakke får børnene når de er omkring 3 år. Spred budskabet Vi vil bede foreninger, klubber og andre der laver aktiviteter i Gellerup, Toveshøj, Bispehaven og Herredsvang om at fortælle medlemmerne om BOGSTART projektet, så projektet kan komme godt i gang. For yderligere information kontakt Lone Hedelund, leder for Gellerup og Hasle biblioteker. 6

8 Stimuler dit barns sproglige udvikling Pædagogisk afdeling i Børn og Unge har udgivet en ny brochure med praktiske råd og ideer til hvordan forældre stimulerer deres børn i alderen 0-3 år. Børns sproglige udvikling er i denne periode meget markant, hvorfor det er vigtigt at forældrene specielt i denne periode er med til at støtte børnene i deres udvikling. Formålet med brochuren Formålet med udgivelsen er at give nogle bud på en række enkle og praktiske sproglige aktiviteter, som kan være med til at fremme og støtte børnenes sproglige udvikling. Det er ikke tanken, at forældrene skal undervise børnene. Hvor findes brochuren? Brochuren vil blive uddelt af sundhedsplejen ved et af de første besøg i hjemmet. Desuden fordeles den til alle vuggestuer, dagplejer og institutioner med børn mellem 0 og 3 år. På hjemmesiden kan man finde brochuren oversat til engelsk, somalisk, tyrkisk, arabisk, vietnamesisk, kurdisk, dari og pashto. Andre relevante brochurer Brochuren om stimulering af børns sproglige udvikling indgår i en samlet serie på i alt fire brochurer. I august 2008 udkom den første brochure, der henvender sig til forældre med børn i indskolingen. I begyndelsen af 2009 udkommer yderligere to brochurer der henvender sig til forældre med børn i alderen 3 6 år og til forældre med børn på folkeskolens mellemtrin. For yderligere information kontakt konsulent Viggo Bahnsen fra Videncenter for Integration, Børn og Unge, Århus Kommune, telefon:

9 Indskrivning til børnehaveklasse og sprogscreening I uge 3 ( januar) er der indskrivning til børnehaveklasserne på alle folkeskoler for børn der er født i 2003 samt børn født i 2002, som endnu ikke går i skole. Alle forældre vil automatisk modtage et brev fra Århus Kommunes Pladsanvisning hvori det bl.a. fremgår hvornår de enkelte skoler har åbent for indskrivning. Sprogscreening Da Århus kommune gerne vil give alle børn med dansk som andetsprog en skolestart, der bedst tilgodeser barnets sproglige behov skal der foretages en sprogscreening af alle børn, som har et andet modersmål end dansk. Sprogscreeningen foretages på distriktsskolen af en talepædagog og varer ca. 45 minutter. Sprogscreeningen undersøger hvordan barnet klarer sig på det danske sprog og viser, om barnet har behov for støtte i skolen til at lære mere dansk. Forældre er meget velkomne til at være til stede under sprogscreeningen. Forældrene vil først modtage besked om barnets sprogscreenings-resultat og skoleplacering til april Yderligere oplysninger om indskrivning og sprogscreening kan fås på Videncenter for Integrations hjemmeside: på telefon: eller via 8

10 Hvordan kan Nyhedsbrevet forbedres? Vi arbejder løbende på at gøre Nyhedsbrevet mere interessant og relevant for vores læsere. I den forbindelse vil vi gerne høre læsernes forslag til eventuelle forbedringer: Er nyhederne i Nyhedsbrevet relevante og interessante? Hvilken type nyheder mangler der i Nyhedsbrevet? Hvordan kan Nyhedsbrevet gøres endnu bedre (indhold, sprog, længde, layout mv.)? Fremover vil det være muligt at modtage Nyhedsbrevet i elektronisk form via . Hvis du ønsker dette bedes du sende os din adresse. Mail dine forslag til forbedringer og eventuelle ønske om at modtage Nyhedsbrevet i elektronisk form til integrationskonsulent Cecilie Mortensen, Borgmesterens Afdeling, Århus Kommune, telefon: , 9

26gode. eksempler. På Integrationspolitikken i Århus Kommune. - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration

26gode. eksempler. På Integrationspolitikken i Århus Kommune. - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration På Integrationspolitikken i Århus Kommune 26gode eksempler - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration Borgmesterens Afdeling Ligestilling og Integration Målsætningen for

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan?

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan? 02 Hvordan ser tallene ud 02 Hvis du vil vide mere 03 En mangfoldig skole 04 Ud af den onde cirkel som højtuddannet 05 En integrationsstilling & en mentor åbnede døren 06 For demokratiets skyld 08 På begge

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken 2008-2013 Konklusion Statuskatalog November 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Bolig Side 4 Sundhed Side 6 Børn, unge og uddannelse Side

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14 UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN 2011 14 KEN 2011 14 bilag Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere