Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26."

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg med borgere og politikere. Det skal komme med forslag til en medborgerskabspolitik og et katalog med nye måder til borgerinddragelse. 1. Resume Aarhus står over for en række udfordringer, der kræver, at vi løser opgaverne på en ny måde. Der findes masser af ressourcer i Aarhus, der kan være med til at skabe endnu bedre velfærd. Erfaringerne i kommunen viser, at borgerne ønsker at komme mere på banen. Der er brug for et stærkere samspil mellem kommunen og byens borgere. Kommunen skal bidrage til udviklingen ved at sætte ramme og retning for det aktive medborgerskab. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling MBA-HR og Medborgerskab 8100 Aarhus C Sagsnr. 13/ Sagsbeh. Cecilie Mortensen Telefon Direkte telefon Det foreslås, at arbejdet med at styrke aktivt medborgerskab forankres i et medborgerskabsudvalg med politikere og borgere. Udvalget har ansvaret for at udarbejde et forslag til en medborgerskabspolitik samt forslag til forskellige inddragelsesmetoder. Medborgerskabsudvalget bliver også ansvarlig for en proces, hvor kommunikationen mellem borgere og kommunen bliver gentænkt. Lixtal: 47 Udvalget skal udarbejde sine forslag i samarbejde med et mangfoldigt og repræsentativt udsnit af borgere, frivillige, foreninger, virksomheder, råd, eksperter og ansatte i kommunen. 2. Beslutningspunkter At 1) der udfærdiges et forslag til medborgerskabspolitik med henblik på byrådsbehandling medio At 2) der udvikles et bredt og alsidigt katalog over borgerinddragelsesmetoder med henblik på at styrke en ny praksis og samarbejde med borgerne. Aktivt medborgerskab

2 At 3) opgaverne forankres i et Medborgerskabsudvalg med deltagelse af borgere og politikere. Udvalget nedsættes for perioden januar 2014 til december At 4) hvert parti i byrådet udpeger et medlem til Medborgerskabsudvalget. 3. Baggrund Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år, der fordrer, at vi løser opgaverne på en ny måde. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer, øget mangfoldighed samt snævre økonomiske rammer. Et af de vigtigste svar på velfærdssamfundets udfordringer er borgerne. Et nyt fokus på borgernes egne ressourcer breder sig på en række markante områder fra digitalisering over ældrepleje til kultur- og miljøområdet. Ord som hverdagsrehabilitering, velfærdsteknologi, brugerdreven innovation og frivillighed vinder indpas i den daglige sprogbrug. På flere af de store velfærdsområder er det et mere eller mindre udtrykkeligt formål at hjælpe borgere til at blive aktive, selvhjulpne, engagerede, kompetente og deltagende medborgere. Der findes masser af ressourcer i Aarhus, der kan være med til at skabe endnu bedre velfærd for det store fællesskab. Det gælder aktive borgere, frivillige organisationer, private og socialøkonomiske virksomheder og mange flere. De ressourcer skal forløses og anerkendes for deres betydning for sammenhængskraften i Aarhus. Den frivillige indsats og den enkelte borgers engagement og ansvar er langt hen ad vejen en forudsætning for videreudvikling af fremtidens velfærd. Samtidig skaber det social sammenhængskraft og tillid til det samfund man lever i. De mange aktive borgere og frivillige kræfter varsler en ny velfærdstænkning, der udfordrer årtiers fokus på rettigheder, ydelser og tilbud. Den bærende idé bag velfærdssamfundet er at skabe et godt liv for den enkelte borger. Og fundamentale ingredienser i et godt liv er aktivitet og deltagelse. Erfaringerne i kommunen viser, at borgerne ønsker at komme mere på banen, deltage og bidrage, tage ansvar, blive hørt og blive taget alvorligt. På den baggrund er der brug for et større og stærkere samspil mellem politikere, kommunen og byens borgere. Der er brug for, at borgerne Side 2 af 6

3 oplever reel mulighed for at bidrage til konkrete løsninger og en reel inddragelse i konkrete handlinger. Der er brug for nysgerrighed efter nye ideer og mod til at afprøve konkrete tiltag sammen med bysamfundet. Der er brug for en tættere dialog mellem borgere og politikere for at udvikle de rette velfærdsløsninger og for at træffe de rette politiske beslutninger om livet i Aarhus. Der er brug for, at kommunen udvikler sig og kommer borgerne i møde som en åben, lydhør og moderne kommune. En kommune i kontakt og dialog med byens borgere. Denne indstilling vil præsentere forslag til, hvordan medborgerskabspolitikken skal udvikles, og hvordan kommunikation og samarbejde mellem borgere og kommune kan styrkes. Tilsammen udgør dette et forslag til, hvordan det aktive medborgerskab kan styrkes yderligere i Aarhus Kommune. 4. Den forventede effekt Aktivt medborgerskab vil styrke både det fælles og det enkelte menneskes sociale ansvar, og afhænger af borgernes muligheder for reelt at handle konkret og blive inddraget i konkrete handlinger. Kommunen skal bidrage til udviklingen af det aktive medborgerskab ved at sætte ramme og retning for disse handlinger og i samme ombæring lægge op til nye måder at inddrage, samarbejde og samskabe på. Samtidig er kommunen forpligtiget til at sikre, at alle byens borgere oplever, at de har lige muligheder og adgang til de kommunale ydelser. Et aktivt medborgerskab handler derfor også om inkluderende fællesskaber og at finde det, der samler os på tværs af alder, køn, etnicitet, uddannelse, bopæl m.m. Det aktive medborgerskab skal være tilgængeligt for alle også de udsatte borgere - og bygge på en forudsætning om, at alle har noget at bidrage med til fællesskabet. Effekten af et styrket aktivt medborgerskab skal kunne opleves igennem: En tydelig og inkluderende ramme for udfoldelse af aktivt medborgerskab med synlig markering af nye roller for politikere, kommunens medarbejdere og borgere Lige muligheder for alle. Aktivt medborgerskab handler om fællesskab og inklusion, så også marginaliserede grupper og minoriteter får reelt lige muligheder for at handle konkret og blive inddraget i konkrete handlinger. Samskabelsesinitiativer, der bringer nye innovative løsninger på banen. Løsninger som giver værdi i forhold til konkret udvikling af velfærdsservice, byrumsaktiviteter, erhverv, men og- Side 3 af 6

4 så i form af afprøvning af nye metoder til et styrket samarbejde med frivillige. Tidlig, målrettet og forventningsafstemt inddragelse. Samspillet mellem borgere, politikere og kommunens administration skal ske tidligere end i dag, så borgernes mulighed for indflydelse og ansvar i hverdagslivet og i de demokratiske processer øges. Et åbent og lydhørt samspil mellem politikere, borgere og administration baseret på gennemsigtighed i processer og gensidig respekt for roller og ansvar 5. De planlagte ydelser Det foreslås, at det aktive medborgerskab styrkes ved løsningen af nedenstående opgaver, som skal forholde sig konkret til ovenstående forventede effekter. Det foreslås endvidere, at opgaverne forankres i et Medborgerskabsudvalg. Medborgerskabspolitik Medborgerskabspolitikken vil udgøre en fælles ramme for udfoldelsen af et aktivt medborgerskab. Det vil derfor være oplagt at identificere fælles temaer som samarbejdet mellem politikere, kommune og borgere kan udfoldes under. Medborgerskabsudvalget har ansvaret for at udarbejde et forslag til en Medborgerskabspolitik. Forslaget udvikles i samarbejde og samspil med et mangfoldigt og repræsentativt udsnit af byens borgere og er endvidere en videreudvikling af værdirammen for frivilligt arbejde. Forslaget til medborgerskabspolitik skal afleveres medio Metoder til borgerinddragelse, -samarbejde og samskabelse Der er i alle magistratsafdelinger igangsat en række initiativer med forskellige former for borgerinddragelse, samarbejde eller samskabelse. Initiativerne har forskellige perspektiver, men peger i samme retning. De bidrager til en stærkere samarbejdskultur og kvalificerer kommunens samarbejdsevne. Medborgerskabsudvalget er ansvarlig for, at understøtte og fremme udvikling og anvendelse af forskellige inddragelsesmetoder fra høringer over samarbejde til samskabelsesinitiativer blandt andet gennem udfærdigelse af et metodekatalog. Udvalget kan på eget initiativ igangsætte og afprøve konkrete initiativer indenfor de midler udvalget får stillet til rådighed. Dette bygger ovenpå Aarhusmodellen for Borgerinddragelse og udvalget skal fremlægge forslag til, hvordan der kan bygges videre på mo- Side 4 af 6

5 dellen, som ønsket i aftalen om styring, struktur og samarbejdskultur, inden udgangen af Kommunikation Borgerne skal have information og viden om, hvad der rører sig i kommunen for, at de kan indgå i dialog om og bidrage til løsning af de fælles opgaver. Af aftalen om styring, struktur og samarbejdskultur fremgår det, at kommunikationen mellem borgere og kommunen skal gentænkes. Den skal være mere målrettet og tilpasset borgernes behov og forskelligheder. Det foreslås, at Medborgerskabsudvalget bliver ansvarligt for en proces, hvor kommunikationen mellem borgere og kommunen bliver gentænkt. Det foreslås, at Medborgerskabsudvalgets præciserer ovenstående i et kommissorium, herunder en tidsplan for udvalgets arbejde. 6. Organisering Det foreslås, at arbejdet med at styrke aktivt medborgerskab forankres i et Medborgerskabsudvalg med deltagelse af politikere og borgere. Formålet med Medborgerskabsudvalget er at sikre en stærk fælles forankring samt styrke den direkte dialog mellem politikere og borgere omkring udviklingen af en ny samarbejdskultur i Aarhus Kommune. Der vil være tale om en samskabelsesproces og et samspil med administrationen, hvor udvalget vil fungere som inspirator for og udfordrer af den kommunale praksis omkring borgerinddragelse, samarbejde og samskabelse. Det foreslås, at Medborgerskabsudvalget nedsættes for en knap toårig periode. Udvalget påbegynder sit arbejde i begyndelsen af 2014 og afslutter sit arbejde i december Det foreslås, at Medborgerskabsudvalget består af en politiker fra hvert af de i byrådet repræsenterede partier og et tilsvarende antal borgere. Er der således syv partier repræsenteret vil udvalget bestå af i alt 14 medlemmer. Hver byrådsgruppe udpeger et medlem til Medborgerskabsudvalget. Udvalget udpeger sin formand blandt udvalgets medlemmer. Det foreslås, at borgerne findes ved, at et tilfældigt udvalg af borgere får mulighed for at ansøge om at blive medlem af udvalget. Blandt de Side 5 af 6

6 interesserede borgere udvælges medlemmerne til Medborgerskabsudvalget således, at der er borgere med forskelligt køn, alder, uddannelse, etnisk baggrund og bopæl. Medborgerskabsudvalget sekretariatsbetjenes af Borgmesterens Afdeling og tilrettelægger selv sine møder. For at give udvalgets medlemmer de bedste betingelser for dialog og samarbejde kan udvalget således eksperimenteres med mødeform, sted, tid, længde, mødeledelse m.v. 7. Konsekvenser for ressourcer Udgifterne til udvalgets arbejde med udvikling og afprøvning af nye og innovative metoder til fremme af aktivt medborgerskab, afholdes af Borgmesterens Afdelings opsparing. Jacob Bundsgaard / Niels Højberg Tidligere beslutninger: 27. september 2010: Magistraten vedtog indstillingen Værdiramme for frivilligt arbejde 17. september 2012: Magistraten vedtog indstillingen om udarbejdelse af en medborgerskabspolitik 26. juni 2013: Byrådet vedtog indstillingen Styring, struktur og samarbejdskultur Side 6 af 6