Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007"

Transkript

1 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 i sag nr. A : Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund og DM fagforeningen for højtuddannede (advokat Nina Wedsted) Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand). Sagen drejer sig om lovligheden af et blokadevarsel afgivet af et fagforbund med henblik på at opnå overenskomst for medlemmer, der arbejder på freelance basis i en medievirksomhed. Påstande Klager, Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S, har nedlagt følgende påstande: 1. Det af Dansk Journalistforbund afgivne Blokadevarsel vedrørende freelance arbejde for Aller Press A/S af 26. februar 2007 er ulovligt og skal tilbagekaldes af forbundet. 2. Dansk Journalistforbund har i strid med de mellem forbundet og Aller Press A/S gældende aftaler opfordret sine medlemmer til at iværksætte en overenskomststridig arbejdsvægring. 3. Dansk Journalistforbund betaler til Dansk Arbejdsgiverforening en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod. 4. Det af DM fagforeningen for højtuddannede afgivne Sympatiblokadevarsel vedrørende freelance arbejde for Aller Press A/S af 6. marts 2007 er ulovligt og skal tilbagekaldes af fagforeningen.

2 2 De indklagede, Dansk Journalistforbund og DM fagforeningen for højtuddannede, har påstået frifindelse. Sagsfremstilling Konfliktvarslet og dets baggrund Ved brev af 10. januar 2007 rettede Aller Press A/S henvendelse til alle freelance medarbejdere, herunder medlemmer af Dansk Journalistforbund, med tilknytning til Aller Press A/S. I brevet hedder det bl.a.: Med denne ændring i mediebilledet har vi behov for nye, klare retningslinier og spilleregler for vores indhold, og en ny aftale med vores indholdsleverandører er blevet nødvendig. Vi har derfor udarbejdet vedlagte kontrakt, som jeg vil bede dig om at underskrive. Kontrakten angiver, at vi vil forsøge at afsætte dit materiale til andre medier via All Over Press, der er repræsenteret med egne salgskontorer i hele Norden og Baltikum, samt via et netværk af bureauer i resten af verden. Den indtægt, der måtte komme fra salget af dit materiale til parter uden for Aller koncernen, skal du selvfølgelig have del i. Med din underskrift overdrager du rettighederne til dit redaktionelle materiale til Aller Press A/S, som herefter er berettiget til, at anvende materialet på alle eksisterende eller fremtidige platforme og distributionsformer, herunder i andre blade inden for Aller koncernen. Aller Press A/S er naturligvis forpligtet til, i henhold til Ophavsretslovens 3, at være tro mod dit oprindelige materiale, og vi vil selvfølgelig respektere de aftaler, du måtte have indgået med kilderne for at få materialet lavet. For en god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at hvis du allerede har en skriftlig leveranceaftale med Aller, erstattes den af den nye kontrakt pr. 1. februar 2007, eller opsiges med 3 måneders varsel til udløb den 30. april Brevet var vedlagt Vilkår for levering af redaktionelt materiale til Aller Press A/S, hvori bl. a. er anført: Mellem [navn] ( Leverandøren ) og Aller Press A/S ( Aller ) er der d.d. indgået aftale om de vilkår, der skal være gældende vedrørende levering af redaktionelt materiale fra Leverandøren til Aller Redaktionelt materiale Aftalen omfatter alt redaktionelt stof. Ved redaktionelt materiale forstås eksempelvis, men ikke begrænset til, tekst, billeder, levende billeder, speak, grafik og illustrationer.

3 3 Rettigheder Leverandøren overdrager alle sine rettigheder til Aller. Overdragelsen er tidsubegrænset og giver Aller en uindskrænket ret til såvel i indland som udland at udnytte og genbenytte redaktionelt materiale i alle medier, det være sig pt. kendte som ukendte medieformer, herunder men ikke begrænset til trykte medier, digitale medier og elektroniske medier. Aller kan ligeledes bruge det redaktionelle materiale til reklameformål og markedsføring i forbindelse med det redaktionelle produkt, andre redaktionelle produkter og Aller koncernen i almindelighed såvel på forbrugermarkedet som overfor annoncører og andre interessenter i forhold til Aller koncernen. Aller er berettiget til under respekt af bestemmelsen i ophavsretslovens 3 at foretage redigering og journalistisk bearbejdning af redaktionelt materiale, i det omfang dette efter Allers skøn er nødvendigt af hensyn til udnyttelsen af de overdragne rettigheder. Videreoverdragelse af rettigheder Aller kan vederlagsfrit overdrage samtlige Leverandørens rettigheder til virksomheder under Carl Allers Etablissement A/S. Ved virksomheder under Carl Allers Etablissement A/S forstås selskaber i indog udland hvoraf mindst 50 % ejes direkte eller indirekte af Carl Allers Etablissement A/S. Til Carl Allers Etablissement A/S regnes endvidere de til enhver tid værende medievirksomheder, hvormed Carl Allers Etablissement A/S har indgået et fast forretningsmæssigt samarbejde eller har etableret en strategisk alliance. Videresalg af rettigheder Aller er berettiget til at sælge Leverandørens rettigheder til tredjemand, idet der dog ved salg uden for Carl Allers Etablissement A/S skal beregnes et vederlag til Leverandøren af nettosalgsprisen. Dansk Journalistforbund søgte herefter at opnå overenskomst for freelance arbejde hos Aller Press A/S. Da der ikke efter forhandling kunne opnås enighed herom, sendte Dansk Journalistforbund 26. februar 2007 sålydende blokadevarsel vedrørende freelance arbejde for Aller Press A/S til Grafisk Arbejdsgiverforening og Aller Press A/S: Blokadevarsel vedrørende freelance arbejde for Aller Press A/S Dansk Journalistforbund har som bekendt forsøgt at opnå en overenskomst eller anden kollektiv aftale for freelance arbejde for Aller Press A/S, herunder om vilkårene for ophavsretlig videreudnyttelse. Desværre har der ikke kunnet opnås enighed herom.

4 4 Til støtte for det rimelige i kravet om en kollektiv aftale for journalistisk arbejde udført i freelance, herunder om vilkår for videreudnyttelse af det freelance producerede stof, skal følgende forhold fremføres: Dansk Journalistforbund har i en årrække haft overenskomst med Aller Press A/S for fastansatte journalister samt i øvrigt en nylig indgået, men af Aller Press A/S opsagt særskilt aftale for freelancearbejdende fotografer. Da en stor del af det journalistiske arbejde for Aller Press A/S udføres af freelancearbejdende medlemmer af Dansk Journalistforbund, og da der ikke har kunnet opnås et resultat i forbindelse med forhandlingerne om de forringelser, man ensidigt fra Aller Press A/S side har dikteret overfor denne gruppe, ønsker Dansk Journalistforbund, at der indgås en overenskomst eller anden kollektiv aftale også for freelancegruppen. De vilkårsændringer, som Aller Press A/S ensidigt har præsenteret de freelancearbejdende journalistiske medlemmer for, betyder væsentlige forringelser i forhold til hidtil, idet de nye vilkår indebærer en særdeles vidtgående overdragelse af ophavsretlige udnyttelsesrettigheder uden økonomisk kompensation og uden tilstrækkelige muligheder for etiske forbehold i forbindelse med videreudnyttelse af stoffet. De berørte freelancere udfører arbejde af samme karakter og på samme måde, som de fastansatte og overenskomstdækkede kolleger på Aller Press A/S, men har i sagens natur en anderledes disponeret arbejdstid og en opgavebestemt arbejdsform. Freelancearbejdende har på linie med fastansatte en stor interesse i at kunne sikre sig en vederlæggelse af deres arbejde, der gør dem i stand til at sikre sig f.eks. pension, løn under sygdom m.v. Det er også et mål, at de freelancearbejdendes ansættelsesvilkår samlet set ikke kan blive ringere end de vilkår, der er gældende for en fastansat journalistisk medarbejder på Aller Press A/S. Dansk Journalistforbund har i øvrigt indgået kollektive overenskomster og andre kollektive aftaler for freelancearbejdende medlemmer med en række arbejdsgivere, ligesom Dansk Journalistforbund har haft en kollektiv aftale for freelance fotografering med Aller Press A/S, der dog ikke nåede at virke, inden den i december [2006] blev opsagt af Aller Press A/S. Dansk Journalistforbund skal på den baggrund varsle blokade mod Aller Press A/S for det ikke-overenskomstdækkede lønmodtagerarbejde, med henblik på opnåelse af overenskomst eller anden kollektiv aftale for freelancere. Arbejdsopgaver i freelance, der svarer til de opgaver, som løses af de fastansatte medlemmer på overenskomsten mellem Dansk Journalistforbund og Aller Press A/S, vil således ikke efter blokadens start blive udført af medlemmer af Dansk Journalistforbund.

5 5 Blokadevarslet omfatter den gruppe af freelance medlemmer af Dansk Journalistforbund, som er potentielle aftagere af freelance arbejdet på lønmodtagervilkår. Undtaget fra blokadevarslet er freelance medlemmer, der vil udføre arbejde som selvstændige erhvervsdrivende. For at undgå, at varslet utilsigtet får virkning for arbejde udført af selvstændige erhvervsdrivende, opfordres samtlige freelancere i det brev, hvori de orienteres om blokadevarslet og dets virkning for dem, til at læse vejledningen for selvstændig virksomhed, der kan hentes fra Journalisternes A-kasses område på Af retningslinierne fremgår det med størst mulig tydelighed, hvornår man som freelancer anses for at drive selvstændig virksomhed. Det siger sig selv, at freelancere, der udfører arbejdet i selskabsnavn, ikke er omfattet af blokadevarslet. Blokaden varsles med en måned til iværksættelse den 1. april Dansk Journalistforbund sendte kopi af blokadevarslet til Forligsinstitutionen og Konkurrencestyrelsen. Samme dag som blokadevarslet blev afgivet den 26. februar 2007 udsendte Dansk Journalistforbund et brev, der var stilet til freelancere, der arbejder for Aller Press A/S, medlemmer af FreelanceGruppen i DJ og andre DJ-medlemmer, der potentielt kan udføre lønmodtagerarbejde i freelance for Aller Press A/S. I brevet hedder det bl.a.: Blokade mod freelance lønmodtagerarbejde for Aller Press A/S Dansk Journalistforbund har varslet blokade af freelance lønmodtagerarbejde overfor Aller Press A/S. Blokade er varslet med virkning fra og med d. 1. april Blokaden betyder, at medlemmer af Dansk Journalistforbund (DJ) med virkning pr. 1. april 2007 ikke må udføre freelance lønmodtagerarbejde for Aller Press A/S. Det betyder, at DJ-medlemmer med virkning fra 1. april 2007 ikke må udføre redaktionelt lønmodtagerarbejde, som svarer til det arbejde, der er omfattet af overenskomsten mellem Dansk Journalistforbund og Aller Press A/S (men ikke omfattet af denne), i freelance for Aller Press A/S. Blokaden forhindrer ikke selvstændige erhvervsdrivende, f.eks. kommunikationsfirmaer m.fl. i at levere andre ydelser til Aller Press A/S, uanset eventuelt medlemskab af DJ

6 6 Ved brev af 27. februar 2007 protesterede Dansk Arbejdsgiverforening over for Dansk Journalistforbund mod lovligheden af det afgivne blokadevarsel allerede fordi det arbejde, der ønskes overenskomstdækket ikke udføres af lønmodtagere, men derimod af selvstændige erhvervsdrivende. I brevet opfordrede Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Journalistforbund til at tilbagekalde blokadevarslet. Ved brev af 5. marts 2007 om Konsekvenser af DJ s blokade af freelance lønarbejde for Aller Press A/S pr. 1. april 2007 udsendte Dansk Journalistforbund til medlemmer omfattet af forbundets overenskomst med Aller Press A/S, jf. nedenfor, en instruks om, hvorledes de skulle forholde sig under konflikten. Det hedder i instruksen bl.a.: Hvad du må og ikke må under freelanceblokaden mod Aller Press A/S pr. 1. april 2007 Som ansat på overenskomsten mellem DJ og Aller Press A/S Du skal fortsætte med at udføre dit sædvanlige arbejde, men for alle gælder det: Du må ikke udføre arbejde, der ellers skulle udføres af en freelancer Du må heller ikke hjælpe bladet med at skaffe erstatningsstof fra freelancere, der ikke er medlemmer af Dansk Journalistforbund Blokaden forhindrer ikke selvstændige erhvervsdrivende, f.eks. kommunikationsfirmaer m.fl. i at levere ydelser til Aller Press A/S, som ikke svarer til det lønarbejde, der udføres på overenskomsten. Forekommer der misbrug, eller er du i tvivl, skal du straks rette henvendelse til DJ For dig som er skrivende journalist: Du må ikke skrive en fast artikel, f.eks. en klumme, en anmeldelse eller en brevkasse, som normalt skrives af en af bladets freelancere Du må ikke skrive en artikel, som skal bringes i stedet for en fast artikel skrevet af en freelancer Du må gerne skrive artikler, der lejlighedsvis bruges som erstatning for freelanceres arbejde, hvis bare det er stof, du plejer at skrive For dig der er redaktionssekretær: Du må ikke videreforarbejde en artikel, som er skrevet af en uorganiseret freelancer, og som skal erstatte en konfliktramt freelancers stof. Du må ikke indholdsredigere artiklen, og du må ikke sideredigere eller layoute en side, som artiklen skal bringes på Du må ikke anvende stof fra bureauer eller andre blade i Carl Allers Etablissement, hvis det skal erstatte en konfliktramt freelancers stof Du må gerne redigere stof fra uorganiserede freelancere, hvis bare det er stof som bladet plejer at modtage

7 7 For dig som er fotograf, tegner, layouter eller billedredaktør gælder: Du må ikke påtage dig foto- eller illustrations- eller layout opgaver, som hidtil fast er løst af freelancere Du må ikke videreformidle/videreforarbejde fotografier eller illustrationer, som er udført af en uorganiseret freelancer, og som skal erstatte konfliktramte foto/illustrationer Du må ikke anvende fotos/illustrationer fra bureauer eller andre blade i Carl Allers Etablissement i videre omfang end normalt, hvis de skal erstatte en konfliktramt freelancers stof Du må gerne bruge fotos/illustrationer fra uorganiserede freelancere, hvis det er fotos/illustrationer som bladet plejer at modtage Konkurrencestyrelsen skrev den 6. marts 2007 således til Dansk Journalistforbund: Blokadevarsel vedrørende freelancearbejde for Aller Press A/S Dansk Journalistforbund har den 27. februar 2007 fremsendt kopi af blokadevarsel vedrørende freelancearbejde for Aller Press A/S. Blokadevarslet er fremsendt til styrelsen til orientering. Konkurrencestyrelsen skal hermed bekræfte modtagelsen af det fremsendte samt tilføje, at styrelsen forudsætter, at en eventuel blokade i overensstemmelse med Konkurrenceankenævnets praksis ikke kommer til at omfatte freelancearbejdende medlemmer af Dansk Journalistforbund, som udfører arbejde som selvstændige erhvervsdrivende. Ved brev af 6. marts 2007 til Grafisk Arbejdsgiverforening og Aller Press A/S varslede DM fagforeningen for højtuddannede sympatiblokade, der ligesom den af Dansk Journalistforbund varslede blokade skulle træde i kraft den 1. april Dansk Arbejdsgiverforening protesterede herimod ved brev af 13. marts Der blev afholdt fællesmøde mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund den 23. marts Det hedder i fællesmødereferatet bl.a.: Fra arbejdsgiverside var man af den opfattelse, at det afgivne blokadevarsel er ulovligt, og man opfordrede forbundet til at tilbagekalde dette. Man var endvidere af den opfattelse, at forbundets meddelelse af 5. marts 2007 til de af forbundets medlemmer, der er omfattet af den bestående overenskomst med Aller Press A/S, har karakter af et uvarslet og ulovligt kampskridt i form af en opfordring til overenskomststridig arbejdsvægring. Man opfordrede forbundet til at tilbagekalde og berigtige meddelelsen.

8 8 Fra arbejdstagerside fastholdt man, at det afgivne blokadevarsel er lovligt. Under den forudsætning, at arbejdsgiversiden indbringer spørgsmålet om lovligheden af blokadevarslet for Arbejdsretten som hastesag, erklærede man sig dog villig til at udskyde iværksættelsen af den varslede konflikt indtil 5 dage efter Arbejdsrettens afgørelse i sagen foreligger. Man afviste at meddelelsen af 5. marts 2007 har karakter af et uvarslet og ulovligt kampskridt. Fra arbejdsgiverside gav man tilsagn om at indbringe sagen for Arbejdsretten som hastesag torsdag den 12. april Sagen blev indbragt for Arbejdsretten ved klageskrift af 10. april Det fremgår af Dansk Journalistforbunds svarskrift, at blokaden i overensstemmelse med tilkendegivelsen på fællesmødet den 23. marts 2007 er udskudt indtil fem dage efter, at Arbejdsrettens afgørelse foreligger. Dansk Journalistforbunds overenskomster og strategier for freelancere Der er under sagen fremlagt en overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Aller Press A/S indgået for perioden 1. marts 2004 til 28. februar 2007 for de hos Aller Press A/S fastansatte journalistiske medarbejdere (journalister, pressefotografer og layoutmedarbejdere, beskæftiget med journalistisk layout af redaktionelt tekst og billeder). Protokollat 2 til overenskomsten er sålydende: Protokollat 2 om freelancespørgsmål Tillidsrepræsentanten kan på eget initiativ få indsigt i omfanget af og udviklingen i bladets freelanceforbrug, karakteren af de generelle forhold for freelancere og honorarniveauet for freelanceleverancer, og kan i øvrigt rejse spørgsmål om freelanceres forhold, når det gælder freelancere, der i mere end enkeltstående tilfælde leverer stof til bladet, og som er medlemmer af Dansk Journalistforbund. Personaleledelsen og fællestillidsrepræsentanten fastlægger i fællesskab de nærmere procedurer for praktisering af ovenstående bestemmelse. I en aftale tilknyttet overenskomsten om videreudnyttelse af rettigheder hedder det bl.a.: Videreudnyttelsesaftale Aller Press A/S

9 9 Mellem Aller Press A/S og Dansk Journalistforbund er der indgået følgende aftale om brug af tjenstligt redaktionelt stof. 1 Aftalens dækningsområde Aftalen omfatter alt redaktionelt stof, herunder materiale fra Allers TV Redaktion og billeder, fremstillet af redaktionelle medarbejdere ansat i henhold til overenskomsten mellem Aller Press A/S og Dansk Journalistforbund Stk. 3. Stof, leveret i freelance, er ikke omfattet. For sådanne leverancer indgås individuelle aftaler. På Dansk Journalistforbunds hjemmeside findes en omtale af forbundets freelancestrategi en strategi, som forbundet har haft siden 1990 erne hvori det bl. a. hedder: Strategien gælder både de freelancere og andre løst ansatte, der arbejder på lønmodtagervilkår og de, der arbejder som selvstændige erhvervsdrivende. 1. Hovedformålene med DJs freelance strategi er 1) at styrke freelancerne i forhandlingerne om deres honorar og øvrige vilkår. 2) at styrke freelancere i forhandlingerne om deres ophavsrettigheder og om betaling for videreudnyttelse. 3) at forbedre vilkårene på arbejdsmarkedet for freelancere generelt også for freelancere, der er selvstændig erhvervsdrivende. 4) at beskytte de ansatte imod undergravning af deres overenskomster og/eller vilkår, når virksomhederne bruger freelance arbejdskraft. 2. Midlerne til at nå målene er a) en stærk organisering af alle typer af freelancere (lønmodtager- og selvstændige erhvervsdrivende freelancere, fastlancere, projektansatte freelancere m.fl.) b) et tæt samarbejde med FreelanceGruppen og øvrige specialgrupper i DJ, der har freelancere som medlemmer c) et tæt samarbejde mellem freelancerne, tillidsrepræsentanterne på DJs arbejdspladser og DJs faglige afdeling. d) at arbejde for kollektiv forhandlingsret for freelancere og indgåelse af kollektive overenskomster og rettighedsaftaler for freelancere, hvor muligt. 3. Andre vejledende principper

10 10 TR for ansatte skal kunne forhandle for og få oplysninger om freelancere TR skal have ret til at repræsentere freelancere i forhandlinger overfor ledelsen og skal have ret til at modtage oplysninger om virksomhedens freelancere og omfanget af og vilkårene for freelancearbejdet, hvad enten dette udføres på lønmodtagervilkår eller som selvstændige erhvervsdrivende. (Find den relevante TR på DJs web). Freelancere, der arbejder som ansatte skal omfattes af overenskomsten Selvom man opfatter sig selv som freelancer og kalder sig freelancer, må man tåle at blive omfattet af overenskomsten, hvis man udfører det samme arbejde side om side med de fast ansatte på arbejdspladsen og bliver ansat til at arbejde i en måned eller mere. Plads til både lønmodtager freelancerne og de selvstændige freelancere DJ har givet det høj prioritet også at være forbund for selvstændige erhvervsdrivende freelancere. Grænsen mellem selvstændige og lønmodtager freelancere er mere flydende end nogen sinde, bl.a. fordi det er blevet almindeligt, at ansatte også arbejder fra hjemmet. DJs freelance strategi er fastlagt, så den tager højde for alle typer af freelancere, uden at det sker på bekostning af den ene eller den anden gruppe eller på bekostning af DJs overenskomster for ansatte og de overordnede faglige mål. Det er måden og under hvilke omstændigheder, et stykke arbejde udføres på, der afgør efter hvilke love, regler og overenskomster, det skal honoreres efter. Dansk Journalistforbunds hjemmeside indeholder endvidere bl. a. følgende: Konkurrenceret Konkurrenceloven forbyder selvstændigt erhvervsdrivende at aftale fælles priser og vilkår, der skal anvendes over for kunderne. Det skyldes, at sådanne fælles prislister anses for at være skadelige for den frie konkurrence. DJ er derfor af den opfattelse, at forbundet har ret til at sende et blokadevarsel til alle sine freelancemedlemmer, herunder selvstændige erhvervsdrivende, så længe det er tydeliggjort, at blokadevarslet alene forbyder dem at tage freelancearbejde på lønmodtagervilkår. Blokadevarslet kan både sendes på de områder, hvor DJ har kollektive overenskomster for freelancere og har vanskeligheder ved at få dem fornyet på rimelige vilkår, og på områder, hvor blokaden vil have til formål at opnå en overenskomst for freelancere.

11 11 Det er helt afgørende for DJ at kunne forbyde selvstændige erhvervsdrivende freelancere at tage freelancearbejde på lønmodtagervilkår, som er omfattet af blokadevarsel. Det skyldes, at cirka 50 % af de freelancere, der tager arbejde på freelanceoverenskomsterne, og som behandles som lønmodtagere, mens de gør det, registreres som selvstændige erhvervsdrivende hos skattevæsenet. Dansk Journalistforbund har oplyst, at forbundet vedrørende freelance arbejde har indgået 34 overenskomster, lokalaftaler, freelanceaftaler eller lignende. Af en i september 2006 udarbejdet lønstatistik for freelancere, der er medlemmer af Dansk Journalistforbund, for indkomståret 2005 fremgår, at man pr. 11. juni 2006 havde registreret 1810 freelancere. Blandt disse havde man udsendt spørgeskemaer til 1489, hvoraf 27 % havde svaret på undersøgelsen. Heraf betragtede 38,1 % sig som lønmodtagere, 44,8 % som selvstændige og 17,1 % som skattemæssigt selvstændige med lønmodtagerindtægter eller lønmodtagere med selvstændigt bierhverv. En støtteerklæring af 4. juni 2007 til Dansk Journalistforbunds blokadevarsel mod Aller Press A/S underskrevet af 42 andre faglige organisationer er sålydende: Støtteerklæring til DJs blokadevarsel mod Aller A/S fra andre organisationer De underskrevne organisationer, som alle repræsenterer freelancere, der som engagementsansatte kunstnere eller freelanceskabere af ophavsretligt beskyttet indhold i øvrigt, oplever problemer af samme karakter, som i den aktuelle sag, skal hermed udtrykke deres støtte til de synspunkter og anbringender, der af Dansk Journalistforbund er fremført til støtte for lovligheden af blokadevarslet mod freelancearbejde på lønmodtagervilkår for Aller Press A/S. Det er vanskeligt for freelancere og engagementsansatte (af nogle også kaldet den tredje gruppe ) at manøvrere på arbejdsmarkedet, fordi deres arbejdsvilkår er atypiske i forhold til de traditionelle og fast definerede grupper af henholdsvis ansatte og selvstændige erhvervsdrivende. Dansk Journalistforbunds blokadevarsel forholder sig loyalt til gældende arbejdsretlige grundsætninger og regler. Lønmodtagerfreelancerne, der arbejder for Aller Press A/S, har en åbenbar og rimelig faglig interesse i at opnå en kollektivt forhandlet aftale. Det kollektive kampskridt, der følger forgæves forhandlingsforsøg med Aller Press A/S, er et passende svar på Aller Press A/S s masseudmelding af ensidigt fastsatte og stærkt forringende vilkår.

12 12 Hvis et blokadevarsel, som det foreliggende, ikke kan anerkendes som lovligt, vil det i realiteten betyde, at freelancere, der arbejder på lønmodtagervilkår, er frataget muligheden for at anvende de kollektive kampskridt, der står til rådighed for alle andre lønmodtagere på arbejdsmarkedet. Selvom der er forskelle på kunstnerorganisationernes engagementsaftaler og de aftaler, der gør sig gældende på det journalistiske område, vil en afgørelse, der går Dansk Journalistforbund imod i denne sag, få stor negativ afsmittende virkning for alle andre faggrupper, der har et tilsvarende atypisk miks af ansættelses-, freelance- og engagementsvilkår. Afgørelser truffet af Konkurrenceankenævnet Der er under sagen fremlagt en kendelse afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. april Ved kendelsen ophævedes en afgørelse truffet af Konkurrencerådet den 20. november 1997 om, at der skulle indledes forhandling i henhold til 11 i den dagældende konkurrencelov med henblik på tilbagekaldelse af Dansk Journalistforbunds "Vejledende vilkår for freelance journalistik". Konkurrenceankenævnets begrundelse for afgørelsen er sålydende: Efter det oplyste må det lægges til grund, at et antal medlemmer af Dansk Journalistforbund præsterer journalistisk arbejde for medievirksomheder af samme karakter som disse virksomheders fastansatte medarbejdere, men på løsarbejdsvilkår, at sådant løsarbejde hos nogle virksomheder er dækket af særlige freelanceoverenskomster indgået med Dansk Journalistforbund, at forbundets "Vejledende vilkår for freelance journalistik" indeholder en vejledning vedrørende tilsvarende løsarbejdsopdrag, som ikke er dækket af en kollektiv overenskomst, med hensyn til vilkårene i individuelle aftaler herom, herunder navnlig om timelønssatser, og at vejledningen sigter mod løsarbejdsopdrag i ansættelsesforhold. Den journalist, som udfører arbejde for en medievirksomhed af samme karakter som virksomhedens fastansatte medarbejdere, kan ikke blot fordi arbejdet er opgavebestemt anses for at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed. Ligesom Dansk Journalistforbunds kollektive overenskomster vedrørende såkaldt freelance-journalistik må anses for at angå "løn- og arbejdsforhold", jf. den dagældende konkurrencelovs 3, må forbundets modsvarende vejledning for tilsvarende løsarbejdsopdrag i ansættelsesforhold på ikke-overenskomstdækkede områder anses for at angå løn- og arbejdsforhold. Den påklagede afgørelse havde derfor ikke hjemmel i den dagældende konkurrencelov og vil derfor være at ophæve Der er endvidere fremlagt en kendelse afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. september Ved kendelsen ophævedes en afgørelse truffet af Konkurrencerådet den

13 januar 2002, hvorved det var blevet lagt til grund, at en af Dansk Journalistforbund påtænkt varsling af kollektive kampskridt bl.a. ville omfatte samme varierende kreds af medlemmer, som var omfattet af Konkurrenceankenævnets kendelse af 27. april Det fremgår af Konkurrencerådets afgørelse, at Dansk Journalistforbund under sagen havde anført, at forbundets freelance medlemmer i realiteten kunne opdeles i 2 grupper: 1) De egentlige freelancere, der både opfatter sig selv som og handler som egentlige selvstændige erhvervsdrivende, og som ejer eller er medejere af et selskab eller deltager i et interessentskab, og 2) en gruppe, som DJ betegnede "den 3. gruppe", som også kalder sig freelancere og anvendes af medierne til at udføre de samme typer af opgaver som de fastansatte, og som bruges af medierne som stødpudearbejdskraft. Det var for denne gruppe, Dansk Journalistforbund ønskede at indgå freelance-overenskomster. Ved afgørelsen af 30. januar 2002 havde Konkurrencerådet fundet, at indgåelse af kollektive overenskomster med medievirksomhederne for freelancere vedrørende betaling for udnyttelsen af freelancernes journalistiske arbejder, herunder evt. varsling og iværksættelse af kollektive kampskridt i form af blokade, måtte anses for at angå lønog arbejdsforhold, jf. konkurrencelovens 3, 1. pkt. Konkurrenceankenævnets begrundelse for afgørelsen er sålydende: Dansk Journalistforbund har anført, at forbundet generelt ønsker at kunne varsle og iværksætte kollektive kampskridt over for medievirksomheder med henblik på at tvinge disse til at indgå kollektive overenskomster for de af forbundets freelancere, der må anses for omfattet af den såkaldte tredje gruppe. Det er imidlertid i Dansk Journalistforbunds anmeldelse af 2. november 2001 fremhævet, at "det allervæsentligste i denne forbindelse er anerkendelsen af, at freelancerne lønmodtagergruppen sammen med gruppen af selvstændige kan handle kollektivt uden at dette kan kaldes samordnet praksis i strid med konkurrenceloven". I brevet af 9. januar 2002 har forbundet begrænset anmeldelsen således, at "de selvstændige erhvervsdrivende, der både opfatter sig selv som og handler som egentligt selvstændige erhvervsdrivende, og som ejer eller er medejere af et selskab eller deltager i et interessentskab vil ikke blive omfattet af et eventuelt kollektivt kampskridt". Det er ved den påklagede afgørelse antaget, at forbundets eventuelle varsling og iværksættelse af de således afgrænsede kollektive kampskridt vil være omfattet af konkurrencelovens 3, 1. pkt. Forbundets afgrænsning indebærer imidlertid, at den såkaldte tredje gruppe omfatter de selvstændige erhvervsdrivende, hvis erhvervsvirksomhed ikke udøves i

14 14 selskabsregi, herunder i interessentskabsform. En foreningsvedtagelse af en boykot i overensstemmelse med Konkurrencerådets afgørelse vil således omfatte selvstændige erhvervsdrivende. Ankenævnet finder ikke i ordlyden af, forarbejderne til eller praksis vedrørende konkurrencelovens 3, 1. pkt., grundlag for at anse en sådan boykot for omfattet af denne bestemmelse. Det bemærkes herved, at Ankenævnets kendelse af 27. april 1999 angår en vejledning, som efter det i den sag oplyste antoges at angå vilkår for "løsarbejdsopdrag i ansættelsesforhold". Forklaringer Der er afgivet forklaringer af chefjurist Anne Louise Schelin, faglig konsulent Hans Jørgen Dybro, tillidsrepræsentant Bente Holm samt Kirsten Aarslev og Andrea Bak. Anne Louise Schelin har forklaret bl.a., at hun er chefjurist i Dansk Journalistforbund, hvor hun har været ansat i 21 år. Dansk Journalistforbund har godt medlemmer, hvoraf ca er fuldtidsansatte. Omkring er beskæftiget som freelancere er løst ansatte på mange forskellige måder. Fordelingen mellem selvstændige erhvervsdrivende og freelance lønmodtagere ligger omkring Der er inden for branchen en lang tradition for freelancere. Fastansættelser blev først almindelige fra midten af 1950 erne, og især da de større mediehuse kom til i slutningen af 1960 erne. Man supplerer fastansættelser med løsere ansættelsesforhold for at sikre fleksibilitet, hvilket er et naturligt ønske fra såvel arbejdsgiver- som lønmodtagerside, da arbejdet kan være nichepræget, og freelancere kan være tilknyttet flere medier på samme tid. Aller-koncernen har 220 fastansatte medlemmer af Dansk Journalistforbund, og deres arbejde er omfattet af overenskomsten. Hun skønner, at ikke under 200 medlemmer af Journalistforbundet arbejder freelance for Aller. Aller har selv oplyst, at brevet af 10. januar 2007 blev sendt til freelancere, hvoraf en stor gruppe dog tilhører andre forbund. De vilkår, der var vedlagt brevet af 10. januar 2007, indebar voldsomme forringelser i forhold til de hidtil gældende vilkår, hvorefter der er betalt for at bruge det leverede ma-

15 15 teriale én gang, så videreudnyttelse har krævet aftale derom og typisk yderligere vederlag, f.eks. halvdelen af det oprindelige honorar. Efter de af Aller præsenterede betingelser skulle freelancerne acceptere, at leveret materiale frit kunne bruges inden for hele Aller-koncernen uden ekstra betaling og uden, at man havde fornødne kontrolmuligheder vedrørende kildebeskyttelse, troværdighed mv. på trods af, at journalister har et personligt etisk og medieretligt ansvar for det producerede stof. Journalistforbundet fik massive reaktioner på brevet og forsøgte at forhandle sig til en løsning med Aller. Da der ikke kunne opnås enighed, måtte forbundet gribe til kampskridt. Hun har formuleret konfliktvarslet. Det er ikke meningen, at man skal sondre mellem overenskomst og kollektiv aftale. Disse udtryk er synonymer, og udtrykket kollektiv aftale er alene anvendt, fordi der er arbejdsgivere, der ikke bryder sig om udtrykket overenskomst. Blokadevarslet vedrører freelance lønmodtagerarbejde uden for overenskomsten mellem Dansk Journalistforbund og Aller, men arbejdet svarer til det arbejde, der ligger inden for overenskomsten. Varslet går ud på, at lønmodtagere ikke påtager sig konfliktramt arbejde. Selvstændige erhvervsdrivende vil ikke kunne påtage sig arbejdet på lønmodtagervilkår, men kan fortsat påtage sig opgaver på vilkår som selvstændige erhvervsdrivende. Der er ikke præcise grænser mellem freelance lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, men hun har svært ved at se, at selvstændige erhvervsdrivende kan opfatte varslet som om, at de slet ikke må påtage sig arbejde for Aller. Dansk Journalistforbund har over for Konkurrencestyrelsen forpligtet sig til at komme med et klart budskab om, at konfliktvarslet ikke gælder i forhold til selvstændige erhvervsdrivende, og forbundet respekterer de regler, der gælder, selv om hun synes, det er et problem, at selvstændige erhvervsdrivende ikke har fri forhandlingsret. Forbundet har ikke haft lige let ved at opnå overenskomster for freelancere, men det har ikke tidligere ført til konflikt. De første overenskomster for freelancere blev indgået med Danmarks Radio omkring I dag er forbundet part i 34 overenskomster for freelancere en del af dem angår alene udnyttelsesretten. Der har også været indgået en kollektiv aftale med Aller vedrørende freelance fotografer. Denne blev dog opsagt af Aller, inden den nåede at træde i kraft.

16 16 Hans Jørgen Dybro har forklaret bl.a., at han siden 1999 har været faglig konsulent i Dansk Journalistforbund, hvor han bl.a. beskæftiger sig med freelancere. Freelancere arbejder inden for et bredt spektrum af områder, såsom tekst, tegning, foto m.m. Nogle er freelancere, fordi de har svært ved at få et fast arbejde, mens andre foretrækker denne status frem for et ordinært fast ansættelsesforhold. Arbejdsmåden er imidlertid den samme som for fastansatte. Det er forskelligt, om det er freelanceren eller redaktionen, der tager initiativet til, at en artikel bliver skrevet, og sådan er det også for fastansatte. Freelancere hos Aller er en noget broget skare. Nogle bliver aflønnet med A-indkomst og feriepenge, og nogle har en relativ tæt tilknytning til arbejdsgiveren, idet de har f.eks. kontor, dueslag og -adresse hos Aller og deltager i redaktionsmøder og sociale arrangementer m.m. Tillidsrepræsentantens adgang til oplysninger og ret til indsigt i leveringsbetingelser og honorarniveauer for freelancere, som fremgår af protokollat 2 i overenskomsten mellem Dansk Journalistforbund og Aller, er indført for at beskytte de fastansatte. Det er en ret til oplysninger og ikke en ret til forhandling på vegne af freelancere. Den aftale, som Aller sendte til freelancerne den 10. januar 2007 ville medføre, at freelancernes økonomi blev forringet ved, at der kunne ske videreudnyttelse uden yderligere honorering, og at freelancernes kontrolmuligheder blev forringet. Han har fra Aller fået oplyst, at aftalen berørte 700 freelancere, hvoraf mere end 200 er medlemmer af Dansk Journalistforbund. Han har været med til indgå ca. 15 freelance overenskomster, herunder aftalen for freelance fotografer hos Aller. En freelance overenskomst indeholder typisk regler om honorering, levering, hasteopgaver, ophavsret og videreudnyttelse. Forhandlingerne ender næsten altid med, at der bliver indgået en aftale, da begge parter har interesse heri. Der var under forhandlingerne om aftalen for freelance fotografer en vis modstand fra Aller, men man nåede til enighed.

17 17 Bente Holm har forklaret bl.a., at hun er fiktionsredaktør på Familie Journalen, hvor hun har været ansat siden Hun er medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Hun blev allerede kort tid efter ansættelsen tillidsrepræsentant for sine fastansatte kolleger og senere fællestillidsrepræsentant. På Familie Journalen er der 2 fastansatte og ca. 35 freelancere. For 15 af disse er beskæftigelsen på Familie Journalen deres hovederhverv resten arbejder mere for andre end for hende. En tegner har været freelancer på bladet gennem 35 år, og to forfattere har været på bladet siden En enkelt freelancer, som har været der i mange år, har eget kontor. Skribenterne uddannes løbende, og der arrangeres workshops for tegnerne. Hun indkalder ofte forfattere til frokostmøder, hvor de diskuterer initiativer. Freelancere er ikke med til firmaskovtur eller julefrokost, men der afholdes en årlig frokost og et socialt arrangement op til jul for dem. Vidnet bestiller og beslutter, hvem der skal have en opgave. Initiativet kan komme fra såvel redaktionen som fra freelanceren. Føljetoner skrives på baggrund af et teamwork og en løbende dialog, hvor redaktionssekretæren redigerer, retter sprog, forkorter og skriver om. Det er hende, der bestemmer i sidste ende. Hun godkender honorar. De fleste freelancere har afleveret skattekort. 2-3 freelancere sender regning med moms. Hun har ikke drøftet Allers brev af 10. januar 2007 med freelancerne på bladet, men hun ved, at nogle i forbindelse hermed har meldt sig ud af Dansk Journalistforbund. Kirsten Aarslev har forklaret bl.a., at hun blev uddannet som journalist i 1978 og næsten altid har arbejdet som freelancer. Hun har arbejdet for Aller siden begyndelsen af 80 erne og har været freelancer på Familie Journalen siden Hun er uddannet alternativ behandler og skriver om alternativt sundhedsstof. Hun er redaktør for en brevkasse herom og har 2 sider ugentligt. Herudover skriver hun helsetillæg og temasider nogen gange også uden for området. En dag ugentligt tager hun imod telefoniske læserhenvendelser, ligesom hendes adresse fremgår af bladet, så læserne kan rette henvendelse til hende pr. mail. Hun har pligt til at besvare læserhenvendelserne. Hun anvender samlet op til 4 dage om ugen på arbejde for Familie Journalen. Hun skriver herudover om havestof. Endvidere skriver hun lidt for fagforeningen.

18 18 Hun har ikke en skriftlig freelance aftale, men hun indgik en mundtlig aftale med den nu pensionerede chefredaktør omhandlende honorering, telefonen til læserhenvendelser og en form for konkurrenceklausul, hvorefter hun ikke må levere til konkurrerende medier eller arbejde for helsebranchen. Hun får et fast honorar for siderne og telefontiden. Det, der laves herudover, bliver honoreret efter regning. Det hele afregnes som A-indkomst, og hun modtager feriepenge og rejsegodtgørelse, f.eks. i forbindelse med møder i England, seminarer med besøg af udenlandske forskere og møder med industrien. Aller er hendes største indtægtskilde. Arbejde for andre afregnes som B-indkomst. Hun har et udmærket samarbejde med redaktionschefen. Det er mest hende, der tager initiativet til artikler, men det kan også være redaktionen. Redaktøren skærer hendes udkast til undertiden er der kommunikation om ændringer pr. telefon eller pr. mail. Redaktionschefen bestemmer i sidste ende indholdet af artiklen. Hun kan gøre brug af sekretærbistand på redaktionen. Hun deltager i julefrokoster, skovture, hvis hun har tid. Hun kommer med idéer til redaktionsmøder, men deltager ikke heri. Hun har ikke skrevet under på aftaleudkastet fra januar Hun kontaktede chefredaktøren og skældte ud over brevet, som hun opfattede som en fyreseddel, da alle aftaler blev opsagt uden videre. Afsnittet om videreformidling ville ikke gøre økonomisk ondt på hende, men rent principielt bryder hun sig ikke om det. Andrea Bak har forklaret bl.a., at hun er freelance journalist, og hun har siden 1. juni 2005 været tilknyttet Aller. Hun blev oprindeligt fastansat som redaktionssekretær på bladet Bazaar den 1. februar Hun har kontor, telefon og hos Aller. Hun bibeholdt dette, efter at hendes fastansættelse ophørte den 1. juni Hun skriver primært for bladene Bazaar, Femina og Tidens Kvinder. Hun har ikke et specielt område, men hun laver interviews, skriver om livsstil, parforhold m.m. Hun har skrevet et par gange for 7 andre blade hos Aller. Hun ved ikke hvor mange freelancere, der er tilknyttet Bazaar, men i de 2 år, hvor hun har været på bladet, har der været 5 freelancere tilknyttet redaktionen. Det er relativt nyt, at der er en fastansat på bladet.

19 19 Der har været afholdt et freelancemøde på Tidens Kvinder, da der kom en ny chefredaktør. I dette møde deltog i hvert fald 15 freelancere, men der er ingen af dem, der har kontor på redaktionen. Hun mener ikke, at der er fastansatte journalister på Tidens Kvinder. Hun deltager nogle gange i redaktionsmøder. I begyndelsen deltog hun en gang ugentligt, men det sker ikke så ofte mere. Hun deltager også i sociale arrangementer sammen med de fastansatte på redaktionen. Omkring 2/3 af hendes opgaver bookes af redaktionen. Resten kommer hun selv med forslag og idéer til. Hun får fordelt opgaver på samme måde som de fastansatte. Når en opgave er udført, bliver den læst igennem, og hun vil få anvisninger om at skære til, hvis det er nødvendigt. Større ændringer bliver hun typisk selv bedt om at lave. Chefredaktøren bestemmer i sidste ende indholdet. Hun har i gennemsnit 6 arbejdsopgaver for Aller om måneden, hvilket svarer til en arbejdstid på timer ugentligt. Hendes lønniveau ligger efter hendes vurdering ca kr. månedligt under, hvad hun ville få, hvis hun lavede det samme som fastansat. Hun laver en gang om måneden en opgørelse, som hun aflønnes efter. Hendes løn udbetales som A-indkomst. Hun bliver aflønnet på samme måde andre steder, idet udbetalingerne dog sker som B-indkomst. Hun har ikke skrevet under på aftaleudkastet fra januar 2007, da hun vil have muligheden for at sige fra i forhold til, hvor hendes artikler skal bruges. Selv om hun ikke sælger meget videre til andre blade, ville hendes kontrolmuligheder blive væsentligt forringet. Hendes værste mareridt vil være at se sit arbejde offentliggjort i blade, som hun ikke vil relateres til. Parternes argumenter Klager har gjort gældende, at en lovlig anvendelse af kollektive kampskridt med henblik på indgåelse af kollektiv overenskomst forudsætter, at der består et sædvanligt arbejdsgiver-/lønmodtagerforhold, således at det arbejde, som ønskes overenskomstdækket, udføres af lønmodtagere, som er medlemmer af den pågældende organisation, og som er ansat eller kunne være ansat i den pågældende virksomhed. Et lovligt formål forudsæt-

20 20 ter bl.a., at der reelt forfølges et krav om en kollektiv overenskomst og altså ikke en anden aftale, at kravet er rettet imod den rette arbejdsgiverpart, at der er en rimelig interesse i at opnå overenskomst, og at formålet med overenskomsten ikke strider imod lovgivningen, jf. Ole Hasselbalch, Kollektivarbejdsretten, 2. udgave 1999, side 76ff. Imidlertid tilsigter Dansk Journalistforbunds blokadevarsel at tvinge det klagende selskab til at indgå en særskilt kollektiv overenskomst for medlemmer af det indklagede forbund, der ikke i forhold til det klagende selskab har status som lønmodtagere, for hvem eller for hvis arbejde der i overensstemmelse med sædvanlig arbejdsretlig praksis kan rejses krav om overenskomst. Klager har herved anført, at formålet med blokadevarslet ifølge dets ordlyd er opnåelse af overenskomst eller anden kollektiv aftale for freelancere. Det fremgår ikke, hvilken anden type aftale der sigtes til, hvorved bemærkes, at f.eks. en aftale om videreoverdragelse af rettigheder ikke naturligt henhører under en overenskomst. Klager har endvidere anført, at forbundets blokadevarsel i realiteten tager sigte på indgåelse af en overenskomst eller anden kollektiv aftale, der omfatter selvstændige erhvervsdrivende, samt at forbundet ved at varsle en blokade med henblik herpå tilstræber et formål, der strider mod konkurrenceloven, jf. bl. a. Konkurrenceankenævnets kendelse af 10. september Klager har yderligere anført, at konsekvensen af blokadevarslet ifølge dets ordlyd er, at arbejdsopgaver i freelance, der svarer til de opgaver, som løses af de fastansatte medlemmer på overenskomsten mellem Dansk Journalistforbund og Aller Press A/S, ikke efter blokadens start vil blive udført af medlemmer af Dansk Journalistforbund. Forbundet skaber således i sit blokadevarsel og i sine øvrige meddelelser og ytringer ikke blot tvivl om varslets formål, men forbyder også selvstændige erhvervsdrivende at udføre deres erhverv i form af arbejdsopgaver for Aller Press A/S, idet det alene anføres, at varslet ikke hindrer selvstændige erhvervsdrivende i at udføre andre ydelser (end redaktionelt lønmodtagerarbejde, som svarer til det arbejde, der er omfattet af overenskomsten mellem Dansk Journalistforbund og Aller Press A/S) for Aller.

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand).

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand). UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 24.august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

Kendelse af 5. april 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0015: Dansk Journalistforbund (advokat Nina Wedsted) mod

Kendelse af 5. april 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0015: Dansk Journalistforbund (advokat Nina Wedsted) mod Kendelse af 5. april 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0015: Dansk Journalistforbund (advokat Nina Wedsted) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Media A/S (advokat Christian K. Clasen) 2 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

O-foto-aftalen. Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade

O-foto-aftalen. Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade O-foto-aftalen Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade 1. november 2014 31. oktober 2015 Mellem Dansk Journalistforbund og en række blade/organisationer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding)

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Tvist om gyldighed af konfliktvarsel 2 1. Uoverensstemmelsen og parternes

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere