DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE"

Transkript

1 Den 07. december 2007 blev der i sag nr AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet CC med påstand om, at indklagede har tilsidesat sine pligter i henhold til lov om omsætning af fast ejendom og god ejendomsmæglerskik. AB og BB er købere af ejendommen. Sagen angår et vilkår i købsaftalen om, at ejendomsmægleren på sælgers vegne og på sælgerens regning forestår handelens berigtigelse, herunder udarbejdelse og tinglysning af skøde, samt vilkår om at køber afholder udgifterne til tinglysningsafgift af skøde og evt. sælgerpantebrev. Sagens omstændigheder: Den 11. juni 2007 fremsendte indklagede udkast til købsaftale til klagers advokat. Ved gennemgang af købsaftalen konstaterede advokaten, at købsaftalen indeholdt vilkår om, at køber skal betale den fulde tinglysningsafgift, og at sælger forestår og afholder udgiften til handelens berigtigelse. Af købsaftalens pkt. 13, 15 og 16 fremgår blandt andet: Tinglysningsafgift vedrørende skøde betales af køber. Udarbejdelse af skøde, reguleringsopgørelse, refusionsopgørelse og handlens berigtigelse i øvrigt betales af sælger. Køber er gjort bekendt med at medvirkende ejendomsmægler ikke kan være formidler for begge parter i samme handel. Køber er vejledt om behov og mulighed for at have egen rådgiver og er opfordret til at søge egen rådgiver. CC berigtigelse og skødeskrivning Det er mellem sælger og CC aftalt, at CC, som en accessorisk ydelse på sælgers vegne forestår handlens berigtigelse, herunder udarbejdelse og tinglysning af skøde og evt. pantebrev og udarbejdelse af refusionsopgørelse m.v.

2 ADVOKATFORBEHOLD Nærværende handel er betinget af købers advokats godkendelse af handlen som helhed. Kontantpris, udbetaling og overtagelsesdag er dog endeligt aftalt, og kan ikke gøres til genstand for yderligere forhandling. Det samme gælder aftalen om at CC berigtiger handlen på sælgers vegne Den 13. juni 2007 meddelte klagers advokat til indklagede, at handlen kunne godkendes på følgende betingelser: Købsaftalens pkt. 13 og 16 vedr. handelsomkostninger og vederlag samt advokatforbehold kan ikke godkendes. Jeg aftalte med klienten, at hvis købsaftalen blev underskrevet, skulle det være med forbehold for advokatgodkendelse. De indsætter et delvis advokatforbehold i strid med denne aftale. Omkostninger i handelen skal ske på sædvanlige vilkår for området her, dvs. køber forestår og betaler for berigtigelse af handelen, mens retsafgiften deles ligeligt mellem køber og sælger. Efterfølgende kontaktede CC køberne af ejendommen og oplyste, at hvis ikke CC skrev skødet, kunne køber ikke købe huset. Den 15. juni 2007 meddelte klagers advokat indklagede, at For mine klienters skyld accepterer jeg derfor under protest, at De skriver skødet, men har samtidig fremsendt en klage over Deres adfærd til Klagenævnet for Ejendomsformidling. Der blev herefter indgået købsaftale på de oprindelige vilkår. Parternes bemærkninger: Klageren har ved skrivelse af 30. juli 2007 anført, at: Jeg mener ikke, at mægleren forsvarligt kan repræsentere både køber og sælger i samme handel, ligesom jeg mener, at det er imod god ejendomsmæglerskik, at mægleren som sælgers repræsentant kontakter køber direkte og meddeler, at advokatens vilkår for godkendelse ikke kan accepteres, i stedet for at kontakte købers advokat og tage denne diskussion. Klageren har endvidere ved skrivelse af 18. september 2007 anført, at: På råd fra undertegnede (advokat KK) inden mødet med mægleren tilkendegav køberen inden underskrift af aftalen, at handlen skulle godkendes af undertegnede. En mægler med bare en vis erfaring, kan ikke være i tvivl om, at denne godkendelse skal omfatte samtlige vilkår i handlen. Ved at undtage en række vilkår fra advokatforbeholdet har mægler misbrugt sin position som den erfarne overfor en uerfaren forbruger. Vilkåret, at køber alene betaler registreringsafgift er i åbenlys strid med sædvane, hvad mægler ikke kan være i tvivl om. Ligeledes kan mægler ikke være i tvivl om, at en køber, der på forhånd oplyser at være repræsenteret af advokat, ønsker, at advokaten udarbejder og ekspedere skøde. Dette er kendt sædvane. Ved at indsætte vilkåret om, at mægler skal forestå berigtigelsen og ved efterfølgende at meddele køber, at køberne ikke kan kø-

3 be huset, hvis de fastholder kravet om, at deres advokat skal forestå berigtigelsen, handler mægler både åbenlyst uetisk og i strid med Lov om Ejendomsomsætning 23. Indklagede har ved skrivelse af 29. august 2007 nedlagt påstand om frifindelse, og har til støtte for sin påstand anført følgende: Af de forbrugeretiske regler, som er udarbejdet i samarbejde med forbrugerrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening, og som udtrykker, hvad der er god ejendomsmæglerskik, jf. punkt 1.3., fremgår det ikke, at der er et forbud mod at ejendomsmægleren kontakter køber direkte udenom købers advokat. Dette vil også alt andet lige være meget upraktisk, og advokater ville blive inddraget i alt for mange forhold, som ikke vedrører typiske advokatydelser, f.eks. overlevering af nøgler, besigtigelse af ejendomme mv. Advokat KK må da formentlig også ved en fejl have sammenblandet de advokatetiske regler med reglerne om god ejendomsmæglerskik. Af punkt i de advokatetiske regler fremgår det, at en advokat må ikke i en konkret sag henvende sig direkte til nogen, som er repræsenteret af en kollega uden dennes samtykke. Disse regler gælder naturligvis ikke for ejendomsmæglere. Skødeskrivningsforbuddet, der bl.a. omfattede ejendomsformidlere, blev ophævet med virkning fra 1. januar Lige siden har det været således, at advokatstanden har søgt at begrænse ejendomsformidleres muligheder for at skrive skøde. Fra ophævelsen af skødeskrivningsforbuddet pr. 1. januar 1997 lå det fast, at dobbeltrepræsentationsforbuddet i ejendomsomsætningslovens 15 ikke var til hinder for, at en ejendomsformidler udførte berigtigelsen for en køber, når blot der var tale om en berigtigelse, der alene omfattede ekspeditionsmæssige handlinger. Efterfølgende har retspraksis fastslået, at det var et yderligere krav, at aftalen med køber om berigtigelse først blev indgået efter, at sælger havde underskrevet en købsaftale og derved forpligtet sig over for køberen, og dette er senest ændret pr. 1. juli 2006 derved, at en aftale med køber først må indgås efter fortrydelsesfristens udløb. Det er fortsat ikke i strid med ejendomsomsætningslovens 15 s forbud mod dobbelt repræsentation, at en ejendomsformidler, som har en ejendom i opdrag for en sælger, forestår berigtigelsen på vegne af en køber. Så meget desto mere er det ikke i strid med ejendomsomsætningslovens 15, at berigtigelsen forestås på vegne af sælger. Det forhold, at en ejendomsformidler på vegne af en sælger forestår berigtigelsen, udgør en legitim varetagelse af sælgers interesser.

4 Der består i Danmark betydelige forskelle i praksis for, hvem der udarbejder skøde (sælger eller køber), og hvem der betaler omkostningerne til tingslysnings- og registreringsafgift. Det forhold, at selve berigtigelsen og de ekspeditioner, der er forbundet hermed, forestås af sælgers rådgiver, udelukker ikke, at køber antager egen rådgiver, således som det også skete i nærværende sag. Indklagede har hverken overtrådt bestemmelser i ejendomsomsætningsloven eller handlet i strid med god ejendomsmæglerskik. Indklagede har som rådgiver for sælger søgt at varetage sælgers interesser på bedst mulig måde, herunder i det forhandlingsbeløb, som udspandt sig med klagers advokat, at sikre sælgers økonomiske interesser ved ikke at give køb på hverken pris eller andre økonomiske vilkår i handlen. Det er helt sædvanligt, at der i forbindelse med indgåelse af en købsaftale gennemføres et forhandlingsforløb, og hvor det endelige resultat afhænger af, hvilken af parternes forhandlingsstyrke og evner der er bedst. Indklagede har taget den fulde konsekvens af ejendomsomsætningslovens forbud mod dobbeltrepræsentation ved også at forestå berigtigelsen på vegne af sælger. Det er hverken i strid med ejendomsomsætningsloven eller god ejendomsmæglerskik, at en ejendomsformidler på vegne af sælger forestår berigtigelsen, at en ejendom (selvom den er beliggende i Fyn) udbydes på vilkår, at køber skal betale den fulde tinglysnings- og registreringsafgift, således som det er tilfældet i stort set alle handler øst for Storebælt, at en ejendomsformidler tager direkte kontakt til en køber. Indklagedes måde at gennemføre formidlingen og berigtigelsen på, svarer i øvrigt til de ydelser, som udbydes af Danske Boligadvokater, jf. eksempelvis vedlagte bilag B. Indklagede har ved skrivelse af 1. oktober 2007 videre anført, at: Om advokatforbeholdet skal det for det første bemærkes, at det ikke er i strid med god ejendomsmæglerskik ikke at indsætte et advokatforbehold og heller ikke i strid med nogen sædvane. Såfremt parterne bliver enige om, at indsætte et advokatforbehold, kan det naturligvis omfatte (i) et og alt, (ii) alene juridiske ydelser eller (iii) det mindre man måtte blive enige om, ved f.eks. udtrykkeligt at undtage visse områder eller vilkår fra advokatforbeholdet. I nærværende sag blev parterne enige om, at visse ting skulle undtages fra advokatforbeholdet. Formålet med 23, stk. 1, er at forhindre, at formidleren lægger pres på parterne, således at de tvinges til at aftage ydelser, der ikke er nødvendige for formid-

5 lingshvervets korrekte udførelse, f.eks. at køber presse til at vælge en bestemt finansieringsform. I nærværende sag er handlen ikke betinget af, at parterne har skullet aftage unødvendige ydelser, og det bestrides derfor, at den nævnte lovbestemmelse skulle være overtrådt. Disciplinærnævnets begrundelse og resultat: Det er ikke i strid med 15 eller andre bestemmelser i lov om omsætning af fast ejendom, at en ejendomsmægler skriver skøde på sælgerens vegne. Det er uomtalt i loven, hvilken af parterne i en ejendomshandel, der skal afholde udgiften til de forskellige ydelser, herunder tinglysningsafgiften. Det står således parterne frit for at aftale fordelingen af udgifterne, herunder at fravige sædvane. Sælger kan således godt gøre selve handlen betinget af, at hans repræsentant, ejendomsmægleren, skal forestå berigtigelsen. Det står endvidere parterne frit for, om købet skal være betinget af købers advokats godkendelse af dele eller hele aftalegrundlaget. De vilkår, som i nærværende sag er undtaget for advokatforbehold, er alle vilkår, hvor der mellem parterne er aftalefrihed. Herefter og da der i øvrigt ikke er godtgjort omstændigheder, hvorefter indklagede skulle have handlet i strid med god ejendomsmæglerskik, frifindes indklagede. Thi bestemmes: Indklagede, Ejendomsmæglerfirmaet CC, frifindes. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 13, stk. 3. Mikael Sjöberg

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for notatet....1 2. Kommunens praksis ved udfærdigelse af skøde m.v...1 2.1. Parcel- og sommerhusgrunde...1

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere