1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse Socialforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen"

Transkript

1 - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at borgeren har et ansvar for sin egen situation. Den enkelte skal have den nødvendige støtte til aktivt at kunne løse sine problemer. Støtten gives både gennem krav til den enkelte og ved at tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, ønsker og behov. Tilbuddene skal støtte den enkelte til at leve et selvstændigt liv, uafhængig af det sociale hjælpesystem. Desuden regulerer Sundhedsaftalen mellem Kommune og Region dele af socialpsykiatriindsatsen. Inden for Socialforvaltningens område har Byrådet vedtaget følgende politikker: Aarhus Kommunes Børn- og unge-politik (5. november 2008) Udviklingsplan for indsatsen i forhold til udsatte børn og unge (4. februar 2009) Hjemløseplanen (10. juni 2009) 2. Mål for effekt og ydelser 2.1. Overordnede effektmål Det er Aarhus Kommunes vision at fremme social inklusion og medborgerskab for de mest udsatte borgere. Det betyder, at der skal gives støtte og plads til de mest udsatte borgere, så de kan indgå som ansvarlige og respekterede deltagere i det sociale fællesskab. Det kræver, at vi understøtter en mobilisering af de nødvendige ressourcer hos den enkelte og i det offentlige og private netværk. Overordnede effektmål Børn, unge og familier med særlige behov skal - ud fra en individuel vurdering - have støtte til at klare egne vanskeligheder i eget miljø. Familien/barnet skal have indflydelse på og ansvar for løsningen af egne problemer. På handicapområdet skal indsatsen understøtte mulighederne for, at personer med handicap og deres familier kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret. På området for socialpsykiatri og udsatte voksne skal indsatsen understøtte mulighederne for at personen kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret. Voksne med misbrugsproblemer skal tilbydes og motiveres til at indgå i et behandlingsforløb. Målet er afvænning/ stoffrihed, periodevis afvænning/ stoffrihed eller i det mindste en forbedret livskvalitet.

2 - 2 - Brugernes ansøgninger og spørgsmål om hjælp skal behandles i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den relevante sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Brugerne skal mødes med respekt og forståelse og sikres en hurtig og kompetent sagsgang. Brugerne skal tilbydes en helhedsorienteret og koordineret indsats. 2.2 Delmål og målopfyldelse Børn, unge og familier Delmål 1: Familier, børn og unge får det bedre (Effektmål) Aarhus Kommune ønsker at vide, om vi bidrager til, at udsatte børn og unge og børn og unge med handicap får det bedre. Derfor sætter vi fokus på, hvordan brugerne har det før, under og efter den sociale indsats. Vi følger udvikling og adfærd, familieforhold, skole og beskæftigelse, sundhedsforhold, fritid og venskaber, hverdagsliv, misbrug, kriminalitet, selvhjulpenhed, tilknytning, livsduelighed og kommunikation. Der skal gennemføres resultatdokumentation for de væsentligste tilbud til børn og unge. Resultatdokumentationen er implementeret på ungeområdet, og der er i 2012 opstillet succeskriterier for de forskellige parametre. På området for socialt udsatte børn og børn og unge med handicap er resultatdokumentationen fortsat under udvikling. Der fastlægges succeskriterier for socialt udsatte børn i 2013 og børn og unge med handicap følges med nøgletal. Det er målet, at andelen af socialt udsatte børn og unge med progression eller fastholdelse skal udgøre: Socialt udsatte børn Budget 2013 Socialt udsatte unge Budget 2013 Udvikling og adfærd 70% Udvikling og adfærd 65% Familieforhold Skole og daginstitution Sundhedsforhold Fritidsforhold og venskaber Selvhjulpenhed 60% Familieforhold 60% 60% Skole og beskæftigelse 55% 60% Sundhedsforhold 60% 60% Fritidsforhold og venskaber 60% 65% Hverdagsliv 60% Kriminalitet 60% Misbrug 55% Tilknytning 50% Kriminalitet 60% Herudover angives nøgletal for resultatdokumentation på området for børn med handicap.

3 - 3 - Resultatdokumentation for udsatte unge Effektmål Udsatte unge* R 2009 R 2010 R 2011 B 2012 B 2013 Udvikling og adfærd 61% 59% 64% 60% 65% Familieforhold 62% 65% 55% 65% 60% Skole og beskæftigelse 48% 58% 47% 60% 55% Sundhedsforhold 42% 54% 55% 55% 60% Fritidsforhold og venskaber 48% 57% 60% 55% 60% Hverdagsliv 49% 58% 57% 60% 60% Misbrug 54% 65% 49% 65% 55% Kriminalitet 55% 58% 53% 60% 60% Anm.: Resultatdokumentationen foregår i to led, idet der først foretages en vurdering af den unges aktuelle situation (status) og dernæst opstilles et individuelt mål for den unges udvikling frem mod næste status. Hvert halve år foretages en ny statusvurdering af den unge, som sammenholdes med de mål, der blev sat et halvt år forinden. *Der måles sammenlagt på: Progressionsmålet er opfyldt, progression, fastholdelsesmålet er opfyldt. Uproblematiske observationer er ikke medtaget i beregningerne. Der skal tages et mindre forbehold for sammenligninger med resultaterne på ungeområdet, da antallet af registreringer her er forholdsvist lavt. Resultatdokumentation for udsatte børn Effektmål (ændret) Udsatte unge* R 2010 R 2011 B 2013 Udvikling og adfærd 66% 68% 70% Familieforhold Skole og daginstitution Sundhedsforhold Fritidsforhold og venskaber Selvhjulpenhed Kriminalitet 56% 56% 60% 60% 54% 60% 65% 60% 60% 66% 57% 60% 62% 65% 65% 61% 60% 60% Tilknytning 63% 45% 50% Anm.: Resultatdokumentationen foregår i to led, idet der først foretages en vurdering af barnets aktuelle situation (status) og dernæst opstilles et individuelt mål for barnets udvikling frem mod næste status. Hvert halve år foretages en ny statusvurdering af barnet, som sammenholdes med de mål, der blev sat et halvt år forinden. *Der måles sammenlagt på: Progressionsmålet er opfyldt, progression, fastholdelsesmålet er opfyldt. Uproblematiske observationer er ikke medtaget i beregningerne. Resultatdokumentation for børn og unge med handicap Effektnøgletal Børn og unge med handicap* R 2011 Udvikling og adfærd Familieforhold Skole og beskæftigelse Sundhedsforhold Fritidsforhold og venskaber Selvhjulpenhed Kommunikation Livsduelighed Anm.: I 2011 var der endnu ingen dækkende data.

4 - 4 - Delmål 2: Brugerne er tilfredse (Effektmål) (ændret) Aarhus Kommune ønsker at vide, om børn, unge og familier er tilfredse med Socialforvaltningens indsatser, og om indsatsen bidrager til, at de får det bedre. Der gennemføres bruger- og pårørendetilfredshedsundersøgelser på udvalgte tilbud i Socialforvaltningen hvert andet år. Det er målet, at børn, unge og deres familier udtrykker tilfredshed med Socialforvaltningens tilbud, herunder at tilbuddene bidrager til at forbedre deres situation. I 2011 er der gennemført tilfredshedsundersøgelse med pårørende i familiepleje. I foråret 2012 er der gennemført en undersøgelse med unge i familiepleje. Der måles igen i 2013 på udvalgte tilbud på familieområdet. Tilfredshed med familietilbud: Effektmål Andel brugere i familietilbud, der er R 2009 R 2011 B 2013* Døgninstitutioner Familiepleje generelt tilfredse med servicen (Respekt, 80% 90% støtte, samarbejde og information) har en oplevelse af positiv udvikling 83% 86% *Succeskriteriet for de udvalgte tilbud i 2013 fastsættes i henhold til tidligere resultater Effektmål Andel pårørende i familietilbud, der er R 2009 R 2011 B 2013* Døgninstitutioner Familiepleje generelt tilfredse med servicen (Respekt, 80% 75% støtte, samarbejde og information) har en oplevelse af positiv udvikling 80% 75% *Succeskriteriet for de udvalgte tilbud i 2013 fastsættes i henhold til tidligere resultater Delmål 3: Flere anbringelser i familier (Ydelsesmål) Aarhus Kommune ønsker at styrke familiens ressourcer og sammenhold. Der arbejdes med at forebygge anbringelse, hvor det er muligt. Hvor der er behov for en anbringelse uden for hjemmet har Socialforvaltningen et fagligt og økonomisk begrundet ønske om, at en større andel af anbringelserne af børn og unge sker i familier. Andelen af anbragte i familiepleje skal i 2013 stige til mindst 42 % ud af samtlige anbringelser Andelen af anbragte i netværksfamilier skal udgøre mindst 6 % af alle anbringelser i Andelen af anbragte i kommunal familiepleje skal udgøre mindst 1 % af alle anbringelser i 2013.

5 - 5 - Ydelsesmål Anm.: Succeskriterier for 2011 og 2012 ændret pga. Byrådets beslutning i jan om besparelser. R 2009 R 2010 R 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 Andel af anbragte i familiepleje 29,1% 32,8% 36,8% 40,4% 42% 43% 44% 45% Andel i kommunal familiepleje 0,1% 1,2% 1% 2% 2% 3% Andelen af anbragte i netværksfamilier 2,1% 3,2% 4,4% 5,1% 6% 6% 7% 7% Andel af anbragte i familier 31,2% 36,0% 41,4% 46,8% 49% 51% 53% 55% Nøgletal (helårsanbringelser) R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 Antal helårspladser i plejefamilie Kommunale plejefamilier Antal pladser i netværksfamilier Antal pladser i socialpædagogiske opholdssteder Antal pladser i døgninstitutioner Antal pladser i øvrigt Antal pladser i alt Voksne med handicap Delmål 4: Effekten af rehabiliteringsarbejdet med personer med erhvervet hjerneskade (Effektmål) Aarhus Kommune ønsker at vide, om vi bidrager til, at voksne med handicap får det bedre. Derfor vil vi sætte fokus på, hvordan de har det før, under og efter den sociale indsats (resultatdokumentation). I 2012 gennemføres et pilotprojekt på hjerneskadeområdet, som implementeres på hele hjerneskadeområdet i Der angives nøgletal. I 2013 gennemføres desuden et pilotprojekt på ADHD-området. Delmål 5: Inklusion af udviklingshæmmede på arbejdsmarkedet (Effektmål) Social- og Beskæftigelsesforvaltningen har i 2012 udviklet en model for inklusion af udviklingshæmmede på arbejdsmarkedet. Gennem partnerskabsaftaler er der etableret praktikpladser for udviklingshæmmede med henblik på efterfølgende ansættelse i skånejob på virksomheden. Indsatsen fortsættes i 2013 med det formål at fastholde de udviklingshæmmede, som er kommet i skånejob og indgå yderligere partnerskabsaftaler om oprettelse af flere skånejob til udviklingshæmmede. Forventet målopfyldelse: B 2012 B 2013 Antal borgere i job 40 60

6 - 6 - Delmål 6: Brugerne er tilfredse (Effektmål) Aarhus Kommune ønsker at vide, om voksne med handicap er tilfredse med Socialforvaltningens indsatser, og om indsatsen bidrager til, at de får det bedre. Der gennemføres bruger- og pårørendetilfredshedsundersøgelser på udvalgte tilbud i Socialforvaltningen hvert andet år. Det er målet, at voksne med handicap udtrykker tilfredshed med Socialforvaltningens tilbud, herunder at tilbudene bidrager til at forbedre deres situation. Der måles i 2012 på tilfredshed med bostøtte, bofællesskaber og boformer til voksne med handicap. I 2013 er der ingen måling på dette område. Effektmål Andel brugere, der er R 2007 R 2008 * R 2009 R 2010 R 2011 B 2012 B 2013 Generel tilfredse med servicen (Respekt, støtte, samarbejde og information) - 84% - 84% - 84% - Har en oplevelse af positiv udvikling - 81% - 80% - 80% - Tilfredse ud fra en samlet subjektiv vurdering - 81% - 79% - 79% - Delmål 7: Ingen venteliste til dag- og beskæftigelsestilbud og bostøtte, boformer og bofællesskaber til voksne med handicap (Ydelsesmål) Aarhus Kommune ønsker mindst mulig ventetid for borgerne. Der skal ikke være venteliste til dag- og beskæftigelsestilbud, bostøtte, boformer og bofællesskaber for voksne med handicap. Som følge af budgetforliget 2012 er det besluttet at afsætte driftsmidler til afvikling af ventelisten på boformer og bofællesskaber for borgere med handicap. Der er pr. 8. august borgere på venteliste (brutto-ventende), og alle borgere skal pr. 1. januar 2016 have et permanent botilbud. Enhver person over 18 år, der har behov og ønske om et dag- og beskæftigelsestilbud, skal have et tilbud senest ved udgangen af hvert kvartal Der er ingen venteliste til bostøtte for voksne med handicap. Ventelisten til boformer og bofællesskaber for borgere med handicap skal afvikles frem til Ydelsesmål Personer på venteliste til R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 B 2012 Dag- og beskæftigelsestilbud Bostøtte for voksne med handicap Ydelsesmål Afvikling af venteliste til boformer og bofællesskaber B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 Maksimalt antal borgere til venteliste til boformer og bofællesskaber

7 Ny kategorisering Budget Forventet udvikling i antal bruttoventende til boformer og bofællesskaber B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 Venteliste, udgangspunkt Permanente pladser etableret Midlertidige pladser forudsat (ultimo året, ej helårspladser Venteliste ultimo året Nøgletal Pladser i alt i dagtilbud for voksne med handicap R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 Antal helårspladser Nøgletal Antal pladser i botilbud til voksne med handicap R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 Bostøtte i eget hjem ( 85) Bostøtte i botilbud ( 85) Bostøtte i bofællesskaber ( 85) Botilbud i midlertidigt ophold 4 7 ( 107) Egne boformer ( 108) Egne beskyttede boliger og plejehjem ( 192) Andre kommuner, regioner og private ( 85) I alt Nøgletal Voksenhandicap - pladsbehov R 2006 R 2007 R 31/8 2008* R 2009 R 2010 R 2011 Bostøtte Bofællesskaber Boformer Opholdssted 5 2 Aflastning Døgntilbud, Driftsområdet for Familier, Børn og Unge Samlet pladsbehov MSO -1 Samlet pladsbehov 95 * Opgjort i forbindelse med Budgetforlig

8 - 8 - Voksne med sindslidelse og udsatte voksne Delmål 8: Effekt af misbrugsbehandlingen (Effektmål) Aarhus Kommune ønsker at bidrage til, at brugere med misbrugsproblemer opnår stoffrihed. 45 % af brugere, der har været indskrevet til behandling i hashgruppe, skal efter endt behandling have reduceret forbruget eller helt være ophørt Ved gennemførelse af døgnbehandlingsforløb skal raten af succesfuld udskrivning udgøre: o Døgnbehandlingsophold: 90 % o Halvvejshuset: 90 % Effektmål Succesfuld udskrivning R 2009 R 2010 R 2011 B 2012 B 2013 Behandling i hashgruppe 45% Døgnbehandlingsophold 40% 93% 93% 55% 90% Halvvejshuset 62% 57% 90% 50% 90% Delmål 9: Effekt af socialpsykiatriens recoveryindsats (Effektmål) Aarhus Kommune ønsker at vide, om vi bidrager til at voksne med sindslidelse og særligt socialt udsatte får det bedre. Derfor vil vi sætte fokus på, hvordan de har det før, under og efter den sociale indsats (resultatdokumentation). I 2012 gennemføres et pilotprojekt på bostøtteområdet. I 2013 implementeres resultatdokumentationen på hele bostøtteområdet. Der angives nøgletal. I 2013 pilottestes resultatdokumentation på boformer. Delmål 10: Effekt af alkoholbehandlingen (Effektmål) Aarhus Kommune ønsker at bidrage til, at brugerne slipper af med deres alkoholmisbrug. Efter tre måneder i behandling Må 63 % af brugerne ikke have et overforbrug af alkohol den seneste måned Må 45 % af brugerne ikke have dage med oplevede alkoholproblemer den seneste måned. Effektmål Effekt af alkoholbehandling R 2008 R 2009* R 2010 R 2011 B 2012 B 2013 Uden overforbrug af alkohol den seneste måned 67% - 62% 63% 63% 63% Ingen dage med oplevede alkoholproblemer den seneste måned *) Intet resultat på grund af datasystemproblemer 55% - 47% 44% 45% 45%

9 - 9 - Nøgletal Effekt af alkoholbehandling (antal dage) Antal dage med overforbrug af alkohol den seneste måned R2008 R 2009* R 2010 R 2011 Indskrivning 14, ,4 Opfølgning 3,5-3,5 3,4 Udskrivning 0,9-0,6 1,9 Antal dage med oplevede alkoholproblemer den seneste måned Indskrivning 17,8-16,3 17,6 Opfølgning 5,6-5,7 5,9 Udskrivning 2-0,8 1,8 *) Intet resultat på grund af datasystemproblemer Delmål 11: Færre hjemløse (Effektmål) Med afsæt i den nationale hjemløsestrategi har Aarhus Kommune i 2012 arbejdet på at styrke indsatsen overfor hjemløse. Den nationale hjemløseplan udløber i Det er endnu uafklaret, om der i forlængelse heraf vil blive taget et nyt nationalt initiativ på hjemløseområdet, eller om der i øvrigt kan skaffes finansiering til fortsættelse af indsatsen. Det foreslås, at området følges med nøgletal, og at der efter afklaring af finansieringssituationen fastsættes succeskriterier. Der angives nøgletal i forhold til: Antallet af unge på forsorgshjem Antallet af gadesovere Antallet af personer der løslades fra fængsel uden afklaring af boligsituation Antallet af personer, der udskrives fra hospital uden afklaring på boligsituation I øvrigt fastholdes målet: 90 % af særligt socialt udsatte på forsorgsinstitutioner må maksimalt opholde sig der i 120 dage. Effektmål, hjemløse R 2008 R 2009 R 2010* R 2011 R 2012 R 2013 Antallet af gadesovere Antallet af unge med ophold på forsorgshjem Antallet af personer, der løslades fra fængsel uden afklaring på boligsituation Antallet af personer, der udskrives fra hospital uden afklaring på boligsituation *De manglende tal regnskabstal for 2010 afrapporteres af SFI i juni 2011 på baggrund af en tælling i uge 6. Effektmål, forsorgshjem Voksne på forsorgshjem under 120 dage R 2006 R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 B 2012 B 2013 Ophold under 120 dage - 86% 90% 90% 85% 81% 90% 90% Nøgletal Voksne på forsorgshjem R 2005 R 2006 R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 Pladser i alt

10 Delmål 12: Brugerne er tilfredse (Effektmål) Aarhus Kommune ønsker at vide, om voksne med sindslidelse og udsatte voksne er tilfredse med Socialforvaltnings indsatser, og om indsatsen bidrager til at de får det bedre. Der gennemføres bruger- og pårørendetilfredshedsundersøgelser på udvalgte tilbud i Socialforvaltningen hvert andet år. Det er målet, at voksne med sindslidelse og udsatte voksne udtrykker tilfredshed med Socialforvaltningens tilbud, herunder at tilbuddene bidrager til at forbedre deres situation. I 2013 måles der på området. Effektmål Andel brugere i botilbud, der er R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 B 2012 B 2013 generelt tilfredse med servicen (Respekt, støtte, samarbejde og information) 87% % - 87% har en oplevelse af positiv udvikling 75% % - 75% tilfredse ud fra en samlet subjektiv vurdering 82% % - 84% Delmål 13: Ingen ventelister til dagtilbud og bostøtte for sindslidende, udsatte og misbrugere (Ydelsesmål) Aarhus Kommune ønsker mindst mulig ventetid for borgerne. For 2013 er målet: Der er ingen venteliste til dagtilbud for sindslidende, udsatte og misbrugere Der er ingen venteliste til bostøtte for sindslidende, udsatte og misbrugere. Ydelsesmål Personer på venteliste til dagtilbud og bostøtte for sindslidende, udsatte og misbrugere R 2010 Databrud* R 2011 B 2012 B 2013 Antal ventende til dagtilbud Antal ventende til bostøtte * I 2010 er alene opgjort antal sindslidende på venteliste. Fra 2011 er ventelisten opgjort for både sindslidende, udsatte og misbrugere Anm.: For dagtilbud relaterer tallet sig til borgere, der står på venteliste efter en transaktionstid på tre måneder fra visitationstidspunktet, og hvor Aarhus Kommune er betalingskommune. Nøgletal Personer på venteliste til bofællesskaber og boformer for voksne med sindslidelse, udsatte misbrugere R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 Databrud * R 2011 Bofællesskaber **6 Boformer Frem til 2010 er alene opgjort antal sindslidende på venteliste. Fra 2011 er ventelisten opgjort for både sindslidende, udsatte og misbrugere ** Til afvikling af ventelister til bofællesskaber er der taget initiativ til etablering af 28 lejligheder i Grøfthøjparken successivt i perioden 2012 til Anm.: For bofællesskaber og boformer relaterer nøgletallet sig til borgere, der står på venteliste efter en transaktionstid på tre måneder fra visitationstidspunktet, og hvor Aarhus Kommune er betalingskommune.

11 Nøgletal Pladser i dagtilbud og botilbud for voksne med sindslidelse R 2004 R 2005 R 2006 R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 Databrud * R 2011 Antal helårspladser i dagtilbud Antal helårspladser i botilbud * Frem til 2010 er alene opgjort antal sindslidende på venteliste. Fra 2011 er ventelisten opgjort for både sindslidende, udsatte og misbrugere Delmål 14: Sagsbehandling af god kvalitet (Ydelsesmål) For at forbedre effekten af indsatsen ønsker Aarhus Kommune hurtig behandling af brugere med stof- og alkoholmisbrug. Alle voksne med stofmisbrug, der ønsker behandling, skal have første samtale inden 5 hverdage fra første henvendelse. Alle skal have tilbudt, at anden samtale (behandlingssamtale) afholdes inden 14 dage fra første henvendelse. Alle voksne med alkoholmisbrug, der ønsker behandling, skal have første behandlingssamtale inden 14 dage fra første henvendelse. Ydelsesmål Voksne med stof- og alkoholmisbrug i behandling R 2006 R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 B 2012 B samtale inden 5 dage (stof) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. samtale inden 14 dage (stof) 99% 95% 98% 84% 78% 94%* 95% 100% Samtale inden14 dage (alkohol) - 99% 100% 98% 100% 97% 100% 100% *) Databrud: Fra 2011 er succeskriteriet for 2. samtale ændret fra 5 til 14 dage. Nøgletal Voksne med stof- og alkoholmisbrug i behandling R 2005 R 2006 R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 Normering (stof) Gennemsnitlig belægning (stof) Normering (alkohol) Gennemsnitlig belægning (alkohol) Socialt udsatte og borgere med handicap Delmål 15: Øget inklusion af socialt udsatte og borgere med handicap (Ydelsesnøgletal) (nyt) Som led i Budget samt budgetforlig for besluttede Byrådet at igangsætte en udviklingsproces med henblik på at styrke normalområdets ansvar, således at Socialforvaltningens målgruppe i form af handicappede og udsatte børn, unge og voksne i større omfang end hidtil skal inkluderes i samfundet. Der skal derfor arbejdes med at styrke de øvrige serviceområders ( normalområdets ) mulighed for at tilbyde og udvikle relevante tilbud til børn,

12 unge og voksne med sociale vanskeligheder eller handicap. Dette indebærer en nytænkning af opgaveløsningen og forudsætter et løbende samarbejde med de øvrige implicerede magistratsafdelinger. Der henvises i den forbindelse også til det tværgående indsatsområde for nytænkning af inklusion på familie, børn og ungeområdet under Det er Byrådets hensigt, at nærværende delmål understøtter ønsket om at opretholde et uændret serviceniveau på socialområdet i takt med den forventede betydelige befolkningsvækst i kommunen. I 2013 er målet at andelen af kommunens borgere, som i løbet af et år er brugere af Socialforvaltningens dag- og døgntilbud, svarer til niveauet for 2011 Der skal i opstilles mål for andelen af børn, unge og voksne, der visiteres til sociale døgn- og dagtilbud. Andel af børn og unge i sociale døgn- og dagtilbud (personer i procent af aldersgruppen 0-17 år) R 2010 R 2011 R 2012 B 2013 Døgntilbud 1 1,88 1,70 1,70 Dagtilbud 2 6,15 5,54 5,54 Anm.: Målet, afgrænsning m.v. er fortsat under udvikling. Note 1: Borgere med både døgn- og dagtilbud er registreret under døgntilbud. Note 2: Dagtilbud indeholder alle foranstaltninger minus døgntilbud og minus handicapkompenserende ydelser efter 41. Andel af voksne i sociale døgn- og dagtilbud (personer i procent af aldersgruppen år) R 2010 R 2011 R 2012 B 2013 Døgntilbud 1 2,11 2,22 2,22 Dagtilbud 2 1,01 1,09 1,09 Anm.: Målet, afgrænsning m.v. er fortsat under udvikling. Note 1: Borgere med både døgn- og dagtilbud er registreret under døgntilbud. Note 2: Dagtilbud indeholder alle foranstaltninger minus døgntilbud og minus handicapkompenserende ydelser efter Særlige indsatsområder 3.1 Hensigtserklæringer (2012 udgår) 3.2 Socialforvaltningens særlige indsatsområder Skole og beskæftigelse (nyt) 2011-resultaterne fra resultatdokumentation viser, at mange udsatte børn og unge ikke oplever de ønskede resultater på skole- og beskæftigelsesområdet. Samtidig viser forskning, at skole- og beskæftigelsesfaktoren er afgørende for børn og unges udvikling. Derfor er det afgørende at sikre, at et velegnet og regelmæssigt skole- og beskæftigelsestilbud er et væsentligt indsatspunkt i arbejdet omkring børn og unge med særlige behov i 2012 og 2013.

13 Analyse af skole og beskæftigelse For at kunne agere på resultater inden for skole-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet skal der skabes større indsigt i problematikkerne, årsager og sammenhænge. Analysen vil inddrage praksis, herunder resultatdokumentation, samt forskningsbaseret viden. Aktuel handleplan for skole og beskæftigelse Socialforvaltningen har med afsæt i resultatdokumentationsresultaterne fra 2011 igangsat en opfølgning og analyse af problematikkerne på to niveauer. Dels er der på de enkelte tilbud igangsat initiativer, dels arbejdes der på en samlet handleplan, der skal medvirke til at forbedre resultaterne. Planen skal sikre systematik og sammenhæng mellem relevante aktører: Hvem gør hvad, hvornår og hvordan? For at skabe helhedsorienterede, sammenhængende og inkluderende indsatser etableres et tæt og forpligtende tværsektorielt samarbejde mellem Socialforvaltningen, Beskæftigelsesforvaltningen og Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Analyse og handleplan afrapporteres i Regnskab Nytænkning af inklusion (nyt) Byrådet har truffet beslutning om Nytænkning af Inklusion i budget 2012 og Det er besluttet, at der skal tænkes inklusion i en bredere forstand og et i større omfang end tidligere. Der er enighed om, at der er en meget stor fælles udfordring: Den markante bevægelse fra normalområdet til specialområdet. Denne fælles udfordring kræver bl.a. nytænkning og udvikling både indenfor opgaveløsningen på normalområdet, det specialiserede område samt i overgangene herimellem. I forbindelse med nytænkning af opgaveløsningen i forhold til øget inklusion er der iværksat en række tiltag. Der er blandt andet sat særlig fokus på bydelen Tilst, hvor der laves en fælles udvikling og afprøvning af inklusionsinitiative og der er iværksat en kommunikativ forandringsproces. Herudover arbejdes med en fælles strategisk tilgang til arbejdet med at inkludere flere på tværs herunder organisationens evne til at opbygge kapacitet til inklusion og skabe mindset for inklusion og fremme inkluderende praksis. Det er dertil besluttet, at Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse skal udarbejde et inklusionsbarometer, der skal følge udviklingen gennem mål og nøgletal. Aarhus Kommune har derudover indgået kontrakt med Socialministeriet om at være en del af Projekt Forebyggelseskommuner, som ligger i forlængelse af det allerede igangsatte projekt om tidlig og forebyggende indsats. Samtidig har Aarhus Kommune ansøgt om at indgå i projektet Partnerskab om Inklusion i Ministeriet for Børn og Undervisning og forventer svar på ansøgningen i november I 2013 vil der være særligt fokus på nytænkning af inklusion (i samarbejde med Magistratsafdelingen for Børn og Unge). Implementering af Fælles om Social Inklusion. Arbejdet med at understøtte en nytænkning af social inklusion vil blive omsat yderligere, således det bliver tydeligere, hvordan vi nærmer os hinanden i samarbejdet på tværs og når de opstillede mål. Implementering af og opfølgning på lokale udvikling og afprøvning af inklusionsinitiativer i bydelen Tilst Styrket fælles kompetenceudvikling og samarbejde på tværs af faggrænser Den fælles tilgang Fælles om Social Inklusion, implementering og opfølgning på inklusionsprojekter og kompetenceudviklingstiltag afrapporteres i Regnskab Afrapporteres i regnskab 2013.

14 Styrkelse af ADHD-indsatsen (nyt) ADHD er en diagnose i hastig vækst for både børn og voksne, og Socialforvaltningen bliver bedt om at yde hjælp til stadigt flere borgere med ADHD eller ADHD-lignende problemstillinger. Der er således behov for at udarbejde en egentlig ADHD-strategi, der tager stilling til, hvor og hvordan borgere med ADHD bedst hjælpes i Socialforvaltningen. Analyse af ADHD-området Der igangsættes et analysearbejde, der skal sikre et veloplyst beslutningsgrundlag forud for vedtagelsen af en fremtidig samlet ADHD-strategi. Analysen vil bygge på forskningsviden såvel som viden fra erfarne praktikere og brugere og lede frem til en række velbeskrevne scenarier for en fremtidig ADHD-indsats, der kan danne beslutningsgrundlag for en samlet ADHDstrategi. Analyseresultatet foreligger ved udgangen af Aktuel handleplan for ADHD-området Sideløbende med analysearbejdet arbejdes der løbende med en aktuel handleplan for, hvordan man på kort sigt kan tilrettelægge udredning af og hjælp til borgere med ADHD eller ADHDlignende problemstillinger. I den aktuelle handleplan bliver der arbejdet med: At udvikle mindre intensive tilbud til borgere med ADHD end individuel bostøtte Oprettelse af gruppebaserede tilbud, der bygger på psykoedukation og mestring Oprettelse af café og samværstilbud, hvor borgere med ADHD kan hjælpe og støtte hinanden samt få hjælp fra frivillige Generel justering af serviceniveau, så flere kan hjælpes for færre midler At styrke og koordinere det fællesfaglige vidensgrundlag om ADHD hos medarbejdere i Socialforvaltningen Analyse og handleplan afrapporteres i Regnskab Styrket sundhedsindsats Familier, børn og unge I Familier, Børn og Unge omhandler sundhedsindsatsen kost og motion, samt indsatser i forhold til stofmisbrug og alkohol. Generelt er der på Familier, Børn og Unges område et fokus på motion og overvægt blandt børn og unge. På flere af institutionerne er bevægelse gennem leg en del af hverdagen og er indlejret i pædagogikken, og der arbejdes meget på at oplyse omkring sund kost. I relation til sundhedsindsatsen vedrørende alkohol og stofmisbrug er der blandt andet et samarbejde internt i Familier, Børn og Unge omkring hashproblematik i enkelte områder i Aarhus Kommune. Resultatdokumentation indgår i effektstyringssystemet. Formålet med resultatdokumentation er dels at understøtte mere kvalificerede og operationelle mål og sikre tæt opfølgning på indsatsen, og dels at få viden om den faglige effekt af det sociale arbejde. En styrket sundhedsindsats indgår som ét af flere indsatsområder i resultatdokumentationen. Udgangspunktet er, hvordan den generelle sundhedspolitik kan omsættes i konkrete initiativer for det enkelte udsatte barn og de unge, så målsætningen om, at 60 procent af børnene og de unge i 2013 oplever progression eller fastholdelse af mål, realiseres. Familier, Børn og Unge følger med resultatdokumentationen udviklingen på sundhedsområdet tæt. Det sker i såvel den kvartalsvise målopfølgning som i halv- og helårsrapporterne. I opfølgningen på 2012-årsrapporten og 1. Halvårsrapporten for 2013 rettes et særligt fokus på sundhedsområdet for såvel børne-, unge- og handicapområdet gennem en kvalitativ proces for at identificere og analysere bemærkelsesværdige resultater med henblik på at iværksætte eventuelle tiltag, der kan styrke sundhedsindsatsen i FBU.

15 Afrapporteres i regnskab Voksne med Handicap Generelt indgår der et sundhedsperspektiv i den samlede og helhedsorienterede pædagogiske og omsorgsmæssige indsats. I forlængelse af de omfattende besparelser og reduktioner af serviceniveauerne er der sket en opbremsning af en række specifikke sundhedsfremmende tiltag, f.eks. idrætsdage, generelle idræts- og friluftsaktiviteter, beboernes egen inddragelse i sund madlavning samt nedlæggelse af lokale køkkener. Med baggrund i de ændrede forudsætninger for særligt tilrettelagte indsatser, tager sundhedsindsatsen udgangspunkt i sundhedspolitikkens fokusfelter tidlig opsporing og lighed i sundhed. En involverende proces skal inspirere til nye innovative tiltag. Rygning og alkohol har allerede fået sine særlige retningslinier og kost er fortsat i fokus. Der vil blive arbejdet med følgende særlige indsatsområder i 2013: Regelmæssig lægeundersøgelse af borgernes almene sundhedstilstand (syn, hørelse, lungefunktion, ernæringstilstand, kondition, muskel-/skeletproblemer m.m.) At skabe lige muligheder for sundhed, trivsel og fysisk aktivitet. Der afvikles på andet år et Sundhedsfremme projekt for personaler (Sundhedsfremme- Bevægelse-Inklusion), som bl.a. har som mål at afsmitte med mere fysisk aktivitet til målgruppen. Igangsættelse af samarbejde med eksisterende handicap-/idrætsforeninger om mulighed for brug af f.eks. DGI-husets faciliteter. Tidlig og koordineret indsats over for børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade. Afrapporteres i regnskab Socialpsykiatri og udsatte voksne I Socialpsykiatri og Udsatte Voksne arbejdes med at understøtte social inklusion og medborgerskab for borgere, der tilhører målgruppen samt sikre helhedsorienteret rehabilitering. Derfor arbejdes med at lave brobygning til eksisterende tilbud og sikre lige adgang til de muligheder, der findes i det omkringliggende samfund herunder sundhedsområdet. Generelle sundhedsindsatser En række aktiviteter under SUV s tilbud understøtter de områder, som sundhedspolitikken har fokus på. Her kan fx nævnes: Rygestopkurser Center for Misbrugsbehandling og Center for Alkoholbehandling arbejder med sundhed på det somatiske område Udviklingsområder Sundhedsindsatsen styrkes yderligere når strategien for Helhedsorienteret rehablitering Sammenhæng i indsatsen og social inklusion udfoldes. Der er særligt fokus på at styrke samarbejdet med Sundhedscentrene. Der skal i løbet af 2013 foretages en undersøgelse af, hvorvidt Sundhedscentret (Folkesundhed Aarhus) oplever styrket kvalitet i samarbejdet med Socialforvaltningen. Afrapporteres i regnskab Velfærdsteknologi Aarhus skal være førende Af budgetforliget for fremgår det at flere ældre/borgere med handicap om året skal være mere selvhjulpne i egen bolig ved brug af velfærdsteknologi fra Brugen af velfærdsteknologi kan med fordel udbredes til flere funktioner, særligt på ældre- og handicapområdet. Aarhus Kommune skal stille teknologi til rådighed for borgere på alle relevante områder. Samtidig skal kommunen tilbyde undervisning i brug af teknologien, så de nye

16 løsninger bliver en naturlig del af hverdagen. Det gælder både ældre og borgere med handicap, som skal lære at gøre hverdagen nemmere med teknologi, såvel som børn og deres forældre, der kan bruge teknologi til at fremme læring. Socialforvaltningen vil i forlængelse heraf arbejde med følgende indsatsområder: Pilotprojekt omhandlende afprøvning af individuelt tilpassede bade- og hygiejnestole til svært handicappede. Der vil i 2013 være en løbende måling af, om brugeren oplever en forbedret indsats samt om personalet oplever færre belastninger. Bostøtte via web cam til voksne med senhjerneskade, autisme og udviklingshæmmede. Indsatsen evalueres af CSU, og den forventes afsluttet i foråret Til budget 2015 vil der blive udarbejdet målemetoder til vurdering af forbedringsforslag for både brugere og medarbejdere som følge af indførelsen af ny teknologi. Afrapporteres i regnskab Beskrivelse af ydelser Socialforvaltningens service omfatter forskellige aktiviteter og målgrupper. Den sociale indsats kan inddeles i følgende serviceområder: Tilbud til børn, unge og familier med særlige behov Tilbud til voksne med handicap Tilbud til voksne med særlige sociale problemer eller misbrug. Fælles for indsatserne er, at de tager udgangspunkt i ressourcerne hos den enkelte og i det offentlige og private netværk. I Socialforvaltningen gennemføres følgende faser: Modtagelse, når borgeren henvender sig Undersøgelse i samarbejde med klient og relevante partnere Handleplan i samarbejde med borgeren Visitation/kontakt med samarbejdspartnere Selve det sociale tilbud samt opfølgning Afslutning. Tilbud til børn, unge og familier med særlige behov Kommunen har efter Serviceloven en særlig forpligtigelse til at føre tilsyn med de forhold, som børn i kommunen lever under. Ligeledes er der en forpligtelse til at sørge for, at forældre eller andre, der forsørger et barn, kan få gratis familieorienteret rådgivning. Kommunen er forpligtet til at yde hjælp i de tilfælde, hvor et barn eller en ung har vanskeligheder i forhold til sine omgivelser eller lever under forhold, som udgør en risiko i forhold til barnets trivsel, samt til at støtte forældre med børns opvækst og udvikling. Det er i et vist omfang kommunen selv, der fastlægger serviceniveauet og afgør, hvilke hjælpeforanstaltninger, der skal sættes ind med. Tilbuddene omfatter børn, unge, og familiers ophold på døgninstitutioner og børn og unges ophold i familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, tilbud om døgnaflastningsophold m.v. Hertil kommer aktivitets- og behandlingstilbud i familiebehandlingen, familieværksteder eller lignende dagtilbud, særlige tilbud via Ungdomscentret, samt støtte- og kontaktordninger for børn og unge, foruden særlige indsatser i de udsatte lokale boligområder. Ungdomscentret og SSP forestår herudover kriminalitetsforebyggelse i almindelighed. Desuden kan der ydes hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre med alvorligt syge børn eller børn med handicap. Endvidere ydes der halv friplads på dagtilbud til børn

17 med handicap, når visse betingelser er opfyldt, og der kan gives hel eller delvis friplads, når der er særlige socialpædagogiske grunde. Endelig tager Børn og Unge Vagten sig af henvendelser om børn og unge uden for almindelig åbningstid. Tilbud til voksne med handicap Socialforvaltningen skal ifølge Lov om Social Service tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddene til voksne med handicap omfatter en bred vifte af botilbud (boformer, bofællesskaber, private botilbud og bostøtte), aktivitetstilbud beskæftigelsestilbud og samværstilbud samt specialundervisningstilbud. Voksenhandicap understøtter desuden arbejdet i frivillige og private organisationer, der er leverandør af ydelser til voksne med handicap Herudover tilbyder Socialforvaltningen Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) og Ledsagelse (Ledsageordningen) til voksne med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne. BPA-ordningen gør det muligt for personer med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne at ansætte egne hjælpere. Ledsageordningen omfatter praktisk ledsagelse til personer, som ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varig nedsat funktionsevne. Endelig kan Socialforvaltningen hjælpe med bolig, hvis borgeren har et boligsocialt problem, som ikke kan løses på andre måder. Tilbud til voksne med særlige sociale problemer eller misbrug Indsatsen for de særligt socialt udsatte foregår primært med udgangspunkt i Serviceloven. Alkoholbehandlingen og Center for Misbrugsbehandling yder også behandling efter Sundhedsloven. Tilbuddene til særligt socialt udsatte voksne omfatter ambulant behandling og døgnbehandling for stofmisbrugere samt behandling af alkoholmisbrugere, herunder også familiebehandling. Socialforvaltningen tilbyder desuden en række botilbud til hjemløse eller funktionelt hjemløse borgere. Tilbudsviften består af akutte botilbud og omsorgstilbud på forsorgsinstitutioner, trænende og støttende botilbud samt udslusningsboliger. Endelig er der opsøgende tilbud og en række samværs- og aktivitetstilbud. Særligt er oprettet en beskæftigelsesrettet udførerenhed i Socialforvaltningen, der tilbyder borgere med andre problemer ud over ledighed en særlig håndholdt beskæftigelsesindsats. Et væsentligt element i indsatsen over for særligt socialt udsatte er de frivillige og private organisationer med sociale formål, der bl.a. tilbyder samværstilbud for målgruppen, og som Aarhus Kommune yder tilskud til.

18 Organisation Socialforvaltningen består af 3 driftsenheder samt et fælles sekretariat og et center for socialfaglig udvikling. Forvaltningen understøttes endvidere af de fire servicecentre i Magistratens afdeling for sociale forhold og beskæftigelse: Økonomi, Ledelsessekretariat og Kommunikation, Personale og organisation samt IT.

19 Supplerende nøgletal Nedenfor vises udviklingen i mængder på sektorens hovedområder i perioden regnskab 2007 til budget Tallene er opgjort på betalingskommunesager, dvs. de sager, hvor Aarhus Kommune har betalingsansvaret, uanset om handleansvaret tilfalder en anden kommune eller ej. Familier, Børn og Unge Antal helårspersoner, hvor Aarhus Kommune er betalingskommune R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 B 2012 B2013 ANBRINGELSER UDEN FOR HJEMMET ( ) OG DØGNOPHOLD FOR ÅRIGE ( ) Plejefamilier Kommunale plejefamilier Netværksplejefamilier Socialpædagogiske opholdssteder Kost- og efterskoler Eget værelse Døgninstitutioner* Subtotal ØVRIGE TILBUD Krisecentre mv. ( 109 og 110)** Familiebehandling mv.*** Ungdomscentrets dagforanstaltninger*** Subtotal TOTAL * Døgninstitutioner: Tallet er eksklusive sikrede døgninstitutioner ** Krisecentre: Før 2010 er kun interne pladser medregnet. Fra 2010 medregnes alle pladser efter 109 og og fremefter er derfor ikke sammenlignelig med tidligere år. Fra B2013 er både eksterne pladser og samtlige Ellengaardens pladser budgetlagt her. *** Familiebehandling og ungeteams: Fra 2010 er registreringsenheden ændret fra antal familier til antal helårspersoner og der er foretaget ændringer i afgrænsningen som følge af organisationsændringer og fremefter er derfor ikke sammenlignelig med tidligere år.

20 Voksenhandicap Antal helårspersoner, hvor Aarhus Kommune er betalingskommune VOKSENHANDICAP R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 B 2012 B2013 BOTILBUD INTERNE* Bor i eget hjem ( 85) Bofællesskaber ( 85) Botilbud ( 85) Plejehjem/beskyttede boliger ( 192) Midlertidige botilbud ( 107) Længerevarende botilbud ( 108) Subtotal BOTILBUD EKSTERNE Bor i eget hjem ( 85)* Bofællesskaber ( 85) Botilbud ( 85) Plejehjem/beskyttede boliger ( 192) Midlertidige botilbud ( 107) Længerevarende botilbud ( 108) Subtotal TOTAL - Døgntilbud DAGTILBUD INTERNE Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets og samværstilbud ( 104) Subtotal DAGTILBUD EKSTERNE Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets og samværstilbud ( 104) Subtotal TOTAL - Dagtilbud Fra 2011 anvendes en lidt ændret definition af interne/eksterne botilbud. Tidligere har køb af pladser i andre magistratsafdelinger og andre dele af Socialforvaltningen (uden for Voksenhandicap) været medregnet som eksterne, mens alle pladser med Aarhus Kommune som driftsherre fra 2011 regnes som interne. Dette medfører en lille stigning i de interne botilbud og et tilsvarende fald i de eksterne. * I 2011 er sket registrering af PGU (Praktisk Grunduddannelse) bostøttepladser. Det er privatdrevne pladser, og de er derfor medtalt i antallet af eksterne botilbud.

1.00 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

1.00 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen. Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven.

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen. Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

1.00 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Socialforvaltningen

1.00 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Aarhus Kommune. Bemærkninger

Aarhus Kommune. Bemærkninger Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab 2014 Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab 2014 Bemærkninger til regnskabet Bemærkningerne til regnskabet er sektoropdelt i overensstemmelse med sammendrag og

Læs mere

Budgetmål og indsatsområder i Socialforvaltningen 2011 og 2012

Budgetmål og indsatsområder i Socialforvaltningen 2011 og 2012 Budgetmål og indsatsområder i 2011 og 2012 Orientering til Socialudvalget Tirsdag den 10. maj 2011 Søren Frost Udviklingschef Orientering til Socialudvalget s budgetmål 2011 og 2012 Generelt Børn, Unge

Læs mere

Aarhus Kommune. Bemærkninger

Aarhus Kommune. Bemærkninger Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens afdeling Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens afdeling Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Mål og indsatsområder SUV 1. kvt Opdateret: 30. maj 2013

Mål og indsatsområder SUV 1. kvt Opdateret: 30. maj 2013 Mål og indsatsområder SUV 1. kvt. 2013 Opdateret: 30. maj 2013 1 Oversigt over fælles mål i 2013 Voksne med sindslidelse og udsatte voksne Vi får mest muligt ud af de økonomiske ressourcer Attraktiv arbejdsplads

Læs mere

Aarhus Kommune. Bemærkninger

Aarhus Kommune. Bemærkninger Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2012 Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2012 Bemærkninger til regnskabet Bemærkningerne til regnskabet er sektoropdelt i overensstemmelse med sammendrag

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Børn, unge og familier. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Børn, unge og familier. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål 2012 Opfølgning regnskab Børn, unge og familier Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende

Læs mere

Sektor 1.00 Socialforvaltningen

Sektor 1.00 Socialforvaltningen Sektor 1.00 Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi, organisation og ydelser. 1.1 Socialforvaltningens serviceområde Socialforvaltningens service omfatter forskellige

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Aarhus Kommune. Bemærkninger. til regnskab 2015

Aarhus Kommune. Bemærkninger. til regnskab 2015 Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab 2015 Regnskab 2015 Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab 2015 Regnskab 2015 Bemærkninger til regnskabet Bemærkningerne til regnskabet er sektoropdelt i overensstemmelse

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Socialforvaltningens mål og resultater 1. kvartal 2017 Til Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Socialforvaltningens mål og resultater 1. kvartal 2017 Til Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Socialforvaltningens mål og resultater 1. kvartal 2017 Til Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer VH FBU Mål Resultater Side EFFEKT (alle budgetmål) Udsatte børn bliver bedre til at mestre

Læs mere

Socialforvaltningens mål og resultater Regnskab 2016 til Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Socialforvaltningens mål og resultater Regnskab 2016 til Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Socialforvaltningens mål og resultater Regnskab 2016 til Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer VH FBU Mål Resultater s. EFFEKT (alle budgetmål) Udsatte børn bliver bedre til at mestre eget

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

- - Nøgletal på socialudvalgets område.

- - Nøgletal på socialudvalgets område. Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger. til Regnskab for 2008. Borgmesterens Afdeling. Århus Kommune

Århus Kommune. Bemærkninger. til Regnskab for 2008. Borgmesterens Afdeling. Århus Kommune Århus Kommune Bemærkninger til Regnskab for 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Bemærkninger til regnskab Bemærkningerne til regnskabet er sektoropdelt i overensstemmelse med sammendrag og regnskabsoversigt

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser

Læs mere

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring børneområdet - Nogle eksempler Sagt om faglighed og økonomi Socialministeren på samråd i april 2010: Men jeg er ikke enig i præmissen om, at jo flere penge vi bruger på området,

Læs mere

Resultatdokumentation

Resultatdokumentation esultatdokumentation esultater 2012 Ann-Britt Wetche Chef for Socialforvaltningen, Vision og målsætninger Socialforvaltningen, Hvordan ved vi, om vi lykkes med indsatserne? som pioner ift. at dokumentere

Læs mere

Notat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen.

Notat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen. Notat Emne: Til: Kopi til: Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Baggrund

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette

Læs mere

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på døgnområdet Steinar Eggen Kristensen Udvikling i antal anbringelser 2006-20112011 Der har været en stigning g i antallet af døgnanbringelser g fra

Læs mere

Budgetudfordringer på socialområdet

Budgetudfordringer på socialområdet Budgetudfordringer på socialområdet Steinar Eggen Kristensen Socialchef Oplæg for Socialudvalget 23. august 2012 Indhold Den økonomiske balance på området er genetableret! Budgetindstillinger Afvikling

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Mål og indsatsområder SUV Regnskab Opdateret: 5. marts 2014

Mål og indsatsområder SUV Regnskab Opdateret: 5. marts 2014 Mål og indsatsområder SUV Regnskab 2013 Opdateret: 5. marts 2014 1 Oversigt over fælles mål i 2013 Voksne med sindslidelse og udsatte voksne Vi får mest muligt ud af de økonomiske ressourcer Attraktiv

Læs mere

Bostøtte opretholdelse af serviceniveau

Bostøtte opretholdelse af serviceniveau Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Bostøtte opretholdelse af serviceniveau 1. Resume Bostøtten hjælper borgere

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012 PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 16 Børn og Familie Faktabeskrivelse Serviceområde 16 omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Familieorienteret rådgivning og konsulentbistand Forebyggende

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Aarhus Kommune. Bemærkninger

Aarhus Kommune. Bemærkninger Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2010 42 Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2010 42 Bemærkninger til regnskabet Bemærkningerne til regnskabet

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser Punkt 7. Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser 217-45128 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering at sagsbeskrivelsen udgør status

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume Indstilling Til Aarhus byråd via Magistraten Den 1. juni 2011 Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse

Læs mere

Byrådsindstilling. Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. juni Sociale Forhold og Beskæftigelse

Byrådsindstilling. Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. juni Sociale Forhold og Beskæftigelse Byrådsindstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2013 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Sammenhæng mellem bostøtte og beskæftigelsesindsats Forslag om at udvide budgettet til

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere