Genopslag Tønder Kommune Job og personprofil for fagchef for Børn og Unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genopslag Tønder Kommune Job og personprofil for fagchef for Børn og Unge"

Transkript

1 Genopslag Tønder Kommune Job og personprofil for fagchef for Børn og Unge 4. december 2015

2 1. Indledning Tønder Kommune skal have ny fagchef for Børn og Unge. En fagchef, der skal have tilstrækkelig ballast med til at kunne udøve forandringsledelse og sikker drift med særligt fokus på især den børnefaglige sagsbehandling. Tønder Kommune er Danmarks femtestørste kommune i areal og har indbyggere i grænselandet ved porten til Europa. Her tales både dansk, tysk og engelsk. Tønder Kommune har stærke netværk i et internationalt miljø og stræber målrettet efter at være god til at samarbejde. Tønder Kommune har et erhvervsliv, som er kendetegnet ved tre verd ensførende virksomheder. Dertil kommer mange små og mellemstore virksomheder. Turismen er en væsentlig faktor for området. Den er tæt forbundet med de kulturhistoriske værdier og naturen. Tønder Kommune er hjemsted for Nationalpark Vadehavet, som er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder. På baggrund af interview med direktøren, ledelses- og medarbejderrepræsentanter er denne job- og personprofil udarbejdet, således at ansøgerne kan få et konkret billede af de krav og forventninger, Tønder Kommune har til den nye fagchef. I forhold til øvrigt relevant materiale om kommunens fakta, de faglige områder og aktiviteter henvises til Tønder Kommunes hjemmeside Ligeledes kan der rettes fortrolig henvendelse til direktør Klaus Listmann tlf eller chef for KL s Konsulentvirksomhed, KLK, Bente Buhl Rasmussen, tlf , der er konsulent på rekrutteringsopgaven. 2. Tønder Kommune Tønder Kommune vil skabe synlige resultater og være kendt for fællesskab og samarbejde. Det er et tydeligt fokusområde for Tønder Kommune at stabilisere befolkningsudviklingen ved at være dygtig til at servicere erhvervslivet, tiltrække og fastholde borgerne. Det er en kommune, hvor det er relativt billigere at bo og leve end i andre dele af landet. Tønder Kommune er en veldreven organisation, hvor der er styr på økonomien, hvilket fortsat har høj prioritet. Dette efter en årrække med stram styring af økonomien. Det er helt naturligt, at budgetterne overholdes. Som mange af landets andre kommuner har Tønder Kommune en voksende ældregruppe og et faldende børnetal ligesom befolkningstallet er faldende. 2

3 De overordnede visioner der synliggør, hvor Tønder Kommune vil hen med sin udvikling, er beskrevet i Strategiplan Strategiplanen angiver retningen for Tønder Kommune gennem de fire visioner: Handlefrihed og Initiativ Den tyske forbindelse Naturen som ressource Den aktive borger Med budgettet for sikres grundlag for stabilitet og kontinuitet i arbejdet med at udvikle kommunen til gavn for borgere og erhvervsliv. Sikring af kvalificeret arbejdskraft til de lokale virksomheder og opkvalificering af medarbejdere i kommunens virksomheder er en topprioritet i de kommende år. Tønder Kommunes administrative organisation (Bilag 2) Den samlede administration er i dag placeret i fire forskellige byer. Kommunalbestyrelsen besluttede i 2012, at administrationen skal samles i Tønder. Udbygningen af rådhuset forventes at stå færdigt primo Tønder Kommune er kendetegnet ved en generel god service og høj faglighed. Der pågår en række projekter til forbedringer af borgerservicen. Kommunalbestyrelsen er generelt åben over for en investeringsstrategi, der skaber bedre ressourceudnyttelse, god borgerservice samt besparelser på driften. Tønder Kommune arbejder med styringsaftaler, der har en rød tråd til kommunens strategiplan. Ledelse i Tønder Kommune bygger på Leadership Pipeline. Man har lige afsluttet et to-årigt lederudviklingsprojekt, som sætter fokus på ledelse og lederevaluering i Tønder Kommune. (Bilag 3) Der er et tillidsfuldt og tæt samspil mellem den politiske og den administrative ledelse. Tønder Kommune er en veldreven organisation med kort vej fra ord til handling. Der er en samarbejdskultur, hvor man ikke kun i ord, men også i handlinger vil samarbejde på tværs i kommunen. 3

4 3. Fagchefens ansvarsområder og opgaver Fagchefen får reference til direktøren for Børn og Skole, Kultur og Fritid og ansvaret for den fortsatte udvikling og drift af Børn og Unge. Et overordnet ansvar som udøves i samarbejde med ledere og medarbejdere. Der er omkring 110 ansatte. Det samlede budgetansvar er på ca. 155 mio. kr. Stillingen som direktør for Børn og Skole, Kultur og Fritid er p.t. under besættelse, og den nye direktør vil indgå i ansættelsesudvalget for chefstillingen. Fagchefen bliver en del af en ny og endnu ikke fuldt besat chefgruppe, idet Kultur og Fritid i efteråret 2015 er blevet et selvstændigt fagchefområde. Området har hidtil hørt under Børn og Unge. Den nye fagchef for Kultur og Fritid forventes ansat i begyndelsen af Børn og Unge er organiseret på nedenstående måde: Fagchefen er med til at servicere det politiske niveau og har ansvaret for, at alle relevante sager kommer til politisk behandling. Fagchefen genererer sammen med staben de politiske sager til dagsordner til udvalgsmøder i Børn- og Skoleudvalget, deltager i udvalgsmøderne og fremlægger sager 4

5 fra eget fagområde. Fagchefen medvirker sammen med direktøren til besvarelse af henvendelser fra politikere. Derudover forestår fagchefen betjeningen af Børn- og Ungeudvalget. Fagchefen får ansvaret for den overordnede strategiske ledelse af Børn og Unge i tæt samspil med lederne. Chefen skal gøre Børn og Unge til en samlet enhed blandt andet ved at sætte en fælles retning for hele Børn og Unge med de forskellige fagligheder. Fagchefen skal endvidere med sin ledelsesmæssige adfærd sikre målopfyldelse samt et effektivt og innovativt fagområde. Der er stor politisk bevågenhed på kommunens indsats for udsatte børn og unge, og i sommeren 2015 har kommunen vedtaget en genopretningsplan for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på myndighedsområdet for børn og unge. Der er tilført ressourcer til at øge antallet af sagsbehandlere og til at ansætte en kvalitetskoordinator. Derudover er der etableret et treårigt samarbejde med Socialstyrelsens Task Force. Der er allerede nu igangsat initiativer i forhold til underretninger, socialfaglige undersøgelser og handleplaner. Fagchefen går forrest og skaber rum for et godt og inspirerende arbejdsmiljø med høj faglighed og kvalitet, hvor der fremad skal arbejdes mere systematisk efter ensartede arbejdsgange. Der skal arbejdes som et hold, men naturligvis også mestres sager, der ikke er ens. Dertil skal sikres anerkendelse af vigtigheden af sammenhængskraft såvel horisontalt som vertikalt. Det tværfaglige miljø skal spille sammen til gavn for borgerne. Chefen skal ville og kunne have et tæt samarbejde (formelt som uformelt) med de øvrige fagchefer i direktørområdet Børn og Skole, Kultur og Fritid, skal interessere sig for, hvad der sker, og kunne se synergieffekter og gå efter dem. Fagchefen skal kunne skabe og udvikle det gode samarbejde med medarbejdere, faglige organisationer og ledelse på grundlag af de værdier og ledelsestilgange, der er gældende i Tønder Kommune herunder også MEDaftalen. Tønder Kommune har mål om at styrke den forebyggende og tidlige indsats, og at udsatte småbørn i øget omfang får en koordineret indsats. I det hele taget er der fokus på, at indsatser til udsatte børn og unge og deres familier i øget omfang koordineres på tværs af fagligheder og forvaltningsgrænser, og at borgeren oplever at få en sammenhængende, koordineret og optimeret indsats af kommunen. Kommunen ønsker at styrke det aktive 5

6 medborgerskab, også for de udsatte familie gennem at støtte forældres aktive medborgerskab til at mestre at tage vare på og ansvar for eget og deres børns liv. Samtidig med beslutning om strukturændringen på skoleområdet i 2011 blev det besluttet, at den skulle efterfølges af en fase 2 Helhedsløsningens Fase 2. Det betyder, at en del af personalet fra myndighedsafdelingen sammen med sundhedsplejerskerne, PPR og UU-vejlederne siden august 2014 har haft deres daglige arbejdsplads på skolerne. Fase 2 har til formål at styrke samarbejdet omkring barnet, inklusion af udsatte børn og unge, gribe ind med foranstaltninger på et tidligt tidspunkt. Fagchefen deltager i Strategiforum (direktion og fagchefer) samt Lederforum (alle Tønder Kommunes ledere). Dagsordenen for fagchefen vil på kortere sigt blandt andet være: Gennemførelse af genopretningsplanen og sikre god sagsbehandling på myndighedsområdet for børn og unge og herunder samarbejder med Socialstyrelsens Task Force Sætte tydelig retning for kvalitetsudviklingen på området og herunder sikring af, at der er de rigtige kompetencer til stede i medarbejdergruppen Sikre løbende politisk kendskab og ejerskab til genopretningsplanen herunder korrekt information om kvalitetskontrol og ledelsestilsyn Sikre stabil drift på området Indflytning på det nye rådhus påbegyndes 1. januar 2016 Samle området for Børn og Unge så man fremadrettet ser sig som en fælles enhed Følge op på og sikre succes med gennemførelse af fase 2-projektet i samarbejde med Skole og Dagtilbud Sikre opfyldelsen af de faglige og strategiske mål i Styringsaftalen for Børn og Unge Fokus på den forebyggende indsats 6

7 4. Fagchefens profil Tønder Kommune ønsker en fagchef for Børn og Unge, der i ord og handling kan udøve strategisk ledelse, men også har en stærk forståelse for maskinrummet og betydningen af høj kvalitet og effektivitet i driften. Chefen har handlekraft, der kan sikre den nødvendige udvikling på området, og skal derudover kunne og ville det tværgående samarbejde i opgaveløsningen. Chefen skal kunne magte styring og ledelse. En af chefens væsentlige ledelsesopgaver vil være at sikre fastholdelsen af den igangsatte forandringsproces, således at der skabes kvalitet og ensartethed i sagsbehandlingen. Chefen skal med andre ord kunne sikre ledelsestilsyn, som skal sikres gennem den nye kvalitetskoordinator, myndighedslederen og egen ledelse, således at medarbejderne oplever indsatsen som udviklende og støttende. Som chef for børn og unge skal du brænde for området og være ambitiøs på hele områdets vegne og dermed videreudviklingen af Tønder Kommune. Chefen forstår at prioritere og sikre, at igangsatte initiativer bliver gennemført og fører til resultater. Dermed skal chefen kunne stå i spidsen for den kulturforandring, der skal til for at resultaterne tilvejebringes. Som chef for hele Børn og Unge er du lydhør over for, hvordan de mange fagligheder tilsammen skaber gode løsninger, der sætter det hele menneske og borgeren i centrum. Chefen forventes at have god ledelseserfaring på strategisk niveau med ledelse af ledere i politisk styret organisationer. Chefen skal ville Tønder Kommune og kunne identificere sig med kommunens værdier, geografiske placering og identitet. Chefen har et borgersyn båret af ressourcer, lyst til at investere og sætte borgeren i centrum. Problemer løses sammen med borgerne og ikke for borgerne. Tønder Kommune ser gerne, at fagchefen har en videregående uddannelsesbaggrund og kan dokumentere relevant aktuel efteruddannelse også på ledelsesområdet. Chefen har solid socialfaglig viden og indsigt på børn- og familieområdet, men også med et bredere udsyn. Chefen har teorier med i den faglige bagage. 7

8 Det forventes, at den faglige ballast er præget af: en god forståelse for at agere i en politisk styret organisation. Forståelse af balancegangen i forhold til det politiske herunder et ordentligt med- og modspil samt evnen til at kunne lytte til og forstå de politiske toner. Politisk tæft og politisk forståelse. Evnen til at omsætte politiske overvejelser til faglige mål i egen organisation blik for at kvalitet skabes i det daglige arbejde og at solid drift på højt fagligt niveau er grundlaget for på sigt at gøre noget nyt, men også viljen og evnen til at sætte klare og nye krav til kvalitet og resultater indsigt og erfaring med stram økonomisk styring og økonomisk overblik og evner til at følge op på de rigtige ting og sikre kvaliteten blandt andet ved at kigge tingene efter, spørge ind og kontrollere tillid til og tro på, at de bedste resultater skabes på tværs af fagligheder, og at god ledelse på tværs af faggrænser sikrer, at man ser på borgerne som hele mennesker viljen og evnen til at løse opgaverne på tværs af organisatoriske og faglige grænser. Chefen har solid erfaring med at arbejde med kulturforandring kommunikativ styrke - både skriftligt og mundtligt. Kan såvel over for fagudvalg som organisationen tydeliggøre retning, handlemuligheder og udfordringer. Mod til at fortælle om vores successer også i svære tider, og at de gode historier skabes i det lange løb en vilje og evne til at arbejde med relationel koordinering. Når det komplekse skal fungere med fokus på det tværgående, forudsætter det en god ledelsesfaglig baggrund med en tilpas robusthed at bruge og opbygge relevante strategiske, ledelsesmæssige og faglige netværk, regionalt såvel som nationalt. Kan og vil profilere Tønder Kommune Ledelsesmæssige og personlige kompetencer Tønder Kommunes nye fagchef kan nikke genkendende til de fleste af nedenstående ledelsesmæssige kompetencer: sætter tydelig mål og retning, der fastholdes og følges af hele medarbejdergruppen. Chefen er synlig for medarbejderne, viser vejen og er klar på retningen. Følger op på målene, og at der skabes resultater 8

9 vil OLP (Offentlig Leadership Pipeline), nedbryder siloer og leder gennem ledere ved blandt andet tydeligt at definere forventninger til ledelse og resultater. Chefen er god til at samarbejde og formår at stå i spidsen for medskabelse af ledelse på tværs af fagområderne i Børn og Unge chefen har mod til at stille spørgsmål til vanetænkning, og fx om den nuværende organisering er den bedste i den aktuelle situation er som leder værdibærer og rollemodel og er kendt for en professionel lederadfærd, der kan understøtte Tønder Kommunes værdier. Fagchefen har en inspirerende tilgang og medskaber af en kultur, hvor der er respekt for og tillid til andre. Chefen er god til at lytte og inddrage andres viden ingen chef ved alting. Chefen kan sætte et klart delegeringsrum er innovativ, ser muligheder og er medskabende af nye løsninger. Fagchefen ser fejl som anledning til at lære samtidig med, at der er fokus på ordentlighed i arbejdet har gennemslagskraft og ordentlighed, empati, nysgerrighed, nærvær, inddragelse og anerkendende tilgang er naturlige kompetencer. Chefen har god situationsfornemmelse, kan stikke fingeren i jorden og er i stand til at læse omgivelserne. Nærværende personaleledelse bliver omsat til virkelighed også i de svære situationer er involverende og lyttende og har god relationel forståelse og kan yde tillidsfuld sparring. Chefen udøver ledelse med sikker beslutningsevne og med blik for målsætninger, sammenhæng og medinddragelse. Chefen har mod - også når der skal vælges omstillinger, der er udfordrende har pondus, et godt humør og udviser overskud formår at formidle et tillidsfuldt, direkte, resultatskabende og udviklende samarbejde med såvel ledere som medarbejdere og MED-organisationen 9

10 5. Ansættelsesprocedure Tønder Kommune har nedsat et ansættelsesudvalg bestående af direktøren, en chefrepræsentant, fire ledelsesrepræsentanter samt tre medarbejderrepræsentanter. Derudover har Tønder ønsket at benytte konsulentbistand fra KL s Konsulentvirksomhed (KLK) i forbindelse med ansættelsen. Ansøgningsfristen udløber torsdag den 7. januar 2016 kl , hvor ansøgninger skal være modtaget. Ansøgning sendes til KLK s chefsekretær Annette Frank Leotta på mailadresse: Ansøgere bedes anføre telefonnummer og en fortrolig mailadresse, vi kan anvende i den efterfølgende kommunikation. Ikke-elektroniske bilag eftersendes, hvis det ønskes senere i ansættelsesforløbet. Ansættelsesudvalget gennemgår sammen med konsulenterne ansøgningerne onsdag den 13. januar 2016 med henblik på at udpege kandidater til første samtale, der finder sted torsdag den 21. januar I forbindelse med denne samtale vil kandidaterne blive stillet over for én eller flere opgaver. Forberedelsen vil finde sted umiddelbart inden sam talen. Samtalen gennemføres primært af KLK under overværelse af ansættelsesudvalget. Efter første samtalerunde udvælges kandidater til en anden samtale, der finder sted mandag den 25. januar Mellem 1. og 2. samtale skal de kandidater, som er gået videre til anden samtalerunde gennemføre en test, lige som der indhentes referencer fra politikere, ledere og medarbejdere efter nærmere aftale Kandidater, der går videre til 2. samtalerunde, opfordres til at aftale et møde med den kommende direktør for området for at få uddybet job- og personprofilen samt at få svar på eventuelle spørgsmål inden anden samtale. I anden samtale vil KLK gennemgå testresultatet samt de indhentede referencer sammen med kandidaten under overværelse af ansættelsesudvalget. Herudover stiller ansættelsesudvalget spørgsmål. Efter forløbet udarbejder ansættelsesudvalget sin indstilling. 10

11 Tiltrædelsen forventes pr. 1. marts Stillingen besættes på overenskomstvilkår, og den samlede årsløn udgør ca kr. inkl. pension. For den rette person er der evt. mulighed for at forhandle en resultatslønsaftale. KLK tilbyder inden ansættelsen en opfølgende samtale til den ansøger, der er blevet valgt som ny fagchef. Efter nærmere aftale med Tønder Kommune tilbyder konsulenten en opfølgning på ansættelsen ca. ½ år efter den nye fagchefs tiltræden. Opfølgningen sker med henblik på at evaluere i hvilken grad, der er match mellem Tønder Kommune og fagchefens gensidige krav og forventninger i relation til den til jobbet udarbejdede job- og personprofil. Opfølgningen er ikke en personalejuridisk evaluering af ansættelsesforholdet. Bilag 1: Tønder Kommunes Strategiplan Bilag 2: Kommunens administrative struktur Bilag 3: Ledelsesgrundlag 11

Høje-Taastrup Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for HR-Center, Jobcenter, Sundheds- og Omsorgscenter, samt Social- og

Høje-Taastrup Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for HR-Center, Jobcenter, Sundheds- og Omsorgscenter, samt Social- og Høje-Taastrup Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for HR-Center, Jobcenter, Sundheds- og Omsorgscenter, samt Social- og Handicapcenter 9. oktober 2012 1. Baggrund Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Genopslag Kalundborg Forsyning A/S Job og personprofil for direktør

Genopslag Kalundborg Forsyning A/S Job og personprofil for direktør Genopslag Kalundborg Forsyning A/S Job og personprofil for direktør 1. august 2013 1. Baggrund Kalundborg Forsyning A/S skal have ny direktør, idet den nuværende direktør har valgt at gå på pension. Den

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 Slagelse Kommune Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 1. Baggrund Slagelse Kommune er inde i en meget spændende og aktiv udvikling af kultur- og fritidsområdet,

Læs mere

Hørsholm Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for børn og unge, det specialiserede område samt sport, fritid & kultur

Hørsholm Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for børn og unge, det specialiserede område samt sport, fritid & kultur Hørsholm Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for børn og unge, det specialiserede område samt sport, fritid & kultur 6. februar 2015 1. Baggrund Hørsholm Kommune med knapt 25.000 indbyggere

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Din primære portefølje er den del af organisationen, der hedder Skoleafdelingen : Skoleafdeling. Udviklingsenheden. Folkeskolen

Din primære portefølje er den del af organisationen, der hedder Skoleafdelingen : Skoleafdeling. Udviklingsenheden. Folkeskolen Job- og personprofil for stillingen som skolechef i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune søger en Skolechef, der med engagement, viden og indsigt kan lede kommunens samlede skole-, fritidshjem- og klubområde

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef Allerød Kommune Job- personprofil for Familiechef Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, har en veludviklet infrastruktur

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet

Læs mere

Tønder Kommune Job- og personprofil for direktør Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Tønder Kommune Job- og personprofil for direktør Social, Arbejdsmarked og Sundhed Tønder Kommune Job- og personprofil for direktør Social, Arbejdsmarked og Sundhed 13. september 2013 1. Indledning Tønder Kommune skal have ny direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed (SAS), idet

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus 1 1. Baggrund To afdelingsledere har valgt at gå på pension, og derfor søger

Læs mere

Slagelse Kommune Side 2 af 10 Job- og personprofil for arbejdsmarkedschef

Slagelse Kommune Side 2 af 10 Job- og personprofil for arbejdsmarkedschef Slagelse Kommune 13. marts 2016 Slagelse Kommune Side 2 af 10 1 Indledning Slagelse Kommune med ca. 78.140 indbyggere og ca. 6.500 medarbejdere skal have ny arbejdsmarkedschef, da den hidtidige har fået

Læs mere

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Hjørring Kommune April 2010 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Skoleleder til Glostrup Skole

Skoleleder til Glostrup Skole Job- og personprofil Center for Dagtilbud og Skole Skoleleder til Glostrup Skole 22. december 2015 1. Omgivelserne du skal navigere i Glostrup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2012. De fire gamle

Læs mere

Thisted Kommune Job- og personprofil for beskæftigelseschef

Thisted Kommune Job- og personprofil for beskæftigelseschef Thisted Kommune Job- og personprofil for beskæftigelseschef 15. august 2013 1. Indledning Thisted Kommune med knapt 45.000 indbyggere og ca. 5.000 ansatte skal have ny beskæftigelseschef. Et job med mange

Læs mere

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Baggrund Karensmindeskolen søger ny skoleleder/kontraktholder med tiltrædelse senest den 1. januar 2015. Job- og personprofilen angiver retning

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør. 24. april 2013

Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør. 24. april 2013 Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør 24. april 2013 1. Indledning Faxe Kommune har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til rekruttering af ny kommunaldirektør.

Læs mere

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår 2. Om kommunen Forventningerne 3. Det positive afsæt 4. Direktørens ansvarsområde generelt 5. Direktørens

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune August 2015 Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen

Allerød Kommune Job- og personprofil for distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen Allerød Kommune Job- og personprofil for distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen Allerød Kommune søger en distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen med tiltrædelse efter

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

Greve Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør

Greve Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Greve Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør 5. november 2010 1. Indledning Greve Kommune søger en kommunaldirektør, da den hidtidige kommunaldirektør har fået ny stilling. Et særdeles attraktivt

Læs mere

Souschef til Familie og Dagtilbudsafdelingen. Hvidovre Kommune

Souschef til Familie og Dagtilbudsafdelingen. Hvidovre Kommune Souschef til Familie og Dagtilbudsafdelingen Hvidovre Kommune Præsentation Denne job- og personprofil indledes med en introduktion til kommunen. Derefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling

Læs mere

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune GENOPSLAG Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune april 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen

Læs mere

Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune

Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune 1 Indledning Stillingen som Centerchef for det nyoprettede Center for Dagtilbud og Skole er ledig til besættelse

Læs mere

Kerteminde Kommune Job- og personprofil for Børne- og Familiechef

Kerteminde Kommune Job- og personprofil for Børne- og Familiechef Kerteminde Kommune Job- og personprofil for Børne- og Familiechef 2. november 2011 1. Baggrund Kerteminde Kommune søger en Børne- og Familiechef til en nyoprettet stilling, idet der er vedtaget en ny organisering

Læs mere

Leder af Familieværket

Leder af Familieværket Stillings- og personprofil Leder af Familieværket Syddjurs Kommune Januar 2016 Opdragsgiver Syddjurs Kommune Adresse Syddjurs Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet 87 53 50 00 www.syddjurs.dk Stilling Leder

Læs mere

Viborg Kommune Job- og personprofil for direktør for Job & Velfærd

Viborg Kommune Job- og personprofil for direktør for Job & Velfærd Viborg Kommune Job- og personprofil for direktør for Job & Velfærd Oktober 2014 1. Baggrund Viborg Kommune skal have ny direktør med ansvar for Job & Velfærd, da den nuværende direktør går på pension.

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune februar 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af Borgerservice

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som koordinator for køb og salg af jord og fast ejendom i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som koordinator for køb og salg af jord og fast ejendom i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som koordinator for køb og salg af jord og fast ejendom i Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 47.700 indbyggere og væksten

Læs mere

Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune

Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune 1 Denne job- og personprofil for Greve Kommunes nye udviklingschef indeholder: Jobbet o Introduktion o Opgaver og udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø

Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø 28.09.2012. Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø Job- og personprofil Baggrund Varde Kommune søger en ny chef til Teknik og Miljø. Varde Kommune - et godt sted

Læs mere

BilagØU_141208_pkt.26.01. Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune

BilagØU_141208_pkt.26.01. Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne-

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- niveau 1 1. april 2015 1. Baggrund Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at sikre fagligt og økonomisk

Læs mere

Genopslag Hillerød Kommune Job- og personprofil for leder i Ejendomme

Genopslag Hillerød Kommune Job- og personprofil for leder i Ejendomme Genopslag Hillerød Kommune Job- og personprofil for leder i Ejendomme 11. marts 2014 1. Baggrund Hillerød Kommune søger en leder til kommunens afdeling for Ejendomme. Afdelingen med 26 medarbejdere blev

Læs mere

Planlægnings- og Udviklingschef FynBus

Planlægnings- og Udviklingschef FynBus Job- og personprofil Planlægnings- og Udviklingschef FynBus 1. Indledning FynBus søger en Planlægnings- og Udviklingschef. Denne job- og personprofilen er udarbejdet af Genitor ApS med henblik på, at:

Læs mere

GENOPSLAG Frederikssund Kommune Job- og personprofil for it-driftschef

GENOPSLAG Frederikssund Kommune Job- og personprofil for it-driftschef GENOPSLAG Frederikssund Kommune Job- og personprofil for it-driftschef 18. marts 2016 1. Indledning Frederikssund Kommune søger en it-driftschef til IKT og Digitalisering. Det er et spændende job, hvor

Læs mere

Rekruttering af Afdelingsleder til Genbrug & Affald i Center for Natur, Miljø og Byggeri. Teknik og Miljø, Herning Kommune. Job- og kompetenceprofil

Rekruttering af Afdelingsleder til Genbrug & Affald i Center for Natur, Miljø og Byggeri. Teknik og Miljø, Herning Kommune. Job- og kompetenceprofil Rekruttering af Afdelingsleder til Genbrug & Affald i Center for Natur, Miljø og Byggeri Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indhold: 1. Baggrund 2. Organisation, vision og værdigrundlag

Læs mere

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Gribskov Kommune 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for direktør. 9. oktober 2015

Allerød Kommune Job- og personprofil for direktør. 9. oktober 2015 Allerød Kommune Job- og personprofil for direktør 9. oktober 2015 1. Baggrund Allerød Kommune søger en ny direktør med særligt ansvar for Børne- og skoleområdet samt Sundheds- og velfærdsområdet. Allerød

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

DEN KOMMUNALE DIGITALISERINGFORENING Projektchef - JOB- OG PERSONPROFIL Februar 2016

DEN KOMMUNALE DIGITALISERINGFORENING Projektchef - JOB- OG PERSONPROFIL Februar 2016 DEN KOMMUNALE DIGITALISERINGFORENING Projektchef - JOB- OG PERSONPROFIL Februar 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med det tværkommunale ansættelsesudvalg

Læs mere

Genopslag Frederikssund Kommune Job- og personprofil for fagchef til Byrådssekretariatet

Genopslag Frederikssund Kommune Job- og personprofil for fagchef til Byrådssekretariatet Genopslag Frederikssund Kommune Job- og personprofil for fagchef til Byrådssekretariatet 10. august 2015 1. Indledning Frederikssund Kommune søger en fagchef til Byrådssekretariatet. Det er et spændende

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene...

Læs mere

LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN

LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN GULDBORGSUND KOMMUNE LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN JOB- OG PERSONPROFIL Indhold VILKÅR... 3 1. Stillingen... 3 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Guldborgsund Kommune... 3 4. Den administrative organisation...

Læs mere

Skoleleder på Låsby Skole

Skoleleder på Låsby Skole JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune 1. Introduktion 1.1 Baggrund Låsby Skoles nuværende skoleleder har søgt nye udfordringer, og derfor er stillingen som skoleleder

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen 1. Indledning Da vores nuværende viceskoleleder har søgt nye udfordringer, er stillingen som viceskoleleder ledig til besættelse snarest muligt.

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Lejre Kommune Job- og personprofil for ny direktør med særligt ansvar for Byg & Miljø, Ejendomme & Trafik, Kultur & Fritid og Erhverv

Lejre Kommune Job- og personprofil for ny direktør med særligt ansvar for Byg & Miljø, Ejendomme & Trafik, Kultur & Fritid og Erhverv Lejre Kommune Job- og personprofil for ny direktør med særligt ansvar for Byg & Miljø, Ejendomme & Trafik, Kultur & Fritid og Erhverv 20. august 2015 1. Baggrund Lejre Kommune skal have en ny direktør

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør 21. september 2011 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør Job- og personprofil Baggrund Social- og Sundhedsskolen Esbjerg søger en ny direktør, der vil medvirke til at fastholde og

Læs mere

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Uddannelsesdirektør til Slagelse Kommune Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Omkring stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Slagelse Kommune

Læs mere

Ikast-Brande Kommune søger

Ikast-Brande Kommune søger Ikast-Brande Kommune søger afdelingsleder til UU Ikast-Brande Job- og personprofil 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning... 3 3. Værdigrundlag i Ikast-Brande Kommune... 3 4.

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 47.000 indbyggere og væksten forventes

Læs mere

Skanderborg Kommune Job- og personprofil for jobcenterchef

Skanderborg Kommune Job- og personprofil for jobcenterchef Skanderborg Kommune Job- og personprofil for jobcenterchef 7. september 2012 1. Baggrund Skanderborg Kommune søger ny jobcenterchef. Et job med en masse spændende udfordringer og opgaver i en tid, hvor

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE STILLINGSPROFILBESKRIVELSE FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER () Byrådet har den 27. august 2014 vedtaget en ny organisering af fritids- og ungdomsskoleområdet

Læs mere

Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse

Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse Stillings- og personprofil Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse Norddjurs Kommune April 2016 FOTO: Terma Aerostructures Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Jobprofil Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) ønsker at ansætte en centerchef med reference til direktionen. Dette notat

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder. Jyllinge Skole. Roskilde Kommune. Den 6. august 2014

Job- og personprofil. Skoleleder. Jyllinge Skole. Roskilde Kommune. Den 6. august 2014 Job- og personprofil Skoleleder Jyllinge Skole Roskilde Kommune Den 6. august 2014 Denne job- og personprofil for skoleleder, Jyllinge Skole, Roskilde Kommune, indeholder: Ø Introduktion Ø Jobbet o Rammer

Læs mere

Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune Billund Kommune Billund Kommune har ca. 26.400 indbyggere, og der er ca. 2500 ansatte i den samlede kommunale organisation ca. 1000 af dem arbejder under

Læs mere

Struer Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør

Struer Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Struer Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør 20.december 2007 1. Indledning Struer Kommune søger ny kommunaldirektør, da den nuværende gennem 18 år har valgt at gå på pension. Struer Kommune

Læs mere

STILLINGS- OG PERSONPROFIL. Servicedirektør. med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre

STILLINGS- OG PERSONPROFIL. Servicedirektør. med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre STILLINGS- OG PERSONPROFIL Servicedirektør med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Stillingsprofil... 4 Stillingsbetegnelse

Læs mere

Job- og kompetenceprofil for. Chefstilling i Direktionens Stab. Marts 2019

Job- og kompetenceprofil for. Chefstilling i Direktionens Stab. Marts 2019 Job- og kompetenceprofil for Chefstilling i Direktionens Stab Marts 2019 1 Herning Kommune søger snarest og senest pr. 1. juni 2019 en ny Chef i Direktionens Stab. Indledning Herning Kommune er med et

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,

Læs mere

Plejecenterleder Krogstenshave Hvidovre Kommune

Plejecenterleder Krogstenshave Hvidovre Kommune Marts 2014 Plejecenterleder Krogstenshave Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Derefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder,

Læs mere

Indledning Byrådet har en ambition om, at Aarhus Kommune er med til at gå forrest og markant reducere den CO 2, som Aarhus udleder

Indledning Byrådet har en ambition om, at Aarhus Kommune er med til at gå forrest og markant reducere den CO 2, som Aarhus udleder Indledning Byrådet har en ambition om, at Aarhus Kommune er med til at gå forrest og markant reducere den CO 2, som Aarhus udleder Aarhus Kommune er netop gået i gang med arbejdet med en ny Klimaplan for

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland UDKAST God ledelse og styring i God ledelse og styring i er en politisk ledet orga- tage problemer op med ledelsen, hvis der er Demokratisk udgangspunkt Dygtighed nisation, hvor regionsrådet beslutter

Læs mere

Direktør. Job- og personprofil Februar 2016

Direktør. Job- og personprofil Februar 2016 1 Direktør Job- og personprofil Februar 2016 2 Indledning Dette notat er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse af ny direktør i Ballerup Kommune. Notatet baserer sig

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Greve Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for job & socialservice samt sundhed & pleje

Greve Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for job & socialservice samt sundhed & pleje Greve Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for job & socialservice samt sundhed & pleje 1. februar 2012 1. Indledning Greve Kommune søger en ny direktør med ansvar for job & socialservice

Læs mere

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Person- og jobprofil Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Denne person- og jobprofil for distriktsskoleleder for Grønnevang Skole indeholder: Introduktion Personen Grønnevang Skole

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 1 FORORD Guldborgsund Kommunes ledelsesgrundlag lægger sig tæt op ad vores kerneopgave og er båret af den præcise retning og de værdier, der lægges til grund for kerneopgaven.

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Direktør til Center for HR Region Hovedstaden

Direktør til Center for HR Region Hovedstaden Jobprofil Direktør til Center for HR Region Hovedstaden 1. Indledning Region Hovedstaden ønsker stillingen som direktør i Center for HR besat pr. 1. august 2016 eller snarest derefter. Stillingen er blevet

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen Jesper Lund Aarhus, den 2. maj 2013 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere