ÅRSRAPPORT 2008 POST DANMARK KONCERNEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008 POST DANMARK KONCERNEN"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 28 POST DANMARK KONCERNEN

2 Organisation pr 31. december 28 Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende direktør K.B. Pedersen Direktør Torsten Fels Direktør Palle Juliussen Finans og Økonomi Direktør Torsten Fels Direktionssekretariatet Sekretariatschef Jørn Schmidt Personale Vicedirektør Hans Erik Nielsen Kommunikation Kommunikationschef Lars Kaspersen produktledelse/marketing Underdirektør SørenMichael Pihl forretningsintegration Underdirektør Herman Petersson Kunderettede forretningsenheder Interne forretningsenheder Erhvervskunder Privatkunder Kurer, Ekspres, Pakker International Post Brevproduktion og Transport Distribution Intern Produktion og Service Post Danmark Informationsteknologi Vicedirektør Anders Due Vicedirektør Søren Ravn Jensen Vicedirektør Carsten Dalbo Pedersen International direktør Finn YdeAndersen Vicedirektør Henning Christensen Vicedirektør Finn Hansen Vicedirektør Martin von Horsten Vicedirektør Jens Risgaard

3 Selskabsoplysninger og Koncernstruktur Post Danmark A/S Tietgensgade København V Tlf CVR nr Regnskabsår: 1. jan.31. dec. 28 Hjemstedskommune: København Generalforsamling Afholdes den 16. april 29 Moderselskab datterselskaber associerede virksomheder og joint ventures POST DANMARK A/S 1 pct. 1 pct. 1 pct. 51 pct. 33 1/3 pct. 2 pct. BUDSTIKKEN TRANSPORT A/S DATA SCANNING A/S POST DANMARK LEASING A/S Transportgruppen A/S eboks A/S facility network A/S 5 pct. MIE GROUP S.A. 1 pct. POST INVEST EUROPE S.A.R.L. 5 pct. DE POST N.V. / LA POSTE S.A. omsætningens fordeling 28 produkter Breve, eneret øvrige Blade og adresseløse forsendelser pakker breve, konkurrence antal ansatte fordelt efter ansættelsesområde i pct., 28 øvrige Privatkunder (posthuse) Brevproduktion og transport Distribution (postbude)

4 nøgletal Beløb i Mio. kr. RESULTATOPGØRELSE Indtægter Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse Driftsresultat (EBIT) Resultat af associerede virks. og joint ventures Finansielle poster i øvrigt Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat (1.617) 1.44 (623) (58) (217) (1.636) (598) (35) 91 (188) (1.65) (588) (46) (295) (9.778) (56) (9) (82) 1.33 (295) (9.492) 1.83 (597) 1.26 (2) (4) (357) 789 NØGLETAL EBITDA margin, pct. EBIT margin (Overskudsgrad), pct. Egenkapitalens forrentning, pct ebitda margin PCT ebit margin / Overskudsgrad PCT egenkapitalens forrentning pct

5 Indhold Året 28 i Post Danmark kort fortalt Post Danmark koncernen i overbliksform Hovedtal og nøgletal Året 28 Forventninger Post Danmarks brede produktudbud Forretningsenheder erhvervskunder privatkunder kurer, ekspres, pakker international post Produktion og processer Koncernens øvrige selskaber Medarbejdere og ledelse selskabsledelse Post Danmarks sociale ansvar Risikostyring i post danmark Aktionærforhold Regnskabsberetning Koncernregnskab 28 Moderselskabsregnskab 28 Bestyrelse og direktion Ledelsens påtegning Revisionspåtegninger

6 4 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING ÅRET 28 I POST DANMARK KORT FORTALT Forandringens vinde blæste i 28 ind over Post Danmark. Markante omlægninger af driften, forberedelser til den kommende liberalisering samt hensigtserklæring om fusion med det svenske postselskab Posten AB var blandt hovedoverskrifterne. I år 28 blev der vendt op og ned på de seneste års økonomiske fremgang verden over. Det satte også sine spor hos Post Danmark. Koncernen oplevede et betydeligt fald i afsætningen sidst på året i takt med den dalende økonomiske aktivitet. De stigende kreditomkostninger har imidlertid kun påvirket Post Danmark i mindre grad, idet koncernen har en solid egenkapital samt et stærkt cashflow. Men konsekvenserne af den økonomiske krise hvis omfang kun fremtiden kan vise vil få væsentlig betydning for Post Danmarks resultat i 29. De markante omlægninger i driften i 28 indebar en helt ny distributionsmodel med store ændringer i såvel sorteringen som omdelingen af breve. Den nye model skal ses i sammenhæng med ophøret af håndtering af kontanter i omdelingen samt indførelsen af det såkaldte erhvervsbrev (Cbrevet). Cbrevet er billigere end det klassiske Abrev, idet det indbefatter et lavere serviceniveau og derfor færre håndteringsomkostninger. Det tilbydes til afsendere, der dels selv kan påtage sig en større del af forbehandlingsarbejdet og dels indleverer brevene i større partier. Den nye distributionsmodel betyder, at den ikketidskritiske del af posten (adresseløse forsendelser, lokale ugeaviser, Bbreve og Cbreve) bliver omdelt over to dage. Dette indebærer, at nogle husstande modtager den ikketidskritiske post på mandage, onsdage og fredage, mens de øvrige husstande får denne del af posten på tirsdage, torsdage og lørdage. De traditionelle breve (Abreve), dagblade og pakker m.m. omdeles fra dag til dag som hidtil. Omlægningen medførte store udfordringer i tilrettelæggelsen af produktionen og distributionen. Det betød i indkøringsfasen i starten af året en nedgang i kvaliteten i omdelingen af posten. Kombineret med den daværende situation på arbejdsmarkedet med meget lav ledighed betød det en utilfredsstillende kvalitet i omdeling af forsendelser. Rettidigheden steg dog efterfølgende markant, og trods vanskelighederne ved årets start blev den samlede kvalitet i omdelingen af post i 28 på 93,7 procent og dermed over niveauet for 27 og over det i koncessionen fastsatte kvalitetskrav på 93 pct. På den positive side medførte omlægningen i form af udjævning af omdelingsarbejdet samtidig mulighed for bedre udnyttelse af produktionsprocesser og distribution samt en mere forudsigelig arbejdsdag for medarbejderne. Helge Israelsen Adm. Direktør

7 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING 5 Det danske marked for postydelser har igennem mange år været under liberalisering, og mere end to tredjedele af Post Danmarks omsætning er allerede i fri konkurrence. Der er i dag kun eneret på omdelingen af breve under 5 gram. Det betyder også, at konkurrencen er skarp særligt på pakker, adresseløse forsendelser og magasinpost. På disse områder er både internationale og nationale virksomheder etableret på det danske marked. Ved gennemførelsen af den fulde liberalisering er det væsentligt at sikre, at det sker på en afbalanceret og fair måde og således, at Danmark kan bevare en postservice af høj kvalitet uden offentlige tilskud. Med udgangen af januar 29 underskrev Transportministeriet og Näringsdepartementet en aftale om fusionen mellem Post Danmark A/S og Posten AB. Ligeledes med udgangen af januar 29 indgik den danske stat og CVC Capital Partners en betinget aftale om at købe CVC Capital Partners 22 pct. aktiepost i Post Danmark. Samtidig indgik Post Danmark en betinget aftale om at sælge sin ejerandel af det belgiske postselskab De Post La Poste til CVC Capital Partners. Prisen for ejerandelen i det belgiske postselskab De Post La Poste er i henhold til aftalen 2,8 mia. kr. og giver Post Danmark mulighed for at fokusere på en vellykket gennemførelse af fusionen med Posten AB. Gennemføres handlen som forudsat vil Post Danmark i 29 kunne indtægtsføre i alt 1,6 mia. kr., dels som resultatandel af associerede virksomheder og joint ventures, dels som gevinst ved salg af ejerandelen. Fusionen med det svenske Posten AB og en omlægning af produktionen skaber en ny og stærk nordisk postvirksomhed og skal forberede Post Danmark til den stigende konkurrence og den fulde liberalisering af postmarkedet. Post Danmark skaber hermed fundamentet for en stærkere positionering og et bedre udgangspunkt for at kunne imødekomme kundernes behov og krav med en bred portefølje af produkter og serviceydelser. Post Danmark varetager som hidtil befordringspligten i Danmark og Posten AB befordringspligten i Sverige. I de kommende år vil Post Danmark have fokus på at høste frugterne af fusionen og de betydelige omlægninger af driften, der blev iværksat i 28. Post Danmarks medarbejdere har taget godt imod de store forandringer, som virksomheden har igangsat i 28, og det er vores overbevisning, at forandringerne vil være med til at gøre Post Danmark til en bedre, stærkere og mere udviklende arbejdsplads til gavn for hele det danske samfund. God læselyst! Fritz H. Schur Bestyrelsesformand

8 6 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING POST DANMARK KONCERNEN I OVERBLIKSFORM indtægter mia. kr. 12,1 ebitda mia. kr. 1,4 ebit mia. kr.,8 resultat før skat mia. kr. 1,2 antal heltidsbeskæftigede 2.21

9 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING 7 hovedtal og nøgletal Beløb i mio. kr RESULTATOPGØRELSE Indtægter Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse Driftsresultat (EBIT) Res. efter skat af ass. virks. og joint ventures Finansielle poster i øvrigt Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat (1.617) 1.44 (623) (58) (217) (1.636) (598) (35) 91 (188) (1.65) (588) (46) (295) (9.778) (56) (9) (82) 1.33 (295) (9.492) 1.83 (597) 1.26 (2) (4) (357) 789 BALANCE Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt PENGESTRØMME Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter, netto Heraf investering i materielle anlægsaktiver Finansieringsaktiviteter Ændring i likviditet 1.9 (382) (376) (664) (37) 978 (368) (454) (581) (1.154) (429) (127) (55) 1.34 (696) (489) (1.88) (48) 1.42 (999) (77) (154) 249 NØGLETAL EBITDA margin, pct. EBIT margin/overskudsgrad, pct. Egenkapitalens forrentning, pct. Soliditetsgrad Udbytte i pct. af resultat før skat *) Årets resultat pr. aktie (EPS) *) Udbytte pr. aktie *) Regnskabsmæssig indre værdi pr. aktie (bogført værdi) Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede , , , , VÆRDISKABELSE Afkast af investeret kapital (ROIC) Værdiskabelse Værdiskabelse, pct *) Det i 25 udbetalte ekstraordinære udbytte på 451 mio. kr. indgår ikke i tallene. Definition af nøgletal EBITDA margin, pct. EBIT margin/overskudsgrad, pct. Egenkapitalens forrentning Soliditetsgrad Udbytte i pct. af resultat før skat Årets resultat pr. aktie (EPS) Indre værdi pr. aktie (bogført værdi) EBITDA*1/Samlede indtægter EBIT*1/Samlede indtægter Årets resultat*1/gennemsnitlig egenkapital Egenkapital*1/Samlede aktiver udbytte*1/resultat før skat Årets resultat/gennemsnitligt antal aktier Egenkapital/Antal aktier

10 8 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING ÅRET 28 Post Danmark koncernen opnåede i 28 et resultat efter skat på 965 mio. kr. mod et resultat på 713 mio. kr. i 27. Koncernresultatet er på niveau med det forventede i delårsrapporten for 3. kvartal 28. Set i lyset af den generelle udvikling i samfundsøkonomien er resultatet tilfredsstillende. Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Som led i den planlagte fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB er det aftalt, at der ikke udbetales udbytte for 28. Årets omsætning steg fra mio. kr. i 27 til i 28 til trods for en faldende afsætning på hovedprodukterne. Stigningen skyldes primært en positiv udvikling for breve, pakker og adresseløse forsendelser. Indtægterne fra magasinpost og letgods har derimod været faldende som følge af den øgede konkurrence. Post Danmarks driftsresultat (EBIT) har udvist et mindre fald i 28 efter at være faldet betydeligt de senere år som konsekvens af en faldende afsætning på breve samt stigende driftsomkostninger. Driftsresultatet (EBIT) udgør således 817 mio. kr. i 28 mod 848 mio. kr. i 27 og er positivt påvirket af indtægter og omkostninger af ikke tilbagevendende karakter på 172 mio. kr. mod 3 mio. kr. i 27. De samlede driftsomkostninger ligger på niveau med sidste år. Det er til trods for pris og lønstigninger således lykkedes at fastholde omkostningsniveauet ved gennemførte personalereduktioner samt en række besparelser på øvrige eksterne omkostninger. Samtidig er der i 28 foretaget en nedjustering af koncernens pensionsreguleringsforpligtelse, idet den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder ved pensionering er øget. Det samlede antal medarbejdere i 28 lå omregnet til fuldtidsbeskæftigede på 2.21 mod i 27. Værdiskabelsen (EVA) i Post Danmark i 28 ligger på 474 mio. kr. i forhold til 27 på 88 mio. kr. Stigningen skyldes primært den positive udvikling i resultatet i De Post La Poste. Niveauet for rettidighed af breve steg i forhold til 27 og ligger pænt over koncessionens krav på 93 pct. For 28 lå rettidigheden således på 93,7 pct. mod 93,2 pct. i 27. Rettidigheden på B breve udgjorde 98,5 pct. mod 97,6 pct. i 27. I april 28 offentliggjorde den svenske stat, den danske stat og CVC Capital Partners en hensigtserklæring om at fusionere Posten AB og Post Danmark A/S. Målet med fusionen er at skabe en stærk nordisk post og logistikvirksomhed, der er bedre rustet over for det liberaliserede marked, den elektroniske substitution og tiltagende konkurrence også på tværs af landegrænserne. Hvis erhvervskunderne som udgør rygraden i begge selskaber fortsat skal tilbydes konkurrencedygtige ydelser, er der behov for en effektiv, større og industriel post og logistikvirksomhed. Det kræver en vis styrke at kunne konkurrere mod de globale aktører og udvikle de kommunikations og logistikløsninger på tværs af landegrænser, som erhvervskunderne efterspørger. Det er intentionen at opnå en sådan styrke ved at indgå en fusion. Det er således hensigten med fusionen at skabe en virksomhed med de rette forudsætninger for at fortsætte udviklingen af en førsteklasses brev og pakkeforretning, der giver erhvervskunderne et konkurrencedygtigt alternativ til leveringer til, fra og inden for Norden. Sammen skaber virksomhederne en mere konkurrencedygtig koncern, der imødekommer forventninger fra kunder, ejere og medarbejdere på et nordisk og europæisk marked med stigende konkurrence og liberalisering. Fusionen giver desuden Sverige og Danmark mulighed for at opretholde selskaber, der kan løfte byrden ved befordringspligten uden statskontrol. I forlængelse af offentliggørelsen af fusionshensigten blev der igangsat en række forberedelser til de nødvendige lovændringer, konkurrencemyndighedernes godkendelse og den endelige aftale mellem aktionærerne om fusionens gennemførelse. Med udgangen af januar 29 underskrev Transportministeriet og Näringsdepartementet en aftale om fusionen. Ligeledes med udgangen af januar 29 indgik den danske stat og CVC Capital Partners en betinget aftale om, at staten køber CVC Capital Partners ejerandel i Post Danmark. Samtidig indgik Post Danmark en betinget aftale om at sælge sin ejerandel i det belgiske postselskab De Post La Poste. Ansøgningen om fusionen er herefter fremsendt til EU s konkurrencemyndigheder for endelig godkendelse.

11 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING 9 resultat før skat Mio. kr

12 1 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING forventninger UDSAGN OM FREMTIDEN Årsrapporten indeholder udsagn om fremtiden. Disse udsagn tager afsæt i nuværende planer, skøn og forventninger, og de er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Faktorer, der kan påvirke de fremtidige resultater, omfatter blandt andet den økonomiske udvikling i samfundet, driftsforstyrrelser eller uventet opsigelse af kontrakter, lancering af konkurrerende produkter, lovændringer og uventede omkostnings stigninger.

13 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING 11 LANGSIGTEDE FORVENTNINGER Den planlagte fusion af Post Danmark og det svenske postselskab Posten AB vil ud over større besparelser på blandt andet itomkostninger og indkøb give øget styrke til at udvikle virksomheden og imødekomme kundernes behov. Dette vil på længere sigt styrke Post Danmarks konkurrencekraft. EuropaParlamentet har vedtaget, at postmarkedet i EU skal liberaliseres fuldt ud. Det betyder, at markedet for breve under 5 gram vil blive åbnet for konkurrence senest i 211. Liberaliseringen kræver også en stillingtagen til omfanget af befordringspligten, der fastlægges af de nationale myndigheder inden for EUdirektivets rammer. Post Danmarks forventninger til liberaliseringen afhænger af, hvordan de fremtidige rammevilkår bliver fastsat. Den fulde liberalisering af brevmarkedet betyder, at der i fremtiden kommer en yderligere skærpelse af konkurrencen, som hidtil har vedrørt breve over 5 gram, pakkemarkedet, magasinpost og markedet for adresseløse forsendelser. En række af de store internationale post og logistikvirksomheder er allerede etableret i Danmark. Forud for liberaliseringen har Post Danmark iværksat en række aktiviteter. Pr. 1. januar 28 introducerede Post Danmark Cbrevet, som giver kunder med større volumen mulighed for at opnå lavere priser mod en langsommere distribution. Herved muliggøres en yderligere optimering af Post Danmarks produktionsprocesser og distribution. Kunderne har dog fortsat mulighed for at vælge de traditionelle A og Bbreve som forsendelsesform, hvis de foretrækker disse forsendelsesprofiler. FORVENTNINGER 29 Dansk økonomi er ved indgangen til 29 præget af økonomisk recession, der afløser de seneste års gunstige økonomiske rammer. I 4. kvartal af 28 satte recessionen for alvor ind, og det må påregnes, at 29 vil være præget af svage økonomiske konjunkturer. Der knytter sig dog en betydelig usikkerhed hertil, hvilket har en væsentlig betydning for afsætningen af Post Danmarks hovedprodukter. Hertil kommer, at den planlagte fusion med Posten AB vil få konsekvenser for resutatudviklingen. Post Danmarks forventninger til 29 udtrykkes på den baggrund alene i summarisk form. DE SAMLEDE INDTÆGTER ventes påvirket af den økonomiske recession, hvorfor indtægterne ventes at ligge lidt under niveauet i 28. DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inkl. afskrivninger forventes fastholdt på niveauet i 28. DET SAMLEDE DRIFTSRESULTAT forventes noget lavere end i 28. Resultatet før skat vil være påvirket af Post Danmarks planlagte salg af ejerandelen i det belgiske postselskab De Post La Poste til CVC Capital Partners. Prisen for ejerandelen udgør 373 mio. EUR (ca. 2,8 mia. kr.). Gennemføres handlen som forudsat, vil Post Danmark i 29 kunne indtægtsføre i alt 1,6 mia. kr., dels som resultatandel af associerede virksomheder og joint ventures, dels som gevinst ved salg af ejerandelen.

14 12 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING POST DANMARKS brede produktudbud Post Danmark har et bredt produktudbud inden for post og logistikmarkederne. Produkterne er udviklet inden for de hovedområder, hvor Post Danmark har sin kernevirksomhed: Breve, magasinpost og blade Pakker Lokale ugeaviser og adresseløse forsendelser. Med Post Danmarks avancerede produktions og distributionssystem er det muligt at skræddersy post og logistikløsninger, som imødekommer stort set alle behov og ønsker hos kunderne (læs mere om produktions og distributionssystemet på side 28). Således kan Post Danmark inden for de forskellige produktkategorier sammensætte løsninger, som er tilpasset kundens forventninger til serviceniveau, målrettethed, distributionshastighed, forsendelsesform og pris. ADRESSELØSE FORSENDELSER Et eksempel på et veludviklet produkt er adresseløse forsendelser. Her kan Post Danmark tilbyde kunderne flere forskellige produkter, der differentierer i forhold til målrettethed. Adresseløse forsendelser kan bruges som massemedie, der udsendes til en bred målgruppe, men det er også muligt for kunderne at målrette forsendelserne yderligere ved, at Post Danmark hjælper med at udvælge modtagerne. Det gøres ved hjælp af et detaljeret segmenteringsværktøj. Geoflader er et andet tilbud fra Post Danmark, hvor kunderne selv har mulighed for at definere omdelingsområdet for en adresseløs forsendelse uden hensyn til postnumre eller ruter. Omdelingsområdet skal blot tegnes ind på et kort i et kortprogram. Adresseløse forsendelser er et fleksibelt og stærkt produkt, som Post Danmarks kunder kan vælge som et billigt alternativ til andre medier, og som giver en høj kendskabsgrad og en målbar effekt. Post Danmark omdeler alle adresseløse forsendelser i det adresserede omslag MED RUNDT, der uddeles 3 gange om ugen til ca. 2,6 mio. husstande. Det er adresserne på omslaget, der gør det muligt at målrette de adresseløse forsendelser til forskellige målgrupper. Samtidig sørger Post Danmarks produktions og distributionssystem for, at de adresseløse forsendelser ikke bliver omdelt til de Nej Tak adresser, som ikke ønsker reklamer. DIRECT MAIL Et andet af Post Danmarks produktområder er Direct Mail. Det er et produktområde, hvor Post Danmark har en stor specialviden og derfor kan Post Danmarks mail produkter Pris A brev B brev C brev Direct mail Husstands direct MED RUNDT Adresseløse forsendelser Segmenterede adresseløse forsendelser Geografisk område Postnr., Kommune, sogn Geoflader Kundens def. af omdelingsområde Udvalgte modtagere Boligtype Tid / Service

15 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING 13 være en kompetent samarbejdspartner for kunderne. Direct mail kan være mange ting og kan se ud på mange måder. Det kan være et enkelt salgs eller nyhedsbrev, eller det kan være en lille reklamegave. Hos Post Danmark kan kunderne få hjælp til at planlægge, gennemføre og følge op på deres Direct Mail kampagner. Post Danmark kan stå for alt det praktiske for eksempel at købe adresser, udvælge målgrupper, opdatere kundedatabaser, printe, kuvertere og selvfølgelig sende ud. Men Post Danmark kan også hjælpe med at håndtere og registrere responsen, så resultaterne kommer sikkert og hurtigt i hus. BREVPRODUKTET Kunder, som benytter sig af brevproduktet, har siden 1. januar 28 haft mulighed for at opnå lavere pris ved at vælge Post Danmarks Cbrev frem for A og Bbrevet. Med en minimumsgrænse på 3. stk. per indlevering, krav om fortrykt stregkode og særlige krav til kundernes forbehandling og indlevering er det muligt at producere Cbrevet med høj effektivitet i Post Danmarks maskinelle anlæg og i en ny distributionsmodel. Med de tre brevtyper Abrevet med dagtildag service, Bbrevet med tre dages service og Cbrevet med fire dages service har erhvervskunderne gode muligheder for at bruge Post Danmark til alle deres forsendelser. Post Danmarks avancerede produktionssystem har gjort det muligt at udvikle og ændre hidtidige produktions og distributionsmetoder til nu at kunne behandle tidskritiske (Abreve, dagblade og pakker) og ikketidskritiske (Bbreve, Cbreve, adresseløse, ugeaviser og magasiner) forsendelser på en kosteffektiv måde samtidig med, at forsendelserne leveres til modtageren i overensstemmelse med det, afsenderen har betalt for. MARKEDSUDVIKLING Omsætningen på breve, magasinpost og blade udgør 67 pct. (66 pct. i 27). Afsætningen inden for brevområdet er i de seneste år blevet reduceret, ligesom fordelingen af omsætningen blandt de forskellige services er blevet forskudt i retning af flere ikkeindividualiserede forsendelser, herunder Direct Mail og magasinpost. I 28 er der sket et fald i omsætningen af magasinpost som følge af skærpet konkurrence. Ud over breve tilbyder Post Danmark befordring af pakker og hasteforsendelser, hvilket udgør 18 pct. af omsætningen (15 pct. i 27). Omsætningen på lokale ugeaviser og andre adresseløse forsendelser udgør 934 mio. kr. Stigningen i forhold det foregående års omsætning på 897 mio. kr. skyldes øgede indtægter på omdeling af adresseløse forsendelser. Post Danmark driver et filialnet, der fungerer dels som salgskanal for Post Danmarks tilbud og services og dels som ind og udleveringssted. Filialnettet tilbyder desuden en række produkter og services, som ligger i naturlig forlængelse af hovedprodukterne. I de senere år har Post Danmark også tilbudt nye former for ydelser såsom intern postbehandling (Facility Services) og elektroniske kommunikationsløsninger, der alle udspringer af kerneområdet, breve. Der er stor variation i behovet blandt Post Danmarks forskellige kundegrupper, og derfor er kundeansvaret fordelt på fire kundevendte forretningsenheder: Erhvervskunder Privatkunder Kurer, Ekspres, Pakker International Post.

16 14 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING FORRETNINGSenheder erhvervskunder post danmarks forretningsenheder Forretningsenheden Erhvervskunder har forretningsansvaret for salget til Post Danmarks store og mellemstore erhvervskunder. Enheden fungerer via sin salgsorganisation som denne kundegruppes indgang til Post Danmarks samlede serviceydelser, herunder pakker og kurer. Forretningsenhedens egne serviceydelser spænder over klassiske forretningsbreve, magasiner, dagblade og lokale ugeaviser til reklamemedier som Direct Mail og adresseløse forsendelser samt produkter, der er udviklet for at imødekomme kundernes ønsker om elektronisk kommunikation (ekommunikation) og outsourcing af driftsopgaver (Facility Services). Forretningsenheden har ansvaret for hele tiden at udvikle og tilpasse disse tilbud, så Post Danmarks løsninger til stadighed kan imødekomme og tilfredsstille kundernes behov. Forretningsenheden har desuden ansvaret for datterselskabet Data Scanning A/S samt for samarbejdet med selskabet Facility Network A/S. indtægternes fordeling 28 Forretningsenheder International post Kurer, ekspres, pakker privatkunder erhvervskunder

17 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING 15 privatkunder kurer, ekspres, pakker international post Erhvervskunder Forretningsenheden har forretningsansvaret Privatkunder har forretningsansvaret indenlandske for produkter salg af indenlandske til Post Danmarks service salg af store ydelser og til mellemstore mindre erhvervskunder samt samt til private. salgsansvar Herunder for pakker har forretningsenheden til ind og udland samt ansvaret internationale driften af brevforsendelser. Post Danmarks posthuse og postbutik for ker. Privatkunders kundegruppe tilbydes i højere grad standardløsninger, der primært udbydes i filialnettet og over internettet. Forretningsenheden omfatter endvidere design og produktion samt salg af frimærker og filateliprodukter. Erhvervskunder Forretningsenheden har forretningsansvaret Kurer, Ekspres, Pakker for salg har af forretningsansvaret indenlandske produkter for indenlandske til Post Danmarks kurer og store ekspresforsendelser og mellemstore samt erhvervskunder nationale og samt internationale for pakke pakker og til stykgodsløsninger ind og udland samt til interna kunder salgsansvationale med en brevforsendelser. erhvervsaftale. Forretningsenheden har ligeledes ansvaret for pakkesorteringen på Post Danmarks to pakkecentre samt for datterselskaberne Budstikken Transport A/S og Transportgruppen A/S. Forretningsenheden Erhvervskunder har forretningsansvaret International Post har for forretningsansvaret af indenlandske for produkter internationale til Post serviceydel Danmarks salg ser store samt og mellemstore for samarbejdet erhvervskunder med internationale samt salgsansvar for inden pakker for til ind samtlige og udland produktområder. samt interna partnere Endvidere tionale brevforsendelser. er forretningsenheden ansvarlig for driften af Post Danmarks internationale postcenter ved Københavns Lufthavn. Breve, magasinpost og blade Mio. stk pakker Mio. stk Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser Mio. stk

18 16 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING forretningsenheden Erhvervskunder FORRETNINGSBESKRIVELSE Forretningsenheden Erhvervskunder har forretningsansvaret for salget til Post Danmarks store og mellemstore erhvervskunder. Enheden fungerer via sin salgsorganisation som denne kundegruppes indgang til Post Danmarks samlede serviceydelser, herunder pakker og kurer. Forretningsenhedens egne serviceydelser spænder over klassiske forretningsbreve, magasiner, dagblade og lokale ugeaviser til reklamemedier som Direct Mail og adresseløse forsendelser samt produkter, der er udviklet for at imødekomme kundernes ønsker om elektronisk kommunikation (ekommunikation) og outsourcing af driftsopgaver (Facility Services). Forretningsenheden har ansvaret for hele tiden at udvikle og tilpasse disse tilbud, så Post Danmarks løsninger til stadighed kan imødekomme og tilfredsstille kundernes behov. MARKEDS OG KONKURRENCEVILKÅR Det danske marked for erhvervspost har i de seneste år været præget af faldende efterspørgsel og øget konkurrence. Den samlede brevpostmængde falder fortsat som følge af kundernes øgede anvendelse af digitale medier i kommunikationen og den offentlige sektors digitaliseringsplaner. Tillige har liberaliseringen medført, at flere konkurrenter har etableret sig på de åbne dele af brevmarkedet med et begrænset serviceudbud med henblik på at sikre sig en position på markedet, der kan give adgang til de mest attraktive produktnicher, når Post Danmarks tilbageværende eneret forsvinder. Konkurrenternes vilje til at bære store tab i etableringsfasen har sat prissætningen på markedet under et betydeligt pres. Pr. 1. januar 28 introducerede Post Danmark Cbrevet, som giver kunder med større volumen mulighed for at opnå lavere priser mod en langsommere distribution. Herved muliggøres en yderligere optimering af Post Danmarks produktionsprocesser og distribution. Kunderne har dog fortsat mulighed for at vælge de traditionelle A og Bbreve som forsendelsesform, hvis de foretrækker disse forsendelsesprofiler. Markedet for magasinpost har i 28 oplevet en betydelig priskonkurrence fra Post Danmarks konkurrenter, hvilket har ført til tab af omsætning og markedsandele for Post Danmark. Konkurrencen på distribution af adresseløse forsendelser (husstandsomdelte reklamer) er intensiv både over for direkte konkurrenter og over for andre massemarkedsføringsmedier herunder tvannoncering, onlineannoncering og annoncering i dagblade og lokale ugeaviser. Antallet af tilmeldte til Ingen reklamer Tak er steget fra 18 pct. i 27 til 22 pct. i 28. De resterende forbrugere er dog fortsat meget positive over for adresseløse forsendelser, idet 96 pct. læser eller kigger i en eller flere adresseløse forsendelser hver uge. Ud over at imødegå konkurrencen er det Post Danmarks mål at bevæge sig ind på nye områder. Post Danmark er således i dag blevet en betydelig aktør på markedet for digitalisering af indtægternes fordeling 28 Forretningsenheder indtægtsudvikling i 28 Forretningsenheden Erhvervskunder havde i 28 indtægter på mio. kr. (6.436 mio. kr. i 27) svarende til 53 pct. af Post Danmarks samlede indtægter. erhvervskunder

19 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING 17 dokumenter et marked, der udvikler sig i takt med, at teknologien tilbyder nye muligheder for distribution og opbevaring af dokumenter. Dette foregår via datterselskabet Data Scanning A/S. STRATEGISKE INITIATIVER OG FORVENTNINGER TIL 29 Den øgede konkurrence på postmarkedet nødvendiggør nye strategiske initiativer, der kan skabe vækst og udvikling som erstatning for en generelt faldende brevmængde på markedet. Målet for salgsorganisationen er at udvikle og udbygge en kompetent og effektiv salgsstyrke, der har fokus på løsningssalg, hvilket vil sige salg af værdiskabende løsninger til kunderne frem for enkeltstående ydelser. Derudover er det væsentligt, at den fortsatte produktudvikling foregår med afsæt i markedets og kundernes krav og behov. For at sikre fokus på udviklingen inden for alle segmenter er forretningsenhedens forretningsansvar fordelt på en række mindre enheder. FORRETNINGSPOST Med Cbrevet har Post Danmark skabt et prisbilligt tilbud, der i højere grad kan matche prispresset fra konkurrenterne. Det er væsentligt at fortsætte produktudviklingen på baggrund af et stadig større og mere kompliceret kommunikationsmarked. Store partier af seriepost, der omfatter forsendelser som kontoudtog, finansielle meddelelser m.m., kan udnyttes som medie og omsætningens fordeling 28 produktområder ekommunikation facility services bladpost mediapost forretningspost

20 18 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING beriges med aktuelle og individualiserede informationer til modtagerne. Denne udvikling hvor afsender udnytter allerede gode kundekontakter støtter Post Danmark blandt andet ved at dokumentere brevets værdi i forhold til andre medier og kommunikationskanaler. Et andet eksempel er distributionspost, som indeholder varer købt på nettet. 1. januar 29 introducerede Post Danmark en ny produktvariant, Erhvervsbrev Maxi, til segmentet af internethandlende. Produktet understøtter Post Danmarks bestræbelser på at hjælpe erhvervskunder til at maksimere deres udbytte ved at tilbyde samlede løsninger. Post Danmark arbejder løbende på at gøre samarbejdet med store afsendere så værdiskabende og let som muligt under hensyn til teknik, økonomi og ikke mindst det korte tidsrum fra indlevering til omdeling. Dette arbejde, herunder sikring af en tilstrækkelig omdelingskvalitet, fortsættes. MAGASINPOST, DAGBLADE OG LOKALE UGEAVISER Markedet for omdeling af magasiner, dagblade og lokale ugeaviser er i høj grad påvirket af konkurrencen og de ændrede kriterier for tildeling af statslig støtte til dagbladsudgiverne. Dette har i visse tilfælde medført indskrænkninger i udsendelsesfrekvens og overgang til elektronisk publicering. For de fysiske medier, der fortsat distribueres i dagtimerne, vil høj omdelingskvalitet og lave priser fortsat spille en stor rolle. kundetilfredshedsindex Erhverv Tilfredshed loyalitet

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn tid til forandring 7 ÅRSRAPPORT 2007 POST DANMARK KONCERNEN Organisation Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 5 6 9 10 11 12 14 16 22 26 28 31 36 42 44 46 51 61 85 98 99 100 103 104 Forord Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2009 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 29 POST DANMARK KONCERNEN en del af posten norden Indhold 4 6 8 2 4 5 6 7 Hovedtal og nøgletal Året 29 Post Danmarks aktiviteter Håndtering af forsendelser i post danmark Koncernens øvrige

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 POST DANMARK KONCERNEN EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2012 POST DANMARK KONCERNEN EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 22 POST DANMARK KONCERNEN EN DEL AF POSTNORD INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 22 POST DANMARKS AKTIVITETER KONCERNENS ØVRIGE SELSKABER SAMFUNDSANSVAR SELSKABSLEDELSE RISIKOSTYRING

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 8 9 10 12 14 20 24 26 28 34 40 42 44 49 59 86 87 88 90 91 92 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2005 De Post

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 10.485 mio. kr.

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 7 8 10 12 16 18 20 22 28 34 36 40 45 66 67 68 70 71 72 74 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2004 Forventninger til 2005 Kunder

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 23 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD DESIGN: HEDDABANK.DK FORSIDEFOTO: MORTEN BENGTSSON FEBRUAR 24, 4.5 ISSN 97393 INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 23 POST DANMARKS AKTIVITETER

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler ERHVERVSBREVE September 2007 FREMTIDENS FORRETNING 2 TAK FOR INVITATIONEN! Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler Lisbeth Bau-Madsen, Produktchef Post Danmark A/S Erhvervskunder September 2007 FREMTIDENS

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

e-boks årsrapport 2007

e-boks årsrapport 2007 Årsrapport 2007 e-boks årsrapport 2007 2007 blev et godt år for e-boks. Vi er blevet større og stærkere med god vækst på de væsentlige forretningsområder. Mere end halvanden million brugere og næsten 400

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Din guide til de nye portopriser I denne folder kan du finde de nye priser på de mest almindelige breve og pakker. Du kan også læse lidt mere om, hvad Post Danmark

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Perspektiver for udvikling af fremtidens produktion og distribution. Baggrund, Breve Danmarks analyse

Perspektiver for udvikling af fremtidens produktion og distribution. Baggrund, Breve Danmarks analyse Perspektiver for udvikling af fremtidens produktion og distribution Baggrund, Breve Danmarks analyse Breve Danmarks chefgruppe har i forbindelse med udarbejdelse af forretningsplanen for 2011 arbejdet

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Analyse af danskernes brug af posttjenester

Analyse af danskernes brug af posttjenester Analyse af danskernes brug af posttjenester Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Transportministeriet Hovedkonklusioner Danskernes kommunikationsvaner har ændret sig dette gælder både for virksomheder

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere