ÅRSRAPPORT 2008 POST DANMARK KONCERNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008 POST DANMARK KONCERNEN"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 28 POST DANMARK KONCERNEN

2 Organisation pr 31. december 28 Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende direktør K.B. Pedersen Direktør Torsten Fels Direktør Palle Juliussen Finans og Økonomi Direktør Torsten Fels Direktionssekretariatet Sekretariatschef Jørn Schmidt Personale Vicedirektør Hans Erik Nielsen Kommunikation Kommunikationschef Lars Kaspersen produktledelse/marketing Underdirektør SørenMichael Pihl forretningsintegration Underdirektør Herman Petersson Kunderettede forretningsenheder Interne forretningsenheder Erhvervskunder Privatkunder Kurer, Ekspres, Pakker International Post Brevproduktion og Transport Distribution Intern Produktion og Service Post Danmark Informationsteknologi Vicedirektør Anders Due Vicedirektør Søren Ravn Jensen Vicedirektør Carsten Dalbo Pedersen International direktør Finn YdeAndersen Vicedirektør Henning Christensen Vicedirektør Finn Hansen Vicedirektør Martin von Horsten Vicedirektør Jens Risgaard

3 Selskabsoplysninger og Koncernstruktur Post Danmark A/S Tietgensgade København V Tlf CVR nr Regnskabsår: 1. jan.31. dec. 28 Hjemstedskommune: København Generalforsamling Afholdes den 16. april 29 Moderselskab datterselskaber associerede virksomheder og joint ventures POST DANMARK A/S 1 pct. 1 pct. 1 pct. 51 pct. 33 1/3 pct. 2 pct. BUDSTIKKEN TRANSPORT A/S DATA SCANNING A/S POST DANMARK LEASING A/S Transportgruppen A/S eboks A/S facility network A/S 5 pct. MIE GROUP S.A. 1 pct. POST INVEST EUROPE S.A.R.L. 5 pct. DE POST N.V. / LA POSTE S.A. omsætningens fordeling 28 produkter Breve, eneret øvrige Blade og adresseløse forsendelser pakker breve, konkurrence antal ansatte fordelt efter ansættelsesområde i pct., 28 øvrige Privatkunder (posthuse) Brevproduktion og transport Distribution (postbude)

4 nøgletal Beløb i Mio. kr. RESULTATOPGØRELSE Indtægter Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse Driftsresultat (EBIT) Resultat af associerede virks. og joint ventures Finansielle poster i øvrigt Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat (1.617) 1.44 (623) (58) (217) (1.636) (598) (35) 91 (188) (1.65) (588) (46) (295) (9.778) (56) (9) (82) 1.33 (295) (9.492) 1.83 (597) 1.26 (2) (4) (357) 789 NØGLETAL EBITDA margin, pct. EBIT margin (Overskudsgrad), pct. Egenkapitalens forrentning, pct ebitda margin PCT ebit margin / Overskudsgrad PCT egenkapitalens forrentning pct

5 Indhold Året 28 i Post Danmark kort fortalt Post Danmark koncernen i overbliksform Hovedtal og nøgletal Året 28 Forventninger Post Danmarks brede produktudbud Forretningsenheder erhvervskunder privatkunder kurer, ekspres, pakker international post Produktion og processer Koncernens øvrige selskaber Medarbejdere og ledelse selskabsledelse Post Danmarks sociale ansvar Risikostyring i post danmark Aktionærforhold Regnskabsberetning Koncernregnskab 28 Moderselskabsregnskab 28 Bestyrelse og direktion Ledelsens påtegning Revisionspåtegninger

6 4 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING ÅRET 28 I POST DANMARK KORT FORTALT Forandringens vinde blæste i 28 ind over Post Danmark. Markante omlægninger af driften, forberedelser til den kommende liberalisering samt hensigtserklæring om fusion med det svenske postselskab Posten AB var blandt hovedoverskrifterne. I år 28 blev der vendt op og ned på de seneste års økonomiske fremgang verden over. Det satte også sine spor hos Post Danmark. Koncernen oplevede et betydeligt fald i afsætningen sidst på året i takt med den dalende økonomiske aktivitet. De stigende kreditomkostninger har imidlertid kun påvirket Post Danmark i mindre grad, idet koncernen har en solid egenkapital samt et stærkt cashflow. Men konsekvenserne af den økonomiske krise hvis omfang kun fremtiden kan vise vil få væsentlig betydning for Post Danmarks resultat i 29. De markante omlægninger i driften i 28 indebar en helt ny distributionsmodel med store ændringer i såvel sorteringen som omdelingen af breve. Den nye model skal ses i sammenhæng med ophøret af håndtering af kontanter i omdelingen samt indførelsen af det såkaldte erhvervsbrev (Cbrevet). Cbrevet er billigere end det klassiske Abrev, idet det indbefatter et lavere serviceniveau og derfor færre håndteringsomkostninger. Det tilbydes til afsendere, der dels selv kan påtage sig en større del af forbehandlingsarbejdet og dels indleverer brevene i større partier. Den nye distributionsmodel betyder, at den ikketidskritiske del af posten (adresseløse forsendelser, lokale ugeaviser, Bbreve og Cbreve) bliver omdelt over to dage. Dette indebærer, at nogle husstande modtager den ikketidskritiske post på mandage, onsdage og fredage, mens de øvrige husstande får denne del af posten på tirsdage, torsdage og lørdage. De traditionelle breve (Abreve), dagblade og pakker m.m. omdeles fra dag til dag som hidtil. Omlægningen medførte store udfordringer i tilrettelæggelsen af produktionen og distributionen. Det betød i indkøringsfasen i starten af året en nedgang i kvaliteten i omdelingen af posten. Kombineret med den daværende situation på arbejdsmarkedet med meget lav ledighed betød det en utilfredsstillende kvalitet i omdeling af forsendelser. Rettidigheden steg dog efterfølgende markant, og trods vanskelighederne ved årets start blev den samlede kvalitet i omdelingen af post i 28 på 93,7 procent og dermed over niveauet for 27 og over det i koncessionen fastsatte kvalitetskrav på 93 pct. På den positive side medførte omlægningen i form af udjævning af omdelingsarbejdet samtidig mulighed for bedre udnyttelse af produktionsprocesser og distribution samt en mere forudsigelig arbejdsdag for medarbejderne. Helge Israelsen Adm. Direktør

7 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING 5 Det danske marked for postydelser har igennem mange år været under liberalisering, og mere end to tredjedele af Post Danmarks omsætning er allerede i fri konkurrence. Der er i dag kun eneret på omdelingen af breve under 5 gram. Det betyder også, at konkurrencen er skarp særligt på pakker, adresseløse forsendelser og magasinpost. På disse områder er både internationale og nationale virksomheder etableret på det danske marked. Ved gennemførelsen af den fulde liberalisering er det væsentligt at sikre, at det sker på en afbalanceret og fair måde og således, at Danmark kan bevare en postservice af høj kvalitet uden offentlige tilskud. Med udgangen af januar 29 underskrev Transportministeriet og Näringsdepartementet en aftale om fusionen mellem Post Danmark A/S og Posten AB. Ligeledes med udgangen af januar 29 indgik den danske stat og CVC Capital Partners en betinget aftale om at købe CVC Capital Partners 22 pct. aktiepost i Post Danmark. Samtidig indgik Post Danmark en betinget aftale om at sælge sin ejerandel af det belgiske postselskab De Post La Poste til CVC Capital Partners. Prisen for ejerandelen i det belgiske postselskab De Post La Poste er i henhold til aftalen 2,8 mia. kr. og giver Post Danmark mulighed for at fokusere på en vellykket gennemførelse af fusionen med Posten AB. Gennemføres handlen som forudsat vil Post Danmark i 29 kunne indtægtsføre i alt 1,6 mia. kr., dels som resultatandel af associerede virksomheder og joint ventures, dels som gevinst ved salg af ejerandelen. Fusionen med det svenske Posten AB og en omlægning af produktionen skaber en ny og stærk nordisk postvirksomhed og skal forberede Post Danmark til den stigende konkurrence og den fulde liberalisering af postmarkedet. Post Danmark skaber hermed fundamentet for en stærkere positionering og et bedre udgangspunkt for at kunne imødekomme kundernes behov og krav med en bred portefølje af produkter og serviceydelser. Post Danmark varetager som hidtil befordringspligten i Danmark og Posten AB befordringspligten i Sverige. I de kommende år vil Post Danmark have fokus på at høste frugterne af fusionen og de betydelige omlægninger af driften, der blev iværksat i 28. Post Danmarks medarbejdere har taget godt imod de store forandringer, som virksomheden har igangsat i 28, og det er vores overbevisning, at forandringerne vil være med til at gøre Post Danmark til en bedre, stærkere og mere udviklende arbejdsplads til gavn for hele det danske samfund. God læselyst! Fritz H. Schur Bestyrelsesformand

8 6 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING POST DANMARK KONCERNEN I OVERBLIKSFORM indtægter mia. kr. 12,1 ebitda mia. kr. 1,4 ebit mia. kr.,8 resultat før skat mia. kr. 1,2 antal heltidsbeskæftigede 2.21

9 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING 7 hovedtal og nøgletal Beløb i mio. kr RESULTATOPGØRELSE Indtægter Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse Driftsresultat (EBIT) Res. efter skat af ass. virks. og joint ventures Finansielle poster i øvrigt Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat (1.617) 1.44 (623) (58) (217) (1.636) (598) (35) 91 (188) (1.65) (588) (46) (295) (9.778) (56) (9) (82) 1.33 (295) (9.492) 1.83 (597) 1.26 (2) (4) (357) 789 BALANCE Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt PENGESTRØMME Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter, netto Heraf investering i materielle anlægsaktiver Finansieringsaktiviteter Ændring i likviditet 1.9 (382) (376) (664) (37) 978 (368) (454) (581) (1.154) (429) (127) (55) 1.34 (696) (489) (1.88) (48) 1.42 (999) (77) (154) 249 NØGLETAL EBITDA margin, pct. EBIT margin/overskudsgrad, pct. Egenkapitalens forrentning, pct. Soliditetsgrad Udbytte i pct. af resultat før skat *) Årets resultat pr. aktie (EPS) *) Udbytte pr. aktie *) Regnskabsmæssig indre værdi pr. aktie (bogført værdi) Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede , , , , VÆRDISKABELSE Afkast af investeret kapital (ROIC) Værdiskabelse Værdiskabelse, pct *) Det i 25 udbetalte ekstraordinære udbytte på 451 mio. kr. indgår ikke i tallene. Definition af nøgletal EBITDA margin, pct. EBIT margin/overskudsgrad, pct. Egenkapitalens forrentning Soliditetsgrad Udbytte i pct. af resultat før skat Årets resultat pr. aktie (EPS) Indre værdi pr. aktie (bogført værdi) EBITDA*1/Samlede indtægter EBIT*1/Samlede indtægter Årets resultat*1/gennemsnitlig egenkapital Egenkapital*1/Samlede aktiver udbytte*1/resultat før skat Årets resultat/gennemsnitligt antal aktier Egenkapital/Antal aktier

10 8 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING ÅRET 28 Post Danmark koncernen opnåede i 28 et resultat efter skat på 965 mio. kr. mod et resultat på 713 mio. kr. i 27. Koncernresultatet er på niveau med det forventede i delårsrapporten for 3. kvartal 28. Set i lyset af den generelle udvikling i samfundsøkonomien er resultatet tilfredsstillende. Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Som led i den planlagte fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB er det aftalt, at der ikke udbetales udbytte for 28. Årets omsætning steg fra mio. kr. i 27 til i 28 til trods for en faldende afsætning på hovedprodukterne. Stigningen skyldes primært en positiv udvikling for breve, pakker og adresseløse forsendelser. Indtægterne fra magasinpost og letgods har derimod været faldende som følge af den øgede konkurrence. Post Danmarks driftsresultat (EBIT) har udvist et mindre fald i 28 efter at være faldet betydeligt de senere år som konsekvens af en faldende afsætning på breve samt stigende driftsomkostninger. Driftsresultatet (EBIT) udgør således 817 mio. kr. i 28 mod 848 mio. kr. i 27 og er positivt påvirket af indtægter og omkostninger af ikke tilbagevendende karakter på 172 mio. kr. mod 3 mio. kr. i 27. De samlede driftsomkostninger ligger på niveau med sidste år. Det er til trods for pris og lønstigninger således lykkedes at fastholde omkostningsniveauet ved gennemførte personalereduktioner samt en række besparelser på øvrige eksterne omkostninger. Samtidig er der i 28 foretaget en nedjustering af koncernens pensionsreguleringsforpligtelse, idet den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder ved pensionering er øget. Det samlede antal medarbejdere i 28 lå omregnet til fuldtidsbeskæftigede på 2.21 mod i 27. Værdiskabelsen (EVA) i Post Danmark i 28 ligger på 474 mio. kr. i forhold til 27 på 88 mio. kr. Stigningen skyldes primært den positive udvikling i resultatet i De Post La Poste. Niveauet for rettidighed af breve steg i forhold til 27 og ligger pænt over koncessionens krav på 93 pct. For 28 lå rettidigheden således på 93,7 pct. mod 93,2 pct. i 27. Rettidigheden på B breve udgjorde 98,5 pct. mod 97,6 pct. i 27. I april 28 offentliggjorde den svenske stat, den danske stat og CVC Capital Partners en hensigtserklæring om at fusionere Posten AB og Post Danmark A/S. Målet med fusionen er at skabe en stærk nordisk post og logistikvirksomhed, der er bedre rustet over for det liberaliserede marked, den elektroniske substitution og tiltagende konkurrence også på tværs af landegrænserne. Hvis erhvervskunderne som udgør rygraden i begge selskaber fortsat skal tilbydes konkurrencedygtige ydelser, er der behov for en effektiv, større og industriel post og logistikvirksomhed. Det kræver en vis styrke at kunne konkurrere mod de globale aktører og udvikle de kommunikations og logistikløsninger på tværs af landegrænser, som erhvervskunderne efterspørger. Det er intentionen at opnå en sådan styrke ved at indgå en fusion. Det er således hensigten med fusionen at skabe en virksomhed med de rette forudsætninger for at fortsætte udviklingen af en førsteklasses brev og pakkeforretning, der giver erhvervskunderne et konkurrencedygtigt alternativ til leveringer til, fra og inden for Norden. Sammen skaber virksomhederne en mere konkurrencedygtig koncern, der imødekommer forventninger fra kunder, ejere og medarbejdere på et nordisk og europæisk marked med stigende konkurrence og liberalisering. Fusionen giver desuden Sverige og Danmark mulighed for at opretholde selskaber, der kan løfte byrden ved befordringspligten uden statskontrol. I forlængelse af offentliggørelsen af fusionshensigten blev der igangsat en række forberedelser til de nødvendige lovændringer, konkurrencemyndighedernes godkendelse og den endelige aftale mellem aktionærerne om fusionens gennemførelse. Med udgangen af januar 29 underskrev Transportministeriet og Näringsdepartementet en aftale om fusionen. Ligeledes med udgangen af januar 29 indgik den danske stat og CVC Capital Partners en betinget aftale om, at staten køber CVC Capital Partners ejerandel i Post Danmark. Samtidig indgik Post Danmark en betinget aftale om at sælge sin ejerandel i det belgiske postselskab De Post La Poste. Ansøgningen om fusionen er herefter fremsendt til EU s konkurrencemyndigheder for endelig godkendelse.

11 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING 9 resultat før skat Mio. kr

12 1 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING forventninger UDSAGN OM FREMTIDEN Årsrapporten indeholder udsagn om fremtiden. Disse udsagn tager afsæt i nuværende planer, skøn og forventninger, og de er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Faktorer, der kan påvirke de fremtidige resultater, omfatter blandt andet den økonomiske udvikling i samfundet, driftsforstyrrelser eller uventet opsigelse af kontrakter, lancering af konkurrerende produkter, lovændringer og uventede omkostnings stigninger.

13 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING 11 LANGSIGTEDE FORVENTNINGER Den planlagte fusion af Post Danmark og det svenske postselskab Posten AB vil ud over større besparelser på blandt andet itomkostninger og indkøb give øget styrke til at udvikle virksomheden og imødekomme kundernes behov. Dette vil på længere sigt styrke Post Danmarks konkurrencekraft. EuropaParlamentet har vedtaget, at postmarkedet i EU skal liberaliseres fuldt ud. Det betyder, at markedet for breve under 5 gram vil blive åbnet for konkurrence senest i 211. Liberaliseringen kræver også en stillingtagen til omfanget af befordringspligten, der fastlægges af de nationale myndigheder inden for EUdirektivets rammer. Post Danmarks forventninger til liberaliseringen afhænger af, hvordan de fremtidige rammevilkår bliver fastsat. Den fulde liberalisering af brevmarkedet betyder, at der i fremtiden kommer en yderligere skærpelse af konkurrencen, som hidtil har vedrørt breve over 5 gram, pakkemarkedet, magasinpost og markedet for adresseløse forsendelser. En række af de store internationale post og logistikvirksomheder er allerede etableret i Danmark. Forud for liberaliseringen har Post Danmark iværksat en række aktiviteter. Pr. 1. januar 28 introducerede Post Danmark Cbrevet, som giver kunder med større volumen mulighed for at opnå lavere priser mod en langsommere distribution. Herved muliggøres en yderligere optimering af Post Danmarks produktionsprocesser og distribution. Kunderne har dog fortsat mulighed for at vælge de traditionelle A og Bbreve som forsendelsesform, hvis de foretrækker disse forsendelsesprofiler. FORVENTNINGER 29 Dansk økonomi er ved indgangen til 29 præget af økonomisk recession, der afløser de seneste års gunstige økonomiske rammer. I 4. kvartal af 28 satte recessionen for alvor ind, og det må påregnes, at 29 vil være præget af svage økonomiske konjunkturer. Der knytter sig dog en betydelig usikkerhed hertil, hvilket har en væsentlig betydning for afsætningen af Post Danmarks hovedprodukter. Hertil kommer, at den planlagte fusion med Posten AB vil få konsekvenser for resutatudviklingen. Post Danmarks forventninger til 29 udtrykkes på den baggrund alene i summarisk form. DE SAMLEDE INDTÆGTER ventes påvirket af den økonomiske recession, hvorfor indtægterne ventes at ligge lidt under niveauet i 28. DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inkl. afskrivninger forventes fastholdt på niveauet i 28. DET SAMLEDE DRIFTSRESULTAT forventes noget lavere end i 28. Resultatet før skat vil være påvirket af Post Danmarks planlagte salg af ejerandelen i det belgiske postselskab De Post La Poste til CVC Capital Partners. Prisen for ejerandelen udgør 373 mio. EUR (ca. 2,8 mia. kr.). Gennemføres handlen som forudsat, vil Post Danmark i 29 kunne indtægtsføre i alt 1,6 mia. kr., dels som resultatandel af associerede virksomheder og joint ventures, dels som gevinst ved salg af ejerandelen.

14 12 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING POST DANMARKS brede produktudbud Post Danmark har et bredt produktudbud inden for post og logistikmarkederne. Produkterne er udviklet inden for de hovedområder, hvor Post Danmark har sin kernevirksomhed: Breve, magasinpost og blade Pakker Lokale ugeaviser og adresseløse forsendelser. Med Post Danmarks avancerede produktions og distributionssystem er det muligt at skræddersy post og logistikløsninger, som imødekommer stort set alle behov og ønsker hos kunderne (læs mere om produktions og distributionssystemet på side 28). Således kan Post Danmark inden for de forskellige produktkategorier sammensætte løsninger, som er tilpasset kundens forventninger til serviceniveau, målrettethed, distributionshastighed, forsendelsesform og pris. ADRESSELØSE FORSENDELSER Et eksempel på et veludviklet produkt er adresseløse forsendelser. Her kan Post Danmark tilbyde kunderne flere forskellige produkter, der differentierer i forhold til målrettethed. Adresseløse forsendelser kan bruges som massemedie, der udsendes til en bred målgruppe, men det er også muligt for kunderne at målrette forsendelserne yderligere ved, at Post Danmark hjælper med at udvælge modtagerne. Det gøres ved hjælp af et detaljeret segmenteringsværktøj. Geoflader er et andet tilbud fra Post Danmark, hvor kunderne selv har mulighed for at definere omdelingsområdet for en adresseløs forsendelse uden hensyn til postnumre eller ruter. Omdelingsområdet skal blot tegnes ind på et kort i et kortprogram. Adresseløse forsendelser er et fleksibelt og stærkt produkt, som Post Danmarks kunder kan vælge som et billigt alternativ til andre medier, og som giver en høj kendskabsgrad og en målbar effekt. Post Danmark omdeler alle adresseløse forsendelser i det adresserede omslag MED RUNDT, der uddeles 3 gange om ugen til ca. 2,6 mio. husstande. Det er adresserne på omslaget, der gør det muligt at målrette de adresseløse forsendelser til forskellige målgrupper. Samtidig sørger Post Danmarks produktions og distributionssystem for, at de adresseløse forsendelser ikke bliver omdelt til de Nej Tak adresser, som ikke ønsker reklamer. DIRECT MAIL Et andet af Post Danmarks produktområder er Direct Mail. Det er et produktområde, hvor Post Danmark har en stor specialviden og derfor kan Post Danmarks mail produkter Pris A brev B brev C brev Direct mail Husstands direct MED RUNDT Adresseløse forsendelser Segmenterede adresseløse forsendelser Geografisk område Postnr., Kommune, sogn Geoflader Kundens def. af omdelingsområde Udvalgte modtagere Boligtype Tid / Service

15 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING 13 være en kompetent samarbejdspartner for kunderne. Direct mail kan være mange ting og kan se ud på mange måder. Det kan være et enkelt salgs eller nyhedsbrev, eller det kan være en lille reklamegave. Hos Post Danmark kan kunderne få hjælp til at planlægge, gennemføre og følge op på deres Direct Mail kampagner. Post Danmark kan stå for alt det praktiske for eksempel at købe adresser, udvælge målgrupper, opdatere kundedatabaser, printe, kuvertere og selvfølgelig sende ud. Men Post Danmark kan også hjælpe med at håndtere og registrere responsen, så resultaterne kommer sikkert og hurtigt i hus. BREVPRODUKTET Kunder, som benytter sig af brevproduktet, har siden 1. januar 28 haft mulighed for at opnå lavere pris ved at vælge Post Danmarks Cbrev frem for A og Bbrevet. Med en minimumsgrænse på 3. stk. per indlevering, krav om fortrykt stregkode og særlige krav til kundernes forbehandling og indlevering er det muligt at producere Cbrevet med høj effektivitet i Post Danmarks maskinelle anlæg og i en ny distributionsmodel. Med de tre brevtyper Abrevet med dagtildag service, Bbrevet med tre dages service og Cbrevet med fire dages service har erhvervskunderne gode muligheder for at bruge Post Danmark til alle deres forsendelser. Post Danmarks avancerede produktionssystem har gjort det muligt at udvikle og ændre hidtidige produktions og distributionsmetoder til nu at kunne behandle tidskritiske (Abreve, dagblade og pakker) og ikketidskritiske (Bbreve, Cbreve, adresseløse, ugeaviser og magasiner) forsendelser på en kosteffektiv måde samtidig med, at forsendelserne leveres til modtageren i overensstemmelse med det, afsenderen har betalt for. MARKEDSUDVIKLING Omsætningen på breve, magasinpost og blade udgør 67 pct. (66 pct. i 27). Afsætningen inden for brevområdet er i de seneste år blevet reduceret, ligesom fordelingen af omsætningen blandt de forskellige services er blevet forskudt i retning af flere ikkeindividualiserede forsendelser, herunder Direct Mail og magasinpost. I 28 er der sket et fald i omsætningen af magasinpost som følge af skærpet konkurrence. Ud over breve tilbyder Post Danmark befordring af pakker og hasteforsendelser, hvilket udgør 18 pct. af omsætningen (15 pct. i 27). Omsætningen på lokale ugeaviser og andre adresseløse forsendelser udgør 934 mio. kr. Stigningen i forhold det foregående års omsætning på 897 mio. kr. skyldes øgede indtægter på omdeling af adresseløse forsendelser. Post Danmark driver et filialnet, der fungerer dels som salgskanal for Post Danmarks tilbud og services og dels som ind og udleveringssted. Filialnettet tilbyder desuden en række produkter og services, som ligger i naturlig forlængelse af hovedprodukterne. I de senere år har Post Danmark også tilbudt nye former for ydelser såsom intern postbehandling (Facility Services) og elektroniske kommunikationsløsninger, der alle udspringer af kerneområdet, breve. Der er stor variation i behovet blandt Post Danmarks forskellige kundegrupper, og derfor er kundeansvaret fordelt på fire kundevendte forretningsenheder: Erhvervskunder Privatkunder Kurer, Ekspres, Pakker International Post.

16 14 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING FORRETNINGSenheder erhvervskunder post danmarks forretningsenheder Forretningsenheden Erhvervskunder har forretningsansvaret for salget til Post Danmarks store og mellemstore erhvervskunder. Enheden fungerer via sin salgsorganisation som denne kundegruppes indgang til Post Danmarks samlede serviceydelser, herunder pakker og kurer. Forretningsenhedens egne serviceydelser spænder over klassiske forretningsbreve, magasiner, dagblade og lokale ugeaviser til reklamemedier som Direct Mail og adresseløse forsendelser samt produkter, der er udviklet for at imødekomme kundernes ønsker om elektronisk kommunikation (ekommunikation) og outsourcing af driftsopgaver (Facility Services). Forretningsenheden har ansvaret for hele tiden at udvikle og tilpasse disse tilbud, så Post Danmarks løsninger til stadighed kan imødekomme og tilfredsstille kundernes behov. Forretningsenheden har desuden ansvaret for datterselskabet Data Scanning A/S samt for samarbejdet med selskabet Facility Network A/S. indtægternes fordeling 28 Forretningsenheder International post Kurer, ekspres, pakker privatkunder erhvervskunder

17 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING 15 privatkunder kurer, ekspres, pakker international post Erhvervskunder Forretningsenheden har forretningsansvaret Privatkunder har forretningsansvaret indenlandske for produkter salg af indenlandske til Post Danmarks service salg af store ydelser og til mellemstore mindre erhvervskunder samt samt til private. salgsansvar Herunder for pakker har forretningsenheden til ind og udland samt ansvaret internationale driften af brevforsendelser. Post Danmarks posthuse og postbutik for ker. Privatkunders kundegruppe tilbydes i højere grad standardløsninger, der primært udbydes i filialnettet og over internettet. Forretningsenheden omfatter endvidere design og produktion samt salg af frimærker og filateliprodukter. Erhvervskunder Forretningsenheden har forretningsansvaret Kurer, Ekspres, Pakker for salg har af forretningsansvaret indenlandske produkter for indenlandske til Post Danmarks kurer og store ekspresforsendelser og mellemstore samt erhvervskunder nationale og samt internationale for pakke pakker og til stykgodsløsninger ind og udland samt til interna kunder salgsansvationale med en brevforsendelser. erhvervsaftale. Forretningsenheden har ligeledes ansvaret for pakkesorteringen på Post Danmarks to pakkecentre samt for datterselskaberne Budstikken Transport A/S og Transportgruppen A/S. Forretningsenheden Erhvervskunder har forretningsansvaret International Post har for forretningsansvaret af indenlandske for produkter internationale til Post serviceydel Danmarks salg ser store samt og mellemstore for samarbejdet erhvervskunder med internationale samt salgsansvar for inden pakker for til ind samtlige og udland produktområder. samt interna partnere Endvidere tionale brevforsendelser. er forretningsenheden ansvarlig for driften af Post Danmarks internationale postcenter ved Københavns Lufthavn. Breve, magasinpost og blade Mio. stk pakker Mio. stk Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser Mio. stk

18 16 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING forretningsenheden Erhvervskunder FORRETNINGSBESKRIVELSE Forretningsenheden Erhvervskunder har forretningsansvaret for salget til Post Danmarks store og mellemstore erhvervskunder. Enheden fungerer via sin salgsorganisation som denne kundegruppes indgang til Post Danmarks samlede serviceydelser, herunder pakker og kurer. Forretningsenhedens egne serviceydelser spænder over klassiske forretningsbreve, magasiner, dagblade og lokale ugeaviser til reklamemedier som Direct Mail og adresseløse forsendelser samt produkter, der er udviklet for at imødekomme kundernes ønsker om elektronisk kommunikation (ekommunikation) og outsourcing af driftsopgaver (Facility Services). Forretningsenheden har ansvaret for hele tiden at udvikle og tilpasse disse tilbud, så Post Danmarks løsninger til stadighed kan imødekomme og tilfredsstille kundernes behov. MARKEDS OG KONKURRENCEVILKÅR Det danske marked for erhvervspost har i de seneste år været præget af faldende efterspørgsel og øget konkurrence. Den samlede brevpostmængde falder fortsat som følge af kundernes øgede anvendelse af digitale medier i kommunikationen og den offentlige sektors digitaliseringsplaner. Tillige har liberaliseringen medført, at flere konkurrenter har etableret sig på de åbne dele af brevmarkedet med et begrænset serviceudbud med henblik på at sikre sig en position på markedet, der kan give adgang til de mest attraktive produktnicher, når Post Danmarks tilbageværende eneret forsvinder. Konkurrenternes vilje til at bære store tab i etableringsfasen har sat prissætningen på markedet under et betydeligt pres. Pr. 1. januar 28 introducerede Post Danmark Cbrevet, som giver kunder med større volumen mulighed for at opnå lavere priser mod en langsommere distribution. Herved muliggøres en yderligere optimering af Post Danmarks produktionsprocesser og distribution. Kunderne har dog fortsat mulighed for at vælge de traditionelle A og Bbreve som forsendelsesform, hvis de foretrækker disse forsendelsesprofiler. Markedet for magasinpost har i 28 oplevet en betydelig priskonkurrence fra Post Danmarks konkurrenter, hvilket har ført til tab af omsætning og markedsandele for Post Danmark. Konkurrencen på distribution af adresseløse forsendelser (husstandsomdelte reklamer) er intensiv både over for direkte konkurrenter og over for andre massemarkedsføringsmedier herunder tvannoncering, onlineannoncering og annoncering i dagblade og lokale ugeaviser. Antallet af tilmeldte til Ingen reklamer Tak er steget fra 18 pct. i 27 til 22 pct. i 28. De resterende forbrugere er dog fortsat meget positive over for adresseløse forsendelser, idet 96 pct. læser eller kigger i en eller flere adresseløse forsendelser hver uge. Ud over at imødegå konkurrencen er det Post Danmarks mål at bevæge sig ind på nye områder. Post Danmark er således i dag blevet en betydelig aktør på markedet for digitalisering af indtægternes fordeling 28 Forretningsenheder indtægtsudvikling i 28 Forretningsenheden Erhvervskunder havde i 28 indtægter på mio. kr. (6.436 mio. kr. i 27) svarende til 53 pct. af Post Danmarks samlede indtægter. erhvervskunder

19 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING 17 dokumenter et marked, der udvikler sig i takt med, at teknologien tilbyder nye muligheder for distribution og opbevaring af dokumenter. Dette foregår via datterselskabet Data Scanning A/S. STRATEGISKE INITIATIVER OG FORVENTNINGER TIL 29 Den øgede konkurrence på postmarkedet nødvendiggør nye strategiske initiativer, der kan skabe vækst og udvikling som erstatning for en generelt faldende brevmængde på markedet. Målet for salgsorganisationen er at udvikle og udbygge en kompetent og effektiv salgsstyrke, der har fokus på løsningssalg, hvilket vil sige salg af værdiskabende løsninger til kunderne frem for enkeltstående ydelser. Derudover er det væsentligt, at den fortsatte produktudvikling foregår med afsæt i markedets og kundernes krav og behov. For at sikre fokus på udviklingen inden for alle segmenter er forretningsenhedens forretningsansvar fordelt på en række mindre enheder. FORRETNINGSPOST Med Cbrevet har Post Danmark skabt et prisbilligt tilbud, der i højere grad kan matche prispresset fra konkurrenterne. Det er væsentligt at fortsætte produktudviklingen på baggrund af et stadig større og mere kompliceret kommunikationsmarked. Store partier af seriepost, der omfatter forsendelser som kontoudtog, finansielle meddelelser m.m., kan udnyttes som medie og omsætningens fordeling 28 produktområder ekommunikation facility services bladpost mediapost forretningspost

20 18 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 28 LEDELSESBERETNING beriges med aktuelle og individualiserede informationer til modtagerne. Denne udvikling hvor afsender udnytter allerede gode kundekontakter støtter Post Danmark blandt andet ved at dokumentere brevets værdi i forhold til andre medier og kommunikationskanaler. Et andet eksempel er distributionspost, som indeholder varer købt på nettet. 1. januar 29 introducerede Post Danmark en ny produktvariant, Erhvervsbrev Maxi, til segmentet af internethandlende. Produktet understøtter Post Danmarks bestræbelser på at hjælpe erhvervskunder til at maksimere deres udbytte ved at tilbyde samlede løsninger. Post Danmark arbejder løbende på at gøre samarbejdet med store afsendere så værdiskabende og let som muligt under hensyn til teknik, økonomi og ikke mindst det korte tidsrum fra indlevering til omdeling. Dette arbejde, herunder sikring af en tilstrækkelig omdelingskvalitet, fortsættes. MAGASINPOST, DAGBLADE OG LOKALE UGEAVISER Markedet for omdeling af magasiner, dagblade og lokale ugeaviser er i høj grad påvirket af konkurrencen og de ændrede kriterier for tildeling af statslig støtte til dagbladsudgiverne. Dette har i visse tilfælde medført indskrænkninger i udsendelsesfrekvens og overgang til elektronisk publicering. For de fysiske medier, der fortsat distribueres i dagtimerne, vil høj omdelingskvalitet og lave priser fortsat spille en stor rolle. kundetilfredshedsindex Erhverv Tilfredshed loyalitet

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn tid til forandring 7 ÅRSRAPPORT 2007 POST DANMARK KONCERNEN Organisation Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 19 mars 2008 SEK 1.000.000.000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM. Arrangör & Emissionsinstitut:

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 19 mars 2008 SEK 1.000.000.000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM. Arrangör & Emissionsinstitut: TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 19 mars 2008 SEK 1.000.000.000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Arrangör & Emissionsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Tillägg 2008:1 till Grundprospekt avseende Post

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før.

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før. DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2008 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 11/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 11/2008 RESUMÉ FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2008 Resultat

Læs mere

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013 Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked 26. juni 2013 Side 1/5 Regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti),

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Post Danmark vil fokusere på at tilpasse omkostningerne og kapaciteten til de ændrede markedsvilkår, og dermed fastholde driftsresultatet.

Post Danmark vil fokusere på at tilpasse omkostningerne og kapaciteten til de ændrede markedsvilkår, og dermed fastholde driftsresultatet. ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2010 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTEN NORDEN MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 1/2011 Den 24. februar 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2010 Faldet i antallet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 5 6 9 10 11 12 14 16 22 26 28 31 36 42 44 46 51 61 85 98 99 100 103 104 Forord Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal

Læs mere

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før.

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før. DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2008 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 12/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 12/2008 RESUMÉ FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER

Læs mere

De samlede indtægter ventes påvirket af den økonomiske recession, hvorfor indtægterne ventes at ligge lidt under niveauet i 2008.

De samlede indtægter ventes påvirket af den økonomiske recession, hvorfor indtægterne ventes at ligge lidt under niveauet i 2008. ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 4/2009 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 4/2009 Den 16. marts 2009 RESUMÉ FOR ÅRET 2008

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2009 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 29 POST DANMARK KONCERNEN en del af posten norden Indhold 4 6 8 2 4 5 6 7 Hovedtal og nøgletal Året 29 Post Danmarks aktiviteter Håndtering af forsendelser i post danmark Koncernens øvrige

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Bemærk: Det talte ord gælder. Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Der er nu gået 4 år siden fusionen

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade København V CVR nr

Post Danmark A/S Tietgensgade København V CVR nr TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 POST DANMARK KONCERNEN EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2012 POST DANMARK KONCERNEN EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 22 POST DANMARK KONCERNEN EN DEL AF POSTNORD INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 22 POST DANMARKS AKTIVITETER KONCERNENS ØVRIGE SELSKABER SAMFUNDSANSVAR SELSKABSLEDELSE RISIKOSTYRING

Læs mere

Det er forventningen, at 2010 fortsat vil være præget af en svag økonomisk konjunktur og dermed svagt faldende omsætning.

Det er forventningen, at 2010 fortsat vil være præget af en svag økonomisk konjunktur og dermed svagt faldende omsætning. ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2009 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTEN NORDEN MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 1/2010 Den 23. februar 2010 RESUMÉ FOR ÅRET 2009 Post Danmark

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 10.485 mio. kr.

Læs mere

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev www.bording.dk Tlf. Fax CVR. nr. : : : +4570115011 +4544515282 1622941 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 27. august 2008

Læs mere

På baggrund af den økonomiske udvikling sker der en nedjustering af det forventede driftsresultat:

På baggrund af den økonomiske udvikling sker der en nedjustering af det forventede driftsresultat: DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2009 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 11/2009 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 11/2009 RESUMÉ FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2009

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 8 9 10 12 14 20 24 26 28 34 40 42 44 49 59 86 87 88 90 91 92 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2005 De Post

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2012 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2013

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2012 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2012 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2012 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 9.637 mio. kr. i

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Delårsrapport januar juni 2011

Delårsrapport januar juni 2011 Delårsrapport januar juni 2011 30. august 2011 Udfordrende marked øger behovet for omstillinger Resultat i sammendrag April-juni 2011 Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.711 mio. (10.231 mio.). Renset for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2011 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2 POST DANMARK KONCERNEN en del af postnord Indhold 4 6 8 3 4 5 6 Hovedtal og nøgletal Året 2 Post Danmarks aktiviteter Koncernens øvrige selskaber Samfundsansvar selskabsledelse Risikostyring

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2011

Delårsrapport januar marts 2011 Delårsrapport januar marts 2011 18. maj 2011 Faldende salg og lavere resultat mødes med forretningsudvikling og omkostningstilpasninger Resultat i sammendrag Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.032 mio. (10.918

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

DI Service, Årsdag, 4. maj 2009. Anders Due. Vicedirektør Post Danmark. Nye servicekoncepter og marketing til forsvar for eroderende markeder

DI Service, Årsdag, 4. maj 2009. Anders Due. Vicedirektør Post Danmark. Nye servicekoncepter og marketing til forsvar for eroderende markeder DI Service Årsdag, 4 maj 2009 1 DI Service, Årsdag, 4. maj 2009 Nye servicekoncepter og marketing til forsvar for eroderende markeder Anders Due Vicedirektør Post Danmark DI Service Årsdag, 4 maj 2009

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT FÆRDSELSSTYRELSEN Dato: 21. januar 2008 J. nr.: 004-U05-7 Notat vedrørende de britiske erfaringer med liberalisering af postmarkedet Oplysningerne

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 23 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD DESIGN: HEDDABANK.DK FORSIDEFOTO: MORTEN BENGTSSON FEBRUAR 24, 4.5 ISSN 97393 INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 23 POST DANMARKS AKTIVITETER

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Hovedudfordringer ved en

Hovedudfordringer ved en Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 238 Offentligt Hovedudfordringer ved en fuld åbning af postmarkedet Miniseminar for Trafikudvalget den 12. marts 2008 De overordnede rammer på postområdet

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 7 8 10 12 16 18 20 22 28 34 36 40 45 66 67 68 70 71 72 74 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2004 Forventninger til 2005 Kunder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Posten Norden. Regnskab Extern

Posten Norden. Regnskab Extern Posten Norden Regnskab 2010 Extern Forbedret driftsresultat på trods af faldende mængder Resultat i sammendrag Driftsresultatet udgjorde SEK 1.375 mio. (284). Renset for strukturog valutaudsving steg driftsresultatet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked PostNord januar-marts 212 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked 1-5-212 Finansiel oversigt Finansiel oversigt, jan-mar SEK mio. Q1 212 Q1 211 Ændring Nettoomsætning* 1.51 1.7-19 ±% Driftsomkostninger*

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Customer Communication Management User Group. 2015 / Jørgen Loft Holm

Customer Communication Management User Group. 2015 / Jørgen Loft Holm Customer Communication Management User Group 2015 / Jørgen Loft Holm Agenda Udvikling i volumen nu og fremover 2016 bestemte omdelingsdage Hvad kommer der ellers? Hvor vil posten hen? Et værdsat brev virker

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Store gevinster ved en postliberalisering

Store gevinster ved en postliberalisering MARTS 2009 BAG OM NYHEDERNE Store gevinster ved en postliberalisering Senest den 1. januar 2011 skal alle EU-lande have åbnet de nationale markeder for post for konkurrence, som følge af EU's 3. postdirektiv.

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere