Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart"

Transkript

1 Februar 2012 Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Vedtaget af Ishøj Byråd den 6. marts 2012 Daginstitutioner kan med Byrådets godkendelse drives af private leverandører som privatinstitution, jf. 19, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 668 af 17. juni 2011 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (herefter dagtilbudsloven ). Se endvidere bekendtgørelse nr. 868 af 24. juni 2011 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (herefter dagtilbudsbekendtgørelsen ) samt Socialministeriets vejledning nr. 31 af 6. maj 2009 om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud med senere ændringer (herefter kaldet dagtilbudsvejledningen ). Det er således muligt for kvalificerede private leverandører at oprette og drive dagtilbud som privatinstitutioner uden at indgå aftale om driften med kommunen. Private leverandører kan - men skal ikke - trække et eventuelt overskud ud af driften af privatinstitutioner. Driften af en privatinstitution sker på grundlag af en kommunal godkendelse efter dagtilbudslovens 20. Bestemmelsen lyder således: Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør kriterier for godkendelse efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan stille krav om driftsgaranti. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde godkendelsen af en privatinstitution, hvis institutionen ikke opfylder de kriterier, som institutionen blev godkendt på baggrund af. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan opkræve et depositum i forbindelse med ansøgning om godkendelse efter stk. 1. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1-4 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Ishøj Kommune godkender privatinstitutioner, hvis de lever op til centralt fastsatte krav til dagtilbud og kommunens krav til dagtilbud. Efter dagtilbudsloven gælder en pengene følger barnet -model, hvor kommunen til en godkendt privatinstitution yder et drifts-, administrations- og bygningstilskud pr. barn, der er bosiddende i kommunen, og som er optaget i institutionen. Tilskuddet fastsættes ud fra udgiftsniveauet i bopælskommunen. Den private leverandør fastsætter selv forældrebetalingen. Der er ikke i lovgivningen sat et loft for forældrebetalingen. Der skal gives søskende- og fripladstilskud. Kommunen kan ikke anvise pladser i privatinstitutioner. Privatinstitutioner træffer selv afgørelse om optagelse og er forpligtet til at optage børn, hvis der er ledig kapacitet i privatinstitutionen. Privatinstitutioner kan kun være institutioner eller institutionslignende pasningsordninger (ikke dagpleje).

2 Der er mulighed for, at virksomheder kan oprette virksomhedsbørnehaver og dermed tilbyde forældre mere fleksibilitet for eksempel i forhold til åbningstider. Der kan også oprettes privatinstitutioner, der bygger på et særligt tema eller lignende, f.eks. idrætsbørnehaver. I privatinstitutioner skal forældrene sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner. Privatinstitutioner er omfattet af reglerne i offentlighedsloven og forvaltningsloven, i det omfang det fremgår af 43 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner svarer til gældende lovgivning og de krav, som kommunen i forvejen stiller til kommunale daginstitutioner hverken mere eller mindre. Ved godkendelsen og efterfølgende skal den private leverandør til enhver tid kunne dokumentere, at privatinstitutionen lever op til blandt andet dagtilbudslovens formålsbestemmelser og bestemmelserne om pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering samt sprogvurdering og sprogstimulering, gældende krav til bygninger og andre krav i lovgivningen og centralt fastsatte regler. Den private leverandør skal endvidere følge de til enhver tid gældende kommunalt fastsatte godkendelseskriterier, politikker, krav og regler m.v. Endelig skal den private leverandør overholde de regler og standarder, som den private leverandør i ansøgningen om godkendelse herudover har valgt at ville efterleve. Privatinstitutioner skal som alle andre dagtilbud medvirke til børns integration i det danske samfund. Det indebærer, at privatinstitutioner skal have fokus på behovet for sproglig stimulering, udvikling af forståelse for dansk kultur, værdier og demokratiske principper. Det er Byrådet i Ishøj Kommune, der som myndighed har ansvaret for at træffe overordnede, politiske beslutninger på dagtilbudsområdet. Privatinstitutioner er blandt andet forpligtet til at følge Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik samt andre vedtagne politikker med relevans for dagtilbud, pædagogiske principper, krav til personalenormering og personalekvalifikationer, krav til fysiske rammer m.v. Ishøj Kommune fører tilsyn med, at de krav, som en privatinstitution bliver godkendt efter, overholdes, jf. 5 i dagtilbudsloven og 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kommunen kan standse udbetaling af tilskud og i sidste ende trække en godkendelse tilbage, hvis kravene ikke overholdes, eller hvis den private leverandør ikke kan eller vil dokumentere dette. På baggrund af ovenstående fastsætter Ishøj Byråd i medfør af dagtilbudslovens 20, stk. 2, følgende: 2

3 G O D K E N D E L S E S K R I T E R I E R FOR PRIVATINSTITUTIONER 1. Ansøgningen og proceduren for godkendelse Ansøgeren (den private leverandør) De fysiske rammer Vedtægter Formål Optagelsesregler Forældrebetaling Forældreindflydelse Personalet ansættelse, uddannelsesmæssige krav m.v Personaleressourcer i driften Pædagogiske læreplaner Tværfagligt samarbejde Børn med særlige behov Øvrige krav og regler for driften af privatinstitution Overholdelse af regler m.v. og ændringer i forhold til godkendelsen Tilskud og udbetaling samt driftsgaranti Tilsyn og kontrol Ophør

4 1. Ansøgningen og proceduren for godkendelse 1.1 Ansøgeren (dvs. den private leverandør, der søger om godkendelse som privatinstitution) skal sende sin ansøgning med almindelig eller elektronisk post til Ishøj Byråd på følgende adresse: Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning Storetorv Ishøj Ansøgningen skal være skriftlig og bilagt nødvendige dokumenter og erklæringer m.v. Følgende oplysninger om ansøgeren/den private leverandør skal fremgå klart af ansøgningens forside eller et bilag hertil: navn og organisationsform samt CVR-nr. adresse telefonnummer -adresse navn på kontaktperson 1.2 Ansøgningen skal i øvrigt indeholde de oplysninger og den dokumentation, der er nødvendig for, at kommunen kan vurdere, om privatinstitutionen lever op til de krav, der gælder i henhold til lovgivningen og disse godkendelseskriterier. For så vidt angår love, bekendtgørelser, vejledninger m.v. på området henvises der blandt andet til dagtilbudsloven og bestemmelser nævnt i disse godkendelseskriterier. For så vidt angår Ishøj Kommunes krav og regler, kan der rettes henvendelse til Ishøj Kommune, Center for Børn og Undervisning, der oplyser nærmere om de p.t. gældende krav og regler i kommunen. 1.3 Det skal af ansøgningen navnlig fremgå, hvorledes privatinstitutionen lever op til dagtilbudslovens formålsbestemmelse for dagtilbud. Det skal endvidere dokumenteres, hvorledes privatinstitutionen lever op til dagtilbudslovens bestemmelser om pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering samt sprogvurdering og sprogstimulering. Private leverandører er forpligtet til at efterleve de til enhver tid gældende byrådsbeslutninger vedrørende rammer for dagtilbud og alle politikker, der er godkendt af byrådet, med relevans for dagtilbud. Det skal fremgå, hvordan privatinstitutionen efterlever Ishøj Kommunes regler, retningslinjer, indsatsområder m.v. såsom: Retningslinjer vedrørende den pædagogiske læreplan, herunder børnemiljøvurderinger Læseplan for sprog og læsning Alle børn læser i Ishøj Retningslinjer for overgangen mellem børnehave og skole/sfo 4

5 Retningslinjer for sprogvurdering af 3-årige i Ishøj Kommune Handlingsplan udarbejdet på baggrund af kommunes kvalitetsrapport for dagtilbud Ernæringsprincipper for 0 16 år. Institutionen skal udarbejde en kostpolitik, som følger ernæringsprincipperne Arbejde med inklusion, herunder Ishøj Kommunes inklusionsguide 1.4 Privatinstitutioner skal leve op til dagtilbudslovens bestemmelser vedrørende frokost i daginstitutioner. Privatinstitutioner skal i lighed med de kommunale dagtilbud i Ishøj Kommune give børn i alderen 0 2 år et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen. Frokostmåltidet skal følge Ishøj Kommunes ernæringsprincipper. 1.5 Ansøgeren skal samtidig med, at ansøgningen indgives, stille et depositum på kr Beløbet tilbagebetales uforrentet, når kommunen har truffet afgørelse om, hvorvidt ansøgningen imødekommes. 1.6 Såfremt der er grundlag herfor, kan afgørelse om godkendelse af privatinstitutionen forventes at blive truffet inden fire måneder efter det tidspunkt, hvor alle nødvendige dokumenter og oplysninger foreligger i kommunen og depositum er stillet. 1.7 Kommunens afgørelser, herunder om betingede godkendelser eller afslag på godkendelse, er skriftlige og ledsaget af en begrundelse. Afgørelserne kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 1.8 Ishøj Kommunes afgørelse om godkendelse udgør sammen med ansøgningen og disse godkendelseskriterier grundlaget for driften af og tilsynet med privatinstitutionen. Godkendelsen kan ikke videregives til anden fysisk eller juridisk person. 2. Ansøgeren (den private leverandør) 2.1 Det skal tydeligt fremgå af ansøgningen, hvem ansøgeren/den private leverandør er. 2.2 Ansøgeren kan være en hvilken som helst fysisk eller juridisk person, f.eks. én eller flere fysiske personer, et interessentskab, en forening, en fond, en selvejende institution, en organisation, et selskab med eller uden begrænset ansvar eller lignende. 2.3 Ansøgningen skal være bilagt materiale, hvoraf ansøgerens organiseringsform fremgår, herunder navn, hjemsted/adresse, formål, kapitalforhold, tegningsregler, hæftelsesforhold og anvendelse af overskud. Materialet kan for eksempel være interessentskabskontrakt, vedtægter for selskab, offentlige godkendelser og/eller registreringer m.v. 2.4 Bekræftet kopi af registreringsbevis med CVR-nr. for virksomheden skal være bilagt ansøgningen. (CVR er Det Centrale Virksomhedsregister, der føres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.) 2.5 Ansøgeren skal opfylde grundlæggende krav til økonomisk og faglig hæderlighed. Ansøgeren skal for eksempel have orden i sin økonomi, være hæderlig i erhvervsudtalelser og opfylde sine økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og sociale ydelser m.v. 5

6 2.6 Til brug herfor afgiver ansøgeren følgende erklæring på tro og love til Ishøj Kommune: På vegne af den private leverandør, X [navn], der ansøger om godkendelse som privatinstitution, erklærer undertegnede herved på tro og love over for Ishøj Kommune: at X hverken er eller er begæret taget under konkurs, likvidation, skifte, betalingsstandsning eller tvangsakkord uden for konkurs eller befinder sig i en lignende situation, at X ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige eller private, herunder skatter og afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger, og at X eller medlemmer af den ansvarlige ledelse ikke ved en retskraftig dom er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om privatinstitutionens faglige hæderlighed. Om afgivelse af urigtig erklæring m.v. henvises til straffelovens 163. Såfremt der ikke kan afgives en fuld og uforbeholden erklæring, angives de nærmere grunde hertil i ansøgningen. 3. De fysiske rammer 3.1 De lokaler og arealer, hvorfra privatinstitutionen drives, skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler såsom byggelovgivningen, herunder bygningsreglement, regler om brandsikkerhed, sikkerhed og sundhed samt arbejdsmiljølovgivningen, herunder om APV. Som inspiration henvises til Branchearbejdsmiljørådet for Social og Sundheds publikation Branchevejledning nybyggeri og renovering af daginstitutioner (september 2007), se: utioner/nybyggeri_af_daginstitutioner.aspx 3.2 Privatinstitutionens fysiske rammer skal endvidere til enhver tid leve op til de samme regler og standarder, som måtte gælde for kommunale daginstitutioner i Ishøj Kommune. 3.3 Opmærksomheden henledes navnlig på gældende regler, der kan indeholde: krav om evt. byggesagsbehandling krav om indretning af daginstitutioner - inden ibrugtagning krav til lokaler hvor der udføres regelmæssigt arbejde krav om brandværnsforhold og flugtveje krav om standarder for gulvareal, luftrum og loftshøjde krav til byggematerialer krav til loft, vægge og gulv krav til lysforhold krav til temperaturforhold krav til ventilationsforhold krav til støj- og akustikforhold, krav til inventar krav til køkkener og i fødevarelovgivningen 6

7 krav til børnetoiletter, garderober og pusle-/vaskerum m.v. krav til lokaler hvor der lejlighedsvis udføres arbejde krav til øvrige rum (teknik- og fyrrum, depoter, m.v.) krav til velfærdsfaciliteter til de ansatte krav om adgangsforhold og adgangsveje krav om handicapindretning krav om udenomsarealer og renovation særlige krav til skov- og busbørnehaver m.v. 3.4 Særligt fremhæves følgende gældende regler: Daginstitutionen skal til enhver tid have en gyldig ibrugttagningstilladelse til de lokaler, hvori pasningen foregår, og til mindst det antal børn, som er indmeldt i institutionen. Lokalerne skal primært være indrettet til børns daglige brug. Opholdsrum i daginstitutioner skal minimum have et frit gulvareal på 3 kvm pr. barn i 0-2-årsalderen og på 2 kvm pr. barn i 3-6-årsalderen. Daginstitutionen skal råde over et udendørsareal/en legeplads svarende til den gennemsnitlige kommunale standard. Gængse standarder for legepladsudstyr og legepladssikkerhed skal følges. Daginstitutionen skal være røgfri samt overholde lov om røgfri miljøer og Ishøj Kommunes regler og retningslinjer vedrørende rygning. 3.5 Ansøgningen om godkendelse af privatinstitutionen skal indeholde beskrivelser, oplysninger, tilladelser og andre dokumenter, der gør det muligt for kommunen at vurdere, om de gældende regler for de fysiske rammer kan overholdes i privatinstitutionen. Kommunen kan betinge godkendelse af, at kommunen - inden privatinstitutionen tages i brug - får adgang til de pågældende lokaliteter med henblik på at konstatere, om de gældende regler er overholdt. 4. Vedtægter 4.1 Den private leverandør udarbejder vedtægter for privatinstitutionen. Vedtægterne skal indsendes sammen med ansøgningen om godkendelse af privatinstitutionen. Efterfølgende ændringer skal ligeledes indsendes til kommunen. Se i øvrigt punkt 15 om ændringer i forhold til godkendelsen. 4.2 Af vedtægterne for privatinstitutionen skal blandt andet fremgå følgende: navn og adresse formål, herunder værdigrundlag, pædagogiske principper, læringsforståelse og pædagogiske mål antal børn, angivet som et gennemsnit og et maksimum, fordelt på 0-2-årige og 3- årige til skolestart åbningstid 7

8 optagelsesregler, herunder eventuel fortrinsret, og udmeldelsesregler, fastsættelse og opkrævning af forældrebetaling samt opsigelse og ophør forældreindflydelse/forældrebestyrelse og afstemningsprocedure for frokostordning 4.3 Forelæggelse af privatinstitutionens vedtægter for kommunen fritager ikke den private leverandør fra at overholde krav vedrørende egne eller institutionens vedtægter m.v., der gælder ifølge anden lovgivning, herunder skatte-, selskabs- og fondslovgivningen. 5. Formål 5.1 Privatinstitutionens formål skal fremgå af vedtægterne, herunder om institutionen er oprettet med et særligt formål. 5.2 Privatinstitutionens formål skal være i overensstemmelse med formålsbestemmelser i dagtilbudsloven og Ishøj Kommunes til enhver tid gældende politikker af relevans for dagtilbud og indsatsområder for det pædagogiske arbejde. 5.3 Privatinstitutioner skal således indgå som en del af Ishøj Kommunes samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats over for børn, herunder børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller andet behov for støtte. 5.4 Privatinstitutioner skal som alle andre dagtilbud medvirke til børns integration i det danske samfund. Det indebærer, at privatinstitutioner skal have fokus på behovet for sproglig stimulering, udvikling af forståelse for dansk kultur, værdier og demokratiske principper. 5.5 Det vedtægtsbestemte formål må ikke stride mod anden lovgivning. 6. Optagelsesregler 6.1 Privatinstitutionens optagelsesregler skal fremgå af vedtægterne. Det skal ligeledes fremgå af vedtægterne, hvis institutionen er oprettet med et særligt formål. 6.2 Privatinstitutioner fastsætter selv kriterier for og træffer afgørelse om optagelse af børn i institutionen. Kommunen kan ikke anvise pladser i en privatinstitution. Det er alene forældrene, der vælger at søge om optagelse for deres barn i en privatinstitution. Privatinstitutioner fører selv en eventuel venteliste til institutionen. 6.3 Privatinstitutionen skal gennem sine optagelsesregler sikre samme rummelighed som i kommunens øvrige dagtilbud. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper fra optagelse i en privatinstitution. Optagelsesreglerne må ikke stride imod diskriminationsforbud og lignende. Det vil blandt andet sige, at et barn ikke kan nægtes optagelse eller på anden måde forskelsbehandles som følge af barnets eller forældrenes race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Optagelsesreglerne må heller ikke stride imod almindelige retsgrundsætninger såsom lighedsgrundsætningen. 6.4 Børn med handicap, som ønskes optaget i en privatinstitution, kan alene nægtes optagelse, hvis institutionen ikke er indrettet til eller kan indrettes til at varetage barnets behov, eller hvis personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven. 8

9 6.5 Privatinstitutioner kan oprettes med et særligt formål og dermed give fortrinsret til en bestemt gruppe af børn, så længe dette ikke strider imod de ovennævnte regler. Der kan for eksempel være tale om, at en virksomhedsbørnehave giver børn af virksomhedens medarbejdere fortrinsret til institutionen. Privatinstitutioner kan dog ikke afvise at optage børn, hvis der er ledig kapacitet i institutionen. 7. Forældrebetaling 7.1 Den private leverandør fastsætter selv forældrenes egenbetaling for en plads i institutionen og er ikke bundet af de betalingsregler, der gælder for andre dagtilbud. Der er således ikke i lovgivningen sat et loft for forældrebetalingen. 7.2 Privatinstitutionen opkræver selv forældrenes egenbetaling. Med hensyn til søskende- og fripladstilskud m.v. henvises til dagtilbudsbekendtgørelsen. 8. Forældreindflydelse 8.1 Forældre til børn i privatinstitutioner skal sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner, hvor der er mulighed for én- eller to-strenget model efter omstændighederne. Det vil sige, at forældrene som minimum skal have indflydelse på principperne for privatinstitutionens arbejde, principperne for anvendelse af budgetramme samt indstillingsret i forbindelse med ansættelse af fast personale i institutionen. 8.2 Hvis bestyrelsen for den private leverandør består af et flertal af valgte forældre, er kravet om forældreindflydelse opfyldt. 9. Personalet ansættelse, uddannelsesmæssige krav m.v. 9.1 Dagtilbudsloven regulerer ikke løn- og ansættelsesforhold for personale, der ansættes ved privatinstitutionen. Medarbejderne er ikke dækket af de kommunale overenskomster. Kommunen kan ikke stille krav om, at privatinstitutionen indgår overenskomst. 9.2 Medarbejderne er omfattet af almindelige ansættelsesretlige regler og beskyttelseslovgivning for lønmodtagere. 9.3 Forud for ansættelse af ledelse og øvrige medarbejdere skal der indhentes straffeattest til offentligt brug (udvidet straffeattest) og børneattest. Ishøj Kommune vurderer på grundlag heraf, om den pågældende person kan godkendes til at arbejde med børn. Ishøj Kommune kan på baggrund af børne- eller straffeattesten nægte en person ansættelse i privatinstitutionen. 9.4 Hovedsproget i privatinstitutionen skal være dansk. 9.5 I privatinstitutionen skal der ansættes en ledelse, der er ansvarlig for den daglige administrative og pædagogiske ledelse af privatinstitutionen. Den daglige ledelse skal have samme uddannelsesmæssige forudsætninger og kompetencer, som kræves af ledelsen i kommunale daginstitutioner i Ishøj Kommune, dvs. som udgangspunkt minimum pædagoguddannelse eller tilsvarende pædagogisk uddannelse. Repræsentanter for ledelsen skal så vidt muligt deltage i informationsmøder i forbindelse med for eksempel nye politiske 9

10 mål og indsatsområder i Ishøj Kommune. Repræsentanter fra ledelsen kan deltage i kommunens ledermøder, faglige arrangementer og lignende efter nærmere aftale med kommunen, herunder mod betaling af et eventuelt gebyr. 9.6 Personalet skal i øvrigt til enhver tid samlet set besidde de kompetencer, der er nødvendige for at leve op til krav i blandt andet dagtilbudsloven og kommunens politikker og indsatsområder på området, herunder i forbindelse med arbejdet med pædagogiske læreplaner og forebyggende arbejde m.v. Der skal således afsættes økonomiske ressourcer til efter- og videreuddannelse af personalet i sædvanligt omfang. 9.7 Privatinstitutionen er forpligtet til at påtage sig en forpligtelse i forhold til arbejdsmarkedet, der afspejler kommunens indsats i kommunale institutioner. Det gælder med hensyn til rummelighed, aktivering af ledige og integration af etniske minoriteter. 9.8 Privatinstitutioner skal på linje med kommunale daginstitutioner modtage pædagogstuderende i praktik og ordinære elever fra PAU-uddannelsen. Lønmidler til pædagogstuderende i lønnet praktik og til PAU-elever tages fra institutionens samlede lønsum til personale. Der tildeles således ikke ekstra lønmidler til at modtage pædagogstuderende eller PAUelever. 10. Personaleressourcer i driften 10.1 Privatinstitutionen skal som minimum bemandes svarende til kommunens principper om andel pædagogisk uddannet personale samt andre krav vedrørende personaleressourcer. Andelen af pædagoguddannet personale skal normalt være på 60 % og mindst på den gennemsnitlige kommunale andel Der skal af sikkerhedsmæssige årsager altid være mindst det antal ansatte til stede i institutionens samlede åbningstid, som sikrer, at personalet kan opfylde børnenes behov for sikkerhed og tilsyn Det forudsættes, at privatinstitutionen har et beredskab af vikarer, således at institutionen kan udgøre en forsvarlig ramme for børnenes hverdag, også ved ferie og sygdom blandt personalet Der kan indføres lukkedag efter de i Ishøj Kommune gældende regler for daginstitutioner. Muligheden for lukkedage fritager ikke privatinstitutionen for pasningsforpligtelser i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen. 11. Pædagogiske læreplaner 11.1 Den daglige ledelse i privatinstitutionen udarbejder pædagogiske læreplaner for børn i aldersgruppen ½-2 år og aldersgruppen fra 3 år til skolealderen, der giver rum for leg, læring og udvikling. Der henvises til dagtilbudsloven med ministerielle bekendtgørelser og vejledninger om temaer og mål i pædagogiske læreplaner. Der henvises endvidere til bindende og/eller vejledende retningslinjer for arbejdet med pædagogiske læreplaner i Ishøj Kommunes dagtilbud. 10

11 11.2 Ledelsen af privatinstitutionen er ansvarlig for, at personalet, særligt den daglige ledelse, i privatinstitutionen, er fagligt opdateret, særligt for så vidt angår udarbejdelse af den pædagogiske læreplan og forberedelsen hertil Ledelsen i dagtilbuddet er over for forældre/bestyrelsen og Byrådet ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan bliver udarbejdet. I den pædagogiske læreplan skal institutionen foruden at beskrive værdigrundlag, pædagogiske principper, læringsforståelse og pædagogiske mål, beskrive og have dokumentation for, i hvilken grad den pædagogiske læringsproces leder frem med de opstillede mål for børnenes trivsel, læring og udvikling Forældrebestyrelsen samt Byrådet godkender den pædagogiske læreplan. Der henvises i øvrigt til gældende regler om udarbejdelse af den pædagogiske læreplan, godkendelse, opfølgning og evaluering. 12. Tværfagligt samarbejde 12.1 Privatinstitutionen er forpligtet til at deltage i tværfagligt samarbejde omkring børn i Ishøj Kommune. Det kan for eksempel dreje sig om samarbejde med PPR, tværfagligt team, socialrådgivere, skole, sundhedsplejerske, tandplejen, pladsanvisningen etc. 13. Børn med særlige behov 13.1 Privatinstitutioner skal være åbne for børn med særlige behov (f.eks. børn med handicap eller udsatte børn), jf. ovenfor punkt 6.4. Privatinstitutionen skal samarbejde med de relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag over for disse børn. Privatinstitutionen skal tage kontakt til kommunen med henblik på at få en vurdering af behovet for støtte til børn med særlige behov eller handicap Børn med særlige behov, der er optaget i en privatinstitution, og som har bopæl i Ishøj Kommune, modtager støtte fra Ishøj Kommune på samme vilkår og efter samme retningslinjer som børn i kommunale dagtilbud. Der er altid tale om en konkret afgørelse i hvert enkelt tilfælde Det er Ishøj Kommune, som vurderer og træffer beslutning om behovet for særlig støtte til børn bosat i kommunen. Udgifter til evt. støtteressourcer tildeles af kommunen efter en konkret beslutning til den enkelte institution. Ved tildeling af støtteressourcer til en privatinstitution i en anden kommune end opholdskommunen, er det opholdskommunen, der træffer beslutning om behovet for støtte og opholdskommunen, der betaler udgifterne Ishøj Kommune følger op på indsatsen. Hvis der er bevilget støtte, er privatinstitutionen forpligtet til at sørge for, at barnet får den bevilgede støtte. Som tilsynsmyndighed skal Ishøj Kommune sikre, at afgørelser vedrørende særlig støtte til børn effektueres, således at disse børn modtager den støtte, de har behov for Hvis kommunen vurderer, at barnets behov ikke kan tilgodeses i privatinstitutionen, kan kommunen pålægge forældrene at få barnet flyttet til en anden institution, der er indrettet til at klare barnets behov, eller som har personale med særlig uddannelse til at varetage barnets behov. 11

12 14. Øvrige krav og regler for driften af privatinstitution 14.1 Den private leverandør skal i øvrigt være opmærksom på øvrige krav og regler, der måtte gælde for driften af privatinstitutionen Her skal navnlig peges på regler inden for nedenstående områder. Listen er ikke udtømmende: Offentlighedsloven og forvaltningsloven: Privatinstitutioner er omfattet af reglerne i offentlighedsloven og forvaltningsloven i forhold til den opgave, der udføres. Ved opgavevaretagelsen er videregivelse og indhentelse af oplysninger vedrørende enkeltpersoner omfattet af forvaltningslovens 27, 29, 31 og 32 om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger. Der henvises til 43 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Enkeltpersoners underretningspligt m.v. efter serviceloven, hvorefter man skal give underretning til kommunen om børn og unge med behov for særlig støtte m.v., herunder i forbindelse med vanrøgt, vold og andre overgreb m.v. For personale i dagtilbud, herunder privatinstitutioner, gælder en skærpet underretningspligt. Se lov om social service 154 og 153 med tilhørende underretningsbekendtgørelse. Lovpligtige og sædvanlige forsikringer, herunder som driftsherre, ejendomsejer/ ejendomsbruger og arbejdsgiver samt i forhold til sikring af børnene Den private leverandør er i øvrigt selv ansvarlig for at vedligeholde sit kendskab til den nyeste lovgivning og de seneste regler på området, herunder de til enhver tid gældende byrådsbeslutninger vedrørende rammer for dagtilbud og alle politikker godkendt af Ishøj Byråd, med relevans for dagtilbud. 15. Overholdelse af regler m.v. og ændringer i forhold til godkendelsen 15.1 Den private leverandør skal til enhver tid drive privatinstitutionen i overensstemmelse med den meddelte godkendelse, herunder de regler og standarder, som den private leverandør skal overholde, fordi de følger af lovgivningen og kommunalt fastsatte regler og krav, inklusive disse godkendelseskriterier, og de regler og standarder, som den private leverandør i ansøgningen om godkendelse herudover har valgt at ville efterleve Såfremt den private leverandør ikke længere kan eller vil opfylde ovennævnte, jf. 15, stk. 1, skal den private leverandør uden ophold ansøge kommunen om tilladelse til at fortsætte driften på et ændret eller nyt grundlag. Det gælder, uanset om den private leverandør har til hensigt at afvikle driften af privatinstitutionen inden for en overskuelig fremtid, eller om driften skal fortsætte. 12

13 15.3 Ændringer i forbindelse med driften af en godkendt privatinstitution kan ikke iværksættes, førend kommunen har godkendt ændringerne Såfremt lovgivning, kommunale regler eller disse godkendelseskriterier ændres, således at der stilles andre og/eller flere krav end dem, der gjaldt på tidspunktet for meddelelsen af en godkendelse, er den private leverandør som udgangspunkt forpligtet til at efterleve de nye krav. 16. Tilskud og udbetaling samt driftsgaranti 16.1 Ishøj Kommunen yder som opholdskommune til en godkendt privatinstitution et drifts-, administrations- og bygningstilskud pr. barn, der er optaget i institutionen, jf. dagtilbudslovens og bekendtgørelsens regler herom. Beregningen af tilskud foretages som for kommuner uden selvejende daginstitutioner, idet der ikke findes selvejende daginstitutioner i Ishøj Kommune I beregningsgrundlaget kan kommunen tage højde for institutionernes åbningstid. Kommunen kan hermed nedsætte tilskuddet i forhold til privatinstitutioner med deltidspladser eller begrænset åbningstid m.v. P.t. gælder at privatinstitutionen skal have en åbningstid på minimum 52,5 timer ugentligt og holde åbent på alle hverdage for at opnå fuldt tilskud Tilskud ydes fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn om tilskud til brug for dagtilbuddet og barnet er optaget i privatinstitutionen. Der kan normalt ydes tilskud til børn i alderen 26 uger til skolestart. Barnet skal have bopæl i Ishøj Kommune Privatinstitutionen udarbejder lister over børn, hvis opholdskommune er Ishøj Kommune, og som er optaget i institutionen. Kommunen afregner tilskud månedsvis bagud på grundlag af disse lister. Privatinstitutionen har pligt til omgående at meddele Ishøj Kommune, såfremt et barn ophører i privatinstitutionen, eller såfremt andre forhold medfører, at kommunens pligt til at betale tilskud bortfalder Forinden kommunen udbetaler tilskud, skal den private leverandør via pengeinstitut eller tilsvarende stille driftsgaranti for et beløb svarende til tre måneders drift af en gennemsnitlig institution i kommunen af samme størrelse som privatinstitutionen. Kommunen beregner og fastsætter størrelsen af driftsgarantien. Sikkerhedsstillelsen skal ske på anfordringsvilkår og sædvanlige vilkår i øvrigt for driftsgarantier. Kommunen vil af garantistilleren kræve at blive underrettet om eventuel opsigelse, ophævelse eller anden ændring i retsforholdet mellem den private leverandør og garantistilleren. 17. Tilsyn og kontrol 17.1 Ishøj Kommune fører tilsyn med privatinstitutioner i henhold til 5 i dagtilbudsloven og 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Kommunen fører tilsyn med, at forældre og børn i privatinstitutionen får den service, som de har krav på, og at privatinstitutionen er egnet til ophold for de børn, som tilbuddet er bestemt for. 13

14 17.3 Tilsynet tager udgangspunkt i bestemmelser i lovgivningen, herunder dagtilbudsloven, godkendelsesgrundlaget samt privatinstitutionens egne mål, pædagogiske læreplaner m.v. I sin udøvelse af tilsynet påser kommunen således blandt andet: at personalet har de fornødne kvalifikationer at institutionen reelt påtager sig de opgaver, der fremgår af godkendelseskriterierne at opgaverne løses på en sådan måde, at de vil kunne opfylde de opstillede mål at institutionens arbejde med sprogstimulering, læsning, ernæringsprincipper, overgange, inklusion m.v. lever op til kommunens retningslinjer 17.4 Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde med det pædagogiske tilsyn. Det løbende kommunale tilsyn skal kunne foregå frit og uhindret. Kommunen kan kræve at se den dokumentation, som den måtte anse for nødvendig for at udøve tilsynet Det kommunale tilsyn efter 16 omfatter ikke et generelt tilsyn med økonomi, herunder budget, regnskabsaflæggelse og revision af regnskaber. Privatinstitutionen skal dog til enhver tid over for det kommunale tilsyn være i stand til at dokumentere, at de modtagne tilskud svarer til de indskrevne børn, og at tilskuddene anvendes til lovlige formål. I den forbindelse fremsender privatinstitutionen til kommunen hvert år, senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning, kopi af det årsregnskab, som privatinstitutionen har udarbejdet i henhold til den almindelige lovgivning Det kommunale tilsyn efter 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fritager ikke den private leverandør fra at udføre og afholde omkostninger til behørig løbende kontrol med driften af privatinstitutionen En privatinstitution skal uanset det kommunale tilsyn - på samme måde og inden for samme tidsfrister som gælder for kommunale daginstitutioner på eget initiativ dokumentere, at privatinstitutionen lever op til de krav, der gælder for daginstitutioner Den private leverandør har ansvaret for og afholder omkostningerne til, at der indhentes godkendelse og tilladelse fra alle relevante myndigheder, herunder ibrugtagningstilladelse fra bygningsmyndighederne Den private leverandør har ansvaret for og afholder omkostningerne til, at der udføres behørig løbende kontrol med, at de fysiske rammer til enhver tid er i overensstemmelse med gældende lovgivning og kommunale krav svarende til, hvad der gælder for kommunale daginstitutioner i Ishøj Kommune. 18. Ophør 18.1 I forbindelse med opsigelse fra eller lukning af en privatinstitution har Ishøj Kommune efter gældende regler pligt til at sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn bosat i Ishøj Kommune. Et barn vil være berettiget til en plads inden for de gældende optagelsesregler i kommunen. I forhold til privatinstitutionen har kommunen ingen pligter i anledning af et ophør Ishøj Kommune kan standse tilskuddet og i sidste ende trække en godkendelse af en privatinstitution tilbage, blandt andet i følgende tilfælde: 14

15 Privatinstitutionen retter ikke inden for rimelig tid op på forhold, som det kommunale tilsyn har påtalt, og som ikke er af ren bagatelagtig karakter. Privatinstitutionen har groft og/eller gentagne gange forsømt at overholde de regler, der gælder for driften af institutionen. Privatinstitutionen har modtaget for meget i tilskud på grundlag af lister, der ikke er blevet ført på betryggende vis. 15

Vallensbæk Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart

Vallensbæk Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Vallensbæk Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart G O D K E N D E L S E S K R I T E R I E R FOR PRIVATINSTITUTIONER 1. Ansøgningen og

Læs mere

Driften af en privatinstitution sker på grundlag af en kommunal godkendelse efter dagtilbudslovens 20. Bestemmelsen lyder således:

Driften af en privatinstitution sker på grundlag af en kommunal godkendelse efter dagtilbudslovens 20. Bestemmelsen lyder således: Høje-Taastrup Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes Byråd d. 16. juni 2015 Daginstitutioner kan med

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Institutionsnavn Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske rammer...

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød)

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) Ansøgning om godkendelse som privat Selvejende daginstitution i Allerød Kommune Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) 1/9 Lovkrav LykkeLy er i lighed med øvrige dagtilbudsinstitutioner

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Hvad er det nye? man kan nu etablere et dagtilbud gennem en godkendelsesmodel modsat den gældende aftalemodel

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven efter dagtilbudsloven Alle private leverandører, som ønsker at starte en privatinstitution, skal sende en ansøgning til Frederiksberg Kommune. I ansøgningen skal den private leverandør skriftligt dokumentere,

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune 1 Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Indledning Det er muligt for organisationer, for ldre, virksomheder og andre interesserede,

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Institutionsnavn: 1/6 Ansøgning om godkendelse af privat leverandør af dagtilbud Private leverandører, der ønsker at starte en privatinstitution

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution 1. udgave 2014. Ansøgningsskemaet skal vedlægges bilag som anført. 1. Stamdata for privat institutionen Daginstitutionens navn Daginstitutionens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Institutionens navn: 1 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger.. 3 Typer af tilbud/børnenormering. 4 Åbningstider 4 Geografisk placering og fysiske rammer..

Læs mere

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup 1 Forankring Privat institutionen Foreningen Troldehulen Bistrup er driftsherre og arbejdsgiver for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup og drives

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

Dokumentation for godkendelseskriterier i ansøgning fra den selvejende institution KFUM's børnehus Musereden om godkendelse som privatinstitution.

Dokumentation for godkendelseskriterier i ansøgning fra den selvejende institution KFUM's børnehus Musereden om godkendelse som privatinstitution. Notat Sagsnr.: 2012/0011444 Dato: 18. februar 2013 Titel: Dokumentation for godkendelseskriterier i ansøgning fra den selvejende institution KFUM's børnehus Musereden om godkendelse som privatinstitution.

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID 2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID For at forstå, hvordan den selvejende daginstitution virker, er det nødvendigt at starte med at se på dagtilbudsloven. Landets kommuner

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den private

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Kravspecifikation. for private daginstitutioner i Brøndby Kommune

Kravspecifikation. for private daginstitutioner i Brøndby Kommune Brøndby Kommune Park Allé 160, 2605 Brøndby 4328 2828 daginstsektor@brondby.dk www.brondby.dk Kravspecifikation for private daginstitutioner i Brøndby Kommune september 2005 Indholdsfortegnelse: 1. Kravspecifikation

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner Version september 2015 Thisted kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner Version september 2015 Thisted kommune En privat daginstitution skal i lighed med kommunale dagtilbud leve op til den almindelige lovgivning på området samt de kriterier, som kommunen opstiller. I Thisted Kommune betyder dette, at en privat

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Bilag 1 - Side 1 af 9 AFTALEGRUNDLAG FOR PRIVATE FRITIDSHJEM OG KLUBBER BAGGRUND 3 TILSKUD TIL BØRN BOSIDDENDE I FURESØ KOMMUNE 3 STØTTE TIL

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen Notat Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om

Læs mere

2. Type af tilbud og antal

2. Type af tilbud og antal Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Kalundborg Kommune 1. Stamdata for leverandøren Navn: Adresse: CVR-nr./SE nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: E-mail-adresse: Bankforbindelse:

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave

Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave 1 Forankring Rønde Frie Skovbørnehave er en privat integreret institution og drives i henhold til dagtilbudsloven. Bestyrelse for

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Ansøgningsskema Privatinstitution

Ansøgningsskema Privatinstitution Ansøgningsskema Privatinstitution Sendes til: Mariagerfjord Kommune Dagtilbud Ndr. Kajgade 1 9500 Hobro Mrk. Anmodning om godkendelse Privat daginstitution Kan også sendes elektronisk på raadhus@mariagerfjord.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser 1 of 42 04/10/2010 10:12 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 906 af 26/09/2005 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 07-10-2005 Indenrigs- og Socialministeriet Vis mere... Afsnit I Kapitel

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Ansøgningsskema til oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Ansøgningsskema til oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Ansøgningsskema til oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk Ansøgningsskema for godkendelse af privatinstitution Private,

Læs mere

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v.

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Notat Sagsnr.: 2014/0004315 Dato: 14. april 2014 Titel: Halsnæs Kommunes kriterier for godkendelse af privat pasning, tilskud til privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Sagsbehandler: Torben

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside.

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside. - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat daginstitution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at en privat daginstitution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20,

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. februar 2016 Indhold Indledning... 3 Ansøgning om oprettelse

Læs mere

Vedtægter for Privatskolens børnehave og vuggestue

Vedtægter for Privatskolens børnehave og vuggestue Vedtægter for Privatskolens børnehave og vuggestue Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 16 1 Forankring Stk 1: I henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere