Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven"

Transkript

1 Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober Kommunen godkender privatinstitutioner efter 19 i Dagtilbudsloven, hvis de lever op til centralt fastsatte krav til dagtilbud og kommunens krav til dagtilbud. Privatinstitutioner er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven efter 43, stk. 2 og 3, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Efter Dagtilbudsloven gælder en pengene følger barnet -model, hvor kommunen til en godkendt privatinstitution yder et drifts-, administrations- og bygningstilskud pr. barn, der er optaget i institutionen. Tilskuddet fastsættes ud fra udgiftsniveauet i bopælskommunen. Den private leverandør fastsætter selv forældrebetalingen. Der er ikke i lovgivningen sat et loft for forældrebetalingen. Der skal gives søskende- og fripladstilskud. Kommunen kan ikke anvise pladser i privatinstitutioner. Privatinstitutioner træffer selv afgørelse om optagelse og er forpligtet til at optage børn, hvis der er ledig kapacitet i privatinstitutionen. Privatinstitutioner kan kun være institutioner eller institutionslignende pasningsordninger (ikke dagplejer). Der er mulighed for, at virksomheder kan oprette virksomhedsbørnehaver og dermed tilbyde forældre mere fleksibilitet f.eks. i forhold til åbningstider. Der kan også oprettes privatinstitutioner, der bygger på et særligt værdigrundlag, tema eller lign., f.eks. idrætsbørnehaver. I privatinstitutioner skal forældrene sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner. Odder Kommunes kriterier for godkendelse svarer til gældende lovgivning og de krav, som kommunen i forvejen stiller til kommunale og selvejende institutioner hverken mere eller mindre. Ved godkendelsen og efterfølgende tilsyn skal den private leverandør til enhver tid kunne dokumentere, at privatinstitutionen lever op til bl.a. Dagtilbudslovens formålsbestemmelser, bestemmelsen om pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger, sprogstimulering efter folkeskoleloven, gældende krav til bygninger og andre krav i lovgivningen og centralt fastsatte regler. Den private leverandør skal endvidere følge de kommunalt fastsatte godkendelseskriterier, politikker, krav og regler m.v. Endelig skal den private leverandør overholde de regler og standarder, som den private leverandør i ansøgningen om godkendelse har valgt at ville efterleve.

2 Odder Kommune fører tilsyn med, at de krav, som en privatinstitution bliver godkendt efter, overholdes, jf. Dagtilbudslovens 5 og 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kommunen kan standse udbetaling af tilskud og i sidste ende trække en godkendelse tilbage, hvis kravene ikke overholdes, eller hvis den private leverandør ikke kan eller vil dokumentere dette. Privatinstitutioner skal som alle andre dagtilbud medvirke til børns integration i det danske samfund, bidrage til at alle børn bliver inddraget i samfundets samhørighed og fællesskab samt give børn kendskab til de grundlæggende værdier og rettigheder i det danske samfund. Det er Byrådet i Odder Kommune, der som myndighed har ansvaret for at træffe overordnede, politiske beslutninger på dagtilbudsområdet. Privatinstitutioner er bl.a. forpligtet til at følge Odder Kommunes vedtagne børnepolitiske målsætninger, pædagogiske principper, krav til personalenormering og personalekvalifikationer, krav til fysiske rammer m.v. På baggrund af ovenstående fastsætter Byrådet i Odder Kommune i medfør af Dagtilbudslovens 20: Side 2/16

3 G O D K E N D E L S E S K R I T E R I E R F O R P R I V A T I N S T I T U T I O N E R Indholdsfortegnelse 1. Ansøgningen og proceduren for godkendelse Ansøgeren (den private leverandør) De fysiske rammer Vedtægter Formål Optagelsesregler Forældrebetaling Forældreindflydelse Personalet ansættelse, uddannelsesmæssige krav m.v Personaleressourcer i driften Pædagogiske læreplaner og virksomhedsplaner Tværfagligt samarbejde Børn med særlige behov Øvrige krav og regler for driften af privatinstitution Compliance og ændringer i forhold til godkendelsen Tilskud og udbetaling Tilsyn og kontrol Ophør Bilag Bilag Bilag Side 3/16

4 1. Ansøgningen og proceduren for godkendelse 1.1 Ansøgning om godkendelse af privatinstitution skal være skriftlig og fremsendes til Byrådet for Odder Kommune, att.: Byrådsservice, Rådhusgade 3, 8300 Odder. Ansøgningen skal være bilagt de dokumenter og erklæringer m.v., som fremgår af kommunens ansøgningsskema vedr. godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Odder Kommune, se BILAG 1.1 hertil. 1.2 Ansøgningen skal i øvrigt indeholde de oplysninger og den dokumentation, der er nødvendig for, at kommunen kan vurdere, om privatinstitutionen lever op til de krav, der gælder i henhold til lovgivningen og disse godkendelseskriterier. For så vidt angår love, bekendtgørelser, vejledninger m.v. på området henvises der bl.a. til Dagtilbudsloven og vejledningen til denne samt bestemmelser nævnt i disse godkendelseskriterier. For så vidt angår Odder Kommunes krav og regler henvises der til Fortegnelse over nogle kommunalt fastsatte krav og regler i Odder Kommune, der gælder for såvel kommunale og selvejende daginstitutioner som privatinstitutioner, se BILAG 1.2 hertil. Det skal af ansøgningen navnlig fremgå, hvorledes privatinstitutionen lever op til Dagtilbudslovens formålsbestemmelse for dagtilbud. Det skal endvidere dokumenteres, hvorledes privatinstitutionen lever op til Dagtilbudslovens bestemmelse om pædagogiske læreplaner. 1.3 Såfremt der er grundlag herfor, kan afgørelse om godkendelse af privatinstitutionen forventes at blive truffet inden ti uger efter det tidspunkt, hvor alle nødvendige dokumenter og oplysninger foreligger i kommunen. 1.4 Kommunens afgørelser, herunder om betingede godkendelser eller afslag på godkendelse, er skriftlige og ledsaget af en begrundelse. Afgørelserne kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 1.5 En privat leverandør, der får afslag på godkendelse af en privatinstitution, som efter leverandørens opfattelse er ulovligt, kan rette henvendelse til det kommunale tilsyn efter lov om kommunernes styrelse. 2. Ansøgeren (den private leverandør) 2.1 Det skal tydeligt fremgå af ansøgningen, hvem ansøgeren/den private leverandør er. 2.2 Ansøgeren kan være en hvilken som helst juridisk person, f.eks. en eller flere fysiske personer, et interessentskab, en forening, en fond, en selvejende institution, en organisation, et selskab med eller uden begrænset ansvar eller lign. 2.3 Ansøgningen skal være bilagt materiale, hvoraf ansøgerens organiseringsform fremgår, herunder navn, hjemsted/adresse, formål, kapitalforhold, tegningsregler, hæftelsesforhold og anvendelse af overskud. Materialet kan f.eks. være interessentskabskontrakt, vedtægter for selskab, offentlige godkendelser og/eller registreringer m.v. Side 4/16

5 2.4 Bekræftet kopi af registreringsbevis med CVR-nr. for virksomheden skal være bilagt ansøgningen. (CVR er Det Centrale Virksomhedsregister, der føres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.) 2.5 Ansøgeren skal opfylde grundlæggende krav til økonomisk og faglig hæderlighed. Ansøgeren skal f.eks. have orden i sin økonomi, være hæderlig i erhvervsudtalelser og opfylde sine økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og sociale ydelser m.v. 2.6 Såfremt ansøgeren er en selvejende institution, der har eller har haft driftsoverenskomst med en kommune, skal den selvejende institution have opfyldt sine forpligtelser, herunder i henhold til driftsoverenskomsten og sine vedtægter, eller stillet sikkerhed herfor, forinden den selvejende institution kan godkendes som privatinstitution. 3. De fysiske rammer 3.1 De lokaler og arealer, hvorfra privatinstitutionen drives, skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler såsom byggelovgivningen, herunder bygningsreglement, regler om brandsikkerhed, sikkerhed og sundhed samt arbejdsmiljølovgivningen. Som inspiration henvises til Branchearbejdsmiljørådet for Social og Sundheds publikation Branchevejledning om indretning af daginstitution (1999) samt opdaterede oplysninger hertil, se: 3.2 Privatinstitutionens fysiske rammer skal endvidere til enhver tid leve op til de samme regler og standarder, som måtte gælde for kommunale og selvejende daginstitutioner i Odder Kommune. 3.3 Opmærksomheden henledes navnlig på gældende regler, der kan indeholde: krav om evt. byggesagsbehandling krav om indretning af daginstitutioner - inden ibrugtagning krav til lokaler hvor der udføres regelmæssigt arbejde krav om brandværnsforhold og flugtveje krav om standarder for gulvareal, luftrum og loftshøjde krav til byggematerialer krav til loft, vægge og gulv krav til lysforhold krav til temperaturforhold krav til ventilationsforhold krav til støj- og akustikforhold, krav til inventar krav til køkkener krav til børnetoiletter, garderober og pusle-/vaskerum m.v. krav til lokaler hvor der lejlighedsvis udføres arbejde krav til øvrige rum (teknik- og fyrrum, depoter, m.v.) krav til velfærdsfaciliteter til de ansatte krav om adgangsforhold og adgangsveje krav om handicapindretning krav om udenomsarealer og renovation særlige krav til skov- og busbørnehaver m.v. Side 5/16

6 3.4 Særligt fremhæves følgende gældende regler: Opholdsrum/grupperum i daginstitutioner skal minimum have et frit gulvareal på 3 kvm pr. barn i 0-2-årsalderen og på 2 kvm pr. pr barn i 3-6-årsalderen. Legeredskaber skal opfylde de af Dansk Standard udarbejdede standarder for legepladsudstyr m.v. 3.5 Ansøgningen om godkendelse af privatinstitutionen skal indeholde beskrivelser, oplysninger, tilladelser og andre dokumenter, der gør det muligt for kommunen at vurdere, om de gældende regler for de fysiske rammer kan overholdes i privatinstitutionen. Kommunen kan betinge godkendelse af, at kommunen - inden privatinstitutionen tages i brug - får adgang til de pågældende lokaliteter med henblik på at konstatere, om de gældende regler er overholdt. 4. Vedtægter 4.1 Den private leverandør udarbejder vedtægter for privatinstitutionen. Vedtægterne skal indsendes sammen med ansøgningen om godkendelse af privatinstitutionen. Efterfølgende ændringer skal ligeledes indsendes til kommunen. Se i øvrigt punkt 15 om ændringer i forhold til godkendelsen. 4.2 Af vedtægterne for privatinstitutionen skal bl.a. fremgå følgende: navn og adresse formål, herunder værdigrundlag, pædagogiske principper, læringsforståelse og pædagogiske mål antal børn, angivet som et gennemsnitligt og et maksimum. åbningstid optagelses- og udmeldelsesregler, fastsættelse og opkrævning af forældrebetaling samt opsigelse og ophør forældreindflydelse/forældrebestyrelse 4.3 Forelæggelse af privatinstitutionens vedtægter for kommunen fritager ikke den private leverandør fra forpligtigelsen til at overholde krav, der gælder i forhold til institutionens vedtægter m.v eller ifølge anden lovgivning, herunder skatte-, selskabs- og fondslovgivningen. 5. Formål 5.1 Privatinstitutionens formål skal fremgå af vedtægterne, herunder om institutionen er oprettet med et særligt formål. 5.2 Privatinstitutionens formål skal være i overensstemmelse med formålsbestemmelser i Dagtilbudsloven og Odder Kommunes til enhver tid gældende børnepolitiske målsætninger og indsatsområder for det pædagogiske arbejde. 5.3 Privatinstitutioner skal således indgå som en del af Odder Kommunes samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats over for børn, herunder børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller andet behov for støtte. Side 6/16

7 5.4 Privatinstitutioner skal som alle andre dagtilbud medvirke til børns integration i det danske samfund, bidrage til at alle børn bliver inddraget i samfundets samhørighed og fællesskab samt give børn kendskab til de grundlæggende værdier og rettigheder i det danske samfund. 5.5 Det vedtægtsbestemte formål må ikke stride mod anden lovgivning. 6. Optagelsesregler 6.1 Privatinstitutionens optagelsesregler skal fremgå af vedtægterne. Det skal ligeledes fremgå af vedtægterne, hvis institutionen er oprettet med et særligt formål. 6.2 Privatinstitutioner fastsætter selv kriterier for og træffer afgørelse om optagelse af børn i institutionen. Kommunen kan ikke anvise pladser i en privatinstitution. Det er alene forældrene, der vælger at søge om optagelse for deres barn i en privatinstitution. Privatinstitutioner fører selv en eventuel venteliste til institutionen. 6.3 Privatinstitutionen skal gennem sine optagelsesregler sikre samme rummelighed som i kommunens øvrige dagtilbud. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper fra optagelse i en privatinstitution. Optagelsesreglerne må ikke stride imod diskriminationsforbud og lignende. Det vil blandt andet sige, at et barn ikke kan nægtes optagelse eller på anden måde forskelsbehandles som følge af barnets eller forældrenes race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Optagelsesreglerne må heller ikke stride imod almindelige retsgrundsætninger såsom lighedsgrundsætningen. 6.4 Børn med handicap, som ønskes optaget i en privatinstitution, kan alene nægtes optagelse, hvis institutionen ikke er indrettet til eller kan indrettes til at varetage barnets behov, eller hvis personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven. 6.5 Privatinstitutioner kan oprettes med et særligt formål og dermed give fortrinsret til en bestemt gruppe af børn, så længe dette ikke strider imod de ovennævnte regler. Der kan for eksempel være tale om, at en virksomhedsbørnehave giver børn af virksomhedens medarbejdere fortrinsret til institutionen. Privatinstitutioner kan dog ikke afvise at optage børn, hvis der er ledig kapacitet i institutionen. 7. Forældrebetaling 7.1 Den private leverandør fastsætter selv forældrenes egenbetaling for en plads i institutionen og er ikke bundet af de betalingsregler, der gælder for andre dagtilbud. Der er således ikke i lovgivningen sat et loft for forældrebetalingen. 7.2 Privatinstitutionen opkræver selv forældrenes egenbetaling. 7.3 Med hensyn til søskende- og fripladstilskud henvises til bekendtgørelse om kommunens tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud m.v. 8. Forældreindflydelse 8.1 Forældre til børn i privatinstitutioner skal sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner, hvor der er mulighed for én- eller to-strenget model efter om- Side 7/16

8 stændighederne. Det vil sige, at forældrene som minimum skal have indflydelse på principperne for privatinstitutionens arbejde, principperne for anvendelse af budgetramme samt indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale i institutionen. 8.2 Hvis bestyrelsen for den private leverandør består af et flertal af valgte forældre, er kravet om forældreindflydelse opfyldt. 9. Personalet ansættelse, uddannelsesmæssige krav m.v. 9.1 Dagtilbudsloven regulerer ikke løn- og ansættelsesforhold for personale, der ansættes ved privatinstitutionen. Medarbejderne er ikke dækket af de kommunale overenskomster. Kommunen kan ikke stille krav om, at privatinstitutionen indgår overenskomst. 9.2 Medarbejderne er omfattet af almindelige ansættelsesretlige regler og beskyttelseslovgivning for lønmodtagere. 9.3 Forud for ansættelse af ledelse og øvrige medarbejdere skal der indhentes privat straffeattest og børneattest. Der henvises til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. med tilhørende bekendtgørelser. Attesterne fremsendes til Odder Kommune, der vurderer, om den pågældende person kan godkendes til at arbejde med børn. Odder Kommune kan på baggrund af børne- eller straffeattesten nægte en person ansættelse i privatinstitutionen. 9.4 Hovedsproget i privatinstitutionen skal være dansk. Odder Kommune kan tillade, at hovedsproget er et andet end dansk, hvis det skønnes, at det ikke vil medføre integrationsmæssige problemer. 9.5 I privatinstitutionen skal der ansættes en ledelse, der er ansvarlig for den daglige administrative og pædagogiske ledelse af privatinstitutionen. Den daglige ledelse skal have samme uddannelsesmæssige forudsætninger og kompetencer, som kræves af ledelsen i kommunale og selvejende daginstitutioner i Odder Kommune. Repræsentanter for ledelsen skal så vidt muligt deltage i informationsmøder i forbindelse med f.eks. nye politiske mål og indsatsområder i Odder Kommune. Repræsentanter fra ledelsen kan deltage i kommunens ledermøder, faglige arrangementer og lign. efter nærmere aftale, herunder mod betaling af et eventuelt gebyr. 9.6 Personalet skal i øvrigt til enhver tid samlet set besidde de kompetencer, der er nødvendige for at leve op til krav i bl.a. Dagtilbudsloven og kommunens politikker på området, herunder i forbindelse med arbejdet med pædagogiske læreplaner og forebyggende arbejde m.v. Der skal således afsættes de økonomiske ressourcer til efter- og videreuddannelse af personalet i sædvanligt omfang. 9.7 Privatinstitutionen er forpligtet til at påtage sig en forpligtelse i forhold til arbejdsmarkedet, der afspejler kommunens indsats i kommunale institutioner. Det gælder med hensyn til rummelighed, aktivering af ledige og integration af etniske minoriteter. 9.8 Privatinstitutionen kan indgå praktikforløb/aftaler i forbindelse med uddannelse af pædagoger. 10. Personaleressourcer i driften Side 8/16

9 10.1 Privatinstitutionen skal som minimum bemandes svarende til kommunens normeringsprincipper, andel pædagogisk uddannet personale samt andre krav vedrørende personaleressourcer Der skal af sikkerhedsmæssige årsager altid være mindst det antal ansatte til stede i institutionens samlede åbningstid, som gælder for Odder Kommunes daginstitutioner og selvejende daginstitutioner af samme størrelse Det forudsættes, at privatinstitutionen har et beredskab af vikarer, således at institutionen kan udgøre en forsvarlig ramme for børnenes hverdag, også ved ferie og sygdom blandt personalet Der kan indføres lukkedag efter de i Odder Kommune gældende regler for daginstitutioner. Muligheden for lukkedage fritager ikke privatinstitutionen for pasningsforpligtelser i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen. 11. Pædagogiske læreplaner og virksomhedsplaner 11.1 Den daglige ledelse i privatinstitutionen udarbejder pædagogiske læreplaner for børn i aldersgruppen ½-2 år og aldersgruppen fra 3 år til skolealderen, der giver rum for leg, læring og udvikling. Der henvises til Dagtilbudsloven samt vejledningen om Dagtilbudsloven kap Ledelsen af privatinstitutionen er ansvarlig for, at personalet, særligt den daglige ledelse, i privatinstitutionen, er fagligt opdateret, særligt for så vidt angår udarbejdelse af den pædagogiske læreplan og forberedelsen hertil. I den forbindelse kan henvises til nedenstående materiale: Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Publikationen Leg og Lær udgivet af Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender. Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggenders hjemmeside Hjemmesiden Guldguiden en del af KID-projektet. Sølvguiden en del af KID-projektet. Fagblade, tidsskrifter og faglitteratur. Hjemmesiden Artikelsamlingen fra ekspertgruppen fra Ledelsen i dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan bliver udarbejdet og offentliggjort samt evalueret årligt. I den pædagogiske læreplan skal institutionen foruden at beskrive værdigrundlag, pædagogiske principper, læringsforståelse og pædagogiske mål, beskrive og have dokumentation for, i hvilken grad den pædagogiske læringsproces leder frem mod de opstillede mål for børnenes trivsel, læring og udvikling. Lederen er ansvarlig for at do- Side 9/16

10 kumentere, om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter opfylder de opstillede mål indenfor temaerne. Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. Forældre/bestyrelsen samt Byrådet godkender den pædagogiske læreplan. Der henvises i øvrigt til gældende regler om udarbejdelse af den pædagogiske læreplan, godkendelse, opfølgning og evaluering Ved udarbejdelse af pædagogiske læreplaner vil privatinstitutioner være underlagt de samme krav som kommunale og selvejende daginstitutioner i Odder Kommune, jf. Dagtilbudsloven. 12. Tværfagligt samarbejde 12.1 Privatinstitutionen er forpligtet til at deltage i tværfagligt samarbejde omkring børn i Odder Kommune. Det kan f.eks. dreje sig om samarbejde med PPR, tværfagligt team, socialrådgivere, skole, sundhedsplejerske, tandplejen, pladsanvisningen etc. 13. Børn med særlige behov 13.1 Privatinstitutioner skal være åbne for børn med særlige behov (f.eks. børn med handicap eller udsatte børn), jf. ovenfor punkt 6.4. Privatinstitutionen skal samarbejde med de relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag over for disse børn. Privatinstitutionen skal tage kontakt til kommunen med henblik på at få en vurdering af behovet for støtte til børn med særlige behov eller handicap Børn med særlige behov, der er optaget i en privatinstitution, modtager støtte fra Odder Kommune på samme vilkår og efter samme retningslinjer som børn i kommunale dagtilbud En privatinstitution skal følge Odder Kommunes procedure for ansøgning om pædagogtimer. Odder Kommune bevilger og finansierer udgiften til støttepædagoger (ved siden af driftstilskuddet) Odder Kommune følger op på indsatsen. Hvis der er bevilget støtte, er privatinstitutionen forpligtet til at sørge for, at barnet får den bevilgede støtte. Som tilsynsmyndighed skal Odder Kommune sikre, at afgørelser vedrørende særlig støtte til børn effektueres, således at disse børn modtager den støtte, de har behov for Hvis kommunen vurderer, at barnets behov ikke kan tilgodeses i privatinstitutionen, kan kommunen pålægge forældrene at få barnet flyttet til en anden institution, der er indrettet til at klare barnets behov, eller som har personale med særlig uddannelse til at varetage barnets behov. 14. Øvrige krav og regler for driften af privatinstitution 14.1 Den private leverandør skal i øvrigt være opmærksom på øvrige krav og regler, der måtte gælde for driften af privatinstitutionen Her skal navnlig peges på regler inden for nedenstående områder. Listen er ikke udtømmende: Side 10/16

11 Regler om tavshedspligt, jf. 43, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område med henvisning til forvaltningsloven og offentlighedsloven. Bestyrelse og personale i en privatinstitution har tavshedspligt i lighed med, hvad der gælder i andre dagtilbud. Enkeltpersoners underretningspligt m.v. efter serviceloven, hvorefter man skal give underretning til kommunen om børn og unge med behov for særlig støtte m.v., herunder i forbindelse med vanrøgt m.v. For personale i dagtilbud, herunder privatinstitutioner, gælder en skærpet underretningspligt. Folkeskolelovens 4 a om sprogstimulering af tosprogede børn samt kommunens retningslinier for sprogstimulering. Lov om børnemiljø i dagtilbud hvis formål er at styrke børns fysiske, psykiske og æstetiske miljø. Også privatinstitutioner skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, som indeholder en beskrivelse af eventuelle problemer og indsatsområder samt en handlingsplan. Lov om røgfri miljøer og de i Odder Kommune vedtagne regler om røgfri arbejdsmiljø. Lovpligtige og sædvanlige forsikringer, herunder børneulykkesforsikring Den private leverandør er i øvrigt selv ansvarlig for at vedligeholde sit kendskab til den nyeste lovgivning og de seneste regler på området, herunder kommunale regler. 15. Compliance og ændringer i forhold til godkendelsen 15.1 Den private leverandør skal til enhver tid drive privatinstitutionen i overensstemmelse med den meddelte godkendelse, herunder de regler og standarder, som den private leverandør skal overholde, fordi de følger af lovgivningen og kommunalt fastsatte regler og krav, inklusive disse godkendelseskriterier, og de regler og standarder, som den private leverandør i ansøgningen om godkendelse har valgt at ville efterleve Såfremt den private leverandør ikke længere kan eller vil opfylde ovennævnte, jf. 15, stk. 1, skal den private leverandør uden ophold ansøge kommunen om tilladelse til at fortsætte driften på et ændret eller nyt grundlag. Det gælder, uanset om den private leverandør har til hensigt at afvikle driften af privatinstitutionen inden for en overskuelig fremtid, eller om driften skal fortsætte Ændringer i forbindelse med driften af en godkendt privatinstitution kan ikke iværksættes, førend kommunen har godkendt ændringerne Såfremt lovgivning, kommunale regler eller disse godkendelseskriterier ændres, således at der stilles andre og/eller flere krav end dem, der gjaldt på tidspunktet for meddelelsen af en godkendelse, er den private leverandør som udgangspunkt forpligtet til at efterleve de nye krav. 16. Tilskud og udbetaling 16.1 Odder Kommunen yder som opholdskommune til en godkendt privatinstitution et drifts-, administrations- og bygningstilskud pr. barn, der er optaget i institutionen i henhold til reglerne Side 11/16

12 herom i bekendtgørelse om kommunens tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud m.v. De aktuelle tilskudsbeløb fremgår af BILAG 16.1 hertil I beregningsgrundlaget kan kommunen tage højde for institutionernes åbningstid. Kommunen kan hermed nedsætte tilskuddet i forhold til privatinstitutioner med deltidspladser eller begrænset åbningstid m.v Tilskud ydes fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn om tilskud til brug for dagtilbuddet og barnet er optaget i privatinstitutionen Privatinstitutionen udarbejder lister over børn, hvis opholdskommune er Odder Kommune, og som er optaget i institutionen. Kommunen afregner tilskud månedsvis bagud på grundlag af disse lister. Privatinstitutionen har pligt til omgående at meddele Odder Kommune, såfremt et barn ophører i privatinstitutionen, eller såfremt andre forhold medfører, at kommunens pligt til at betale tilskud bortfalder Forinden kommunen udbetaler tilskud, skal den private leverandør via pengeinstitut eller tilsvarende stille driftsgaranti for et beløb svarende til tre måneders drift af en gennemsnitlig institution i kommunen af samme størrelse som privatinstitutionen. Sikkerhedsstillelsen skal ske på anfordringsvilkår og sædvanlige vilkår i øvrigt for driftsgarantier. Kommunen vil af garanti-stilleren kræve at blive underrettet om eventuel opsigelse, ophævelse eller anden ændring i retsforholdet mellem den private leverandør og garanti-stilleren. Driftsgarantien genberegnes ud fra de til enhver tid gældende kommunale takster med et fast interval hvert 5. år, samt ved ændringer af godkendelsen, der påvirker driftsgarantien. Driftsgarantien for nuværende og kommende privatinstitutioner i Odder Kommune genberegnes så den reviderede driftsgaranti skal foreligge Odder Kommune pr. 1. januar 2015 og herefter hvert 5. år. 17. Tilsyn og kontrol 17.1 Odder Kommune fører tilsyn med privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 5 og 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Kommunen fører tilsyn med, at forældre og børn i privatinstitutionen får den service, som de har krav på, og at privatinstitutionen er egnet til ophold for de børn, som tilbuddet er bestemt for Tilsynet tager udgangspunkt i bestemmelser i lovgivningen, herunder Dagtilbudsloven godkendelsesgrundlaget samt privatinstitutionens egne mål, pædagogiske læreplaner m.v. I sin udøvelse af tilsynet påser kommunen således bl.a.: at personalet har de fornødne kvalifikationer at institutionen reelt påtager sig de opgaver, der fremgår af godkendelseskriterierne at opgaverne løse på en sådan måde, at de vil kunne opfylde de opstillede mål at institutionens arbejde med sprogstimulering lever op til kommunens retningslinjer Side 12/16

13 17.4 Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde med det pædagogiske tilsyn. Det løbende kommunale tilsyn skal kunne foregå frit og uhindret. Kommunen kan kræve at se den dokumentation, som den måtte anse for nødvendig for at udøve tilsynet Det kommunale tilsyn efter Dagtilbudslovens 5 omfatter ikke et generelt tilsyn med økonomi, herunder budget, regnskabsaflæggelse og revision af regnskaber. Privatinstitutionen skal dog over for det kommunale tilsyn være i stand til at dokumentere, at de modtagne tilskud svarer til de indskrevne børn, og at tilskuddene anvendes til lovlige formål Det kommunale tilsyn efter Dagtilbudslovens 5 omfatter ikke privatinstitutionens økonomi og rentabilitet. Det er privatinstitutionen selv, der er ansvarlig for institutionens økonomi. Privatinstitutionens bestyrelse er ansvarlig overfor sine ejere En privatinstitution skal uanset det kommunale tilsyn - på samme måde og inden for samme tidsfrister som gælder for kommunale og selvejende daginstitutioner på eget initiativ dokumentere, at privatinstitutionen lever op til de krav, der gælder for daginstitutioner Den private leverandør har ansvaret for og afholder omkostningerne til, at der indhentes godkendelse og tilladelse fra alle relevante myndigheder, herunder ibrugtagningstilladelse fra bygningsmyndighederne Den private leverandør har ansvaret for og afholder omkostningerne til, at der udføres behørig løbende kontrol med, at de fysiske rammer til enhver tid er i overensstemmelse med gældende lovgivning og kommunale krav svarende til, hvad der gælder for kommunale og selvejende daginstitutioner i Odder Kommune. 18. Ophør 18.1 I forbindelse med opsigelse fra eller lukning af en privatinstitution har Odder Kommune efter gældende regler pligt til at sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Et barn vil være berettiget til en plads inden for de gældende optagelsesregler i kommunen. I forhold til privatinstitutionen har kommunen ingen pligter i anledning af et ophør Odder Kommune kan standse tilskuddet og i sidste ende trække en godkendelse af en privatinstitution tilbage, bl.a. i følgende tilfælde: Privatinstitutionen retter ikke inden for rimelig tid op på forhold, som det kommunale tilsyn har påtalt, og som ikke er af ren bagatelagtig karakter. Privatinstitutionen har groft og/eller gentagne gange forsømt at overholde de regler, der gælder for driften af institutionen. Privatinstitutionen har modtaget for meget i tilskud på grundlag af lister, der ikke er blevet ført på betryggende vis. Side 13/16

14 Bilag Af hvert enkelt bilag fremgår en dato for seneste opdatering. Bilaget kan være ændret efter seneste opdateringsdato. Henvendelse herom kan ske til Byrådsservice, Odder Rådhus tlf Bilag 1.1 Skema til brug ved behandling af ansøgninger om godkendelse af privatinstitutioner i Odder Kommune. Odder Kommune skal i henhold til lovgivningen offentliggøre de kriterier, som de private dagtilbud godkendes ud fra. Skemaet samt kriterierne er tilgængeligt på: Opdateret Bilag 1.2 Foreløbig fortegnelse over kommunalt fastsatte krav og regler i Odder Kommune Fortegnelse over nogle kommunalt fastsatte krav og regler i Odder Kommune, der gælder for såvel kommunale som selvejende daginstitutioner som privatinstitutioner. Fortegnelsen er ikke udtømmende, og der kan derfor gælde yderligere krav og regler. Nærmere oplysning herom kan ske til Byrådsservice, Odder Rådhus tlf Opdateret Bilag 16.1 Aktuelle drifts-, bygnings- og administrationstilskud Opdateret Side 14/16

15 Bilag 1.2 Foreløbig fortegnelse over kommunalt fastsatte krav og regler i Odder Kommune Odder kommune sammenhængende børne- og ungepolitik Krav til fysiske rammer Regler for personalenormering og personalekvalifikationer Indeholder værdier og mål for arbejdet med børn og unge. Findes på under Børn og Unge Teknik og Miljø Byrådsservice på Odder Rådhus Pædagogiske læreplaner Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge Mad- og Måltidspolitik Findes på under Børn og Unge Politik om røgfrie miljøer Lov om røgfrie miljøer Vejledning om forbud mod rygning i dag- og klubtilbud, fritidsklubber samt døgninstitutioner m.v. for børn og unge Retningslinjer for arbejdsmiljøcertificering Certificeringen skal ske ud fra den internationale standard OHSAS 18001, pt versionen, men fra årskiftet 2008 versionen. Den tilknyttede vejledning er OHSAS 18002:2008, som endnu ikke er udkommet på dansk. OHSAS 18001: og senere OHSAS 18002: forhandles af Dansk Standard på Se mere om Odder Kommunes arbejdsmiljøledelsessystem på Retningslinier for sprogstimulering Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge Retningslinier for børnemiljøvurdering Information findes på: adet/index.aspx?id=2c425a13-faa0-433c-ae2b-f05ad751e143

16 Bilag 16.1 Drifts-, administrations- og bygningstilskud Det samlede kommunale tilskud i 2008 for 0-2 årige udgør kr pr. barn pr. år, og kr for 3-6 årige pr. barn pr. år. Der kræves min. 51 timers åbningstid for at modtage det fulde tilskud. Så fremt åbningstiden er mindre reduceres tilskuddet tilsvarende. Side 16/16

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart

Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Februar 2012 Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Vedtaget af Ishøj Byråd den 6. marts 2012 Daginstitutioner kan med Byrådets

Læs mere

Driften af en privatinstitution sker på grundlag af en kommunal godkendelse efter dagtilbudslovens 20. Bestemmelsen lyder således:

Driften af en privatinstitution sker på grundlag af en kommunal godkendelse efter dagtilbudslovens 20. Bestemmelsen lyder således: Høje-Taastrup Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes Byråd d. 16. juni 2015 Daginstitutioner kan med

Læs mere

Vallensbæk Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart

Vallensbæk Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Vallensbæk Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart G O D K E N D E L S E S K R I T E R I E R FOR PRIVATINSTITUTIONER 1. Ansøgningen og

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Bilag 1 - Side 1 af 9 AFTALEGRUNDLAG FOR PRIVATE FRITIDSHJEM OG KLUBBER BAGGRUND 3 TILSKUD TIL BØRN BOSIDDENDE I FURESØ KOMMUNE 3 STØTTE TIL

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Institutionsnavn Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske rammer...

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner Version september 2015 Thisted kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner Version september 2015 Thisted kommune En privat daginstitution skal i lighed med kommunale dagtilbud leve op til den almindelige lovgivning på området samt de kriterier, som kommunen opstiller. I Thisted Kommune betyder dette, at en privat

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune Børnehus: Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske

Læs mere

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier København den 30. august 2005 For yderligere oplysninger kontakt: Konsulent Dorthe Nørgaard (dng@kl.dk)

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Aftenens program Præsentation af loven og den tilhørende bekendtgørelse Mulighederne for at etablere nye institutioner

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Indledning Med lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25, der trådte i kraft 1. oktober 2005, er

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 993974 Ref. SOTH Dir. tlf. 46 31 40 09 sofiet@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Institutionens navn: 1 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger.. 3 Typer af tilbud/børnenormering. 4 Åbningstider 4 Geografisk placering og fysiske rammer..

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen November 2016 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Januar 2015 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Godkendelseskriterier Privatinstitutioner Udliciterede institutioner Selvejende institutioner Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Side 1 af 9 Lovgrundlag. Dagtilbudslovens 19 stk. 3-5: Stk. 3. Daginstitutioner

Læs mere

GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4)

GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4) GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4) 20/10/2008 Baggrund 1. oktober 2005 trådte loven om ret til oprettelse af privatinstitutioner i kraft. (Dagtilbudslovens 19 stk.

Læs mere

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem

Læs mere

Helsingør Kommunes Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner. efter dagtilbudsloven 20.

Helsingør Kommunes Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner. efter dagtilbudsloven 20. Helsingør Kommune 9. september 2016 Center for Dagtilbud og Skoler 1 Godkendt i Byrådet den 07. november 2005. Redigeret oktober 2007, da lovgrundlaget pr. 1. august 2007 er Dagtilbudsloven. Redigeret

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Hvad er det nye? man kan nu etablere et dagtilbud gennem en godkendelsesmodel modsat den gældende aftalemodel

Læs mere

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen Notat Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om

Læs mere

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød)

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) Ansøgning om godkendelse som privat Selvejende daginstitution i Allerød Kommune Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) 1/9 Lovkrav LykkeLy er i lighed med øvrige dagtilbudsinstitutioner

Læs mere

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov Privatinstitutioner (efter Dagtilbudslovens 19, stk. 3) Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår maj 2010 Forord: Organisationer, forældre,

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen August 2017 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 J:\Børn og Unge\INSTITUTIONSAFD\ADMINISTRATION\Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.doc Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 Alle private leverandører,

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen 2013 Godkendelseskriterier for private

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen.

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen. Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune Børne- og Kultur forvaltningen. Indhold Formål... 4 Hovedprincipper for opstilling af godkendelseskriterier... 4 Formål til dagtilbud...

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen 2018 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap.

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Løvfrøen-Nylars 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Løvfrøen-Nylars hjemhørende i Bornholms Regionskommune, beliggende Bøgevej 11, Nylars 3720 Åkirkeby og er tilsluttet

Læs mere

Godkendelseskriterier for. Private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for. Private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud Godkendt af Køge Byråd 2015 Indhold Baggrund...3 Ansøgningen...3 1. Depositum... 3 2. Økonomisk sikkerhedsstillelse... 3 3. Tro- og loveerklæring...

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Rudolf Steiner Børnehaven i Humlebæk 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Rudolf Steiner Børnehaven i Humlebæk, beliggende Langebjergvej 118, Humlebæk i Fredensborg

Læs mere