Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven"

Transkript

1 Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober Kommunen godkender privatinstitutioner efter 19 i Dagtilbudsloven, hvis de lever op til centralt fastsatte krav til dagtilbud og kommunens krav til dagtilbud. Privatinstitutioner er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven efter 43, stk. 2 og 3, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Efter Dagtilbudsloven gælder en pengene følger barnet -model, hvor kommunen til en godkendt privatinstitution yder et drifts-, administrations- og bygningstilskud pr. barn, der er optaget i institutionen. Tilskuddet fastsættes ud fra udgiftsniveauet i bopælskommunen. Den private leverandør fastsætter selv forældrebetalingen. Der er ikke i lovgivningen sat et loft for forældrebetalingen. Der skal gives søskende- og fripladstilskud. Kommunen kan ikke anvise pladser i privatinstitutioner. Privatinstitutioner træffer selv afgørelse om optagelse og er forpligtet til at optage børn, hvis der er ledig kapacitet i privatinstitutionen. Privatinstitutioner kan kun være institutioner eller institutionslignende pasningsordninger (ikke dagplejer). Der er mulighed for, at virksomheder kan oprette virksomhedsbørnehaver og dermed tilbyde forældre mere fleksibilitet f.eks. i forhold til åbningstider. Der kan også oprettes privatinstitutioner, der bygger på et særligt værdigrundlag, tema eller lign., f.eks. idrætsbørnehaver. I privatinstitutioner skal forældrene sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner. Odder Kommunes kriterier for godkendelse svarer til gældende lovgivning og de krav, som kommunen i forvejen stiller til kommunale og selvejende institutioner hverken mere eller mindre. Ved godkendelsen og efterfølgende tilsyn skal den private leverandør til enhver tid kunne dokumentere, at privatinstitutionen lever op til bl.a. Dagtilbudslovens formålsbestemmelser, bestemmelsen om pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger, sprogstimulering efter folkeskoleloven, gældende krav til bygninger og andre krav i lovgivningen og centralt fastsatte regler. Den private leverandør skal endvidere følge de kommunalt fastsatte godkendelseskriterier, politikker, krav og regler m.v. Endelig skal den private leverandør overholde de regler og standarder, som den private leverandør i ansøgningen om godkendelse har valgt at ville efterleve.

2 Odder Kommune fører tilsyn med, at de krav, som en privatinstitution bliver godkendt efter, overholdes, jf. Dagtilbudslovens 5 og 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kommunen kan standse udbetaling af tilskud og i sidste ende trække en godkendelse tilbage, hvis kravene ikke overholdes, eller hvis den private leverandør ikke kan eller vil dokumentere dette. Privatinstitutioner skal som alle andre dagtilbud medvirke til børns integration i det danske samfund, bidrage til at alle børn bliver inddraget i samfundets samhørighed og fællesskab samt give børn kendskab til de grundlæggende værdier og rettigheder i det danske samfund. Det er Byrådet i Odder Kommune, der som myndighed har ansvaret for at træffe overordnede, politiske beslutninger på dagtilbudsområdet. Privatinstitutioner er bl.a. forpligtet til at følge Odder Kommunes vedtagne børnepolitiske målsætninger, pædagogiske principper, krav til personalenormering og personalekvalifikationer, krav til fysiske rammer m.v. På baggrund af ovenstående fastsætter Byrådet i Odder Kommune i medfør af Dagtilbudslovens 20: Side 2/16

3 G O D K E N D E L S E S K R I T E R I E R F O R P R I V A T I N S T I T U T I O N E R Indholdsfortegnelse 1. Ansøgningen og proceduren for godkendelse Ansøgeren (den private leverandør) De fysiske rammer Vedtægter Formål Optagelsesregler Forældrebetaling Forældreindflydelse Personalet ansættelse, uddannelsesmæssige krav m.v Personaleressourcer i driften Pædagogiske læreplaner og virksomhedsplaner Tværfagligt samarbejde Børn med særlige behov Øvrige krav og regler for driften af privatinstitution Compliance og ændringer i forhold til godkendelsen Tilskud og udbetaling Tilsyn og kontrol Ophør Bilag Bilag Bilag Side 3/16

4 1. Ansøgningen og proceduren for godkendelse 1.1 Ansøgning om godkendelse af privatinstitution skal være skriftlig og fremsendes til Byrådet for Odder Kommune, att.: Byrådsservice, Rådhusgade 3, 8300 Odder. Ansøgningen skal være bilagt de dokumenter og erklæringer m.v., som fremgår af kommunens ansøgningsskema vedr. godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Odder Kommune, se BILAG 1.1 hertil. 1.2 Ansøgningen skal i øvrigt indeholde de oplysninger og den dokumentation, der er nødvendig for, at kommunen kan vurdere, om privatinstitutionen lever op til de krav, der gælder i henhold til lovgivningen og disse godkendelseskriterier. For så vidt angår love, bekendtgørelser, vejledninger m.v. på området henvises der bl.a. til Dagtilbudsloven og vejledningen til denne samt bestemmelser nævnt i disse godkendelseskriterier. For så vidt angår Odder Kommunes krav og regler henvises der til Fortegnelse over nogle kommunalt fastsatte krav og regler i Odder Kommune, der gælder for såvel kommunale og selvejende daginstitutioner som privatinstitutioner, se BILAG 1.2 hertil. Det skal af ansøgningen navnlig fremgå, hvorledes privatinstitutionen lever op til Dagtilbudslovens formålsbestemmelse for dagtilbud. Det skal endvidere dokumenteres, hvorledes privatinstitutionen lever op til Dagtilbudslovens bestemmelse om pædagogiske læreplaner. 1.3 Såfremt der er grundlag herfor, kan afgørelse om godkendelse af privatinstitutionen forventes at blive truffet inden ti uger efter det tidspunkt, hvor alle nødvendige dokumenter og oplysninger foreligger i kommunen. 1.4 Kommunens afgørelser, herunder om betingede godkendelser eller afslag på godkendelse, er skriftlige og ledsaget af en begrundelse. Afgørelserne kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 1.5 En privat leverandør, der får afslag på godkendelse af en privatinstitution, som efter leverandørens opfattelse er ulovligt, kan rette henvendelse til det kommunale tilsyn efter lov om kommunernes styrelse. 2. Ansøgeren (den private leverandør) 2.1 Det skal tydeligt fremgå af ansøgningen, hvem ansøgeren/den private leverandør er. 2.2 Ansøgeren kan være en hvilken som helst juridisk person, f.eks. en eller flere fysiske personer, et interessentskab, en forening, en fond, en selvejende institution, en organisation, et selskab med eller uden begrænset ansvar eller lign. 2.3 Ansøgningen skal være bilagt materiale, hvoraf ansøgerens organiseringsform fremgår, herunder navn, hjemsted/adresse, formål, kapitalforhold, tegningsregler, hæftelsesforhold og anvendelse af overskud. Materialet kan f.eks. være interessentskabskontrakt, vedtægter for selskab, offentlige godkendelser og/eller registreringer m.v. Side 4/16

5 2.4 Bekræftet kopi af registreringsbevis med CVR-nr. for virksomheden skal være bilagt ansøgningen. (CVR er Det Centrale Virksomhedsregister, der føres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.) 2.5 Ansøgeren skal opfylde grundlæggende krav til økonomisk og faglig hæderlighed. Ansøgeren skal f.eks. have orden i sin økonomi, være hæderlig i erhvervsudtalelser og opfylde sine økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og sociale ydelser m.v. 2.6 Såfremt ansøgeren er en selvejende institution, der har eller har haft driftsoverenskomst med en kommune, skal den selvejende institution have opfyldt sine forpligtelser, herunder i henhold til driftsoverenskomsten og sine vedtægter, eller stillet sikkerhed herfor, forinden den selvejende institution kan godkendes som privatinstitution. 3. De fysiske rammer 3.1 De lokaler og arealer, hvorfra privatinstitutionen drives, skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler såsom byggelovgivningen, herunder bygningsreglement, regler om brandsikkerhed, sikkerhed og sundhed samt arbejdsmiljølovgivningen. Som inspiration henvises til Branchearbejdsmiljørådet for Social og Sundheds publikation Branchevejledning om indretning af daginstitution (1999) samt opdaterede oplysninger hertil, se: 3.2 Privatinstitutionens fysiske rammer skal endvidere til enhver tid leve op til de samme regler og standarder, som måtte gælde for kommunale og selvejende daginstitutioner i Odder Kommune. 3.3 Opmærksomheden henledes navnlig på gældende regler, der kan indeholde: krav om evt. byggesagsbehandling krav om indretning af daginstitutioner - inden ibrugtagning krav til lokaler hvor der udføres regelmæssigt arbejde krav om brandværnsforhold og flugtveje krav om standarder for gulvareal, luftrum og loftshøjde krav til byggematerialer krav til loft, vægge og gulv krav til lysforhold krav til temperaturforhold krav til ventilationsforhold krav til støj- og akustikforhold, krav til inventar krav til køkkener krav til børnetoiletter, garderober og pusle-/vaskerum m.v. krav til lokaler hvor der lejlighedsvis udføres arbejde krav til øvrige rum (teknik- og fyrrum, depoter, m.v.) krav til velfærdsfaciliteter til de ansatte krav om adgangsforhold og adgangsveje krav om handicapindretning krav om udenomsarealer og renovation særlige krav til skov- og busbørnehaver m.v. Side 5/16

6 3.4 Særligt fremhæves følgende gældende regler: Opholdsrum/grupperum i daginstitutioner skal minimum have et frit gulvareal på 3 kvm pr. barn i 0-2-årsalderen og på 2 kvm pr. pr barn i 3-6-årsalderen. Legeredskaber skal opfylde de af Dansk Standard udarbejdede standarder for legepladsudstyr m.v. 3.5 Ansøgningen om godkendelse af privatinstitutionen skal indeholde beskrivelser, oplysninger, tilladelser og andre dokumenter, der gør det muligt for kommunen at vurdere, om de gældende regler for de fysiske rammer kan overholdes i privatinstitutionen. Kommunen kan betinge godkendelse af, at kommunen - inden privatinstitutionen tages i brug - får adgang til de pågældende lokaliteter med henblik på at konstatere, om de gældende regler er overholdt. 4. Vedtægter 4.1 Den private leverandør udarbejder vedtægter for privatinstitutionen. Vedtægterne skal indsendes sammen med ansøgningen om godkendelse af privatinstitutionen. Efterfølgende ændringer skal ligeledes indsendes til kommunen. Se i øvrigt punkt 15 om ændringer i forhold til godkendelsen. 4.2 Af vedtægterne for privatinstitutionen skal bl.a. fremgå følgende: navn og adresse formål, herunder værdigrundlag, pædagogiske principper, læringsforståelse og pædagogiske mål antal børn, angivet som et gennemsnitligt og et maksimum. åbningstid optagelses- og udmeldelsesregler, fastsættelse og opkrævning af forældrebetaling samt opsigelse og ophør forældreindflydelse/forældrebestyrelse 4.3 Forelæggelse af privatinstitutionens vedtægter for kommunen fritager ikke den private leverandør fra forpligtigelsen til at overholde krav, der gælder i forhold til institutionens vedtægter m.v eller ifølge anden lovgivning, herunder skatte-, selskabs- og fondslovgivningen. 5. Formål 5.1 Privatinstitutionens formål skal fremgå af vedtægterne, herunder om institutionen er oprettet med et særligt formål. 5.2 Privatinstitutionens formål skal være i overensstemmelse med formålsbestemmelser i Dagtilbudsloven og Odder Kommunes til enhver tid gældende børnepolitiske målsætninger og indsatsområder for det pædagogiske arbejde. 5.3 Privatinstitutioner skal således indgå som en del af Odder Kommunes samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats over for børn, herunder børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller andet behov for støtte. Side 6/16

7 5.4 Privatinstitutioner skal som alle andre dagtilbud medvirke til børns integration i det danske samfund, bidrage til at alle børn bliver inddraget i samfundets samhørighed og fællesskab samt give børn kendskab til de grundlæggende værdier og rettigheder i det danske samfund. 5.5 Det vedtægtsbestemte formål må ikke stride mod anden lovgivning. 6. Optagelsesregler 6.1 Privatinstitutionens optagelsesregler skal fremgå af vedtægterne. Det skal ligeledes fremgå af vedtægterne, hvis institutionen er oprettet med et særligt formål. 6.2 Privatinstitutioner fastsætter selv kriterier for og træffer afgørelse om optagelse af børn i institutionen. Kommunen kan ikke anvise pladser i en privatinstitution. Det er alene forældrene, der vælger at søge om optagelse for deres barn i en privatinstitution. Privatinstitutioner fører selv en eventuel venteliste til institutionen. 6.3 Privatinstitutionen skal gennem sine optagelsesregler sikre samme rummelighed som i kommunens øvrige dagtilbud. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper fra optagelse i en privatinstitution. Optagelsesreglerne må ikke stride imod diskriminationsforbud og lignende. Det vil blandt andet sige, at et barn ikke kan nægtes optagelse eller på anden måde forskelsbehandles som følge af barnets eller forældrenes race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Optagelsesreglerne må heller ikke stride imod almindelige retsgrundsætninger såsom lighedsgrundsætningen. 6.4 Børn med handicap, som ønskes optaget i en privatinstitution, kan alene nægtes optagelse, hvis institutionen ikke er indrettet til eller kan indrettes til at varetage barnets behov, eller hvis personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven. 6.5 Privatinstitutioner kan oprettes med et særligt formål og dermed give fortrinsret til en bestemt gruppe af børn, så længe dette ikke strider imod de ovennævnte regler. Der kan for eksempel være tale om, at en virksomhedsbørnehave giver børn af virksomhedens medarbejdere fortrinsret til institutionen. Privatinstitutioner kan dog ikke afvise at optage børn, hvis der er ledig kapacitet i institutionen. 7. Forældrebetaling 7.1 Den private leverandør fastsætter selv forældrenes egenbetaling for en plads i institutionen og er ikke bundet af de betalingsregler, der gælder for andre dagtilbud. Der er således ikke i lovgivningen sat et loft for forældrebetalingen. 7.2 Privatinstitutionen opkræver selv forældrenes egenbetaling. 7.3 Med hensyn til søskende- og fripladstilskud henvises til bekendtgørelse om kommunens tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud m.v. 8. Forældreindflydelse 8.1 Forældre til børn i privatinstitutioner skal sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner, hvor der er mulighed for én- eller to-strenget model efter om- Side 7/16

8 stændighederne. Det vil sige, at forældrene som minimum skal have indflydelse på principperne for privatinstitutionens arbejde, principperne for anvendelse af budgetramme samt indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale i institutionen. 8.2 Hvis bestyrelsen for den private leverandør består af et flertal af valgte forældre, er kravet om forældreindflydelse opfyldt. 9. Personalet ansættelse, uddannelsesmæssige krav m.v. 9.1 Dagtilbudsloven regulerer ikke løn- og ansættelsesforhold for personale, der ansættes ved privatinstitutionen. Medarbejderne er ikke dækket af de kommunale overenskomster. Kommunen kan ikke stille krav om, at privatinstitutionen indgår overenskomst. 9.2 Medarbejderne er omfattet af almindelige ansættelsesretlige regler og beskyttelseslovgivning for lønmodtagere. 9.3 Forud for ansættelse af ledelse og øvrige medarbejdere skal der indhentes privat straffeattest og børneattest. Der henvises til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. med tilhørende bekendtgørelser. Attesterne fremsendes til Odder Kommune, der vurderer, om den pågældende person kan godkendes til at arbejde med børn. Odder Kommune kan på baggrund af børne- eller straffeattesten nægte en person ansættelse i privatinstitutionen. 9.4 Hovedsproget i privatinstitutionen skal være dansk. Odder Kommune kan tillade, at hovedsproget er et andet end dansk, hvis det skønnes, at det ikke vil medføre integrationsmæssige problemer. 9.5 I privatinstitutionen skal der ansættes en ledelse, der er ansvarlig for den daglige administrative og pædagogiske ledelse af privatinstitutionen. Den daglige ledelse skal have samme uddannelsesmæssige forudsætninger og kompetencer, som kræves af ledelsen i kommunale og selvejende daginstitutioner i Odder Kommune. Repræsentanter for ledelsen skal så vidt muligt deltage i informationsmøder i forbindelse med f.eks. nye politiske mål og indsatsområder i Odder Kommune. Repræsentanter fra ledelsen kan deltage i kommunens ledermøder, faglige arrangementer og lign. efter nærmere aftale, herunder mod betaling af et eventuelt gebyr. 9.6 Personalet skal i øvrigt til enhver tid samlet set besidde de kompetencer, der er nødvendige for at leve op til krav i bl.a. Dagtilbudsloven og kommunens politikker på området, herunder i forbindelse med arbejdet med pædagogiske læreplaner og forebyggende arbejde m.v. Der skal således afsættes de økonomiske ressourcer til efter- og videreuddannelse af personalet i sædvanligt omfang. 9.7 Privatinstitutionen er forpligtet til at påtage sig en forpligtelse i forhold til arbejdsmarkedet, der afspejler kommunens indsats i kommunale institutioner. Det gælder med hensyn til rummelighed, aktivering af ledige og integration af etniske minoriteter. 9.8 Privatinstitutionen kan indgå praktikforløb/aftaler i forbindelse med uddannelse af pædagoger. 10. Personaleressourcer i driften Side 8/16

9 10.1 Privatinstitutionen skal som minimum bemandes svarende til kommunens normeringsprincipper, andel pædagogisk uddannet personale samt andre krav vedrørende personaleressourcer Der skal af sikkerhedsmæssige årsager altid være mindst det antal ansatte til stede i institutionens samlede åbningstid, som gælder for Odder Kommunes daginstitutioner og selvejende daginstitutioner af samme størrelse Det forudsættes, at privatinstitutionen har et beredskab af vikarer, således at institutionen kan udgøre en forsvarlig ramme for børnenes hverdag, også ved ferie og sygdom blandt personalet Der kan indføres lukkedag efter de i Odder Kommune gældende regler for daginstitutioner. Muligheden for lukkedage fritager ikke privatinstitutionen for pasningsforpligtelser i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen. 11. Pædagogiske læreplaner og virksomhedsplaner 11.1 Den daglige ledelse i privatinstitutionen udarbejder pædagogiske læreplaner for børn i aldersgruppen ½-2 år og aldersgruppen fra 3 år til skolealderen, der giver rum for leg, læring og udvikling. Der henvises til Dagtilbudsloven samt vejledningen om Dagtilbudsloven kap Ledelsen af privatinstitutionen er ansvarlig for, at personalet, særligt den daglige ledelse, i privatinstitutionen, er fagligt opdateret, særligt for så vidt angår udarbejdelse af den pædagogiske læreplan og forberedelsen hertil. I den forbindelse kan henvises til nedenstående materiale: Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Publikationen Leg og Lær udgivet af Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender. Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggenders hjemmeside Hjemmesiden Guldguiden en del af KID-projektet. Sølvguiden en del af KID-projektet. Fagblade, tidsskrifter og faglitteratur. Hjemmesiden Artikelsamlingen fra ekspertgruppen fra Ledelsen i dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan bliver udarbejdet og offentliggjort samt evalueret årligt. I den pædagogiske læreplan skal institutionen foruden at beskrive værdigrundlag, pædagogiske principper, læringsforståelse og pædagogiske mål, beskrive og have dokumentation for, i hvilken grad den pædagogiske læringsproces leder frem mod de opstillede mål for børnenes trivsel, læring og udvikling. Lederen er ansvarlig for at do- Side 9/16

10 kumentere, om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter opfylder de opstillede mål indenfor temaerne. Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. Forældre/bestyrelsen samt Byrådet godkender den pædagogiske læreplan. Der henvises i øvrigt til gældende regler om udarbejdelse af den pædagogiske læreplan, godkendelse, opfølgning og evaluering Ved udarbejdelse af pædagogiske læreplaner vil privatinstitutioner være underlagt de samme krav som kommunale og selvejende daginstitutioner i Odder Kommune, jf. Dagtilbudsloven. 12. Tværfagligt samarbejde 12.1 Privatinstitutionen er forpligtet til at deltage i tværfagligt samarbejde omkring børn i Odder Kommune. Det kan f.eks. dreje sig om samarbejde med PPR, tværfagligt team, socialrådgivere, skole, sundhedsplejerske, tandplejen, pladsanvisningen etc. 13. Børn med særlige behov 13.1 Privatinstitutioner skal være åbne for børn med særlige behov (f.eks. børn med handicap eller udsatte børn), jf. ovenfor punkt 6.4. Privatinstitutionen skal samarbejde med de relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag over for disse børn. Privatinstitutionen skal tage kontakt til kommunen med henblik på at få en vurdering af behovet for støtte til børn med særlige behov eller handicap Børn med særlige behov, der er optaget i en privatinstitution, modtager støtte fra Odder Kommune på samme vilkår og efter samme retningslinjer som børn i kommunale dagtilbud En privatinstitution skal følge Odder Kommunes procedure for ansøgning om pædagogtimer. Odder Kommune bevilger og finansierer udgiften til støttepædagoger (ved siden af driftstilskuddet) Odder Kommune følger op på indsatsen. Hvis der er bevilget støtte, er privatinstitutionen forpligtet til at sørge for, at barnet får den bevilgede støtte. Som tilsynsmyndighed skal Odder Kommune sikre, at afgørelser vedrørende særlig støtte til børn effektueres, således at disse børn modtager den støtte, de har behov for Hvis kommunen vurderer, at barnets behov ikke kan tilgodeses i privatinstitutionen, kan kommunen pålægge forældrene at få barnet flyttet til en anden institution, der er indrettet til at klare barnets behov, eller som har personale med særlig uddannelse til at varetage barnets behov. 14. Øvrige krav og regler for driften af privatinstitution 14.1 Den private leverandør skal i øvrigt være opmærksom på øvrige krav og regler, der måtte gælde for driften af privatinstitutionen Her skal navnlig peges på regler inden for nedenstående områder. Listen er ikke udtømmende: Side 10/16

11 Regler om tavshedspligt, jf. 43, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område med henvisning til forvaltningsloven og offentlighedsloven. Bestyrelse og personale i en privatinstitution har tavshedspligt i lighed med, hvad der gælder i andre dagtilbud. Enkeltpersoners underretningspligt m.v. efter serviceloven, hvorefter man skal give underretning til kommunen om børn og unge med behov for særlig støtte m.v., herunder i forbindelse med vanrøgt m.v. For personale i dagtilbud, herunder privatinstitutioner, gælder en skærpet underretningspligt. Folkeskolelovens 4 a om sprogstimulering af tosprogede børn samt kommunens retningslinier for sprogstimulering. Lov om børnemiljø i dagtilbud hvis formål er at styrke børns fysiske, psykiske og æstetiske miljø. Også privatinstitutioner skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, som indeholder en beskrivelse af eventuelle problemer og indsatsområder samt en handlingsplan. Lov om røgfri miljøer og de i Odder Kommune vedtagne regler om røgfri arbejdsmiljø. Lovpligtige og sædvanlige forsikringer, herunder børneulykkesforsikring Den private leverandør er i øvrigt selv ansvarlig for at vedligeholde sit kendskab til den nyeste lovgivning og de seneste regler på området, herunder kommunale regler. 15. Compliance og ændringer i forhold til godkendelsen 15.1 Den private leverandør skal til enhver tid drive privatinstitutionen i overensstemmelse med den meddelte godkendelse, herunder de regler og standarder, som den private leverandør skal overholde, fordi de følger af lovgivningen og kommunalt fastsatte regler og krav, inklusive disse godkendelseskriterier, og de regler og standarder, som den private leverandør i ansøgningen om godkendelse har valgt at ville efterleve Såfremt den private leverandør ikke længere kan eller vil opfylde ovennævnte, jf. 15, stk. 1, skal den private leverandør uden ophold ansøge kommunen om tilladelse til at fortsætte driften på et ændret eller nyt grundlag. Det gælder, uanset om den private leverandør har til hensigt at afvikle driften af privatinstitutionen inden for en overskuelig fremtid, eller om driften skal fortsætte Ændringer i forbindelse med driften af en godkendt privatinstitution kan ikke iværksættes, førend kommunen har godkendt ændringerne Såfremt lovgivning, kommunale regler eller disse godkendelseskriterier ændres, således at der stilles andre og/eller flere krav end dem, der gjaldt på tidspunktet for meddelelsen af en godkendelse, er den private leverandør som udgangspunkt forpligtet til at efterleve de nye krav. 16. Tilskud og udbetaling 16.1 Odder Kommunen yder som opholdskommune til en godkendt privatinstitution et drifts-, administrations- og bygningstilskud pr. barn, der er optaget i institutionen i henhold til reglerne Side 11/16

12 herom i bekendtgørelse om kommunens tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud m.v. De aktuelle tilskudsbeløb fremgår af BILAG 16.1 hertil I beregningsgrundlaget kan kommunen tage højde for institutionernes åbningstid. Kommunen kan hermed nedsætte tilskuddet i forhold til privatinstitutioner med deltidspladser eller begrænset åbningstid m.v Tilskud ydes fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn om tilskud til brug for dagtilbuddet og barnet er optaget i privatinstitutionen Privatinstitutionen udarbejder lister over børn, hvis opholdskommune er Odder Kommune, og som er optaget i institutionen. Kommunen afregner tilskud månedsvis bagud på grundlag af disse lister. Privatinstitutionen har pligt til omgående at meddele Odder Kommune, såfremt et barn ophører i privatinstitutionen, eller såfremt andre forhold medfører, at kommunens pligt til at betale tilskud bortfalder Forinden kommunen udbetaler tilskud, skal den private leverandør via pengeinstitut eller tilsvarende stille driftsgaranti for et beløb svarende til tre måneders drift af en gennemsnitlig institution i kommunen af samme størrelse som privatinstitutionen. Sikkerhedsstillelsen skal ske på anfordringsvilkår og sædvanlige vilkår i øvrigt for driftsgarantier. Kommunen vil af garanti-stilleren kræve at blive underrettet om eventuel opsigelse, ophævelse eller anden ændring i retsforholdet mellem den private leverandør og garanti-stilleren. Driftsgarantien genberegnes ud fra de til enhver tid gældende kommunale takster med et fast interval hvert 5. år, samt ved ændringer af godkendelsen, der påvirker driftsgarantien. Driftsgarantien for nuværende og kommende privatinstitutioner i Odder Kommune genberegnes så den reviderede driftsgaranti skal foreligge Odder Kommune pr. 1. januar 2015 og herefter hvert 5. år. 17. Tilsyn og kontrol 17.1 Odder Kommune fører tilsyn med privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 5 og 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Kommunen fører tilsyn med, at forældre og børn i privatinstitutionen får den service, som de har krav på, og at privatinstitutionen er egnet til ophold for de børn, som tilbuddet er bestemt for Tilsynet tager udgangspunkt i bestemmelser i lovgivningen, herunder Dagtilbudsloven godkendelsesgrundlaget samt privatinstitutionens egne mål, pædagogiske læreplaner m.v. I sin udøvelse af tilsynet påser kommunen således bl.a.: at personalet har de fornødne kvalifikationer at institutionen reelt påtager sig de opgaver, der fremgår af godkendelseskriterierne at opgaverne løse på en sådan måde, at de vil kunne opfylde de opstillede mål at institutionens arbejde med sprogstimulering lever op til kommunens retningslinjer Side 12/16

13 17.4 Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde med det pædagogiske tilsyn. Det løbende kommunale tilsyn skal kunne foregå frit og uhindret. Kommunen kan kræve at se den dokumentation, som den måtte anse for nødvendig for at udøve tilsynet Det kommunale tilsyn efter Dagtilbudslovens 5 omfatter ikke et generelt tilsyn med økonomi, herunder budget, regnskabsaflæggelse og revision af regnskaber. Privatinstitutionen skal dog over for det kommunale tilsyn være i stand til at dokumentere, at de modtagne tilskud svarer til de indskrevne børn, og at tilskuddene anvendes til lovlige formål Det kommunale tilsyn efter Dagtilbudslovens 5 omfatter ikke privatinstitutionens økonomi og rentabilitet. Det er privatinstitutionen selv, der er ansvarlig for institutionens økonomi. Privatinstitutionens bestyrelse er ansvarlig overfor sine ejere En privatinstitution skal uanset det kommunale tilsyn - på samme måde og inden for samme tidsfrister som gælder for kommunale og selvejende daginstitutioner på eget initiativ dokumentere, at privatinstitutionen lever op til de krav, der gælder for daginstitutioner Den private leverandør har ansvaret for og afholder omkostningerne til, at der indhentes godkendelse og tilladelse fra alle relevante myndigheder, herunder ibrugtagningstilladelse fra bygningsmyndighederne Den private leverandør har ansvaret for og afholder omkostningerne til, at der udføres behørig løbende kontrol med, at de fysiske rammer til enhver tid er i overensstemmelse med gældende lovgivning og kommunale krav svarende til, hvad der gælder for kommunale og selvejende daginstitutioner i Odder Kommune. 18. Ophør 18.1 I forbindelse med opsigelse fra eller lukning af en privatinstitution har Odder Kommune efter gældende regler pligt til at sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Et barn vil være berettiget til en plads inden for de gældende optagelsesregler i kommunen. I forhold til privatinstitutionen har kommunen ingen pligter i anledning af et ophør Odder Kommune kan standse tilskuddet og i sidste ende trække en godkendelse af en privatinstitution tilbage, bl.a. i følgende tilfælde: Privatinstitutionen retter ikke inden for rimelig tid op på forhold, som det kommunale tilsyn har påtalt, og som ikke er af ren bagatelagtig karakter. Privatinstitutionen har groft og/eller gentagne gange forsømt at overholde de regler, der gælder for driften af institutionen. Privatinstitutionen har modtaget for meget i tilskud på grundlag af lister, der ikke er blevet ført på betryggende vis. Side 13/16

14 Bilag Af hvert enkelt bilag fremgår en dato for seneste opdatering. Bilaget kan være ændret efter seneste opdateringsdato. Henvendelse herom kan ske til Byrådsservice, Odder Rådhus tlf Bilag 1.1 Skema til brug ved behandling af ansøgninger om godkendelse af privatinstitutioner i Odder Kommune. Odder Kommune skal i henhold til lovgivningen offentliggøre de kriterier, som de private dagtilbud godkendes ud fra. Skemaet samt kriterierne er tilgængeligt på: Opdateret Bilag 1.2 Foreløbig fortegnelse over kommunalt fastsatte krav og regler i Odder Kommune Fortegnelse over nogle kommunalt fastsatte krav og regler i Odder Kommune, der gælder for såvel kommunale som selvejende daginstitutioner som privatinstitutioner. Fortegnelsen er ikke udtømmende, og der kan derfor gælde yderligere krav og regler. Nærmere oplysning herom kan ske til Byrådsservice, Odder Rådhus tlf Opdateret Bilag 16.1 Aktuelle drifts-, bygnings- og administrationstilskud Opdateret Side 14/16

15 Bilag 1.2 Foreløbig fortegnelse over kommunalt fastsatte krav og regler i Odder Kommune Odder kommune sammenhængende børne- og ungepolitik Krav til fysiske rammer Regler for personalenormering og personalekvalifikationer Indeholder værdier og mål for arbejdet med børn og unge. Findes på under Børn og Unge Teknik og Miljø Byrådsservice på Odder Rådhus Pædagogiske læreplaner Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge Mad- og Måltidspolitik Findes på under Børn og Unge Politik om røgfrie miljøer Lov om røgfrie miljøer Vejledning om forbud mod rygning i dag- og klubtilbud, fritidsklubber samt døgninstitutioner m.v. for børn og unge Retningslinjer for arbejdsmiljøcertificering Certificeringen skal ske ud fra den internationale standard OHSAS 18001, pt versionen, men fra årskiftet 2008 versionen. Den tilknyttede vejledning er OHSAS 18002:2008, som endnu ikke er udkommet på dansk. OHSAS 18001: og senere OHSAS 18002: forhandles af Dansk Standard på Se mere om Odder Kommunes arbejdsmiljøledelsessystem på Retningslinier for sprogstimulering Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge Retningslinier for børnemiljøvurdering Information findes på: adet/index.aspx?id=2c425a13-faa0-433c-ae2b-f05ad751e143

16 Bilag 16.1 Drifts-, administrations- og bygningstilskud Det samlede kommunale tilskud i 2008 for 0-2 årige udgør kr pr. barn pr. år, og kr for 3-6 årige pr. barn pr. år. Der kræves min. 51 timers åbningstid for at modtage det fulde tilskud. Så fremt åbningstiden er mindre reduceres tilskuddet tilsvarende. Side 16/16

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen 2013 Godkendelseskriterier for private

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 J:\Børn og Unge\INSTITUTIONSAFD\ADMINISTRATION\Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.doc Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 Alle private leverandører,

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift

Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift Sønderborg Kommune Jnr. 16.05.00.I02 Børn og Uddannelse april 2007 /EP/HF Ajourført 07.03.2013/ep korrektion på pkt. 6 afsnit 3 22.03.2013 Ajourført 28.11.2013 Korrektion takster 2014 Ajourført 04.12.2014

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Center for Børn og Familie - Dagtilbud Indholdsfortegnelse: Baggrund:... 3 1. Ansøgningsperiode:... 3 Depositum:... 3 Driftsgaranti:... 4 Vedtægter:...

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside.

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside. - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat daginstitution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at en privat daginstitution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20,

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber 1 Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber Selvejende og Private institutioners Administrationsselskab Jernbane Allé 54 2720 Vanløse T: 38770738 /6171467 2 Bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at et privat Fritidshjem, jf. Lov om Dag-, Fritids-

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8. april 2014 Ansøgningsprocessen

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

2. Type af tilbud og antal

2. Type af tilbud og antal Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Norddjurs kommune 1. Stamdata for leverandøren Navn: Adresse: CVR-nr./SE nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: E-mail-adresse: Bankforbindelse:

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF PRIVATINSTITUTIONER

GUIDE TIL OPRETTELSE AF PRIVATINSTITUTIONER GUIDE TIL OPRETTELSE AF PRIVATINSTITUTIONER Januar 2013 OPRETTELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER FOR BØRN I ALDEREN 0-6 ÅR POLITISK BAGGRUND Første oktober 2005 trådte loven om ret til oprettelse af privatinstitutioner

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere