Kravspecifikation. for private daginstitutioner i Brøndby Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation. for private daginstitutioner i Brøndby Kommune"

Transkript

1 Brøndby Kommune Park Allé 160, 2605 Brøndby Kravspecifikation for private daginstitutioner i Brøndby Kommune september 2005

2 Indholdsfortegnelse: 1. Kravspecifikation for private dagtilbud for børn i alderen 0 år til skolestart Lovbestemte krav og kommunale beslutninger gældende for private leverandører Rammer og pædagogisk indhold Økonomisk hæderlighed, regnskab mv Tilskud Målsætning for dagtilbud i Brøndby Kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Brøndby Kommune Sprogstimulering Kommunalt tilsyn med den private leverandør Forældreindflydelse i det private dagtilbud Personale a) Brøndby Kommunes grundlag for beregning af personalenormering... 7 b) Grundtid c) Grundnormering d) Ledelsestid e) Eksempel på udregning af personalenormeringen f) Vikarforhold g) Timer til køkkenmedarbejder Bespisning De fysiske rammer Sundhed Rengøring Forsikring Forældrebetaling Fripladstilskud samt tilskud af behandlingsmæssige og socialpædagogiske årsager Søskende tilskud Optagelsesregler herunder børn med særlige behov Tilsidesættelse af krav Klageadgang Bilag: 1. Målsætning for dagtilbud i Brøndby Kommune. 2. Skabelon til udarbejdelse af virksomhedsplan. 3. Styrelsesvedtægt i forbindelse med oprettelse af forældrebestyrelse. 4. Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Brøndby Kommune. 5. Brøndby Kommunes mad- og måltidspolitik - kan ses på kommunens hjemmeside. september 2005/cfa Side 2 af 15

3 1. Kravspecifikation for private dagtilbud for børn i alderen 0 år til skolestart. Kravspecifikation er udarbejdet på baggrund af L25 (private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet) vedtaget i Folketinget den 17. maj Lovændringen giver private leverandører mulighed for at oprette og drive dagtilbud. Brøndby Kommune skal godkende private dagtilbud, hvis de lever op til de centralt fastsatte krav til dagtilbud og til de krav Brøndby Kommune stiller til de kommunale dagtilbud. Brøndby Kommune kan ikke stille højere krav til det private dagtilbud end til egne dagtilbud. Denne kravspecifikation indeholder de krav Brøndby Kommune stiller til egne dagtilbud, og dermed også til eventuelle private leverandører af dagtilbud. Loven træder i kraft den 1. oktober 2005, og fra denne dag kan private leverandører fremsende ansøgning til Kommunalbestyrelsen om etablering og drift af private dagtilbud. Alle private leverandører, der ønsker at etablere og drive dagtilbud efter lov om social service 11a i Brøndby Kommune, er i deres ansøgning forpligtet til skriftligt at dokumentere, hvordan de vil efterleve de krav og forventninger, der fremgår af den samlede kravspecifikation. Ansøgningen om oprettelse af et privat dagtilbud fremsendes til Brøndby Kommune, Park Allé 160, 2605 Brøndby. Godkendelsesprocessen forventes at tage 3 måneder, hvorefter ansøger kan forvente svar. 2. Lovbestemte krav og kommunale beslutninger gældende for private leverandører Private leverandører, der ønsker at oprette og drive dagtilbud i Brøndby Kommune, er overordnet set forpligtet på at overholde og efterleve følgende: Den til enhver tid gældende lovgivning på børneområdet, herunder: o Lov om social service o Folkeskolelovens bestemmelser om sprogstimulering o Forvaltningsloven og offentlighedsloven angående den private leverandørs forhold til borgeren i relation til den opgave der udføres for kommunen, jf. retssikkerhedslovens 43, stk. 2 1 o Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. o Byggelovgivningen samt EU/DS standarder for indretning af legepladser o Planlovens bestemmelser vedr. placering af daginstitutioner o Arbejdsmiljøloven herunder udarbejdelse af arbejdspladsvurdering o Vejledning om hygiejne i daginstitutioner o Fødevarelovgivningen Ovennævnte oplistning er ikke udtømmende. Den til enhver tid gældende kommunale kravspecifikation. 1 Forvaltningsloven regler om partshøring, begrundelse mv. for ansættelser og afskedigelser gælder ikke for privatinstitutioner. september 2005/cfa Side 3 af 15

4 3. Rammer og pædagogisk indhold. Private leverandører, der ønsker at oprette og drive dagtilbud i Brøndby Kommune, er forpligtet til at overholde og efterleve de til enhver tid gældende Kommunalbestyrelsesbeslutninger og kommunale politikker. I Brøndby Kommune kan der kun oprettes integrerede dagtilbud dvs. at det private dagtilbud skal kunne modtage børn i alderen 0 år og til skolestart. Brøndby Kommune anbefaler, at det private dagtilbud ikke oprettes til færre end 40 børneenheder for at sikre en økonomisk og pædagogisk bæredygtighed. Børneenheder opgøres således, at 1 barn under 2 år og 8 måneder tæller 2 enheder, mens 1 barn i alderen fra 2 år og 8 måneder tæller 1 enhed. I forbindelse med godkendelsen i Kommunalbestyrelsen skal det oplyses, hvor mange børneenheder, der søges godkendelse til. Den private leverandør skal udarbejde formål og vedtægter for dagtilbuddets virke. Vedtægterne skal fastsætte optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstruktion, formål med dagtilbuddet, åbningstid, antal børn anvendelse af institutionens overskud m.v. Vedtægterne skal vedlægges ansøgning om oprettelse af det private dagtilbud. 4. Økonomisk hæderlighed, regnskab mv. Private leverandører, der ønsker at oprette og drive dagtilbud i Brøndby Kommune, skal være kvalificerede leverandører, dvs. de skal: Udvise økonomisk hæderlighed, dvs. være en økonomisk troværdig samarbejdspartner, der overholder sine forpligtelser i forhold til: o At stille den nødvendige garantikapital på anfordringsvilkår, herunder depositum på kr. ved fremsendelse af ansøgning (depositum tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse om ansøgningen). o At stille garanti på anfordringsvilkår, der svarer til udgifterne ved 3 mdr. drift til det børnetal, der fremgår af ansøgningen. o At sikre sammenhæng mellem indtægter og udgifter. o At opfylde sine forpligtelser i forhold til betaling af skatter, sociale ydelser mv. o At anvende det kommunale tilskud til det, de er bevilget til. o At redegøre for, hvad et eventuelt overskud anvendes til i dagtilbuddets formål og vedtægter. Aflevere økonomiske kvartalsrapporter senest 14 dage efter hvert kvartals udløb samt fremsende revideret årsregnskab inden 1/7 i det efterfølgende regnskabsår. september 2005/cfa Side 4 af 15

5 5. Tilskud Brøndby Kommune er forpligtet til at yde tilskud til dagtilbudspladser for børn, hvis ordningen er oprettet i henhold til lov om social service, 11 a omhandlende private institutioner og barnet er i alderen 6 måneder til skolestart, og er berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud, og er bosiddende i kommunen. Tilskuddet, som afregnes kvartalsvis bagud med den private leverandør, omfatter: Driftstilskud svarende til de gennemsnitlige kommunale budgetterede nettodriftsudgifter for aldersgruppen pr. barn (eksklusiv støttepædagogudgifter) med bopæl i Brøndby Kommune. Tilskuddet opgøres inklusiv udgifter til moms. Administrationsbidrag driftstilskuddet forhøjes med et beløb, der udgør 2,1 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for aldersgruppen pr. barn. Administationen indebærer følgende opgaver: løn, bogføring, budget og regnskab, revision og personalejuridisk bistand. Bygningstilskud driftstilskuddet forhøjes med et beløb, der udgør 4,1 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn for de 0-2 årige og med 3,2 pct. gennemsnitlige budgetteret bruttodriftsudgifter pr. barn for de 3-5 årige. Den private leverandør kan bede Brøndby Kommune om at varetage administrationen af det private dagtilbud, hvorved muligheden for at modtage administrationsbidrag automatisk bortfalder. Brøndby Kommune påtager sig gerne opgaven, og opfordrer private leverandører til at benytte sig af muligheden. Det kommunale driftstilskud pr. barn fastsættes af Kommunalbestyrelsen i oktober hvert år i forbindelse med vedtagelsen af det efterfølgende års budget. Ud fra dette beregnes nettodriftstilskuddene til børn i alderen 0 til 2 år og 7 måneder og til børn i alderen 2 år og 8 måneder til skolestart, som ikke går i kommunens egne institutioner. Tilskuddet beregnes ud fra en åbningstid på 51 timer ugentligt. Såfremt den private institution holder åbent i færre timer, reguleres tilskuddet tilsvarende. Der ydes ikke forhøjet tilskud til åbningstid udover de 51 timer ugentligt. Det skal fremgå af den private institutions regnskab, hvorvidt og hvordan den private institution har anvendt de kommunale tilskud. Manglende opfyldelse af ovenstående dokumentation vil blive opfattet som grov misligholdelse af aftalen, og medføre øjeblikkeligt bortfald af alle tilskud. 6. Målsætning for dagtilbud i Brøndby Kommune. Brøndby Kommune stiller krav om at private leverandører, der ønsker at etablere og drive dagtilbud, skriftligt dokumenterer, hvordan man i institutionens pædagogiske praksis vil leve op til Brøndby Kommunes målsætning for dagtilbud i Brøndby Kommune, som udgangspunkt for det pædagogiske arbejde i institutionen. Dette skal ske ved fremsendelse af en virksomhedsplan se. punkt 7. Brøndby Kommunes målsætning for dagtilbud vedlægges som bilag 1. september 2005/cfa Side 5 af 15

6 7. Virksomhedsplan for dagtilbud i Brøndby Kommune. Den private leverandør af dagtilbud skal sikre at dagtilbuddet beskrives på lige fod med de offentlige dagtilbud i kommunen. Der skal således udarbejdes en virksomhedsplan, som opbygges efter særlig skabelon jf. bilag. 2. Den pædagogiske læreplan er en del af virksomhedsplanen og skal udarbejdes på baggrund af særligt skema jf. bilag 2 der udarbejdes et skema for hvert af de nævnte fokuspunkter/ læreplanstemaer jf. bilag 2, punkt 3. Virksomhedsplanen skal endvidere revideres årligt i perioden december til februar og senest 1/3 fremsendes til godkendelse i Socialudvalget. Dialog omkring virksomhedsplanen og den pædagogiske hverdag betragtes som en del af tilsynet og den private leverandør skal sikre, at den pædagogiske leder deltager heri. Brøndby Kommune tilbyder at henvise til det private dagtilbud på kommunens hjemmeside. 8. Sprogstimulering. Den private leverandør sikre overholdelse af folkeskolelovens 4a om sprogstimulering af tosprogede børn. Endvidere skal den private leverandør sikre, at dansk er det gennemgående talte sprog i institutionen. 9. Kommunalt tilsyn med den private leverandør. Et privat dagtilbud er, ligesom alle øvrige dagtilbud under lov om social service, underlagt kommunalt tilsyn. Det medfører, at, i lighed med tilsynet på de kommunale institutioner, på vegne af Kommunalbestyrelsen skal kunne gennemføre såvel anmeldt som uanmeldt tilsyn på private institutioner. Det løbende kommunale tilsyn skal foregå frit og uhindret. Om pædagogisk tilsyn med Brøndby Kommunes dagtilbud henvises til Forældreindflydelse i det private dagtilbud. Endelig godkendelse af det private dagtilbud forudsætter, at der oprettes en bestyrelse med garanteret flertal af forældrevalgte forældre - jf. lov om social service 14. Der kan, såfremt forældreflertal ikke kan opnås, anvendes en tostrenget bestyrelsesmodel med både institutionsbestyrelse og valgt forældrebestyrelse med særskilt bestyrelseskompetence. Forældrebestyrelsens bestyrelseskompetence skal som minimum være indflydelse på principperne for daginstitutionens arbejde, principper for anvendelse af en budgetramme samt indstillingsret til institutionsbestyrelsen i forbindelse med ansættelse af personale i daginstitutionen. Det private dagtilbuds vedtægt skal formuleres og tiltrædes af bestyrelsen/bestyrelserne senest 3 mdr. efter tilladelse til oprettelse af det private dagtilbud er givet. Vedtægten skal efterfølgende godkendes af Brøndby Kommune, som en del af aftalegrundlaget. Eventuelle ændringer i vedtægten skal ligeledes godkendes. Af vedlagte bilag 3 fremgår hvad det private dagtilbuds vedtægt skal indeholde - alternativt kan Brøndby Kommunes styrelsesvedtægter følges, hvilket i så fald skal fremgå af ansøgningen. Ansøgningen skal endvidere rumme en beskrivelse af omfanget af forældremøder i institutionen. september 2005/cfa Side 6 af 15

7 11. Personale. Denne del af kravspecifikationen tager afsæt i det af Kommunalbestyrelsen besluttede Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Brøndby Kommune. Det samlede administrationsgrundlag vedlægges denne kravspecifikation som bilag, og tilkendegiver specifikke krav til såvel kommunale som private dagtilbud vedrørende personalenormering og krav til sammensætning af personale og ledelse. Det private dagtilbud skal indhente straffeattester på institutionens ansatte. Endvidere skal der jf. lovgivningen indhentes børneattester på ansatte og frivillige, som medvirker i det daglige arbejde med børnene. Endvidere skal der foretages en saglig vurdering af børneattesterne der henvises til Kulturministeriets vejledning og informationsmateriale herom. Brøndby Kommune gør opmærksom på, at ansatte i et privat tilbud er omfattet af servicelovens 35 om underretning til de sociale myndigheder. Der skal ansættes en pædagogisk og administrativ ansvarlig leder. Af sikkerhedsmæssige årsager skal der altid være to ansatte til stede i dagtilbuddets åbningstid. Det kommunale uddannelsesmæssige krav - fordelingen af pædagoger og ikke uddannet arbejdskraft - fremgår af det vedlagte administrationsgrundlag og kan ses i nedenstående eksempel. Derudover ansættes rengøringspersonale og køkkenmedarbejder. Køkkenmedarbejderen tilbereder, som minimum, mad til institutionens vuggestuebørn. Personalenormeringen kan fraviges, såfremt lederen kan dokumentere, hvordan institutionen vil sikre, at alle kommunale beslutninger vedrørende pædagogisk indhold, åbningstid mv. fortsat kan overholdes. Det er dog Brøndby Kommunes opfattelse at der ved opfyldelse af krav til kvalitet og indhold i det pædagogiske arbejde er mindst 50 % af det fastansatte personale, der har en kompetencegivende pædagogisk uddannelse. a) Brøndby Kommunes grundlag for beregning af personalenormering Bruttonormeringen fastlægges på baggrund af 3 faktorer: Grundtid Grundnormering Ledelsestid b) Grundtid. Der afsættes 5 pædagogtimer/ugentlig i grundtid. Endvidere tillægges institutionerne pædagogtimer for åbningstid udover 50 timer ugentlig efter følgende regler: Institutioner med en åbningstid på 51 t/u: Ved åbningstid udover 50,0 t/u tildeles 2 pædagogtimer pr. åbningstime for institutioner med et børnetal på under 80 enheder og 3 pædagogtimer pr. åbningstime for institutioner med 80 enheder og derover. september 2005/cfa Side 7 af 15

8 c) Grundnormering. Grundnormeringen fastsættes på grundlag af en belastningsgrad, det normerede antal børneenheder og dagtilbudets åbningstid (maks. 50,0 t/u) således: Åbningstid x normerede børneenheder = antal personaletimer Belastningsgrad Børneenhederne opgøres således, at 1 barn under 2 år og 8 måneder tæller 2 børneenheder, mens 1 barn i alderen fra 2 år og 8 måneder tæller 1 børneenhed. Belastningsgraden er 9,27. Grundnormeringen er inkl. timer til vikar. Alle dagtilbud er i henhold til loven forpligtet til at modtage lønnede praktikanter fra pædagogseminarierne. Dette gælder også for private dagtilbud, som etableres i Brøndby Kommune. Lønmidler til pædagogstuderende i lønnet praktik tages fra grundnormeringen. Der tildeles ikke ekstra lønmidler til at modtage pædagogstuderende. d) Ledelsestid. Dagtilbudet tillægges timer til pædagogisk og administrativ ledelse på: Pr. 1/ timer ugentlig. Pr. 1/ nedsættes timerne til 20 timer ugentlig. Pr. 1/ nedsættes timerne til 19 timer ugentlig. Herudover tillægges 0,10 time ugentligt pr. normeret barn uanset barnets alder. Der kan maksimalt tillægges 37 timer ugentligt til ledelse. e) Eksempel på udregning af personalenormeringen. Eksempel på udregning af personalenormeringen til et dagtilbud normeret til 10 vuggestuebørn/20 børnehavebørn og en åbningstid på 51 t/u: a. Grundtid: 5 Pædagogtimer. For åbningstimer udover 50 gives yderligere 2 pædagogtimer. b. Grundnormering: 50 x 40: 9,27 = 215,75 bruttotimer, som fordeles med 59 % til pædagoger = 127,29 t/u og 41 % til pædagogmedhjælpere = 88,46 t/u. c. Ledelsestid: 21 timer + (30 x 0,1 time = 3 timer) = 24 pædagogtimer/u d. Afrunding:Pædagogtimer pr. uge: , ,0 = 158,29 = 158 timer. e. Medhjælpertimer pr. uge: 88,46 = 88 timer. september 2005/cfa Side 8 af 15

9 f) Vikarforhold. Grundnormeringen er inkl. timer til vikar for det pædagogiske personale. Beløbet er indlagt i det kommunale nettodriftstilskud, der gives per brøndbybarn. Det forudsættes, at det private dagtilbud har et beredskab af vikarer, således at dagtilbuddet kan udgøre en forsvarlig ramme for børnenes hverdag, også ved ferie og sygdom blandt personalet. g) Timer til køkkenmedarbejder Normen for antallet af timer pr. uge til køkkenmedarbejderen varierer med antallet af børn under 2 år og 8 måneder. Antal børn Køkkentimer pr. uge / / / / / / / /4 Timerne til køkkenmedarbejder øges i takt med flere børn under 2 år og 8 måneder. Køkkenmedarbejderen skal gennemføre et kursus i almen fødevarehygiejne og føre egenkontrol jf. Fødevarelovgivningen. Der er pt. ikke fastsat en norm for tilberedning af mad til børnehavebørn. 12. Bespisning Brøndby Kommune stiller krav om, at det private dagtilbud tilbyder mad til institutionens vuggestuebørn indtil de er 2 år og 7 måneder samt efterlever Brøndby Kommunes mad- og måltidspolitik jf. vedlagte bilag 5. Endvidere skal det private dagtilbud efterleve gældende lovgivning og retningslinier for hygiejne og egenkontrol. 13. De fysiske rammer. Det private dagtilbud skal være godkendt til daginstitutionsbrug jf. bygningsreglementet, arbejdsmiljølovgivningen, brandforhold samt sikringsrum mv. De fysiske rammer, deres størrelse samt indretning skal tage sigte i at skabe en tryg og sikker hverdag samt være egnet til ophold for børn og ansatte, hvilket er gældende for såvel indvendigt som udvendigt. Der skal i umiddelbar tilknytning til dagtilbuddet være indrettet en udendørs legeplads, som overholder og er godkendt jf. gældende standarder på området. september 2005/cfa Side 9 af 15

10 14. Sundhed. Det private dagtilbud skal leve op til gældende regler om embedslægeforhold, forebyggende sundhedsordning, vejledning om smitsomme sygdomme. Der henvises til Socialministeriets bog om Miljøregler for børn. Dagtilbudsområdet er reguleret i serviceloven vedrørende rygning. Brøndby Kommune er en røgfri arbejdsplads, hvorfor der ikke må ryges i bygninger og legeplads i såvel kommunale som private dagtilbud. 15. Rengøring Det private dagtilbud skal fremstå rent og pænt. Brøndby Kommune stiller krav om daglig rengøring, årlig hovedrengøring samt vinduespudsning, således at alle hygiejne forskrifter overholdes. 16. Forsikring Den private leverandør skal tegne de nødvendige forsikringer for det private dagtilbud. Der henvises til Forsikringsoplysningens pjece Hvem har ansvaret? om forsikringer i dagtilbud. 17. Forældrebetaling. Private dagtilbud er ikke omfattet af gældende regler om forældrebetaling. Der er således fri mulighed for at fastsætte forældrebetalingen i et privat dagtilbud. Det følger af, at forældrene træffer et oplyst valg mellem forskellige dagtilbud. 18. Fripladstilskud samt tilskud af behandlingsmæssige og socialpædagogiske årsager. Brøndby Kommune træffer afgørelse om fripladstilskud efter den til enhver til gældende bekendtgørelse. Fripladstilskuddet skal anvendes til at nedsætte ansøgers forældrebetaling. Fripladstilskud inklusiv andre tilskud til nedbringelse af egenbetalingen kan ikke overstige egenbetalingen. Det påhviler lederen af det private dagtilbud at give forældrene vejledning om mulighederne for et fripladstilskud. En meddelelse om reglerne herfor skal opslås i dagtilbuddet og efter anmodning udleveres til forældrene. 19. Søskende tilskud. Brøndby Kommune yder søskendetilskud efter den til enhver til gældende bekendtgørelse. Søskendetilskud inklusiv andre tilskud til nedbringelse af egenbetalingen kan ikke overstige egenbetalingen. 20. Optagelsesregler herunder børn med særlige behov Et privat dagtilbud fastsætter selv sine optagelses- og ventelistekriterier. De skal som minimum overholde gældende lovgivning om lige adgang, og sikre samme rummelighed, som i Brøndby Kommunes øvrige dagtilbud. Reglerne skal udarbejdes og administreres synlige og gennemskuelige og tage udgangspunkt i: almindelige retsgrundsætninger så som lighedsgrundsætningen, diskrimination o. lign. ikke at udelukke visse grupper fra optagelse i institutionen. september 2005/cfa Side 10 af 15

11 Brøndby Kommune stiller krav om, at optagelses- og ventelistekriterierne er offentligt tilgængelige, fx via dagtilbuddets hjemmeside. Det private dagtilbud kan oprettes således at der gives fortrinsret til bestemte grupper af børn fx virksomhedsinstitutioner. Det private dagtilbud træffer selv afgørelse om optagelse og er forpligtigtet til at optage børn, hvis der er ledig kapacitet. Det private dagtilbud skal i henhold til bemærkningerne til loven tage kontakt til Brøndby Kommune, hvis det optager/har et barn indskrevet med særlige behov, således at Brøndby Kommune kan vurdere behovet for særlige støtteforanstaltninger, herunder om det er hensigtsmæssigt, at barnet er optaget i det private dagtilbud. Et privat dagtilbud er forpligtet til at optage børn med handicaps eller andre særlige problemstillinger. Afslag om optagelse af børn med særlige behov kan alene begrundes ud fra følgende kriterier: At de fysiske rammer ikke er eller kan tilpasses barnets behov At personalets kvalifikationer ikke matcher de faglige krav, der skal til for at sikre børn med særlige behov de nødvendige udviklingsmuligheder. Brøndby Kommune kan beslutte, at et optaget barn med særlige behov skal flyttes til et kommunalt dagtilbud, hvis det vurderes, at det private dagtilbud ikke vil være i stand til at varetage hensynet til barnets tarv og udvikling på en pædagogisk og menneskelig forsvarlig måde. Brøndby Kommune er forpligtet til at yde særlig støtte til børn med særlige behov, uanset at barnet er optaget i et privat dagtilbud. Det er således Brøndby Kommune, der træffer beslutning om behovet for støtte til børn bosat i kommunen, og det er kommunen, der betaler eventuelle udgifter til støttepædagog mv. Det gælder såvel børn, der går i privat institution efter 11a i en institution beliggende i kommunen, som børn der går i privat institution efter 11a udenfor kommunen. 21. Tilsidesættelse af krav Hvis Brøndby Kommune får oplysninger om, eller via tilsyn bliver bekendt med, at en privat leverandør tilsidesætter de krav og forpligtelser kravspecifikationen indeholder, kan det medføre: 1. Bortfald af tilskud sker med kort eller intet varsel, hvis Kommunalbestyrelsen skønner at kravspecifikationens kriterier misligholdes eller groft misligholdes. 2. Erstatningsansvar de regler, der gælder for bestyrelsesmedlemmer ved selvejende institutioner, om lempet ansvarsgennemslag, antages ikke at finde anvendelse i forbindelse med private dagtilbud Klageadgang. Klage over manglende godkendelse kan indbringes for Kommunalbestyrelsen. Klage over fastsættelse af kommunens krav kan afhængig af klagens art påklages til Kommunalbestyrelsen eller Konkurrencerådet. 2 Vurderingen er foretaget af forvaltningens samarbejdspartner på personalejuridisk kontor i KL september 2005/cfa Side 11 af 15

12 Bilag 1 BRØNDBY KOMMUNES MÅLSÆTNING FOR DAGTILBUD Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder. Dette med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og at bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Dagtilbudene skal give muligheder for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling, samt give barnet rum til at lege og lære og til fysisk udfoldelse, samvær og mulighed for udforskning af omgivelserne. Dagtilbudene skal give børn mulighed for medbestemmelse og medansvar og som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber. Dagtilbudene skal medvirke til at give børn forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen. For at sikre opfyldelse af dette mål skal der lægges vægt på følgende: Forældrene: Der er et tæt og uddybet samarbejde mellem forældrene og personalet. Samarbejdet udmønter sig i daglige dialoger, fælles aktiviteter, på forældremøder og i forældrebestyrelse. Børnene: Børn anerkendes som unikke personer med hver deres forudsætninger. De voksne forholder sig til dem, som de er og pædagogisk tages der afsæt i børnenes behov og styrkesider. Børns udvikling ses som en helhed, hvor personlige, sociale, sproglige, kropslige temaer samspiller med natur og kulturelle udtryksformer og værdier. De voksne sikrer, at børnene får muligheder for at lege, undersøge, eksperimentere, fabulere, fordybe sig og blive udfordret til egen læring. Børns personlige og sociale udvikling vægtes højt. De voksne prioriterer de nære relationer og understøtter børnenes sociale samspil med henblik på at styrke børnenes selvværd og selvtillid med en tro på, at de kan og vil mestre udfordringerne i deres omverden. Børn tillægges en aktiv rolle i deres egen læring og udvikling. De voksne går i dialog med dem og giver plads til og støtter denne læring. Børn med særlige behov og problemer får særlig opmærksomhed fra medarbejderne. Dagtilbudene: Medarbejderne tilrettelægger arbejdet i overensstemmelse med disse principper og i samvirke med forældrene, således at børnene får varierede og alsidige aktivitetstilbud, der sikrer det enkelte barn muligheder for at udvikle sine kompetencer og færdigheder Medarbejderne udarbejder 1 gang årligt en virksomhedsplan, hvori indgår dagtilbudets pædagogiske læreplan for det kommende år samt en pædagogisk og økonomisk evaluering af det tidligere år. Virksomhedsplanen indgår i grundlaget for kommunens tilsyn. september 2005/cfa Side 12 af 15

13 Bilag 2 Skabelon til udarbejdelse af virksomhedsplan. 1. Fakta: 1.1 Adresse 1.2 Kontaktpersoner 1.3 Institutionstype 1.3 Aldersgruppe 1.4 Åbningstid 1.5 Fysiske rammer 1.6 Struktur 1.7 Mad- og måltidspolitik 1.8 Antal børn på venteliste 1.9 Antal børn i institutionen - (Normeringstal) 1.10 Antal pædagogiske medarbejdere inkl. ledelse (Normeringstal inkl. vikar omregnet til fuldtidsstillinger) 1.11 Relevant materiale 2. Institutionsprofil: 2.1 Institutionens målsætning (overordnet målsætning) 2.2 Institutionens principper og værdier Det Pædagogiske arbejde Forældresamarbejdet Personalesamarbejdet og personaleudvikling 2.3 Eventuel uge/måneds/årsplan 2.4 Arbejdsgrupper/særlige tilbud 3. Pædagogiske læreplaner: Personlige kompetencer / alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Egne fokuspunkter Eventuelt kommunalt fokuspunkt 4. Årsberetning: 4.1 Pædagogisk årsberetning 4.2 Økonomisk årsberetning september 2005/cfa Side 13 af 15

14 Bilag 2 Skema til virksomhedsplanens punkt 3 om pædagogiske læreplaner Tema /fokuspunkt Hvad vil vi opnå? (mål) Almenpædagogisk Hvad skal der til? (Principper) Særligt pædagogisk Hvad gør vi? (Midler og metoder). Almenpædagogisk Særligt pædagogisk Dokumentation Evaluering september 2005/cfa Side 14 af 15

15 Bilag 3 Styrelsesvedtægt i forbindelse med oprettelse af forældrebestyrelse. Styrelsesvedtægten bør som minimum indeholde følgende: Beskrivelse af institutionens formål eller idégrundlag m.v. Rammer for institutionens arbejde, som kommunen har fastsat jf. kommunens målsætning. Arbejdsgangen i forbindelse med indstillingsretten vedrørende personalet. Beskrivelse af bestyrelsesmodellen. Omfanget af og afgrænsningen af forældrebestyrelsens kompetence herunder omfanget af og rammerne for delegation. Forældrebestyrelsens størrelse: antallet af forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter samt eventuelle andre medlemmer af bestyrelsen. Hvem der er omfattet af valgret og valgbarhed. Inden for hvilken periode valg til bestyrelsen finder sted. Valgperiodens start og varighed, herunder om nogle bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og andre i ulige år. Beslutningsprocedure. Hvordan konstitueringen finder sted vælges formanden fx direkte på forældremødet, eller konstituerer bestyrelsen sig selv, og skal der vælges en næstformand. Hvor mange suppleanter skal der vælges, og er disse i givet fald personlige eller ej. Dette gælder såvel forældrerepræsentanter som medarbejderrepræsentanter og eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmer. Eventuel godkendelse af forretningsorden. Bestemmelser om hvornår en forælder skal udtræde af bestyrelsen, hvis barnet forlader institutionen, og hvornår en medarbejderrepræsentant skal udtræde af bestyrelsen i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør. Afstemningsprocedure ved valg af forældrebestyrelse. Har medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen stemmeret eller ej? Hvordan udøver bestyrelsen sit arbejde? Udøves arbejdet i møder, således at beslutninger alene kan træffes på bestyrelsesmøder, eller skal et bestemt antal medlemmer kunne handle på bestyrelsens vegne? Endelig bør det af styrelsesvedtægten fremgå, med hvilket varsel den kan ændres. Det kan være hensigtsmæssigt at skelne mellem ændring af styrelsesvedtægten i de situationer, hvor den siddende bestyrelse og kommunen/institutionsbestyrelsen er enige om ændringerne og de situationer, hvor man ikke er enige om ændringerne. I de først nævnte situationer vil det ikke være hensigtsmæssigt at være bundet af et langt opsigelsesvarsel, hvis begge parter ønsker en hurtig ændring af styrelsesvedtægten. september 2005 /cfa Side 15 af 15

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen 29.03.2019 Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn J. nr. 16.06.02P21 Sag: 2005/0004524-003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 2019 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 20198 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 17-12-2018 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Godkendelseskriterier til private institutioner Her finder du informationer om godkendelseskriterier

Læs mere

Kravspecifikation. for private leverandører af dagtilbud i Brøndby Kommune

Kravspecifikation. for private leverandører af dagtilbud i Brøndby Kommune Brøndby Kommune Park Allé 160, 2605 Brøndby 4328 2828 born@brondby.dk www.brondby.dk Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Brøndby Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Kravspecifikation

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har hjemsted i Holbæk Kommune. Institutionen

Læs mere

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen Notat Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om

Læs mere

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup 1 Forankring Privat institutionen Foreningen Troldehulen Bistrup er driftsherre og arbejdsgiver for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup og drives

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 03-09-2019 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Godkendelseskriterier for private institutioner. Her finder du informationer om godkendelseskriterier for etablering af private

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om etablering

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: [Navn(e)] Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Dato: 9. august 2018 Sags nr.: 28.06.00-A26-1-18

Læs mere

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød)

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) Ansøgning om godkendelse som privat Selvejende daginstitution i Allerød Kommune Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) 1/9 Lovkrav LykkeLy er i lighed med øvrige dagtilbudsinstitutioner

Læs mere

GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I HENHOLD TIL DAGTILBUDSLOVENS 19 OG 20

GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I HENHOLD TIL DAGTILBUDSLOVENS 19 OG 20 Sagsnr. 16.05.07-P27-1-10 Cpr. Nr. Dato 13.09.2017 Navn Sagsbehandler Bente Bækvad Jensen Godkendelseskriterier for oprettelse af privat institution revideret pr. 30.04.18 GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Hvad er det nye? man kan nu etablere et dagtilbud gennem en godkendelsesmodel modsat den gældende aftalemodel

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om etablering

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet Vedtægter Side 1 af 6 Vedtægter for den private institution S/I Klatretræet 1. Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Svendborg Kommune Institutionen

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner For at blive godkendt som privat daginstitution i Herlev Kommune skal private leverandører skriftligt dokumentere, hvordan de vil leve op til de krav,

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Dokumentation for godkendelseskriterier i ansøgning fra den selvejende institution KFUM's børnehus Musereden om godkendelse som privatinstitution.

Dokumentation for godkendelseskriterier i ansøgning fra den selvejende institution KFUM's børnehus Musereden om godkendelse som privatinstitution. Notat Sagsnr.: 2012/0011444 Dato: 18. februar 2013 Titel: Dokumentation for godkendelseskriterier i ansøgning fra den selvejende institution KFUM's børnehus Musereden om godkendelse som privatinstitution.

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven efter dagtilbudsloven Alle private leverandører, som ønsker at starte en privatinstitution, skal sende en ansøgning til Frederiksberg Kommune. I ansøgningen skal den private leverandør skriftligt dokumentere,

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave 1 Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Mølleløkkens private Børnehave, Mølleløkken 50, 5300 Kerteminde.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Dagplejen i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt. Dagplejen i Assens Kommune Styrelsesvedtægt Dagplejen i Assens Kommune 2 Indledende bemærkninger: Når Byrådet er nævnt i styrelsesvedtægten, menes der byrådet eller hvem, byrådet har delegeret til, jvf. delegationsplanen. 1 Byrådet

Læs mere

Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave

Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave 1 Forankring Rønde Frie Skovbørnehave er en privat integreret institution og drives i henhold til dagtilbudsloven. Bestyrelse for

Læs mere

Vedtægter for Privatskolens børnehave og vuggestue

Vedtægter for Privatskolens børnehave og vuggestue Vedtægter for Privatskolens børnehave og vuggestue Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 16 1 Forankring Stk 1: I henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Institutionsnavn: 1/6 Ansøgning om godkendelse af privat leverandør af dagtilbud Private leverandører, der ønsker at starte en privatinstitution

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune 1 Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Indledning Det er muligt for organisationer, for ldre, virksomheder og andre interesserede,

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 1 Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale

Læs mere

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum Side 1 af 1 Vedtægt for den selvejende private institution Børnehaven Tryllefløjten 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Rudersdal Kommune. Institutionen

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Indhold Lovgivning og standarder. Generelle krav. Lokale krav. Optagelsesregler. Forældrebestyrelse. Sikkerhedsstillelse og økonomi. Tilskud.

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO

VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO Institutionens navn og hjemsted 1 Den selvejende institutions navn er STÆREBO. Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune. Institutionen har to

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune 2016 Styrelsesvedtægten er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudslovens 14,15 og16 samt Vejledning om dagtilbud m.v., kap.15 - Forældreindflydelse

Læs mere

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Nærværende vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes daginstitutioner og dagplejen har

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Vedtægt. For dagtilbuddet XX i Faaborg-Midtfyn Kommune Bestående af børnehusene XX. Lovgrundlag

Vedtægt. For dagtilbuddet XX i Faaborg-Midtfyn Kommune Bestående af børnehusene XX. Lovgrundlag Vedtægt For dagtilbuddet XX i Faaborg-Midtfyn Kommune Bestående af børnehusene XX Lovgrundlag 1. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale, selvejende

Læs mere

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 19 stk. 5

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 19 stk. 5 Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 19 stk. 5 Bilag til Hellested Friskoles vedtægt 1 Forankring I henhold til 1 i Hellested Friskoles vedtægt, har friskolen efter

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution 1. udgave 2014. Ansøgningsskemaet skal vedlægges bilag som anført. 1. Stamdata for privat institutionen Daginstitutionens navn Daginstitutionens

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Institutionsnavn Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske rammer...

Læs mere

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn.

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Den 31. januar 2014 Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn. J. nr. 28.03.04G01 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning....

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Bilag 1 - Side 1 af 9 AFTALEGRUNDLAG FOR PRIVATE FRITIDSHJEM OG KLUBBER BAGGRUND 3 TILSKUD TIL BØRN BOSIDDENDE I FURESØ KOMMUNE 3 STØTTE TIL

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnenes Kontors og Esbjerg Kommune.

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnenes Kontors og Esbjerg Kommune. Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnenes Kontors og Esbjerg Kommune. Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution, Børnenes Kontors Daginstitution og Esbjerg Kommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE Side 1 af 7 Indhold: Formål side 2 1. Bestyrelsens sammensætning side 2 2. Valg og valgbarhed side 2 3. Konstituering af

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. april 2014. Oversigt over driftsformer og økonomi

Bilag til Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. april 2014. Oversigt over driftsformer og økonomi Oversigt over driftsformer og økonomi I det følgende redegøres i oversigtsform for lovgivning vedr. økonomi og drift af følgende driftsformer: dagtilbud (efter 19, stk. 2 i Dagtibudsloven) institutioner

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Information om tilskud til Privat børnepasning

Information om tilskud til Privat børnepasning Information om tilskud til Privat børnepasning Børn- og Skoleforvaltningen Juni 2007 Forældre, som bor i Kerteminde Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE Mål og rammer 1 Stk. 1 Dagtilbuddenes formål er i overensstemmelse med dagtilbudslovens mål og rammer for børn indtil skolestart. Stk. 2

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Vedtægter for Skt. Klemens Private Vuggestue og Børnehave.

Vedtægter for Skt. Klemens Private Vuggestue og Børnehave. Skt. Klem Skt. Klemens Vej 99, 5260 Odense S. tlf. 66150187 www.skt-klemens-bornehave.dk Vedtægter for Skt. Klemens Private Vuggestue og Børnehave. 1. Navn. Institutionens navn er Skt. Klemens private

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere