LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99"

Transkript

1 Reg. nr. ApS SE-nr Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon Telefax Uddybende kæreskrift Kære af FS /2005 (Retten i Aalborg) ved Vestre Landsret i sagen Laserdisken v/hans Kristian Pedersen Prinsensgade Aalborg mod Foreningen af danske Videogramdistributører (FDV) v/advokat Johan Schlüter Sundkrogsgade København Ø Jeg anmoder om mundtlig behandling af kæremålet, hvor jeg vil afgive forklaring, afhøre et vidne, redegøre for lovbestemmelsens virkninger og procedere sagen. Jeg bemærker særligt, at fogedforbuddet blev nedlagt, og bevissikringen blev foretaget på indkæredes foranledning, uden at jeg forinden fik lejlighed til at fremlægge bilag og svare for mig. Prosessuelle meddelelser skal sendes til Laserdisken, Att: Hans Kristian Pedersen, Prinsensgade 38, 9000 Aalborg. Resumé: Indkæredes sag bygger på en ensidig og mangelfuld fremstilling af faktiske omstændigheder og en ukorrekt og uproportional anvendelse af reglerne for bevissikring. Indkæredes ret til at forbyde parallelimport bygger på en lovbestemmelse af tvivlsom gyldighed, der i henhold til EF-domstolens praksis ikke kan anvendes af en national domstol på nuværende tidspunkt. I det hele bestrides indkæredes ret til at forbyde parallelimport. Det tilføjes, at jeg alligevel i forhold til netop indkærede har tilbudt at respektere de enkelte selskabers ønske om at forbyde parallelimport af titler, hvortil de har danske rettigheder, såfremt agter at forbyde parallelimport. Således har jeg frivilligt i forhold til indkærede sat mine egne rettigheder i baggrunden, selvom de utvivlsomt kan påberåbes og har forrang jfr. EF-traktaten og Menneskeretskonventionen. Jeg har endvidere overholdt de forbud mod parallelimport, der har været meddelt af de individuelle selskaber i FDV. Jeg udbyder ubestrideligt et stort antal (fra tredjelande importerede) filmtitler på dvd til salg, men det er i alle tilfælde eksemplarer, hvortil medlemmerne i FDV ikke har meddelt mig et forbud, eller det er specialimport, dvs. titler hvortil indkærede ikke har nogen beføjelser.

2 Indholdsfortegnelse over kæreskriftet Påstande og anbringender Indledende bemærkninger 1.1 Analogi 1.2 Konkurrenceforholdet mellem indkærede og Laserdisken Om de påberåbte krænkelser 2.1 Importforbuddets oprindelse og gyldighed 2.2 Den danske lovbestemmelses forarbejder 2.3 Lovbestemmelsens fortolkning 2.4 Om bestræbelserne på at identificere forbudte titler 2.5 Årsager til ikke at forbyde parallelimport 2.6 Hvordan et forbud mod parallelimport kan håndteres i praksis 2.7 Om rettighedshavere til specialprodukter Om fogedforbuddet 3.1 Betingelserne i Betingelserne i Hvordan sikres overholdelse af forbuddet? Om bevissikringen 4.1 Menneskeretskonventionen 4.2 Betingelserne i 653 Om beslaglæggelsen 5.1 Piratkopier contra lovlige udgivelser 5.2 Tabsbegrænsning Om Menneskeretskonventionen 6.1 Formel indsigelse Om EUs konkurrenceregler 7.1 Formål 7.2 Den globale konkurrence og dvd Om ransagningens egentlige formål 8.1 Imod bedre vidende Chikane mod Laserdiskens leverandører 8.3 Chikane mod Laserdisken - 2 -

3 Principal påstand: Ophævelse. Subsidiær påstand: Sagen udsættes på forelæggelse for EF-domstolen af spørgsmål om midlertidig suspension af en national lov, der er indbragt for EF-domstolen til præ-judiciel afgørelse på grund af formodet modstrid med EU-regler af højere rang. Anbringender til støtte for den principale påstand - det gøres gældende - at den ændrede 19, stk. 1 i ophavsretsloven ikke kan anvendes mod mig - at jeg ikke har krænket indkæredes rettigheder, som påstået - at der ikke er retligt grundlag for at foretage bevissikring hos mig, som gjort - at mine rettigheder jfr. EF-traktaten er krænket - at princippet om EU-rettens forrang frem for nationale bestemmelser er tilsidesat - at mine rettigheder jfr. Den europæiske Menneskeretskonvention er krænket - at det må antages, at undersøgelsen først og fremmest havde til formål at chikanere mig som konkurrent. Særligt vedrørende den subsidiære påstand: Udsættelse af fogedsagen på EF-domstolens afgørelse må anses for ubetænkelig, da der ikke er grundlag for at formode, at indkæredes rettigheder vil blive krænket i mellemtiden. Derimod er det betænkeligt at udlevere forretningshemmeligheder til indkærede på et tvivlsomt grundlag. Selvom justifikationssagen bliver afvist, vil overdragelse af oplysningerne til indkærede medføre risiko for, at mine leverandører udsættes for pression med henblik på at afstå fra at levere til mig. Endvidere kan kendskab til en konkurrents interne oplysninger misbruges på anden måde end i en retssag. Indledende bemærkninger 1.1 Analogi - Høje Kejser. Har De hørt, at Galileo siger, at Jorden er rund? - Hvad bilder han sig ind. Det er kætteri. Han må spærres inde med det samme. - Skal vi ikke lige høre, hvad han har at sige først? - Det er der ingen grund til. Enhver kan jo se, at Jorden er flad. Denne lidt poppede analogi er relevant, fordi den illustrerer, at tingene ikke altid er, som de umiddelbart ser ud til. Eftertiden har vist, at der blev begået væsentlige fejl i fortiden, fordi man undlod at høre på de anklagedes forklaringer. Retten til at svare for sig (kontradiktion) er blevet en grundlæggende rettighed i moderne demokratiske staters retspleje, og også i året 2005 er der risiko for at begå fejl, når retten tilsidesætter dette princip, som det skete i Aalborg og i København. Jeg har en god fornemmelse af, hvordan Galileo følte, da han blev arresteret og sat i husarrest, men mens Galileos modstandere måske kan undskyldes med, at de ikke vidste bedre, har indkærede imod bedre vidende forholdt fogedretten den fulde sandhed og krænket min ret til kontradiktion for at kunne chikanere mig og få kendskab til forretningshemmeligheder

4 1.2 Konkurrenceforholdet mellem indkærede og Laserdisken Indkærede repræsenterer selskaber, der står bag hovedparten af filmudgivelserne på det danske videomarked. En stor del af de danske udgivelser er identiske med de udenlandske bortset fra tilføjelsen af danske tekster, og i de tilfælde er der ikke grundlag for parallelimport. Udenfor Danmark findes imidlertid også en række filmtitler, der ikke udgives i Danmark, eller de samme titler, som i udlandet udgives i en bedre teknisk eller kunstnerisk kvalitet eller på et andet videoformat, f.eks. DVHS, LaserDisc, DVD eller et af fremtidens High Definition DVD-formater. Laserdiskens formål har siden etableringen i 1984 været at tilbyde et større filmudbud og alternative versioner af de titler, der markedsføres i Danmark af de danske selskaber. Laserdisken giver derved forbrugerne et større antal valgmuligheder, men bryder samtidig den kontrol over det danske videomarked, som indkærede traditionelt har haft. Laserdisken importerer videofilm fra England, Tyskland og USA og i mindre omfang fra Korea, Hong Kong, Japan og Australien. I alle tilfælde er der tale om regulære udgivelser, hvor rettighedshaveren har modtaget det ønskede vederlag, der bidrager til værkernes produktionsomkostninger. Indkærede, hvis medlemmer i den forbindelse er forretningsmæssige mellemled, tjener imidlertid kun penge, når forbrugerne køber netop deres udgivelser. Situationen kan sammenlignes med Arlas forhold til Thise Mejeri. Når Brugsen sælger mælk fra Thise Mejeri, tjener Arla ingen penge. Arla ser derfor helst, at dagligvarebutikkerne og Brugsforeninger sælger Arlas mælk - og kun Arlas mælk. Landmanden, som står for mælkeproduktionen bliver dog betalt, uanset om mælken distribueres af Thise Mejeri eller af Arla. På samme måde som Arla er interesseret i, at kunderne kun køber mælk, der er leveret af Arla, er indkærede interesseret i, at danske filmsamlere kun køber film, der er leveret af indkæredes medlemmer - og ikke af Laserdisken eller andre forhandlere af alternative udgivelser. Indkærede har en interesse i at forhindre Laserdisken i at drive forretning med salg af importerede film, uanset om der er tale om film importeret fra andre EU-medlemsstater, eller om det er specialimport, de ikke selv har rettigheder til, eller om det er parallelimport af titler fra tredjelande. I alle tilfælde bruger kunden nemlig sit filmbudget på en måde, der ikke giver indkæredes medlemmer en fortjeneste. Det har blot en beskeden effekt kun at forhindre parallelimport fra tredjelande, og den effekt kunne opnås med et enkelt brev, så det må antages, at det reelle formål med sagen er helt at forhindre Laserdisken i at drive virksomhed. Indkærede har ikke politisk opbakning til sit ønske om at fratage forbrugerne et frit valg, men det er i al ubemærkethed via enkelte embedsmænd i Kommissionen lykkedes filmbranchens lobbyister at få indført en konkurrencebegrænsning i infosoc-direktivet, og derfor har Danmark gennemført et importforbud som nævnt i ophavsretslovens 19, stk. 1. Det ser vi nærmere på. Om de påberåbte krænkelser 2.1 Importforbuddets oprindelse og gyldighed Lovbestemmelsen er et resultat af et politisk ønske om at gribe ind mod piratvirksomhed og distribution af piratkopierede produkter. Spredningsretten blev indført som et effektivt middel. Et enigt flertal i EU markerede med spredningsretten i låne/leje-direktivet fra 1992, at der i EU kun må spredes eksemplarer, der er bragt på markedet med rettighedshaverens samtykke. Det var et effektivt indgreb, der ikke blot greb ind mod fremstilling af piratkopier, men også distribution af piratkopier og eksemplarer, der var lovligt fremstillet uden rettighedshaverens samtykke (og dermed uden vederlag) i lande med svag ophavsretlig beskyttelse

5 Da medlemsstaterne var blevet enige om en fælles holdning, foretog Kommissionen en redaktionel ændring af ordsammensætningen, der i al ubemærkethed ændrede indholdet til en bestemmelse, der kun tillader spredning af eksemplarer, der med rettighedshaverens samtykke er bragt på markedet i EU. I EU blev strategist flyttet, så bestemmelsen også kan læses som et forbud imod fri import fra tredjelande. I første omgang blev ændringen ikke bemærket, og implementeringen af låne/leje-direktivet førte ikke til et importforbud af filmværker i Danmark. Infosoc-direktivet, der kan betegnes som et ophavsretligt service-eftersyn, tog bestemmelsen med i en uændret formulering i 2001, og denne gang præciserede Kommissionen, at artiklen skulle læses som et forbud mod fri import fra tredjelande. Et flertal i Rådet fandt herefter anledning til at beskytte egne nationale virksomheder mod parallelimport. Danmark var imod, men kom i mindretal, og trods modstand mod forbuddet besluttede et flertal af Folketinget af gennemføre bestemmelsen i respekt for EU-samarbejdet. Imidlertid er der forskel på at forbyde spredning af piratkopier og at begrænse konkurrencen, og jeg og andre har anfægtet, at et harmoniseringsdirektiv om ophavsret kan anvendes til at indføre konkurrencebegrænsende foranstaltninger ad bagvejen. Dels er der formelle krav, der skal være opfyldt, og dels har et direktiv svagere retsvirkning end EF-traktatens grundlæggende formål og direkte anvendelige regler som konkurrencereglerne og ytringsfriheden. I konflikttilfælde må den afledte ret vige. Hvis en national bestemmelse strider mod EF-traktaten, er denne bestemmelse ugyldig og kan ikke anvendes, uanset om der er tale om ren dansk lov eller implementering af et EU-direktiv, og uanset om bestemmelsen forinden er anfægtet med en ugyldighedspåstand. Det påhviler den nationale domstol at sikre, at en national gennemførelsesbestemmelse ikke strider mod EU-regler af højere rang, inden den anvender den pågældende bestemmelse. I denne sag er situationen klar, idet jeg for længe siden har nedlagt ugyldighedspåstand, og idet Østre Landsret allerede har afgjort, at ugyldighedspåstanden ikke kan afvises, og som konsekvens deraf har Østre Landsret forelagt sagen for EF-domstolen til præjudiciel afgørelse. Det er derfor udelukket, at Byretten i Aalborg og Københavns Byret på egen hånd kan afvise ugyldighedspåstanden og bruge en sådan afvisning til at lade som om, at princippet om EU-rettens forrang er respekteret. Det er simpelthen byretternes pligt at undlade at anvende den af indkærede påberåbte bestemmelse. Hvis ikke byretterne respekterer det, sætter de egen kompetence over både Østre Landsrets og EF-domstolens, og det kan de naturligvis ikke. Indkærede må vente med at anlægge sag, til der er et brugbart retsgrundlag. Hvis Landsretten betvivler min vurdering af EU-rettens virkning, der tager sigte på at sikre de retsundergivne den retsbeskyttelse, der følger af fællesskabsrettens direkte virkning, dvs. i denne sag at beskytte mine rettigheder, henviser jeg til EF-domstolens dom af 19. juni 1990 (Factortame), der klart udtrykker, at en omtvistet bestemmelse med tvivlsom gyldighed skal suspenderes, indtil EF-domstolens afgørelse foreligger. Hvis Landsretten herefter stadig tvivler, begærer jeg forelæggelse for EF-domstolen om spørgsmålet, og jeg skal anmode om en kendelse, før byrettens afgørelse stadfæstes. Der er fremlagt følgende bilag vedrørende ugyldighed og suspension: Bilag 1: EU-Karnov (2005): Om gyldighed og præjudicielle afgørelser Bilag 2: EU-Karnov (1993): Om suspension af national lovgivning Bilag 3: Sag C-213/89, Factortame: Om suspension af national lovgivning Bilag 4: Forelæggelse for EF-domstolen, Østre Landsret, 16/

6 2.2 Den danske lovbestemmelses forarbejder Der er fremlagt følgende bilag vedrørende forarbejderne til den danske bestemmelse: Bilag 5. Folketingets forhandlinger, 1. behandling, 23/ Bilag 6. Nej til forbud mod kulturimport, Nordjyske Stiftstidende, 25/ Bilag 7. Johan Schlüters skrivelse til kulturudvalget, 29/ Bilag 8. Kulturministerens svar på kulturudvalgets spørgsmål nr. 14, 7/ Bilag 9. Ekspertmøde i Kulturudvalget, Johan Schlüters indlæg jfr. referat á 13/ Bilag 10. TV Nord Nyhederne, 13/ (2 minutter) Bilag 11. Kulturudvalgets betænkning, 21/ Bilag 12. Mail til mig fra Venstres frihandelsordfører Henrik Vestergaard, 22/ Bilag 13. Afstemningen om ændringsforslaget under 2. behandling, 28/ Bilag 14. Folketingets forhandlinger, 3. behandling, 13/ De relevante fakta, der er dokumenteret i disse bilag er følgende: 1. Forbudsbestemmelsen i 19, stk. 1 er påtvunget Danmark imod Folketingets ønske. 2. Et forbud forudsætter ifølge advokat Johan Schlüter, at der findes en dansk rettighedshaver, som ikke blot kan, men også vil forbyde parallelimport. 3. Loven berører ifølge advokat Johan Schlüter ikke specialimport. 4. Der blev fra flere sider rejst tvivl om forbudsbestemmelsens gyldighed. 5. Jeg meddelte offentligt, at jeg ville arbejde på at indbringe sagen for EF-domstolen. 6. Private kan frit bestille varer fra tredjelande via postordre over internettet. 7. Jeg blev af Venstres frihandelsordfører opfordret til at åbne en USA-baseret internetbutik. 2.3 Lovbestemmelsens fortolkning Der er to fortolkningsmuligheder: 1. Der er en ubetinget pligt til at indhente positivt samtykke til viderespredning af ethvert eksemplar, uanset om der findes en dansk rettighedshaver eller ej. 2. Loven giver nationale rettighedshavere en særlig mulighed for at forbyde parallelimport af værker, hvortil de har nationale distributionsrettigheder. Om fortolkning nr. 1 Hvis denne fortolkning vælges, vil mange mennesker uforvarende overtræde loven, når de fra udlandsrejser hjembringer brugskunst eller andre værkseksemplarer. Hvis de positivt skal indhente samtykke fra rettighedshaverne, før de kan skille sig af med eksemplarerne igen, må de reelt tage dem med sig i graven, da det i praksis er umuligt at få samtykke til spredning af enkelte eksemplarer. Familien er dermed afskåret fra på lovlig vis at afhænde effekter fra et dødsbo til en marskandiser. I mit tilfælde bliver der behov for en meget stor grav: Under et besøg i Skt. Petersborg i 1995 købte jeg på en markedsplads et håndlavet og kunstnerisk udformet skakspil. Jeg har ingen mulighed for at finde ophavsmanden igen og få hans samtykke til at afhænde det. På besøg i Universal Studios i Los Angeles i 1993 købte jeg en hue med motiv af Universals tegnefilmfigur Fievel. Universal har jfr. denne sag vist, at det ikke besvarer anmodninger om samtykke til viderespredning. Jeg kan heller ikke give huen til Kirkens Korshær, fordi det vil være ulovligt for Kirkens Korshær at disponere over huen ved salg eller gave

7 Mine samlinger af LaserDiscs, dvd-plader og amerikanske Anders And-blade kan ikke afhændes lovligt. Indehaveren af den lille butik Comic Express i Aalborg kan også frygte for fremtiden, for han har amerikanske tegneserier i butikken. Da han havde læst om razziaen i Laserdisken i avisen, spurgte jeg, om han var klar over, at det samme kunne ske for ham. Han svarede forundret: Hvem har interesse i at genere mig? Der er ingen i Danmark, der udgiver disse tegneserier. Hvis enhver disponering uden samtykke er i strid med loven, kan enhver anmelde Comic Express til politiet, og politiet har pligt til at gribe ind og påtale det ulovlige forhold. Hvis han ikke indstiller sin importvirksomhed, risikerer han bødestraf eller fængsel. Det samme kan overgå Kirkens Korshær, hvis jeg afleverer min Fievel-hue til deres genbrugsbutik. Nogle vil måske betragte sådanne politianmeldelser som chikane, men enhver, der ikke bryder sig om Comic Express eller Kirkens Korshær kan bare sige, at de har pligt til at anmelde kriminel adfærd til myndighederne, og denne lovbestemmelse er undergivet offentlig påtale. Retten må vurdere, om den fortolkning står i rimeligt forhold til målet - herunder Rådets mål om at give den nationale rettighedshaver en konkurrencemæssig beskyttelse mod parallelimport. Det bemærkes særligt, at fortolkningen blev afvist af advokat Johan Schlüter forud for lovens vedtagelse, og at denne sag er udtryk for, at Johan Schlüter har skiftet mening siden. Om fortolkning nr. 2 Den anden fortolkningsmulighed er formuleret af advokat Johan Schlüter i skrivelsen til kulturudvalget, bilag 7, sidste afsnit: Begrebet parallelimport forudsætter endelig, at der findes en enerettighedshaver i importlandet, som i givet fald kan og vil gribe ind overfor importen. Er der i importlandet (Danmark) ikke en sådan rettighedshaver, vil der ikke være noget grundlag for at forbyde importen. Det er på baggrund af den fortolkning, at Folketinget vedtog loven jfr. kulturministerens svar til kulturudvalget, bilag 8, hvor ministeren svarer: Jeg hæfter mig endvidere ved, at Johan Schlüter anfører, at lovforslaget ikke vil være til hinder for specialimport af smalle udgivelser på film- og musikområdet, idet der ikke vil være anledning til at forbyde en sådan import, hvis ikke der findes en dansk rettighedshaver. Johan Schlüter gentog dette synspunkt på ekspertmødet den 13/ (bilag 9): Om specialimport: Er der tale om specialimport, hvor der ikke er nogen rettighedshaver i landet, er det klart, at man kan importere. Så er det ikke noget problem, for der er ingen til at forbyde det. Jeg har i mine handlinger taget udgangspunkt i de fortolkninger, der blev fremsat, før loven blev vedtaget. Jeg mener ikke, at det er demokratisk korrekt at tillægge loven en anden betydning efter gennemførelsen. Især når det tages i betragtning, at det med en vis sandsynlighed er i strid med EU-retten at forbyde mig at parallelimportere, skal et forbud være klart givet. 2.4 Om bestræbelserne på at identificere forbudte titler Jeg har gjort et betydeligt arbejde for at finde ud af, hvilke film, der er omfattet af forbud mod parallelimport. Først sendte jeg jfr. fogedrettens forslag fra udlejningssagen (bilag 15) lister til indkærede med henblik på at få afklaret, hvilke titler, de ønskede at forbyde parallelimport af. Indkærede nægtede at svare

8 Jeg foreslog så, at indkærede positivt sendte mig lister eller databaseudtræk af titler, de havde danske rettigheder til, hvorefter jeg ville registrere parallelimporterede titler som forbudt. Hvis det ej heller var en acceptabel mulighed, erklærede jeg mig åben overfor andre løsninger. Indkærede nægtede at svare og henviste mig til at kontakte de enkelte selskaber. Så skrev jeg til de individuelle selskaber i FDV og spurgte, om de ville udnytte deres ret til at forbyde parallelimport af titler, hvortil de har danske distributionsrettigheder. Jeg tilbød selv at registrere deres titler på baggrund af deres respektive hjemmesider, releaselister fra branchebladet HE + Videotraileren samt de titler, jeg får tilbudt fra min distributør. Scanbox og SF Film valgte at udnytte deres ret til at forbyde parallelimport, og det har jeg respekteret. Paramount er det eneste selskab, jeg har samhandel med og dermed en løbende dialog. Vi aftalte mundligt, at Paramount ikke vil forbyde parallelimport, men at jeg undlader at hjemtage store titler før den danske releasedato, hvis den situation skulle opstå, fordi det af Paramount blev anset for unfair overfor de øvrige forhandlere i Danmark. De øvrige selskaber har undladt at tage imod tilbuddet om at forbyde parallelimport. Der er fremlagt følgende bilag til dokumentation af disse bestræbelser: Bilag 15. Retten i Aalborg til Johan Schlüter om indhentelse af samtykke, 3/ Bilag 16. Mail til Torben Steffensen angående indhentelse af samtykke, 18/ Bilag 17. Mail til Torben Steffensen angående registrering af forbudte film, 27/ Bilag 18. Meddelelse fra Torben Steffensen om SF Films og Scanbox forbud, 6/ Bilag 19. korrespondance med FDV vedrørende samtykke, 7/ og 5/ Bilag 20. Oversigt over daværende medlemmer af FDV. Bilag 21. Skrivelse til FDV ang. parallelimport og specialimport, 9/ Bilag 22. Skrivelse til de individuelle selskaber angående parallelimport, 12/ Bilag 23. Svar fra SF Film vedrørende forbud mod parallelimport, 17/ Bilag 24. Svar fra Scanbox vedrørende forbud mod parallelimport, 3/ Årsager til ikke at forbyde parallelimport Et uafhængigt selskab, der uden at være involveret i filmens produktion på købsmandsvis har erhvervet en ret til udgivelse i et bestemt område, kan have en interesse i at forbyde konkurrence fra andre rettighedshavere, der på tilsvarende måde har erhvervet en ret til udgivelse. SF Film og Scanbox er sådanne selskaber, så det er forventeligt, at netop de to valgte at forbyde parallelimport. Det svarer til forholdet mellem mælkeproducenten og Thise Mejeri og Arla. Hvis Arla kunne forbyde Thise Mejeri i at sælge mælk i Danmark, ville Arla sikkert gøre det. Der er ikke desto mindre adskillige gode grunde til ikke at forbyde parallelimport: 1) Selskabet er klar over risikoen for, at et identificerbart forbud strider mod konkurrencereglerne, og at håndhævelse af et forbud kan føre til bødestraf og erstatning. 2) Et forbud har ingen praktisk betydning, fordi langt hovedparten af den danske befolkning alligevel foretrækker en dansktekstet udgave af en fremmedsproget film. 3) Selskabet ejes af det amerikanske filmselskab, som er ligeglad med, om pengene tjenes i Danmark, England, USA eller et andet sted, jfr. Paramounts holdning. 4) Selskabet er klar over, at et forbud mod salg i Laserdisken er en tom protest, da kunderne jo bare kan købe forbudte film andre steder. 5) Selskabet vil undgå Arla-effekten, dvs. det tab af goodwill og den modreaktion, der følger, når de udnytter et monopol til at kvæle mindre konkurrenter og prøver at tvinge forbrugerne til at købe deres produkter, også når et andet produkt er bedre

9 Og så er der et par mindre pæne grunde til ikke at forbyde Laserdisken parallelimport: 1) Selskabet håber, at Laserdisken udbyder parallelimporterede film til salg, så det kan fremsende et gigantisk erstatningskrav, der definitivt standser Laserdisken. 2) Selskabet håber, at Laserdisken fortsat udbyder parallelimporterede film til salg, så selskabet senere kan bruge det som påskud til at gennemføre bevissikring og på den måde få adgang til navnene på Laserdiskens leverandører, som de så kan lægge pres på og af den vej hindre både lovligt salg og eventuelt ulovligt salg. 2.6 Hvordan et forbud mod parallelimport kan håndteres i praksis Det er ikke vanskeligt at meddele et forbud mod parallelimport til alle danske forhandlere. Alle forhandlere modtager branchebladet HE + Videotraileren, og branchen er så organiseret, at det er utænkeligt, at en forhandler vil overse et klart identificerbart forbud mod parallelimport. De titler, der omfattes af forbuddet, kan meddeles til forhandlerne via selskabernes hjemmeside. Samtlige selskaber i FDV har en hjemmeside henvendt til forhandlere og presse, og det vil være en smal sag at meddele et forbud og identificere forbudte titler på en hjemmeside. I værste fald behøver FDV blot at gøre en forhandler opmærksom på forholdet, hvis denne uforvarende parallelimporterer forbudte titler - og det er egentlig allerede vilkårene idag, hvis der dukker forhandlere op, der ikke kender til den - i disse globale tider - ulogiske lov. 2.7 Om rettighedshavere til specialprodukter Det forekommer utænkeligt, at en rettighedshaver til en lille udgivelse uden den store kommercielle interesse vil være andet end henrykt over at se sin film solgt i Danmark (bilag 25). Et krav om at indhente positivt samtykke forud for ethvert salg giver lige så lidt mening som at kræve af kioskejeren, at han skal indhente samtykke hver gang han sælger dagens avis. Det vil reelt være en administrativ hindring, der afskærer disse rettighedshavere i adgangen til det danske marked - i strid med konkurrencereglerne og ytringsfriheden. Selvom jeg har været så venlig at acceptere indkæredes forbud mod parallelimport trods tvivl om gyldigheden, kan jeg ikke acceptere, at FDV vælger at være usamarbejdsvillig på en sådan måde, at det forhindrer andre rettighedshavere i at få solgt deres udgivelser i Danmark. Selskaberne har forsøgt at skabe en situation, hvor de ikke blot reelt forhindrer parallelimport af titler, hvortil de har danske rettigheder, men også specialimport, hvortil de ikke har rettigheder, og de har forsøgt at gøre det sådan, at de undgår at blive stillet til ansvar for det. Hvis jeg får medhold ved EF-domstolen, ville de efterfølgende kunne sige: Vi har ikke forbudt noget - vi kan ikke gøre for, at forhandlerne har respekteret en ugyldig lov. Den mulighed forspildes nu af fogedforbuddet i forhold til mig (og det er måske i erkendelse af det taktiske nederlag, at de vælger et dramatisk fogedforbud i stedet for bare at skrive et brev). De store kommercielle Hollywood film har den største økonomiske værdi, men antalsmæssigt er der mange flere specialudgivelser. Jeg har registreret titler fra USA, Japan og Korea, hvoraf 6895 titler er registreret som forbudt pga. FDVs rettigheder. Det efterlader titler fra tredjelande, som FDV ikke har ret til at forhindre mig i at udbyde til salg i Danmark. FDV har kun bemyndigelse til at forbyde parallelimport af titler, hvortil dets medlemmer har danske distributionsrettigheder. Titler, hvortil de ikke har danske rettigheder, må de ikke hindre i at nå frem til de danske forbrugere. Et forbud skal være identificerbart. Der er fremlagt et enkelt bilag, som repræsenterer rettighedshavere til små titler: Bilag 25. Mail fra Mari Kornhauser, instruktør af filmen Housebound, 12/

10 Om fogedforbuddet 3.1 Betingelserne i 642 Ifølge 642 skal 3 betingelser være opfyldt, for at et forbud kan nedlægges: ad 1) at de handlinger, der søges forbudt, strider mod rekvirentens ret Østre Landsret har allerede afgjort, at det er tvivlsomt, at den hævdede ret bygger på en gyldig lov. Det er derfor tvivlsomt, at parallelimport strider mod rekvirentens ret. Der er tale om, at forbuddet strider mod EF-retten, jfr. sag C-213/89 (Factortame), idet anvendelsen af den pågældende nationale bestemmelse på tidspunktet for forbuddets nedlæggelse burde være suspenderet. ad 2) - at rekvisitus vil foretage de handlinger, som søges forbudt Selvom det skulle vise sig, at den anvendte lovbestemmelse er gyldig, er der er intet grundlag for at antage, at jeg ikke vil overholde et identificerbart forbud som beskrevet i mine tilbud til de individuelle selskaber. Det har formodningen imod sig, at jeg skulle være interesseret i en ny strid med FDV og afskære mig fra at gøre erstatningskrav gældende, hvis jeg vinder sagen ved EF-domstolen. På baggrund af oprettelsen af Movie World har jeg intet motiv til at sælge film ulovligt. ad 3) - at formålet vil forspildes, såfremt rekvirenten henvises til at gøre sin ret gældende ved almindelig rettergang. Det er ikke engang nødvendigt, for selskaberne behøver blot at skrive et brev på én enkelt linie. Der er fremlagt følgende bilag til beskrivelse af selskabet Movie World: Bilag den kombinerede Laserdisken/Movie World hjemmeside Bilag 27. Om Movie World, Inc - fra hjemmesiden Bilag 28. Om at bestille hos Movie World på hjemmesiden 3.2 Betingelserne i 643 Jeg vil kalde en krænkelse af direkte anvendelige EU-baserede rettigheder til at drive virksomhed med amerikanske varer og udlevering af erhvervshemmeligheder, som - hvis udleveret - kan medføre, at jeg mister mine leverandører, for skade og ulempe, der står i misforhold til indkæredes interesse i at hidkalde rettens hjælp i stedet for at besvare mine breve. 3.3 Hvordan sikres overholdelse af forbuddet? Retten har nedlagt forbud mod salg af eksemplarer af filmværker, hvortil rekvirentens medlemmer har de ophavsretlige enerettigheder. Og hvilke filmværker er det så? Indkærede har hidtil nægtet at medvirke til opklaringen af, hvilke titler, medlemmerne har rettigheder til. Hvordan sikrer retten, at forbuddet ikke krænker andre rettighedshaveres ret til at få deres film solgt i Laserdisken? Byretten slap udenom problemet ved at overlade til mig selv at fjerne disse ubestemte titler, og det gør jeg efter bedste evne på grundlag af HE + Videotraileren, selskabernes hjemmesider og mine leverandørers oplysninger. Uden indkæredes medvirken kan det ikke gøres bedre. Hvis det ikke er tilfredsstillende, må retten gerne udpege de forbudte film for mig

11 Om bevissikringen 4.1 Menneskeretskonventionen Det bestrides principielt, at bevissikring på begæring af private til fremme af konkurrencebegrænsende adfærd er i overensstemmelse med Menneskeretskonventionen. Med henvisning til bl. a. EMD 256-A Funke og princippet om, at tiltalte ikke må tvinges til at udlevere oplysninger til skade for sig selv, bestrides i det hele, at ransagningen er foretaget i overensstemmelse med Menneskeretskonventionen. Justitsministeren var ifølge bemærkningerne til lovforslaget klar over muligheden for at krænke konventionen og præciserede derfor: Det betyder, at indgrebet (undersøgelsen), for at være foreneligt med konventionen, skal opfylde betingelserne i artikel 8, stk. 2 (kravet om legalitet, kravet om anerkendelsesværdigt formål og kravet om proportionalitet). Det bestrides, at begrænsning af konkurrencen og indgreb i ytringsfriheden er et anerkendelsesværdigt formål. Ligeledes bestrides det, at kravet til proportionalitet er opfyldt, fordi bevissikring ved ransagning er åbenbart overflødig. Vedrørende øjeblikkelige krænkelser Laserdisken sælger importerede film i fuld åbenhed. Det fremgår klart af hjemmesiden, hvilke film, der udbydes til salg i Laserdisken, hvilke butikker, filmene er på lager i, og hvilket land, filmene kommer fra. Oplysninger om Laserdiskens lager er offentligt tilgængelige, hvorfor indkærede kan henvises til at downloade de ønskede informationer fra hjemmesiden. Vedrørende tidligere krænkelser Tidligere krænkelser er kun relevante i sammenhæng med et erstatningskrav, og en erstatning forudsætter, at følgende betingelser er opfyldt: 1) Indkæredes rettigheder skal være krænket 2) Indkærede skal have lidt et tab 3) Der skal foreligge culpa ad 1) På nuværende tidspunkt kan det ikke fastslås, at indkærede har ret til at forbyde parallelimport. En national domstol kan ikke på dette tidspunkt fastslå, at indkæredes rettigheder er krænket uden at foregribe EF-domstolens afgørelse, og det er naturligvis udenfor dens kompetence. ad 2) Salg af en parallelimporteret film kan ikke sammenlignes med salg af en piratkopi. Hvis en person køber en piratkopi i stedet for en lovlig kopi, vil rettighedshaveren miste den indtægt, som salg af en lovlig kopi indbringer. Men her har rettighedshaveren modtaget det ønskede vederlag, og pengene er lige gode, om de betales i USA eller i Danmark. En eventuel påstand om, at det danske selskab uafhængigt af det betalte vederlag mister en indtægt, bestrides også, fordi det forudsætter, at kunden køber den danske udgave i stedet for at købe den amerikanske udgave i Laserdisken. Det er tvivlsomt, når de lovligt kan købe den anden udgave et andet sted. Jeg bestrider, at forbrugerne med forbud mod Laserdiskens salg kan tvinges til at købe en udgave, de ikke ønsker. Der er flere årsager til, at en lille del af de danske filmsamlere foretrækker en utekstet amerikansk udgave frem for en tekstet dansk udgave:

12 a) Der er fejl på den danske udgave, så den ikke kan afspilles b) Den importerede udgave er af bedre teknisk eller kunstnerisk kvalitet c) Den importerede udgave har mere ekstra-materiale d) Den importerede udgave afspilles i korrekt hastighed e) Den importerede udgave er billigere f) Den importerede udgave udkommer før den danske udgave Der er i alle tilfælde en konkret grund til at vælge den amerikanske udgave, og hvis den ikke kan købes i Laserdisken, vil kunden formentlig købe den et andet sted. Han behøver f.eks. bare at klikke på den grønne indkøbskurv for at købe den i Movie World i stedet for den blå indkøbskurv, som bruges til køb i Laserdisken. Han kan også bestille den hos Amazon eller DVD-planet eller snesevis af andre amerikanske internetbutikker. Tabsbegrænsende pligt Ved opgørelsen af indkæredes tab må det endvidere undersøges, om indkærede har levet op til sin tabsbegrænsende pligt. Det har indkærede ikke, idet selskaberne er ramt af parallelimport som en direkte konsekvens af, at de trods en konkret forespørgsel valgte at undlade at meddele, at de ikke blot kunne, men også ville forbyde parallelimport. Selvom de føler, at de har lidt et indtægtstab på grund af Laserdiskens salg af parallelimporterede film, kunne de have begrænset dette indtægtstab til 4,50 kr, som det koster at sende et brev. Analogt kunne man forestille sig, at jeg var på besøg hos indkærede og på et tidspunkt bad om lov til at vaske hænder. Jeg glemte måske at lukke for vandhanen, mens afløbet var lukket, hvorefter vandet flød over og ud på gulvet. Kunne indkærede så sidde i to og et halvt år og se på, at huset gik til grunde og derefter sende mig en regning på et nyt hus? ad 3) Trods berettiget tvivl om gyldigheden af indkæredes rettigheder, har jeg omhyggeligt gjort alt, hvad der kan forlanges af mig for at undgå at krænke indkæredes rettigheder i henhold til de fortolkningsbidrag, der lå til grund for lovens vedtagelse. Der er intet grundlag for at antage, at jeg ikke har respekteret de meddelte forbud. 4.2 Betingelserne i 653 Samme anbringerne om det tvivlsomme i indkæredes ret og det unødvendige i bevissikringen gøres gældende, men specielt bemærkes, at denne sag ikke handler om piratkopiering, men om parallelimport af værker, der er bragt på markedet med rettighedshavernes samtykke. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (side 37 i min pdf-udgave): På lignende måde bør der som udgangspunkt ikke foretages bevissikringsundersøgelse, hvis der foreligger tvivl om rekvirentens ret til at gøre den pågældende immaterialret gældende i relation til de produkter, der importeres eller forhandles af rekvisitus, fordi der kan være tale om, at produkterne er bragt i omsætning af rettighedshaveren selv eller med dennes samtykke under sådanne omstændigheder, at retten ikke længere kan gøres gældende (»konsumption«). Bevissikringen er foretaget i strid med justitsministerens instrukser. Det gøres atter gældende, at fogedretten ikke har foretaget en selvstændig vurdering af de af mig påberåbte EU-retlige rettigheder, og at den ikke er kompetent til at tilsidesætte Østre Landsrets afgørelse. Retten må forstå, at der er en væsentlig forskel på distribution af piratkopier, hvortil rettighedshaverne ikke har fået et vederlag, og parallelimport, hvor rettighedshaverne har fået et vederlag, men tillige vil begrænse den frie konkurrence fra varer fra tredjelande

13 Om beslaglæggelsen 5.1 Piratkopier contra lovlige udgivelser Det er vigtigt, at retten forstår, at der hverken er tale om piratkopier eller varemærkeforfalskede varer, men om lovlige udgivelser, der er fremstillet med rettighedshaverens samtykke, og hvor rettighedshaveren har modtaget det ønskede vederlag. På den måde adskiller sagen sig fra sager om piratkopier og varemærkeforfalskede varer, og det bør vurderes selvstændigt. Selv i den for mig værst tænkelige retlige situation, hvor indkæredes ret til at forbyde parallelimport anerkendes af EF-domstolen, og hvor landsretten vælger den mest restriktive fortolkning af loven, er der alligevel tale om lovlige eksemplarer, som kan returneres til leverandøren uden særlig risiko for, at det vil medføre nye krænkelser. Det er ikke ulovligt for Laserdisken at importere disse film. Det er heller ikke ulovligt for de amerikanske leverandører at sælge disse film, hverken i USA eller til danske virksomheder eller til private danske forbrugere. Det er (i værste fald) alene Laserdiskens salg i Danmark, der kan risikere at krænke indkæredes rettigheder. Det er derfor urimeligt og ude af proportion med beskyttelsen af indkæredes rettigheder at lade disse film destruere eller fjerne fra det lovlige amerikanske marked. Det er heller ikke logisk, at retten forbyder mig at returnere filmene til leverandøren, men lader filmene opbevare hos mig på baggrund af, at begrundelsen for den uanmeldte bevissikring og beslaglæggelse skete på grund af den betydelige risiko for, at filmværkerne tilintetgøres eller fjernes. Når varerne skal opbevares i Laserdisken, er der en potentiel risiko for, at en medarbejder kommer til at sælge et eksemplar. Hvis jeg er den forbryder, som indkærede påstår, er det direkte risikabelt at overlade filmene til mig. Enhver risiko for overtrædelse af indkæredes rettigheder ved salg fra Laserdisken vil derimod være elimineret, hvis varerne returneres. 5.2 Tabsbegrænsning Prissætningen på dvd-markedet er således, at filmene prissættes til en høj pris ved udgivelsen, hvorefter prisen med mellemrum sættes ned. En film starter med at koste kr og ender med at koste 49 kr eller 3 for 100 kr. Endvidere er efterspørgslen størst, mens filmene er nye. Med rettens beslutning om beslaglæggelse er der indbygget garanti for, at der vil opstå et tab alene på grund af det løbende prisfald. Endvidere er der ingen sammenhæng mellem indkæredes ønske om at undgå fremtidige krænkelser, og det tab, jeg lider ved, at mine i god tro lovligt indkøbte film gøres værdiløse. Med henvisning til min tabsbegrænsningspligt, anmoder jeg om, at der trods eventuel stadfæstelse af forbuddet træffes særskilt afgørelse om, at jeg kan returnere de beslaglagte film til mine leverandører. Om Menneskeretskonventionen 6.1 Formel indsigelse Såfremt regnskabsmateriale eller oplysninger om mine leverandører udleveres til indkærede, vil der ske uoprettelig skade på min virksomhed. Jeg vil prøve at få sagen antaget til realitetsbehandling ved Menneskeretsdomstolen, idet jeg finder mine rettigheder jfr. artikel 6, stk. 1 og stk. 2 og stk. 3 er krænket i forbindelse med fogedforbuddet, idet

14 - min ret til en fair trial, herunder retten til at blive hørt (kontradiktion), blev nægtet - at jeg ikke er anset for uskyldig, indtil skyld er bevist i overensstemmelse med loven - at jeg ikke fik tilstrækkelig tid til at at forberede mit forsvar Mine rettigheder jfr. artikel 6 og 8 findes krænket ved bevissikringen, idet - jeg ikke må tvinges til at udlevere oplysninger til skade for mig selv Mine rettigheder jfr. tillægsprotokollens artikel 1 findes krænket ved beslaglæggelsen, idet - ingen må berøves sin ejendom undtagen i samfundets interesse. Selvom det tiltrædes, at disse rettigheder ikke gælder ubetinget, bestrides det, at kravene om legalitet, et anerkendelsesværdigt formål og proportionalitet er overholdt i den konkrete sag. Om konkurrencereglerne 7.1 Formål Fra Kommissionens beregning om konkurrencepolitikken (bilag 26): Erfaringer fra Fællesskabet og andre steder i verden har vist, at konkurrence er et effektivt middel til at sikre, at producenterne forbliver dynamiske, koncentrerer sig om innovationer, lytter til markedet, reducerer omkostningerne og udbyder kvalitetsvarer og kvalitetstjenester til den lavest mulige pris. Et ønske om at begrænse konkurrencen for at sikre et monopol, så man ikke behøver at lytte til markedet, så man kan slippe afsted med at udbyde varer af ringere kvalitet eller højere priser til skade for forbrugerne, står i åbenlys misforhold til konkurrencepolitikkens formål. 7.2 Den globale konkurrence og dvd Det bemærkes, at EUs konkurrenceregler ikke er begrænset til regulering af samhandlen indenfor EU. De er globale på den måde, at de anvendes på enhver aftale eller ensidig handling, der har virkning i EU. Således har Kommissionen også kompetence til at erklære en aftale ugyldig, selvom den er indgået udenfor EU, hvis aftalen påvirker forbrugerne i EU negativt. Kommissær Mario Monti talte herom i København den 17/ (bilag 27). I Stockholm den 11/ talte Kommissær Mario Monti specifikt om dvd-branchen, der med tekniske anordninger forsøger at hindre afspilning af dvd-plader fra tredjelande. Om det system sagde Mario Monti (bilag 28): Whilst I naturally recognise the legitimate protection which is conferred by intellectual property rights, it is important that, if the complaints are confirmed on the facts, we do not permit a system which provides greater protection than the intellectual property rights themselves, where such a system could be used as a smoke-screen to allow firms to maintain artificially high prices or to deny choice to consumers. Et direktiv, der netop indfører et system, der kan bruges til at opretholde kunstigt høje priser, og som fratager forbrugerne et frit valg, er formentlig i strid med konkurrencereglerne. Der er fremlagt følgende bilag til illustration af EUs konkurrencepolitik Bilag 29. KonkurrenceNyt, citater fra Kommissionens beretning Bilag 30. Mario Monti i København: A Global Competition Policy, 17/ Bilag 31. Mario Monti i Stockholm: Innovation and Choice, 11/

15 Om ransagningens egentlige formål 8.1 Imod bedre vidende... Advokat Johan Schlüter kan ikke have været uvidende om 1) at han selv har erklæret, at et forbud ikke blot indebærer, at den nationale rettighedshaver kan forbyde parallelimport, men at han også vil forbyde parallelimport. 2) at jeg har tilbudt de individuelle selskaber at respektere et meddelt forbud 3) at der fra starten var rejst tvivl om lovbestemmelsens gyldighed 4) at spørgsmålet om gyldighed er indbragt for domstolen 5) at der ikke er grundlag for at antage, at jeg handler i det skjulte 6) at sagsfremstillingen for byretten er mangelfuld og vildledende 8.2 Chikane mod Laserdiskens leverandører Formålet med sagen kan ikke være at undgå parallelimport, fordi det kunne indkærede have undgået blot ved at meddele mig et forbud i et almindeligt brev. Under ransagningen blev der fra indkæredes side lagt stor vægt på at få oplyst navnene på Laserdiskens leverandører, selvom de ikke har gjort noget ulovligt. På baggrund af det faktum, at Laserdisken to gange har været tvunget til at skifte amerikanske leverandører, der efter pres fra producenterne har måttet indstille leverancerne til Laserdisken, og på baggrund af det faktum, at Laserdisken også har været tvunget til at skifte dansk leverandør af samme årsag, må det antages, at indkærede vil have oplyst identiteten af mine nuværende leverandører for at kunne påvirke dem til at indstille leverancerne til Laserdisken. Producenterne kan i USA ikke lovligt pålægge forhandlerne at undlade at handle med mig, og privatlivets fred er i USA beskyttet, så de kan ikke skaffe sig adgang til oplysninger om, hvem deres film sælges til. Der er imidlertid en risiko for, at de mister privilegier og rabatter, hvis det bevises, at de sælger til Europa. Indkærede misbruger simpelthen de danske regler til at indhente fortrolige oplysninger, som de ikke lovligt kan indhente i USA. 8.3 Chikane mod Laserdisken Rekvisitionen er indsendt umiddelbart før julemåneden i året Det er 2 og et halvt år efter, at hvert eneste selskab blev bedt om at meddele dets holdning til parallelimport og kort tid før, at EF-domstolen måske underkender gyldigheden af forbuddet mod parallelimport. Da Laserdisken er indkæredes eneste konkurrent af betydning i Danmark, og da bevissikringen i sin helhed er grundløs, må det antages at både bevissikringen, truslen om erstatningskrav og det valgte tidspunkt reelt er begrundet i ønsket om at chikanere Laserdisken så meget som muligt og i at fiske efter erhvervshemmeligheder hos en konkurrerende virksomhed, mens chancen er der. Om det problematiske heri henvises til spørgsmål 29 til justitsministeren, side i Betænkning afgivet af Retsudvalget den 1. marts 2001 over forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Aalborg den 23. december 2005 Hans Kristian Pedersen

16 Oversigt over Laserdiskens bilag Bilag sidetal Om EU-ret, ugyldighed og suspension af gennemførelsesbestemmelser: 1. 3 EU-Karnov (2005): Om gyldighed og præjudicielle afgørelser 2. 1 EU-Karnov (1993): Om suspension af national lovgivning 3. 1 Sag C-213/89, Factortame: Om suspension af national lovgivning Forelæggelse for EF-domstolen, Østre Landsret, 16/ Om forarbejderne til den danske bestemmelse om importforbud: Folketingets forhandlinger, 1. behandling, 23/ Nej til forbud mod kulturimport, Nordjyske Stiftstidende, 25/ Johan Schlüters skrivelse til kulturudvalget, 29/ Kulturministerens svar på kulturudvalgets spørgsmål nr. 14, 7/ Ekspertmøde i Kulturudvalget, Johan Schlüters indlæg jfr. referat á 13/ TV Nord Nyhederne, 13/ (2 minutter) Kulturudvalgets betænkning, 21/ Mail til mig fra Venstres frihandelsordfører Henrik Vestergaard, 22/ Afstemningen om ændringsforslaget under 2. behandling, 28/ Folketingets forhandlinger, 3. behandling, 13/ Om bestræbelserne på at undgå konflikt med indkærede Retten i Aalborg til Johan Schlüter om indhentelse af samtykke, 3/ Mail til Torben Steffensen angående indhentelse af samtykke, 18/ Mail til Torben Steffensen angående registrering af forbudte film, 27/ Meddelelse fra Torben Steffensen om SF Films og Scanbox forbud, 6/ korrespondance med FDV vedrørende samtykke, 7/ og 5/ Oversigt over daværende medlemmer af FDV Skrivelse til FDV ang. parallelimport og specialimport, 9/ Skrivelse til de individuelle selskaber angående parallelimport, 12/ Svar fra SF Film vedrørende forbud mod parallelimport, 17/ Svar fra Scanbox vedrørende forbud mod parallelimport, 3/ Om de mindre rettighedshaveres forventede holdning til specialimport Mail fra Mari Kornhauser, instruktør af filmen Housebound, 12/ Om Movie World Om Om Movie World, Inc - fra Movie Worlds/Laserdiskens hjemmeside Om at bestille hos Movie World på hjemmesiden Om EUs globale konkurrencepolitik KonkurrenceNyt, citater fra Kommissionens beretning Mario Monti: A Global Competition Policy, 17/ Mario Monti: Innovation and Choice (om dvd-systemets regionalkoder), 11/6-2001

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Svarskrift I 5. afdelings sag nr. BS 5-2181/2005 ved

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Supplerende processkrift I sag FS 40-5917/2005 for Vestre

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes påstandsdokument. Over for sagsøgernes påstand 1: Over for sagsøgernes påstand 2: Over for sagsøgernes påstand 3:

LASERDISKEN. Sagsøgtes påstandsdokument. Over for sagsøgernes påstand 1: Over for sagsøgernes påstand 2: Over for sagsøgernes påstand 3: Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Sagsøgtes påstandsdokument Aalborg, 22. april 2013 Retten i Aalborg, i sagerne BS 7-50/2007 og BS 7-235/2007

Læs mere

SUPPLERENDE KÆRESKRIFT

SUPPLERENDE KÆRESKRIFT Nils-Erik Norsker H Claus Becher H Mads Marstrand-Jørgensen H Peter Tauby Sørensen H Anders Aagaard L Henrik Karl Nielsen H J. nr. HKN-635188 SUPPLERENDE KÆRESKRIFT I VL B-0212-07 Laserdisken v/hans Kristian

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Stævning Laserdisken ApS Prinsensgade 38

Læs mere

LASERDISKEN. Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk. Stævning

LASERDISKEN. Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk. Stævning LASERDISKEN Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Stævning Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg indstævner herved Kulturministeriet

Læs mere

Følgende bilag vedlægges stævningen

Følgende bilag vedlægges stævningen Følgende bilag vedlægges stævningen Laserdiskens baggrund og eksistensgrundlag 1. 1 Aalborg Stiftstidende: Søskende fra Aalborg laver Dracula-film, 15/8-1980 FDVs øvrige forsøg på at begrænse konkurrencen

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. påstanden om erstatning for beslaglagte film. Hvem forhindrede filmene i at blive returneret?

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. påstanden om erstatning for beslaglagte film. Hvem forhindrede filmene i at blive returneret? Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. påstanden om erstatning for beslaglagte film Retten

Læs mere

LASERDISKEN. Stævning. Indledende sagsfremstilling. Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg. indstævner herved

LASERDISKEN. Stævning. Indledende sagsfremstilling. Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg. indstævner herved Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Stævning Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg indstævner herved Domstolsstyrelsen

Læs mere

Processkrift vedr. afvisning. Retten i Aalborg, sag BS 99-1411/2007 Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg. mod

Processkrift vedr. afvisning. Retten i Aalborg, sag BS 99-1411/2007 Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg. mod Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Processkrift vedr. afvisning Retten i Aalborg, sag BS 99-1411/2007 Hans Kristian Pedersen Prinsensgade

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. sagsøgers skiftende holdninger. Løgne, kovendinger og manipulerende sagsfremstillinger

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. sagsøgers skiftende holdninger. Løgne, kovendinger og manipulerende sagsfremstillinger Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. sagsøgers skiftende holdninger Retten i Aalborg,

Læs mere

Sagsøgtes partsforklaring om forløbet den 29. november 2005

Sagsøgtes partsforklaring om forløbet den 29. november 2005 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Sagsøgtes partsforklaring om forløbet den 29. november 2005 Aalborg, 22. april 2013 Retten i Aalborg,

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Ankestævning Som direktør for og på vegne af Laserdisken

Læs mere

Oversigt over de fremsatte påstande

Oversigt over de fremsatte påstande Hans Kristian Pedersen mod Domstolsstyrelsen Oversigt over de fremsatte påstande Afsnit 1: Sag 1 - fortolkningen af ophavsretslovens 19, stk. 1 1. Om den rette fortolkning af ophavsretslovens 19, stk.

Læs mere

LASERDISKEN. Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk

LASERDISKEN. Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Retsudvalget REU alm. del - Bilag 481 Offentligt LASERDISKEN Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Til Folketingets Retsudvalg Folketinget

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring)

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) J. nr. HKN-635365 ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) i BS nr. 50/2007 Retten i Aalborg Foreningen af Danske Videogramdistributører som mandar for Egmont Film A/S Halmtorvej 29, 2. sal 1700 København

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Appellantens processkrift vedr. hjemvisning til byretten

Appellantens processkrift vedr. hjemvisning til byretten Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 23. august 2013 Appellantens processkrift vedr. hjemvisning til byretten Vestre Landsret,

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konflikten med domstolene. Mine problemer med domstolene. Aalborg, 22. marts 2013

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konflikten med domstolene. Mine problemer med domstolene. Aalborg, 22. marts 2013 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. konflikten med domstolene Retten i Aalborg, sag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Replik I sag nr. B-0506-03, Østre Landsret,

Læs mere

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007:

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. juli 2013 i sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: Foreningen af Danske Videogramdistributører Halmtorvet 29, 2. 1700 København V Som mandatar

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

LASERDISKEN. Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk. Særligt processkrift

LASERDISKEN. Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk. Særligt processkrift Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Særligt processkrift (en gennemgang af hovedsagen og baggrunden for den) Vestre Landsret, sag nr. V.L.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Mere subsidiært Det forbydes rekvisitus, Teva Denmark A/S, i Danmark at udbyde, bringe i

Mere subsidiært Det forbydes rekvisitus, Teva Denmark A/S, i Danmark at udbyde, bringe i Retten i Lyngby KENDELSE Afsagt den 10. juni 2010 i sag nr. FS 250-4567/2010: H. Lundbeck A/S mod Teva Denmark A/S Parallelvej 10 2800 Kgs. Lyngby Denne forbudssag, der er indbragt for fogedretten den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 12.02.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0596/2006 af Odysseas Poimenidis, græsk statsborger, om de græske myndigheders beslaglæggelse

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. betydningen af ophavsretslovens fortolkning. Den samfundsmæssige betydning. Aalborg, 22.

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. betydningen af ophavsretslovens fortolkning. Den samfundsmæssige betydning. Aalborg, 22. Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. betydningen af ophavsretslovens fortolkning Retten

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konkurrencen 13 rigtige. Domstolene og demokratiet. Aalborg, 22. marts 2013

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konkurrencen 13 rigtige. Domstolene og demokratiet. Aalborg, 22. marts 2013 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. konkurrencen 13 rigtige Retten i Aalborg, sag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Domstolene under hypnose

Domstolene under hypnose Hans Kristian Pedersen Domstolene under hypnose Skal jeg have tilladelse eller respektere et forbud? Et forkert svar på det lille spørgsmål kan koste Laserdisken livet - og danske forbrugere milliarder.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 319/2010 A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Hjulmand&Kaptain. Dato: Sagsnr.: Sekr.: 04. april 2003 123-78097 dha Dorte Have Direkte tlf. nr. 72211643

Hjulmand&Kaptain. Dato: Sagsnr.: Sekr.: 04. april 2003 123-78097 dha Dorte Have Direkte tlf. nr. 72211643 Laserdisken ApS Prinsensgade 38 9000 Aalborg Att.: Hans Kristian Pedersen Badehusvej 16 Postboks 1440 9100 Aalborg Tlf.: + 45 70 15 1000 Fax: + 45 72 21 1601 aalborg@hjulmand-kaptain.dk www.hjulmand-kaptain.dk

Læs mere

Særligt processkrift. (en gennemgang af hovedsagen og baggrunden for den)

Særligt processkrift. (en gennemgang af hovedsagen og baggrunden for den) Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Særligt processkrift (en gennemgang af hovedsagen og baggrunden for den) Vestre Landsret, sag nr. V.L.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT

SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT Nils-Erik Norsker H Claus Becher H Mads Marstrand-Jørgensen H Peter Tauby Sørensen H Anders Aagaard L Henrik Karl Nielsen H J. nr. HKN-635037 SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT (Delforhandling om rette sagsøgte)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016. København, den 23. juni 2016 Sagsnr. 2016-953/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat A]

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT

SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT Peter Schønning Advokat (L) Sagsnr. 114 1 11. april 2013 SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT Retten i Aalborg sagsnr. BS 7 50/2007 og 7 235/2007 Foreningen af Danske Videogramdistributører c/o advokat Johan Schlüter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

Rekvirenten, Forsvarsministeriet. Forsvarskommandoen, har nedlagt følgende påstande:

Rekvirenten, Forsvarsministeriet. Forsvarskommandoen, har nedlagt følgende påstande: Københavns Byret Anonymiseret i fornødent omfang, jf. retsplejelovens 41 b, stk. 2, nr. 4, og stk. 3, nr. 1. Udskrift af dombogen KENDELSE Afsagt den 21. september 2009 i sag nr. FS 23455/2009: Forsvarsministeriet

Læs mere

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA, SOPA og PIPA Fra Occupy over SOPA og PIPA til ACTA Folkelige protester fra internettets frihedskæmpere på grundlag af myter om, at ACTA truer internettet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. maj 2012 Sag 356/2011 Landsforeningen for Bedre Miljø og Landsforeningen for Bedre Miljø som mandatar for A m.fl. (advokat René Offersen for alle) mod Miljøministeriet

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 31. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 31. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 31. august 2015 Sag 150/2015 A (advokat Klaus Jensen, beskikket) mod B (advokat Karin Svenningsen, beskikket) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Fogedretten

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere