SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT"

Transkript

1 Peter Schønning Advokat (L) Sagsnr april 2013 SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT Retten i Aalborg sagsnr. BS 7 50/2007 og 7 235/2007 Foreningen af Danske Videogramdistributører c/o advokat Johan Schlüter Højbro Plads København K som mandatar for Egmont Film A/S Walt Disney Studios Home Entertainment A/S Nordisk Film Video A/S Paramount International A/S Sandrew Metronome A/S Scanbox Entertainment A/S SF Film & Video A/S og Universal Pictures Denmark ApS (sagsøger) (advokat Peter Schønning) mod Laserdisken v/hans Kristian Pedersen Prinsensgade Aalborg (sagsøgte) (selv) Larsbjørnsstræde 3, DK-1454 København K CVR-nr Tlf

2 PÅSTANDE 1. Sagsøgte tilpligtes at anerkende at have krænket sagsøgers medlemmers rettigheder ved i strid med ophavsretslovens 2, jf. 19, til almenheden at have spredt eksemplarer af filmværker importeret fra lande uden for EØS. 2. Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at det af Fogedretten i Aalborg den 19. januar 2007 nedlagte forbud er lovligt gjort og forfulgt. 3. Sagsøgte tilpligtes som vederlag og erstatning til sagsøger at betale kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, med tillæg af sædvanlig procesrente af kr. fra den 5. januar 2006, af kr. fra den 22. april 2008 og af det samlede beløb fra den 1. juli 2009, til betaling sker. 4. Over for sagsøgtes modpåstand 1: Afvisning, subsidiært frifindelse. 5. Over for sagsøgtes modpåstand 2: Frifindelse. INDLEDNING Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte har importeret filmværker på dvd fra lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), primært fra USA, med henblik på salg i Danmark og dermed krænket ophavsretten efter ophavsretslovens 2, jf. 19. Det følger af 19, at der kun er fri videresalgsret (dvs. konsumption) af et eksemplar af fx et filmværk, når det pågældende eksemplar med samtykke fra rettighedshaveren er solgt til andre inden for EØS; det er ikke tilfældet for de film, denne sag handler om. Sagen indledtes oprindelig med Fogedretten i Aalborgs kendelse om fogedforbud og bevissikring den 29. november Siden er der truffet en række afgørelser, såvel domme som kendelse på både byrets og landsretsniveau. SAGSØGERS RETTIGHEDER Sagsøgers medlemmer er filmdistributører og har, i kraft af erhvervede enerettigheder, ret til at fremstille og distribuere hovedparten af de spillefilmværker, der i dag forefindes på videogram, herunder på dvd, i Danmark. Distributionen af videogrammerne i detailhandlen forestås i Danmark af sagsøgers medlemmer, hovedsageligt i form af salgs og udlejningseksemplarer, herunder særlig dvd. 2

3 I medfør af aftaler med alle betydende amerikanske producenter (såkaldte Major Labels, der er medlemmer af Motion Picture Association of America) har sagsøgers medlemmer distributionsrettigheder til stort set alle film, der produceres i USA. Derudover har størstedelen af sagsøgers medlemmer søsterselskaber, f.eks. Nordisk Film, som producerer film i Skandinavien, hvor medlemmerne i medfør af aftaler med disse har distributionsrettighederne til filmene. Der indgås mange forskellige slags aftaler om distribution af film, og i mange tilfælde indgås aftalerne allerede inden filmene produceres. De fleste distributionsaftaler vedrører individuelle filmværker, men der laves også aftaler, der omfatter alle film, der produceres af én bestemt producent. Som bilag 23 er fremlagt to lister, der viser, hvilke af sagsøgers medlemmer der distribuerede filmværker fra de største filmproducenter i den relevante periode. Under hovedforhandlingen vil repræsentanter for fire af sagsøgers medlemmer afgive forklaring om markedet for filmdistribution i Danmark. Mandanten, Foreningen af Danske Videogramdistributører, er en interesseorganisation for filmdistributørerne og repræsenterer bl.a. disse i RettighedsAlliancen (tidligere AntiPiratGruppen). Organisationens vedtægter er fremlagt som bilag 17. SAGSØGERS ANBRINGENDER AD PÅSTAND 1 Det gøres gældende, at sagsøgte selv har erkendt at have parallelimporteret og solgt film fra lande uden for EØS, som sagsøgers medlemmer har rettighederne til; der henvises til svarskrift af 23. januar 2006 i en sag ved Vestre Landsret (bilag 33), s. 4 midtfor: Det bemærkes, at jeg på tidspunktet for forbuddets nedlæggelse havde registreret dvd film fra tredjelande med henblik på at udbyde dem til salg i Danmark. Heraf var der 6895 titler, som også blev udgivet af FDVs medlemmer. Og lidt længere nede: Ja, der er tale om parallelimport [ ]. Sagsøgte erkender således at have foretaget parallelimport, men mener, at det var lovligt, fordi rettighedshaverne ikke eksplicit forbød parallelimporten. Derudover følger det af det skriftlige bevismateriale i sagen, at sagsøgte har foretaget ulovlig parallelimport. Under bevissikringsforretningen på forretningsadressen i Aalborg den 29. november 2005 udleverede Hans Kristian Pedersen frivilligt lister over titler på dvd, der var på lager på det pågældende tidspunkt. Som bilag 9 er fremlagt en af disse lister, der indeholder en oversigt over 3

4 filmværker i Region 1 format (dvs. film beregnet på det nordamerikanske marked) på lager i sagsøgtes forretning i Aalborg. Det fremgår heraf, at en ikke ubetydelig del af disse titler var titler, hvortil sagsøgers medlemmer har ophavsretten. Det indsamlede bevismateriale er i sin helhed fremlagt som bilag 24 og 25. Bilag 24 er lagerlister, der viser udvalgte dele af indholdet af sagsøgtes lagre i henholdsvis Aalborg og København den 29. november Således fremgår det af rapporten, der blev udfærdiget på baggrund af bevissikringsforretningen den 29. november 2005 på sagsøgtes forretningssted i København, at lagerlisterne viser de film på lager, der er indkøbt i henholdsvis USA (DVD US), Hong Kong (DVD 3HK) og Korea (DVD 3KO). De udvalgte dele af sagsøgtes lager er således filmværker, der er købt i USA, Hong Kong og Korea. Af listerne fremgår endvidere udsalgspris og evt. nedsat pris. Ved gennemgang af lagerlisterne og sammentælling af film, der er anført under feltet antal, har sagsøger konstateret, at der på sagsøgtes lager fandtes film den 29. november 2005, der var importeret fra lande uden for EØS samarbejdet. Bilag 25 er et print fra en cd rom, der indeholder lister over import og salg af film fra henholdsvis USA og Hong Kong. Af det bevissikrede materiale fremgår listen over DVD film importeret fra USA som en tekst fil (notepad). For overskuelighedens skyld har sagsøger indsat filen i et excelregneark. Af salgslisterne (mapperne salg_dvd us og salg_dvd 3hk.txt ) fremgår oplysninger om filmtype (TYPE), bestillingsnummer (BESTNR), fakturanummer (FAKTURANR), filmtitel (TITEL, TITEL 2) og hvilket af sagsøgtes lagre i henholdsvis København (KBH), Århus (ÅRH), Aalborg (ALB) eller som postordre (POS), filmen er sendt fra. Af oplysningerne i feltet TYPE fremgår, om filmen er importeret fra USA (DVD_US) eller Hong Kong (DVD_3HK). Af fakturanummeret fremgår, hvilken dato filmen er afsendt. Til illustration fremgår det, at et eksemplar af filmen 12 Monkeys er sendt den 28. januar Det fremgår af følgende uddrag fra salgslisten ( salg_dvd us ): MCA Monkeys Bilag 25 viser bl.a. antal eksemplarer af film, som sagsøgte har importeret og solgt i perioden 22. december 2002 til 29. november I denne periode har Hans Kristian Pedersen solgt eksemplarer af film, der er importeret fra USA og eksemplarer af film, der er importeret fra Hong Kong, dvs. i alt eksemplarer. Eftersom aktiviteterne i Laserdisken ApS blev overdraget til sagsøgte pr. den 1. juli 2004, har sagsøger i forbindelse med optællingen til brug for nærværende sag alene beskæftiget sig med film, der er solgt efter den 30. juni Det drejer sig om i alt film. For at skære sagen til har sagsøger valgt alene at basere sit vederlags og erstatningskrav på filmværker, som sagsøger har fremlagt dokumentation for, at sagsøgers medlemmer har distribueret i Danmark. Dette har den konsekvens, at den fremlagte dokumentation og opgørelsen 4

5 alene vedrører filmværker, der er udgivet på det danske marked af sagsøgers medlemmer. Dette uanset hvilken version af filmværket det drejer sig om. Tilskæringen af sagen medfører i realiteten, at sagsøgers medlemmers vederlags og erstatningskrav, jf. nedenfor ad påstand 3, udelukkende angår sagsøgtes parallelimport. Som dokumentation for, at filmværkerne omfattes af sagsøgers medlemmers repertoire, er fremlagt som bilag 29 og bilag 30 henholdsvis lister over sagsøgers medlemmers danske dvdudgivelser af de mest populære filmværker (såkaldte release lister, bilag 29) samt en oversigt over filmværker, der er registreret i Dansk Bibliotekscenters database over udgivne filmværker i Danmark i årene (bilag 30). Af ovennævnte lister fremgår, hvem af sagsøgers medlemmer der er indehaver af distributionsrettighederne til filmværkerne, og hvornår filmværket er udgivet i Danmark (dvdpremiere). Ved at sammenholde listerne (bilag 29 og bilag 30) med indholdet af salgslisterne i bilag 25 ( salg_dvd us og salg_dvd 3hk.txt ), har sagsøger foretaget en gennemgang af, hvilke filmværker og antallet af eksemplarer sagsøgte har solgt i perioden 1. juli 2004 til 29. november Ud over at film, der ikke faktisk blev distribueret i Danmark, holdes uden for optællingen, indgår filmværker, der er udgivet tidligere end 1995, ikke i optællingen, ligesom der vil være filmværker, som af forskellige grunde ikke er medtaget på listerne, f.eks. fordi der ikke er overensstemmelse med sagsøgtes titelangivelse og filmværkets egentlige titel. Endvidere er sagsøgtes lagerbeholdning, jf. bilag 24, holdt uden for optællingerne. På baggrund af gennemgangen har sagsøger udarbejdet to lister, der er fremlagt som bilag 31 ( Salg af filmværker på release lister ) og bilag 32 ( Salg af DBC registrerede filmværker ). De filmværker, der fremgår af bilag 31, findes alle på release listen (bilag 29), og for så vidt angår bilag 32 findes de pågældende filmværker på DBC listerne (bilag 30). For overskuelighedens skyld har sagsøger for sidstnævnte listers vedkommende givet hvert filmværk et nummer (fremgår af bilag 32), som er påført listen (bilag 30). Sammenlagt indeholder listerne 517 forskellige filmværker, som sagsøgte har solgt eksemplarer af i perioden 1. juli 2004 til 29. november Det er disse film og dette antal eksemplarer, denne sag er reduceret til at handle om. Det bemærkes, at sagsøgte ikke ses at have bestridt denne opgørelse, der fører frem til et salg på filmeksemplarer. 5

6 Sagsøger gør gældende, at det kan lægges til grund, at sagsøgte ikke har erhvervet disse eksemplarer inden for EØS. I Retten i Aalborgs dom af 5. marts 2008 (sag BS /2005) i den parallelle sag mellem sagsøger og sagsøgtes selskab Laserdisken ApS blev det konkluderet, at sagsøgers medlemmer har rettighederne til en større andel af de film, som fremgår af bevissikringsmaterialet og at sagsøgtes selskab havde krænket sagsøgers medlemmers rettigheder i form af parallelimport og salg af film. Dommen er retskraftig. Vestre Landsret afsagde den 8. december 2009 dom om afvisning af appellantens anke. Det gøres gældende, at denne domskonklusion bør tillægges betydning i nærværende sag. Det gøres på denne baggrund samlet gældende, at sagsøger har dokumenteret, at sagsøgte har krænket sagsøgers medlemmers rettigheder ved i strid med ophavsretslovens 2, jf. 19, til almenheden at have spredt eksemplarer af filmværker importeret fra lande uden for EØS. Hvad angår spørgsmålet om ophavsretslovens fortolkning m.v. har sagsøger disse bemærkninger over for sagsøgtes afvisningspåstand: Det gøres gældende, at sagsøgers påstand 1 er en sædvanlig anerkendelsespåstand, der har til formål at opnå en klar dom om, at sagsøgte har krænket sagsøgers medlemmers rettigheder, således som det er nærmere præciseret i påstanden. Det må afvises, at der ikke er en konkret og aktuel retstvist om, hvorvidt der er sket en ophavsretskrænkelse; det er det, sagen grundlæggende handler om. Påstand 3 om vederlag og erstatning er en konkret udmøntning af de økonomiske konsekvenser, såfremt sagsøger får medhold i, at der er sket en overtrædelse af ophavsretsloven. Det er en almindelig fremgangsmåde både at have både en anerkendelsespåstand og en erstatningspåstand. I forbindelse med en sådan retstvist om, hvorvidt sagsøgte har krænket sagsøgers medlemmers ophavsretsrettigheder, spiller fortolkning af ophavsretsloven en indlysende rolle. Det gøres således endvidere gældende, at sagsøgte ikke kan forhindre sagsøger i at fremkomme med sagsøgers anbringender vedrørende ophavsretslovens fortolkning til støtte for sagsøgers påstand 1. Sagsøgte har ikke frafaldet sine synspunkter og argumenter vedrørende fortolkning af ophavsretsloven. Sagsøger finder det ikke unaturligt, at spørgsmål om ophavsretslovens fortolkning indgår i en sag, hvor sagsøger hævder, at sagsøgte har krænket sagsøgers medlemmers ophavsrettigheder. 6

7 Det gøres gældende, at det følger af ophavsretsloven, at når der som her gælder en eneret, kræver det en tilladelse (et samtykke) fra rettighedshaveren, hvis en person handler inden for enerettens område; det er altså ikke tilstrækkeligt for at kunne anse en handling for lovlig, at rettighedshaveren blot har undladt at nedlægge et forbud. Dette følger for så vidt angår parallelog specialimport desuden specifikt af lovens forarbejder og andre udtalelser, herunder Kulturministeriets notat af 29. oktober 2002 til Folketingets Kulturudvalg (bilag 27). Med henblik på nærmere afklaring af spørgsmålet om samtykke til special og parallelimport er fremlagt som bilag 34 kulturministerens svar af 18. januar 2007 til folketingsmedlem Per Clausen. Endvidere er fremlagt som bilag 35 hele referatet af ekspertmødet den 13. november 2002 i Folketingets Kulturudvalg, som sagsøgte har fremlagt et kortere uddrag af som bilag N. Ophavsretslovens 19 indebærer således ikke en pligt for sagsøgers medlemmer til positivt at forbyde sagsøgte at importere og sælge konkrete film for at kunne håndhæve rettighederne; det er sagsøgte, der selv skal indhente det fornødne samtykke. Sagsøgte må derfor selv afklare rettighedsspørgsmålet, før denne foretager handlinger, der kolliderer med den ophavsretlige beskyttelse af filmene. Diverse udtalelser vedrørende parallelimport på en høring i forbindelse med implementeringen af et EU direktiv ændrer ikke herpå. Det er sagsøgte, der skal sikre sig at have den fornødne tilladelse til at foretage parallelimport af film, hvortil sagsøgers medlemmer har de ophavsretlige enerettigheder. Endvidere er som bilag 28 fremlagt et brev fra sagsøgers advokat til sagsøgte vedrørende den praktiske håndtering af, hvordan sagsøgte kunne opnå tilladelse til specialimport fra sagsøgers medlemmer. SAGSØGERS ANBRINGENDER AD PÅSTAND 2 Påstanden går ud på stadfæstelse af fogedrettens fogedforbud ved kendelse af 19. januar Vestre Landsret stadfæstede fogedforbuddet ved kendelse af 8. oktober Forud for disse afgørelser var der den 29. november 2005 blevet nedlagt fogedforbud, ved Fogedretten i Aalborg, mod Laserdisken ApS; fogedforbuddet blev stadfæstet af Vestre Landsret ved kendelse af 14. september Da Laserdisken ApS ikke længere eksisterede som virksomhed, blev justifikationssagen om fogedforbuddet mod dette selskab hævet. Sagsøgers fogedforbudsbegæring af 5. oktober 2006 (med underbilag 1 10) er fremlagt som bilag 6. I denne begæring blev det gjort gældende, at Hans Kristian Pedersen personligt var omfattet af fogedforbuddet af 29. november 2005, men for at undgå tvivl blev der indgivet en ny begæring rettet mod Laserdisken v/hans Kristian Pedersen. Det gøres gældende, at fogedforbuddet er nedlagt med rette, eftersom betingelserne i retsplejelovens 642 og 643 er opfyldt. 7

8 Hvad angår spørgsmålet om retskrænkelse henvises til bemærkningerne ad påstand 1 ovenfor. Det er anerkendt i litteratur og retspraksis, at fogedforbud er et vigtigt instrument ved krænkelser af ophavsrettigheder og andre immaterialrettigheder. Sagsøgtes manglende vilje til at efterkomme det forbud, der blev nedlagt den 29. november 2005, manifesterede sig ved, at sagsøgte ufortrødent fortsatte salget af parallelimporterede dvd film. På sagsøgers opfordring tog sagsøgte direkte stilling til spørgsmålet om at fortsætte det krænkende salg, da sagsøgte ved brev 2. oktober 2006 meddelte retten (bilag 11), at sagsøgte ikke anså sig bundet af det nedlagte fogedforbud. Tilsvarende blev meddelt i brev fra sagsøgte dateret den 25. september 2006 (underbilag 5 til bilag 6). Følgelig antog sagsøger, at sagsøgte agtede at fortsætte det ulovlige salg af dvd film. For god ordens skyld foretog sagsøger derudover et prøvekøb den 7. december 2006 af filmen 101 Dalmatians II Patch s London Adventure (bilag 13) og påviste derigennem sagsøgtes faktiske fortsatte salg af film i strid med sagsøgers medlemmers rettigheder. Som bilag 14 er fremlagt print af coveret af filmen, modtaget fra sagsøgte i forbindelse med sagsøgers prøvekøb. Sagsøgers medlem Walt Disney Studios Home Entertainment A/S har rettighederne til det pågældende filmværk. Filmen 101 Dalmatians II Patch s London Adventure (på dansk: 101 Dalmatinere II/Kvik på eventyr i London ) er produceret af Walt Disney Pictures. Det er sagsøgers medlem Walt Disney Studios Home Entertainment A/S, der har rettighederne til at distribuere filmen i Danmark. Filmen blev udgivet på det danske marked af Walt Disney Studios Home Entertainment A/S (som dengang hed Buena Vista Home Entertainment A/S) den 26. februar Som bilag 22 er fremlagt et uddrag af Walt Disney Studios Home Entertainment A/S release plan for film på dvd og vhs i 2003 samt et print af den pågældende films cover i den danske version. Sagsøgers medlem havde rettighederne til at distribuere filmværket i Danmark, og det var udgivet på det danske dvd marked af sagsøgers medlem, da sagsøgte solgte et eksemplar af filmværket i december Således er det dokumenteret, at sagsøgte handlede i strid med sagsøgers medlems rettigheder ved at importere, udbyde og sælge filmen. Salget i december 2006 understreger, at det var nødvendigt at nedlægge et fogedforbud over for sagsøgte, jf. retsplejelovens 642, nr. 2. SAGSØGERS ANBRINGENDER AD PÅSTAND 3 Sagsøgers medlemmer har krav på vederlag og erstatning som følge af sagsøgtes ulovlige aktiviteter, jf. ophavsretslovens 83, stk. 1 og 2. Sagsøgers medlemmer har endvidere krav på godtgørelse for den ikke økonomiske skade, som sagsøgtes krænkende adfærd har påført 8

9 sagsøgers medlemmer, jf. ophavsretslovens 83, stk. 3, men et krav på dette frafaldes for at skære sagen til. Sagsøger finder, at der er grundlag for at kræve erstatning, herunder at sagsøgte har handlet culpøst, og at tabsbegrænsningspligten ikke kan føre til bortfald eller nedsættelse af erstatningen. Forløbet af høringen i Folketingets Kulturudvalg i 2002 (bilag 35) og indholdet af diverse korrespondance i den mellemliggende periode frem til bevissikrings og fogedforbudsbegæringen i 2005 ændrer ikke herpå. Det rimelige vederlag kan i henhold til retspraksis, bl.a. Vestre Landsrets dom i U , passende fastsættes til 70 kr. pr. solgt film. Ud fra en gennemsnitsbetragtning svarer dette beløb til det dækningsbidrag, sagsøgers medlemmers ville have opnået, såfremt sagsøgte lovligt havde købt filmene af sagsøgers medlemmer. Det mistede vederlag er for de danske filmdistributører det samme ved ulovlig parallelimport som ved piratkopiering. Sagsøgers medlemmers vederlagskrav kan herefter opgøres som følger, idet der henvises til bemærkningerne ovenfor ad påstand 1 vedrørende det relevante antal filmeksemplarer (som er udtryk for en reduktion af det krav, der ville kunne fremsættes, af hensyn til at skære sagen til): solgte filmeksemplarer x 70 kr. = kr. Sagsøgers medlemmer har desuden krav på erstatning. Det er ikke muligt at dokumentere det konkrete tab, som sagsøgers medlemmer har lidt, hvorfor dette må fastsættes skønsmæssigt af retten ud fra en helhedsvurdering af alle relevante elementer. Højesteret har i U afvist at udmåle erstatning i ophavsretssager til et beløb, der beregnes i forhold til vederlagets størrelse. I stedet må erstatningen fastsættes skønsmæssigt på anden måde. En væsentlig del af de film, sagsøgte har importeret og solgt, er film, der på salgstidspunktet endnu ikke var udkommet på det danske dvd marked. Til illustration heraf kan nævnes filmene The Aviator, Nordisk Film (bilag 29, releaseoversigt nr. 262), dvd premiere den 1. august 2005 (sagsøgte har solgt 68 eksemplarer i perioden 18. maj til 22. juli 2005) Batman Begins, Warner Bros. Entertainment (bilag 29, releaseoversigt nr. 272), dvdpremiere den 22. november 2005 (sagsøgte har solgt 36 eksemplarer i perioden 10. oktober til den 12. november 2005) The Pacifier, Buena Vista Studios Home Entertainment (bilag 29, releaseoversigt nr. 272), dvd premiere den 2. november 2005 (sagsøgte har solgt 43 eksemplarer i perioden 20. juni til 29. juli 2005) Starsky and Hutch, Buena Vista Studios Home Entertainment (bilag 29, releaseoversigt nr. 223), dvd premiere den 29. september 2004 (sagsøgte har solgt 32 eksemplarer i perioden 20. juli til 11. september 2004). 9

10 Salget af pre release film påfører sagsøgers medlemmer en væsentlig forøget markedsforstyrrelse, herunder tab af goodwill m.v. Det er åbenbart, at efterspørgslen hos sagsøgers medlemmer falder markant, når sagsøgte sælger titler, der endnu ikke officielt er udgivet på det danske marked. Det såkaldte vindue på dengang ca. 6 måneder fra en film har haft biografpremiere til dvdpremieren, er en foranstaltning, der er med til at skabe nyhedsværdi og dermed optimere indtjeningen hos sagsøgers medlemmer. Gennem sagsøgtes salg af pre releasefilm mættes markedet til skade for sagsøgers medlemmer. I relation til opgørelse af sagsøgers erstatningskrav er det således en skærpende omstændighed, at sagsøgte har solgt et stort antal pre releasefilm, som sagsøgers medlemmer har rettighederne til at udgive og distribuere på det danske marked. Aftalerne om distribution er oftest gensidige på den måde, at det aftales mellem producenten og distributøren, hvilke formater der må distribueres, hvordan og hvor filmen skal markedsføres, hvilke skuespillere der skal anvendes osv. Dette sker for at styrke producentens og filmens brand og image. Der stilles strenge krav til markedsføringen af film og til de tilhørende distributionssystemer. Desuden er der differentiering i prisen, der betyder, at de nye populærtitler sælges til fuld pris i de første 6 12 måneder efter dvd premieren, hvorefter de sælges til reduceret pris. Ved fastsættelse af erstatningskravet skal der på denne baggrund tages hensyn til, at der er en væsentlig risiko for, at sagsøgtes salg af film skader, forstyrrer og snylter på sagsøgers medlemmers markedsføring af filmene. Ved erstatningsfastsættelsen skal der derudover tages hensyn til, at sagsøgte har opnået en uberettiget fortjeneste ved salg af sagsøgers medlemmers film, og at denne fortjeneste har et væsentligt omfang. En rettighedskrænkers uberettigede fortjeneste er et element, der kan tillægges vægt i forbindelse med erstatningsfastsættelse ved ophavsretskrænkelser. Dette følger af ophavsretslovens 83, stk. 2. I vurderingen af fortjenesten indgår sagsøgtes snylteri på sagsøgers medlemmers markedsføring af de enkelte film. Det fremgår af bilag 23, at sagsøgte har udbudt de pågældende film til salg for priser på mellem 99 og 899 kr. afhængig af, om der er tale om nye titler, antal eksemplarer osv. Sagsøgtes uberettigede fortjeneste kan som minimum og ud fra en gennemsnitsbetragtning fastsættes til et beløb, der svarer til sagsøgers medlemmers dækningsbidrag, dvs. 70 kr. pr. film. I relation til sagsøgtes salg af ikke udgivne film udgør sagsøgers medlemmers tab og sagsøgtes uberettigede fortjeneste imidlertid et væsentligt højere beløb. Dertil kommer tab, der relaterer sig til sagsøgers løbende kontrolomkostninger, dvs. omkostninger forbundet med at konstatere, om en krænkelse har fundet sted, herunder prøvekøb. Det skal 10

11 tages i betragtning, at salget af film i strid med sagsøgers medlemmers rettigheder har stået på over en længere periode. Således kan det utvivlsomt lægges til grund, at sagsøgtes salg af film har forårsaget betydelige økonomiske tab for sagsøgers medlemmer. Skønsmæssigt fastsætter sagsøger erstatningskravet til kr. Konsekvenserne af sagsøgtes salg og omfanget af den økonomiske skade, som sagsøgers medlemmer har lidt ved sagsøgtes udbud og salg af film, vil blive yderligere belyst ved forklaringer under hovedforhandlingen i sagen. Kravet i påstand 3 er på denne baggrund opgjort således: Vederlag: Erstatning: I alt: kr kr kr. Herudover kræver sagsøger sædvanlige procesrenter. I påstand 2 er kravet på renter opgjort i forhold til, hvornår de enkelte beløb i erstatning og vederlag er fremsat: kr. i stævningen af 5. januar kr. i replikken af 22. april kr. i supplerende processkrift I af 1. juli 2009 (hvilket beløb efterfølgende er reduceret til kr.). SAGSØGERS ANBRINGENDER AD PÅSTAND 4 Til støtte for sagsøgers principale afvisningspåstand over for sagsøgtes selvstændige modpåstand 1 gøres det gældende, at Vestre Landsret allerede i kendelse af 8. oktober 2007 i en retskraftig afgørelse har taget stilling til disse spørgsmål. Landsretten konkluderede, at betingelserne for foretagelse af bevissikring over for sagsøgte (Laserdisken v/hans Kristian Pedersen) var opfyldt. Retten i Aalborg har desuden ved dom af 5. marts 2008 konkluderet, at bevissikringen over for Laserdisken ApS var lovlig; forud for dette var Vestre Landsret nået frem til samme konklusion i kendelse af 14. september Som konsekvens heraf kan det bevissikrede regnskabsmateriale, dvs. bilag 24 og 25, bruges i nærværende retssag, ligesom det ikke kan komme på tale at skulle tilbagelevere disse dokumenter 11

12 til sagsøgte. Dette spørgsmål har endvidere været genstand for en ny omgang afgørelser fra domstolene, først Retten i Aalborgs kendelse af 27. juni 2011, dernæst Vestre Landsrets kendelse af 28. juli 2011, hvor sagsøgtes kæremål afvises. Vestre Landsret har i en kendelse af 24. august 2010 (sag V.L. B ) slået fast, at der ikke i retsplejelovens regler om bevissikring er et krav om, at der skal nedlægges en selvstændig påstand om stadfæstelse af bevissikringen. Det er således tilstrækkeligt, at der inden fristen anlægges en retssag om de pågældende krænkelser, jf. retsplejelovens 653 c, stk. 1, hvilket skete med stævningen af 5. januar Til støtte for den subsidiære frifindelsespåstand over for den selvstændige modpåstand 1 gøres det gældende, at bevissikringen den 29. november 2005 ikke var ulovlig, og at regnskabsmaterialet i bilag 24 og 25 dermed ikke er fremskaffet ulovligt og således kan anvendes i nærværende sag og ikke skal tilbageleveres til sagsøgte. SAGSØGERS ANBRINGENDER AD PÅSTAND 5 Sagsøger gør gældende, at der ikke er grundlag for et erstatningskrav mod sagsøger. Under fogedforretningen den 29. november 2005 skete der ikke beslaglæggelse af filmene i medfør af ophavsretslovens 84 eller andre bestemmelser. Det er muligt, at dette udtryk fejlagtigt er anvendt i forbindelse med sagen, men faktum er, at det fremgår af fogedrettens kendelse, at parterne indgik aftale om, at filmene fjernes fra rekvisiti hylder, således at de ikke forhandles, men dog opbevares hos rekvisitus og at Vestre Landsret i sin kendelse af 14. september 2006 afviser, at der er truffet bestemmelse om beslaglæggelse, hvorfor landsretten ikke vil tage stilling til, om filmene kan returneres til leverandørerne. Der henvises til brev af 20. november 2009 fra adv. Lars Segato til Retten i Aalborg (bilag 36). Sagsøger afviser at have påtaget sig den økonomiske risiko for håndteringen af de film, der var omfattet af fogedforbuddet. Der er sagsøgtes eget ansvar, at sagsøgte ikke har returneret filmene eller søgt at afklare det juridiske grundlag for en sådan returnering. Ved brev af 13. oktober 2010 (bilag 37) anmodede Retten i Aalborg sagsøgte om, at denne afhentede filmene. 12

13 Det bemærkes, at sagsøgte den 29. juli 2009 anlagde sag mod Domstolsstyrelsen, bl.a. med en påstand påstand 530 om, at Domstolsstyrelsen skulle betale erstatning til dækning af værditab vedrørende de film, der omfattedes af fogedforbuddet den 29. november Sagsøger gør gældende, at et erstatningskrav mod sagsøger under alle omstændigheder er bortfaldet som følge af forældelse og/eller passivitet. Såfremt retten alligevel måtte finde, at sagsøger skal betale erstatning til sagsøgte, gøres det gældende, at størrelsen af sagsøgtes erstatningskrav er udokumenteret, og at erstatningen skal sættes til et lavere beløb end krævet. BEVISFØRELSE Der vil under hovedforhandlingen blive afgivet partsforklaringer af følgende (sagsøger har reduceret omfanget af partsforklaringer i forhold til tidligere tilkendegivelser): Salgs og marketingdirektør Thomas Schultz, SF Film & Video A/S Salgsdirektør Jan Klarskov, Walt Disney Studios Home Entertainment A/S Sagsøger påberåber sig følgende bilag: Bilag 6: Sagsøgers fogedforbudsrekvisition af 5. oktober 2006 (med underbilag 1 10) Bilag 9: Lagerliste fra sagsøgtes forretningssted i Aalborg udvisende film i Region 1 format pr. 29. november 2005 Bilag 11: Sagsøgtes brev til Retten i Aalborg af 2. oktober 2006 Bilag 13: Faktura af 8. december 2006 vedr. køb af 101 Dalmatians II Patch s London Adventure Bilag 14: Print af coveret til 101 Dalmatians II Patch s London Adventure Bilag 17: Vedtægter for Foreningen af Danske Videogramdistributører Bilag 22: Uddrag af releaseplan for Walt Disney Studios Home Entertainment A/S samt print af cover fra 101 Dalmatinere II/Kvik på eventyr i London 13

14 Bilag 23: Bilag 24: Oversigter over, hvilke af sagsøgers medlemmer der distribuerede filmværker fra de største filmproducenter i perioden Lagerlister udvisende indholdet af sagsøgtes lager af film importeret fra USA, Hong Kong eller Korea på bevissikringstidspunktet den 29. november 2005 Bilag 25: Print fra cd rom indeholdende en kopi af det hos sagsøgte den 29. november 2005 elektronisk indsamlede bevismateriale Bilag 27: Kulturministeriets notat vedrørende ophavsretslovens 19, dateret 29. oktober 2002 Bilag 28: Brev fra sagsøgers advokat Torben Steffensen til sagsøgte af den 11. februar 2004 Bilag 29: Bilag 30: Bilag 31: Bilag 32: Bilag 33: Bilag 34 Bilag 35 Bilag 36 Bilag 37 Release lister udarbejdet af sagsøgers brancheforening DBC lister, der viser, hvilke filmværker der er registreret i Dansk Bibliotekscenters database over filmværker, der er anmeldt til pligtaflevering i perioden En af sagsøger udarbejdet liste over sagsøgtes salg af filmværker, der findes på release listerne ( Salg af filmværker på release lister ) En af sagsøger udarbejdet liste over sagsøgtes salg af filmværker, der findes på DBClisterne ( Salg af DBC registrerede filmværker ) Laserdisken ApS svarskrift af den 23. januar 2006 i en sag mellem Laserdisken ApS og sagsøger Kulturministerens svar af 18. januar 2007 til folketingsmedlem Per Clausen Referat af ekspertmøde den 13. november 2002 i Folketingets Kulturudvalg Brev af 20. november 2009 fra adv. Lars Segato til Retten i Aalborg Brev af 13. oktober 2010 fra Retten i Aalborg til Laserdisken Domme og kendelser, der er fremlagt som bilag, indgår ikke i ovenstående bilagsoversigt, men vil blive gengivet i ekstrakten eller materialesamlingen i det omfang, afgørelserne har relevans for sagen. 14

15 PROCESSUELLE MEDDELELSER OG PROCESSUELLE FORHOLD Processuelle meddelelser i forbindelse med denne sag kan fremsendes til: Advokat Peter Schønning Larsbjørnsstræde København K OMKOSTNINGER Sagsøger er momsregistreret. Sagsøgers indbetalte retsafgift og berammelsesafgift af det påståede beløb udgør kr. Herudover har sagsøger haft udgifter til kopiering af ekstrakter m.v.; denne udgift vil blive oplyst i forbindelse med hovedforhandlingen. Sagsomkostningerne skal også tage højde for de forudgående foged og bevissikringssager og til udarbejdelse af et omfattende dokumentationsmateriale. Ved fastsættelse af sagsomkostninger bør retten tage hensyn til det store antal formalitetssager, sagsøgte har iværksat i forbindelse med sagen. København, den 11. april 2013 Peter Schønning 15

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring)

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) J. nr. HKN-635365 ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) i BS nr. 50/2007 Retten i Aalborg Foreningen af Danske Videogramdistributører som mandar for Egmont Film A/S Halmtorvej 29, 2. sal 1700 København

Læs mere

SUPPLERENDE KÆRESKRIFT

SUPPLERENDE KÆRESKRIFT Nils-Erik Norsker H Claus Becher H Mads Marstrand-Jørgensen H Peter Tauby Sørensen H Anders Aagaard L Henrik Karl Nielsen H J. nr. HKN-635188 SUPPLERENDE KÆRESKRIFT I VL B-0212-07 Laserdisken v/hans Kristian

Læs mere

SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT

SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT Nils-Erik Norsker H Claus Becher H Mads Marstrand-Jørgensen H Peter Tauby Sørensen H Anders Aagaard L Henrik Karl Nielsen H J. nr. HKN-635037 SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT (Delforhandling om rette sagsøgte)

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Ankestævning Som direktør for og på vegne af Laserdisken

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes påstandsdokument. Over for sagsøgernes påstand 1: Over for sagsøgernes påstand 2: Over for sagsøgernes påstand 3:

LASERDISKEN. Sagsøgtes påstandsdokument. Over for sagsøgernes påstand 1: Over for sagsøgernes påstand 2: Over for sagsøgernes påstand 3: Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Sagsøgtes påstandsdokument Aalborg, 22. april 2013 Retten i Aalborg, i sagerne BS 7-50/2007 og BS 7-235/2007

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konkurrencen 13 rigtige. Domstolene og demokratiet. Aalborg, 22. marts 2013

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konkurrencen 13 rigtige. Domstolene og demokratiet. Aalborg, 22. marts 2013 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. konkurrencen 13 rigtige Retten i Aalborg, sag

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. påstanden om erstatning for beslaglagte film. Hvem forhindrede filmene i at blive returneret?

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. påstanden om erstatning for beslaglagte film. Hvem forhindrede filmene i at blive returneret? Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. påstanden om erstatning for beslaglagte film Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007:

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. juli 2013 i sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: Foreningen af Danske Videogramdistributører Halmtorvet 29, 2. 1700 København V Som mandatar

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. sagsøgers skiftende holdninger. Løgne, kovendinger og manipulerende sagsfremstillinger

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. sagsøgers skiftende holdninger. Løgne, kovendinger og manipulerende sagsfremstillinger Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. sagsøgers skiftende holdninger Retten i Aalborg,

Læs mere

SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT

SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT Nils-Erik Norsker H Claus Becher H Mads Marstrand-Jørgensen H Peter Tauby Sørensen H Anders Aagaard L Henrik Karl Nielsen H J. nr. HKN-635037 SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT i BS nr. 76-5-2181/2005 Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Svarskrift I 5. afdelings sag nr. BS 5-2181/2005 ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

LASERDISKEN. Stævning. Indledende sagsfremstilling. Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg. indstævner herved

LASERDISKEN. Stævning. Indledende sagsfremstilling. Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg. indstævner herved Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Stævning Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg indstævner herved Domstolsstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

Appellantens processkrift vedr. hjemvisning til byretten

Appellantens processkrift vedr. hjemvisning til byretten Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 23. august 2013 Appellantens processkrift vedr. hjemvisning til byretten Vestre Landsret,

Læs mere

Oversigt over de fremsatte påstande

Oversigt over de fremsatte påstande Hans Kristian Pedersen mod Domstolsstyrelsen Oversigt over de fremsatte påstande Afsnit 1: Sag 1 - fortolkningen af ophavsretslovens 19, stk. 1 1. Om den rette fortolkning af ophavsretslovens 19, stk.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Følgende bilag vedlægges stævningen

Følgende bilag vedlægges stævningen Følgende bilag vedlægges stævningen Laserdiskens baggrund og eksistensgrundlag 1. 1 Aalborg Stiftstidende: Søskende fra Aalborg laver Dracula-film, 15/8-1980 FDVs øvrige forsøg på at begrænse konkurrencen

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konflikten med domstolene. Mine problemer med domstolene. Aalborg, 22. marts 2013

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konflikten med domstolene. Mine problemer med domstolene. Aalborg, 22. marts 2013 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. konflikten med domstolene Retten i Aalborg, sag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. maj 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. maj 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. maj 2010 Sag 153/2009 (1. afdeling) Telenor (tidligere DMT2 A/S og Sonofon A/S) (advokat Per Håkon Schmidt) mod 1) IFPI Danmark som mandatar for Aller International

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Stævning Laserdisken ApS Prinsensgade 38

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Supplerende processkrift I sag FS 40-5917/2005 for Vestre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 Sag 283/2009 Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Helge Werner) mod HK Danmark som mandatar for A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016. København, den 23. juni 2016 Sagsnr. 2016-953/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat A]

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

LASERDISKEN. Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk. Stævning

LASERDISKEN. Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk. Stævning LASERDISKEN Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Stævning Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg indstævner herved Kulturministeriet

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 7. august 2013 i sag nr. BS 4-994/2012: Ejerlauget E v/b mod Advokat A Under denne sag, der er anlagt den 2. august 2012, har sagsøger, Ejerlauget E, X-by, nedlagt påstand om, at sagsøgte,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig.

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig. 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Er rettens kendelse rigtig? Der kan efter praksis pålægges editionspligt med hjemmel i retsplejelovens 343, sammenholdt med reglerne om edition, jf. Den civile retspleje,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen, Hjørring)

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 Sag 127/2010 SlipCon ApS og Poul Lundum (advokat Claes Wildfang for begge) mod Flex Trim A/S (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

Mere subsidiært Det forbydes rekvisitus, Teva Denmark A/S, i Danmark at udbyde, bringe i

Mere subsidiært Det forbydes rekvisitus, Teva Denmark A/S, i Danmark at udbyde, bringe i Retten i Lyngby KENDELSE Afsagt den 10. juni 2010 i sag nr. FS 250-4567/2010: H. Lundbeck A/S mod Teva Denmark A/S Parallelvej 10 2800 Kgs. Lyngby Denne forbudssag, der er indbragt for fogedretten den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere