SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT"

Transkript

1 Peter Schønning Advokat (L) Sagsnr april 2013 SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT Retten i Aalborg sagsnr. BS 7 50/2007 og 7 235/2007 Foreningen af Danske Videogramdistributører c/o advokat Johan Schlüter Højbro Plads København K som mandatar for Egmont Film A/S Walt Disney Studios Home Entertainment A/S Nordisk Film Video A/S Paramount International A/S Sandrew Metronome A/S Scanbox Entertainment A/S SF Film & Video A/S og Universal Pictures Denmark ApS (sagsøger) (advokat Peter Schønning) mod Laserdisken v/hans Kristian Pedersen Prinsensgade Aalborg (sagsøgte) (selv) Larsbjørnsstræde 3, DK-1454 København K CVR-nr Tlf

2 PÅSTANDE 1. Sagsøgte tilpligtes at anerkende at have krænket sagsøgers medlemmers rettigheder ved i strid med ophavsretslovens 2, jf. 19, til almenheden at have spredt eksemplarer af filmværker importeret fra lande uden for EØS. 2. Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at det af Fogedretten i Aalborg den 19. januar 2007 nedlagte forbud er lovligt gjort og forfulgt. 3. Sagsøgte tilpligtes som vederlag og erstatning til sagsøger at betale kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, med tillæg af sædvanlig procesrente af kr. fra den 5. januar 2006, af kr. fra den 22. april 2008 og af det samlede beløb fra den 1. juli 2009, til betaling sker. 4. Over for sagsøgtes modpåstand 1: Afvisning, subsidiært frifindelse. 5. Over for sagsøgtes modpåstand 2: Frifindelse. INDLEDNING Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte har importeret filmværker på dvd fra lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), primært fra USA, med henblik på salg i Danmark og dermed krænket ophavsretten efter ophavsretslovens 2, jf. 19. Det følger af 19, at der kun er fri videresalgsret (dvs. konsumption) af et eksemplar af fx et filmværk, når det pågældende eksemplar med samtykke fra rettighedshaveren er solgt til andre inden for EØS; det er ikke tilfældet for de film, denne sag handler om. Sagen indledtes oprindelig med Fogedretten i Aalborgs kendelse om fogedforbud og bevissikring den 29. november Siden er der truffet en række afgørelser, såvel domme som kendelse på både byrets og landsretsniveau. SAGSØGERS RETTIGHEDER Sagsøgers medlemmer er filmdistributører og har, i kraft af erhvervede enerettigheder, ret til at fremstille og distribuere hovedparten af de spillefilmværker, der i dag forefindes på videogram, herunder på dvd, i Danmark. Distributionen af videogrammerne i detailhandlen forestås i Danmark af sagsøgers medlemmer, hovedsageligt i form af salgs og udlejningseksemplarer, herunder særlig dvd. 2

3 I medfør af aftaler med alle betydende amerikanske producenter (såkaldte Major Labels, der er medlemmer af Motion Picture Association of America) har sagsøgers medlemmer distributionsrettigheder til stort set alle film, der produceres i USA. Derudover har størstedelen af sagsøgers medlemmer søsterselskaber, f.eks. Nordisk Film, som producerer film i Skandinavien, hvor medlemmerne i medfør af aftaler med disse har distributionsrettighederne til filmene. Der indgås mange forskellige slags aftaler om distribution af film, og i mange tilfælde indgås aftalerne allerede inden filmene produceres. De fleste distributionsaftaler vedrører individuelle filmværker, men der laves også aftaler, der omfatter alle film, der produceres af én bestemt producent. Som bilag 23 er fremlagt to lister, der viser, hvilke af sagsøgers medlemmer der distribuerede filmværker fra de største filmproducenter i den relevante periode. Under hovedforhandlingen vil repræsentanter for fire af sagsøgers medlemmer afgive forklaring om markedet for filmdistribution i Danmark. Mandanten, Foreningen af Danske Videogramdistributører, er en interesseorganisation for filmdistributørerne og repræsenterer bl.a. disse i RettighedsAlliancen (tidligere AntiPiratGruppen). Organisationens vedtægter er fremlagt som bilag 17. SAGSØGERS ANBRINGENDER AD PÅSTAND 1 Det gøres gældende, at sagsøgte selv har erkendt at have parallelimporteret og solgt film fra lande uden for EØS, som sagsøgers medlemmer har rettighederne til; der henvises til svarskrift af 23. januar 2006 i en sag ved Vestre Landsret (bilag 33), s. 4 midtfor: Det bemærkes, at jeg på tidspunktet for forbuddets nedlæggelse havde registreret dvd film fra tredjelande med henblik på at udbyde dem til salg i Danmark. Heraf var der 6895 titler, som også blev udgivet af FDVs medlemmer. Og lidt længere nede: Ja, der er tale om parallelimport [ ]. Sagsøgte erkender således at have foretaget parallelimport, men mener, at det var lovligt, fordi rettighedshaverne ikke eksplicit forbød parallelimporten. Derudover følger det af det skriftlige bevismateriale i sagen, at sagsøgte har foretaget ulovlig parallelimport. Under bevissikringsforretningen på forretningsadressen i Aalborg den 29. november 2005 udleverede Hans Kristian Pedersen frivilligt lister over titler på dvd, der var på lager på det pågældende tidspunkt. Som bilag 9 er fremlagt en af disse lister, der indeholder en oversigt over 3

4 filmværker i Region 1 format (dvs. film beregnet på det nordamerikanske marked) på lager i sagsøgtes forretning i Aalborg. Det fremgår heraf, at en ikke ubetydelig del af disse titler var titler, hvortil sagsøgers medlemmer har ophavsretten. Det indsamlede bevismateriale er i sin helhed fremlagt som bilag 24 og 25. Bilag 24 er lagerlister, der viser udvalgte dele af indholdet af sagsøgtes lagre i henholdsvis Aalborg og København den 29. november Således fremgår det af rapporten, der blev udfærdiget på baggrund af bevissikringsforretningen den 29. november 2005 på sagsøgtes forretningssted i København, at lagerlisterne viser de film på lager, der er indkøbt i henholdsvis USA (DVD US), Hong Kong (DVD 3HK) og Korea (DVD 3KO). De udvalgte dele af sagsøgtes lager er således filmværker, der er købt i USA, Hong Kong og Korea. Af listerne fremgår endvidere udsalgspris og evt. nedsat pris. Ved gennemgang af lagerlisterne og sammentælling af film, der er anført under feltet antal, har sagsøger konstateret, at der på sagsøgtes lager fandtes film den 29. november 2005, der var importeret fra lande uden for EØS samarbejdet. Bilag 25 er et print fra en cd rom, der indeholder lister over import og salg af film fra henholdsvis USA og Hong Kong. Af det bevissikrede materiale fremgår listen over DVD film importeret fra USA som en tekst fil (notepad). For overskuelighedens skyld har sagsøger indsat filen i et excelregneark. Af salgslisterne (mapperne salg_dvd us og salg_dvd 3hk.txt ) fremgår oplysninger om filmtype (TYPE), bestillingsnummer (BESTNR), fakturanummer (FAKTURANR), filmtitel (TITEL, TITEL 2) og hvilket af sagsøgtes lagre i henholdsvis København (KBH), Århus (ÅRH), Aalborg (ALB) eller som postordre (POS), filmen er sendt fra. Af oplysningerne i feltet TYPE fremgår, om filmen er importeret fra USA (DVD_US) eller Hong Kong (DVD_3HK). Af fakturanummeret fremgår, hvilken dato filmen er afsendt. Til illustration fremgår det, at et eksemplar af filmen 12 Monkeys er sendt den 28. januar Det fremgår af følgende uddrag fra salgslisten ( salg_dvd us ): MCA Monkeys Bilag 25 viser bl.a. antal eksemplarer af film, som sagsøgte har importeret og solgt i perioden 22. december 2002 til 29. november I denne periode har Hans Kristian Pedersen solgt eksemplarer af film, der er importeret fra USA og eksemplarer af film, der er importeret fra Hong Kong, dvs. i alt eksemplarer. Eftersom aktiviteterne i Laserdisken ApS blev overdraget til sagsøgte pr. den 1. juli 2004, har sagsøger i forbindelse med optællingen til brug for nærværende sag alene beskæftiget sig med film, der er solgt efter den 30. juni Det drejer sig om i alt film. For at skære sagen til har sagsøger valgt alene at basere sit vederlags og erstatningskrav på filmværker, som sagsøger har fremlagt dokumentation for, at sagsøgers medlemmer har distribueret i Danmark. Dette har den konsekvens, at den fremlagte dokumentation og opgørelsen 4

5 alene vedrører filmværker, der er udgivet på det danske marked af sagsøgers medlemmer. Dette uanset hvilken version af filmværket det drejer sig om. Tilskæringen af sagen medfører i realiteten, at sagsøgers medlemmers vederlags og erstatningskrav, jf. nedenfor ad påstand 3, udelukkende angår sagsøgtes parallelimport. Som dokumentation for, at filmværkerne omfattes af sagsøgers medlemmers repertoire, er fremlagt som bilag 29 og bilag 30 henholdsvis lister over sagsøgers medlemmers danske dvdudgivelser af de mest populære filmværker (såkaldte release lister, bilag 29) samt en oversigt over filmværker, der er registreret i Dansk Bibliotekscenters database over udgivne filmværker i Danmark i årene (bilag 30). Af ovennævnte lister fremgår, hvem af sagsøgers medlemmer der er indehaver af distributionsrettighederne til filmværkerne, og hvornår filmværket er udgivet i Danmark (dvdpremiere). Ved at sammenholde listerne (bilag 29 og bilag 30) med indholdet af salgslisterne i bilag 25 ( salg_dvd us og salg_dvd 3hk.txt ), har sagsøger foretaget en gennemgang af, hvilke filmværker og antallet af eksemplarer sagsøgte har solgt i perioden 1. juli 2004 til 29. november Ud over at film, der ikke faktisk blev distribueret i Danmark, holdes uden for optællingen, indgår filmværker, der er udgivet tidligere end 1995, ikke i optællingen, ligesom der vil være filmværker, som af forskellige grunde ikke er medtaget på listerne, f.eks. fordi der ikke er overensstemmelse med sagsøgtes titelangivelse og filmværkets egentlige titel. Endvidere er sagsøgtes lagerbeholdning, jf. bilag 24, holdt uden for optællingerne. På baggrund af gennemgangen har sagsøger udarbejdet to lister, der er fremlagt som bilag 31 ( Salg af filmværker på release lister ) og bilag 32 ( Salg af DBC registrerede filmværker ). De filmværker, der fremgår af bilag 31, findes alle på release listen (bilag 29), og for så vidt angår bilag 32 findes de pågældende filmværker på DBC listerne (bilag 30). For overskuelighedens skyld har sagsøger for sidstnævnte listers vedkommende givet hvert filmværk et nummer (fremgår af bilag 32), som er påført listen (bilag 30). Sammenlagt indeholder listerne 517 forskellige filmværker, som sagsøgte har solgt eksemplarer af i perioden 1. juli 2004 til 29. november Det er disse film og dette antal eksemplarer, denne sag er reduceret til at handle om. Det bemærkes, at sagsøgte ikke ses at have bestridt denne opgørelse, der fører frem til et salg på filmeksemplarer. 5

6 Sagsøger gør gældende, at det kan lægges til grund, at sagsøgte ikke har erhvervet disse eksemplarer inden for EØS. I Retten i Aalborgs dom af 5. marts 2008 (sag BS /2005) i den parallelle sag mellem sagsøger og sagsøgtes selskab Laserdisken ApS blev det konkluderet, at sagsøgers medlemmer har rettighederne til en større andel af de film, som fremgår af bevissikringsmaterialet og at sagsøgtes selskab havde krænket sagsøgers medlemmers rettigheder i form af parallelimport og salg af film. Dommen er retskraftig. Vestre Landsret afsagde den 8. december 2009 dom om afvisning af appellantens anke. Det gøres gældende, at denne domskonklusion bør tillægges betydning i nærværende sag. Det gøres på denne baggrund samlet gældende, at sagsøger har dokumenteret, at sagsøgte har krænket sagsøgers medlemmers rettigheder ved i strid med ophavsretslovens 2, jf. 19, til almenheden at have spredt eksemplarer af filmværker importeret fra lande uden for EØS. Hvad angår spørgsmålet om ophavsretslovens fortolkning m.v. har sagsøger disse bemærkninger over for sagsøgtes afvisningspåstand: Det gøres gældende, at sagsøgers påstand 1 er en sædvanlig anerkendelsespåstand, der har til formål at opnå en klar dom om, at sagsøgte har krænket sagsøgers medlemmers rettigheder, således som det er nærmere præciseret i påstanden. Det må afvises, at der ikke er en konkret og aktuel retstvist om, hvorvidt der er sket en ophavsretskrænkelse; det er det, sagen grundlæggende handler om. Påstand 3 om vederlag og erstatning er en konkret udmøntning af de økonomiske konsekvenser, såfremt sagsøger får medhold i, at der er sket en overtrædelse af ophavsretsloven. Det er en almindelig fremgangsmåde både at have både en anerkendelsespåstand og en erstatningspåstand. I forbindelse med en sådan retstvist om, hvorvidt sagsøgte har krænket sagsøgers medlemmers ophavsretsrettigheder, spiller fortolkning af ophavsretsloven en indlysende rolle. Det gøres således endvidere gældende, at sagsøgte ikke kan forhindre sagsøger i at fremkomme med sagsøgers anbringender vedrørende ophavsretslovens fortolkning til støtte for sagsøgers påstand 1. Sagsøgte har ikke frafaldet sine synspunkter og argumenter vedrørende fortolkning af ophavsretsloven. Sagsøger finder det ikke unaturligt, at spørgsmål om ophavsretslovens fortolkning indgår i en sag, hvor sagsøger hævder, at sagsøgte har krænket sagsøgers medlemmers ophavsrettigheder. 6

7 Det gøres gældende, at det følger af ophavsretsloven, at når der som her gælder en eneret, kræver det en tilladelse (et samtykke) fra rettighedshaveren, hvis en person handler inden for enerettens område; det er altså ikke tilstrækkeligt for at kunne anse en handling for lovlig, at rettighedshaveren blot har undladt at nedlægge et forbud. Dette følger for så vidt angår parallelog specialimport desuden specifikt af lovens forarbejder og andre udtalelser, herunder Kulturministeriets notat af 29. oktober 2002 til Folketingets Kulturudvalg (bilag 27). Med henblik på nærmere afklaring af spørgsmålet om samtykke til special og parallelimport er fremlagt som bilag 34 kulturministerens svar af 18. januar 2007 til folketingsmedlem Per Clausen. Endvidere er fremlagt som bilag 35 hele referatet af ekspertmødet den 13. november 2002 i Folketingets Kulturudvalg, som sagsøgte har fremlagt et kortere uddrag af som bilag N. Ophavsretslovens 19 indebærer således ikke en pligt for sagsøgers medlemmer til positivt at forbyde sagsøgte at importere og sælge konkrete film for at kunne håndhæve rettighederne; det er sagsøgte, der selv skal indhente det fornødne samtykke. Sagsøgte må derfor selv afklare rettighedsspørgsmålet, før denne foretager handlinger, der kolliderer med den ophavsretlige beskyttelse af filmene. Diverse udtalelser vedrørende parallelimport på en høring i forbindelse med implementeringen af et EU direktiv ændrer ikke herpå. Det er sagsøgte, der skal sikre sig at have den fornødne tilladelse til at foretage parallelimport af film, hvortil sagsøgers medlemmer har de ophavsretlige enerettigheder. Endvidere er som bilag 28 fremlagt et brev fra sagsøgers advokat til sagsøgte vedrørende den praktiske håndtering af, hvordan sagsøgte kunne opnå tilladelse til specialimport fra sagsøgers medlemmer. SAGSØGERS ANBRINGENDER AD PÅSTAND 2 Påstanden går ud på stadfæstelse af fogedrettens fogedforbud ved kendelse af 19. januar Vestre Landsret stadfæstede fogedforbuddet ved kendelse af 8. oktober Forud for disse afgørelser var der den 29. november 2005 blevet nedlagt fogedforbud, ved Fogedretten i Aalborg, mod Laserdisken ApS; fogedforbuddet blev stadfæstet af Vestre Landsret ved kendelse af 14. september Da Laserdisken ApS ikke længere eksisterede som virksomhed, blev justifikationssagen om fogedforbuddet mod dette selskab hævet. Sagsøgers fogedforbudsbegæring af 5. oktober 2006 (med underbilag 1 10) er fremlagt som bilag 6. I denne begæring blev det gjort gældende, at Hans Kristian Pedersen personligt var omfattet af fogedforbuddet af 29. november 2005, men for at undgå tvivl blev der indgivet en ny begæring rettet mod Laserdisken v/hans Kristian Pedersen. Det gøres gældende, at fogedforbuddet er nedlagt med rette, eftersom betingelserne i retsplejelovens 642 og 643 er opfyldt. 7

8 Hvad angår spørgsmålet om retskrænkelse henvises til bemærkningerne ad påstand 1 ovenfor. Det er anerkendt i litteratur og retspraksis, at fogedforbud er et vigtigt instrument ved krænkelser af ophavsrettigheder og andre immaterialrettigheder. Sagsøgtes manglende vilje til at efterkomme det forbud, der blev nedlagt den 29. november 2005, manifesterede sig ved, at sagsøgte ufortrødent fortsatte salget af parallelimporterede dvd film. På sagsøgers opfordring tog sagsøgte direkte stilling til spørgsmålet om at fortsætte det krænkende salg, da sagsøgte ved brev 2. oktober 2006 meddelte retten (bilag 11), at sagsøgte ikke anså sig bundet af det nedlagte fogedforbud. Tilsvarende blev meddelt i brev fra sagsøgte dateret den 25. september 2006 (underbilag 5 til bilag 6). Følgelig antog sagsøger, at sagsøgte agtede at fortsætte det ulovlige salg af dvd film. For god ordens skyld foretog sagsøger derudover et prøvekøb den 7. december 2006 af filmen 101 Dalmatians II Patch s London Adventure (bilag 13) og påviste derigennem sagsøgtes faktiske fortsatte salg af film i strid med sagsøgers medlemmers rettigheder. Som bilag 14 er fremlagt print af coveret af filmen, modtaget fra sagsøgte i forbindelse med sagsøgers prøvekøb. Sagsøgers medlem Walt Disney Studios Home Entertainment A/S har rettighederne til det pågældende filmværk. Filmen 101 Dalmatians II Patch s London Adventure (på dansk: 101 Dalmatinere II/Kvik på eventyr i London ) er produceret af Walt Disney Pictures. Det er sagsøgers medlem Walt Disney Studios Home Entertainment A/S, der har rettighederne til at distribuere filmen i Danmark. Filmen blev udgivet på det danske marked af Walt Disney Studios Home Entertainment A/S (som dengang hed Buena Vista Home Entertainment A/S) den 26. februar Som bilag 22 er fremlagt et uddrag af Walt Disney Studios Home Entertainment A/S release plan for film på dvd og vhs i 2003 samt et print af den pågældende films cover i den danske version. Sagsøgers medlem havde rettighederne til at distribuere filmværket i Danmark, og det var udgivet på det danske dvd marked af sagsøgers medlem, da sagsøgte solgte et eksemplar af filmværket i december Således er det dokumenteret, at sagsøgte handlede i strid med sagsøgers medlems rettigheder ved at importere, udbyde og sælge filmen. Salget i december 2006 understreger, at det var nødvendigt at nedlægge et fogedforbud over for sagsøgte, jf. retsplejelovens 642, nr. 2. SAGSØGERS ANBRINGENDER AD PÅSTAND 3 Sagsøgers medlemmer har krav på vederlag og erstatning som følge af sagsøgtes ulovlige aktiviteter, jf. ophavsretslovens 83, stk. 1 og 2. Sagsøgers medlemmer har endvidere krav på godtgørelse for den ikke økonomiske skade, som sagsøgtes krænkende adfærd har påført 8

9 sagsøgers medlemmer, jf. ophavsretslovens 83, stk. 3, men et krav på dette frafaldes for at skære sagen til. Sagsøger finder, at der er grundlag for at kræve erstatning, herunder at sagsøgte har handlet culpøst, og at tabsbegrænsningspligten ikke kan føre til bortfald eller nedsættelse af erstatningen. Forløbet af høringen i Folketingets Kulturudvalg i 2002 (bilag 35) og indholdet af diverse korrespondance i den mellemliggende periode frem til bevissikrings og fogedforbudsbegæringen i 2005 ændrer ikke herpå. Det rimelige vederlag kan i henhold til retspraksis, bl.a. Vestre Landsrets dom i U , passende fastsættes til 70 kr. pr. solgt film. Ud fra en gennemsnitsbetragtning svarer dette beløb til det dækningsbidrag, sagsøgers medlemmers ville have opnået, såfremt sagsøgte lovligt havde købt filmene af sagsøgers medlemmer. Det mistede vederlag er for de danske filmdistributører det samme ved ulovlig parallelimport som ved piratkopiering. Sagsøgers medlemmers vederlagskrav kan herefter opgøres som følger, idet der henvises til bemærkningerne ovenfor ad påstand 1 vedrørende det relevante antal filmeksemplarer (som er udtryk for en reduktion af det krav, der ville kunne fremsættes, af hensyn til at skære sagen til): solgte filmeksemplarer x 70 kr. = kr. Sagsøgers medlemmer har desuden krav på erstatning. Det er ikke muligt at dokumentere det konkrete tab, som sagsøgers medlemmer har lidt, hvorfor dette må fastsættes skønsmæssigt af retten ud fra en helhedsvurdering af alle relevante elementer. Højesteret har i U afvist at udmåle erstatning i ophavsretssager til et beløb, der beregnes i forhold til vederlagets størrelse. I stedet må erstatningen fastsættes skønsmæssigt på anden måde. En væsentlig del af de film, sagsøgte har importeret og solgt, er film, der på salgstidspunktet endnu ikke var udkommet på det danske dvd marked. Til illustration heraf kan nævnes filmene The Aviator, Nordisk Film (bilag 29, releaseoversigt nr. 262), dvd premiere den 1. august 2005 (sagsøgte har solgt 68 eksemplarer i perioden 18. maj til 22. juli 2005) Batman Begins, Warner Bros. Entertainment (bilag 29, releaseoversigt nr. 272), dvdpremiere den 22. november 2005 (sagsøgte har solgt 36 eksemplarer i perioden 10. oktober til den 12. november 2005) The Pacifier, Buena Vista Studios Home Entertainment (bilag 29, releaseoversigt nr. 272), dvd premiere den 2. november 2005 (sagsøgte har solgt 43 eksemplarer i perioden 20. juni til 29. juli 2005) Starsky and Hutch, Buena Vista Studios Home Entertainment (bilag 29, releaseoversigt nr. 223), dvd premiere den 29. september 2004 (sagsøgte har solgt 32 eksemplarer i perioden 20. juli til 11. september 2004). 9

10 Salget af pre release film påfører sagsøgers medlemmer en væsentlig forøget markedsforstyrrelse, herunder tab af goodwill m.v. Det er åbenbart, at efterspørgslen hos sagsøgers medlemmer falder markant, når sagsøgte sælger titler, der endnu ikke officielt er udgivet på det danske marked. Det såkaldte vindue på dengang ca. 6 måneder fra en film har haft biografpremiere til dvdpremieren, er en foranstaltning, der er med til at skabe nyhedsværdi og dermed optimere indtjeningen hos sagsøgers medlemmer. Gennem sagsøgtes salg af pre releasefilm mættes markedet til skade for sagsøgers medlemmer. I relation til opgørelse af sagsøgers erstatningskrav er det således en skærpende omstændighed, at sagsøgte har solgt et stort antal pre releasefilm, som sagsøgers medlemmer har rettighederne til at udgive og distribuere på det danske marked. Aftalerne om distribution er oftest gensidige på den måde, at det aftales mellem producenten og distributøren, hvilke formater der må distribueres, hvordan og hvor filmen skal markedsføres, hvilke skuespillere der skal anvendes osv. Dette sker for at styrke producentens og filmens brand og image. Der stilles strenge krav til markedsføringen af film og til de tilhørende distributionssystemer. Desuden er der differentiering i prisen, der betyder, at de nye populærtitler sælges til fuld pris i de første 6 12 måneder efter dvd premieren, hvorefter de sælges til reduceret pris. Ved fastsættelse af erstatningskravet skal der på denne baggrund tages hensyn til, at der er en væsentlig risiko for, at sagsøgtes salg af film skader, forstyrrer og snylter på sagsøgers medlemmers markedsføring af filmene. Ved erstatningsfastsættelsen skal der derudover tages hensyn til, at sagsøgte har opnået en uberettiget fortjeneste ved salg af sagsøgers medlemmers film, og at denne fortjeneste har et væsentligt omfang. En rettighedskrænkers uberettigede fortjeneste er et element, der kan tillægges vægt i forbindelse med erstatningsfastsættelse ved ophavsretskrænkelser. Dette følger af ophavsretslovens 83, stk. 2. I vurderingen af fortjenesten indgår sagsøgtes snylteri på sagsøgers medlemmers markedsføring af de enkelte film. Det fremgår af bilag 23, at sagsøgte har udbudt de pågældende film til salg for priser på mellem 99 og 899 kr. afhængig af, om der er tale om nye titler, antal eksemplarer osv. Sagsøgtes uberettigede fortjeneste kan som minimum og ud fra en gennemsnitsbetragtning fastsættes til et beløb, der svarer til sagsøgers medlemmers dækningsbidrag, dvs. 70 kr. pr. film. I relation til sagsøgtes salg af ikke udgivne film udgør sagsøgers medlemmers tab og sagsøgtes uberettigede fortjeneste imidlertid et væsentligt højere beløb. Dertil kommer tab, der relaterer sig til sagsøgers løbende kontrolomkostninger, dvs. omkostninger forbundet med at konstatere, om en krænkelse har fundet sted, herunder prøvekøb. Det skal 10

11 tages i betragtning, at salget af film i strid med sagsøgers medlemmers rettigheder har stået på over en længere periode. Således kan det utvivlsomt lægges til grund, at sagsøgtes salg af film har forårsaget betydelige økonomiske tab for sagsøgers medlemmer. Skønsmæssigt fastsætter sagsøger erstatningskravet til kr. Konsekvenserne af sagsøgtes salg og omfanget af den økonomiske skade, som sagsøgers medlemmer har lidt ved sagsøgtes udbud og salg af film, vil blive yderligere belyst ved forklaringer under hovedforhandlingen i sagen. Kravet i påstand 3 er på denne baggrund opgjort således: Vederlag: Erstatning: I alt: kr kr kr. Herudover kræver sagsøger sædvanlige procesrenter. I påstand 2 er kravet på renter opgjort i forhold til, hvornår de enkelte beløb i erstatning og vederlag er fremsat: kr. i stævningen af 5. januar kr. i replikken af 22. april kr. i supplerende processkrift I af 1. juli 2009 (hvilket beløb efterfølgende er reduceret til kr.). SAGSØGERS ANBRINGENDER AD PÅSTAND 4 Til støtte for sagsøgers principale afvisningspåstand over for sagsøgtes selvstændige modpåstand 1 gøres det gældende, at Vestre Landsret allerede i kendelse af 8. oktober 2007 i en retskraftig afgørelse har taget stilling til disse spørgsmål. Landsretten konkluderede, at betingelserne for foretagelse af bevissikring over for sagsøgte (Laserdisken v/hans Kristian Pedersen) var opfyldt. Retten i Aalborg har desuden ved dom af 5. marts 2008 konkluderet, at bevissikringen over for Laserdisken ApS var lovlig; forud for dette var Vestre Landsret nået frem til samme konklusion i kendelse af 14. september Som konsekvens heraf kan det bevissikrede regnskabsmateriale, dvs. bilag 24 og 25, bruges i nærværende retssag, ligesom det ikke kan komme på tale at skulle tilbagelevere disse dokumenter 11

12 til sagsøgte. Dette spørgsmål har endvidere været genstand for en ny omgang afgørelser fra domstolene, først Retten i Aalborgs kendelse af 27. juni 2011, dernæst Vestre Landsrets kendelse af 28. juli 2011, hvor sagsøgtes kæremål afvises. Vestre Landsret har i en kendelse af 24. august 2010 (sag V.L. B ) slået fast, at der ikke i retsplejelovens regler om bevissikring er et krav om, at der skal nedlægges en selvstændig påstand om stadfæstelse af bevissikringen. Det er således tilstrækkeligt, at der inden fristen anlægges en retssag om de pågældende krænkelser, jf. retsplejelovens 653 c, stk. 1, hvilket skete med stævningen af 5. januar Til støtte for den subsidiære frifindelsespåstand over for den selvstændige modpåstand 1 gøres det gældende, at bevissikringen den 29. november 2005 ikke var ulovlig, og at regnskabsmaterialet i bilag 24 og 25 dermed ikke er fremskaffet ulovligt og således kan anvendes i nærværende sag og ikke skal tilbageleveres til sagsøgte. SAGSØGERS ANBRINGENDER AD PÅSTAND 5 Sagsøger gør gældende, at der ikke er grundlag for et erstatningskrav mod sagsøger. Under fogedforretningen den 29. november 2005 skete der ikke beslaglæggelse af filmene i medfør af ophavsretslovens 84 eller andre bestemmelser. Det er muligt, at dette udtryk fejlagtigt er anvendt i forbindelse med sagen, men faktum er, at det fremgår af fogedrettens kendelse, at parterne indgik aftale om, at filmene fjernes fra rekvisiti hylder, således at de ikke forhandles, men dog opbevares hos rekvisitus og at Vestre Landsret i sin kendelse af 14. september 2006 afviser, at der er truffet bestemmelse om beslaglæggelse, hvorfor landsretten ikke vil tage stilling til, om filmene kan returneres til leverandørerne. Der henvises til brev af 20. november 2009 fra adv. Lars Segato til Retten i Aalborg (bilag 36). Sagsøger afviser at have påtaget sig den økonomiske risiko for håndteringen af de film, der var omfattet af fogedforbuddet. Der er sagsøgtes eget ansvar, at sagsøgte ikke har returneret filmene eller søgt at afklare det juridiske grundlag for en sådan returnering. Ved brev af 13. oktober 2010 (bilag 37) anmodede Retten i Aalborg sagsøgte om, at denne afhentede filmene. 12

13 Det bemærkes, at sagsøgte den 29. juli 2009 anlagde sag mod Domstolsstyrelsen, bl.a. med en påstand påstand 530 om, at Domstolsstyrelsen skulle betale erstatning til dækning af værditab vedrørende de film, der omfattedes af fogedforbuddet den 29. november Sagsøger gør gældende, at et erstatningskrav mod sagsøger under alle omstændigheder er bortfaldet som følge af forældelse og/eller passivitet. Såfremt retten alligevel måtte finde, at sagsøger skal betale erstatning til sagsøgte, gøres det gældende, at størrelsen af sagsøgtes erstatningskrav er udokumenteret, og at erstatningen skal sættes til et lavere beløb end krævet. BEVISFØRELSE Der vil under hovedforhandlingen blive afgivet partsforklaringer af følgende (sagsøger har reduceret omfanget af partsforklaringer i forhold til tidligere tilkendegivelser): Salgs og marketingdirektør Thomas Schultz, SF Film & Video A/S Salgsdirektør Jan Klarskov, Walt Disney Studios Home Entertainment A/S Sagsøger påberåber sig følgende bilag: Bilag 6: Sagsøgers fogedforbudsrekvisition af 5. oktober 2006 (med underbilag 1 10) Bilag 9: Lagerliste fra sagsøgtes forretningssted i Aalborg udvisende film i Region 1 format pr. 29. november 2005 Bilag 11: Sagsøgtes brev til Retten i Aalborg af 2. oktober 2006 Bilag 13: Faktura af 8. december 2006 vedr. køb af 101 Dalmatians II Patch s London Adventure Bilag 14: Print af coveret til 101 Dalmatians II Patch s London Adventure Bilag 17: Vedtægter for Foreningen af Danske Videogramdistributører Bilag 22: Uddrag af releaseplan for Walt Disney Studios Home Entertainment A/S samt print af cover fra 101 Dalmatinere II/Kvik på eventyr i London 13

14 Bilag 23: Bilag 24: Oversigter over, hvilke af sagsøgers medlemmer der distribuerede filmværker fra de største filmproducenter i perioden Lagerlister udvisende indholdet af sagsøgtes lager af film importeret fra USA, Hong Kong eller Korea på bevissikringstidspunktet den 29. november 2005 Bilag 25: Print fra cd rom indeholdende en kopi af det hos sagsøgte den 29. november 2005 elektronisk indsamlede bevismateriale Bilag 27: Kulturministeriets notat vedrørende ophavsretslovens 19, dateret 29. oktober 2002 Bilag 28: Brev fra sagsøgers advokat Torben Steffensen til sagsøgte af den 11. februar 2004 Bilag 29: Bilag 30: Bilag 31: Bilag 32: Bilag 33: Bilag 34 Bilag 35 Bilag 36 Bilag 37 Release lister udarbejdet af sagsøgers brancheforening DBC lister, der viser, hvilke filmværker der er registreret i Dansk Bibliotekscenters database over filmværker, der er anmeldt til pligtaflevering i perioden En af sagsøger udarbejdet liste over sagsøgtes salg af filmværker, der findes på release listerne ( Salg af filmværker på release lister ) En af sagsøger udarbejdet liste over sagsøgtes salg af filmværker, der findes på DBClisterne ( Salg af DBC registrerede filmværker ) Laserdisken ApS svarskrift af den 23. januar 2006 i en sag mellem Laserdisken ApS og sagsøger Kulturministerens svar af 18. januar 2007 til folketingsmedlem Per Clausen Referat af ekspertmøde den 13. november 2002 i Folketingets Kulturudvalg Brev af 20. november 2009 fra adv. Lars Segato til Retten i Aalborg Brev af 13. oktober 2010 fra Retten i Aalborg til Laserdisken Domme og kendelser, der er fremlagt som bilag, indgår ikke i ovenstående bilagsoversigt, men vil blive gengivet i ekstrakten eller materialesamlingen i det omfang, afgørelserne har relevans for sagen. 14

15 PROCESSUELLE MEDDELELSER OG PROCESSUELLE FORHOLD Processuelle meddelelser i forbindelse med denne sag kan fremsendes til: Advokat Peter Schønning Larsbjørnsstræde København K OMKOSTNINGER Sagsøger er momsregistreret. Sagsøgers indbetalte retsafgift og berammelsesafgift af det påståede beløb udgør kr. Herudover har sagsøger haft udgifter til kopiering af ekstrakter m.v.; denne udgift vil blive oplyst i forbindelse med hovedforhandlingen. Sagsomkostningerne skal også tage højde for de forudgående foged og bevissikringssager og til udarbejdelse af et omfattende dokumentationsmateriale. Ved fastsættelse af sagsomkostninger bør retten tage hensyn til det store antal formalitetssager, sagsøgte har iværksat i forbindelse med sagen. København, den 11. april 2013 Peter Schønning 15

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring)

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) J. nr. HKN-635365 ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) i BS nr. 50/2007 Retten i Aalborg Foreningen af Danske Videogramdistributører som mandar for Egmont Film A/S Halmtorvej 29, 2. sal 1700 København

Læs mere

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007:

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. juli 2013 i sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: Foreningen af Danske Videogramdistributører Halmtorvet 29, 2. 1700 København V Som mandatar

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konflikten med domstolene. Mine problemer med domstolene. Aalborg, 22. marts 2013

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konflikten med domstolene. Mine problemer med domstolene. Aalborg, 22. marts 2013 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. konflikten med domstolene Retten i Aalborg, sag

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Sagsøgtes partsforklaring om forløbet den 29. november 2005

Sagsøgtes partsforklaring om forløbet den 29. november 2005 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Sagsøgtes partsforklaring om forløbet den 29. november 2005 Aalborg, 22. april 2013 Retten i Aalborg,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)).

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)). Vederlag på 30.000 kr. og godtgørelse på 15.000 kr. til fotograf samt bøde på 10.000 kr. for politisk partis uberettigede brug af fotografi af et andet partis leder i forbindelse med annoncer i dagblade.

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Ikke bevist, at ejer af trådløs computer havde krænket rettighedshavere ved at have lagt ulovlige lydoptagelser af musikværker ud på internettet.

Ikke bevist, at ejer af trådløs computer havde krænket rettighedshavere ved at have lagt ulovlige lydoptagelser af musikværker ud på internettet. Ikke bevist, at ejer af trådløs computer havde krænket rettighedshavere ved at have lagt ulovlige lydoptagelser af musikværker ud på internettet. Immaterialret 1.4 og 1.5 - Retspleje 14.5. En række indehavere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: mail@laserdisken.dk Uddybende kæreskrift Kære af FS 40-5917/2005 (Retten i

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

~-:" r~ ',',,~. '"' ~,. ~ f"~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero..

~-: r~ ',',,~. '' ~,. ~ f~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero.. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 150 Offentligt DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION ved den Europæiske Union Bryssel PAR PORTEUR c CUC;t::' (1 ~-:" r~ E E NOM(en cajacte~ 'f RECU le 8/6NATURE I ""'"~ I;:t-It.~

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet.

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. U.2001.1572V Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. Den dengang 15-årige A oprettede i 1998 en hjemmeside på internettet med direkte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst. D O M afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.)) i ankesag V.L. B 1149 12 Haderslev Kommune (advokat Erik Gram, Haderslev)

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE Den 13. december 2000 blev i sag nr. BS. 255/2000 S mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F afsagt DOM: Under denne sag, der er anlagt den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Modtaget SST C130529-0929

Modtaget SST C130529-0929 Københavns Byret Sundhedsstyrelsen Specialkonsulent Sameer Kohli Axel Heides Gade 1 Modtaget SST C130529-0929 Fedretten Hestemøllestræde 6,stuen 1464 København K Fed.kbh@domstol.dk Tlf. 99 68 70 00 Direkte

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere