pa Mollelundgªrd, 4140 Borup.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pa Mollelundgªrd, 4140 Borup."

Transkript

1 Borup Varmevwrk A. m.b.a. BekgÆrdsvej 16, 4140 Borup Referat af Ordinar generalforsamling den 11. juni kl pa Mollelundgªrd, 4140 Borup. Dagsorden 1. Vaig af dirigent og stemmetellere. 2. Bestyrelsens beretning om det foriobne r fremlgges til godkendelse. 3. Det reviderede regnskab fremlgges til godkendelse. 4. Budget for indevrende drifts r fremlgges. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlggelse af investeringsplan for kommende dr. 6. Indkomne forsiag fra andeishavere/varmeaftagere. 7. Vaig afbestyrelsesmedlemmer Bestyrelse pa vaig er: Sven Gissum, Kurt Munk Pedersen, Henning Simoni og Hanne Emov. 8. Vaig af suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. Der var i alt fremmłdt 41 personer der i alt reprsenterede 73 stemmer inklusive 6 fuldmagter. ad 1: Som dirigent blev Willy Larsen valgt. Willy Larsen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig, ingen af de fremmłdte havde indvendinger. Stemmetellere, punktet blev udsat til senere, hvis der blev brug for stemmet11ere. Herefter overgav dirigenten ordet til formand Sven Gissum. ad 2: Bestyrelsens mundtlige beretning for Borup Varmevark 11. juni 2014 For regnskabs ret 1. april 2013 til 31. marts Medlems status og varmesaig. I rets lob er der kommet 7 nye andelshavere til, med en udvidelse pa tilsammen 2.340m 2. heraf en del til industri omrædet. Det betyder at Borup Varmevrk flu opvarmer i alt m 2 fordelt pa 1 143andelshavere. Vi byder nye andelshavere velkommen. Den forholdsvis milde vinter har betydet, at mange har sparet penge pa varmeregningen. I alt skal der tilbagebetales Ca. 1.7 mill. kr. Mere end 10 % af vor omsetning for regnskabs ret) Alligevel

2 har vor samlede kapacitet pa halmwerket vret presset til det yderste, i nogie f dage af gangen. ( hard blest og kulde grader) Vrket har haft en nettoomstning pa mere end 14 mill. kr. Der er i perioden produceret 261 MWh pa olie hvilket er under en procent af den samlede produktion (1 aim. hus bruger i gns 1 5mwh) Saiget afvarme var pa MWh, den samlede varmeproduktion, incl. iedningstab var MWh. Kan i ovrigt oplyse: I Danmark er der Ca. 400 stone og mindre fiernvarmevrker, der alie er organiseret i Dansk Fjernvarmeforening. Foreningens formal er at varetage vrkernes samlede interesser, s vei i forhoid tii regering, drift og vedligehold, - uddanneise og r dgivning samt udbygning af verker. I de kvartalsvise rapporter om billigste Varmevrk, star Borup biandt de 50 biliigste. Det er ikke et mal i sig seiv, at vre billig, men i lige sæ hoj grad at were forretningsmssigt veidrevet og sikre en hoj forsyningssikkerhed. M let er, at f et energieffektivt samfund med mindre energispild. For Borup Varmewerks vedkommende fordeier det sig med 99% er biobrndsei og 1 % oiie. Med det nye haimwerk, vii det ogs i fremtiden og de meste mange hr were s iedes, og der forventes ikke behov,- og brug af olie, under normaie forhold. Driftssituationen. Varmewerket har i Ær weret forsk net for storre iedningsbrud, samt ovrige stone driftsforstyrrelser. Der har weret masser af halm i en god kvaiitet, der har bevirket, at kedlen har haft en god virkningsgrad og kort meget effektivitet i heie sesonen. Det bar weret minimalt af renovering i ledningsnettet. Vores genereiie indtryk af iedningsnettet i byen er, at det er i meget god stand, og derfor har vi i Ær vaigt, at koncentrere os om omliegning af ledningsnettet ved haimwerket, som er en forudsetning for at tilpasse nybyggeriet. Det tilkegger vi, som tegn pa et sundt og veifungerende!edningsankeg, der ti!ses/ passes og overv ges konstant. Aikoling. Der bar de seneste hr weret fokus pa andeishavere med utiistrkke1ig alkoling, afgiften var i 2010 pa og faidt sidste hr til kr. I det netop afsluttende regnskabs r er alkolingen igen steget til kr. Afkolingen hos andeishaverne, er til stadighed i fokus, det har en stor betydning for werkets drift og vores samiede varmeudgifter. D rlig afkoiing betyder at varmetabet i iedningeme stiger, der skai pumpes mere vand rundt. Dette medforer blandt andet ogs et stone el forbrug. Tabet I det samiede ledningsnet var ca. 23 %, iavt i forhoid tii andre werker, med det er g et!idt i den forkerte retning i hr.

3 Opforelse af nyt ha1mvarmevrk Mange har nok bemerket, at vi er ved at opfłre et nyt halmvarmevrk med en Euro Therm kedel, pa adressen BekgÆrdsvej nr.60/62. Kapaciteten pa det nye vrk, vii blive 7,5 MW, og dermed af samme storrelse som det bestæende vrk. Prisen er 35 mill. kr. incl. aksedepot, og vi har en forventning om at budgettet holder. Vi havde ved sidste generalforsamiing en overslagspris pa 30 mio.kr + askedepot, i alt pa 32.5 mio.kr. Arsagen til denne merudgift er, blandt andet en lidt storre haimlade kapacitet,- og blandt andet wndring i i askeladens transportsystem. Bestyrelsen har mageskiftet grund med Kłge kommune, sæledes at den grund der tidligere tjente til lastbiiparkering, flu tilhorer varmeverket. Dette var nłdvendigt for at kunne opfłre det nye ha1mvarmevrk Arsagen er, at det best ende verk de senere r, har n et sin kapacitets grnse, og alternativet var at vi i hłjere grad, skulle bruge fyringsolie. Fivilket yule betyde betydeligt łgede omkostninger. De 2 vrker er konstrueret s dan, at de kan kłre uafhengig af hinariden, hvilket der vii vere flere fordele ved. Samtidig med bygning af et nyt ha1mvrk, benytter vi lej ligheden til at bygge et askelager, s ledes at vi selv kan opbevare asken i en lngere periode, pa op til et 1/2 Ær. Nu I dag fylder vi en container med aske pa 3 dages produktion, der kłres vk. Lovgivningen siger endvidere, at aske skal opbevares overthekket. Det er bade billigere og en mere miijł rigtig made, at h ndterer asken pa. Projekteringen af anigget blev udarbejdet afr dgivende Ingeniorfirma MOE som ogs stod for opforelsen af det eksisterende vrk, medens det var i landmands eje. RÆdgiveren har udbudt projektet i hoved entreprise som er normalt for den slags ankeg. Bestyrelsen har over for MOE lagt vgt pa at lokale hovedentreprenorer buyer indbudt. R dgiveren har nogle kriterier for udvlgelse af entreprenorer for at vere sikker pa at firmaet kan gennemfore projektet. De skulle dokumentere erfaring med byggerier af den art uden store forsinkelser og feji mm samt at have okonomisk kraft til at gennemfore proj ektet. Der var desvrre ingen lokale entrepreflorer der opfyldte disse kriterier. Men der er dog givet underentrepriser tii lokale firmaer. Tii at forest udbudsprocessen har vor radgiver MOE stor erfaring med fjernvarmebyggerier. MOE har vret radgiver for halmvarmevrket siden starten i Derfor var det os en gide, at 2 lokale finnaer har vundet delentrepriser, og en 3. var lige ved.. Byggeriet er pt. i den fase, hvor vi skal have den store halmkedel md i bygningen om Ca. 14 dage. Det nyc byggeri er i alt pa 2.973m 2 Nar det nye verk star frdigt, vii vi have en samlet kapacitet pa 15 MW ved halmopvarmning. Det betyder at vi har god kapacitet en lang ankke frem, samt piads tii nye andeishavere blandt andet i Industri omradet og andre kommende boligudvideiser.

4 De sidste hærde vintre, har spidsbelastningen vret omkring MW. ( den gi. kedel kunrie presses til en produktion pa omkring 9 MWh, resten af varmen kom fra oliekedelen.) Hertil har vi som reserve 10 MW oliefyrskapacitet. Det er vor vurdering, at olieanhgget ikke skal bruges i drift. Indvielse samt 50 firs jubikeum. Bestyrelsen har besluttet, at indvielsen af det nye haimvrk og askedepot vii foreg den 15. november I Ær, kan Borup Varmevrk fejre sit 50 rs jubikeum. Hvilket ogs vii ske samme dag som indvielsen, alle vii vre velkomne til et let traktement. Vi informerer borgerne i Borup, n r tiden nrmer sig. Strategi Seminar og studietur. For fortsat at kunne tilbyde billig og gron varme til byen har der weret atholdt strategi seminar hvor vi har set pa, hvad werker i tilsvarende storreiser gor, med hensyn pa optimering af ledningsnet og varmeproduktion I marts tog bestyrelsen samt Varmewerkets ansatte s iedes til en rundtur for besigtigeise af Hong Varmewerk, samt Hvidebk Varmewerk, begge i Kaiundborg omrædet. Hong Varmewerk er 1/2 gang storre end Borup Varmewerk, har foruden en flisekedel, en 3 r haimkedel af samme fabrikat som den vi har bestilt. Derfor var det interessant at se og hore om eventuelie bornesygdomme, indkoringsvanskeiigheder, overhoideise af miij okrav my. Vi fik det indtryk, at der ikke havde weret storre overraskeiser, end man kunne forvente ved indkoring af en ny kedel. I Hvidebek, har man en iidt eidre halmkedel, her suppi. med soifanger ankeg. Begge werker har ogsª oliereserve ankeg. Vi fik set hvordan et soifanger anheg korte, og seiv pa en overskyet dag I marts, biev der produceret ca 40 MWh. Som i vor priskatalog yule svare til en omstning pa Ca kr. for den dag. Af de 400 sm og store fjernvarmewerker der er i Danmark er der opfort ca. 50 solfanger anheg. Vi har ogs set pa mulighederne for at etabiere Solvarme anheg i Borup. MÆiet skulie were at erstatte en del af halm varmen i sommer mænederne, og forudsetningen var at det skuile fore til en reduktion i varmeprisen for andeishaverne. Siden seminaret er to forudsetninger skredet, 1. s iedes er forsyningssikkerheds afgiften pa biomasse bortfaidet, 2. og det har ikke weret muiigt at kobe eller iej e j ord til en pris der gor proj ektet rentabeit. Proj ektet er derfor skriniagt. NOx. og Svovl afgifter samt Forsyningssikkerhedsafgift. (Stoffer der udledes med rogen, n r halm athnendes, og afgiften afregnes i den solgte mngde haim.) I regnskabet, der fremliegges om iidt, fremg r det, at for 2013 / 14 har vi betait Ca kr. i Svovl og NOx afgift, disse 2 afgiftstyper til staten, vii i de kommende Ær stige.

5 Den varsiede afgift: Forsyningssikkerhedsafgift, der skulle vre tr dt i kraft pr. 1. januar 2014, for biomasseopvarmning, og som yule betyde en Ærlig afgift i 2014 pa ca 2.5 mio. kr blev ikke til noget. For ikke at skuile have en ekstraordinr aflsning ved rsskiftet, besiuttede bestyrelsen at afgiften pa kr i perioden 1. jan til yule blive betalt over driften. Nu da afgiften endnu ikke er bievet til noget, er belłbet for den periode, overfort til neste driftær. Da man kan forvente stigende afgifter, han vi forbrugerafgiften om s ledes, at afgifter og skatter i fremtiden buyer en post pd Ars afregningen, sa kan forbrugerne se hvad der betales i skat og afgifter. Hvad der egentlig sker, - vides ikke, men der er tait om, at man i stedet vii lade den personlige skat via bundskatten stige en smule. En beslutning som alle fjernvarmekunder, der far opvarmning via biobrndsel, bor vre taknemlige for. Energibesparelser: Som et led i EU s kiima og energipolitik skal forsyningsselskaber medvirke til at spare pd energien. Borup Varmevrk skal derfor ogsa medvirke til at spare pd energien, dette kan ske enten ved at effektivisere driften, yde tiiskud til besparelser hos forbrugerne, eller ved at skaffe nye kunder og derved konvertere fra el- og Olie opvarmning i husene til fjernvarme. De seneste 2 Ar har vi skulle levere 473 MWh i besparelser. (det svarer til at vi gratis opvarmer Ca. 30 aim. huse pr. Ar) Dette har veret kiaret ved at konvertere til fj ernvarme, renovere ledningsnettet til bedre isoleringsstandard samt ved at kłbe energibesparelser fra andre firmaer til ca. 300 kr. pr. Mwh. Vi har i Ar kłbt for Ca kr /2015 skal vi spare 876 MWh. Som et led i den Danske Regerings kiima og energipolitik er vi blevet palagt at bidrage med yderiigere besparelser. SAledes stiger kravet i de kommende Ar efter 2016 til ca MWh. De łgede krav til besparelser samt endringen i besparelseskataloget vil formentlig betyde at prisen for besparelser vii stige drastisk i de kommende dr. Der er en del energibesparelses tiltag, der ikke hengere twlles med i regnskabet, saledes vii en ekstra ioftsisolering ikke kunne godskrives som en energibesparelse til forsyningsselskabeme. Skovbrynet/ Molleparken Udvidelsen af fjernvarmenettet til Skovbrynet og Melleparken blev frdiggjort i I alt er 38 ejendomme bievet tilsluttet det nye ledningsnet i omradet. I lłbet af perioden, har der vret et par hussaig, som har medfort at der er, eller vil blive etabieret fjernvarme i disse ejendomme. Vi har dog en forventning om en storre stigning i nye andeishavere fra omradet, nar de skrappere regler, indfłres i 2016, omkring udskiftninger af oliefyr my.

6 Det har vist sig, at der er tale om store besparelser, for dem som har anvendt olie til opvarmning er besparelsen omkringl5.000 kr. Ærligt. (investeringsbidrag er pa kr incl. stikiedninger). Pa vor nye hjemmeside, som er blevet v1dig flot, som vii łvrigt bestrber os meget pa at ajourfore, er der en beregner, der kan fort11e noget om besparelser ved konvertering til fj emvarme. Norre Dalby projektet: Vi har gennem nogen tid, sammen med reprsentanter fra Nłrre Dalby, nedsat en koordineringsgruppe, der skal arbejde for, og undersłge muligheden for fjernvarme i Norre Dalby. I august 2013 atholdt Koge Kommune, der har godkendt projektet et borgermłde, om muligheder og konsekvenser ved projektet for beboerne i Nłrre Dalby. Der var stor tilslutning til młdet Ca. 75 fremmłdte, endvidere var der ejendomsmg1er og repnesentanter for finansierings institut med. I februar 2014 gentog verket informationsmłdet, Her var det nogenlunde det samme antal deltagere. Pa mode 2. var vi mere konkrete og deltaijeret i vor informationsmateriale. Endvidere blev datoen for bindende tilslutningsfrist rykket til Der er Ca. 220 potentielle fjernvarmebrugere deraf Ca. 60 eivarmeforbrugere, andre bar investeret i pillefyr, jordvarme, varmepumper my. For at projektet kan realiseres skal der foreligge aftaler med minimum 100 kommende nye andeishavere. Som hver skal betale kr som en del af investeringsbidraget. Dette af hensyn til okonomien i proj ektet, idet proj ektet over tid skal vre seivfinansierende og for at sikre et nłdvendigt flow i fjernvarmeforsyningen. Selve projektet er vurderet til 17 mio kr i 2012 priser. (er formentlig et par mio. kr dyrere i 2015) Det er bestyrelsens opfattelse, at projektet ikke łkonomisk ma belaste de nuvrende andeishavere. Det betyder at projektet er s kaldt hvile i sig selv projekt. Projektet viii givet fald skulle realiseres i 2015/ Arsagen til at alt dette kommer netop nu er, at vi ikke tidiigere har hail kapacitet tii en udvidelse af iedningsnettet i det omfang. Den er der afholdt en Teknikmesse pa Ha1mvrket med ca 25 interesserede, samt 5 reievante firmaer. Formalet var at interesserede kunne f en siudder med deres VVS er om tiislutninger for nye andeishavere, men ogsa for eksisterende andeishavere, der maske łnsker storre indblik i, nye og modeme fremiobsventiler, varmtvandsbehoidere og hvad der ellers sker pa markedet. Afslutning. Om en uge buyer den nye store kedel indsat i kedel halien, om 14 dage er der rejsegilde, og tingene tager fart. Der vii i det kommende ar, blive brug for ekstraordimer stor fleksibilitet fra alies side, - idet det nye ha1mvrk med div. nye tiipasninger af pumper, skal indkłres, samtidig med at sikre en fortsat stabilitet af varmeforsyningen. Dette sker i den ailer travieste periode, midt i den kommende varmesson, sidst pa ret.

7 Samtidig skal vi holde" dampen oppe" pa det gamle halmvrk, og heist ikke bruge oiie. Det er kravene tii os, og det agter vi at efterleve. I det dagiige arbejde, har alle ansatte og bestyreisen ydet en stor og prisvrdig indsats, ikke mindst i byggeperioden, har der veret mange ekstra opgaver, som jeg hermed vii kvittere og takke for. Tak til medarbejderne, for jeres opbakning i den daglige kontakt, de konstruktive ideer og iłsningsforslag, samt det engagement aiie 1gger for dagen. Hermed viij eg overiade ordet til dirigentenlforsamlingen. Efter aflagge1se af beretningen gay Dirigenten ordet til forsamlingen. Niels Hojgaard nvnte transporten tii halmverket med halm gay gener pa BekgÆrdsvej, hvor der biev tabt noget halm under transport, Sven var enig i at halm ieverandłrerne skal overhoide gidende lovgivning med transport afhaim, dette vii blive indskrpet overfor leverandłreme. Niels Hłjgaard spurgte tii de gamie lokaler pa BkgÆrdsvej 16, n r det nye verk stod fierdigt og den daglige administration flyttes til Bkg rdsvej 60. Lokaleme pa det gamle vrk vii biive bibeholdt for SRO-anlg og drift. Det kan endvidere bruges for athoidelse af młder. Beretningen blev herefter godkendt. ad 3: Walter Hansen Gennemgik det udsendte Ærsregnskab. Niels Hłjgaard spurgte tii stigning i forbrugeroplysning og IT omkostninger, derudover er der i noterne 4 og 6 medtaget iokale omkostninger. Waiter nvnte at der er kommet ny kontopian som gor at vi opdeler meiiem drift og administration IT omkostningerne skyides indkłb af nyt udstyr. Forbrugeropiysning er afhoidt i forbindeise med Proj ekt Nłrre Daiby Regnskabet biev herefter godkendt ad 4: Waiter Hansen fremlagde budgettet som ligeledes er udsendt med indkaideisen. Forsamiingen tog budgettet til efterretning. ad 5: Forsiag fra bestyrelsen, herunder fremiggeise af investeringspian for kommende Ar Kurt Munk Pedersen fremiagde den kommende investeringspian. ad 6: Der var ingen forsiag fra andeishavere.

8 ad 7: Vaig af Bestyrelses medlemmer Der var genvaig til Sven Gissum, Kurt Munk Pedersen og Henning Simoni. Kaj Sunddal blev nyvalgt til bestyrelsen. ad 8: Vaig af Suppleanter Thomas Nłrgaard og Ove Wahiers blev valgt ad 9: Vaig af revisor Skovbo Revision v/ Per Kristiansen blev genvalgt ad 10: Eventuelt Bent Lassen fra Skovbrynet kiagede over asfalten som var udlagt i Skovbrynet ikke passede til den eksisterende farve som lovet. Sven svarede at bestyrelsen vii se pa sagen. Bent Erik Smith efterlyste den lovede vejiedning fra Termix, Torben Hansen aftalte at Bent Erik kunne kontakte ham for gennemgang afanheg, s de sammen kunne udarbejde en vejiedning til deres anheg Willy Larsen takkede herefter for god ro og orden pa generalforsamlingen, og afsluttede den. Borup d. 24. Juni Dirigent W,3iLarsen Referent Kurt NI Pe rsen %T4

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene Energirenovering og ESCO i den almene sektor boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 edning apport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

LED FIND VEJ I JUNGLEN!

LED FIND VEJ I JUNGLEN! LÆS OM: ENERGIRENOVERING + LED-BELYSNING + BIOBRÆNDSEL + ENERGIMESSE + GODE RÅD LED FIND VEJ I JUNGLEN! LED er fremtidens lys, og fremtiden er her allerede. En af landets førende LED-eksperter bor i Frederikshavn

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - -

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - - Nøgletal nu også i det almene byggeri Fra 1. marts 2007 vil der blive stillet krav om nøgletal til de virksomheder, som vil byde på almennyttigt byggeri nøjagtig som de i dag skal fremlægge nøgletal i

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

10gode eksempler. på offentlig-privat samarbejde

10gode eksempler. på offentlig-privat samarbejde 10 gode eksempler 1 10gode eksempler på offentlig-privat samarbejde 2 10 gode eksempler Udbudsportalen 2013 Design og illustrationer: Mark Gry Christiansen Tryk: PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge A/S 10 gode

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole september 2007 Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte den 6. september DjH, hvor han på en rundvisning kom i god dialog med

Læs mere