Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen"

Transkript

1 Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe demokratisk fejl. En række af de forslag som bestyrelsen eller dele af bestyrelsen fremlagde var ikke varslet korrekt til medlemmerne. Det betød at generalforsamlingen formelt ikke havde mandat til at gennemføre forslagene. En efterfølgende debat endte med, at FreelanceGruppens bestyrelse ikke indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, men at de nævnte forslag så heller ikke gennemføres. Resultatet er, at FreelanceGruppen alligevel ikke har valgt kritisk politiske revisorer. Tanken med disse var, at medlemmernes vagthunde, kigger bestyrelsen over skulderen og tjekker vores arbejde. At der er behov for sådanne kritisk politisk revisorer er vist bevist med den dårlige start, vi har haft på det nye år for bestyrelsens arbejde. Vi vender tilbage med det forslag i 2014, og er sikre på at medlemmerne i år 13 vil holde ekstra øje med os! Resultatet er også, at FreelanceGruppen ikke i år vil være blandt bidragyderne til Safety- fonden. Og det er straks en mere langsigtet alvorlig konsekvens af den debat, vi havde på generalforsamlingen. FreelanceGruppen har historisk bidraget stort til Safety- fonden for at støtte kollegaer i 3. Verdens lande. I 2012 indefrøs vi beløbet for et år, og med beslutningen står vi derfor i nul. Dele af bestyrelsen vil på delegeretmødet i april fremlægge forslag om at hele Safety- arbejdet - også medlemmernes bidrag - skal styres af Dansk Journalistforbund centralt. Andre i bestyrelsen vil tage initiativ til, at vi opretter en fond på delegeretmødet, hvor freelancere kan bidrage til arbejdet, som i dag er lagt i hænderne på IMS, International Media Support. Disse efterfølgende tilretninger skal der tages hensyn til ved gennemlæsning af referatet fra generalforsamlingen. På FreelanceGruppens vegne, Iben Danielsen Generalforsamlingens dirigent Kirstine Baloti Generalforsamlingens referent Jens Utoft

2 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling 23. februar 2013 på hotel Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamlingen samlede ca. 110 deltagere, hvoraf 93 var stemmeberettigede. 1. Valg af dirigent: Kirstine Baloti, faglig konsulent i Dansk Journalistforbund 2. Valg af referent: Jens Utoft. Som stemmetællere valgtes Gunvor Bjerre, Pernille Nørgaard og Majbritt Lund. 3. Bestyrelsens mundtlige beretning blev fremlagt af formanden Iben Danielsen, som afslutningsvis præsenterede de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Ingen bad om ordet til hverken den mundlige eller tidligere udsendte skriftlige beretning. 4. Regnskab for FreelanceGruppens drift i 2012 blev gennemgået af kasserer Mikael Hjuler. Det viser et driftsoverskud på ca kr. mod et budgetteret underskud på ca kr. Inklusive renter er det samlede overskud kr. Formuen (omsætningsaktiver) udgør herefter knapt kr. Kontingenter blev godt større end ventet, mens der til bestyrelsen er brugt godt mindre til bl.a. transport, overnatning og fagligt frikøb. Medlemsaktiviteter har koster kr. mindre, mens der til nordiske og internationale aktiviteter er brugt godt kr. mindre fordi de fleste udgifter er refunderet af forbundet. Diverse udgifter er overskredet med Her er de største poster udgifter til et aflyst kursus, en platform, hvor medlemmer kan opbevare videofilm, samt udgift til en revisor for at dokumentere et medlems økonomiske tab ved forbundets fejlbehandling af en sag om ophavsret. Udgifter til en film om ophavsret refunderes senere, og det samme gælder et a conto beløb til udvikling af en prisudregner. Gert Nielsen ville vide, om der ikke er en besparelse på hjemmesiden ved skift til DJ s fælles platform. Mikael Hjuler: DJ- platformen kan ikke huse PingPong og andre services for medlemmer. Derfor er vi nødt til at beholde både webhotel og webmaster. Tværtimod kan vi få øgede udgifter ved at bruge DJ s platform fordi vi selv skal betale, hvis vi ønsker udvikling af nye funktioner. Jette Hvitfeldt: Hvorfor flyttede I så. Mikael Hjuler: Det var en politisk diskussion, hvor et flertal i bestyrelsen ønskede samhørighed med DJ. Regnskabet blev herefter godkendt. 4a. Regnskab for FreelanceGruppens Barselsfond. Mikael Hjuler oplyste, at fonden i 2012 har udbetalt ca kr., mens indtægterne (fra kontingent) var på Formue er på kr. Regnskabet blev godkendt 5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer a. forslag om fortsættelse af efteruddannelsespulje Bestyrelsen foreslår, at FreelanceGruppen fortsætter et år med efteruddannelsespuljen på kr. indenfor FreelanceGruppens

3 eksisterende budget, hvis ikke delegeretmødet 2013 vedtager FLGs forslag til efteruddannelsespulje i DJ- regi. Forsøgspuljen administreres sammen med de øvrige to puljer, som FreelanceGruppen har, og af det samme fondsudvalg. Denne pulje kan søges efter samme regelsæt, som den trykte pulje i FreelanceGruppens fond, og der gives kun tilskud til selvkomponerede kurser, der kan godkendes som efteruddannelse, samt til kurser udbudt af kursusinstitutioner. Den et- årige forsøgspulje kan søges af FreelanceGruppens O- medlemmer, der ikke kan få støtte til efteruddannelse ad andre kanaler, og ansøgningsrunderne ligger typisk i april og november. Generalforsamlingen godkendte forslaget ved håndsoprækning. b. FreelanceGruppen og Safety- midlerne På generalforsamlingen i 2012 besluttede generalforsamlingen at suspendere udbetalingen af de kr,. der normalt er afsat til støtte af kolleger i den 3. verden, der er kommet i nød som følge af udførelsen af deres arbejde. Beløbet er tidligere givet til IFJ s Safety Fund, men her har de indsamlede midler blot hobet sig op uden at blive udbetalt. Derfor har DJ suspenderet udbetalingen til DJ og i stedet indledt et samarbejde med det danske International Media Service (IMS) om en tilsvarende ordning. På generalforsamlingen i 2012 blev det derfor besluttet at suspendere indbetalingen og i stedet bruge pengene til efteruddannelse. Fra medlemmer af bestyrelsen blev der fremlagt tre alternative forslag om støtte i 2013: 1. Jens Rossen fremlagde et forslag om at fortsætte som hidtil, men uden indbetaling før pengene i IMS er brugt. Der er stadig over 10 mio. i IFJ s Safety Fund, mens IMS i København først nu begyndt at bruge penge. 2. Sus Falch fremlagde forslag om, at det bliver en forbundsopgave at indsamle midler. 3. Iben Danielsen fremlagde forslag om, at vi gør som de fleste andre grupper, kredse og arbejdspladser, og afsætter 10 kr. pr. medlem, i alt ca kr. Hun ønskede en afkobling mellem efteruddannelse og støtten til IMS. Gunvor Bjerre: Har IFJ taget ved lære af vores kritik. Hvordan arbejder IMS? Helle Jørgensen: Jeg kan ikke lide koblingen mellem efteruddannelse og international støtte. Jeg vil gerne ændre forslag 3 så vi i stedet for 10 kr. giver 50 kr. pr. medlem. Helle Jørgensens ændringsforslag blev herefter sat op på storskærm som forslag 4. Jette Hvitfeldt: Jeg er også imod koblingen mellem international support og efteruddannelse. Jeg ser ingen problem med at give flere steder. Jeg giver gerne en 10 er til Safety Fund. Lars Møller: Det er ikke sympatisk, at vi skal sætte det ned. Jeg ser helst, at vi bibeholder de kr. Jeg går ind for forslag 3, men forhøjer beløbet, så det passer med de kr. Morten Friis Jørgensen: Jeg støtter forslag 3, forhøjet til 50 kr. = kr. årligt. Det er et rimeligt niveau. Iben Danielsen: Som vi er orienteret er IFJ- pengene stadig ikke brugt. IMS har brugt ca. 40 % af sin pulje med støtte til 45 mennesker fra den pulje, som blev lavet for halvandet år siden. Jeg ved at DJ har gjort et kæmpearbejde for at fortælle om projektet til delegeretmødet. Pengene skal nok få ben at gå på, selv om der endnu ikke mangler penge. Jeg mener, vi skal bidrage solidarisk uden at være i front. Niels Peter Arskog: Jeg mangler et input fra DJ om forbruget af midler. Personligt synes jeg, at løsning 2 er bedst at det er en forbundsopgave at indsamle midlerne.

4 Jens Rossen: Det oprindelige udgangspunkt var 10 kr. pr. medlem pr. måned. Behovet er ikke blevet mindre, men der har ikke været nogen til at formidle pengene. Der er behov for kontinuitet. Jeg kan godt støtte forslag 3 med det nuværende niveau, (69 kr. pr medlem pr. år). Jeg trækker derfor mit eget forslag. Da Jens Rossen hermed foreslog ændringsforslaget til forslag 3 forhøjet til 69 kr./år pr. medlem, frafaldt Helle Jørgensen sit oprindelige ændringsforslag om 50 kr./år pr. medlem. Lars Werge, DJ s næstformand: Indsamlingen i IFJ er en skandale. Derfor lavede DJ sin egen pulje, der administreres af IMS: Nu er der rigtig godt drev i det, og pengene gør gavn. Vi fremlægger status på delegeretmødet i Kolding. Der er ikke blevet mindre brug for hjælp til journalister rundt om i verden nogle gange tættere på, end man tror. Der er på næste årsmøde i IFJ optræk til ændringer, der kan betyde, at der igen bliver brug for pengene der. Mikael Hjuler: Det er klart, at der er brug for pengene, men man kan diskutere, om DJ har handlet rettidigt. Nu er vi ved at lave ny stor pengetank, der heller ikke bliver brugt. Hvorfor er det ikke bare forbundet, der samler ind centralt, Hvorfor denne konkurrence mellem grupper. Det er forbundet, der godkender tingene og sikrer, at pengene bliver brugt til det formål, de er indsamlet til. Martin Hammer: Der er ingen grund til at give mindre end hidtil. Gunvor Bjerre: Jeg vil gerne foreslå Lars Werge at skubbe til IFJ om at få sparket gang i Safety Fund. Forholdene for journalister rundt om i verden bliver stadig værre. Jeg synes, at vi fortsat skal betale fordi mange kritiske journalister er freelancere. Jens Rossen: Meget enig med både Martin og Gunver og støtter forslaget om de 69 kr. Helle Jørgensen: Jeg ser gerne de kr. bevares = 69 kr. Iben Danielsen: Jeg trækker forslaget om de 10 kr. og støtter forslaget om de 69 kr. Sus Falch: Jeg har svært ved at se, hvorfor vi fortsat skal puge penge sammen. Jeg vil derfor opretholde forslag 2. Lars Lindskov: Det er ikke rigtigt, at der puges penge sammen. Det nye samarbejde med IMS er godt i gang, men vi skulle lige finde formen. Det er ikke nogen sparebøsse mere. Der er brug for pengene og de ryger ikke ned i en pengetank. Ida Sønderby Rosgaard: Jeg støtter forslag 2. Hvorfor skal alle bruge tid på det. Vi skal vækste og tjene penge, Vi har nu brugt 3 kvarter på at diskutere emnet. Ansvaret skal placeres i DJ. Sus Falch: Der er forsat flere penge, end der er brugt. Niels Peter Arskog: Anbefaler løsning 2. Indsamling bør ligge centralt i forbundet. Mikael Hjuler: Hvis forslag 2 vedtages, fremsætter vi forslag på delegeretmødet om at opgaven overtages af forbundet. Dirigenten opsummerede, at Jens Rossen havde trukket sit forslag 1. Forslag 2 blev opretholdt som fremsat. Forslag 3 blev trykket, mens Helle Jørgensen tilsluttede sig Jens Rossens ændringsforslag til hendes ændringsforslag, oplæst som forslag 4. Der blev herefter foretaget en skriftlig afstemning. Forslag 2 om, at bidrag til Safety- arbejde skal komme fra DJ centralt, blev vedtaget med 43 stemmer, mens det ændrede forslag 4 (69 kr./året per medlem) opnåede 32 stemmer. 2 stemmer var blanke. Det vedtagne forslag var formuleret således: Vi vælger, at det bliver en forbundsopgave at indsamle midler via kontingentet til hjælpearbejde som fx International Media Supports safety- arbejde, da det er DJ, som godkender støtten til den enkelte og har profileringen på det. Dette forhindrer også, at ingen medlemmer kommer til at opleve at betale flere gange, som det er tilfældet nu, hvor fx medlemmer af både kreds 1 og

5 FreelanceGruppen, betaler to bidrag, og medlemmer af fx Pressefotograf Forbundet, en kreds og FreelanceGruppen, betaler tre bidrag. c. Forslag om kritisk politisk revisor (vedtægtsændring) FreelanceGruppen får tilknyttet to kritisk politiske revisorer. De to kritisk politiske revisorer skal kontrollere, om bestyrelsen har arbejdet i henhold til vedtægter og generalforsamlingens beslutninger og de skal følge arbejdsprogram og tjekke beretningen. Revisorerne vælges på generalforsamlingen hvert år. Majbritt Lund: Jeg vil gerne høre, hvad det vil koste. Iben Danielsen: Vi ser det som en æresbevisning, der ikke honoreres. Gert Nielsen: Jeg kan frygte, at folk taber interesse og engagement, hvis de politiske revisorer på forhånd siger god for bestyrelsens arbejde. Mikael Hjuler: I Norge har man evnet at finde folk, der også kan være morsomme i deres fremlæggelse. Det tager 10 minutter. De følger bestyrelsens arbejde løbende ved at vurdere referater m.v. og kan være gode sparringspartnere for bestyrelsen. De skal være overkontrollanter for, at vi gør det ordentligt. Jette Hvitfelt: Jeg kender det kun det fra politiske partier. Det er en god ide, der kan være med til at kvalificere debatten. Men hvordan skal det fungere i praksis. Iben Danielsen: Det er tænkt som en scanning af vores arbejde. Revisorerne mødes en gang om året for at forberede en underholdende tale. Det skal sikre den demokratisk proces. Niels Peter Arskog: Synes det er en god idé, skal de vælges i år, hvis det bliver vedtaget. Åsa Ohlsson, formand for det svenske Frilans Riks: Vi har en lignende ordning med en fortroendevalgt revisor. Det sikrer, at referater og kommunikationen udadtil fungerer. Revisoren fungerer som coach for bestyrelsen og skal arbejde kontinuerligt. Vi giver to dages tabt arbejdsfortjeneste pr. person. Ota Tiefenbrück: Vi har ikke nået at diskutere forslaget i bestyrelsen: Er det virkelig nødvendigt? Har vi ikke tillid til bestyrelsen? Gunvor Bjerre: Det er en god ide, hvis det ikke bliver politimænd, men gode sparringspartnere. Det er et ret stort arbejde og bør honoreres. Helle Jørgensen: Det er en knaldgod idé og en kæmpefordel for bestyrelsen, så den bliver holdt på sporet. Det må stille særlige krav til udformning af arbejdsprogrammet, hvor der udmøntes krav til handling, der kan måles. Mikael Hjuler: Lad os køre et forsøg uden penge i første omgang. Thoralf Sandåker, Frilansjournalisterne Norge: Hos os er opgaven ikke betalt, men vi betaler for ophold på årsmødet. Det er vigtigt, at revisorerne ikke er underlagt bestyrelsen. De skal have alle bestyrelsens arbejdspapirer. Bestyrelsen kan stille spørgsmål til revisorerne. Hos os er det sket at vi har fået revisionsrapporten på rim, hvis vi har gjort det godt. Ellers er det ikke morsomt. Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget med mere end 2/3 flertal. 6. Forslag til arbejdsprogram for 2013 Sus Falch: Det er længere og mere omfattende end programmet for 2012, idet vi har valgt at tage arbejde og tanker fra freelancestrategien med. Jeg håber, at I kan nikke genkendende til nogle af de nye tiltag: Bl.a. er indgåelse af aftaler og netværksdannelse taget ind som hovedemner. Med aftaler mener vi at bakke DJ op i at lave nye aftaleformer. Der er brug for at tænke nye tanker, som matcher arbejdsmarkedet i dag.

6 Netværksdannelse er også ekstremt vigtigt. Vi har set, hvordan DJ med succes har dannet nye netværk for freelancere og selvstændige. Det kan give sparring med kolleger, hvor man kan hente gode råd og opbakning, når det er hårdt og svært at finde løsninger på en problemstilling. Vi har en pind om at sikre gode betalingsvilkår for freelancere. Den er udviklet til, at bruge DJ som sparringspartner for vækst og nye arbejdsfelter og hvordan man skal komme videre. Der er også behov for nye værktøjer. Derfor er vi bl.a. ved at udvikle en ny prisberegner og værktøjer til allerede etablerede freelancere til at styrke deres virksomhed. Efteruddannelse er en vigtig vej til at sikre det enkelte medlem fortsat værdi på arbejdsmarkedet. Mange freelancere og andre grupper har ikke en overenskomstsikret ret til efteruddannelse. Derfor vil vi også stille forslag til DJ om en efteruddannelsespulje for de, der ikke har mulighed for at få betalt efteruddannelse. Netværksdannelse kan også være et værn mod urimelige løn- og arbejdsvilkår for freelancere i mediehuse. Her kan Freelancegruppen være katalysator i forhold til DJ. Vi mener, at vores arbejdsprogram er operativt, men ser gerne flere forslag. Niels Peter Arskog: Det ser fornemt ud. Jeg glæder mig til at høre de politiske revisorers vurdering næste år. Jeg synes ikke, at beretningen indeholdt noget om medieforliget. Det giver ellers muligheder for freelancere, fx for at lave en netavis. Forliget afsætter 6 mio. kr. til netaviser og betingelsen er kun et årsværk. Dog kræver det flere for senere at få driftsstøtte. Derfor bør vi have det med i vores kursusplanlægning. Gunvor Bjerre: Hvis ikke DJ s delegeretmøde vedtager vores forslag om IMS- støtte bør der stå i arbejdsprogrammet, at bestyrelsen sikrer støtte til udenlandske kolleger i nød. Iben Danielsen: Vi kan bestemt se muligheder i medieforliget og er opmærksom på det. Jens Rossen: Bestyrelsen vil bede om opbakning til, at generalforsamlingen støtter forslag til delegeretmødet om en efteruddannelsespulje ved genoptagelse af forsøgsordningen fra Her blev der udloddet støtte til 116 medlemmer i 2010 og Desværre var der ikke flertal i hovedbestyrelsen for at fortsætte ordningen, som derfor blev lukket. FreelanceGruppen mener, det er et problem og vil derfor foreslå en permanent ordning. Det er allerede indeholdt i forslaget til arbejdsprogram. Helle Jørgensen: Det står ikke præciseret, hvad rammen skal være. Jens Rossen: Det er ikke helt finpudset, men vi vil forslå en permanent ordning med max /år. Mikael Hjuler: Gunvor Bjerres forslag om støtte til IMS vil betyde, at vi skal afsætte kr. ekstra i budgettet og dermed øge kontingentet eller bruge af formuen. Den får vi brug for når nye krav fra EU betyder, at der bliver færre kollektive ophavsretsmidler. Jens Rossen: Det er uheldigt, at vi har besluttet ikke at give penge til IMS/IFJ. Iben Danielsen: Ophavsretsmidlerne er ikke i fare her og nu og får ikke betydning i 2013, Vi skal fortsat være solidariske. Det er pinligt, hvis vi er de eneste, der ikke er med. Karin Bech: Vi har vel også indefrosne kroner fra sidste år. Det var uigennemtænkt, det vi vedtog. Jeg synes, vi skal overlade til bestyrelsen at finde pengene. Sus Falch: Hvis delegeretmødet forkaster vores forslag, kan vi behandle et nyt forslag næste år. Jeg tror ikke, at IMS kommer til at mangle penge i løbet af året. Ida Sønderby Rostgaard: Kan man stille forslag til arbejdsprogrammet, som får økonomiske konsekvenser. Det mener jeg ikke?

7 Mikael Hjuler: Budgettet er endnu ikke vedtaget, men budgetforslaget er lagt ud fra at de kr. til IMS/IFJ er sat i bero. Forslaget fra Gunvor Bjerre ændrer forudsætninger for budgetforslaget. Per Henrik Hansen: Hvis delegeretmødet forkaster vores forslag, kan vi tage det op næste år. Minna Trier Andersen: Det mest rimelige er, at vi får mulighed for at give vores mening til kende om der skal ydes støtte i år. Iben Danielsen: Vi kan ikke regne med, hvad delegeretmødet beslutter. Det var en lidt rodet beslutning, vi traf om støtte til IMS. Det må vi forholde os til. Gunvor Bjerre: Vi havde ikke mulighed for at diskutere konsekvenser af vores vedtagelse. Vi skal sikre, at der er midler til at støtte freelancekolleger rundt i verden. Niels Peter Arskog: Jeg stemte ikke imod en national safety fund. Den skal vi støtte og bevare. Det var kun spørgsmålet, hvordan pengene skal opkræves. DJ ved bedst, hvad der er behov for, og hvornår kassen trænger til at blive fyldt op. Jeg mener ikke, det var nogen fejl, at der blev stemt som der gjorde. Herefter blev der fremlagt to forslag til pinde til arbejdsprogrammet, som efterfølgende blev sat til afstemning; Forslag fra Gunvor Bjerre: Såfremt delegeretmødet ikke ønsker en central opkrævning af safety- midler skal bestyrelsen indbetale kr. Forslag fra Anja Dybris: Bestyrelsen følger udviklingen i safety- arbejdet i IMS nøje og sætter ind med max kr., hvis IMS har mindre end kr. til rådighed til opgaverne. Forslaget fra Gunvor Bjerre blev vedtaget. Morten Friis Jørgensen: Jeg synes, vi mangler en debat om Freelancestrategien. Jeg synes, der er mangler i Lars Werges tre vigtigste punkter, især kravet om at freelancerne bliver inkluderet i de kollektive overenskomster. O- aftalen er vores vigtigste aftale. Aftaler er kernepunktet for en fagforening. Derfor synes jeg, det bør være et centralt punkt, at freelancerne nævnes i alle overenskomster og at de skal omfatte alle medlemmer af Dansk Journalistforbund. At det kun gælder medlemmer af DJ er vigtigt, fordi der er konkurrenter fra andre fagområder. Det er vigtigt, at vi tager hånd om vores medlemmer. Iben Danielsen: Jeg synes, at Mortens forslag er indeholdt i strategien. Moses lavede jo heller ikke en prioritering af de 10 bud. Strategien tilgodeser alle. Jens Rossen: Strategien indeholder to bærende søjler, individet og det kollektive. Den enkelte skal klædes bedst muligt på. Jeg synes, at spyttet bliver lidt længere, når det gælder de kollektive aftaler og mener derfor, at det er der, vi skal lægge presset. Peter Tornvig, HB- medlem: Punkt 6 om kollektive aftaler er ligeværdigt med de andre punkter. Det er rigtigt, at vi har lovgivningen imod os (forbud mod aftaler for selvstændige), men det skal ikke holde os tilbage. Vi forsøger også at ændre lovgivningen. Morten Friis Jørgensen: Det er pragtfuldt med de 11 punkter. Det siges, at punkt 6 er ligeværdigt med de andre punkter, men hvordan går det?. Jeg har siddet i kosteskabet til en del overenskomstforhandlinger og har gentagne oplevet, at freelancernes krav er fjernet undervejs. Freelancerne bliver stedmoderligt behandlet. Det er underligt at være med i en faglig organisation, hvor man ikke kunne drømme om, at nogle medlemmer ikke er dækket af en overenskomst, mens andre bare ryger ud over bordkanten. Hvordan sikrer vi, at freelancerne bliver taget med ind og nævnt i disse overenskomster. Vi bliver klemt mere og mere af alle mulige, som ikke er medlem af forbundet.

8 Helle Jørgensen: Jeg har det svært med den strategi. Vi skal naturligvis have en ramme, og kan åbenbart ikke forpligte forbundsledelsen på noget som helst. Men vi kan forpligte FreelanceGruppens bestyrelse til at kræve hurtig handling. Jeg tror ikke på kollektive aftaler, bortset fra O- aftalen. De fleste vil gerne fællesskabet, men jeg synes ikke, at en dårlig aftale er bedre end ingen aftale. 47 % af vores medlemmer har ifølge en undersøgelse slet ikke brug DJ til at sikre deres økonomiske vilkår. Fagforeninger er ikke længere, som det var. Vi må indrette os til dagens og fremtidens behov. Hanne Fokdal Barnekow: Vi skal gribe den bold, der er kastet ud og komme med forslag til løsninger. Vi skal sikre, at forbundsledelsen lytter, selv om det koster penge. Iben Danielsen: Det er bestyrelsens opgave at give strategien ben at gå på. Men først skal rammerne på plads, så starter det spændende arbejde. Arbejdsprogrammet med den tilføjede pind om safety- bidraget blev herefter godkendt enstemmigt. Støtteerklæring: Lars Rugaard fremlagde følgende forslag: Vi protesterer mod, at regeringspartierne på trods af deres tidligere afstandtagen fra VK- regeringens forslag til en ny offentlighedslov nu vil gennemføre loven, og at den end ikke vil give adgang for kritisk belysning af lovforslagets gennem en offentlig høring. Forslagets indskrænkning af adgangen til at kontrollere ministres politiske styring af forvaltningen rummer en alvorlig fare for, at det magtmisbrug, som pressen har kunnet afsløre, fremover vil kunne foregå uden mulighed for afsløring. Vi opfordrer derfor alle medier og mediefolk til at tage skarp afstand fra gennemførelsen af denne form for udemokratisk ministerbeskyttelse og til at arbejde for, at vælgerne forstå, hvad der er på spil. Forslaget blev vedtaget 7. Budget for FreelanceGruppen 2013, herunder fastsættelse af kontingent Mikael Hjuler fremlagde forslaget, der viser en stigning i kontingenter til med uændret kontingent. Heraf går kr. mere til fagligt frikøb (prisstigning) og kr. til en video- server (Videon). Hvis der skal betales kr. til Safety- fonden udløser det underskud på kr. Alternativet er at hæve kontingentet fra 75 til 100 kr. pr. måned. FreelanceGruppen har ca kontingentbetalende medlemmer ud af ca idet ledige og pensionister er fritaget for at betale. Gert Nielsen: Jeg synes at udgiften til hjemmesiden er for dyr. Må kunne spares noget, sammenlignet med andre grupper. Jens Wejsmark: FreelanceGruppen har ansat mig som webredaktør. Jeg får betalt tabt arbejdsfortjeneste, svarende til en timeløn på 200 kr. Det tager halvanden dag om ugen. Teknisk vedligeholdelse varetages af Jens Tønnesen som er webmaster. Mikael Hjuler: 75 % af Jens Tønnesens honorar er support til medlemmer, der ikke kan få tingene til at virke fx mailadresser. Han gør det billigt. Gert Nielsen: Jeg synes, at udgiften til hjemmesiden er for stor i forhold til udbyttet. Ida Sønderby Rostgaard: Jeg synes ikke, vi skal sætte kontingentet op. Vi skal tro på, vi vinder kampen på delegeretmødet. Lars Lindskov: Vi kan ikke ændre kontingentet i dag. Det kræver at forslaget er stillet 14 dage før generalforsamlingen.

9 Budgettet blev herefter vedtaget med uændret kontingent. 7a. Budget for FrelanceGruppens Barselsfond, herunder fastsættelse af ydelser. Mikael Hjuler foreslog uændret kontingent trods sidste års underskud i fonden. Bestyrelsen foreslog, at der fra kan udbetales et beløb på 125 kr. pr dag i maks. 28 uger hvilket giver beløb på 875 kr. pr uge og hvis alle 28 uger bruges et beløb på Kr. Udbetalingerne følger fondens vedtægter. Det blev godkendt. 8. Valg af formand: Iben Danielsen blev genvalgt uden modkandidat. 9. Valg af bestyrelse og suppleanter Der var genvalg af Hanne Fokdal med 49 stemmer, Jens Rossen med 45 stemmer, Helene Bagger med 44 stemmer og Sus Falch med 43 stemmer. John Lykkegård blev nyvalgt med 20 stemmer som afløser for Elon Cohn, der ikke ønskede at fortsætte. Som suppleanter blev valgt: 1. Marianne Bækbøl (35) 2. Gert Nielsen (28) 3. Marlene Grøftehauge (21) Uden for dagsordenen gjorde Malin Wahlstedt, nordisk freelance koordinator, opmærksom på Nordisk freelance seminar, som i år finder sted i Finland juni. Tema et er Beyond Borders med fokus på Rusland. Hun gjorde også opmærksom på den fællesnordiske ophavsretskampagne 23. april, der baseres på viral markedsføring på sociale medier. DJs næstformand Lars Werge ønskede Iben Danielsen tillykke med genvalget som formand. Tak for samarbejdet både med dig og bestyrelsen. Tak for jeres medvirken til freelancestrategien. Ikke alle er enige i alt, men jeg er sikker på, det er starten på noget, der bliver rigtig godt. Peter Tornvig takkede bestyrelsen for samarbejdet på mange forskellige planer. Det er fantastisk, hvad vi har nået på kort tid. Vi har ikke kun arbejdet for freelancere men for alle medlemmer. Vi er forbundne kar. Helheden er forvaltet godt, bl.a. i freelanceudvalget. Hvad angår ophavsretsmidler, så har EU fået øje på, at ikke alle ophavsretspenge handler hos de rigtige. Derfor kommer der et nyt direktiv med udgangspunkt i musikbranchen, hvor alt er registreret. Det betyder et farvel til de kollektive midler, selv om DJ har kæmpet imod. Vi har ikke mulighed for at registrere alt. Det vil kræve voldsom administration. Men vi skal selvfølgelig gøre mest muligt for at pengene havner hos de rigtige ophavsmand. Vi skal vænne os til en tid, hvor vi skal gøre det på en anden måde. Det kan betyde, at vi selv skal betale mere for at deltage i vores kurser. Mange rettighedshavere har haft gavn af pengene hidtil. Der er ofte ikke kreditering af billeder, der anvendes digitalt. Husk derfor at sætte navn på. Ellers forsvinder pengene. 10. valg af revisorer og suppleanter: Der var genvalg af Mogens Laier og nyvalg af Jens Utoft, der i perioden var indtrådt som suppleant for Carsten Tolbøll. Karin Bech blev valgt som ny suppleant.

10 11. Valg af fanebærer Jens Rossen og Gunvor Bjerre blev valgt 12: valg af politiske revisorer: Lars Rugaard og Pernille Nørgaard blev valgt 13. Valg af delegerede 45 havde på forhånd meldt sig som kandidater til at være delegerede på Dansk Journalistforbunds delegeretmøde. Yderligere 7 meldte sig på generalforsamlingen, som herefter godkendte de 52 plus 1 suppleant. Der kunne vælges Eventuelt Gunvor Bjerre gjorde opmærksom på sit og Ingrid Pedersens initiativ til at etablere en service for udenlandske kolleger, hvor freelancere tilbyder gratis overnatning hos hinanden, inklusive introduktion til det lokale journalistmiljjø. (sofa til kollega) Generalforsamlingen blev afsluttet med præsentation af en lille film om ophavsret, som skal anvendes i forbindelse med den fællesnordiske dag om ophavsret 23. april. Den er lavet af Spild af tid, som er medlemmer af FreelanceGruppen. Jens Utoft referent Kirstine Baloti dirigent

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat Arbejdermuseet, København - 13. marts 2014 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. Dagsorden Referat Deltagelse: Mødt: John Lykkegaard, Hanne F. Barnekow,

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Generalforsamlingen i Dansk Journalistforbunds Kreds 4 den 14. marts 2013 2012 blev igen et år, hvor vi har haft succes med at lave arrangementer for kredsens medlemmer, og det store

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus

Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 24.-26. august med start fredag kl. 13 Deutscher Journalisten-Verbands Berlinkontor (fredag) Charlottenstr. 17, 10117 Berlin og H10 Berlin Kurfürstendamm, Joachimstaler

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere