Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen"

Transkript

1 Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe demokratisk fejl. En række af de forslag som bestyrelsen eller dele af bestyrelsen fremlagde var ikke varslet korrekt til medlemmerne. Det betød at generalforsamlingen formelt ikke havde mandat til at gennemføre forslagene. En efterfølgende debat endte med, at FreelanceGruppens bestyrelse ikke indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, men at de nævnte forslag så heller ikke gennemføres. Resultatet er, at FreelanceGruppen alligevel ikke har valgt kritisk politiske revisorer. Tanken med disse var, at medlemmernes vagthunde, kigger bestyrelsen over skulderen og tjekker vores arbejde. At der er behov for sådanne kritisk politisk revisorer er vist bevist med den dårlige start, vi har haft på det nye år for bestyrelsens arbejde. Vi vender tilbage med det forslag i 2014, og er sikre på at medlemmerne i år 13 vil holde ekstra øje med os! Resultatet er også, at FreelanceGruppen ikke i år vil være blandt bidragyderne til Safety- fonden. Og det er straks en mere langsigtet alvorlig konsekvens af den debat, vi havde på generalforsamlingen. FreelanceGruppen har historisk bidraget stort til Safety- fonden for at støtte kollegaer i 3. Verdens lande. I 2012 indefrøs vi beløbet for et år, og med beslutningen står vi derfor i nul. Dele af bestyrelsen vil på delegeretmødet i april fremlægge forslag om at hele Safety- arbejdet - også medlemmernes bidrag - skal styres af Dansk Journalistforbund centralt. Andre i bestyrelsen vil tage initiativ til, at vi opretter en fond på delegeretmødet, hvor freelancere kan bidrage til arbejdet, som i dag er lagt i hænderne på IMS, International Media Support. Disse efterfølgende tilretninger skal der tages hensyn til ved gennemlæsning af referatet fra generalforsamlingen. På FreelanceGruppens vegne, Iben Danielsen Generalforsamlingens dirigent Kirstine Baloti Generalforsamlingens referent Jens Utoft

2 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling 23. februar 2013 på hotel Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamlingen samlede ca. 110 deltagere, hvoraf 93 var stemmeberettigede. 1. Valg af dirigent: Kirstine Baloti, faglig konsulent i Dansk Journalistforbund 2. Valg af referent: Jens Utoft. Som stemmetællere valgtes Gunvor Bjerre, Pernille Nørgaard og Majbritt Lund. 3. Bestyrelsens mundtlige beretning blev fremlagt af formanden Iben Danielsen, som afslutningsvis præsenterede de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Ingen bad om ordet til hverken den mundlige eller tidligere udsendte skriftlige beretning. 4. Regnskab for FreelanceGruppens drift i 2012 blev gennemgået af kasserer Mikael Hjuler. Det viser et driftsoverskud på ca kr. mod et budgetteret underskud på ca kr. Inklusive renter er det samlede overskud kr. Formuen (omsætningsaktiver) udgør herefter knapt kr. Kontingenter blev godt større end ventet, mens der til bestyrelsen er brugt godt mindre til bl.a. transport, overnatning og fagligt frikøb. Medlemsaktiviteter har koster kr. mindre, mens der til nordiske og internationale aktiviteter er brugt godt kr. mindre fordi de fleste udgifter er refunderet af forbundet. Diverse udgifter er overskredet med Her er de største poster udgifter til et aflyst kursus, en platform, hvor medlemmer kan opbevare videofilm, samt udgift til en revisor for at dokumentere et medlems økonomiske tab ved forbundets fejlbehandling af en sag om ophavsret. Udgifter til en film om ophavsret refunderes senere, og det samme gælder et a conto beløb til udvikling af en prisudregner. Gert Nielsen ville vide, om der ikke er en besparelse på hjemmesiden ved skift til DJ s fælles platform. Mikael Hjuler: DJ- platformen kan ikke huse PingPong og andre services for medlemmer. Derfor er vi nødt til at beholde både webhotel og webmaster. Tværtimod kan vi få øgede udgifter ved at bruge DJ s platform fordi vi selv skal betale, hvis vi ønsker udvikling af nye funktioner. Jette Hvitfeldt: Hvorfor flyttede I så. Mikael Hjuler: Det var en politisk diskussion, hvor et flertal i bestyrelsen ønskede samhørighed med DJ. Regnskabet blev herefter godkendt. 4a. Regnskab for FreelanceGruppens Barselsfond. Mikael Hjuler oplyste, at fonden i 2012 har udbetalt ca kr., mens indtægterne (fra kontingent) var på Formue er på kr. Regnskabet blev godkendt 5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer a. forslag om fortsættelse af efteruddannelsespulje Bestyrelsen foreslår, at FreelanceGruppen fortsætter et år med efteruddannelsespuljen på kr. indenfor FreelanceGruppens

3 eksisterende budget, hvis ikke delegeretmødet 2013 vedtager FLGs forslag til efteruddannelsespulje i DJ- regi. Forsøgspuljen administreres sammen med de øvrige to puljer, som FreelanceGruppen har, og af det samme fondsudvalg. Denne pulje kan søges efter samme regelsæt, som den trykte pulje i FreelanceGruppens fond, og der gives kun tilskud til selvkomponerede kurser, der kan godkendes som efteruddannelse, samt til kurser udbudt af kursusinstitutioner. Den et- årige forsøgspulje kan søges af FreelanceGruppens O- medlemmer, der ikke kan få støtte til efteruddannelse ad andre kanaler, og ansøgningsrunderne ligger typisk i april og november. Generalforsamlingen godkendte forslaget ved håndsoprækning. b. FreelanceGruppen og Safety- midlerne På generalforsamlingen i 2012 besluttede generalforsamlingen at suspendere udbetalingen af de kr,. der normalt er afsat til støtte af kolleger i den 3. verden, der er kommet i nød som følge af udførelsen af deres arbejde. Beløbet er tidligere givet til IFJ s Safety Fund, men her har de indsamlede midler blot hobet sig op uden at blive udbetalt. Derfor har DJ suspenderet udbetalingen til DJ og i stedet indledt et samarbejde med det danske International Media Service (IMS) om en tilsvarende ordning. På generalforsamlingen i 2012 blev det derfor besluttet at suspendere indbetalingen og i stedet bruge pengene til efteruddannelse. Fra medlemmer af bestyrelsen blev der fremlagt tre alternative forslag om støtte i 2013: 1. Jens Rossen fremlagde et forslag om at fortsætte som hidtil, men uden indbetaling før pengene i IMS er brugt. Der er stadig over 10 mio. i IFJ s Safety Fund, mens IMS i København først nu begyndt at bruge penge. 2. Sus Falch fremlagde forslag om, at det bliver en forbundsopgave at indsamle midler. 3. Iben Danielsen fremlagde forslag om, at vi gør som de fleste andre grupper, kredse og arbejdspladser, og afsætter 10 kr. pr. medlem, i alt ca kr. Hun ønskede en afkobling mellem efteruddannelse og støtten til IMS. Gunvor Bjerre: Har IFJ taget ved lære af vores kritik. Hvordan arbejder IMS? Helle Jørgensen: Jeg kan ikke lide koblingen mellem efteruddannelse og international støtte. Jeg vil gerne ændre forslag 3 så vi i stedet for 10 kr. giver 50 kr. pr. medlem. Helle Jørgensens ændringsforslag blev herefter sat op på storskærm som forslag 4. Jette Hvitfeldt: Jeg er også imod koblingen mellem international support og efteruddannelse. Jeg ser ingen problem med at give flere steder. Jeg giver gerne en 10 er til Safety Fund. Lars Møller: Det er ikke sympatisk, at vi skal sætte det ned. Jeg ser helst, at vi bibeholder de kr. Jeg går ind for forslag 3, men forhøjer beløbet, så det passer med de kr. Morten Friis Jørgensen: Jeg støtter forslag 3, forhøjet til 50 kr. = kr. årligt. Det er et rimeligt niveau. Iben Danielsen: Som vi er orienteret er IFJ- pengene stadig ikke brugt. IMS har brugt ca. 40 % af sin pulje med støtte til 45 mennesker fra den pulje, som blev lavet for halvandet år siden. Jeg ved at DJ har gjort et kæmpearbejde for at fortælle om projektet til delegeretmødet. Pengene skal nok få ben at gå på, selv om der endnu ikke mangler penge. Jeg mener, vi skal bidrage solidarisk uden at være i front. Niels Peter Arskog: Jeg mangler et input fra DJ om forbruget af midler. Personligt synes jeg, at løsning 2 er bedst at det er en forbundsopgave at indsamle midlerne.

4 Jens Rossen: Det oprindelige udgangspunkt var 10 kr. pr. medlem pr. måned. Behovet er ikke blevet mindre, men der har ikke været nogen til at formidle pengene. Der er behov for kontinuitet. Jeg kan godt støtte forslag 3 med det nuværende niveau, (69 kr. pr medlem pr. år). Jeg trækker derfor mit eget forslag. Da Jens Rossen hermed foreslog ændringsforslaget til forslag 3 forhøjet til 69 kr./år pr. medlem, frafaldt Helle Jørgensen sit oprindelige ændringsforslag om 50 kr./år pr. medlem. Lars Werge, DJ s næstformand: Indsamlingen i IFJ er en skandale. Derfor lavede DJ sin egen pulje, der administreres af IMS: Nu er der rigtig godt drev i det, og pengene gør gavn. Vi fremlægger status på delegeretmødet i Kolding. Der er ikke blevet mindre brug for hjælp til journalister rundt om i verden nogle gange tættere på, end man tror. Der er på næste årsmøde i IFJ optræk til ændringer, der kan betyde, at der igen bliver brug for pengene der. Mikael Hjuler: Det er klart, at der er brug for pengene, men man kan diskutere, om DJ har handlet rettidigt. Nu er vi ved at lave ny stor pengetank, der heller ikke bliver brugt. Hvorfor er det ikke bare forbundet, der samler ind centralt, Hvorfor denne konkurrence mellem grupper. Det er forbundet, der godkender tingene og sikrer, at pengene bliver brugt til det formål, de er indsamlet til. Martin Hammer: Der er ingen grund til at give mindre end hidtil. Gunvor Bjerre: Jeg vil gerne foreslå Lars Werge at skubbe til IFJ om at få sparket gang i Safety Fund. Forholdene for journalister rundt om i verden bliver stadig værre. Jeg synes, at vi fortsat skal betale fordi mange kritiske journalister er freelancere. Jens Rossen: Meget enig med både Martin og Gunver og støtter forslaget om de 69 kr. Helle Jørgensen: Jeg ser gerne de kr. bevares = 69 kr. Iben Danielsen: Jeg trækker forslaget om de 10 kr. og støtter forslaget om de 69 kr. Sus Falch: Jeg har svært ved at se, hvorfor vi fortsat skal puge penge sammen. Jeg vil derfor opretholde forslag 2. Lars Lindskov: Det er ikke rigtigt, at der puges penge sammen. Det nye samarbejde med IMS er godt i gang, men vi skulle lige finde formen. Det er ikke nogen sparebøsse mere. Der er brug for pengene og de ryger ikke ned i en pengetank. Ida Sønderby Rosgaard: Jeg støtter forslag 2. Hvorfor skal alle bruge tid på det. Vi skal vækste og tjene penge, Vi har nu brugt 3 kvarter på at diskutere emnet. Ansvaret skal placeres i DJ. Sus Falch: Der er forsat flere penge, end der er brugt. Niels Peter Arskog: Anbefaler løsning 2. Indsamling bør ligge centralt i forbundet. Mikael Hjuler: Hvis forslag 2 vedtages, fremsætter vi forslag på delegeretmødet om at opgaven overtages af forbundet. Dirigenten opsummerede, at Jens Rossen havde trukket sit forslag 1. Forslag 2 blev opretholdt som fremsat. Forslag 3 blev trykket, mens Helle Jørgensen tilsluttede sig Jens Rossens ændringsforslag til hendes ændringsforslag, oplæst som forslag 4. Der blev herefter foretaget en skriftlig afstemning. Forslag 2 om, at bidrag til Safety- arbejde skal komme fra DJ centralt, blev vedtaget med 43 stemmer, mens det ændrede forslag 4 (69 kr./året per medlem) opnåede 32 stemmer. 2 stemmer var blanke. Det vedtagne forslag var formuleret således: Vi vælger, at det bliver en forbundsopgave at indsamle midler via kontingentet til hjælpearbejde som fx International Media Supports safety- arbejde, da det er DJ, som godkender støtten til den enkelte og har profileringen på det. Dette forhindrer også, at ingen medlemmer kommer til at opleve at betale flere gange, som det er tilfældet nu, hvor fx medlemmer af både kreds 1 og

5 FreelanceGruppen, betaler to bidrag, og medlemmer af fx Pressefotograf Forbundet, en kreds og FreelanceGruppen, betaler tre bidrag. c. Forslag om kritisk politisk revisor (vedtægtsændring) FreelanceGruppen får tilknyttet to kritisk politiske revisorer. De to kritisk politiske revisorer skal kontrollere, om bestyrelsen har arbejdet i henhold til vedtægter og generalforsamlingens beslutninger og de skal følge arbejdsprogram og tjekke beretningen. Revisorerne vælges på generalforsamlingen hvert år. Majbritt Lund: Jeg vil gerne høre, hvad det vil koste. Iben Danielsen: Vi ser det som en æresbevisning, der ikke honoreres. Gert Nielsen: Jeg kan frygte, at folk taber interesse og engagement, hvis de politiske revisorer på forhånd siger god for bestyrelsens arbejde. Mikael Hjuler: I Norge har man evnet at finde folk, der også kan være morsomme i deres fremlæggelse. Det tager 10 minutter. De følger bestyrelsens arbejde løbende ved at vurdere referater m.v. og kan være gode sparringspartnere for bestyrelsen. De skal være overkontrollanter for, at vi gør det ordentligt. Jette Hvitfelt: Jeg kender det kun det fra politiske partier. Det er en god ide, der kan være med til at kvalificere debatten. Men hvordan skal det fungere i praksis. Iben Danielsen: Det er tænkt som en scanning af vores arbejde. Revisorerne mødes en gang om året for at forberede en underholdende tale. Det skal sikre den demokratisk proces. Niels Peter Arskog: Synes det er en god idé, skal de vælges i år, hvis det bliver vedtaget. Åsa Ohlsson, formand for det svenske Frilans Riks: Vi har en lignende ordning med en fortroendevalgt revisor. Det sikrer, at referater og kommunikationen udadtil fungerer. Revisoren fungerer som coach for bestyrelsen og skal arbejde kontinuerligt. Vi giver to dages tabt arbejdsfortjeneste pr. person. Ota Tiefenbrück: Vi har ikke nået at diskutere forslaget i bestyrelsen: Er det virkelig nødvendigt? Har vi ikke tillid til bestyrelsen? Gunvor Bjerre: Det er en god ide, hvis det ikke bliver politimænd, men gode sparringspartnere. Det er et ret stort arbejde og bør honoreres. Helle Jørgensen: Det er en knaldgod idé og en kæmpefordel for bestyrelsen, så den bliver holdt på sporet. Det må stille særlige krav til udformning af arbejdsprogrammet, hvor der udmøntes krav til handling, der kan måles. Mikael Hjuler: Lad os køre et forsøg uden penge i første omgang. Thoralf Sandåker, Frilansjournalisterne Norge: Hos os er opgaven ikke betalt, men vi betaler for ophold på årsmødet. Det er vigtigt, at revisorerne ikke er underlagt bestyrelsen. De skal have alle bestyrelsens arbejdspapirer. Bestyrelsen kan stille spørgsmål til revisorerne. Hos os er det sket at vi har fået revisionsrapporten på rim, hvis vi har gjort det godt. Ellers er det ikke morsomt. Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget med mere end 2/3 flertal. 6. Forslag til arbejdsprogram for 2013 Sus Falch: Det er længere og mere omfattende end programmet for 2012, idet vi har valgt at tage arbejde og tanker fra freelancestrategien med. Jeg håber, at I kan nikke genkendende til nogle af de nye tiltag: Bl.a. er indgåelse af aftaler og netværksdannelse taget ind som hovedemner. Med aftaler mener vi at bakke DJ op i at lave nye aftaleformer. Der er brug for at tænke nye tanker, som matcher arbejdsmarkedet i dag.

6 Netværksdannelse er også ekstremt vigtigt. Vi har set, hvordan DJ med succes har dannet nye netværk for freelancere og selvstændige. Det kan give sparring med kolleger, hvor man kan hente gode råd og opbakning, når det er hårdt og svært at finde løsninger på en problemstilling. Vi har en pind om at sikre gode betalingsvilkår for freelancere. Den er udviklet til, at bruge DJ som sparringspartner for vækst og nye arbejdsfelter og hvordan man skal komme videre. Der er også behov for nye værktøjer. Derfor er vi bl.a. ved at udvikle en ny prisberegner og værktøjer til allerede etablerede freelancere til at styrke deres virksomhed. Efteruddannelse er en vigtig vej til at sikre det enkelte medlem fortsat værdi på arbejdsmarkedet. Mange freelancere og andre grupper har ikke en overenskomstsikret ret til efteruddannelse. Derfor vil vi også stille forslag til DJ om en efteruddannelsespulje for de, der ikke har mulighed for at få betalt efteruddannelse. Netværksdannelse kan også være et værn mod urimelige løn- og arbejdsvilkår for freelancere i mediehuse. Her kan Freelancegruppen være katalysator i forhold til DJ. Vi mener, at vores arbejdsprogram er operativt, men ser gerne flere forslag. Niels Peter Arskog: Det ser fornemt ud. Jeg glæder mig til at høre de politiske revisorers vurdering næste år. Jeg synes ikke, at beretningen indeholdt noget om medieforliget. Det giver ellers muligheder for freelancere, fx for at lave en netavis. Forliget afsætter 6 mio. kr. til netaviser og betingelsen er kun et årsværk. Dog kræver det flere for senere at få driftsstøtte. Derfor bør vi have det med i vores kursusplanlægning. Gunvor Bjerre: Hvis ikke DJ s delegeretmøde vedtager vores forslag om IMS- støtte bør der stå i arbejdsprogrammet, at bestyrelsen sikrer støtte til udenlandske kolleger i nød. Iben Danielsen: Vi kan bestemt se muligheder i medieforliget og er opmærksom på det. Jens Rossen: Bestyrelsen vil bede om opbakning til, at generalforsamlingen støtter forslag til delegeretmødet om en efteruddannelsespulje ved genoptagelse af forsøgsordningen fra Her blev der udloddet støtte til 116 medlemmer i 2010 og Desværre var der ikke flertal i hovedbestyrelsen for at fortsætte ordningen, som derfor blev lukket. FreelanceGruppen mener, det er et problem og vil derfor foreslå en permanent ordning. Det er allerede indeholdt i forslaget til arbejdsprogram. Helle Jørgensen: Det står ikke præciseret, hvad rammen skal være. Jens Rossen: Det er ikke helt finpudset, men vi vil forslå en permanent ordning med max /år. Mikael Hjuler: Gunvor Bjerres forslag om støtte til IMS vil betyde, at vi skal afsætte kr. ekstra i budgettet og dermed øge kontingentet eller bruge af formuen. Den får vi brug for når nye krav fra EU betyder, at der bliver færre kollektive ophavsretsmidler. Jens Rossen: Det er uheldigt, at vi har besluttet ikke at give penge til IMS/IFJ. Iben Danielsen: Ophavsretsmidlerne er ikke i fare her og nu og får ikke betydning i 2013, Vi skal fortsat være solidariske. Det er pinligt, hvis vi er de eneste, der ikke er med. Karin Bech: Vi har vel også indefrosne kroner fra sidste år. Det var uigennemtænkt, det vi vedtog. Jeg synes, vi skal overlade til bestyrelsen at finde pengene. Sus Falch: Hvis delegeretmødet forkaster vores forslag, kan vi behandle et nyt forslag næste år. Jeg tror ikke, at IMS kommer til at mangle penge i løbet af året. Ida Sønderby Rostgaard: Kan man stille forslag til arbejdsprogrammet, som får økonomiske konsekvenser. Det mener jeg ikke?

7 Mikael Hjuler: Budgettet er endnu ikke vedtaget, men budgetforslaget er lagt ud fra at de kr. til IMS/IFJ er sat i bero. Forslaget fra Gunvor Bjerre ændrer forudsætninger for budgetforslaget. Per Henrik Hansen: Hvis delegeretmødet forkaster vores forslag, kan vi tage det op næste år. Minna Trier Andersen: Det mest rimelige er, at vi får mulighed for at give vores mening til kende om der skal ydes støtte i år. Iben Danielsen: Vi kan ikke regne med, hvad delegeretmødet beslutter. Det var en lidt rodet beslutning, vi traf om støtte til IMS. Det må vi forholde os til. Gunvor Bjerre: Vi havde ikke mulighed for at diskutere konsekvenser af vores vedtagelse. Vi skal sikre, at der er midler til at støtte freelancekolleger rundt i verden. Niels Peter Arskog: Jeg stemte ikke imod en national safety fund. Den skal vi støtte og bevare. Det var kun spørgsmålet, hvordan pengene skal opkræves. DJ ved bedst, hvad der er behov for, og hvornår kassen trænger til at blive fyldt op. Jeg mener ikke, det var nogen fejl, at der blev stemt som der gjorde. Herefter blev der fremlagt to forslag til pinde til arbejdsprogrammet, som efterfølgende blev sat til afstemning; Forslag fra Gunvor Bjerre: Såfremt delegeretmødet ikke ønsker en central opkrævning af safety- midler skal bestyrelsen indbetale kr. Forslag fra Anja Dybris: Bestyrelsen følger udviklingen i safety- arbejdet i IMS nøje og sætter ind med max kr., hvis IMS har mindre end kr. til rådighed til opgaverne. Forslaget fra Gunvor Bjerre blev vedtaget. Morten Friis Jørgensen: Jeg synes, vi mangler en debat om Freelancestrategien. Jeg synes, der er mangler i Lars Werges tre vigtigste punkter, især kravet om at freelancerne bliver inkluderet i de kollektive overenskomster. O- aftalen er vores vigtigste aftale. Aftaler er kernepunktet for en fagforening. Derfor synes jeg, det bør være et centralt punkt, at freelancerne nævnes i alle overenskomster og at de skal omfatte alle medlemmer af Dansk Journalistforbund. At det kun gælder medlemmer af DJ er vigtigt, fordi der er konkurrenter fra andre fagområder. Det er vigtigt, at vi tager hånd om vores medlemmer. Iben Danielsen: Jeg synes, at Mortens forslag er indeholdt i strategien. Moses lavede jo heller ikke en prioritering af de 10 bud. Strategien tilgodeser alle. Jens Rossen: Strategien indeholder to bærende søjler, individet og det kollektive. Den enkelte skal klædes bedst muligt på. Jeg synes, at spyttet bliver lidt længere, når det gælder de kollektive aftaler og mener derfor, at det er der, vi skal lægge presset. Peter Tornvig, HB- medlem: Punkt 6 om kollektive aftaler er ligeværdigt med de andre punkter. Det er rigtigt, at vi har lovgivningen imod os (forbud mod aftaler for selvstændige), men det skal ikke holde os tilbage. Vi forsøger også at ændre lovgivningen. Morten Friis Jørgensen: Det er pragtfuldt med de 11 punkter. Det siges, at punkt 6 er ligeværdigt med de andre punkter, men hvordan går det?. Jeg har siddet i kosteskabet til en del overenskomstforhandlinger og har gentagne oplevet, at freelancernes krav er fjernet undervejs. Freelancerne bliver stedmoderligt behandlet. Det er underligt at være med i en faglig organisation, hvor man ikke kunne drømme om, at nogle medlemmer ikke er dækket af en overenskomst, mens andre bare ryger ud over bordkanten. Hvordan sikrer vi, at freelancerne bliver taget med ind og nævnt i disse overenskomster. Vi bliver klemt mere og mere af alle mulige, som ikke er medlem af forbundet.

8 Helle Jørgensen: Jeg har det svært med den strategi. Vi skal naturligvis have en ramme, og kan åbenbart ikke forpligte forbundsledelsen på noget som helst. Men vi kan forpligte FreelanceGruppens bestyrelse til at kræve hurtig handling. Jeg tror ikke på kollektive aftaler, bortset fra O- aftalen. De fleste vil gerne fællesskabet, men jeg synes ikke, at en dårlig aftale er bedre end ingen aftale. 47 % af vores medlemmer har ifølge en undersøgelse slet ikke brug DJ til at sikre deres økonomiske vilkår. Fagforeninger er ikke længere, som det var. Vi må indrette os til dagens og fremtidens behov. Hanne Fokdal Barnekow: Vi skal gribe den bold, der er kastet ud og komme med forslag til løsninger. Vi skal sikre, at forbundsledelsen lytter, selv om det koster penge. Iben Danielsen: Det er bestyrelsens opgave at give strategien ben at gå på. Men først skal rammerne på plads, så starter det spændende arbejde. Arbejdsprogrammet med den tilføjede pind om safety- bidraget blev herefter godkendt enstemmigt. Støtteerklæring: Lars Rugaard fremlagde følgende forslag: Vi protesterer mod, at regeringspartierne på trods af deres tidligere afstandtagen fra VK- regeringens forslag til en ny offentlighedslov nu vil gennemføre loven, og at den end ikke vil give adgang for kritisk belysning af lovforslagets gennem en offentlig høring. Forslagets indskrænkning af adgangen til at kontrollere ministres politiske styring af forvaltningen rummer en alvorlig fare for, at det magtmisbrug, som pressen har kunnet afsløre, fremover vil kunne foregå uden mulighed for afsløring. Vi opfordrer derfor alle medier og mediefolk til at tage skarp afstand fra gennemførelsen af denne form for udemokratisk ministerbeskyttelse og til at arbejde for, at vælgerne forstå, hvad der er på spil. Forslaget blev vedtaget 7. Budget for FreelanceGruppen 2013, herunder fastsættelse af kontingent Mikael Hjuler fremlagde forslaget, der viser en stigning i kontingenter til med uændret kontingent. Heraf går kr. mere til fagligt frikøb (prisstigning) og kr. til en video- server (Videon). Hvis der skal betales kr. til Safety- fonden udløser det underskud på kr. Alternativet er at hæve kontingentet fra 75 til 100 kr. pr. måned. FreelanceGruppen har ca kontingentbetalende medlemmer ud af ca idet ledige og pensionister er fritaget for at betale. Gert Nielsen: Jeg synes at udgiften til hjemmesiden er for dyr. Må kunne spares noget, sammenlignet med andre grupper. Jens Wejsmark: FreelanceGruppen har ansat mig som webredaktør. Jeg får betalt tabt arbejdsfortjeneste, svarende til en timeløn på 200 kr. Det tager halvanden dag om ugen. Teknisk vedligeholdelse varetages af Jens Tønnesen som er webmaster. Mikael Hjuler: 75 % af Jens Tønnesens honorar er support til medlemmer, der ikke kan få tingene til at virke fx mailadresser. Han gør det billigt. Gert Nielsen: Jeg synes, at udgiften til hjemmesiden er for stor i forhold til udbyttet. Ida Sønderby Rostgaard: Jeg synes ikke, vi skal sætte kontingentet op. Vi skal tro på, vi vinder kampen på delegeretmødet. Lars Lindskov: Vi kan ikke ændre kontingentet i dag. Det kræver at forslaget er stillet 14 dage før generalforsamlingen.

9 Budgettet blev herefter vedtaget med uændret kontingent. 7a. Budget for FrelanceGruppens Barselsfond, herunder fastsættelse af ydelser. Mikael Hjuler foreslog uændret kontingent trods sidste års underskud i fonden. Bestyrelsen foreslog, at der fra kan udbetales et beløb på 125 kr. pr dag i maks. 28 uger hvilket giver beløb på 875 kr. pr uge og hvis alle 28 uger bruges et beløb på Kr. Udbetalingerne følger fondens vedtægter. Det blev godkendt. 8. Valg af formand: Iben Danielsen blev genvalgt uden modkandidat. 9. Valg af bestyrelse og suppleanter Der var genvalg af Hanne Fokdal med 49 stemmer, Jens Rossen med 45 stemmer, Helene Bagger med 44 stemmer og Sus Falch med 43 stemmer. John Lykkegård blev nyvalgt med 20 stemmer som afløser for Elon Cohn, der ikke ønskede at fortsætte. Som suppleanter blev valgt: 1. Marianne Bækbøl (35) 2. Gert Nielsen (28) 3. Marlene Grøftehauge (21) Uden for dagsordenen gjorde Malin Wahlstedt, nordisk freelance koordinator, opmærksom på Nordisk freelance seminar, som i år finder sted i Finland juni. Tema et er Beyond Borders med fokus på Rusland. Hun gjorde også opmærksom på den fællesnordiske ophavsretskampagne 23. april, der baseres på viral markedsføring på sociale medier. DJs næstformand Lars Werge ønskede Iben Danielsen tillykke med genvalget som formand. Tak for samarbejdet både med dig og bestyrelsen. Tak for jeres medvirken til freelancestrategien. Ikke alle er enige i alt, men jeg er sikker på, det er starten på noget, der bliver rigtig godt. Peter Tornvig takkede bestyrelsen for samarbejdet på mange forskellige planer. Det er fantastisk, hvad vi har nået på kort tid. Vi har ikke kun arbejdet for freelancere men for alle medlemmer. Vi er forbundne kar. Helheden er forvaltet godt, bl.a. i freelanceudvalget. Hvad angår ophavsretsmidler, så har EU fået øje på, at ikke alle ophavsretspenge handler hos de rigtige. Derfor kommer der et nyt direktiv med udgangspunkt i musikbranchen, hvor alt er registreret. Det betyder et farvel til de kollektive midler, selv om DJ har kæmpet imod. Vi har ikke mulighed for at registrere alt. Det vil kræve voldsom administration. Men vi skal selvfølgelig gøre mest muligt for at pengene havner hos de rigtige ophavsmand. Vi skal vænne os til en tid, hvor vi skal gøre det på en anden måde. Det kan betyde, at vi selv skal betale mere for at deltage i vores kurser. Mange rettighedshavere har haft gavn af pengene hidtil. Der er ofte ikke kreditering af billeder, der anvendes digitalt. Husk derfor at sætte navn på. Ellers forsvinder pengene. 10. valg af revisorer og suppleanter: Der var genvalg af Mogens Laier og nyvalg af Jens Utoft, der i perioden var indtrådt som suppleant for Carsten Tolbøll. Karin Bech blev valgt som ny suppleant.

10 11. Valg af fanebærer Jens Rossen og Gunvor Bjerre blev valgt 12: valg af politiske revisorer: Lars Rugaard og Pernille Nørgaard blev valgt 13. Valg af delegerede 45 havde på forhånd meldt sig som kandidater til at være delegerede på Dansk Journalistforbunds delegeretmøde. Yderligere 7 meldte sig på generalforsamlingen, som herefter godkendte de 52 plus 1 suppleant. Der kunne vælges Eventuelt Gunvor Bjerre gjorde opmærksom på sit og Ingrid Pedersens initiativ til at etablere en service for udenlandske kolleger, hvor freelancere tilbyder gratis overnatning hos hinanden, inklusive introduktion til det lokale journalistmiljjø. (sofa til kollega) Generalforsamlingen blev afsluttet med præsentation af en lille film om ophavsret, som skal anvendes i forbindelse med den fællesnordiske dag om ophavsret 23. april. Den er lavet af Spild af tid, som er medlemmer af FreelanceGruppen. Jens Utoft referent Kirstine Baloti dirigent

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28.september2011kl.10 17 Gl.Strand46 LilleHB Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Tema 1.1. O-aftale Referat Mødt var: Helene Bagger, Hanne Fokdal Barnekow,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 2. februar 2015 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Webredaktionsmøde fra kl. 9-10 samme sted.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 2. februar 2015 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Webredaktionsmøde fra kl. 9-10 samme sted. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 2. februar 2015 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Webredaktionsmøde fra kl. 9-10 samme sted. Dagsorden Mødt: Referat Sus Falch, Morten Bergholt, Vagn

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. Dagsorden Referat Deltagelse: Mødt: John Lykkegaard, Hanne F. Barnekow,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde d. 27. september 2012 kl hos Helene Bagger, Overdrevet 24, 8382 Hinnerup

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde d. 27. september 2012 kl hos Helene Bagger, Overdrevet 24, 8382 Hinnerup FreelanceGruppen bestyrelsesmøde d. 27. september 2012 kl. 10-16 hos Helene Bagger, Overdrevet 24, 8382 Hinnerup Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Iben Danielsen og

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat Arbejdermuseet, København - 13. marts 2014 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Tema: Bilagene A.1. til A.14. Herunder orientering fra medlemmer i diverse udvalg og HB, der kan inspirere til dette punkt.

Tema: Bilagene A.1. til A.14. Herunder orientering fra medlemmer i diverse udvalg og HB, der kan inspirere til dette punkt. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde DFDS Oslo-færgen, Dampfærgevej 30 kl. 13:30-19:00 Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Iben Danielsen byder velkommen og orienterer

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 27. november 2015 Mødelokalet, Gammel Strand

Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 27. november 2015 Mødelokalet, Gammel Strand Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 27. november 2015 Mødelokalet, Gammel Strand Dagsorden Deltagelse: Referat fra seneste møde Godkendelse af dagsorden Beslutningspunkt B1, bilag B1a, B1b, B1c, B1d,

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde torsdag d. 10. kl og fredag d. 11. april kl

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde torsdag d. 10. kl og fredag d. 11. april kl FreelanceGruppen bestyrelsesmøde torsdag d. 10. kl. 10.00-17.00 og fredag d. 11. april kl. 9.30-16. Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Referat Mødt: Hanne Fokdal Barnekow

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 Ejerlavet for delområde I- J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 07-05- 2014 http://www.kildebjerg.net brian@24t.dk

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

2. Valg af referent Gordon Vahle blev valgt som referent. Majbritt Lund og Niels Bjørn Pedersen meldte sig som stemmetællere.

2. Valg af referent Gordon Vahle blev valgt som referent. Majbritt Lund og Niels Bjørn Pedersen meldte sig som stemmetællere. Referat af ordinær generalforsamling i FreelanceGruppen, specialgruppe i Dansk Journalistforbund. Lørdag 26. februar 2011 kl. 14:00 Comwell Kellers Park i Brejning, 7080 Børkop Dagsorden i følge vedtægterne:

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016 Velkommen ved formand Jens Christian. Foreslår Metta Frost som dirigent. Ingen indsigelser. - Metta Frost er

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af Landsmøde den 16. april 2016

Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Pkt. 1 Birgit von der Recke blev valgt til dirigent. Jeanne Bau-Madsen var referent. Stemmetællere: Annam al- Hayali og Ulla Lunde Hansen Dirigenten konstaterede,

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015

REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015 REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015 Efter spisningen indledte lokalformanden Hans Jeppsen årsmødet med henvise til dagsordenen for årsmødet, og gik straks til Dagsordenens

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011 Pkt. 1 valg af dirigent/referent: Ole Halkiær Jørgensen, HK 355, valgt som dirigent. Maya Lykke Nielsen, bestyrelsen, valgt som referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

13. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d.

13. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d. VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Beslutningsreferat af den ordinære generalforsamling i Århus Lærerforening fredag den 16. marts 2012

Beslutningsreferat af den ordinære generalforsamling i Århus Lærerforening fredag den 16. marts 2012 Beslutningsreferat af den ordinære generalforsamling i Århus Lærerforening fredag den 16. marts 2012 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2a. Vedtagelse af forretningsorden. 2b. Valg af referent. 2c. Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere