Samtidig kan det oplyses, at Kommissionen har forespurgt FSR, hvorvidt den hollandske uddannelse som statsautoriseret revisor modsvarer den danske.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samtidig kan det oplyses, at Kommissionen har forespurgt FSR, hvorvidt den hollandske uddannelse som statsautoriseret revisor modsvarer den danske."

Transkript

1 Kendelse af 24. april Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde ikke overholdt afgørelsesfristen på 4 måneder i forbindelse med afgørelse af en sag om gensidig anerkendelse af hollandsk revisor. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde ikke, som krævet i direktivet om gensidig anerkendelse, oplyst klageren om, hvad det var for forskelle, der var mellem hans uddannelse i Holland og den danske uddannelse, og som havde ført til krav om egnethedsprøve for at blive autoriseret i Danmark. 3. Sagen hjemvist. artikel 1, 3, 4 og 8 i Rådets direktiv 89/48/EØF (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen og Jan Uffe Rasmussen) K har ved skrivelse af 7. juni 2000 klaget over, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i skrivelse af 12. maj 2000 ikke har villet anerkende hans hollandske uddannelse som værende tilstrækkelig til at kunne beskikkes som statsautoriseret revisor, jf. 2 i lov om statsautoriserede revisorer, ikke har overholdt fristen i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 89/48/EØF for behandling af hans ansøgning om beskikkelse som statsautoriseret revisor og ikke har begrundet sin afgørelse, som krævet efter samme bestemmelse. Sagens omstændigheder: K, der er hollandsk statsborger, ansøgte den 9. juni 1999 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om beskikkelse som statsautoriseret revisor. Som bilag til ansøgningen var vedlagt forskelligt materiale til brug for Erhvervs- og Selskabsstyrelsens behandling af ansøgningen, herunder hans autorisation som revisor i Holland og eksamensbevis fra universitetet i Amsterdam. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bekræftede ansøgningens modtagelse ved skrivelse af 21. juni 1999 samtidigt med, at styrelsen opkrævede det fastsatte gebyr på 500 kr. for behandlingen af ansøgningen. Efter at klageren havde betalt gebyret sendte styrelsen den 29. juni 1999 ansøgningen til høring i Revisorkommissionen. Ved skrivelse af 20. september 1999 skrev Revisorkommissionen tilbage til Erhvervsog Selskabsstyrelsen: "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ved skrivelse af 29. juni 1999 forespurgt Revisorkommissionen, hvorvidt der kan ske anerkendelse af en hollandsk uddannelse som statsautoriseret revisor. Revisorkommissionen vedlægger til orientering Revisorkommissionens vejledning, hvoraf det fremgår, at der skal aflægges en af Revisorkommissionen udarbejdet prøve for at få anerkendt en hollandsk uddannelse som statsautoriseret revisor. Samtidig kan det oplyses, at Kommissionen har forespurgt FSR, hvorvidt den hollandske uddannelse som statsautoriseret revisor modsvarer den danske." Ved skrivelse af 30. september 1999 orienterede Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klageren om Revisorkommissionens svar. Den 11. oktober 1999 meddelte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klageren, at hans ansøgning ville blive behandlet på et møde i Revisorkommissionen den 1. november Efter mødet i Revisorkommissionen skrev Revisorkommissionen den 15. november 1999 til Erhvervs- og

2 Selskabsstyrelsen, at Revisorkommissionen ikke på det foreliggende grundlag kunne vurdere, hvorvidt klageren kunne autoriseres på baggrund af sin hollandske uddannelse. Revisorkommissionen anmodede desuden om, at "der indhentes yderligere oplysninger fra ansøger, som beskriver indholdet af ansøgers uddannelse nærmere, herunder hvilke kurser og eksamener ansøger har deltaget i. Ansøger bedes oplyse, hvad der kræves for at blive optaget i det hollandske register for statsautoriserede revisorer (NIVRA). Endvidere skal Revisorkommissionen anmode om, at ansøgers eksamenspapirer sendes til Handelshøjskolen med henblik på at få vurderet, hvorvidt ansøger har en eksamen, som svarer til en statsautoriseret revisors eksamen." Den 17. november 1999 sendte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen en afskrift af Revisorkommissionens skrivelse til klageren og oplyste samtidig, at hans papirer var oversendt til Handelshøjskolen til vurdering. Endvidere bad Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klageren om at indsende de oplysninger m.v. som Revisorkommissionen havde bedt om. Ved skrivelse af 30. december 1999, der var stilet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, att.: Revisorkommissionen, kommenterede klageren behandlingen af hans ansøgning således: " Jeg forstår, at en ansøgning om anerkendelse kræver en nøjagtig vurdering, men jeg som ansøger forventer selvfølgelig en professionel gennemgang af ansøgningen. Efter 7 måneders vurdering baseret på det allerede fremsendte materiale burde revisorkommissionen være i stand til at konkludere at min hollandske uddannelse kan ligestilles med den i 1, stk. 2, nr. 4 og 5, omhandlede uddannelse, og se, at jeg i øvrigt opfylder betingelserne i 1, stk. 2, jf. stk. 3. Udover at jeg opfylder disse krav, har jeg som omtalt i det allerede fremsendte materiale, desuden også læst CMA-erhvervsret og -skatteret på Aalborg universitet. Men for revisorkommissionens skyld fremsender jeg yderligere information, omhandlende oplysninger vedrørende fag, jeg har fulgt i Holland (på hollandsk) og to brochurer fra NIVRA (på engelsk, "The Register Accountants Act" og "Requirements for qualification"). Baseret på ovenstående ser jeg, ligesom NIVRA, således ingen grund til en yderligere udsættelse af vurderingen og går ud fra at revisorkommissionen er enig med mig i dette. Jeg vil til sidst gøre revisorkommissionen opmærksom på, at jeg har informeret NIVRA om revisorkommissionens handlingsmåde og hvis revisor-kommissionen ikke beslutter sig endeligt vil NIVRA gerne træde i kontakt med revisorkommissionen." Ved skrivelse af 24. januar 2000 udtalte Revisorkommissionen efter et møde den 10. januar 2000 over for

3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: "Revisorkommissionen skal meddele, at kommissionen er indstillet på at afholde en egnethedsprøve for K. Egnethedsprøven skal prøve ansøgers viden om specielt de særlige danske forhold, der gør sig gældende, jf. Revisorkommissionens vejledning om egnethedsprøver i forbindelse med gensidig anerkendelse af eksamensbeviser. Forinden kommissionen tilrettelægger en egnethedsprøve bedes det oplyst, hvorvidt K ønsker at aflægge egnethedsprøve." Herefter meddelte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klageren den 2. februar 2000: "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har nu færdigbehandlet Deres sag, der senest har været drøftet på et møde i Revisorkommissionen den 10. januar Det skal herefter meddeles, at man ikke fuldt ud har kunnet anerkende Deres uddannelse som baggrund for udøvelse af erhvervet som statsautoriseret revisor i Danmark. Dette skyldes, at man kan konstatere forskelle mellem den danske beskikkelsesgivende uddannelse og Deres uddannelse. De bedes herefter oplyse, hvorvidt De ønsker at aflægge en egnethedsprøve, jf. art. 4b og art. 10 i direktiv 89/48/EØF. Revisorkommissionens udtalelse og vejledning om egnethedsprøve vedlægges i kopi. Såfremt De har spørgsmål i forbindelse hermed kan De rette henvendelse til Revisorkommissionen v. fuldmægtig " Efter at klageren på ny havde henvendt sig til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en skrivelse af 5. marts 2000, traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 12. maj 2000 i form af en fællesskrivelse til klageren fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Revisorkommissionen: "Anerkendelse af hollandsk uddannelse som statsautoriseret revisor - gensidig anerkendelse / Direktiv 89/48/EØF. Under henvisning til Deres brev af 5. marts 2000 skal Revisorkommissionen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bemærke følgende: For så vidt angår Deres bemærkninger om den langstrakte sagsbehandlingstid, skal Revisorkommissionen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen beklage, at sagen har trukket i langdrag. Ikke desto mindre må det konstateres, at sagsbehandlingen har overholdt de formelle krav, der er fastlagt i direktiv 89/48/EØF. Herefter skal den kompetente myndighed - i dette tilfælde Erhvervs- og Selskabsstyrelsen - som har fået forelagt Deres ansøgning om gensidig anerkendelse, træffe en afgørelse i løbet af højst 4 måneder regnet

4 fra det tidspunkt, hvor De har indleveret alle de dokumenter, som er nødvendige for at vurdere Deres ansøgning om anerkendelse. I Danmark findes der to lovregulerede revisorerhverv henholdsvis statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer, og det var derfor afgørende for vurderingen af Deres ansøgning at få fastslået, hvilket af disse revisorerhverv Deres hollandske revisoruddannelse svarer til, herunder NIVRAmedlemsskabets betydning. Revisorkommissionen forsøgte selv forgæves at fremskaffe disse oplysninger, men måtte imidlertid opgive, hvorfor De blev anmodet om at fremskaffe yderligere oplysninger ved brev af 17. november Dette er årsagen til det lange sagsforløb. Revisor-kommissionen modtog oplysningerne fra Dem den 30. december 1999, og herefter blev styrelsens afgørelse meddelt Dem ved brev af 2. februar måneders fristen er således overholdt. Derudover rejser De spørgsmål om, hvorfor De er blevet pålagt at aflægge en egnethedsprøve, ligesom De påpeger, at der mangler en begrundet redegørelse herfor. Som yderligere begrundelse for Revisorkommissionens krav om aflæggelse af en egnethedsprøve kan følgende oplyses: Revisorkommissionen har konstateret, at ud over Deres hollandske akademiske baggrund, har De aflagt prøver under Åben Uddannelse på Aalborg Universitet i såvel erhvervsret som skatteret, hvor dog kun erhvervsret er bestået. Det er imidlertid Revisorkommissionens vurdering, at selvom De har bestået erhvervsret under Åben Uddannelse, skal De demonstrere evnen til at løse praktiske problemer i relation til de danske regler inden for dette emne. Egnethedsprøven er således tilrettelagt som en praktisk forekommende problemstilling, der indeholder elementer af forskellige emner, herunder erhvervsret. Det er Revisorkommissionens vurdering, at De i lighed med danske kandidater må demonstrere, at De også i praksis behersker bl.a. dette område. Revisorkommissionen finder, at dokumentation af evnen til at løse de arbejdsopgaver, der sædvanligt forekommer i en dansk statsautoriseret revisors virksomhed er en væsentlig faktor for at opnå autorisation som dansk revisor. Da der alene er dokumentation for Deres teoretiske kundskaber inden for en enkelt af de juridiske discipliner, der er relevante for revisorer, finder Revisorkommissionen det nødvendigt, at De aflægger en fuldstændig egnethedsprøve. For så vidt angår Deres ønske om at modtage en beskrivelse af prøven og pensum, kan det oplyses, at en sådan vejledning ikke er udarbejdet i Danmark. Prøven og dens indhold er beskrevet i den vejledning, der er fremsendt til Dem ved brev af 2. februar Med henblik på at kunne oplyse Dem nærmere om eventuel afholdelse af en egnethedsprøve er det nødvendigt, at De oplyser, hvorvidt De ønsker at aflægge egnethedsprøven. Endelig rejser De spørgsmål om klageadgang. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal i den anledning beklage, at der ikke var klagevejledning med i afgørelsen af 2. februar For at råde bod på denne mangel, kan klage over afgørelsen af 2. februar 2000 indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at nærværende afgørelse er meddelt Dem, jf. 3 og 5 i bekendtgørelse nr. 371 af 3. juni 1997 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt om klageadgang over visse afgørelser."

5 I klagen til ankenævnet af 7. juni 2000 har klageren blandt andet anført: " Gennemgangsfristen som nævnt i artikel 8, stk. 2. Gennemgangen af min sag har indtil videre taget mere end 11 måneder, hvilket jeg, under hensyntagen til at sagen ikke er kompliceret, og at reglerne i den eksisterende lovgivning er rimelig klare, ikke finder tilfredsstillende. Revisorkommissionen har begrundet sagsbehandlingstiden med manglende oplysninger fra min side, jvf. Revisorkommissionens brev af 15. november 1999 og brevet af 12. maj Det er stadigvæk min opfattelse, at jeg allerede ved indsendelsen af mit brev af 9. juni har afgivet fuldt tilstrækkelige oplysninger til at Revisorkommissionen vil være i stand til at vurdere min ansøgning, jf. EØFdirektiv 89/48 artikel og artikel 8 stk. 1. Det er derfor ikke tilfredsstillende, at Revisorkommissionen ikke har overholdt fristen på 4 måneder for behandlingen af ansøgningen, som fremgår af direktivets artikel 8, stk. 2. Grundlæggende er det min opfattelse, at direktivets artikel 2, stk. 3 forudsætter, at medlemsstaterne selv forestår indhentning af relevante oplysninger. Som det fremgår af min skrivelse dateret 5. marts, er det uforståeligt for mig, at Revisorkommissionen ikke selv har kunnet nå frem til de nødvendige oplysninger, hvilket de endnu engang fremhæver i skrivelse af 12. maj Skrivelsen af 12. maj fra Revisorkommissionen ændrer således ikke mit synspunkt på denne side af sagen. Med en smule proaktivitet fra Revisorkommissionens side kunne sagen uden problemer have været afgjort indenfor tidsfristen på 4 måneder. Derudover undrer det mig, at Revisorkommissionen kan færdigbehandle en sag, hvori de selv anfører, at de har brug for en vurdering fra Handelshøjskolen, jvf. brev af 17. november, uden at de modtog en sådan vurdering inden 2. februar. Men som tidligere nævnt, har jeg allerede i min første skrivelse vedlagt bevis for min hollandske beskikkelse, hvilket direktivet kræver. Jeg vil gerne anmode ankenævnet om at tage stilling til min klage omkring Revisorkommissionens manglende overholdelse af den i direktivet anførte tidsfrist. Begrundet beslutning i henhold til artikel 8, stk. 2. I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens skrivelse af 2. februar 2000 anføres: " at man ikke fuldt ud har kunnet anerkende Deres uddannelse som baggrund for udøvelse af erhvervet som statsautoriseret revisor i Danmark. Dette skyldes, at man kan konstateret forskelle mellem den danske beskikkelsesgivende uddannelse og deres uddannelse". Der vil altid være forskelle i større eller mindre omfang mellem medlemslandenes uddannelsessystemer (ligesom cand.merc.aud. uddannelsen internt i Danmark indeholder lokale variationer). Disse forskelle skal dog være af en vis betydning for, at de kan danne baggrund for en afvisning af retskravet på gensidig

6 anerkendelse af adgangen til at udøve de pågældende regulerede erhverv, som direktivet omhandler. Kommissionen undlader at påpege disse væsentlige forskelle i deres skrivelse af 2. februar og endnu en gang i skrivelsen af 12. maj. I direktivets artikel 8 stk. 2 står der: " resultatet skal meddeles ved en begrundet beslutning truffet af værtslandets kompetente myndighed senest fire måneder efter " Det er klart, at afvisningen af min anmodning fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke er en begrundet beslutning i sædvanlig forvaltningsretlig forstand, heller ikke efter skrivelsen af 12. maj. Der er meddelt en beslutning uden en tilhørende redegørelse. Det skyldes måske, at Revisorkommissionen ikke modtog vurderingen fra Handelshøjskolen inden 2. februar, jvf. brev af 17. november, men så burde Revisorkommissionen, efter min mening, finde en anden måde at vurdere de mulige forskelle mellem de hollandske og de danske uddannelseskrav og komme med en begrundet beslutning. Jeg anmoder Ankenævnet på grundlag af foreliggende samt medsendte dokumenter at tage stilling til min klage om, at Revisorkommissionen ikke har givet mig den begrundelse, som direktivet kræver. Egnethedsprøve/væsentlige faglige forskelle I det tidligere refererede brev af 2. februar 2000 hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddeler, at Revisorkommissionen har besluttet, at jeg skal aflægge en egnethedsprøve, er afgørelsen begrundet i, at " man kan konstatere forskelle mellem den danske beskikkelsesgivende uddannelse og Deres uddannelse". Artikel 1 stk g af direktivet omhandler forskelle i faglige kvalifikationer og anfører at "Med henblik på denne kontrol opstiller de kompetente myndigheder en liste over de fag, der på grundlag af en sammenligning mellem den uddannelse, der kræves i den pågældende medlemsstat, og den uddannelse, som ansøgeren har fået, ikke er omfattet af eksamensbeviset eller det eller de kvalifikationsbeviser, som ansøgeren fremlægger." I artikel 4b af direktivet 89/48/EØF står der: " eller består en egnethedsprøve: - når den uddannelse, han i henhold til artikel 3, litra a) og b), har fået, omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det eksamensbevis, som er foreskrevet i værtslandet, eller - når det lovregulerede erhverv - i det tilfælde, der er nævnt i artikel 3, litra a) i værtslandet omfatter en eller flere former for lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed, der ikke forekommer i det lovregulerede erhverv i oprindelseslandet eller det land, som ansøgeren kommer fra, og denne forskel er karakteriseret ved en særlig uddannelse, som kræves i værtslandet, og som omfatter fag, der er væsensforskellige fra de fag, der er omfattet af det af ansøgeren fremlagte eksamensbevis.." (mine fremhævelser). Der kan således alene være tale om en egnethedsprøve, såfremt der er væsentlige forskelle mellem de to stater. I skrivelsen af 2. februar 2000 omtales alene "forskelle", hvilket ikke i sig selv er et kvalificeret grundlag for krav om en egnethedsprøve. Som tidligere nævnt vil der altid være tale om forskelle mellem Holland og Danmark. Spørgsmålet er: Er forskellene væsentlige? Og med hvilken begrundelse? Som omtalt før undrer det mig, at Revisorkommissionen kan komme til denne konklusion uden at have fået

7 vurderingen fra Handelshøjskolen; den instans som Revisorkommissionen har brugt som ekspert på området. Som yderligere begrundelse skriver Revisorkommissionen i brevet af 12. maj, at " dokumentationen af evnen til at løse de arbejdsopgaver, der sædvanligt forekommer i en dansk statsautoriseret revisors virksomhed er en væsentlig faktor for at opnå autorisation som dansk revisor". Det er en selvfølge, at samme betingelse gælder, hvis en person vil opnå autorisation som hollandsk revisor (registeraccountant) i Holland. En person i Holland skal ligeledes dokumentere evnen til at løse de arbejdsopgaver, der sædvanligt forekommer i en hollandsk registeraccountants virksomhed. Men det er heller ikke spørgsmålet. Spørgsmålet er, hvorvidt de arbejdsopgaver afviger væsentlige fra hinanden. Ifølge direktivet skulle afvigelserne være væsentligt forskellige. Direktivet taler derved om fag, ikke arbejdsopgaver. Hvis ikke forskellene er væsentlige bortfalder muligheden for at afholde egnethedsprøve En identifikation af på hvilke områder arbejdsopgaverne og/eller uddannelsen er væsentlig forskellige, har jeg indtil videre ikke fået. Som følge heraf samt som følge af, at det er min opfattelse, at forskellene ikke er væsentlige, anmoder jeg Ankenævnet om at tage stilling til følgende klage: Hvordan kan Revisorkommissionen nægte mig beskikkelse som revisor uden at vide eller fortælle mig, om der er tale om væsentlige forskelle mellem arbejdsopgaverne eller uddannelsen med hensyn til de krav, der gælder til at opnå autorisation som revisor. Indhold af egnethedsprøve I artikel 1 stk. g af direktivet står der blandt andet: "Ved egnethedsprøven skal der tages hensyn til det forhold, at ansøgeren i oprindelseslandet eller det land, han kommer fra, er en kvalificeret fagmand". Revisorkommissionen har, efter min mening, ikke taget stilling til denne artikel, eftersom kommissionen indtil videre ikke har taget hensyn til, at jeg er en kvalificeret fagmand, i den afgørelse jeg har modtaget. I skrivelsen af 12. maj skriver Revisorkommissionen, at jeg ".. i lighed med danske kandidater må demonstrere, at De også i praksis behersker " Det er min vurdering, at en dansk kandidat i Danmark bliver betragtet som fagmand, efter han eller hun har bestået prøven, beviset for fagmandskabet er netop titlen statsautoriseret revisor. På den baggrund kan der ikke være tale om lighed med danske kandidater. Jeg er en kvalificeret fagmand. Jeg vil gerne anmode Ankenævnet om at tage stilling til min klage gående på, at Revisorkommissionen gennem hele processen ikke har betragtet mig som fagmand. I skrivelsen af 12. maj 2000 skriver Revisorkommissionen, at jeg skal aflægge en fuldstændig egnethedsprøve, hvilket jeg ikke vurderer som korrekt, da det er min opfattelse, at der ikke eksisterer væsentlige forskelle mellem Holland og Danmark i de fag (og arbejdsopgaver), som er væsentlige for udøvelse af revisorerhvervet. Jeg vil anmode ankenævnet om at tage stilling til ovenstående klage. Kopi af sagens dokumenter vedlægges. Opsummering

8 I skrivelsen fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen dateret d. 2. februar 2000 bliver jeg spurgt om, hvorvidt jeg vil aflægge en egnethedsprøve. Jeg har meddelt, at jeg ikke ønsker at aflægge en egnethedsprøve uden, at jeg forud har modtaget en begrundet afgørelse, hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har taget stilling til på hvilke fagområder, der eksisterer kvalificerede forskelle. Jeg ønskede en detaljeret beskrivelse af indholdet af prøven, og en afgrænsning som tager udgangspunkt i direktivets forudsætning om anerkendelse af de dele af min uddannelse, som ikke er væsentligt afvigende fra danske krav. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens skrivelse dateret d. 12. maj 2000 har ikke ændret min opfattelse med hensyn til aflæggelsen af egnethedsprøven. Revisorkommissionen kan ikke uden en begrundet redegørelse for væsentlige uddannelsesmæssige forskelle mellem de to medlemslande gøre en anerkendelse af min adgang til at opnå beskikkelse som statsautoriseret revisor afhængig af én eller flere egnethedsprøver. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens svar af 2. februar og af 12. maj er ikke en gyldig forvaltningsakt, da den i sit indhold strider mod formkravet om begrundelse. Derudover har Revisorkommissionen ikke overholdt tidsfristen på 4 måneder, som direktivet kræver, og Revisorkommissionen har gennem hele processen startende den 9. juni 1999 ikke betragtet mig som kvalificeret fagmand. " I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 27. juli 2000 udtalt: "I brev af 3. juli j. nr har Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn på baggrund af en klage fra K over, at denne er blevet nægtet beskikkelse som statsautoriseret revisor på basis af hans nuværende samlede erhvervskompetence, anmodet om Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bemærkninger til sagen. Udtalelse: Klageren har i medfør af bestemmelserne i Rådets direktiv 89/48/EØF om indførelse af en ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af mindst tre års varighed (dir. 89/48) søgt om at få sin hollandske uddannelse som registeraccountant anerkendt som tilstrækkelig til at opnå beskikkelse som statsautoriseret revisor. Styrelsen har ved sin vurdering af sagen lagt vægt på, at den hollandske uddannelse ikke giver kendskab til dansk lovgivning, administrativ praksis og domstolsafgørelser, som er et væsentligt krav for at opnå autorisation som statsautoriseret revisor i Danmark. Der består derfor sådanne væsentlige forskelle, som omhandlet i art. 4, stk. 1, litra b, i dir. 89/48, mellem den i Holland erhvervede uddannelse og den danske uddannelse, at det er berettiget at stille krav om, at klager omfattes af direktivets kompensationsmekanismer. Det forhold, at klager har gennemgået erhvervsret og skatteret ved Aalborg Universitet ændrer efter styrelsens opfattelse ikke herpå, ligesom den erhvervserfaring, der er opnået gennem ansættelsesperioden i Holland, ikke kan udligne de væsentlige forskelle, der består mellem

9 hollandsk og dansk lovgivning. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastholder derfor sin afgørelse af 2. februar 2000, om at klageren ikke umiddelbart kan opnå autorisation som statsautoriseret revisor, men skal aflægge en egnethedsprøve, jf. art 4, stk. 1, litra b, 2. afsnit, 2. pkt., i dir. 89/48. Sagens retlige omstændigheder: Reglerne om beskikkelse til statsautoriseret revisor findes i 1 og 2 i lovbekendtgørelse nr. 501 af 30. juni 1998 med senere ændringer. 1 beskriver de regler, der giver ret til opnåelse af beskikkelse, og 2 giver mulighed for opnåelse af beskikkelse for personer, som godtgør i udlandet at have fået en uddannelse, der kan ligestilles med den i 1 omhandlede. Rådets direktiv af 21. december 1988 om indførelse af en generel ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af mindst tre års varighed (89/48/EØF) angiver i art. 3 og 4 betingelserne for, at en EU- statsborger, som har gennemgået en videregående uddannelse af mindst tre års varighed i sit hjemland, og som dér har opnået tilladelse til at udøve et bestemt erhverv, ligeledes skal kunne opnå tilladelse til at udøve det samme erhverv i en anden medlemsstat, selvom erhvervet her er lovreguleret. Er der væsentlige forskelle enten i indholdet (fag eller discipliner) af uddannelserne, eller i de aktiviteter, der er indeholdt i det lovregulerede erhverv i henholdsvis hjemlandet og værtslandet, kan værtslandet dog stille krav om, at ansøgeren skal gennemgå enten en prøvetid eller en egnethedsprøve. Dir. 89/48 er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 292 af 8. maj 1991, jf. lov nr. 291 af 8. maj Da det for udøvelsen af revisorerhvervet i Danmark er nødvendigt med nøje kendskab til national ret, og da national ret indgår som et væsentligt og fast element i en statsautoriseret revisors virksomhed, har Danmark benyttet sin ret til at foreskrive en egnethedsprøve, jf. art 4, stk. 1, litra b, 2. afsnit, 2. pkt. i dir. 89/48. Revisorkommissionen har den 20. december 1991 udstedt Vejledning om egnethedsprøver i forbindelse med gensidig anerkendelse af eksamensbeviser. EF-direktiv 89/48/EØF. Nedenfor gennemgås de enkelte klagepunkter punkt for punkt: 1. Gennemgangsfristen som nævnt i direktivets art. 8, stk. 2: Dir. 89/48 foreskriver i art. 8, stk. 2, at Behandlingen af en ansøgning om tilladelse til at udøve et lovreguleret erhverv skal afsluttes så hurtigt som muligt, og resultatet skal meddeles ved en begrundet beslutning truffet af værtslandets kompetente myndighed senest fire måneder efter, at samtlige akter vedrørende den pågældende er fremlagt. Beslutningen eller manglende beslutning kan appelleres i henhold til nationale retsregler.

10 Som det fremgår af sagsfremstillingen blev ansøgningen, dateret den 9. juni 1999, behandlet på to møder i Revisorkommissionen i efteråret Første møde fandt sted den 30. august og andet møde den 1. november Kommissionen havde i den mellemliggende periode som nævnt forgæves forsøgt at skaffe sig yderligere oplysninger om den hollandske uddannelse. Ansøgeren blev under hele forløbet nøje underrettet om, på hvilket stade behandlingen af ansøgningen befandt sig, jf. det vedlagte bilag. Efter at have modtaget anmodning herom fra Revisorkommissionen, udbad Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sig ved skrivelse af 17. november 1999, yderligere oplysninger fra ansøger, og styrelsen modtog disse i skrivelse dateret den 30. december Ansøger modtog herefter styrelsens svar ved skrivelse af 2. februar Det er styrelsens opfattelse, at den i direktivet omhandlede 4-måneders frist først begynder at løbe fra den dato styrelsen modtog de omhandlede oplysninger, jf. ordene i direktiv 89/48 art. 8, stk. 2,. senest fire måneder efter, at samtlige akter vedrørende den pågældende er fremlagt. Hensigten med denne formulering er netop at give den kompetente myndighed mulighed for at foretage en sammenligning og vurdering af de to landes kompetencegivende uddannelsesforløb, samt i det omfang, det er muligt, at indsamle de hertil fornødne oplysninger. Som det fremgår af den faktuelle fremstilling, har Revisorkommissionen i den mellemliggende periode forgæves forsøgt at fremskaffe de fornødne oplysninger. På denne baggrund og under hensyn til beskrivelsen af det faktiske sagsforløb finder styrelsen, at direktivets 4-måneders frist er overholdt, idet samtlige akter vedrørende den pågældende først har været fremlagt efter modtagelsen af ansøgers svarskrivelse af 30. december Begrundet beslutning i henhold til art. 8, stk. 2: Af direktivets art. 4, stk. 1, litra b, fremgår det, at der skal være tale om væsentlige forskelle for at direktivets kompensationsmekanismer kan tages i anvendelse. Af direktivets art. 8, stk. 2, fremgår det bl.a., at resultatet af behandlingen af en ansøgning skal meddeles ved en begrundet beslutning. I styrelsens afgørelse af 2. februar 2000 siges det bl.a., at man ikke fuldt ud har kunnet anerkende Deres uddannelse som baggrund for udøvelse af erhvervet som statsautoriseret revisor i Danmark. Dette skyldes, at man kan konstatere forskelle mellem den danske beskikkelsesgivende uddannelse og Deres uddannelse. Som styrelsens skrivelse skriftligt er udformet, må det erkendes, at det i lyset af direktivets terminologi ikke tydeligt fremgår, at der er tale om væsentlige forskelle, og hvori disse forskelle består. Det fremgår dog af citatet fra Revisorkommissionens skrivelse bl.a., at Egnethedsprøven skal prøve ansøgers viden om specielt de særlige danske forhold, der gør sig gældende, jf. Revisorkommissionens vejledning om egnethedsprøver i forbindelse med gensidig anerkendelse af eksamensbeviser.

11 I skrivelse af 12. maj 2000 fra styrelsen og Revisorkommissionen har ansøger modtaget en uddybende begrundelse for, hvorfor han skal til egnethedsprøve, ligesom fristen for klageadgang til Erhvervsankenævnet fastsættes til at løbe fra skrivelsens meddelelsesdato. På denne baggrund finder styrelsen, at det forhold, at begrundelsen, som blev givet i skrivelse af 2. februar 2000, nok ikke fuldt ud har levet op til de krav, der stilles i direktivet herom, er af en sådan karakter, at det er uden betydning for beslutningens materielle indhold og gyldighed. 3. Egnethedsprøve/væsentlige faglige forskelle. 4. Indhold af egnethedsprøve: Det er et krav for at opnå beskikkelse som statsautoriseret revisor i Danmark, at man har bestået en særlig eksamen, jf. lovens 1, stk. 2, nr. 4, jf. 4. De nærmere regler for denne eksamen er fastsat i bekendtgørelse nr. 605 af 28. juni Revisoreksamen, som består af en skriftlig og en mundtlig del, og som aflægges for Revisorkommissionen, er opbygget, så den er i overensstemmelse med reglerne i Rådets ottende direktiv af 10. april 1984 om autorisation af personer, der skal foretage lovpligtig revision af regnskaber (84/253/EØF). Udover et teoretisk uddannelsesforløb forudsætter dette direktiv endvidere, at kandidater aflægger en af staten afholdt eller anerkendt faglig kvalifikationseksamen, der har til formål at sikre, at kandidaten kan anvende den teoretiske viden i praksis i revisionsarbejder. Udførelse af erhvervet som statsautoriseret revisor i Danmark forudsætter nøje kendskab til en række erhvervsretlige områder, herunder selskabsret, finansieringsret, insolvensret og familie- og arveret samt skatte- og skatteforvaltningsret. Revisor vil ikke kunne udøve sin virksomhed som revisor i overensstemmelse med 6a i Lov om Statsautoriserede Revisorer uden at have nøje kendskab til disse discipliner, og kendskabet til national ret indgår derfor som et fast element i den danske uddannelse såvel i den teoretiske del som i den beskikkelsesgivende revisoreksamen. Den hollandske uddannelse forudsætter i sagens natur ikke kendskab til danske erhvervsretlige discipliner, og der er derfor på dette område væsentlige forskelle mellem et hollandsk og et dansk autorisationsbevis, jf. art 4, stk. 1, litra b, i dir. 89/48. Betingelserne for at stille krav om de i art. 4 omhandlede kompensationsmekanismer er derfor opfyldt. I overensstemmelse med direktivets art. 4, stk. 1, litra b, 2. afsnit, 2. pkt., har man i Danmark valgt at foreskrive en egnethedsprøve, da det for udøvelsen af revisorerhvervet er nødvendigt med nøje kendskab til national ret, og da national ret indgår som et væsentligt og fast element i en statsautoriseret revisors virksomhed. Som anført i skrivelse af 12. maj 2000 er der alene dokumentation for klagers teoretiske kundskaber inden for en enkelt af de juridiske discipliner, der er relevante for revisorer. Klager vil derfor skulle dokumentere sit kendskab til dansk ret, administrativ praksis og domstolsafgørelser inden for de juridiske discipliner, der er relevante for revisorer, samt til lovkravene omkring god revisorskik.

12 Revisorkommissionen har den 20. december 1991 udstedt Vejledning om egnethedsprøver i forbindelse med gensidig anerkendelse af eksamensbeviser. Som det fremgår af vejledningen, der er tilsendt klager, er der ikke tale om en standardprøve, der tilbydes alle, der søger gensidig anerkendelse, men derimod om en individuel prøve, der netop udarbejdes under hensyntagen til ansøgers kvalifikationer som en kvalificeret fagmand. Der vil således ved udarbejdelsen af prøven blive taget højde for, at klager i kraft af sin hollandske autorisation opfylder kravene i Rådets ottende direktiv (84/253/EØF) om autorisation af personer, der skal foretage lovpligtig revision af regnskaber. Egnethedsprøven vil således koncentrere sig om de manglende discipliner. På denne baggrund fastholder styrelsen sin afgørelse af 2. februar 2000 om, at klager ikke umiddelbart kan opnå beskikkelse som statsautoriseret revisor, men skal aflægge en egnethedsprøve, jf. art. 4, stk. 1, litra b, i dir. 89/48". Klageren har ikke fremsat yderligere bemærkninger i sagen efter at være gjort bekendt med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens udtalelse. Ankenævnet udtaler: Rådets direktiv af 21. december 1998 om indførelse af en generel ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende uddannelser af mindst tre års varighed (89/48/EØF) er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 292 af 8. maj 1991, jf. lov nr. 291 af 8. maj Efter 3 i lov nr. 291 af 8. maj 1991, lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark for statsborgere i De Europæiske Fællesskaber m.v., er det den myndighed, der administrerer det pågældende lovregulerede erhverv, der påser, om betingelserne for udøvelse af erhvervet er opfyldt. I Danmark er det således Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der påser, om betingelserne er opfyldt, jfr. 2, stk. 1, i lov om statsautoriserede revisorer. Sagsbehandlingen Behandlingen af en ansøgning fra en EF-statsborger om at udøve et lovreguleret erhverv, skal ifølge direktivets artikel 8, stk. 2, "afsluttes så hurtigt som muligt, og resultatet skal meddeles ved en begrundet beslutning truffet af værtslandets kompetente myndighed senest fire måneder efter, at samtlige akter vedrørende den pågældende er fremlagt". Fristen på fire måneder har således skullet regnes fra det tidspunkt, hvor klageren har fremlagt de oplysninger, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har kunnet forlange, klageren selv fremskaffer vedrørende ham (den pågældende), så som kopi af klagerens beskikkelse fra den hollandske myndighed, kopi af eksamensbevis samt oplysninger om, hvilke fag klageren har gennemført. Oplysninger om lovgivningen i Holland, herunder om den lovgivning, der regulerer revisorerhvervet, og om de krav, der stilles i Holland for beskikkelse som revisor, påhviler det Erhvervs- og Selskabsstyrelsen selv at fremskaffe. Det fremgår af sagen, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen først den 3. januar 2000 modtog oplysninger fra klageren om, hvilke fag hans uddannelse omfattede.

13 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har således, jf. den citerede direktivbestemmelse, skullet afslutte sagen ved en begrundet beslutning senest 4 måneder efter den 3. januar Efter ankenævnets opfattelse indeholder Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 2. februar 2000 reelt ingen begrundelse for, hvorfor klagerens uddannelse ikke har kunnet anerkendes, men alene en oplysning om, at man har konstateret forskelle mellem den danske beskikkelsesgivende uddannelse og klagerens uddannelse. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har således ikke, som det må kræves til en begrundelse, oplyst klageren om, hvilke forskelle, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har konstateret, og hvorfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anser dem for så væsentlige, jf. direktivets artikel 4, stk. 1, litra b, 2. afsnit, at styrelsen har stillet krav om egnethedsprøve. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har derfor ikke, som krævet i direktivet, afsluttet sagen ved en begrundet beslutning senest fire måneder efter, at samtlige akter vedrørende den pågældende har været fremlagt, idet afgørelsen af 2. februar 2000 som nævnt ikke opfylder kravet om begrundelse, og idet bemærkes, at afgørelsen af 12. maj under alle omstændigheder er truffet efter 4 måneders fristens udløb. Egnethedsprøve Ankenævnet lægger til grund, hvilket heller ikke er bestridt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at den uddannelse, som klageren har opnået i Holland, kan danne grundlag for beskikkelse som statsautoriseret revisor i Danmark, jf. artikel 3, litra a, i Rådets direktiv 89/48/EØF. Efter artikel 3, litra a, kan den kompetente myndighed i værtslandet ikke nægte en EF-statsborger adgang til at udøve erhverv på samme vilkår, som dem der gælder for landets egne statsborgere, såfremt ansøgeren er i besiddelse af det eksamensbevis, som i en anden medlemsstat er foreskrevet som betingelse for adgang til der at udøve det samme erhverv, og som er opnået i en medlemsstat. Efter artikel 4, stk. 1, litra b, kan værtslandet dog kræve, at ansøgeren gennemgår en prøvetid, der ikke må overstige tre år, eller består en egnethedsprøve, hvis den uddannelse han har fået, omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det eksamensbevis, som er foreskrevet i værtslandet. Ved egnethedsprøve forstås, jfr. direktivets artikel 1, litra g, en kontrol udelukkende af ansøgerens faglige kundskaber. Til brug for denne kontrol, jfr. artikel 1, litra g, 2. afsnit, "opstiller de kompetente myndigheder en liste over de fag, der på grundlag af en sammenligning mellem den uddannelse, der kræves i den pågældende medlemsstat, og den uddannelse, som ansøgeren har fået, ikke er omfattet af eksamensbeviset eller det eller de kvalifikationsbeviser, som ansøgeren fremlægger". Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har derfor ved meddelelsen af afgørelsen om egnethedsprøve skullet oplyse klageren om, hvilke af de fag klageren har gennemført, styrelsen anser for væsentligt forskellige fra de danske, jfr. artikel 4, stk. 1, litra b, ligesom Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har skullet oplyse klageren om, hvilke fag eller kvalifikationer klageren i øvrigt mangler, jfr. artikel 1, litra g, 2. afsnit. Da Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hverken i afgørelsen af 2. februar 2000 eller i afgørelsen af 12. maj 2000

14 har oplyst klageren herom, ophæves styrelsens afgørelser, og sagen hjemvises til fortsat behandling i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det bemærkes, at Erhvervsankenævnet ikke herved har taget stilling til, om Revisorkommissionens vejledning af 20 december 1991 om egnethedsprøve kan anses for tilstrækkelig til at udgøre en foreskrivning af egnethedsprøve, jfr. direktivets artikel 4, stk. 1, sidste afsnit, 2. pkt.

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor.

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor. Kendelse af 11. april 2005. (J.nr. 03-226.941) Krav om bestået kvalifikationseksamen for optagelse i det danske register over registrerede revisorer Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 3,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.:

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.: Kendelse af 6. august 2009 (J.nr. 2008-0018314) Klager opfylder ikke kravene til teoretisk indsigt vedrørende ejendomsformidling. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1 og stk. 2, nr. 6. (Ingrid Henriksen,

Læs mere

Den 6. januar 2000 modtog styrelsen kopi af 6 fakturaer fra K og i løbet af januar modtog styrelsen tilbagemelding fra 5 af de 6 tilskrevne kunder.

Den 6. januar 2000 modtog styrelsen kopi af 6 fakturaer fra K og i løbet af januar modtog styrelsen tilbagemelding fra 5 af de 6 tilskrevne kunder. Kendelse af 25. oktober 2000. 00-88.932. Klageren pålagt tilbagebetaling af modtagne tilskud og udelukket fra hjemmeserviceordningen. Lov om hjemmeservice 6, stk. 2 og 7, stk. 1. (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2013 (J.nr. 2012-0032589) Revisor ikke

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

I en udtalelse af 10. januar 2002 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om sagens faktiske omstændigheder oplyst følgende:

I en udtalelse af 10. januar 2002 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om sagens faktiske omstændigheder oplyst følgende: Kendelse af 28. august 2002. 01-217.919. En skrivelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der angav at være en afgørelse, anset for at være en partshøringsskrivelse. Klagefrist overholdt. Hjemmeservice-tilskud

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

De begrunder anmodningerne med Deres sygdom og vedlægger som dokumentation herfor en lægeudtalelse af 19. november 2003.

De begrunder anmodningerne med Deres sygdom og vedlægger som dokumentation herfor en lægeudtalelse af 19. november 2003. Kendelse af 15. februar 2005. (J.nr. 04-61.121) Afgift for for sent indsendt årsregnskab ikke eftergivet. Nugældende årsregnskabslovs 152 (Lars Holtug, Poul Østergaard Mortensen og Jan Uffe Rasmussen)

Læs mere

Som begrundelse for sit afslag anfører styrelsen for det første, at det amerikanske selskab mangler formål, selskabskapital og vedtægter.

Som begrundelse for sit afslag anfører styrelsen for det første, at det amerikanske selskab mangler formål, selskabskapital og vedtægter. Kendelse af 17. september 1999. 98-180.953. Filial af amerikansk selskab opfyldte ikke betingelserne for registrering. Lov om aktieselskaber 1. Anmeldelsesbekendtgørelsens 8 og 12 (Finn Møller Kristensen,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen Inuit

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune 2013-12-18 09 46 STATSFORVALTNINGEN Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring INDGÅET 18 DEC. 2013 Rebild Kommune 12 12 2013 Vi har skrevet til Jætte-Byg A/S, Skelhøjsvej 8, Suldrup, vedrørende

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A.

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A. Den 19. december 2008 blev der i sag nr. 3/2007 SKAT [skattecenter] mod registreret revisor A. afsagt sålydende KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. J.nr. 764-00065 Den Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Spørgsmål 143 Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 6. januar 2008

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. september 2014 (J.nr. 2014-0036894) Påtalt, at tiltrædende

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. juli 2014 (J.nr. 2014-0036519) Ændring af vedtægter

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokatfuldmægtig Christina Uggerby Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 99BB Teleklagenævnets afgørelse, jf. lov om radiokommunikation 6 c, som indsat ved lov nr. 470 af 12. juni 1996 om ændring af lov

Læs mere

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR - 1 Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/3 2012, at SKAT s anmodning til en dansker bosat

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 21. februar 2002. 00-203.421. Dyrtidsreguleringer af pensioner skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Suzanne Helsteen, Lise

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) ToldSkat mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 2. november 2005 har

Læs mere

Kendelse af 1. december 1993. 93-9.201.

Kendelse af 1. december 1993. 93-9.201. Kendelse af 1. december 1993. 93-9.201. En aktionær klagede over, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde nægtet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, afvist at tage stilling til klagers anmodning

Læs mere

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas for sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bjergførere og ejendomsmæglere

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Det indsendte årsregnskab for 1997/1998 har ikke givet styrelsen anledning til at tage sagen op til ny vurdering.

Det indsendte årsregnskab for 1997/1998 har ikke givet styrelsen anledning til at tage sagen op til ny vurdering. Kendelse af 30. august 1999. 99-77.221 Spørgsmål vedrørende en erhvervsdrivende virksomheds registreringspligt og hæftelsesforhold afvist. Bekendtgørelse om erhvervsankenævnet 8. (Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE Side 1 af 8 DOPINGAPPELINSTANSEN DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE afsagt den 19. februar 2015 i

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Den fulde tekst fra Retsinformation.dk Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Resumé: Principafgørelsen fastslår Gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...]

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] Formand, cand.jur.

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011 Klager v/ B A/S mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. maj 2011 har Klager v/ B A/S i medfør af revisorlovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -.

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -. Kendelse af 27. september 2006 (J.nr. 2005-0002979) Sletning af registreringer i styrelsens IT-system af, at vedkommende tidligere skulle have været bestyrelsesmedlem i en række selskaber nægtet. Aktieselskabslovens

Læs mere

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v.

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v. BEK nr 1408 af 11/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035206 Senere ændringer

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere