Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17"

Transkript

1 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej Helsingør Tlf. nr Konstitueret leder: Lis Mikkelsen, (fra 1. september, 2011) Tilsynsførende konsulenter Laila Dreyer Espersen, og Birthe Bringsjord, Tidligere tilsyn 14. og 15. april, 2010, anmeldt tilsyn 16. december, 2010, uanmeldt tilsyn Indledning Tilsynet sker på baggrund af kommunens myndighedsforpligtelse til at føre tilsyn med sociale tilbud i kommunen efter Retssikkerhedsloven 16. Det overordnede emne i tilsynet er pædagogisk, herunder om der er sammenhæng mellem tilbuddets beskrevne pædagogiske metode og målsætning & praksis. Tilsynet er varslet pr. brev den 26. august, Der orienteres om, at tilsynet vil inkludere samtaler med unge, medarbejdere, forældre/ pårørende og leder. Emnerne vil være bemærkninger og anbefalinger fra seneste tilsynsrapporter (anmeldt og uanmeldt) samt brugerinddragelse. De unge er ved individuelle enslydende breve, inviteret til at tale med tilsynet. Tilsynsrapporten giver en øjebliksvurdering af opholdsstedet Nygård pr. 13.oktober, 2011, med baggrund i samtaler, observationer m.v. Efter tilsynet vil tilsynsrapporten blive sendt til opholdsstedet. De interviewede har mulighed for at kommentere rapporten. Eventuelle faktuelle fejl rettes, og øvrige kommentarer indskrives til sidst i rapporten. Det er lederens ansvar at gøre tilsynsrapporten tilgængelig for de unge, deres forældre/pårørende, personalegruppen og rådgivere samt på opholdsstedets hjemmeside. Desuden skal Tilbudsportalen opdateres med den nye tilsynsrapport. Konklusion Opholdsstedet Nygård har haft et turbulent år, dels på grund af et vigende antal unge. P.t. bor der kun 4, i modsætning til de 10 pladser Nygård er godkendt til. 1

2 Derudover har der været 2 lederskrift i En tredje leder er tiltrådt for nylig. Planen er, at lederstillingen skal deles op i en administrativ og en pædagogisk del, med hver sin ansvarshavende. På trods af den turbulens der har været, gav de medarbejdere som tilsynet talte med, udtryk for at være fortrøstningsfulde i forhold til fremtiden, den ny leder og de opgaver der venter forude. I forbindelse med samtalerne med de unge, der foregik individuelt, fik tilsynet det indtryk, at på trods af en turbulent periode med mange forandringer, var de unge glade for at bo på Nygård, og gav udtryk for at de fik den hjælp de havde brug for. De unge følte sig dog ikke ordentligt informeret om afskedigelserne og havde ikke fået sagt farvel, de ophørte medarbejdere. Den pårørende som tilsynet talte med, gav utryk for at der nu faldt ro over Nygård, efter den turbulente periode der har været. Bemærkninger Gives, hvor der er forhold enten af positiv eller negativ karakter som tilsynet finder anledning til at fremhæve. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter, kan være et forslag til udviklingsområde og give mulighed for opfølgning på det næste tilsyn. Tilsynet får indtryk af to meget engagerede medarbejdere, der er meget optaget af Nygårds fremtid og til at give den en ekstraordinær skalle for at skabe ro og kontinuitet fremover. Anbefalinger Gives, hvor det anbefales enten at arbejde videre med et konkret punkt (f. eks. procedurer, retningslinjer eller politikker), eller hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet med fordel kan arbejde mere målrettet med at finde løsninger på. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen ved f. eks. at tage stilling til, hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Det anbefales at: Der arbejdes videre med en ny målgruppebeskrivelse Tilbudsportalen og hjemmesiden opdateres Medarbejderne er opmærksomme på arbejdstidstilrettelæggelsen, for dels at leve op til reglerne om hviletid, men ikke mindst også for at sikre det psykiske arbejdsmiljø og dermed medarbejdertrivslen Der føres statistik over sygefravær og at der udarbejdes retningslinjer for sygefraværssamtaler Skolevalg sker ud fra den enkelte unges særlige behov Der arbejdes ekstraordinært med at skabe ro i dagligdagen med fast personale, for at give de unge og deres pårørende en oplevelse af kontinuitet og stabilitet i tilbuddet. 2

3 Påbud Gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud inden for 4 uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. Ingen Beskrivelse af tilbuddet Lovgrundlag Godkendelse og ydelseskatalog Beskrevet målgruppe Nedenstående er baseret på oplysninger fra bl.a. leder, Tilbudsportalen, samt øvrigt materiale Opholdsstedet Nygård er et opholdssted efter Lov om Social Service 142, stk. 7. Det er stadig den oprindelige godkendelse samt ydelseskatalog, der er gældende for Opholdsstedet Nygård. Der har været arbejdet på at revidere og justere indholdet af begge dokumenter, bl.a. ændring af målgruppebeskrivelse. Arbejdet med dette er ikke fuldendt årige: unge med adfærdsmæssige og sociale problemer unge med identitetsproblemer, herunder omkring seksualitet unge med svag familiebaggrund unge, der er sent udviklede unge, der har problemer med perception, opmærksomhed, koncentration og/ eller motoriske problemer i lettere grad Fællestræk: Unge der har almene tilpasningsproblemer i forhold til gældende normer og almen social omgang og relationer Unge uden for den godkendte målgruppe: unge der har en gennemgribende personlighedsforstyrrelse unge der formodes at være så tidligt skadede, at de ikke har mulighed for at leve sig ind i andre mennesker og opbygge bæredygtige relationer unge med stof- og hashmisbrug (der kan dog godt optages unge med et lettere forbrug af alkohol og hash) kriminelle og voldelige unge Formål og målsætning Formålet med en anbringelse er at give den unge mulighed for: at gennemføre Folkeskolens Afgangseksamen at påbegynde videre uddannelsesforløb at opnå bedre færdigheder inden for social forståelse og omgang at få indblik i egne ressourcer og kunnen at lære at forstå og acceptere egen virkelighed at få lyst til at leve et socialt acceptabelt liv svarende til danske normer og lovgivning at opnå redskaber til at mestre et voksenliv, hvor man ikke er afhængig af det sociale system at tage ansvar for eget liv at opnå øget selvværd og identitet 3

4 Antal pladser Omgivelser Fysiske rammer Der er plads til 10 unge i alderen år (max. 17 år ved indskrivning). Der er aktuelt 4 unge der bor på opholdsstedet. Nygård ligger på en landejendom, beliggende i landsbyen Nygård, ca. 5 km fra Helsingør C. Der er ca. 7 ha naturgrund som indgår som et redskab i det pædagogiske arbejde. På grunden er der 2 søer, skov, eng og græsplæner. Der er to buslinjer lige til døren til og fra Helsingør/Espergærde st. Nygård består af to bygninger på tilsammen 490 m². Der er 5 beboelsesværelser på 1. sal i hvert hus, i størrelsen 11 til 17,5 m² I stueetagen i den ene bygning findes kontorer, møderum og vagtværelse. Resten af begge bygningernes arealer er fællesarealer, indeholdende bryggers, køkken, opholdsstue, computer/playstationrum, 2 badeværelser/ toiletter og gangarealer. Normering Med baggrund i, at der kun bor 4 unge på Nygård, er personalenormeringen reduceret tilsvarende: 1 konstitueret leder, med administrativ uddannelsesbaggrund 1 pædagog ansat i 2008, 37 timer 1 pædagog ansat i 2009, 37 timer 1 pædagogmedhjælper, 32 timer 1 pædagogmedhjælper, over 1 års erfaring på Nygård, 37 timer 1 pædagogmedhjælper ansat 2007, 37 timer, (på barsel fra ) 1 pedel ansat i 2009, 32 timer Anvendelse af vikarer Sygefravær Arbejdsskadesanmeldelser Medicinering Der er knyttet 3 vikarer til opholdsstedet Nygård. P.t. er der én vikar der arbejder på fuld tid og én anden der arbejder fast 8-10 timer om ugen. Sygefravær føres ikke. Opholdsstedet har givet udtryk for at de gerne vil have råd fra kommunen om sygefraværssamtaler. Den konstituerede leder er ikke bekendt med, at der skulle have været arbejdsskader. Der er 2 medarbejdere der har været på kursus i medicinhåndtering. Lederen oplyser, at det skal undersøges, om de øvrige medarbejdere ligeledes kan komme på kursus i medicinhåndtering. Anvendte tilsynsmetoder Gennemgang af skriftligt materiale, herunder Tilbudsportalen pr Oplysninger fra Helsingør Kommunes løbende tilsyn med opholdsstedet Rundvisning og observationer Samtale med lederen Samtale med 4 unge Samtale med 2 medarbejdere Samtale med 1 pårørende 4

5 Modtaget skriftligt materiale Faktuelle oplysninger Skema med medarbejderantal, faglig baggrund, m.v. samt antal unge på Nygård Forskelligt skriftligt materiale til inspiration for Nygård Helsingør Kommunes politik om sygefraværssamtaler, som inspiration til håndtering af sygefravær og sygefraværssamtaler på Nygård Helsingør Kommunes politik om Rygepolitik og lov om røgfri miljøer Kopi af Socialpædagogernes Landsforenings håndbog for ansatte ved private opholdssteder og private tilbud (herunder: arbejdstidsregler og hviletidsbestemmelser) Bemærkninger fra seneste anmeldte tilsyn, april, 2010 Anbefalinger fra seneste anmeldte tilsyn, april, 2010 Tilsynet tilslutter sig Nygård generelt - den turbulente sommer taget i betragtning - er landet på benene. Vi lægger vægt på, at udsagnene er overensstemmende fra såvel de unge, medarbejderne og ledelsen. Tilsynet anerkender lederens og medarbejdernes tilgang til opgaven med at udvikle den pædagogiske praksis i retning af en mere dialogbaseret pædagogik med udgangspunkt i de enkelte unges ressourcer og problematikker. Tilsynet er uforstående over for en beboers udsagn om, at vedkommende tidligere har boet tre år på Hellebæk Friskole, der er oprettet som skoletilbud og et dagtilbud. Tilsynet anbefaler, at Nygårds godkendelse rettes til, så den er i overensstemmelse med den målgruppe, der arbejdes med på Nygård Tilsynet anbefaler, at der arbejdes videre med tanken om at etablere et beboerudvalg og generelt med udvikling af beboerindflydelse Tilsynet anbefaler at sikre forhåndsgodkendelse fra hver enkelt ung om, at deres værelse må fremvises i forbindelse med tilsyn, samt at det tydeligt fremgår ved rundvisningen, at en sådan foreligger Tilsynet anbefaler, at de medarbejdere, der interviewes på anmeldte tilsyn har et længerevarende kendskab til Nygård Tilsynet anbefaler, at medarbejderne i større udstrækning inddrages ved nyansættelser Tilsynet anbefaler, at Nygård samarbejder med tilsynet om at motivere beboerne til at deltage i samtale med tilsynet Tilsynet anbefaler, at Nygård fortsætter bestræbelserne på at ændre praksis vedrørende konsekvenser/sanktioner ved aftale- eller regelbrud Samarbejdet med Hellebæk Friskole er meget integreret, hvilket sikkert er positivt på nogle områder. Tilsynet anbefaler, at Nygård også er åben overfor eventuelle negative implikationer, og pointerer, at skolegang på Hellebæk Friskole og at bo på Nygård ikke er en samlet pakke, idet valg af skole skal ske ud fra den unges særlige behov. Omfanget og rammerne for samarbejdet mellem Nygård og Hellebæk Friskole skal derfor afklares i samarbejde med den tilsynsførende enhed i Forvaltningen Tilsynet anbefaler, at kontaktpersonens rolle defineres tydeligere, så den er klar for såvel de unge som medarbejderne (jf. anmeldt tilsyn, 2007) 5

6 Tilsynet anbefaler, at det fremgår af personalehåndbogen, at hver enkelt medarbejder i forbindelse med sin ansættelse på Nygård skal skrive under på et særligt skema, at bekendtgørelse nr. 893, af 9. juli, 2007 om magtanvendelse er både udleveret og læst, (jf. uanmeldt tilsyn, 2009) Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en beskrivelse af, hvorledes medarbejdernes håndtering af medicinering er tilrettelagt Tilsynet anbefaler, at arbejdet med udviklingsplaner og statusrapporter opprioriteres (jf. uanmeldt tilsyn, 2009) Anbefalinger fra seneste uanmeldte tilsyn september, 2011 Tilsynet anbefaler, at tilbudsportalen opdateres hurtigst muligt Tilsynet anbefaler, at Nygård fastholder sin idé om at få opstartet ungemøder hurtigst muligt igen efter sommerferien Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes på at få etableret et rygeskur, så den unge i højere grad kan bruge et rum udendørs frem for eget værelse til rygning Tilsynet anbefaler Nygård, at benytte sig af et forestående anmeldt tilsyn til at gå i dialog med kommunen om målgruppeændring. Det uanmeldte tilsyn bemærker under besøget, at Nygård formår noget særligt i forhold til de unge, der har diagnoser sammenholdt med eventuelt misbrug eller kriminalitetstruet adfærd. Det uanmeldte tilsyn kan eventuelt forestille sig et mindre opholdssted, hvor ressourcer og økonomi følger med. Rundvisning og observationer Tilsynet bliver hilst velkommen af den konstituerede leder, og får herefter en grundig rundvisning i begge huse samt på udendørsarealerne. Der er ingen tvivl om, at tilsynet er ventet hos såvel medarbejdere, som den unge, der på tilsynsdagen af ukendte årsager, ikke er i skole. Under rundvisningen bliver tilsynet orienteret om tankerne, pædagogisk såvel som praktisk, som den nytiltrådte leder har gjort sig om Nygård i fremtiden. Tilsynet får fremvist et skur der var under opførelse. Det er her de unge fremover har mulighed for at ryge udendørs. Opholdsstedet Nygård har taget til sig at det, i forhold til gældende rygeregler, ikke er tilladt at medarbejderne og unge ryger sammen. I forbindelse med det nye rygeskur, er der i umiddelbar tilknytning, anlagt en terrasse. Medarbejderne er henvist til at ryges et andetsteds på Nygård. Samtale med lederen Her og nu på Nygård Hvordan oplever du Nygård? Lederen giver udtryk for, at der er blevet ryddet ud i de mange regler der har været på Nygård og giver i den forbindelse udtryk for, at hun gerne vil arbejde mere dialogbaseret. På grund af det vigende antal unge på Nygård, har 6

7 det været nødvendigt, at afskedige nogle medarbejdere, én medarbejder har selv sagt op. Lederen giver udtryk for, at de medarbejdere der er tilbage, holder fast og vil noget med de unge. Ifølge lederen er de unge glade for at være på Nygård, og der er faldet ro på dem. På grund af medarbejderantallet, er det svært at få arbejdsplanen til at hænge sammen. Nygård har fået ny supervisor i forbindelse med lederskiftet. Det er der generelt stor tilfredshed med, idet den tidligere supervisor havde været brugt i gennem flere/mange år. Lederen fortæller, at hun har nogle gode diskussioner, med især to medarbejdere. Lederen har tidligere været leder og vil gerne lederskab og giver udtryk for at hun har god fod på det administrative. Lederen har arbejdet med unge siden 80 erne. Lederen fortæller, at beboermøderne nu er kommet i gang, hver mandag. Det forsøges, at det ikke kun bliver til et møde, hvor der kun er envejs informationer fra medarbejder til beboer, lederen fortæller at det er vigtigt at det også er de unges møde. Afslutningsvis fortæller lederen, at personalet er meget engagerede. De vil noget med de unge og tager også de svære konflikter med de unge, selvom de kan være en udfordring. Lederen fortæller at hun er 64 år, men på trods af det, vil hun gerne tage en tørn og blive administrativ leder, og sparre med en pædagogisk leder, hvilket hun har god erfaring med. Hun har prøvet denne konstellation på et andet opholdssted og det fungerede rigtigt godt. Fremtiden, f.eks. hvor er Nygård om et år? Skriftlighed Arbejdsplanen på Nygård Lederen fortæller, at hun synes at der er for mange regler på Nygård. Hun har på tilsynsdagen allerede påbegyndt dialogen om rammerne på Nygård, f.eks. skoletilbud, et mere aktiverende program på Nygård o.s.v. Lederen har et ønske om, at de unge inddrages i reglerne på Nygård i så stor udstrækning som mulig. Lederen fortæller, at hun allerede er påbegyndt arbejdet ved at skriftliggøre de tanker hun har, foreløbig er det dog i kladdeform. Der laves nu referat fra personalemøderne, som godkendes på det efterfølgende møde. Tilsynet fortæller lederen om deres bekymringer, i forbindelse med hvordan arbejdstiden er tilrettelagt i arbejdsplanen, bl.a. hviletiden. Lederen fortæller, at hun udarbejder arbejdsplanen sammen med en af medarbejderne, og tager udgangspunkt i deres ønsker til den. Lederen fortæller, at hun anerkender den bekymring tilsynet giver udtryk for. På Nygård er weekenderne strukturerede, der er f.eks. familie-, Nygård- og aktivitetsweekender. For at dække alle weekenderne, har der været drøftelser i medarbejdergruppen, om det hensigtsmæssige i, at have en fast vikar 7

8 på arbejde om søndagen. Der er p.t. ikke taget en endelig beslutning om dette. Lederen giver udtryk for, at eftermiddagene kan være svær for de unge på Nygård, nogle gange er de unge hjemme allerede kl Det er en meget kort skoledag efter lederens mening og det kræver, at der er et tilbud om aktiviteter til de unge, når de kommer tilbage til Nygård efter skole. Lederen får udleveret en kopi, af den håndbog som Socialpædagogernes Landsforening har udarbejdet for ansatte ved private opholdssteder og private tilbud. Håndbogen beskriver bl.a. arbejdstidsregler herunder hviletidsbestemmelserne, der er lovpligtige, med mindre der udarbejdes lokalaftaler. Skoletilbud Lederen fortæller, at ved Nygårds start, var alle beboere indskrevet på Hellebæk Friskole, sådan er det ikke mere. I øjeblikket samarbejder Nygård med 3 forskellige skoler i Helsingør: Nordvestskolen, A-klasserne og Hellebæk Friskole, derudover er der et samarbejde med en produktionsskole i Hillerød. Lederen giver udtryk for, at det er svært at have så mange forskellige samarbejdspartnere. Tilsynet nævner i den forbindelse det hensigtsmæssige i, at den enkelte unge får individuelle skoletilbud, der passer lige præcis til de behov den enkelte måtte have, og ikke bare, for nemheds skyld indskrives på Hellebæk Friskole. Tilsynet pointerer, at de unge, når de har forskellige skoletilbud, får mulighed for at danne relationer til andre unge, og at de dermed ikke er tvunget til at være sammen 24 timer i døgnet. Lederen giver i den forbindelse udtryk for, at hendes holdning er, at unge skal lære at indgå i forpligtende fællesskaber, i større udstrækning end at lære dem at være individualister, hvilket hun oplever i højere grad lader sig gøre på Hellebæk Friskole, end på de andre skoletilbud. Formålsparagrafferne i Barnets Reform Lederen fortæller, at de arbejder pædagogisk med de unge i forhold til punkterne i handleplanerne. Lederen giver udtryk for, at hun mener, at de ligner punkterne i formålsparagraffen. Lederen giver udtryk for, at hun gerne vil prioritere at der udarbejdes mere langsigtede strategier for de unge, f.eks. hvad er deres fremtidsplaner? Lederen mener, at diskussionerne om fremtidsplaner skal starte tidligt. Lederen giver også udtryk for vigtigheden i, at de unge ikke støttes i noget de ikke kan klare, idet de unge kan være meget urealistiske i deres fremtidsplaner. Lederen oplever, at mange de unge har kognitive problemer. Det er derfor svært at finde ud af, hvad de skal beskæftige sig med i fremtiden. Rygeregler Lederen fortæller, at medarbejdere og unge ikke længere ryger sammen, og giver udtryk for, at det i sig selv er en landvinding. De unge må ryge på sit eget værelse. Der er i øjeblikket ved at blive etableret et rygeskur til de unge. Medarbejderne er henvist til at ryge på et andet område. Lederen fortæller, at det er svært at arbejde med rygning eftersom mange medarbejdere selv ryger meget. Lederen fortæller endvidere, om de dilemmaer der er, i forbindelse unge rygere, der skal ud at rejse, og som skal acceptere de røgfri 8

9 miljøer i f.eks. tog, busser og fly m.v. Sygefravær Lederen fortæller, at de har 2 langtidssygemeldinger. Den ene har baggrund i en afskedigelse. Lederen giver udtryk for det problematiske i, at en medarbejder melder sig syg i forbindelse med en afskedigelsessag, i dette tilfælde i et halvt år. Lederen får udleveret en kopi med Helsingør Kommunes politik om sygefraværssamtaler, som inspiration til håndtering af sygefravær og sygefraværssamtaler på Nygård. Ændring af målgruppen Lederen giver over for tilsynet udtryk for, at Nygårds beskrevne målgruppe skal ændres. Beskrivelsen af målgruppen i godkendelsen stemmer ikke længere overens med virkeligheden. De unge der flytter ind på Nygård nu, har i større problemstillinger at slås med nu, end tidligere. Endvidere har flere unge nu, end tidligere, også psykiske problemer at slås med. Hertil kommer, at der ind i mellem er unge, der har et misbrugsproblem. Tilsynet orienterer lederen om, at det allerede er besluttet, at der fremover skal arbejdes med at afklare hvilken målgruppe, Nygård i fremtiden skal henvende sig til. Dette skal ske i samarbejde med konsulenterne i Center for Børn, Unge og Familier. Samtale med 2 medarbejdere Nygård her og nu Arbejdsplanen En medarbejder fortæller, at det i øjeblikket kan være svært at finde ud af hvad der er op og ned & ind og ud på Nygård. Medarbejderen giver udtryk for at vedkommende havde haft et godt indtryk af den leder der afløste den tidligere leder, der har været leder i gennem flere år. Medarbejderen giver udtryk for, at det har været dejligt at der blev fundet en erstatning så hurtigt. Vedkommende forsætter, at selv om det måske er en hård tid, med mange ting der skal findes ud af, er det positivt alligevel. Medarbejderne fortæller samstemmende, at de har været fælles om at udarbejde arbejdsplanen. De har prioriteret, at det er pædagoguddannede medarbejder der arbejder mest i starten af ugen. F.eks. kan mandag være en svær dag, hvis der f.eks. har været konflikter på Nygård eller hvis de unge har været på hjemmeweekend. Medarbejderne strukturerer resten af ugen om mandagen. De laver de aftaler der skal til, for at resten af ugen hænger sammen. En medarbejder fortæller, at det p.t. fungerer godt. For at have så stort overblik som muligt, er der planlagt Nygård-, familie og aktivitetsweekender et stykke ud i fremtiden. Medarbejderne giver dog udtryk for, at arbejdsplanen kan være temmelig presset ind i mellem. Der kan ske lidt for meget på en uge, som så kan komme til at føles som en måned. En tidligere medarbejder på Nygård, kunne være oplagt til at arbejde om søndagen, som er den dag der er sværest. Den ene medarbejder fortæller, at vedkommende synes, at de er gode til at 9

10 sige højt til en kollega: gå hen og sæt dig. Du trænger til et hvil og giver udtryk for at de passer på hinanden. Den anden medarbejder giver udtryk for, at der har været meget udskiftning i personalegruppen. Ved nyansættelser siger den ene medarbejder, at det er vigtigt at vente på den rigtige medarbejder, frem for at få den forkerte, og giver udtryk for at den nye leder har gehør for dette. En medarbejder fortæller, at arbejdsplanen også tidligere kunne være krævende. F.eks. havde vedkommende sammenhængende rådighedstjenester, fra fredag til mandag med efterfølgende personalemøde og igen rådighedstjeneste fra mandag til tirsdag. Hvad slags sted skal Nygård være? En medarbejder fortæller, at de taler meget om hvad et godt opholdssted er, og hvad der er godt for de unge. F.eks. at de unge skal kunne spejle sig i medarbejderne, som skal vise sunde vaner, som f.eks. sund kost, ikkerygning, idræt m.v. Medarbejderen fortsætter, de unge skal lære en masse de ikke har lært tidligere. F.eks. at gå ud i naturen, en hyttetur til Sverige, finde ro i at være sig selv, Det går altid godt når vi er af sted. Medarbejderen fortæller, at forskellen mellem at være på tur eller på Nygård, er den kontinuerlighed der er på en ferietur. Man er sammen 24 timer i døgnet. Medarbejderen giver udtryk for, at der er tid til at tale om det der er svært. Vedkommende oplever, at det sker på 3. dagen, at den unge kommer selv og vil fortælle og slutter af med at fortælle, at medarbejderne ser meget på disse ture, og de er lærerige. Pædagogiske visioner Handleplaner Formålsparagrafferne i Barnets Reform En medarbejder fortæller, at vedkommende er optaget af at drage de unge ind i beslutningerne. F.eks. er beboermøderne startet op. Medarbejderen giver udtryk for, at de unge er gode til møderne. De har fordelt maddage, rengøringsopgaver m.v. Medarbejderen fortæller, at de unge har aftalt, at hvis én af dem ikke gider at lave mad, så bliver der bestilt take-away mad. Dette sker ifølge medarbejderen, for at lære de unge om nødvendigheden af at lære de unge at forvalte og prioritere de ønsker de har. Medarbejderen giver udtryk for, at de unge i større udstrækning er med til at lave aftaler. På møderne tales der også om konflikter. Medarbejderne har opfordret de unge til, at de unge indbyrdes taler sammen, alene uden voksne. Det gør de unge så om torsdagen, i ca. ½ time. Dette er en form for forberedelse for de unge. En medarbejder fortæller, at den unge selv læser Handleplanen, og vælger sit eget fokus, f.eks. at komme i skole, at holde op med at ryge hash, hvor f.eks. Rusmiddelcenteret involveres. Nogle unge udarbejder selv et tillæg til statusrapporten hvert ½ år. Tillægges vedlægges statusrapporten eller skrives ind i den handleplan pædagogen har udarbejdet. Medarbejderne præsenteres for formålsparagraffen 46 der med fem konkrete mål skal sikre, at indsatsen gives tidligt og helhedsorienteret med et klart formål, ligesom de hensyn og principper, der er beskrevet, skal afspejle den konkrete undersøgelse og indsats. De fem mål er ligestillede og skal tilsammen danne en fælles ramme for indsatsen. Støtten skal: 10

11 sikre et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer og øvrige netværk sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at kunne indgå i sociale relationer og netværk sikre barnets eller den unges skolegang og integration i uddannelsessystemet fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv I den forbindelse fortæller medarbejderne, at de taler med de unge om kost & motion, men giver også udtryk for vigtigheden af, at alle beboere laver noget uden for Nygård. Men generelt kan det være svært, fordi nogle af de unge nu har en psykiatrisk lidelse/diagnose. Det kan være svært at følge den unge individuelt på grund af normeringen. Medarbejderen fortæller, at én ung skal have en medarbejder med til aktiviteter. I øjeblikket er der 3 unge der er optaget af at få knallertkørekort, ellers har det været Fitness og Zumba, der har været størst interesse for. Skole og fritid En af medarbejderne fortæller, at jo længere opholdet på Nygård er, jo større er ambitionerne. Der er flyttet unge ind med længerevarende ophold ind. Disse ophold kan være af 5 års varighed. En medarbejder fortæller, at der er stor forskel på de unge der kom for 4 år siden og så nu. Der er flere psykiske problemstillinger nu. De er ikke altid så realistiske. Det er vigtigt at være realistiske sammen med den unge og at den unge lærer hvad der skal til, for at nå sine drømme. Medarbejderen fortsætter og beretter, at de beboere der har boet på Hellebæk Friskole inden de flyttede til Nygård, kender lærergruppen rigtig godt. Vedkommende giver udtryk for, at der er mange unge som Hellebæk Friskole har kunnet klare, som ikke kunne rummes andre steder. Personlig trivsel Sygefravær Tilsynet spørger medarbejderne, om de får den hjælp de har brug for. En af medarbejderne fortæller, at de har fået ny supervisor, som de er meget glad for og at de generelt bliver inddraget mere ind i arbejdet end tidligere. En medarbejder fortæller, at det er vedkommendes oplevelse, at den nye leder nyder respekt, og går ind i de problemstillinger der er. Nu bliver det f.eks. også fejret, når en medarbejder har fødselsdag. Der er morgenbrød og en lille fødselsdagsgave. Der er også plukket blomster i haven, og små ting, det føles rart. Medarbejderen fortæller også, at den nye leder er god til at tage imod kritik. Så alt i alt oplever vedkommende, at de bliver passet bedre på end tidligere. Alt er ikke lyserødt men det er på den gode måde alligevel, fordi de får respekt for arbejdet. En medarbejder giver udtryk for, at det er et problem, at mennesker der afskediges sygemelder sig, og fortæller endvidere at vedkommende også har oplevet det med medarbejdere, der selv siger op. 11

12 4 individuelle samtaler med de unge Her og nu på Nygård Beboerne modtog ca. 1 uge inden tilsynet et individuelt brev, hvor de blev inviteret til at tale med tilsynet. I brevet blev der gjort opmærksom på at de kunne vælge mellem at tale i grupper eller individuelt. Alle 4 unge foretrak at tale individuelt med tilsynet. En ung deltog ikke i hele samtalen. Kan du fortælle hvordan du oplever Nygård? Er du glad for at bo her? Alle 4 unge er glade for at bo på Nygård, og giver endvidere udtryk for, at de synes, at de får den hjælp de har brug for. Der er en ung der synes, at det er det bedste sted, vedkommende har boet. Fælles for de 4 unge er også, at de er kede af, at nogle af de medarbejdere de kunne lide, er holdt op og at det er skidt med al den udskiftning. Ligeledes er de 4 enige om, at der ikke er informeret godt nok om medarbejdernes ophør, ligesom de heller ikke føler, at der informeres nok om nye regler, f.eks. om hjemkomsttiderne i forbindelse med hjemmeweekender. En ung siger, at møblerne i stuen trænger til at blive skiftet ud, da de er grimme og lugter af hund. Hvordan har det været at der er kommet ny leder? Én ung fortæller, at der er blevet lavet meget om på reglerne, og nogle personaler er blevet fyret. Den unge vil gerne have, at der kommer flere unge, det giver flere personaler. En anden ung fortæller, at det er svært at skifte kontaktperson, og fortæller at vedkommende har haft 5 forskellige. F.eks. fik en ung mulighed for at vælge ud fra den jeg talte godt med. Hvordan er det at være 4 unge? Er det en fordel eller en ulempe? De unge er enige om, at der er fordele og ulemper ved kun at være 4 unge. En ung giver udtryk for at det er godt med en fordeling af 2 af hvert køn. Et ulige antal piger kunne godt give anledning til konflikter. De unge er også enige om, at det hurtigt kan være for kedeligt kun at være 4, i forhold til at være 10 unge, som næsten alle har prøvet. En ung giver udtryk for at, Det er ikke fedt kun at se de andre 3. Der er en anden stemning når man er flere, så er det ikke så kedeligt. En anden ung siger, at der er mere kontakt med andre unge, både på Nygård og uden for, det er godt at lære nogle andre at kende. Skoletilbud Pædagogik, Værdigrundlag, Målsætninger Hvilket dagtilbud har du? De unge går på hver sin skole. Der er forskel på hvor afklarede de unge er med hensyn til om de skal i gang med en uddannelse efter skolen. Kun én enkelt ung lader til at have talt med sin UU-vejleder om uddannelsesvalg. Hvordan drages du ind i arbejdet med din handleplan? Umiddelbart giver de unge udtryk for at de er med til statusmøderne. Det er dog forskelligt, i hvor høj udstrækning de er med til at sætte deres mål for fremtiden. Nogle unge er tydelige i deres udsagn om dette, andre mindre tydelige. En ung siger at: de voksne hjælper og det gør en forskel. 12

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 12. maj 2011 Acadre nr.: 11/10674 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Tilbuddets navn Bofællesskabet Bybjerggård Bybjerggård

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset

TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk- og Socialfagligt team Dato: 13. marts 2012 Acadre: 12-3958 TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset Tilbuddets navn Seniorhuset Gurrevej 92 3000 Helsingør

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Social Pædagogisk Udviklingscenter (SPUC) Bofællesskabet Strandvejen

TILSYNSRAPPORT: Social Pædagogisk Udviklingscenter (SPUC) Bofællesskabet Strandvejen Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk og Socialfagligt team Den 16. december 2011 Acadre: 11/30600 TILSYNSRAPPORT: Social Pædagogisk Udviklingscenter (SPUC) Bofællesskabet Strandvejen Tilbuddets

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Opholdsstedet Lille Egholt Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Fonden Det Lille Opholdssted Egholt, Herredsvejen 7, 6064 Jordrup Tlf.: 75 55 81

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Opholdsstedet STEDET Thulevej 4A 3060 Espergærde. 19. juni

Uanmeldt tilsyn. Opholdsstedet STEDET Thulevej 4A 3060 Espergærde. 19. juni Uanmeldt tilsyn Opholdsstedet STEDET Thulevej 4A 3060 Espergærde 19. juni Tilsynet er udført af: Peter Ege og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 28.1.2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Fonden Opholdsstedet Home Nørregade Hundested. 30. marts 2012

Uanmeldt tilsyn. Fonden Opholdsstedet Home Nørregade Hundested. 30. marts 2012 Uanmeldt tilsyn Fonden Opholdsstedet Home Nørregade 79 3390 Hundested 30. marts 2012 Tilsynet er udført af: Peter Ege & Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn Generelt tilsyn Inden besøget skal du huske følgende: Send brev til plejefamilien med information og tidspunkt for hvornår du vil komme på tilsyn. Læse seneste tilsynsrapport/socialrapport og orienter

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO Tilsynsrapport For Opholdsstedet TAO Uanmeldt tilsyn den 1.maj 2013 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik Volmer

Læs mere

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynet er gennemført d. 23. februar 2011 af pædagogiske konsulenter i Gribskov

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Dato 12-12-2012. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 11-12-2012. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 12-12-2012. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 11-12-2012. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser Journalnummer Dato 12-12-2012 Udarbejdet af Lane Lund Dato for Tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport om uanmeldt tilsyn

Rapport om uanmeldt tilsyn Voksenservice Rapport om uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2010 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1.1 Grundlag for tilsynet...3 2.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Dato 18-09-13. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 12-09-13. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 18-09-13. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 12-09-13. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 pladser for børn og unge i alderen 4 til 18 år. Journalnummer Dato

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013 OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013 Institutionens navn Lundø Forvaltning Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Dato for tilsyn 23.10.2013 Institutionen repræsenteret ved Pia Kofoed

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato Marts 2013 Dok.nr. 41957-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum telefon

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade 6 11. september 2013 25. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hjulmagerstien, Københavns Kommune. Fredag den 6. maj 2011 fra kl. 8.30

Uanmeldt tilsyn på Hjulmagerstien, Københavns Kommune. Fredag den 6. maj 2011 fra kl. 8.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hjulmagerstien, Københavns Kommune Fredag den 6. maj 2011 fra kl. 8.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hjulmagerstien. Formålet

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Mandag den 12. december 2016 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Social- og sundhedsassistent Karina - ansat siden 2006. Fra Ringkøbing-Skjern Kommune: Rådgiver

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 20. januar Journalnummer. tilsynsbesøg.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 20. januar Journalnummer. tilsynsbesøg. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Opholdsstedet Vangagergaard Dato

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato:

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 16.12.2013 Institutionens navn Dohns Minde Forvaltning Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Dato for tilsyn 24. oktober 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 10. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 10. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Emdrupgård. Formålet med

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børn- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børn- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børn- og ungeområdet Opholdsstedet Solsikken Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Opholdsstedet Solsikken, Stenskrovej 71, 6100 Haderslev. Tlf.: 74 56 32 02 E-mail:solsikken@mail.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Tilsynsrapport, Nygård, 2012

Tilsynsrapport, Nygård, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 18.juli 2012 Acadre: 12/11464 Tilsynsrapport, Nygård, 2012 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000 Helsingør Tlf. nr. 49 29 89 90 Konstitueret leder:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Nordstjernen Dato for tilsynet: 22. november 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Arbejdsmiljørepræsentant Sanjeevan Sriramachandran Tilsynet

Læs mere

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Morelhuset Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012 Tilsynet udført den 21. juni 2012 af Teamleder Tilsynsenheden Kristina Vang Jensen

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Vækststedet og Savværket Tilbudstype: Aktivitets og samværstilbud jf. SEL. 104. Åbent i dagtimerne og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Det formaliserede tilsyn 2013 på Søgårdhus

Det formaliserede tilsyn 2013 på Søgårdhus Det formaliserede tilsyn 2013 på Søgårdhus Formålet med tilsynet er - at vurdere barnet/ den unges trivsel på anbringelsesstederne, og - at påse, at det enkelte anbringelsessteds pædagogiske målsætning

Læs mere

Tilsynsrapporten (hvad har vi skrevet) Socialtilsynets kommentarer (Hvad ændrer vi)

Tilsynsrapporten (hvad har vi skrevet) Socialtilsynets kommentarer (Hvad ændrer vi) Tilbuddets kommentarer (med angivelse af hvor i rapporten, side, tema, kriterium, indikator) Vi undre os over, at Tilsynet finder det nødvendigt i den samlede vurdering at videregive specifikke uddannelsesønsker

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Opholdsstedet Skovly. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Skovly. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Skovly Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse?

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse? Handleplan for elever der i 8. klasse er foreløbig ikke uddannelsesparat Handleplanen bedes udfyldes så meget som muligt af lærerteamet omkring klassen inden klassekonferencen. Navn på elev: Laila Nissen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bodilsminde. Formålet

Læs mere