Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17"

Transkript

1 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej Helsingør Tlf. nr Konstitueret leder: Lis Mikkelsen, (fra 1. september, 2011) Tilsynsførende konsulenter Laila Dreyer Espersen, og Birthe Bringsjord, Tidligere tilsyn 14. og 15. april, 2010, anmeldt tilsyn 16. december, 2010, uanmeldt tilsyn Indledning Tilsynet sker på baggrund af kommunens myndighedsforpligtelse til at føre tilsyn med sociale tilbud i kommunen efter Retssikkerhedsloven 16. Det overordnede emne i tilsynet er pædagogisk, herunder om der er sammenhæng mellem tilbuddets beskrevne pædagogiske metode og målsætning & praksis. Tilsynet er varslet pr. brev den 26. august, Der orienteres om, at tilsynet vil inkludere samtaler med unge, medarbejdere, forældre/ pårørende og leder. Emnerne vil være bemærkninger og anbefalinger fra seneste tilsynsrapporter (anmeldt og uanmeldt) samt brugerinddragelse. De unge er ved individuelle enslydende breve, inviteret til at tale med tilsynet. Tilsynsrapporten giver en øjebliksvurdering af opholdsstedet Nygård pr. 13.oktober, 2011, med baggrund i samtaler, observationer m.v. Efter tilsynet vil tilsynsrapporten blive sendt til opholdsstedet. De interviewede har mulighed for at kommentere rapporten. Eventuelle faktuelle fejl rettes, og øvrige kommentarer indskrives til sidst i rapporten. Det er lederens ansvar at gøre tilsynsrapporten tilgængelig for de unge, deres forældre/pårørende, personalegruppen og rådgivere samt på opholdsstedets hjemmeside. Desuden skal Tilbudsportalen opdateres med den nye tilsynsrapport. Konklusion Opholdsstedet Nygård har haft et turbulent år, dels på grund af et vigende antal unge. P.t. bor der kun 4, i modsætning til de 10 pladser Nygård er godkendt til. 1

2 Derudover har der været 2 lederskrift i En tredje leder er tiltrådt for nylig. Planen er, at lederstillingen skal deles op i en administrativ og en pædagogisk del, med hver sin ansvarshavende. På trods af den turbulens der har været, gav de medarbejdere som tilsynet talte med, udtryk for at være fortrøstningsfulde i forhold til fremtiden, den ny leder og de opgaver der venter forude. I forbindelse med samtalerne med de unge, der foregik individuelt, fik tilsynet det indtryk, at på trods af en turbulent periode med mange forandringer, var de unge glade for at bo på Nygård, og gav udtryk for at de fik den hjælp de havde brug for. De unge følte sig dog ikke ordentligt informeret om afskedigelserne og havde ikke fået sagt farvel, de ophørte medarbejdere. Den pårørende som tilsynet talte med, gav utryk for at der nu faldt ro over Nygård, efter den turbulente periode der har været. Bemærkninger Gives, hvor der er forhold enten af positiv eller negativ karakter som tilsynet finder anledning til at fremhæve. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter, kan være et forslag til udviklingsområde og give mulighed for opfølgning på det næste tilsyn. Tilsynet får indtryk af to meget engagerede medarbejdere, der er meget optaget af Nygårds fremtid og til at give den en ekstraordinær skalle for at skabe ro og kontinuitet fremover. Anbefalinger Gives, hvor det anbefales enten at arbejde videre med et konkret punkt (f. eks. procedurer, retningslinjer eller politikker), eller hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet med fordel kan arbejde mere målrettet med at finde løsninger på. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen ved f. eks. at tage stilling til, hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Det anbefales at: Der arbejdes videre med en ny målgruppebeskrivelse Tilbudsportalen og hjemmesiden opdateres Medarbejderne er opmærksomme på arbejdstidstilrettelæggelsen, for dels at leve op til reglerne om hviletid, men ikke mindst også for at sikre det psykiske arbejdsmiljø og dermed medarbejdertrivslen Der føres statistik over sygefravær og at der udarbejdes retningslinjer for sygefraværssamtaler Skolevalg sker ud fra den enkelte unges særlige behov Der arbejdes ekstraordinært med at skabe ro i dagligdagen med fast personale, for at give de unge og deres pårørende en oplevelse af kontinuitet og stabilitet i tilbuddet. 2

3 Påbud Gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud inden for 4 uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. Ingen Beskrivelse af tilbuddet Lovgrundlag Godkendelse og ydelseskatalog Beskrevet målgruppe Nedenstående er baseret på oplysninger fra bl.a. leder, Tilbudsportalen, samt øvrigt materiale Opholdsstedet Nygård er et opholdssted efter Lov om Social Service 142, stk. 7. Det er stadig den oprindelige godkendelse samt ydelseskatalog, der er gældende for Opholdsstedet Nygård. Der har været arbejdet på at revidere og justere indholdet af begge dokumenter, bl.a. ændring af målgruppebeskrivelse. Arbejdet med dette er ikke fuldendt årige: unge med adfærdsmæssige og sociale problemer unge med identitetsproblemer, herunder omkring seksualitet unge med svag familiebaggrund unge, der er sent udviklede unge, der har problemer med perception, opmærksomhed, koncentration og/ eller motoriske problemer i lettere grad Fællestræk: Unge der har almene tilpasningsproblemer i forhold til gældende normer og almen social omgang og relationer Unge uden for den godkendte målgruppe: unge der har en gennemgribende personlighedsforstyrrelse unge der formodes at være så tidligt skadede, at de ikke har mulighed for at leve sig ind i andre mennesker og opbygge bæredygtige relationer unge med stof- og hashmisbrug (der kan dog godt optages unge med et lettere forbrug af alkohol og hash) kriminelle og voldelige unge Formål og målsætning Formålet med en anbringelse er at give den unge mulighed for: at gennemføre Folkeskolens Afgangseksamen at påbegynde videre uddannelsesforløb at opnå bedre færdigheder inden for social forståelse og omgang at få indblik i egne ressourcer og kunnen at lære at forstå og acceptere egen virkelighed at få lyst til at leve et socialt acceptabelt liv svarende til danske normer og lovgivning at opnå redskaber til at mestre et voksenliv, hvor man ikke er afhængig af det sociale system at tage ansvar for eget liv at opnå øget selvværd og identitet 3

4 Antal pladser Omgivelser Fysiske rammer Der er plads til 10 unge i alderen år (max. 17 år ved indskrivning). Der er aktuelt 4 unge der bor på opholdsstedet. Nygård ligger på en landejendom, beliggende i landsbyen Nygård, ca. 5 km fra Helsingør C. Der er ca. 7 ha naturgrund som indgår som et redskab i det pædagogiske arbejde. På grunden er der 2 søer, skov, eng og græsplæner. Der er to buslinjer lige til døren til og fra Helsingør/Espergærde st. Nygård består af to bygninger på tilsammen 490 m². Der er 5 beboelsesværelser på 1. sal i hvert hus, i størrelsen 11 til 17,5 m² I stueetagen i den ene bygning findes kontorer, møderum og vagtværelse. Resten af begge bygningernes arealer er fællesarealer, indeholdende bryggers, køkken, opholdsstue, computer/playstationrum, 2 badeværelser/ toiletter og gangarealer. Normering Med baggrund i, at der kun bor 4 unge på Nygård, er personalenormeringen reduceret tilsvarende: 1 konstitueret leder, med administrativ uddannelsesbaggrund 1 pædagog ansat i 2008, 37 timer 1 pædagog ansat i 2009, 37 timer 1 pædagogmedhjælper, 32 timer 1 pædagogmedhjælper, over 1 års erfaring på Nygård, 37 timer 1 pædagogmedhjælper ansat 2007, 37 timer, (på barsel fra ) 1 pedel ansat i 2009, 32 timer Anvendelse af vikarer Sygefravær Arbejdsskadesanmeldelser Medicinering Der er knyttet 3 vikarer til opholdsstedet Nygård. P.t. er der én vikar der arbejder på fuld tid og én anden der arbejder fast 8-10 timer om ugen. Sygefravær føres ikke. Opholdsstedet har givet udtryk for at de gerne vil have råd fra kommunen om sygefraværssamtaler. Den konstituerede leder er ikke bekendt med, at der skulle have været arbejdsskader. Der er 2 medarbejdere der har været på kursus i medicinhåndtering. Lederen oplyser, at det skal undersøges, om de øvrige medarbejdere ligeledes kan komme på kursus i medicinhåndtering. Anvendte tilsynsmetoder Gennemgang af skriftligt materiale, herunder Tilbudsportalen pr Oplysninger fra Helsingør Kommunes løbende tilsyn med opholdsstedet Rundvisning og observationer Samtale med lederen Samtale med 4 unge Samtale med 2 medarbejdere Samtale med 1 pårørende 4

5 Modtaget skriftligt materiale Faktuelle oplysninger Skema med medarbejderantal, faglig baggrund, m.v. samt antal unge på Nygård Forskelligt skriftligt materiale til inspiration for Nygård Helsingør Kommunes politik om sygefraværssamtaler, som inspiration til håndtering af sygefravær og sygefraværssamtaler på Nygård Helsingør Kommunes politik om Rygepolitik og lov om røgfri miljøer Kopi af Socialpædagogernes Landsforenings håndbog for ansatte ved private opholdssteder og private tilbud (herunder: arbejdstidsregler og hviletidsbestemmelser) Bemærkninger fra seneste anmeldte tilsyn, april, 2010 Anbefalinger fra seneste anmeldte tilsyn, april, 2010 Tilsynet tilslutter sig Nygård generelt - den turbulente sommer taget i betragtning - er landet på benene. Vi lægger vægt på, at udsagnene er overensstemmende fra såvel de unge, medarbejderne og ledelsen. Tilsynet anerkender lederens og medarbejdernes tilgang til opgaven med at udvikle den pædagogiske praksis i retning af en mere dialogbaseret pædagogik med udgangspunkt i de enkelte unges ressourcer og problematikker. Tilsynet er uforstående over for en beboers udsagn om, at vedkommende tidligere har boet tre år på Hellebæk Friskole, der er oprettet som skoletilbud og et dagtilbud. Tilsynet anbefaler, at Nygårds godkendelse rettes til, så den er i overensstemmelse med den målgruppe, der arbejdes med på Nygård Tilsynet anbefaler, at der arbejdes videre med tanken om at etablere et beboerudvalg og generelt med udvikling af beboerindflydelse Tilsynet anbefaler at sikre forhåndsgodkendelse fra hver enkelt ung om, at deres værelse må fremvises i forbindelse med tilsyn, samt at det tydeligt fremgår ved rundvisningen, at en sådan foreligger Tilsynet anbefaler, at de medarbejdere, der interviewes på anmeldte tilsyn har et længerevarende kendskab til Nygård Tilsynet anbefaler, at medarbejderne i større udstrækning inddrages ved nyansættelser Tilsynet anbefaler, at Nygård samarbejder med tilsynet om at motivere beboerne til at deltage i samtale med tilsynet Tilsynet anbefaler, at Nygård fortsætter bestræbelserne på at ændre praksis vedrørende konsekvenser/sanktioner ved aftale- eller regelbrud Samarbejdet med Hellebæk Friskole er meget integreret, hvilket sikkert er positivt på nogle områder. Tilsynet anbefaler, at Nygård også er åben overfor eventuelle negative implikationer, og pointerer, at skolegang på Hellebæk Friskole og at bo på Nygård ikke er en samlet pakke, idet valg af skole skal ske ud fra den unges særlige behov. Omfanget og rammerne for samarbejdet mellem Nygård og Hellebæk Friskole skal derfor afklares i samarbejde med den tilsynsførende enhed i Forvaltningen Tilsynet anbefaler, at kontaktpersonens rolle defineres tydeligere, så den er klar for såvel de unge som medarbejderne (jf. anmeldt tilsyn, 2007) 5

6 Tilsynet anbefaler, at det fremgår af personalehåndbogen, at hver enkelt medarbejder i forbindelse med sin ansættelse på Nygård skal skrive under på et særligt skema, at bekendtgørelse nr. 893, af 9. juli, 2007 om magtanvendelse er både udleveret og læst, (jf. uanmeldt tilsyn, 2009) Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en beskrivelse af, hvorledes medarbejdernes håndtering af medicinering er tilrettelagt Tilsynet anbefaler, at arbejdet med udviklingsplaner og statusrapporter opprioriteres (jf. uanmeldt tilsyn, 2009) Anbefalinger fra seneste uanmeldte tilsyn september, 2011 Tilsynet anbefaler, at tilbudsportalen opdateres hurtigst muligt Tilsynet anbefaler, at Nygård fastholder sin idé om at få opstartet ungemøder hurtigst muligt igen efter sommerferien Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes på at få etableret et rygeskur, så den unge i højere grad kan bruge et rum udendørs frem for eget værelse til rygning Tilsynet anbefaler Nygård, at benytte sig af et forestående anmeldt tilsyn til at gå i dialog med kommunen om målgruppeændring. Det uanmeldte tilsyn bemærker under besøget, at Nygård formår noget særligt i forhold til de unge, der har diagnoser sammenholdt med eventuelt misbrug eller kriminalitetstruet adfærd. Det uanmeldte tilsyn kan eventuelt forestille sig et mindre opholdssted, hvor ressourcer og økonomi følger med. Rundvisning og observationer Tilsynet bliver hilst velkommen af den konstituerede leder, og får herefter en grundig rundvisning i begge huse samt på udendørsarealerne. Der er ingen tvivl om, at tilsynet er ventet hos såvel medarbejdere, som den unge, der på tilsynsdagen af ukendte årsager, ikke er i skole. Under rundvisningen bliver tilsynet orienteret om tankerne, pædagogisk såvel som praktisk, som den nytiltrådte leder har gjort sig om Nygård i fremtiden. Tilsynet får fremvist et skur der var under opførelse. Det er her de unge fremover har mulighed for at ryge udendørs. Opholdsstedet Nygård har taget til sig at det, i forhold til gældende rygeregler, ikke er tilladt at medarbejderne og unge ryger sammen. I forbindelse med det nye rygeskur, er der i umiddelbar tilknytning, anlagt en terrasse. Medarbejderne er henvist til at ryges et andetsteds på Nygård. Samtale med lederen Her og nu på Nygård Hvordan oplever du Nygård? Lederen giver udtryk for, at der er blevet ryddet ud i de mange regler der har været på Nygård og giver i den forbindelse udtryk for, at hun gerne vil arbejde mere dialogbaseret. På grund af det vigende antal unge på Nygård, har 6

7 det været nødvendigt, at afskedige nogle medarbejdere, én medarbejder har selv sagt op. Lederen giver udtryk for, at de medarbejdere der er tilbage, holder fast og vil noget med de unge. Ifølge lederen er de unge glade for at være på Nygård, og der er faldet ro på dem. På grund af medarbejderantallet, er det svært at få arbejdsplanen til at hænge sammen. Nygård har fået ny supervisor i forbindelse med lederskiftet. Det er der generelt stor tilfredshed med, idet den tidligere supervisor havde været brugt i gennem flere/mange år. Lederen fortæller, at hun har nogle gode diskussioner, med især to medarbejdere. Lederen har tidligere været leder og vil gerne lederskab og giver udtryk for at hun har god fod på det administrative. Lederen har arbejdet med unge siden 80 erne. Lederen fortæller, at beboermøderne nu er kommet i gang, hver mandag. Det forsøges, at det ikke kun bliver til et møde, hvor der kun er envejs informationer fra medarbejder til beboer, lederen fortæller at det er vigtigt at det også er de unges møde. Afslutningsvis fortæller lederen, at personalet er meget engagerede. De vil noget med de unge og tager også de svære konflikter med de unge, selvom de kan være en udfordring. Lederen fortæller at hun er 64 år, men på trods af det, vil hun gerne tage en tørn og blive administrativ leder, og sparre med en pædagogisk leder, hvilket hun har god erfaring med. Hun har prøvet denne konstellation på et andet opholdssted og det fungerede rigtigt godt. Fremtiden, f.eks. hvor er Nygård om et år? Skriftlighed Arbejdsplanen på Nygård Lederen fortæller, at hun synes at der er for mange regler på Nygård. Hun har på tilsynsdagen allerede påbegyndt dialogen om rammerne på Nygård, f.eks. skoletilbud, et mere aktiverende program på Nygård o.s.v. Lederen har et ønske om, at de unge inddrages i reglerne på Nygård i så stor udstrækning som mulig. Lederen fortæller, at hun allerede er påbegyndt arbejdet ved at skriftliggøre de tanker hun har, foreløbig er det dog i kladdeform. Der laves nu referat fra personalemøderne, som godkendes på det efterfølgende møde. Tilsynet fortæller lederen om deres bekymringer, i forbindelse med hvordan arbejdstiden er tilrettelagt i arbejdsplanen, bl.a. hviletiden. Lederen fortæller, at hun udarbejder arbejdsplanen sammen med en af medarbejderne, og tager udgangspunkt i deres ønsker til den. Lederen fortæller, at hun anerkender den bekymring tilsynet giver udtryk for. På Nygård er weekenderne strukturerede, der er f.eks. familie-, Nygård- og aktivitetsweekender. For at dække alle weekenderne, har der været drøftelser i medarbejdergruppen, om det hensigtsmæssige i, at have en fast vikar 7

8 på arbejde om søndagen. Der er p.t. ikke taget en endelig beslutning om dette. Lederen giver udtryk for, at eftermiddagene kan være svær for de unge på Nygård, nogle gange er de unge hjemme allerede kl Det er en meget kort skoledag efter lederens mening og det kræver, at der er et tilbud om aktiviteter til de unge, når de kommer tilbage til Nygård efter skole. Lederen får udleveret en kopi, af den håndbog som Socialpædagogernes Landsforening har udarbejdet for ansatte ved private opholdssteder og private tilbud. Håndbogen beskriver bl.a. arbejdstidsregler herunder hviletidsbestemmelserne, der er lovpligtige, med mindre der udarbejdes lokalaftaler. Skoletilbud Lederen fortæller, at ved Nygårds start, var alle beboere indskrevet på Hellebæk Friskole, sådan er det ikke mere. I øjeblikket samarbejder Nygård med 3 forskellige skoler i Helsingør: Nordvestskolen, A-klasserne og Hellebæk Friskole, derudover er der et samarbejde med en produktionsskole i Hillerød. Lederen giver udtryk for, at det er svært at have så mange forskellige samarbejdspartnere. Tilsynet nævner i den forbindelse det hensigtsmæssige i, at den enkelte unge får individuelle skoletilbud, der passer lige præcis til de behov den enkelte måtte have, og ikke bare, for nemheds skyld indskrives på Hellebæk Friskole. Tilsynet pointerer, at de unge, når de har forskellige skoletilbud, får mulighed for at danne relationer til andre unge, og at de dermed ikke er tvunget til at være sammen 24 timer i døgnet. Lederen giver i den forbindelse udtryk for, at hendes holdning er, at unge skal lære at indgå i forpligtende fællesskaber, i større udstrækning end at lære dem at være individualister, hvilket hun oplever i højere grad lader sig gøre på Hellebæk Friskole, end på de andre skoletilbud. Formålsparagrafferne i Barnets Reform Lederen fortæller, at de arbejder pædagogisk med de unge i forhold til punkterne i handleplanerne. Lederen giver udtryk for, at hun mener, at de ligner punkterne i formålsparagraffen. Lederen giver udtryk for, at hun gerne vil prioritere at der udarbejdes mere langsigtede strategier for de unge, f.eks. hvad er deres fremtidsplaner? Lederen mener, at diskussionerne om fremtidsplaner skal starte tidligt. Lederen giver også udtryk for vigtigheden i, at de unge ikke støttes i noget de ikke kan klare, idet de unge kan være meget urealistiske i deres fremtidsplaner. Lederen oplever, at mange de unge har kognitive problemer. Det er derfor svært at finde ud af, hvad de skal beskæftige sig med i fremtiden. Rygeregler Lederen fortæller, at medarbejdere og unge ikke længere ryger sammen, og giver udtryk for, at det i sig selv er en landvinding. De unge må ryge på sit eget værelse. Der er i øjeblikket ved at blive etableret et rygeskur til de unge. Medarbejderne er henvist til at ryge på et andet område. Lederen fortæller, at det er svært at arbejde med rygning eftersom mange medarbejdere selv ryger meget. Lederen fortæller endvidere, om de dilemmaer der er, i forbindelse unge rygere, der skal ud at rejse, og som skal acceptere de røgfri 8

9 miljøer i f.eks. tog, busser og fly m.v. Sygefravær Lederen fortæller, at de har 2 langtidssygemeldinger. Den ene har baggrund i en afskedigelse. Lederen giver udtryk for det problematiske i, at en medarbejder melder sig syg i forbindelse med en afskedigelsessag, i dette tilfælde i et halvt år. Lederen får udleveret en kopi med Helsingør Kommunes politik om sygefraværssamtaler, som inspiration til håndtering af sygefravær og sygefraværssamtaler på Nygård. Ændring af målgruppen Lederen giver over for tilsynet udtryk for, at Nygårds beskrevne målgruppe skal ændres. Beskrivelsen af målgruppen i godkendelsen stemmer ikke længere overens med virkeligheden. De unge der flytter ind på Nygård nu, har i større problemstillinger at slås med nu, end tidligere. Endvidere har flere unge nu, end tidligere, også psykiske problemer at slås med. Hertil kommer, at der ind i mellem er unge, der har et misbrugsproblem. Tilsynet orienterer lederen om, at det allerede er besluttet, at der fremover skal arbejdes med at afklare hvilken målgruppe, Nygård i fremtiden skal henvende sig til. Dette skal ske i samarbejde med konsulenterne i Center for Børn, Unge og Familier. Samtale med 2 medarbejdere Nygård her og nu Arbejdsplanen En medarbejder fortæller, at det i øjeblikket kan være svært at finde ud af hvad der er op og ned & ind og ud på Nygård. Medarbejderen giver udtryk for at vedkommende havde haft et godt indtryk af den leder der afløste den tidligere leder, der har været leder i gennem flere år. Medarbejderen giver udtryk for, at det har været dejligt at der blev fundet en erstatning så hurtigt. Vedkommende forsætter, at selv om det måske er en hård tid, med mange ting der skal findes ud af, er det positivt alligevel. Medarbejderne fortæller samstemmende, at de har været fælles om at udarbejde arbejdsplanen. De har prioriteret, at det er pædagoguddannede medarbejder der arbejder mest i starten af ugen. F.eks. kan mandag være en svær dag, hvis der f.eks. har været konflikter på Nygård eller hvis de unge har været på hjemmeweekend. Medarbejderne strukturerer resten af ugen om mandagen. De laver de aftaler der skal til, for at resten af ugen hænger sammen. En medarbejder fortæller, at det p.t. fungerer godt. For at have så stort overblik som muligt, er der planlagt Nygård-, familie og aktivitetsweekender et stykke ud i fremtiden. Medarbejderne giver dog udtryk for, at arbejdsplanen kan være temmelig presset ind i mellem. Der kan ske lidt for meget på en uge, som så kan komme til at føles som en måned. En tidligere medarbejder på Nygård, kunne være oplagt til at arbejde om søndagen, som er den dag der er sværest. Den ene medarbejder fortæller, at vedkommende synes, at de er gode til at 9

10 sige højt til en kollega: gå hen og sæt dig. Du trænger til et hvil og giver udtryk for at de passer på hinanden. Den anden medarbejder giver udtryk for, at der har været meget udskiftning i personalegruppen. Ved nyansættelser siger den ene medarbejder, at det er vigtigt at vente på den rigtige medarbejder, frem for at få den forkerte, og giver udtryk for at den nye leder har gehør for dette. En medarbejder fortæller, at arbejdsplanen også tidligere kunne være krævende. F.eks. havde vedkommende sammenhængende rådighedstjenester, fra fredag til mandag med efterfølgende personalemøde og igen rådighedstjeneste fra mandag til tirsdag. Hvad slags sted skal Nygård være? En medarbejder fortæller, at de taler meget om hvad et godt opholdssted er, og hvad der er godt for de unge. F.eks. at de unge skal kunne spejle sig i medarbejderne, som skal vise sunde vaner, som f.eks. sund kost, ikkerygning, idræt m.v. Medarbejderen fortsætter, de unge skal lære en masse de ikke har lært tidligere. F.eks. at gå ud i naturen, en hyttetur til Sverige, finde ro i at være sig selv, Det går altid godt når vi er af sted. Medarbejderen fortæller, at forskellen mellem at være på tur eller på Nygård, er den kontinuerlighed der er på en ferietur. Man er sammen 24 timer i døgnet. Medarbejderen giver udtryk for, at der er tid til at tale om det der er svært. Vedkommende oplever, at det sker på 3. dagen, at den unge kommer selv og vil fortælle og slutter af med at fortælle, at medarbejderne ser meget på disse ture, og de er lærerige. Pædagogiske visioner Handleplaner Formålsparagrafferne i Barnets Reform En medarbejder fortæller, at vedkommende er optaget af at drage de unge ind i beslutningerne. F.eks. er beboermøderne startet op. Medarbejderen giver udtryk for, at de unge er gode til møderne. De har fordelt maddage, rengøringsopgaver m.v. Medarbejderen fortæller, at de unge har aftalt, at hvis én af dem ikke gider at lave mad, så bliver der bestilt take-away mad. Dette sker ifølge medarbejderen, for at lære de unge om nødvendigheden af at lære de unge at forvalte og prioritere de ønsker de har. Medarbejderen giver udtryk for, at de unge i større udstrækning er med til at lave aftaler. På møderne tales der også om konflikter. Medarbejderne har opfordret de unge til, at de unge indbyrdes taler sammen, alene uden voksne. Det gør de unge så om torsdagen, i ca. ½ time. Dette er en form for forberedelse for de unge. En medarbejder fortæller, at den unge selv læser Handleplanen, og vælger sit eget fokus, f.eks. at komme i skole, at holde op med at ryge hash, hvor f.eks. Rusmiddelcenteret involveres. Nogle unge udarbejder selv et tillæg til statusrapporten hvert ½ år. Tillægges vedlægges statusrapporten eller skrives ind i den handleplan pædagogen har udarbejdet. Medarbejderne præsenteres for formålsparagraffen 46 der med fem konkrete mål skal sikre, at indsatsen gives tidligt og helhedsorienteret med et klart formål, ligesom de hensyn og principper, der er beskrevet, skal afspejle den konkrete undersøgelse og indsats. De fem mål er ligestillede og skal tilsammen danne en fælles ramme for indsatsen. Støtten skal: 10

11 sikre et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer og øvrige netværk sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at kunne indgå i sociale relationer og netværk sikre barnets eller den unges skolegang og integration i uddannelsessystemet fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv I den forbindelse fortæller medarbejderne, at de taler med de unge om kost & motion, men giver også udtryk for vigtigheden af, at alle beboere laver noget uden for Nygård. Men generelt kan det være svært, fordi nogle af de unge nu har en psykiatrisk lidelse/diagnose. Det kan være svært at følge den unge individuelt på grund af normeringen. Medarbejderen fortæller, at én ung skal have en medarbejder med til aktiviteter. I øjeblikket er der 3 unge der er optaget af at få knallertkørekort, ellers har det været Fitness og Zumba, der har været størst interesse for. Skole og fritid En af medarbejderne fortæller, at jo længere opholdet på Nygård er, jo større er ambitionerne. Der er flyttet unge ind med længerevarende ophold ind. Disse ophold kan være af 5 års varighed. En medarbejder fortæller, at der er stor forskel på de unge der kom for 4 år siden og så nu. Der er flere psykiske problemstillinger nu. De er ikke altid så realistiske. Det er vigtigt at være realistiske sammen med den unge og at den unge lærer hvad der skal til, for at nå sine drømme. Medarbejderen fortsætter og beretter, at de beboere der har boet på Hellebæk Friskole inden de flyttede til Nygård, kender lærergruppen rigtig godt. Vedkommende giver udtryk for, at der er mange unge som Hellebæk Friskole har kunnet klare, som ikke kunne rummes andre steder. Personlig trivsel Sygefravær Tilsynet spørger medarbejderne, om de får den hjælp de har brug for. En af medarbejderne fortæller, at de har fået ny supervisor, som de er meget glad for og at de generelt bliver inddraget mere ind i arbejdet end tidligere. En medarbejder fortæller, at det er vedkommendes oplevelse, at den nye leder nyder respekt, og går ind i de problemstillinger der er. Nu bliver det f.eks. også fejret, når en medarbejder har fødselsdag. Der er morgenbrød og en lille fødselsdagsgave. Der er også plukket blomster i haven, og små ting, det føles rart. Medarbejderen fortæller også, at den nye leder er god til at tage imod kritik. Så alt i alt oplever vedkommende, at de bliver passet bedre på end tidligere. Alt er ikke lyserødt men det er på den gode måde alligevel, fordi de får respekt for arbejdet. En medarbejder giver udtryk for, at det er et problem, at mennesker der afskediges sygemelder sig, og fortæller endvidere at vedkommende også har oplevet det med medarbejdere, der selv siger op. 11

12 4 individuelle samtaler med de unge Her og nu på Nygård Beboerne modtog ca. 1 uge inden tilsynet et individuelt brev, hvor de blev inviteret til at tale med tilsynet. I brevet blev der gjort opmærksom på at de kunne vælge mellem at tale i grupper eller individuelt. Alle 4 unge foretrak at tale individuelt med tilsynet. En ung deltog ikke i hele samtalen. Kan du fortælle hvordan du oplever Nygård? Er du glad for at bo her? Alle 4 unge er glade for at bo på Nygård, og giver endvidere udtryk for, at de synes, at de får den hjælp de har brug for. Der er en ung der synes, at det er det bedste sted, vedkommende har boet. Fælles for de 4 unge er også, at de er kede af, at nogle af de medarbejdere de kunne lide, er holdt op og at det er skidt med al den udskiftning. Ligeledes er de 4 enige om, at der ikke er informeret godt nok om medarbejdernes ophør, ligesom de heller ikke føler, at der informeres nok om nye regler, f.eks. om hjemkomsttiderne i forbindelse med hjemmeweekender. En ung siger, at møblerne i stuen trænger til at blive skiftet ud, da de er grimme og lugter af hund. Hvordan har det været at der er kommet ny leder? Én ung fortæller, at der er blevet lavet meget om på reglerne, og nogle personaler er blevet fyret. Den unge vil gerne have, at der kommer flere unge, det giver flere personaler. En anden ung fortæller, at det er svært at skifte kontaktperson, og fortæller at vedkommende har haft 5 forskellige. F.eks. fik en ung mulighed for at vælge ud fra den jeg talte godt med. Hvordan er det at være 4 unge? Er det en fordel eller en ulempe? De unge er enige om, at der er fordele og ulemper ved kun at være 4 unge. En ung giver udtryk for at det er godt med en fordeling af 2 af hvert køn. Et ulige antal piger kunne godt give anledning til konflikter. De unge er også enige om, at det hurtigt kan være for kedeligt kun at være 4, i forhold til at være 10 unge, som næsten alle har prøvet. En ung giver udtryk for at, Det er ikke fedt kun at se de andre 3. Der er en anden stemning når man er flere, så er det ikke så kedeligt. En anden ung siger, at der er mere kontakt med andre unge, både på Nygård og uden for, det er godt at lære nogle andre at kende. Skoletilbud Pædagogik, Værdigrundlag, Målsætninger Hvilket dagtilbud har du? De unge går på hver sin skole. Der er forskel på hvor afklarede de unge er med hensyn til om de skal i gang med en uddannelse efter skolen. Kun én enkelt ung lader til at have talt med sin UU-vejleder om uddannelsesvalg. Hvordan drages du ind i arbejdet med din handleplan? Umiddelbart giver de unge udtryk for at de er med til statusmøderne. Det er dog forskelligt, i hvor høj udstrækning de er med til at sætte deres mål for fremtiden. Nogle unge er tydelige i deres udsagn om dette, andre mindre tydelige. En ung siger at: de voksne hjælper og det gør en forskel. 12

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Morelhuset Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012 Tilsynet udført den 21. juni 2012 af Teamleder Tilsynsenheden Kristina Vang Jensen

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Børnerepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Haraldslund Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Haraldslund Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Haraldslund Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 25.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013 Uanmeldt tilsyn Margarethagården Nørrevej 97, Snekkersten Onsdag den 6.marts 2013 Tilsynet er udført af: Tina Knop Lone Sørensen FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus

TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk- og socialfagligt team Dato den 5. november 2013 Acadre nr.: 13/23504 TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus Tilbuddets navn Botilbuddet Gefion og Domus

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Østruplund tirsdag den 18.9.2007. Udarbejdet af jurist Annemarie Myrup og chefkonsulent Alice Storgaard. Der har været fokus på pædagogisk koncept, metoder, handleplaner,

Læs mere