Standard for sagsbehandling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard for sagsbehandling."

Transkript

1 Standard for sagsbehandling. Overordnet og sammenhængende børnepolitik Hjørring Kommune Juni 2009 Indhold. Indhold Indledning Standard for tidlig indsats, herunder sikring af underretninger om børn og unge med vanskeligheder Politisk målsætning Metoder, indsatser og aktiviteter til realisering af den politiske målsætning Forebyggelse Tidlig opsøgning Tidlig indsats Metoder og initiativer ved forebyggelse og tidlig opsøgning Aktiviteter til sikring af forebyggelse og tidlig opsøgning Metoder og initiativer ved tidlig indsats Initiativer til sikring af tidlig indsats Mål Fremgangsmåder Betydning for sagsbehandling Evaluering Standard for inddragelse af forældremyndighedsindehaver(e) og barnet eller den unge Politisk målsætning Metoder, indsatser og aktiviteter til realisering af den politiske målsætning Inddragelse af forældre, børn og unge Fokus på barnet Forvaltningsmæssige krav til sagsbehandlingen Henvendelse/underretning og retssikkerhed Information og samtykke undersøgelse Udarbejdelse af handleplan Afgørelse Iværksættelse Opfølgning og revurdering af handleplan Afslutning foranstaltningens ophør Mål Fremgangsmåder Samtale med barnet/den unge Kvalificering af sagsbehandlere og rådgivere Betydning for sagsbehandling Evaluering Standard for systematisk inddragelse af familie og netværk Politisk målsætning Metoder, indsatser og aktiviteter til realisering af den politiske målsætning Inddragelse i afklaringsfasen (17)

2 Inddragelse vedr. indsatser Mål Inddragelse i afklaringsfasen Inddragelse i 50-undersøgelsen Fremgangsmåder Samarbejdsmøde Betydning for sagsbehandling Evaluering Standard for indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år Politisk målsætning Metoder, indsatser og aktiviteter til realisering af den politiske målsætning Metoder i sagsbehandling til synliggørelse af de betydningsfulde faktorer Initiativer i forhold til alternative dagtilbud til målgruppen Forventninger og krav til samarbejdet Mål Fremgangsmåder Betydning for sagsbehandling Evaluering Standard for opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag Politisk målsætning Metoder, indsatser og aktiviteter til realisering af den politiske målsætning Tilsyn Opfølgning Evaluering Metoder og initiativer til sikring af tilsyn: Metoder og initiativer til sikring af opfølgning Metoder og initiativer til sikring af evaluering Anbringelsesspecialets varetagelse af tilsyn, opfølgning og evaluering Mål Fremgangsmåder Tilsyn Opfølgning Evaluering Betydning for sagsbehandling Kvalificering af sagsbehandlere og rådgivere Evaluering Dato for godkendelse Dato for revision Sagsbehandlingsfrister (17)

3 Indledning. I standard for sagsbehandling beskrives kommunens målsætninger, indsatser og fremgangsmåder i forhold til 1. Standard for tidlig indsats, herunder sikring af underretninger om børn og unge med vanskeligheder. 2. Standard for inddragelse af forældremyndighedsindehaver(e) og barnet eller den unge. 3. Standard for systematisk inddragelse af familie og netværk. 4. Standard for indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. 5. Standard for opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser. 6. Sagsbehandlingsfrister 1. Standard for tidlig indsats, herunder sikring af underretninger om børn og unge med vanskeligheder Politisk målsætning Hjørring Kommune vil skabe bedst mulige vilkår for alle børn og unge gennem sundhedsfremme, forebyggelse og tidlig indsats. Hjørring Kommune agter at afhjælpe et barns eller en ungs problemer gennem en tidlig indsats, der skal være mindst mulig indgribende overfor barnet eller den unge. Den tidlige indsats skal medvirke til at forhindre, at problemerne vokser sig så store, at de ikke kan afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. 1.2 Metoder, indsatser og aktiviteter til realisering af den politiske målsætning Standarder for tidlig indsats beskriver sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde samt den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Der skelnes mellem forebyggelse, tidlig opsøgning og indsats Forebyggelse Med forebyggelse menes den del af indsatsen, der mindsker risikoen for, at børn og unge får behov for en foranstaltning jf. børneparagrafferne i Lov om Social Service. Det handler generelt om at forebygge, at vanskelighederne bliver så store, at de ikke kan løses i det generelle system Tidlig opsøgning Tidlig opsøgning handler om rettidigt, kvalificeret og koordineret at handle i forhold til de børn og unge, der har behov for særlig støtte efter Lov om Social Service. Det er afgørende, at de kommunale fagpersoner og andre voksne, der arbejder med børn og unge, kender de signaler og indikatorer, der henleder opmærksomheden på, at et barn har brug for hjælp. Det er vigtigt at have kendskab til, hvordan man i givet fald handler på signalerne. 3 (17)

4 Tidlig indsats Med tidlig indsats menes, at man sammen med barnet /den unge og forældrene arbejder med et problem så snart, man har observeret problemindikatorerne. Indsatsen bør være mindst muligt indgribende over for barnet eller den unge. Den tidlige indsats kan medvirke til, at vanskelighederne ikke vokser sig større, end at de kan afhjælpes i nærmiljøet og inden for det generelle systems rammer Metoder og initiativer ved forebyggelse og tidlig opsøgning Det generelle system dækker den almene og sundhedsfremmende indsats over for alle børn og unge samt de særlige forebyggende indsatser. Fagpersonerne i det generelle system skal, inden de underretter Børne- og Familieafdelingen, undersøge om og i givet fald, hvordan man sammen med familien kan arbejde med et problem i det generelle system. Inden der tages konkrete skridt til tværfaglig indsats, skal forældrene så vidt muligt være inddraget. Ansvaret for forældreinddragelse påhviler den fagperson, der har observeret problemet Aktiviteter til sikring af forebyggelse og tidlig opsøgning Tværfaglige grupper i skolecentrene Tværfaglig kompetenceudvikling Åben anonym rådgivning, jf. servicelovens 11 Standard for den professionelle underretning Udbredelse og kendskab til Den Sammenhængende Børnepolitik. Rådgivning og vejledning i Visitationen Metoder og initiativer ved tidlig indsats Metoder og initiativer ved tidlig indsats retter sig mod risikobørn og sårbare børn. Hensigten er, at der skal støttes op og handles om barnet, når vanskeligheder observeres, således at disse ikke vokser sig så store, at de ikke kan løses i det nære miljø og/eller i det generelle system. Det er nødvendigt, at det generelle system arbejder helhedsorienteret, opsøgende og rummeligt, så børns vanskeligheder kan bearbejdes indenfor dette systems rammer og muligheder Initiativer til sikring af tidlig indsats Inklusion i det generelle system PPR Sundhedspleje i forhold til børn og unge med særlige behov Specialpædagogisk støtte og indsats i dagtilbud og skole Støttepædagogkorps Ungdomskonsulent SSP samarbejdet Samtalegrupper for børn, unge og forældre Familievejleder til forældre med børn med handicap 1.3. Mål Temadag. Fælles måleredskab, dialog og begrebsforståelse. Opfølgning af ledere på personalemøder og i pædagogisk råd. Udbredelse og kendskab til Den Sammenhængende Børnepolitik. Åben anonym rådgivning etableret inden udgangen af august (17)

5 Handlevejledninger er færdiglavet, formidlet og implementeret ved udgangen af Antallet af børn og unge der har behov for hjælp og støtte udover det generelle systems tilbud skal reduceres kontinuerligt Fremgangsmåder Den tidlige indsats sker primært gennem en aktiv forebyggelse gennem de samlede tilbud, der gives i Børne- og Undervisningsområdet. Sekundært sker det gennem et professionelt tværfagligt samarbejde og gennem et effektivt og proaktivt netværksarbejde, der involverer relevante personer i og udenfor den kommunale organisation. Et velfungerende tværfagligt samarbejde er en forpligtigelse for de involverede faggrupper og er en afgørende forudsætning for at skabe større sammenhæng i indsatsen. Det tværfaglige samarbejde organiseres på skolecenterniveau. Visitationen balancerer mellem den tidlige og den nødvendige indsats. Varetager alle førstegangs henvendelser fra borgere og samarbejdspartnere. Alle underretninger tilgår visitationen, der afgør om der er behov for særlig indsats. Enkelte sagstyper med begrænset eller kortvarig indsats bibeholdes, mens øvrige sager visiteres til forebyggelsesspecialet. Relevante handlevejledninger er tilgængelige på kommunens hjemmeside Betydning for sagsbehandling Sagsbehandlere og rådgivere skal anvende en del af deres ressourcer i det generelle system, herunder ved deltagelse i tværfaglige decentrale grupper Evaluering En gang årligt udarbejder Børne- og Familieafdelingen en kommenteret opgørelse over antal visiterede foranstaltninger, jf. 52, stk. 3. En gang årligt udarbejder Børne- og Familieafdelingen en kommenteret opgørelse af alle sager, der er startet på baggrund af en henvendelse/underretning fra en fagperson, og det opgøres, hvor mange sager, der har været behandlet på et decentralt tværfagligt møde, før sagen er overdraget til Børne- og Familieafdelingen. Opgørelsen skal endvidere indeholde oplysninger om typer af problemstillinger. 5 (17)

6 2. Standard for inddragelse af forældremyndighedsindehaver(e) og barnet eller den unge 2.1. Politisk målsætning I Hjørring Kommune tager samarbejdet med forældrene udgangspunkt i, at forældrene vil deres børns bedste. Hjørring Kommune ønsker derfor at understøtte forældrenes ansvar i forhold til familiens trivsel og samspil. Forældrene har hovedansvaret for deres børns udvikling, trivsel, vilkår og opdragelse. Hjørring Kommunes indsatser og tilbud skal i samarbejde med forældrene og børnene/de unge medvirke til at styrke barnets sunde og alsidige udvikling Metoder, indsatser og aktiviteter til realisering af den politiske målsætning Inddragelse af forældre, børn og unge. Det er et mål i sig selv at bygge på princippet om hjælp til selvhjælp og støtte forældrene i deres ansvar for eget liv. Foranstaltninger må tage udgangspunkt i forældrenes/barnets ønsker og behov og ses i sammenhæng med samfundets krav. Derfor inddrages forældre og børn aktivt i forhold til sagsbehandlingen. Det betyder at, de skal have medindflydelse på sagsforløbet de skal være medbestemmende på mål for indsatsen samarbejdet skal baseres på løbende dialog og vidensdeling Fokus på barnet Det er vigtigt, at sagsbehandleren holder fokus på barnet og handler ud fra hensynet til barnets bedste. Redskaber hertil er: Barnets/den unges eget perspektiv. Børnesamtalen Forvaltningsmæssige krav til sagsbehandlingen Forældremyndighedsindehaveren og barnet inddrages under hele indsatsen i følgende faser: Henvendelse/underretning og retssikkerhed Information og samtykke 50-undersøgelse Udarbejdelse af handleplan Afgørelse Iværksættelse Opfølgning og revurdering af handleplan Afslutning Henvendelse/underretning og retssikkerhed Forældremyndighedsindehaver(e) og barnet skal mødes i en anerkendende og åben dialog baseret på tillid. 6 (17)

7 Formålet med inddragelse er at få alle relevante oplysninger til at ligge til grund for sagen og sikre retssikkerheden for forældre og barn. Forældrene indbydes til møder eller deltagelse i den sagsbaserede tværfaglige gruppe, når intet relevant taler imod Information og samtykke Forældre og barn skal som hovedregel gøres bekendt med det materiale og de beskrivelser, børne- og familieafdelingen ligger inde med eller ønsker at indhente. Sagens akter kan gennemgås sammen med dem, og der udleveres kopi af sagsakter i det omfang, forældre og/eller barnet/den unge ønsker det. Der søges indhentet samtykke til det videre forløb undersøgelse Undersøgelsen skal anlægge en helhedsbetragtning, der omfatter: Udvikling og adfærd Familieforhold Skoleforhold Sundhedsforhold Fritidsforhold og venskaber Andre relevante forhold. Forældremyndighedsindehaver(e) og barnet/den unge inddrages i 50-undersøgelsen for at sikre, at alle relevante oplysninger indhentes. Udgangspunktet for inddragelsen bygger på princippet om hjælp til selvhjælp og at fastholde det personlige ansvar. Alle oplysninger skal bruges konstruktivt. Metoder til opnåelse af dette er: Samtale med forældre Samtale med barnet Oplysninger fra 50-undersøgelsen samt den socialfaglige vurdering gennemgås med forældre og barnet/den unge. Gennemgangen skal foregå under hensyntagen til sagens karakter samt forældrenes og barnets/den unges formåen. Det skal sikres at forældremyndighedsindehaver(e) og barnet/den unge informeres om alle oplysninger, som de ikke selv har bidraget med Udarbejdelse af handleplan Forældre og barnet/den unge skal selv have mulighed for at komme med bud på mål for indsatsen og valg af foranstaltning, således at de føler sig forpligtede og betydningsfulde i forhold til løsning af problemer. Herved skabes der mulighed for det positive samarbejde Afgørelse Der skal finde en samtale sted med barnet eller den unge inden, der træffes afgørelse om iværksættelse af foranstaltning (Børnesamtalen). Forældre og unge over 15 år skal informeres skriftligt om afgørelsen Iværksættelse Afhængig af foranstaltningens karakter tilrettelægges samarbejdet mellem forvaltning, forældre, barnet/den unge og leverandøren. Formålet er: 7 (17)

8 Præsentation af rammer, indhold og mål for foranstaltningen Forventningsafstemning Præcisering af gensidige forpligtelser Planlægning af det videre forløb Opfølgning og revurdering af handleplan Ved opfølgning og revurdering af handleplan inddrages forældre og/eller barnet/den unge ved samtaler eller møder Afslutning foranstaltningens ophør Ved afslutning eller afbrydelse af en foranstaltning skal forældre og barnet/den unge inddrages. Inddragelse sker ved samtale. Hvor dette ikke er muligt, fremsendes en skriftlig afgørelse Mål Der skal altid foreligge notat om samtaler med forældremyndighedsindehaver og barnet/den unge. Forældrene skal i alle sager have information om afklaringsfasens konklusion. I løbet af 2010 skal der foretages en brugerundersøgelse af Børne- og Familieafdelingens samarbejde med forældre og børn i sagsforløbet. Med udgangspunkt i brugerundersøgelsen vil der kontinuerligt blive arbejdet med at øge tilfredsheden med inddragelsen. Der skal fastsættes frekvens for gennemførelse af brugerundersøgelserne. 8 (17)

9 2.4. Fremgangsmåder Samtale med barnet/den unge Sagsbehandleren skal oplyse om barnets ret til at have bisidder og i forhold til dets alder/modenhed afgøre, Hvordan samtalen skal forløbe, hvilke mål der er med samtalen, og hvordan der bedst opnås kontakt. Hvor samtalen skal finde sted, f.eks. på skolen, i barnets hjem eller et neutralt sted. Om det er nødvendigt med mere end en samtale. Det er altid sagsbehandleren, der har samtalen med barnet/den unge. Er samtalen en del af 50-undersøgelsen, noteres oplysningerne i undersøgelsesskemaet. Før afgørelse om en foranstaltning gennemføres en børnesamtale. Hvis børnesamtalen ikke finder sted, skal begrundelse for dette noteres i sagen i børnesamtaleskemaet Kvalificering af sagsbehandlere og rådgivere Der afholdes mindst en årlig temadag for sagsbehandlere og rådgivere med henblik på at vedligeholde de færdigheder, der er en forudsætning for involvering af forældre og barn i sagsbehandlingen, herunder samtaler med børn. Nye sagsbehandlere og rådgivere tilbydes et uddannelsesforløb i metoder for involvering af forældre og barn, herunder samtaler med børn Betydning for sagsbehandling Der skal stilles relevante arbejdsredskaber til rådighed for sagsbehandlerne, der gør dem i stand til at løse deres arbejde systematisk. Ledelsen skal løbende være indstillet på behov for prioritering af sagsbehandlernes ressourceforbrug på det administrative arbejde Evaluering Som led i det systematiske ledelsestilsyn, der foretages efter konkrete retningslinjer udarbejdet af Børne- og familiechefen, kontrolleres det, at der foreligger dokumentation for samtaler med forældre og barnet samt information om afgørelser i sagen. Hvert år udarbejder ledelsen en status over uddannelsesaktiviteter og fremadrettede uddannelsesplaner. 3. Standard for systematisk inddragelse af familie og netværk 9 (17)

10 3.1. Politisk målsætning Barnet er primært forankret i familien og det nære netværk. Derfor anser Hjørring kommune disse som primære samarbejdspartnere og ønsker at inddrage deres ressourcer i sagsbehandlingen for at understøtte og sikre barnets vækst. Familie og netværk skal derfor opleve høj grad af inddragelse og løbende informeres under en sags forløb gennem velfungerende kommunikation og samarbejde med afdelingerne på Børne- og Kulturområdet Metoder, indsatser og aktiviteter til realisering af den politiske målsætning Inddragelse i afklaringsfasen. Det skal vurderes, om der findes ressourcer i familien og/eller det private netværk, der kan bidrage til håndteringen af problemet. Dette sker gennem Møde med forældremyndighedsindehaver(e) og for at afdække problemstilling og ressourcer i familie og netværk Inddragelse i 50-undersøgelsen I forbindelse med 50-undersøgelsen afdækkes muligheder og eventuelle barrierer i familien og netværket. Dette kan ske ved: Samtaler med relevante familiemedlemmer og personer i netværket. Skriftlige udtalelser fra personer i netværket. Samtaler med barnet/den unge Inddragelse vedr. indsatser Efter faglig vurdering af behov og relevans kan følgende metoder anvendes: Samtale med barnet/den unge Tværfagligt team til yderligere tværfaglig belysning af problemstilling Samarbejdsmøde med inddragelse af det professionelle og private netværk 3.3. Mål Inddragelse i afklaringsfasen Der skal i alle sager, der går videre fra afklaringsfasen, foreligge notat i sagen om overvejelser og beslutninger i forbindelse med inddragelse af relevant netværk Inddragelse i 50-undersøgelsen I forbindelse med 50 undersøgelsen skal det fremgå af alle sager, hvilke overvejelser, der er gjort og hvilke beslutninger, der er truffet i forbindelse med inddragelse af relevante netværk. 10 (17)

11 3.4. Fremgangsmåder Samarbejdsmøde Et samarbejdsmøde skal altid planlægges sammen med forældremyndighedsindehaver(e). Sagsbehandleren skal sammen med forældremyndighedsindehaver(e) overveje: Hvordan mødet skal forløbe. Hvilke mål der er med mødet. Om afvikling af mødet er med dagsorden, referat og mødeledelse. Hvor mødet skal holdes. Hvem der skal indkaldes. Hvem der indkalder, rådgiver og/eller forældre. Om private og professionelle netværk deltager i samme møde. Afklaring af ansvar og rollefordeling Betydning for sagsbehandling Der skal stilles relevante arbejdsredskaber til rådighed, der sikrer systematisk inddragelse af børn og familier i sagsforløbet Evaluering Evalueringen af de opstillede mål foregår som led i det systematiske ledelsestilsyn, der foretages efter konkrete retningslinjer udarbejdet af Børne- og familiechefen. 4. Standard for indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år Politisk målsætning Indsatsen over for unge over 15 år, der har behov for særlig støtte, foregår i nærmiljøet, hvis ikke hensynet til den unge taler for andet. Da den unge har behov for at knytte venskaber og indgå i sociale relationer med andre mennesker, skal disse relationer indgå i helhedsvurderingen og så vidt muligt sikres ved etablering af den nødvendige støtte. Den nødvendige støtte omkring en ung fastholdes, indtil målet for foranstaltningen er opnået, også selvom den unge er blevet mere end 18 år. Hjørring Kommune ønsker at fastholde en foranstaltnings mål gennem relevant efterværn, når dette er påkrævet. 11 (17)

12 4.2. Metoder, indsatser og aktiviteter til realisering af den politiske målsætning Metoder i sagsbehandling til synliggørelse af de betydningsfulde faktorer 50-undersøgelsen skal afdække de særlige forhold, der gør sig gældende for denne aldersgruppe fx, Fritidsforhold Venskaber Skole og/eller beskæftigelsesforhold Stabil voksenstøtte og voksenkontakt Tilknytning og tilhørsforhold til nærmiljø. Senest et halvt år før den unge fylder 18 år, skal der træffes afgørelse om: Behov for foranstaltninger efter det fyldte 18. år Der skal være særlig fokus på inddragelse af den unge og dennes ønsker gennem børnesamtalen Initiativer i forhold til alternative dagtilbud til målgruppen I forbindelse med unge, der ikke vil, eller som har svært ved at tage imod kommunens almindelige tilbud for målgruppen, søges der etableret et samarbejde med Rådgivningsspecialet SSP konsulent Ungdomskonsulent UU-vejleder Misbrugskonsulent Jobkonsulent Forventninger og krav til samarbejdet Kommunen har forventninger og krav til den unges egen indstilling og medvirken i forhold til Gensidighed i samarbejdet mellem den unge og forvaltningen. Kan ovenstående forventninger og krav ikke opfyldes, tager forvaltningen stilling til indsatsens berettigelse Mål At der inden udgangen af 2010 er udarbejdet en anbringelsespolitik. At der udarbejdes en plan for etablering af en ny døgninstitution for unge i Hjørring Kommune inden udgangen af At ungekontakten inden udgangen af 2010 er etableret. Der udvikles et undersøgelsesskema målrettet unge over 15 år 4.4. Fremgangsmåder 12 (17)

13 Med henblik på, at sagsbehandlerne er i stand til at arbejde ud fra målsætningen om, at indsatsen over for unge over 15 år så vidt muligt skal foregå i nærmiljøet, skal følgende ske: Der udarbejdes inden udgangen af 2009 en plan for efterværn, herunder en samarbejdsaftale med Arbejdsmarkedsafdelingen og Sundhed-, Ældre- og Handicapafdelingen (Voksen-handicap) Betydning for sagsbehandling I alle handleplaner for unge over 15 år skal der være fokus på opstilling af delmål relateret til de særlige foranstaltninger for målgruppen. Der skal være fokus på indholdet i børnesamtalen. Evalueringer anvendes som led i den almindelige sagsbehandling, herunder ved opfølgning af indsatsen Evaluering Evalueringen af de opstillede mål foregår som led i det systematiske ledelsestilsyn, der foretages efter konkrete retningslinjer udarbejdet af Børne- og familiechefen. 5. Standard for opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag 5.1. Politisk målsætning Hjørring Kommune vil udvikle en dynamisk evalueringskultur, som er kendetegnet ved, at alle ansatte lærer af egne og andres erfaringer, og på baggrund heraf kontinuerligt udvikler og sikrer kvaliteten i kerneydelserne. Hjørring Kommune vil arbejde for, at evalueringskulturen er kendetegnet ved, at alle niveauer i organisationen anvender kontinuerlig evaluering, der synliggør og udvikler kvaliteten i kerneydelsen. Derfor foretager Hjørring kommune tilsyn og opfølgning på alle iværksatte foranstaltninger senest tre måneder efter iværksættelsen. Derefter følges der op mindst en gang om året. I Hjørring Kommune er målsætningen, at mål skal være så operationelle som mulige, og at der kan ske en konkret opfølgning på målene i handleplanen i forhold til det enkelte barn. Den opsamling af viden, der sker ved den løbende evaluering af indsatsen over for det enkelte barn, skal anvendes i det fremadrettede arbejde med sårbare børn og unge, således at det sikres, at der er sammenhæng mellem forventet effekt og ressourceforbrug Metoder, indsatser og aktiviteter til realisering af den politiske målsætning 13 (17)

14 Der skelnes mellem tilsyn, opfølgning og evaluering Tilsyn Ved tilsyn forstås myndighedens tilsyn med barnets eller den unges forhold i en foranstaltning eller under en anbringelse uden for hjemmet Opfølgning Opfølgning defineres som en regelmæssig tilbagevendende socialfaglig vurdering af, om en foranstaltning opfylder sit formål, eller om indsats og handleplan skal revideres. Der skal ske opfølgning i alle former for foranstaltninger, jf. børneparagrafferne i serviceloven Evaluering Evaluering defineres som en systematisk vurdering af de iværksatte foranstaltninger, herunder forandringer og effekt af en indsats. Evaluering er opfølgning og dokumentation i den enkelte sag og skal være kendetegnet ved, at alle lærer af egne og andres erfaringer og på baggrund heraf kontinuerligt udvikler og sikrer kvaliteten i foranstaltningerne Metoder og initiativer til sikring af tilsyn: Personligt fremmøde på anbringelsesstedet. Indhentning af skriftlige udtalelser fra barnets dagtilbud, skole mv Metoder og initiativer til sikring af opfølgning Der er udarbejdet metodebeskrivelser og skabeloner for sagsbehandlerne til anvendelse ved udfærdigelse af handleplaner. Der indarbejdes automatisk IT baseret erindringsfunktion til sikring af opfølgning Metoder og initiativer til sikring af evaluering Der udarbejdes en systematisk model for evaluering af den samlede indsats over for det enkelte barn og en evaluering af målopfyldelsen for de udarbejdede handleplaner Anbringelsesspecialets varetagelse af tilsyn, opfølgning og evaluering. Anbringelsesspecialet varetager det generelle løbende tilsyn, herunder opfølgning og evaluering, med opgavens udførelse i forhold til handleplanen, og der udarbejdes årlige statusrapporter på barnet. Samtidig ydes vejledning og supervision af plejefamilier og institutioner. Anbringelsesspecialet godkender og fører tilsyn med plejefamiliers godkendelse Mål Med virkning fra juni 2009 foregår tilsyn, opfølgning og evaluering efter de retningslinjer og standarder, der er godkendt i Hjørring Kommune. Ved opfølgning skal der mindst en gang om året være en samtale med barnet, hvor det giver mening i forhold til barnets alder og udvikling. Der foretages opfølgning i alle iværksatte foranstaltninger første gang efter 3 måneder og efterfølgende minimum hver 12. måned. 14 (17)

15 I alle anbringelsessager har Anbringelsesspecialet altid en tæt kontakt med leverandøren og en smidighed i deres fremmøde, der bevirker, at de altid kommer, når der er brug for det. Dog er der dokumenteret personligt fremmøde som minimum 3 gange om året. I 2009/2010 udarbejdes en revideret version af opgavebeskrivelser og kerneydelser Fremgangsmåder Tilsyn Tilsyn skal foregå ved rådgiverens personlige besøg mindst en gang om året. Som led i tilsynet skal der indhentes en skriftlig udtalelse fra barnets dagtilbud og andre relevante personer. Mindst en gang om året skal rådgiveren have en samtale med det anbragte barn Opfølgning Senest 3 måneder efter iværksættelse af en foranstaltning vurderer rådgiveren, om indsatsen opfylder sit formål, og om indsatsen og handleplanen i givet fald skal ændres. Derefter følges op minimum en gang om året. Opfølgningen skal omhandle det overordnede formål med foranstaltningen og de konkrete delmål, som barnet og familien arbejder med. Mål og delmål vurderes sammen med barnet, familien og leverandøren. Opfølgningen foregår ved afholdelse af møder Evaluering Når den samlede indsats over for barnet afsluttes eller ophører, vurderes og evalueres barnets udbytte af indsatsen skriftligt i forhold til barnets udgangspunkt. Den samlede effekt evalueres i forhold til, om den økonomisk mest hensigtsmæssige løsning i tilstrækkelig grad har tilgodeset barnets eller den unges behov. I forbindelse med Projekt Evalueringskultur udvikles og implementeres metoder for evaluering på Børne- og Familieområdet Betydning for sagsbehandling Kvalificering af sagsbehandlere og rådgivere Der udarbejdes en årlig plan for sagsbehandleres og rådgiveres kompetenceudviklingsaktiviteter. Fra 2010 afholdes der årligt mindst en temadag for sagsbehandlere og rådgivere med henblik på at vedligeholde de færdigheder, der sikrer en kvalificeret opfølgning og evaluering. Temadagen skal bidrage til en løbende faglig sparring omkring opstilling af præcise og operationelle mål og delmål Evaluering 15 (17)

16 Evaluering af de opstillede mål foregår som led i det systematiske ledelsestilsyn, der foretages efter konkrete retningslinjer udarbejdet af Børne- og familiechefen. Dato for godkendelse 15. juni 2009 Dato for revision Juni Sagsbehandlingsfrister Børne- og Undervisningsudvalget i Hjørring Kommune har politisk godkendt en række sagsbehandlingsfrister for behandling af sager i Børne- og Familieafdelingens regi, hvilke fremgår af nedenstående skematisering. Sagsbehandlingsfristerne skal sikre, at der er truffet afgørelser efter Servicelovens lovgivning samt andre udvalgte love inden for de angivne frister. Sagsbehandlingsfristerne er generelle, hvilket betyder, at vi behandler ansøgninger om hjælp hurtigst muligt. I særlige tilfælde hvor det ikke lader sig gøre at overholde fristerne, vil man inden for sagsbehandlingsfristen modtage et brev om grunden til dette, samt hvornår der kan forventes en afgørelse. Sagsbehandlingsfristerne for behandling af sager i Børne- og Familieafdelingen i Hjørring Kommune finder lovhjemmel i Retssikkerhedslovens 3. Område Generel frist Lovgrundlag Aktindsigt 10 dage Offentlighedsloven 16 Børn, behandlingsmæssig friplads (Friplads til børn med handicap) 4 uger Dagtilbudsloven 43 stk. 3 og 63 stk. 3 Børn, Socialpædagogisk friplads 4 uger Dagtilbudsloven 43 stk. 4, 63 stik. 4 og 76 stk. 2 Børn, hjælp til forsørgelse af forældreløse børn 4 uger Aktivloven 84 Børn, hjælpeforanstaltninger til børn med særlige behov efter 8 uger Serviceloven 52, stk. 2 (nr.1-10), 3 og 4 16 (17)

17 udarbejdelse af 50 undersøgelse Klage, revurdering af kommunens afgørelser 4 uger Forvaltningsloven 25 Kvittering for underretning 6 dage Serviceloven 155 Ledsagerordning for unge ml. 16 og 18 år 8 uger Serviceloven 45 Merudgifter ved barns fysiske/psykiske nedsatte funktionsevne 8 uger Serviceloven 41 Misbrugsbehandling 2 uger Serviceloven 101 og Sundhedsloven Paragraf 50 undersøgelse Op til 4 måneder Serviceloven 50 Tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse 8 uger Serviceloven (17)

Standard for inddragelse af familie og netværk

Standard for inddragelse af familie og netværk Sagsbehandlingsstandarder Børn og Kultur Vågebjergvej 5 5932 Humble Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: bornogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato 25. april 2007 J. nr. Ref: jp/cje

Læs mere

Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov

Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov Sagsbehandlingspraksis Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov ns indhold Henvendelse og vurdering af henvendelse I Ballerup Kommune varetages sagsbehandlingen

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sammenhængende Børnepolitik. BILAG B: Sagsstandarder

Brønderslev Kommune. Sammenhængende Børnepolitik. BILAG B: Sagsstandarder Sammenhængende Børnepolitik BILAG B: Sagsstandarder 1. udgave 13.12.2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag B: B1. B2. B3. B4. B5. Standarder for sagsbehandling Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge

Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge Hvorfor en sammenhængende børnepolitik for børn og unge Folketinget har vedtaget en ændring af Lov om social service, som betyder, at kommunerne

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Velkommen til kursusdag 4

Velkommen til kursusdag 4 Velkommen til kursusdag 4 Dagens program Kursusdag 4 08.30 08.45 Opsamling fra sidst. Dagens program. Dagens læringsmål. 08.45 11.30 Samvær og forældresamarbejde. 11.30 12.00 Handleplan. 12.00 12.45 Frokost.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50

Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50 Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50 Nr. Aktør Aktivitet Beskrivelse Uge 1 1. Teamleder Sagsbehandler 2 Sagsbehandler Overlevering af ny undersøgelsessag 0,25 time Uge 1: Indkaldelse til underretningsmøde

Læs mere

Politik for udviklende fællesskaber

Politik for udviklende fællesskaber Politik for udviklende fællesskaber - Inklusionspolitik for området 0-18 år i Billund kommune Hvilke værdier er inklusionspolitikken baseret på? Inddragelse Ejerskab Kvalitet Sammenhæng Dialog Værdisæt:

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? Børnefamiliecenter København har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE Du er kommet i kontakt med Børnefamiliecenter

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte. børn og unge i Hillerød Kommune. Familie og Børn / Familie og Sundhed

Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte. børn og unge i Hillerød Kommune. Familie og Børn / Familie og Sundhed Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød Kommune Familie og Børn / Familie og Sundhed April 2004 2 Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen 11/12-2014 Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Børne- og Familieforvaltningen Jammerbugt Kommune 2014-07-09

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Bilag 1: Status på kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafsnittet

Bilag 1: Status på kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafsnittet NOTAT Center for Familie og Forebyggelse Bilag 1: Status på kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafsnittet Målet med bilaget er i mere detaljeret form at informere om status på kvaliteten i sagsbehandlingen

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016

Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016 Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016 INDLEDNING Om centret Familiecentret er Aarhus Kommunes myndighedscenter for udsatte børn, unge og familier. Familiecentret er forankret i Socialforvaltningen/

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik for udsatte børn og unge i Brøndby.

Sammenhængende Børnepolitik for udsatte børn og unge i Brøndby. Sammenhængende Børnepolitik for udsatte børn og unge i Brøndby. En sammenhængende børnepolitik for udsatte børn og unge kan skabe den røde tråd i den kommunale organisation, både i dybden og i bredden.

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017

Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017 Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017 Sagsnummer: 480-2013-58842 Dokumentnummer: 480-2013-276898 Afdeling: Børn og Familieafdelingen Udarbejdet af: Cer/Kmo og Hej Indledning. For at give det nye

Læs mere

Sagsforløb i forbindelse med indskrivning på specialpædagogisk plads 2015

Sagsforløb i forbindelse med indskrivning på specialpædagogisk plads 2015 Sagsforløb i forbindelse med indskrivning på specialpædagogisk plads 2015 1) Ansøgning om specialpædagogiske tilbud modtages i Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Ansøgningen skal sendes med sikker post til

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 07-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneuniverset Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/6 2006. Formålet med standarden er et politisk ønske i Nordfyns Kommune om at leve op til bekendtgørelsens 2. Lovhjemmel

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Godkendt i Familieudvalgets møde den 28. november 2007. Bilag til den sammenhængende Børne- og ungepolitik for Nordfyns kommune. Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGIEN I SAMSPIL MED BORGERNE SKABER VI DEN BEDST MULIGE TRIVSEL OG UDVIKLING HOS BØRN, UNGE OG FAMILIER FAMILIEAFDELINGEN

UDVIKLINGSSTRATEGIEN I SAMSPIL MED BORGERNE SKABER VI DEN BEDST MULIGE TRIVSEL OG UDVIKLING HOS BØRN, UNGE OG FAMILIER FAMILIEAFDELINGEN UDVIKLINGSSTRATEGIEN I SAMSPIL MED BORGERNE SKABER VI DEN BEDST MULIGE TRIVSEL OG UDVIKLING HOS BØRN, UNGE OG FAMILIER FAMILIEAFDELINGEN HVAD HAR VI ARBEJDET MED DE BORGERRETTEDE VISIONER EN TIDLIG OG

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af familiehusene

Analyse af familiehusene NOTAT Dato 16.04.09 Analyse af familiehusene Familieudvalget vedtog på sit møde den 14. januar 2009 at der skulle foretages en analyse af familiehusene. Af kommissoriet fremgår følgende: Der ønskes en

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

FAMILIERÅDGIVINGEN KOLDING KOMMUNE SELVVÆRD FOR UNGE. KOV1_Kvadrat_RØD

FAMILIERÅDGIVINGEN KOLDING KOMMUNE SELVVÆRD FOR UNGE. KOV1_Kvadrat_RØD FAMILIERÅDGIVINGEN KOLDING KOMMUNE KOV1_Kvadrat_RØD SELVVÆRD FOR UNGE fam i li e rå d g ivning en INDLEDNING På lovområdet jf. Servicelovens bestemmelser i kapitel 11 og 12 vedr. særlig støtte til børn

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej 51, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej 51, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 01-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej

Læs mere

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Sådan gør du Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp 2 1. Tavshedspligt s. 3 2. Sådan arbejder vi med barnet eller den unge og familien s. 6 3. Sådan søger

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26-02-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre Tilsynsførende:

Læs mere

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter.

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter. Bilag 1: Tids- og handleplan Dette bilag beskriver en tids- og handleplan for en implementering af en Svendborg-model. Tidsog handleplanen tager udgangspunkt i en kortlægning og analyse af Center for Børn,

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Børns sociale rettigheder

Børns sociale rettigheder Børns sociale rettigheder Lov om social service Kapitel 11 Særlig støtte til børn og unge Indholdsfortegnelse Lovens formål.... 3 Rådgivning... 4 Forældre har ret til at få familieorienteret rådgivning...

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneby Øst- Barnets hus. Frølundvej 49, Hammerum Morten Kristensen og Per Pedersen. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneby Øst- Barnets hus. Frølundvej 49, Hammerum Morten Kristensen og Per Pedersen. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 21-04-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneby Øst- Barnets hus Frølundvej 49, Hammerum

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det socialretlige tilsyn. I henhold til 15, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES BØRN OG UNGE-POLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES BØRN OG UNGE-POLITIK BØRN OG UNGE POLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES BØRN OG UNGE-POLITIK 2009 1 INDHOLD Overordnede visioner.... 4 Værdier... 7 Målsætning... 8 Forebyggelse og rådgivning... 11 Sammenhæng mellem det generelle og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere