Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden"

Transkript

1 Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for særlig støtte 1

2 Børne- og Ungeforvaltningen Køge Rådhus Torvet Køge Juli 2013 Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden 2

3 1. Forord Køge Kommune ønsker at styrke den tidlige, forebyggende indsats over for børn og unge, så vi handler relevant og rettidigt på børns og unges problemer, inden de vokser sig store. Samtidig ønsker Køge Kommune at skærpe fokus på at forhindre, at børn og unge i Køge Kommune i hjemmet, i dagtilbud, skole, institution eller andre steder bliver udsat for vold eller seksuelle overgreb eller i øvrigt lever under forhold, som udgør en trussel mod deres trivsel, udvikling og sundhed. Formålet med denne underretningsguide er at give et hurtigt og overskueligt overblik over, hvad du som medarbejder eller leder i Køge Kommune eller i en virksomhed, der udfører opgaver for Køge Kommune, skal gøre, hvis du bliver bekymret for et barns eller en ungs trivsel, udvikling eller sundhed. Underretningsguiden er dynamisk og revideres løbende. Underretningsguiden er delt op i 7 kapitler med hver sin farvekode: 1. Forord 2. Hvad gør du, når du bliver bekymret for et barn 2.1 Hvornår er der grund til bekymring 2.2 Skema til overblik over gangen fra bekymring til handling 3. Bekymrende adfærd, som kan og bør løses i eget regi 4. Behov for særlig støtte efter servicelovens kapitel 11 Underretningspligt Beredskabsplan Vold og andre overgreb Underretningspligt Rollefordeling Beredskabsplaner o Mistænkte er en eller begge forældre eller plejeforældre o Mistænkte er et andet barn eller ung o Mistænkte er en medarbejder o Mistænkte er en anden voksen end forældre og medarbejdere 6. Behov for særlig støtte efter servicelovens kap. 11 umiddelbart efter fødslen Underretningspligt Beredskabsplan 7. Hvad sker der efter en underretning Køge Kommune anerkender børnenes forældre som forældre, der vil deres børn det bedste, men kan få brug for hjælp til det. Derfor er udgangspunktet for alt arbejde på børne- og ungeområdet, at det så vidt muligt sker i et samarbejde med forældrene, dog med understregning af, at barnets tarv går forud for alt. Yderligere vejledning kan fås ved den forebyggende rådgiver, der er tilknyttet barnets dagtilbud eller skole, eller ved Fronten i Familierådgivningen, der kan kontaktes på tlf. nr Venlig hilsen Henrik Laybourn Børne- og Ungedirektør 3

4 2. Hvad gør du, når du bliver bekymret 2.1. Hvornår er der grund til bekymring Den professionelle tvivl At være i tvivl om, hvorvidt et barn trives, eller om barnet eller forældrene udviser bekymrende adfærd, er ikke alene naturligt, men også professionelt. Vi skal have fokus væk fra de fem klassiske dynamikker (benægtelse, normalisering, bagatellisering, hjælpeløshed og dramatisering) I stedet skal vi fokusere på den professionelle tvivl, den tværfaglige sparring og den professionelle handling Hvornår er der grund til bekymring Underretningspligten gælder ikke alene i situationer, hvor du har en bekymring for, at barnet eller den unge kan være udsat for vold, seksuelle overgreb, vanrøgt og lignende meget alvorlige forhold Du har også pligt til at underrette, hvis barnet eller den unge i øvrigt lever under forhold, der bringer barnets eller den unges sundhed, udvikling og trivsel i fare eller på andre måder er utilfredsstillende Hvad kan indikere, at der er grund til bekymring Forhold hos barnet eller den unge, f.eks.: o Psykiske tegn, f.eks. selvmordstanker o Fysiske tegn, f.eks. mangelfuld hygiejne, forkert påklædning ift. årstid, blå mærker o Adfærdsmæssige tegn, f.eks. seksualiserende, indad- eller udadreagerende adfærd o Andre tegn, f.eks. sprogvanskeligheder Forhold hos forældrene, f.eks. o Begrænsninger i forældrenes omsorgsevne o Misbrugsproblemer af lettere eller større omfang o Samlivsproblemer, kriser, alvorlig sygdom mv. Hvor finder jeg hjælp til at kvalificere min bekymring og tvivl Du kan anvende Bekymringslinealen (se bilag 1) Du kan drøfte dine observationer med dine kolleger, din leder og den forebyggende rådgiver, der er tilknyttet det dagtilbud eller den skole, du er ansat ved. Du kan benytte SSD-samarbejdet (se bilag 2) Du kan kontakte Fronten i Familierådgivningen på tlf.nr

5 2. Hvad gør du, når du bliver bekymret 2.2. Bekymringsskema Nedenstående skema giver et overblik over: 1. Hvordan du skal handle, hvis du er bekymret for, om et barn eller en ung mistrives, men (endnu) ikke har afdækket din bekymring, samt 2. Hvordan du skal handle, når du har kvalificeret din bekymring for barnet eller den unge. Bekymring Er du bekymret for et barn eller en ung, skal du eventuelt i samarbejde med leder, kolleger og den forebyggende rådgiver: Beskrive Reflektere over og analysere, gerne tværfagligt Vurdere, hvor sagen befinder sig på bekymringsskalaen nedenfor UNDERRETNINGSPLIGT OBSER- VATION F.eks. fysiske tegn F.eks. bekymrende adfærd ved barnet eller familien F.eks. bekymrende adfærd ved barnet eller familien F.eks. bekymrende adfærd eller fysiske tegn F.eks. bekymrende adfærd eller fysiske tegn VURDE- RING F.eks. hvis blå mærker har naturlig forklaring, OG barnets adfærd i øvrigt er upåfaldende F.eks. hvis det vurderes, at barnets bekymrende adfærd skyldes uhensigtsmæssige opdragelsesmetoder, OG forældrene er lydhøre for hjælp fra f.eks. skole F.eks. hvis det vurderes, at forældrene ikke er lydhøre for hjælp ELLER i øvrigt kendskab til eller grund til at antage, at der er behov for særlig støtte efter servicelovens kap 11 F.eks. det vurderes, at der er et mønster, der tyder på vold eller andre overgreb F.eks. hvis barnet fortæller om eller har fysiske tegn på vold eller andre overgreb KVALI- FICE- RING Inddrag forebyggende rådgiver til risikovurdering Inddrag evt. SSD Inddrag forebyggende rådgiver til risikovurdering Inddrag evt. SSD Inddrag evt. forebyggende rådgiver KON- KLU- SION Bekymringen er grundløs Bekymring er af karakter, som kan og bør løses i eget regi Bekymring vedrører andet end vold eller andre overgreb Bekymring er blevet til grund til at antage vold/overgreb Bekymring er blevet til kendskab til vold/overgreb HANDL ING LÆS MERE Drøft bekymring og løsninger med forældre Læs mere kap. 3 og bilag 2 Drøft bekymring med forældre, og involver dem så vidt muligt i underretningen Send hurtigst muligt (hvis akut behov straks) underretning til Familierådgivningen Læs mere kap. 4 og bilag 2 Sagen må IKKE drøftes med forældre, hvis mistanke retter sig mod disse Send straks underretning til Familierådgivn. Sagen må IKKE drøftes med forældre, hvis mistanke retter sig mod disse Send straks underretning til Familierådgivn. Læs mere kap. 5 Læs mere kap. 5 5

6 3. Bekymrende adfærd, som kan og bør løses i eget regi Der er ikke underretningspligt, hvis barnets eller den unges vanskeligheder har en karakter, som reglerne om særlig støtte efter servicelovens kapitel 11 ikke tager sigte på at løse. Dette er f.eks. tilfældet, hvis der er tale om forhold, der alene kan begrunde en særlig socialpædagogisk indsats efter folkeskolelovens regler, f.eks. mobning. I skal IKKE først have forsøgt at løse problemerne i eget regi, hvis problemet ligger uden for jeres almindelige område, og I har kendskab til eller grund til at antage, at barnet eller den unge har behov for særlig støtte efter servicelovens kapitel 11, f.eks. hvis mobningen har medført, at barnet eller den unge udviser eller er i fare for at udvikle selvskadende adfærd. Er der tale om fysisk eller psykisk vold eller seksuelle overgreb skal der ske underretning til Familierådgivningen, selvom I vurderer, at forholdet kan og bør løses i eget regi Jo tidligere, der sættes ind for at hjælpe et barn eller en ung, des bedre. Undersøgelser viser, at de fleste forældre er positive over for initiativer fra dagtilbud, skoler og andre i forhold til sammen at hjælpe et barn eller en ung, der har vanskeligheder. Hvis f.eks. et barns bekymrende adfærd viser sig at være affødt af uhensigtsmæssige opdragelsesmetoder OG forældrene er lydhøre overfor hjælp fra f.eks. børnehaven, kan dette være indgangsvinklen til at løse barnets problemer. Den forebyggende rådgiver skal inddrages i forhold til bl.a. at foretage en risikovurdering SSD-samarbejdet (tværfagligt samarbejde mellem Skole og Skolefritidsordning, Sundhedstjenesten, Tandplejen, Dagtilbud, Familierådgivning og PPR med flere) kan med fordel inddrages til drøftelse af muligheder for løsning af barnets eller den unges problemer i eget regi eller tværfagligt Se bilag 2 om SSD-samarbejdet. Der kan altid ske sparring med andre myndigheder i anonymiseret form. I skal lave en underretning til Familierådgivningen, hvis der er tale om vold, også f.eks. lettere fysisk eller psykisk vold som opdragelsesmetode, som I vurderer, at I med fordel kan arbejde med i eget regi. 6

7 4. Behov for særlig støtte efter SEL kapitel Underretningspligt Du har en personlig pligt til hurtigst muligt ved massiv mistrivsel straks at lave en underretning til Familierådgivningen, hvis du under udøvelsen af offentlig tjeneste eller hverv får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter servicelovens kap. 11 I skal ikke først have forsøgt at afhjælpe problemet i eget regi Hvad betyder at få kendskab til eller grund til at antage Din antagelse om, at barnet eller den unges trivsel, udvikling eller sundhed er truet på en sådan måde, at barnet eller den unge kan have behov for særlig støtte efter servicelovens kapitel 11: o skal være sagligt begrundet i barnets eller den unges forhold, men o du behøver ikke at have en sikker formodning. Hvornår vurderes det, at barnet eller den unge kan have behov for særlig støtte Situationer, hvor barnet eller den unge f.eks. a. har vanskeligheder i forhold til de daglige omgivelser, f.eks. ved at begå sig socialt, b. lever under forhold, der bringer barnets eller den unges sundhed og udvikling i fare c. lever under forhold, der på andre måder er utilfredsstillende d. har behov for støtte på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller e. udsættes for vanrøgt, omsorgssvigt eller nedværdigende behandling Underretningspligten indtræder uanset, hvad der er årsagen til behovet for støtte, og ikke først når der er tale om omsorgssvigt, overgreb og lignende meget alvorlige situationer Underretteren skal ikke vurdere, om barnet eller den unge rent faktisk kan få støtte Er der tale om vanskeligheder, som reglerne i servicelovens kapitel 11 tager sigte på at løse, f.eks. selvskadende adfærd, er der underretningspligt, også hvor underretteren fortsat kan og skal benytte hjælpemuligheder i eget regi, f.eks. bekæmpe den mobning, der har udløst den selvskadende adfærd og dialog med forældrene Der er ikke underretningspligt i situationer, hvor barnets eller den unges vanskeligheder har en karakter, som servicelovens kapitel 11 ikke tager sigte på at løse, og som kan og bør løses med en særlig socialpædagogisk indsats efter folkeskolelovens regler se kap. 3. Forældresamarbejde ved underretning Udgangspunkt: o Forældrene skal inddrages før underretning o Du skal forsøge at få forældrenes samtykke til underretning Undtagelser: o Forældrene skal ikke søges inddraget før underretning Hvis barnet har akut brug for hjælp, eller Hvis det er til skade eller fare for barnet, at forældrene inddrages 7

8 4. Behov for særlig støtte efter SEL kapitel Beredskabsplan Nedenstående skema beskriver, hvem der har ansvaret for hvad: Medarbejder i dagpleje, daginstitution, skole, institution, plejefamilie, tandpleje, sundhedstjeneste mv. 1. Orienterer nærmeste leder om sagen 2. Udarbejder et skriftligt notat med tydelig skelnen mellem observationer og vurderinger Leder i dagtilbud, skole, institution, tandpleje, sundhedstjeneste mv. 1. Inddrager efter behov den forebyggende rådgiver i sagen, som foretager en risikovurdering i sagen og kvalificerer underretningen 2. Inddrager medmindre det er til skade eller fare for barnet, eller barnet har akut brug for hjælp forældremyndighedsindehaver i sagen med henblik på så vidt muligt at udarbejde underretningen i samarbejde med denne 3. Sender hurtigst muligt ved massiv mistrivsel straks en underretning til Fronten i Familierådgivningen pr. til eventuelt først telefonisk underretning på tlf.nr Ved behov for akut indgriben, så barnet f.eks. ikke udleveres til forældre fra børnehaven: a. Indenfor almindelig åbningstid: Kontakter Familierådgivningen på tlf.nr.: b. Udenfor almindelig åbningstid: Kontakter Politiet på tlf.nr , som eventuelt kan viderestille til Den Sociale Døgnvagt 5. Laver plan for håndtering af sagen internt i dagtilbuddet, skolen mv. i forhold til barnet/den unge og forældre/plejeforældre Familierådgivningen 1. Afklarer, om der er søskende i hjemmet, som sagen også vækker bekymring for 2. Forelægger indenfor 24 timer ved massiv mistrivsel straks underretningen for nærmeste leder 3. Beslutter, om der skal indhentes yderligere oplysninger fra underretter eller andre 4. Beslutter, om sagen er af en sådan karakter, at den kan og skal afvente disse oplysninger, eller om sagen er af en sådan karakter, at den skal behandles på det foreliggende grundlag 5. Foretager en risikovurdering i forhold til, om der er behov for akut foranstaltning 6. Udarbejder plan for social indsats/undersøgelse i forhold til barnet/den unge og familien 7. Inddrager efter behov Personaleafdelingen, hvis der er tale om et barn eller en ung, der er anbragt i plejefamilie 8

9 5. Fysisk/psykisk vold og seksuelle overgreb 5.1. Underretningspligt Du har en personlig pligt til straks at lave en underretning til Familierådgivningen, hvis du under udøvelsen af offentlig tjeneste eller offentligt hverv får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år er eller har været udsat for vold eller andre overgreb. Hvad betyder at få kendskab til eller grund til at antage Din antagelse om, at barnet/den unge er eller har været udsat for vold eller andre overgreb: o skal være sagligt begrundet i barnets eller den unges forhold, men o behøver ikke at være en sikker formodning Hvordan defineres vold eller andre overgreb Psykisk vold: Følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, trusler om straf, indespærring, vanrøgt og ydmygende, nedværdigende behandling, at være vidne til overgreb mod andre, f.eks. forældre eller søskende Fysisk vold Korporlig afstraffelse, slag, spark, andre former for fysiske overgreb foretaget med eller uden redskaber. Omskæring af piger er også fysisk vold og strafbart. Fysisk vold involverer ofte også psykisk vold. Seksuel vold: Seksuelle aktiviteter, som barnet ikke kan forstå rækkevidden af, udviklingsmæssigt ikke er parat til og derfor ikke kan give tilladelse til og/eller seksuelle aktiviteter, som overskrider samfundets sociale eller retlige normer. Straffelovens 210 og 213 og kapitel Seksuel vold involverer ofte også psykisk og fysisk vold foruden det seksuelle overgreb. Såvel vold og andre overgreb, som begås af børn, unge eller voksne, som barnet kender, som vold og andre overgreb, som begås af personer, som barnet eller den unge ikke kender Såvel vold og andre overgreb, som finder sted i hjemmet eller på institution, som vold og andre overgreb, som finder sted på tilfældige steder Se mere i bilag: Socialstyrelsens udgivelse om Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold Forældresamarbejde ved underretning Udgangspunkt: o Forældrene skal inddrages før underretning o Du skal forsøge at få forældrenes samtykke til underretning Undtagelser: o Forældrene skal ikke søges inddraget før underretning Hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre Hvis barnet har akut brug for hjælp Hvis det er til skade eller fare for barnet, at forældrene inddrages, eller Hvis politiets muligheder for efterforskning forringes 9

10 5. Vold og andre overgreb 5.2. Rollefordeling Sager, hvor der er kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung har været udsat for psykisk, fysisk eller seksuel vold er kendetegnet ved et stort antal aktører, der skal varetage forskellige opgaver og tilgodese forskellige hensyn, der til tider kan virke indbyrdes modstridende. Volds- og overgrebssager kræver derfor en særlig høj grad af koordination og planlægning. Familierådgivningen vurderer barnets/den unges behov for særlig støtte efter serviceloven og koordinerer indsatsen Politiet efterforsker og retten tager stilling til skyld, straf og behandling efter straffeloven Dagtilbud/skole/ anbringelsessted yder omsorg og pædagogisk bistand og støtter op om ekstern behandling Er der tale om mistanke om vold eller seksuelle overgreb begået af en medarbejder på en dag- eller døgninstitution eller en skole, kommer også Personaleafdelingen og medarbejderens eventuelle fagforening ind som aktører. Er der tale om mistanke om vold eller seksuelle overgreb begået mod eller af et barn eller en ung med en anden opholdskommune, end Køge Kommune, har dagtilbuddet eller skolen pligt til straks at underrette barnets eller den unges opholdskommune om sagen, samt til at indgå i et koordinerende samarbejde med denne kommune. At sagen er anmeldt til politiet, fritager ikke Familierådgivningen, institutionen, skolen m.v. fra et ansvar for at yde støtte efter servicelovens regler og i institutionens eller skolens eget regi til både den (måske) krænkede og den (måske) krænkende, uanset hvad politiets sag måtte ende med. 10

11 5. Fysisk/psykisk vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan Mistænkte er en eller begge forældre/plejeforældre Når mistænkte er en eller begge forældre/plejeforældre: Må sagen IKKE drøftes med forældrene/plejeforældrene Skal der være særlig fokus på beskyttelse af barnet Når mistænkte er en eller begge plejeforældre til et anbragt barn: skal sagen håndteres som en kombination mellem kap mistænkte er en eller begge forældre/plejeforældre (i forhold til beskyttelse af barnet, og sagen må ikke drøftes med plejeforældrene) og kap mistænkte er en medarbejder (i forhold til iagttagelse af personaleretlige regler) Nedenstående skema beskriver, hvem, der har ansvaret for hvad: Medarbejder i dagpleje, daginstitution, skole, institution, plejefamilie, tandpleje, sundhedstjeneste mv. 1. Orienterer straks nærmeste leder om sagen 2. Udarbejder et skriftligt notat med tydelig skelnen mellem observationer og vurderinger 3. Barnet må IKKE udspørges om, hvad der er sket, da det kan modarbejde politiets arbejde, men skal naturligvis støttes og have omsorg Leder i dagtilbud, skole, institution, tandpleje, sundhedstjeneste mv. 1. Sender straks underretning om sagen til Fronten i Familierådgivningen pr. til: eventuelt først telefonisk underretning på tlf.nr.: Ved behov for akut indgriben, så barnet f.eks. ikke udleveres til forældre fra børnehaven, eller hvor barnet straks skal hentes i hjemmet og anbringes uden for hjemmet: a. Indenfor almindelig åbningstid: Kontakter Familierådgivningen på tlf.nr.: b. Udenfor almindelig åbningstid: Kontakter Politiet på tlf.nr , som viderestiller til Den Sociale Døgnvagt 3. Orienterer straks nærmeste overordnede leder i Børne- og Ungeforvaltningen 4. Aftaler plan med overordnet leder, Familierådgivningen og politiet for håndtering af sagen internt i dagtilbuddet/skolen mv. i forhold til barnet/den unge, øvrige børn/unge, forældre, medarbejdere a. Her og nu b. På kortere og længere sigt 5. Henviser pressen til Børne- og ungedirektøren 11

12 Familierådgivningen 1. Afklarer, om der er søskende i hjemmet, som sagen også vækker bekymring for 2. Forelægger straks underretningen for nærmeste leder 3. Beslutter, om der skal indhentes yderligere oplysninger fra underretter eller andre, og om sagen er af en sådan karakter, at den kan og skal afvente disse oplysninger, eller om sagen er af en sådan karakter, at den skal behandles på det foreliggende grundlag 4. Foretager en risikovurdering i forhold til, om der er behov for akut foranstaltning 5. Forelægger sagen for Midt- og Vestsjællands Politi på tlf.nr med henblik på: a. Skriftlig tilkendegivelse af, om der skal ske politianmeldelse, og i så fald indgivelse heraf (teamleder) b. Rekvirering af retsmedicinsk undersøgelse af barnet/den unge på Rigshospitalet, hvis antages, at fysisk vold eller seksuelt overgreb er sket indenfor seneste 72 timer c. I andre tilfælde kører sagsbehandler efter behov barnet/den unge til privatpraktiserende læge eller skadestue til registrering af eventuelle fysiske skader 6. Har ansvaret for koordinering af den sociale indsats i forhold til barnet/den unge og familien og den politimæssige efterforskning hvordan sikres barnet omsorg og støtte, uden at det modarbejder politiets arbejde 7. Udarbejder plan for social indsats/undersøgelse i forhold til barnet/den unge og familien a. Her og nu, herunder krisehjælp b. På kortere og længere sigt 8. Hvis der er tale om en eller begge plejeforældre, involveres Personaleafdelingen (se kap ) Politiet 1. Tager stilling til, om der skal indledes en strafferetlig efterforskning 2. Leder den politimæssige efterforskning af sagen, herunder tager stilling til bl.a. afhøring af barn, forældre og andre, rekvirering af retsmedicinsk undersøgelse, varetægtsfængsling mv. 3. Styrer kontakten med forældrene, herunder hvem, der må tale med forældrene om hvad og hvornår 4. Indgår i koordinering af den politimæssige efterforskning og den sociale indsats i forhold til barnet/den unge og familien 12

13 5. Seksuelle overgreb Beredskabsplan Mistænkte er et andet barn eller ung Når mistænkte er et andet barn eller ung fra daginstitutionen, skolen, døgninstitutionen mv.: Har både det måske krænkede og det måske krænkende barn/ung behov for og ret til særlig støtte Er der underretningspligt i forhold til begge parter Nedenstående skema beskriver, hvem, der har ansvaret for hvad: Medarbejder i dagpleje, daginstitution, skole, institution, plejefamilie, tandpleje, sundhedstjeneste mv. 1. Orienterer straks nærmeste leder om sagen 2. Udarbejder et skriftligt notat vedrørende hvert barn/ung med tydelig skelnen mellem observationer og vurderinger 3. Barnet må IKKE udspørges om, hvad der er sket, da det kan modarbejde politiets arbejde, men skal naturligvis støttes og have omsorg Leder i dagtilbud, skole, institution, tandpleje, sundhedstjeneste mv. 1. Sender straks underretning om sagen til Fronten i Familierådgivningen pr. til eventuelt først telefonisk underretning på tlf.nr.: Orienterer straks nærmeste overordnede leder i Børne- og Ungeforvaltningen 3. Orienterer hvert af de involverede børns/unges forældre om sagen med oplysning om muligheden for at søge hjælp via Familierådgivningen og om, at der vil blive sendt en underretning til Familierådgivningen 4. Foretager en risikovurdering i forhold til øvrige børn/unge på skolen, institutionen mv. (Kan det måske krænkende barn/unge have krænket andre børn/unge) 5. Aftaler plan med overordnet leder i forvaltningen, Familierådgivningen og politiet for håndtering af sagen internt i dagtilbuddet/skolen mv. i forhold til de konkrete børn/unge, øvrige børn/unge, forældre, medarbejdere a. Her og nu (kan såvel det måske krænkede, som det måske krænkende barn/unge blive på samme institution, skole mv.) b. På kortere og længere sigt 6. Henviser pressen til Børne- og ungedirektøren Familierådgivningen 1. Afklarer, om det måske krænkende barn/unge har søskende i hjemmet, som sagen også vækker bekymring for 2. Forelægger straks underretningen for nærmeste leder 3. Beslutter, om der skal indhentes yderligere oplysninger fra underretter eller andre, og om 13

14 sagen er af en sådan karakter, at den kan og skal afvente disse oplysninger, eller om sagen er af en sådan karakter, at den skal behandles på det foreliggende grundlag 4. Afhængigt af børnenes alder og sagens omstændigheder i øvrigt forelægges sagen for Midtog Vestsjællands Politi på tlf.nr med henblik på: a. Skriftlig tilkendegivelse af, om der skal ske politianmeldelse, og i så fald indgivelse heraf (teamleder) b. Rekvirering af retsmedicinsk undersøgelse af det måske krænkede barn/unge på Rigshospitalet, hvis antages, at fysisk vold eller seksuelt overgreb er sket indenfor seneste 72 timer c. I andre tilfælde kører sagsbehandler efter behov det måske krænkede barn/unge til privatpraktiserende læge eller skadestue til registrering af eventuelle fysiske skader 5. Har ansvaret for koordinering af den sociale indsats i forhold til barnet/den unge og familien og den politimæssige efterforskning hvordan sikres barnet omsorg og støtte, uden at det modarbejder politiets arbejde 6. Udarbejder plan for social indsats/undersøgelse i forhold til både det måske krænkede og det måske krænkende barn/unge og disses familier a. Her og nu, herunder krisehjælp b. På kortere og længere sigt Politiet 1. Tager stilling til, om der skal indledes en strafferetlig efterforskning 2. Leder, i tilfælde af politianmeldelse, den politimæssige efterforskning af sagen, herunder tager stilling til bl.a. afhøring af børn/unge, forældre og andre, rekvirering af retsmedicinsk undersøgelse, varetægtsfængsling mv. 3. Styrer kontakten med forældrene, herunder hvem, der må tale med forældrene om hvad og hvornår 4. Indgår i koordinering af den politimæssige efterforskning og den sociale indsats i forhold til børnene/de unge og deres familier 14

15 5. Fysisk/psykisk vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan Mistænkte er en medarbejder Når mistænkte er en medarbejder på en dag- eller døgninstitution, skole mv. Skal Personaleafdelingen straks involveres, da den første kontakt med medarbejderen kan have store personaleretlige konsekvenser Skal medarbejderens ret til beskyttelse som uskyldig, indtil det modsatte er bevist, iagttages, med samtidig fokus på beskyttelse af de børn og unge, der er i kommunens varetægt Når mistænkte er en eller begge plejeforældre til et anbragt barn, skal sagen håndteres som en kombination mellem mistænkte er en eller begge forældre (i forhold til beskyttelse af barnet, og sagen må ikke drøftes med plejeforældrene) og mistænkte er en medarbejder (i forhold til iagttagelse af personaleretlige regler) Nedenstående skema beskriver, hvem, der har ansvaret for hvad: Medarbejder i dagpleje, daginstitution, skole, institution, familieplejekonsulentteam, tandpleje, sundhedstjeneste mv. 1. Orienterer straks nærmeste leder om sagen 2. Udarbejder et skriftligt notat vedrørende det måske krænkede barn/unge med tydelig skelnen mellem observationer og vurderinger 3. Barnet må IKKE udspørges om, hvad der er sket, da det kan modarbejde politiets arbejde, men skal naturligvis støttes og have omsorg Leder i dagtilbud, skole, institution, tandpleje, sundhedstjeneste mv. 1. Sender straks underretning om sagen til Fronten i Familierådgivningen pr. til: eventuelt først telefonisk underretning på tlf.nr.: Orienterer straks nærmeste overordnede leder i Børne- og Ungeforvaltningen 3. Kontakter straks Personaleafdelingen for råd og vejledning i forhold til den personaleretlige håndtering af sagen 4. Orienterer barnets/den unges forældre om sagen med oplysning om muligheden for at søge hjælp via Familierådgivningen og om, at der vil blive sendt en underretning til Familierådgivningen 5. Foretager en risikovurdering i forhold til øvrige børn/unge på skolen, institutionen mv. (kan den måske krænkende medarbejder have krænket flere børn/unge) 6. Aftaler plan med overordnet leder i forvaltningen, Familierådgivningen og politiet for håndtering af sagen internt i dagtilbuddet, skolen mv. i forhold til barnet/den unge, øvrige børn/unge, forældre og medarbejdere a. Her og nu, herunder krisehjælp b. På kortere og længere sigt 7. Henviser pressen til Børne- og ungedirektøren 15

16 Nærmeste leder i Børne- og Ungeforvaltningen 1. Orienterer Børne- og ungedirektøren 2. Forelægger sagen for Midt- og Vestsjællands Politi på tlf.nr med henblik på: a. Skriftlig tilkendegivelse af, om der skal ske politianmeldelse og i så fald indgivelse heraf b. Rekvirering af retsmedicinsk undersøgelse af barnet/den unge på Rigshospitalet, hvis antages, at fysisk vold eller seksuelt overgreb er sket indenfor seneste 72 timer c. I andre tilfælde kører sagsbehandler efter behov barnet/den unge til privatpraktiserende læge eller skadestue til registrering af eventuelle fysiske skader 3. Har ansvaret for koordinering af den sociale indsats i forhold til barnet/den unge og familien, den politimæssige efterforskning og de personaleretlige tiltag i forhold til medarbejderen hvordan sikres barnet omsorg og støtte, uden at det modarbejder politiets arbejde Familierådgivningen 1. Forelægger straks underretningen for nærmeste leder 2. Indgår i koordinering af den sociale indsats i forhold til barnet/den unge og familien, den politimæssige efterforskning og de personaleretlige tiltag i forhold til medarbejderen 3. Udarbejder plan for social indsats/undersøgelse i forhold til barnet/den unge og familien a. Her og nu b. På kortere og længere sigt Personaleafdelingen 1. Håndterer alle personaleretlige tiltag i forhold til den mistænkte medarbejder, herunder iagttagelse af personaleretlige procedurer, dialog med eventuel fagforening og tilbud om krisehjælp Politiet 1. Tager stilling til, om der skal indledes en strafferetlig efterforskning 2. Leder den politimæssige efterforskning af sagen, herunder tager stilling til bl.a. afhøring af barn, forældre, medarbejdere og andre, rekvirering af lægelige undersøgelser, varetægtsfængsling mv. 3. Indgår i koordinering af den politimæssige efterforskning, den sociale indsats i forhold til barnet/den unge og familien og de personaleretlige tiltag i forhold til medarbejderen 16

17 5. Fysisk/psykisk vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan Mistænkte er en anden voksen end forældre/medarbejder Når mistænkte er en anden voksen, end forældre eller medarbejdere Skal forældrene inddrages i at udarbejde en plan for, hvordan barnet/den unge beskyttes mod eventuelle yderligere overgreb fra pågældende Der kan være tale om såvel en for barnet kendt voksen, og en ukendt voksen Nedenstående skema beskriver, hvem, der har ansvaret for hvad: Medarbejder i dagpleje, daginstitution, skole, institution, familieplejekonsulentteam, tandpleje, sundhedstjeneste mv. 1. Orienterer straks nærmeste leder om sagen 2. Udarbejder et skriftligt notat vedrørende det måske krænkede barn/unge med tydelig skelnen mellem observationer og vurderinger 3. Barnet må IKKE udspørges om, hvad der er sket, da det kan modarbejde politiets arbejde, men skal naturligvis støttes og have omsorg Leder i dagtilbud, skole, institution, tandpleje, sundhedstjeneste mv. 1. Sender straks underretning om sagen til Fronten i Familierådgivningen pr. til: eventuelt først telefonisk underretning på tlf.nr.: Orienterer barnets/den unges forældre om muligheden for at søge hjælp via Familierådgivningen og om, at der vil blive sendt en underretning til Familierådgivningen 3. Aftaler plan med Familierådgivningen og politiet for håndtering af sagen internt i dagtilbuddet, skolen mv. i forhold til barnet/den unge, forældre og medarbejdere a. Her og nu, herunder krisehjælp b. På kortere og længere sigt Familierådgivningen 1. Forelægger straks underretningen for nærmeste leder 2. Forelægger sagen for Midt- og Vestsjællands Politi på tlf.nr med henblik på: a. Skriftlig tilkendegivelse af, om der skal ske politianmeldelse, og i så fald indgivelse heraf (teamleder) b. Rekvirering af retsmedicinsk undersøgelse af barnet/den unge på Rigshospitalet, hvis antages, at fysisk vold eller seksuelt overgreb er sket indenfor seneste 72 timer c. I andre tilfælde kører sagsbehandler efter behov barnet/den unge til privatpraktiserende læge eller skadestue til registrering af eventuelle fysiske skader 3. Udarbejder plan for social indsats i forhold til barnet/den unge og familien a. Her og nu b. På kortere og længere sigt 4. Har ansvaret for koordinering af den sociale indsats i forhold til barnet/den unge og 17

18 Politiet familien og den politimæssige efterforskning hvordan sikres barnet omsorg og støtte, uden at det modarbejder politiets arbejde 1. Tager stilling til, om der skal indledes en strafferetlig efterforskning 2. Leder den politimæssige efterforskning af sagen, herunder tager stilling til bl.a. afhøring af barnet/den unge og andre, rekvirering af lægelige undersøgelser, varetægtsfængsling mv. 3. Indgår i koordinering af den politimæssige efterforskning og den sociale indsats i forhold til barnet/den unge og familien 18

19 6. Behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen 6.1. Underretningspligt Du har pligt til snarest muligt at underrette Familierådgivningen, hvis du under udøvelsen af offentlig tjeneste eller offentligt hverv får kendskab til eller grund til at antage, at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter servicelovens kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold Hvad betyder at få kendskab til eller grund til at antage Din antagelse om, at barnet umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter servicelovens kapitel 11: o skal være sagligt begrundet i de vordende forældres forhold, men o behøver ikke at være en sikker formodning Hvornår vurderes det, at barnet eller den unge kan have behov for særlig støtte Situationer, hvor f.eks. den ene eller begge vordende forældre o er meget unge og har svært ved at tage vare på deres eget liv o er misbrugere eller psykisk syge o af andre årsager har svært ved at tage vare på sig selv og må formodes at have vanskeligt ved at drage tilstrækkelig omsorg for et barn Situationer, hvor det under graviditeten bliver kendt, at barnet vil blive født med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Underretningspligten indtræder uanset, hvad der er årsagen til, at barnet umiddelbart efter fødslen kan have behov for særlig støtte efter servicelovens kapitel 11. Underretteren skal ikke vurdere, om barnet rent faktisk kan få støtte efter kapitel 11 Er der tale om vanskeligheder, der har en karakter, som reglerne i servicelovens kapitel 11 tager sigte på at løse, vil der være underretningspligt, uanset om underretteren har mulighed for fortsat at benytte de hjælpemidler, som findes inden for vedkommendes eget regi, f.eks. hvor der er tale om en ung vordende mor, der selv er anbragt uden for hjemmet. Forældresamarbejde ved underretning Udgangspunkt: o De vordende forældre skal inddrages før underretning o Du skal forsøge at få de vordende forældres samtykke til underretning Undtagelser: o Hvis det vurderes, at der f.eks. er risiko for, at de vordende forældre vil gå under jorden, hvis de får kendskab til jeres bekymring og involvering af Familierådgivningen 19

20 6. Behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen 6.2. Beredskabsplan Nedenstående skema beskriver, hvem der har ansvaret for hvad: Medarbejder i dagpleje, daginstitution, skole, institution, plejefamilie, tandpleje, sundhedstjeneste mv. 1. Orienterer nærmeste leder om sagen 2. Udarbejder et skriftligt notat med tydelig skelnen mellem observationer og vurderinger Leder i dagtilbud, skole, institution, tandpleje, sundhedstjeneste mv. 1. Inddrager efter behov den forebyggende rådgiver i sagen 2. Inddrager medmindre der er fare for, at de vil gå under jorden de vordende forældre i sagen med henblik på så vidt muligt at udarbejde underretningen i samarbejde med disse 3. Sender hurtigst muligt en underretning til Fronten i Familierådgivningen pr. til Familierådgivningen 1. Afklarer, om der er børn i hjemmet, som de vordende forældres forhold også vækker bekymring for 2. Forelægger indenfor 24 timer underretningen for nærmeste leder 3. Beslutter, om der skal indhentes yderligere oplysninger fra underretter eller andre 4. Udarbejder plan for social indsats/undersøgelse i forhold til familien 5. Koordinerer det tværfaglige samarbejde omkring barn og familie, herunder eventuelle samarbejds-/koordinerende møder 20

21 7. Hvad sker der efter en underretning Kvittering Når du har sendt en underretning til Familierådgivningen, får du en kvittering for modtagelsen af underretningen Oplysning om undersøgelse eller foranstaltning Du har mulighed for at anmode om at få oplyst, hvorvidt underretningen har givet Familierådgivningen anledning til at iværksætte undersøgelser eller foranstaltninger efter servicelovens regler vedrørende det barn eller den unge, som underretningen vedrører Familierådgivningen har ikke ret til at oplyse dig om, hvilke eventuelle foranstaltninger, der er iværksat. Det kan være hensigtsmæssigt, at du anmoder barnets forældremyndighedsindehaver og den unge over 15 år om at give samtykke til, at du får oplysning om, hvilke foranstaltninger der iværksættes, så du som f.eks. barnets eller den unges lærer har mulighed for at støtte op om barnet/den unge og de eventuelle foranstaltninger, der er iværksat Familierådgivningen har ikke ret til at oplyse dig om, hvorfor en underretning ikke fører til, at der iværksættes undersøgelse eller foranstaltninger. En årsag kan være, at der allerede er foretaget en undersøgelse eller iværksat en foranstaltning. En anden mulighed kan være, at Familierådgivningen vurderer sagen anderledes, end f.eks. skolen gør I har fortsat pligt til at yde støtte i eget regi Som underretter har man pligt til fortsat at benytte de hjælpemuligheder, der findes i eget regi, uanset om der er foretaget en underretning. Ny pligt til at underrette Hvis I vedvarende er bekymret for et barn, som I allerede har foretaget en underretning om, eller der kommer nye væsentlige oplysninger i sagen, indtræder en ny pligt til at underrette. 21

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Børne- og Ungeforvaltningen. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Børne- og Ungeforvaltningen. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for overgreb eller af andre grunde har behov for særlig støtte December 2015 Børne-

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning

Beredskabsplan og handlevejledning Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt KOLDING KOMMUNE 2014 KOV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med

Læs mere

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Sådan gør du Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp 2 1. Tavshedspligt s. 3 2. Sådan arbejder vi med barnet eller den unge og familien s. 6 3. Sådan søger

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup. Misbrugskonferencen 4. oktober 2012 Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.com Peter Sindal Lundsberg 2012 1 Relevant lovgivning Se evt. Unges Misbrugs

Læs mere

Handleguide og beredskabsplan

Handleguide og beredskabsplan SOLRØD KOMMUNE BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN Handleguide og beredskabsplan en forebyggende og rettidig indsats over for børn og unge Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 Acadre 13/16509 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. X FORORD 2 Etiske overvejelser 2. NÅR NOGET ER GALT 4 Bekymring for barnet 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. X FORORD 2 Etiske overvejelser 2. NÅR NOGET ER GALT 4 Bekymring for barnet 4 INDHOLDSFORTEGNELSE X FORORD 2 Etiske overvejelser 2 NÅR NOGET ER GALT 4 Bekymring for barnet 4 OVERGREB OVER FOR BØRN 6 Fysisk/psykisk vold og mishandling 6 Fysisk/psykisk vanrøgt 6 Seksuelt misbrug 6

Læs mere

Børns sociale rettigheder

Børns sociale rettigheder Børns sociale rettigheder Lov om social service Kapitel 11 Særlig støtte til børn og unge Indholdsfortegnelse Lovens formål.... 3 Rådgivning... 4 Forældre har ret til at få familieorienteret rådgivning...

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune,

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom.

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom. Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra voksen til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse - 2011 Overtagelse af handlekommuneforpligtelse - 2011 Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune.

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Socialforvaltningen NOTAT 10-03-2010 Sagsnr. 2010-42551 Dokumentnr. 2010-174906 Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Formål Københavns Kommune vil gerne

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

Håndtering af underretninger i Furesø Kommune

Håndtering af underretninger i Furesø Kommune Håndtering af underretninger i Furesø Kommune Problemstilling Underretninger fra professionelle samarbejdspartnere og almindelige borgere er en af de vigtigste kilder til at påbegynde en god og effektiv

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

HANDLEGUIDE. - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge

HANDLEGUIDE. - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge HANDLEGUIDE - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge En guide til medarbejdere og ledere med klare anvisninger på handling, kompetence og kommandoveje KØGE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse?

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? 3 01 OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Her kan du læse

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Samværspolitik Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Del II - retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Oktober 2014 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud Center for Dagtilbud og Skoler Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud forår 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Bilag 1 Statistik på underretningsområdet pr. 30. juni 2015

Bilag 1 Statistik på underretningsområdet pr. 30. juni 2015 Bilag 1 Statistik på underretningsområdet pr. 30. juni 2015 Side 1 af 9 Følgende statistikker er udarbejdet på underretningsområdet: 1. Antal underretninger i perioden 2011-30. juni 2015 2. Tidsforbrug

Læs mere

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge Det kommunale beredskab forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge 1. Indledning Som menneske og fagperson kan vi alle blive i tvivl, når der opstår

Læs mere

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER den 100512. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. v. Carsten Mogensen, vpk. Lov om social bistand 153. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 INDHOLD 1. Indledning... 5 2. Målgruppe og definitioner... 6 Målgruppe... 6 Definitioner og lovgivning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb...

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 2 Hvad er vold?... 2 Hvad er et seksuelt overgreb?... 3 Tegn

Læs mere

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune Indhold Forord 1 Generel forebyggelse på skolen/trivselsforum 2 Undervisningens placering 3 Undervisningen sigter på 4 Fase 1 5 Fase 2 6 Fase 3 7 Oversigt over

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

UNDERRETNING. - et udtryk for oms0rg

UNDERRETNING. - et udtryk for oms0rg UNDERRETNING - et udtryk for oms0rg Fagfolk der arbejder med børn og unge, har et særlig ansvar for at sikre, at børn der viser tegn på mistrivsel, får den rette hjælp. Denne pjece skal give forældre indblik

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet... 4 Tegn og signaler, du skal være opmærksom på...

Læs mere

Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge

Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge Hvorfor en sammenhængende børnepolitik for børn og unge Folketinget har vedtaget en ændring af Lov om social service, som betyder, at kommunerne

Læs mere

Underretningsanalyse 2014. En kvantitativ gennemgang af 100 sager i Familiegrupperne

Underretningsanalyse 2014. En kvantitativ gennemgang af 100 sager i Familiegrupperne Underretningsanalyse 2014 En kvantitativ gennemgang af 100 sager i Familiegrupperne Indholdsfortegnelse BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN... 3 METODE... 6 RESULTATER... 7 VURDERING AF BEKYMRINGSGRAD INDEN FOR

Læs mere

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene?

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene? ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER Ser du tegnene? Alkohol og stoffer kan give dårlig trivsel Som fagperson er det vigtigt, at du reagerer, når du oplever, at et barn ikke trives. Derfor skal du være opmærksom

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? Børnefamiliecenter København har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE Du er kommet i kontakt med Børnefamiliecenter

Læs mere