Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris:"

Transkript

1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: 1) Valg af dirigent. Ad 1. Bestyrelsesmedlem Claus Madsen blev valgt 2) Valg af referent Ad 2. Bestyrelsesmedlem Ronni Clausen blev valgt 3) Valg af stemmetællere Ad 3. Pernille, JK nr. 4 og Henrik, VKnr. 27 4) Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Formand, Torben Julius Ad 4. Formand Torben Julius aflagde beretning om det forløbne år. I det forløbene år, har bestyrelsen brugt den største del af tiden på snerydningen, grønne arealer og oprettelse af en hjemmeside. Den største tidssluger har helt klart været de grønne arealer. HedeDanmark fik det hele beplantet, og kontinuerlig vedligeholdelse er nu på plads. Det nyeste tiltag er en hjemmeside, der kan findes på På hjemmesiden vil referater fra bestyrelsesmøder kunne findes, såvel som svar på ofte stillede spørgsmål, lokalplan mv. Bemærk dog, at hjemmesiden er oprettet som et sted, hvor informationer kan findes og vil være at betragte som et arkiv. Den kommende bestyrelse vil komme til at bruge en del af tiden på at sikre, at overdragelsen af fælles arealerne, vejene mv. fra Esbjerg Kommune kommer til at forløbe fornuftigt, da dette endnu ikke er bragt på plads. Dette skyldes, at bestyrelsen vil sikre foreningen, så godt som den nu kan, i forhold vejens stand mv. er i orden. Der ligger pt. også en tvist mellem Ib Loklint, der bebor "gården" på Vægtens Kvarter og Esbjerg Kommune omkring den sidste del af det område, der skal overdrages til os. Sagen kan følges i bestyrelsens referater på hjemmesiden. Formanden præciserede også, at når vi bor på henholdsvis Jomfruens og Vægtens Kvarter melder vi os også ind i et fællesskab. Det betyder, at der skaltages hensyn, og at det er flertallet, der bestemmer, men også at det giver et ansvar for: - at de grønne arealer ikke bliver et sted, hvor du smider haveaffald, sten mv. - at hvis de grønne arealer beskadiges har du selv et ansvar for at udbedre det - at vi passer på hinanden og vores børn ved at holde farten lav på vejene - at vi gerne må overveje om Grundejerforeningen skal inddrages i en problemstilling, inden der tages kontakt - at bestyrelsen er valgt til at inddrage årets kontingent og er pålagt at opkræve et gebyr ved for sent betaling

2 - osv. Bestyrelsen har mødt meget lidt forståelse fra Esbjerg Kommune i forbindelse med en gennemgang af de områder, veje og stier vi skal overtage. Esbjerg Kommune var forundret over, at foreningen stillede så mange krav og ville have tilrettet så meget, når nu Kommunen ved selvsyn kan konstatere, at beboere flere steder benytter de grønne områder til opbevaring, haveaffald, til at smide sten og grene på, henkaste byggeaffald og transport i forbindelse med nedgravning af trampolin mv. Ingen spørgsmål til beretningen. 5) Aflæggelse og godkendelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse. Kasserer, Martin Dahlstrøm Vinter Ad 5. Regnskabet viser et overskud på 20 tkr. Det stammer primært fra fællesarealerne, hvor vi havde et tilgodehavende. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, hvorefter regnskabet blev godkendt. 6) Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent og eventuelt indskud. Hvis der ikke kommer yderligere beslutninger under de øvrige punkter, vil en enig bestyrelse anbefale, at kontingentet fortsætter uændret på kr. pr. husstand, jfr. vedhæftede budget Ad 6. Der er budgetteret med en større udgift til grønne områder, eftersom HedeDanmark har større udgifter på deres maskiner fordi, der er bliver efterladt haveaffald på området. Snerydning stiger lidt, fordi alle fortovene nu er etableret. I forhold til nye tiltag i forbindelse med brugen af de grønne områder, kommer der ikke udgifter, der giver anledning til kontingentforhøjelse, så bestyrelsen vil anbefale en uændret opkrævning på kr., hvilket blev vedtaget. 7) Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, heraf mindst 2 fra hvert kvarter samt 2 suppleanter. Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Minimum én fra hvert kvarter. På valg er: Torben Julius, Formand (VK) modtager ikke genvalg Martin Dahlstrøm Vinter, Kasser (JK),modtager ikke genvalg Ronni Clausen (JK),modtager ikke genvalg Den nyværende bestyrelse har den underhåndsaftale, at det kvarter som har færrest medlemmer i bestyrelsen har formandsposten. Bestyrelsen anbefaler, at dette fortsætter for at give en form ligevægt. Ad 7. Opstillet er: Carsten Hyldgaard Nielsen VK nr. 63, Lisa Schmidt JK nr. 27 og Lars Küster fra JK nr. 55.

3 Suppleanter: Martin Vinter, JK 47 Torben, VK 30 8) Valg af revisor og revisorsuppleant Ad 8. Revisor Martin Vinter, JK 47 Revisorsuppleant Flemming Thomsen, JK 19 9) Overdragelse af arealer samt forpligtigelser jfr. Lokalplan nr punkt 11. Information omkring møde med Esbjerg Kommune Ad 9. Begge kvarterer blev gennemgået den 24/4, hvor Martin Vinter og Erik Noer deltog med 2 fra Esbjerg kommune. Mange i foreningen har været gode til at informere foreningen om fejl og mangler. Følgende blev noteret til kommunen: Jomfruens Kvarter 15 ud af 11 afløb manglede gummiring (K-rens). Herunder et trykket afløb. Flere lygtepæle står skæve Areal mellem vold og grunde er uacceptabelt. Især ved indgangen til JF. Et afløb til overskudsvand er på tale. Vand på vejen bliver ikke ledt hen til afløb. Stejl opkørsel ved flere ejendomme. Kommunen kommer og tjekker samtlige opkørsler. Revner i vejbelægningen. Ukrudt/græs på vejbelægning. Kommunen anbefaler at vi bruger Roundup. Kommunen må ikke bruge det, men det tager også roden. Når asfalten bliver varm til sommer, vil hullet ofte blive forseglet af asfalten. Mangler henvisning af husnumre skilte ved indkørslen til JK. Trykkede fortovsfliser Bump på vejen gås efter Manger et cykelkilt Vægtens Kvarter Fortovet fra hjørnet ved Sønderrisvej falder sammen Græs gror op af vejbelægningen Manger skilt ved indkørsel Mangler asfalt på sti 2 steder.

4 Fortov synker ved sti til JK. Arealet ved Loklint Mangler det sidste lag asfalt på sti ved Lygtepæle er skæve EL-tv skabe skaller af. Vi foreslår, at bestyrelsen bliver bemyndiget til at få tingene gjort sammen med kommunen, så der ikke skal stemmes om det til en generalforsamling eller ekstraordinært forsamling. Dette blev godkendt. 10) Ansøgning til kommunen omkring opsætning af skilte vedr. Nabohjælp samt skilte med legende børn ved indkørselen til henholdsvis Jomfruens og Vægtens Kvarter. Forslag stillet af flere beboere fra begge kvarterer. Ad 10. Legende børn-skilte: Kommunen skal blot orienteres, eftersom det er en privat vej. Det er der opbakning til, at bestyrelsen får stillet op. 11) Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne: Opdeling af foreningen i de 2 underafdelinger.øvrige indkomne forslag fremgår af de medsendte bilag. Ved udgangen af 2013 har grundejerforeningen en egenkapital på kr , som fordeler sig således. JK har kr og VK på kr (Ekskl. henlæggelser til vejbelægning). Derudover har JK kr og VK kr henlagt til vedligeholdelse til vejbelægning. Ad 11. Jomfruens Kvarter 5 personer fra JK er i undergruppen. Lisa nr. 27 og Gitte nr. 9 præsenterede deres 4 forslag fra HedeDanmark, som var sendt med dagsordenen. De har prioriteret, at det skal skabe læ og færrest gener i haverne. Herunder skygge ved høje træer. Undergruppen bestod ud over Lisa og Gitte af: Kim nr. 56, Anders nr. 2 og Mads nr. 25 Forskellige synspunkter blev drøftet, og til sidst blev der stemt om de 4 forslag, hvilket gav følgende resultat Forslag 1: 14 stemte ud af 32 stemmeberettiget Forslag 2: 25 stemte for ud af 32 stemmeberettiget (Der var flertal) Forslag 3: 0 stemte for ud af 32 stemmeberettiget Forslag 4: 3 stemte for ud af 32 stemmeberettiget Forslag 2 blev valgt med et flertal på 25 ud af 32 stemmeberettiget, og derfor arbejdes der videre med dette forslag. For en beskrivelse af forslaget, henvises til bilaget i indkaldelsen.

5 til generalforsamlingen. Midlerne til finansieringen tages af foreningens egenkapital. Vægtens Kvarter Der var fremmødt 11 beboere fra Vægtens Kvarter til generalforsamling samt indleveret en fuldmagt. Indledningsvis drøftede de fremmødte deres holdning til de fremsatte forslag, og i den forbindelse blev der udtrykt forundring over, at ikke flere var mødt op, da opfattelsen var, at de fleste havde en holdning hertil. Afstemningerne gav følgende resultat: Forslag 1: 12 stemmer for og ingen i mod. Forslag 2: 7 stemmer for og 5 i mod. Forslag 3: 5 stemmer for og 7 i mod Da der var flertal for forslag nr. 1 og 2, bled dette vedtaget - for nærmere beskrivelse heraf henvises til skitserne af forslagene i indkaldelsen til generalforsamlingen. Af denne fremgår det desuden, at der senere vil blive stemt om placeringen af det vedtagne på det grønne område - en afstemning som alle beboere på Vægtens Kvarter vil blive indbudt til at deltage i. Da forslaget desuden kræver deltagelse af beboerne på Vægtens Kvarter vil alle desuden senere modtage en invitation herom. Midlerne til finansieringen tages af foreningens egenkapital. 12) Eventuelt. Der skal igen lyde en opfordring til, at der køres roligt på vejene.

6 Bilag I Forslag til udnyttelse/brug af fællesarealer. I Lokalplanen for området står der følgende: De grønne områder er udlagt som to gennemgående grønne arealer. Et øst-vestgående grønt areal forbinder de to boligområder med hinanden. Desuden adskilles områderne af et nord-sydgående grønt areal, der strækker sig centralt igennem lokalplanområdet og forbinder området med det øvrige boligområde i Stjerneparken og med områdets institutioner. De grønne områder skal fungere som arealer til boldspil, petanque, øvrige aktiviteter, beplantninger, mindre parkanlæg, legepladser, bålpladser, klatretræer eller lignende. Bestyrelsen forslog ved sidste års generalforsamling, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en plan for, hvad fællesarealerne kan benyttes til. Forslagene bringes i år til afstemning. Jomfruens kvarter Arbejdsgruppen omkring beplantning på fællesarealer stiller følgende forslag til drøftelse og eventuelt efterfølgende afstemning. Forslag 3 kan evt. udføres i to etaper. Ønskes der ikke beplantning stemmes på forslag 4. Der er arbejdsgruppens forslag at hver grundejer kan stemme maks 1 gang pr. forslag (dvs. det er muligt at stemme på fleres forslag, men der kan naturligvis kun vælges 1 forslag): Bærmispel træ: Mellemhøjt løvfældende, 5-6 m høj, små hvide blomster i maj, trives i sol/halvskygge, hårdfør Bærmispel busk: Tæt, opret 3-5 m høj busk. Små hvide tætte blomster i tætte oprette stande aprilmaj. Sol-halvskygge, tåler tørke. Busket, hegn og læ. Kan beskæres i højden. 1. Forslag. Tilbud indhentet fra HedeDanmark: Levering og plantning af 27 bærmispel træ str cm. sol. m. klump. Træer opbindes til plantestok. Der leveres og monteres 1 stk. vandingspose pr. træ. Der laves oval af dobbeltrækket sargentsæble, med to åbninger. Der plantes 2 pl./16m i hver række kr. inkl. moms 3 års vedligehold forslag 1: Ukrudtsbekæmpelse mekanisk og kemisk, 3-6 x år. Justering af opbindinger på træer, 1 x år. Gødskning 1 x år. Excl. vanding kr. inkl. moms 2. Forslag. Tilbud indhentet fra HedeDanmark: Levering og plantning af 12 bærmispel træ (allé langs cykelsti) str cm. sol. m. klump. Træer opbindes til plantestok. Der leveres og monteres 1 stk. vandingspose pr. træ kr. inkl. moms 3 års vedligehold forslag 2: Ukrudtsbekæmpelse mekanisk og kemisk, 3-6 x år. Justering af opbindinger på træer, 1 x år. Gødskning 1 x år. Excl. vanding kr. inkl. moms

7 Levering og plantning af 12 bærmispel (buske) str cm. m. klump. Der nedsættes et vandingsrør pr. busk kr. inkl. moms 3 års vedligehold forslag 2: Ukrudtsbekæmpelse mekanisk og kemisk, 3-6 x år. Gødskning 1 x år. Excl. vanding kr. inkl. moms 3. Forslag. Vi klarer selv arbejdet priser er ca. priser hentet på nettet april 2014: Det er en forudsætning for forslagets vedtagelse, at 5-10 personer straks forpligter sig til at hjælpe med at plante træerne (skønmæssigt ultimo september/primo oktober 2014) samt at 5 personer straks forpligter til første vedligeholdelse ca. april 2015 (lugning, vanding, justering opbinding, eventuel udlægning af flis omkring træerne). 12 bærmispel str cm. sol. m. klump. Træer opbindes til plantestok. Der monteres 1 stk. vandingspose pr. træ kr. inkl. moms + evt. omkostning til leje af bore-/grave-maskinel 12 bærmispel (buske) str cm. (12 liter potte) kr. inkl. moms (fås også billigere, hvis lavere eller barrods) 4. Forslag. Ingen beplantning nu Forslag 1-3 dur ikke. Der skal udarbejdes alternative forslag til vedtagelse på næste års generalforsamling eller der skal slet ikke plantes noget på fællesarealerne på Jomfruens Kvarter.

8 Bilag I fortsat Vægtens Kvarter Etablering af legeplads på grønt areal Vægtens Kvarter Hermed fremsendes udkast til etablering af legeplads på det grønne areal. Tre forslag ønskes til afstemning på generalforsamlingen: 1. 4 stk. bord og bænke ca kr. 2 stk. fodboldmål, som laves selv ca kr. 72 m2 fliser (6 x 12 m) incl. sand ca kr. 4 store træ-stammer til balance-lege 0 kr. I alt Penge til forslag 1 har vi til rådighed fra grundejerforeningen. ca kr. 2. D.O. Petanque-bane I alt ca kr. ca kr. Penge til forslag 2 mener vi, skal tages fra belægningskontoen. 3. D.O. Klassisk legeplads (pakke to) fra UNO ca kr. 4 balancebomme fra UNO ca kr. Faldunderlag og udgravning ca kr. I alt ca kr. Penge til forslag 3 mener vi, skal tages fra belægningskontoen og prisen forudsætter at vi selv stiller legepladsen op. Hvis vi skal have firmaet til at sætte legepladsen op koster det ca kr. ekstra. Vi rundsender forslag til afstemning ifht. placering af de forskellige ting, på det grønne areal. Hede Danmark skal have 3000 kr. mere pr. år, for at klippe græsset rundt om legepladsen. Ulykkesforsikring på legepladsen ca. 700 kr. pr. år. Samlede ekstra udgifter ved forslag 3 er 3700kr. pr. år. for grundejerforeningen.

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen.

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. Dagsorden Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere