Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Slagslunde Syd"

Transkript

1 Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen Per Aagaard Godkendelse af dagsorden: Godkendt. Dagsordensemner: 1. Formanden orienterer 2. Regnskabsresultat Budgetforslag for Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen 5. Generalforsamling Renovering af vejbede 7. Årsafslutning Side 1 af 7

2 1. Formanden orienterer a) Der er varslet nye generelle regler for kreditorer i Betalingsservice. De vigtigste ændringer er - debitor skal have godkendt tilslutningsaftale med et pengeinstitut - der skelnes fremover mellem autoriserede og uautoriserede betalinger. Autoriserede betalinger er dem, hvor debitor har givet samtykke og dermed har mulighed for at afvise eller tilbageføre en betaling. Uautoriserede betalinger er dem uden gyldig betalingsaftale og giver debitor ret til at kræve tilbagebetaling af beløbet inden for en frist på 13 mdr. - kreditor bør opbevare dokumentation i mindst 13 mdr. efter, at kundeforholdet er ophørt, fordi kreditor skal dække debitors krav på tilbageførsel, hvis det ikke kan dokumenteres, at der findes en gyldig betalingsaftale - kreditor skal afmelde debitors betalingsaftale over for PBS, når grundlaget for betalingsaftalen ophører. Reglerne træder i kraft 1. november b) Formanden har modtaget henvendelse om manglende overholdelse af vedligeholdelsespligten vedr. hegn i skel. Træer og buske/hæk generer ved færdsel på stien, som ejendommen ligger ud til. Formanden har udarbejdet brev til grundejeren om at overholde sin vedligeholdelsespligt. Formanden foreslår, at pkt. a) tages til efterretning og pkt. b) godkendes. Formandens orientering toges til efterretning. 2. Regnskabsresultat Regnskabsåret går fra 1. august 31. juli jf. 13 i vedtægten. Regnskabet skal i revideret form forlægges generalforsamlingen. Den af kassereren udarbejdede resultatopgørelse for vedhæftes. Opgørelsen er sendt til revisor til revision. Til generalforsamlingen 2008 blev regnskabsresultatet udsendt samtidig med indkaldelsen. Vedtægten kræver ikke, at regnskabet udsendes forud for generalforsamlingen. Formanden foreslår, 1) at resultatopgørelsen for gennemgås 2) at det drøftes om regnskabsresultatet skal udsendes sammen med indkaldelsen på samme måde som sidste år. Ad 1) Regnskabsresultatet gennemgået Ad 2) Det er aftalt med revisoren, at han kopier indkaldelse, regnskab og budgetforslag på en A-4 side lige som sidste år. Side 2 af 7

3 3. Budgetforslag Bestyrelsen skal fremlægge et budgetforslag samt forslag til kontingent til generalforsamlingens stillingtagen. Kassereren har udarbejdet et forslag til budget for , som kan ses i højre kolonne i vedhæftede resultatopgørelse, ark 2. Budgetforslaget sum svarer til budget for år Da der har været et overskud i regnskabsåret , vil det formentlig ikke være nødvendigt at prisregulere budget Bestyrelsens forslag til kontingent skal være fordelt mellem henlæggelse til vejfonden og driftskonti. Da budgetforslaget er uændret vil også kontingent og fordeling mellem posterne være uændret. Formanden foreslår, at bestyrelsen 1. gennemgår det af kassereren fremlagte budgetforslag for , 2. fastsætter kontingent for med 900,- kr., fordelt med 250 kr. til driftskonto og 650 kr. til vejfonden. Ad 1) Budgetforslaget gennemgået og tilrettet således, at kontorhold sættes til kr. generalforsamlingen til kr. og nøder incl. årsfest til kr. Ad 2) Godkendt. 4. Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen 2009 På mødet d. 18/ drøftede bestyrelsen muligheden for at gøre det obligatorisk at kræve kontingentbetaling via PBS samt at indføre rykkergebyr. Vedtægtens 14 omhandler kontingentet og fastslår, - at kontingentet skal betales via PBS eller på det af PBS udsendte indbetalingskort, - at bestyrelsen bemyndiges til at foretage retslig inkasso for ikke betalt kontingent. Vedtægtens 10 fastsætter bestyrelsens kompetence og nævner konkret at bestyrelsen udfører Generalforsamlingens beslutninger. Generalforsamlingen har besluttet, jf. 14, at kontingentet skal betales via PBS. Såfremt der ønskes indført krav om automatisk betaling via PBS, altså ikke mulighed for betaling via det af PBS fremsendte indbetalingskort, skal der foretages ændring af vedtægten. Det er formandens opfattelse, at et forslag om vedtægtsændring ikke bør foretages kun 1 år efter vedtægtens godkendelse. Vedtægten nævner intet om rykkergebyr, men giver, jf. 14, bestyrelsen mulighed for at foretage retslig inkasso uden udgift for foreningen. Heri ligger indirekte en godkendelse af, at et medlem må Side 3 af 7

4 tåle merudgifter, såfremt han ikke betaler rettidigt. Dette peger på, at rykkergebyr ikke kræver en vedtægtsændring, men kan indføres ved en generalforsamlingsbeslutning. Formanden foreslår, 1. at bestyrelsen alene forelægger et forslag til generalforsamlingen om, at der indføres et rykkergebyr, 2. at gebyret fastsættes til 100 kr. for første rykker og 200 kr. for 2. rykker 3. om der skal indføres et 3. rykkergebyr eller i stedet fremsende opkrævningen til inkasso. Ad 1) Godkendt. Ad 2 + 3) Rykkergebyr opkrævers først for anden rykkere og fastsættes til 100 kr. og for tredje rykker fastsættes gebyret til 300 kr. 5. Generalforsamling 2009 Generalforsamlingen finder sted tirsdag d. 29. september 2009 på Slagslunde Skole. Indkaldelsen vedhæftes. Dagsordenens punkter fremgår af Vedtægtens 5 og er 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning for perioden siden seneste ordinære generalforsamling. 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for det forløbne regnskabsår. 5. Fremlæggelse af budgetforslag samt kontingent med fordeling af dette mellem vejkonto og driftskonti. 6. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer. 7. Valg til bestyrelse jf Valg af suppleanter til bestyrelsen jf Valg af revisor jf Eventuelt Det er hensigtsmæssigt at Bestyrelsen har forslag til både dirigent og referent, idet erfaringen viser, at det er svært at få de fremmødte medlemmer til at påtage sig opgaverne. Bestyrelsen skal fremlægge en beretning for perioden fra seneste generalforsamling. Beretningen skal enten aflægges som en mundtlig beretning eller som et mundtligt sammendrag af en forud for generalforsamlingen udsendt skriftlig beretning. Formanden har udarbejdet et udkast til en mundtlig beretning, som vedhæftes. Regnskaber, jf. pkt. 1, skal uddeles til medlemmerne inden generalforsamlingen. Budgetforslag og kontingent, jf. pkt. 2, uddeles samtidig med indkaldelsen. Bestyrelsens forslag til gebyr for ikke-rettidigt betalt kontingent, jf. dagsordenens pkt. 3 uddeles samtidig med indkaldelsen. Forslag fra medlemmerne skal være Bestyrelsen i hænde senest d. 15. september. Side 4 af 7

5 3 af bestyrelses 5 medlemmer er på valg: Per Aagaard, Flemming Toft og Bent Holm. Der skal hvert år vælges en bestyrelsessuppleant, som for perioden har været Preben Arentoft. Der skal vælges en statsautoriseret eller registreret revisor. Generalforsamlingen valgte i 2008 revisor Niels Juul-Hansen. Formanden foreslår, 1. at emner til dirigent og referent drøftes, 2. at formandens forslag til beretning drøftes og eventuelt tilrettes, 3. at regnskab , og budgetforslag samt kontingent for fremlægges som vedtaget under dagsordenens pkt. 1 og at Bestyrelsens forslag til gebyr for ikke rettidigt betalt kontingent bliver som vedtaget under dagsordenens pkt om valg til bestyrelsen af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer kan ske ved genvalg 6. om valg til suppleant kan ske ved genvalg 7. at Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Niels Juul-Hansen, 8. at den praktiske del af generalforsamlingen fastsættes. Beslutning Ad 1) Mulige emner til dirigent: Freddy Hechmand, Steen Christiansen og Hans Arne Jensen. muligt emne som referent: Referenten fra 2008, Pernille, Lupinvej. Ad 3 + 4) Godkendt. Ad 5) Genvalg accepteres til alle 3 poster. Ad 6) Genvalg accepteres. Ad 7) Godkendt Ad 8) Bestyrelsen møder kl Der serveres sandwiches, øl og vand. Per sørger for at købe sandwiches, Flemming for øl og vand, Zetnye for tallerkener, glas og servietter. 6. Renovering af vejbede Efter Vejsyn 2009 besluttede Bestyrelsen - at fjerne træer i vejbedet på Lupinvej ud for nr. 10 og at beplante det bare stykke af vejbedet på Mimosevej ud for nr. 6; de omkringliggende naboer til de 2 vejbede orienteres herom og om at fremkomme med evt. ønsker til beplantning. Det udgåede kirsebærtræ på Irisvej erstattes med nyt 3½ m højt kirsebærtræ, - døde grene på 2 kirsebærtræer på Lilivej fjernes, - at bede et medlem om at klippe buskads, der rager ud over fortovet, - at genoprette opskubbede fliser på stien ved Hyacintvej samt udbedre lunken i asfalten ud for nr Efterfølgende vedtog Bestyrelsen via mailkorrespondance at også udgåede træer i bedet på Violvej fælles. Side 5 af 7

6 Gartnerfirmaet er bedt om at genoprette fliser og udbedre lunken i asfalten på Hyacintvej, når det passer ind i firmaets arbejdsgang: Ligeledes er firmaet blevet orienteret om, at der senere skal fælles træer og genplantes efter nærmere afgørelse i Bestyrelsen. Der er fremsendt brev til beboerne omkring de berørte vejbede med følgende resultat: Lupinvej: Der er skrevet til 6 medlemmer; 2 har besvaret forespørgslen og fremsat ønsker om at bedet tilsås med græs og at der lægges løgvækster. Mimosevej: Der er skrevet til 3 medlemmer; alle har besvaret, hvoraf de 2 svarer, at de støtter ønsket fra nr. 6, som ønsker, at der plantes et mindre træ med enebærbuskene som bunddække. Som træ foreslås en ildløn, som har nogle fantastiske høstfarver; bliver 5-7 m, hvis jordbundforholdende er optimale. Violvej: Der er skrevet til alle 6 beboere; 1 medlem har besvaret forespørgslen og ønsker bedet tilsået med græs og evt. løgvækster (han er den eneste der passer bedet samt klipper græs på grundstykket mellem Mimosevej 4 og 6). Gartnerfirmaet er endnu ikke konsulteret om en ildløn er egnet til at plante i bedet på Mimosevej, i hvilket bed der blev udskiftet jord sidste år. Jordbundsforholdene burde herefter være bedre egnet til et træ, men der er for lille en jordoverflade til at sikre tilstrækkeligt med regnvand. Formanden foreslår, at bestyrelsen tager stilling til beplantning af beden på Lupinvej, Mimosevej og Violvej. Lupinvej: Bedet tilsås med græs og der sættes løgvækster, der kan tåle afklipning samtidig med første græsslåning. Mimosevej: Der plantes en ildløn, som foreslået af medlemmet i nr. 6 og enebær som bundplante fastholdes. Violvej: Bedet tilsås med græs og der sættes løgvækster, der kan tåle afklipning samtidig med første græsslåning. Formanden beder gartnerfirmaet om en gartnerfaglig vurdering af beslutningen. 7. Årsafslutning Under mødet fremkom forslaget om at afholde en sammenkomst som afslutning for året og en erkendtlighed for det arbejde bestyrelsesmedlemmerne har lagt til grundejerforeningens gavn. En sammenkomst har ikke været gennemført i de seneste 4 år. Der er midler hertil på budgettet, og det foreslås at holde sammenkomsten hos et af medlemmerne. Det vedtoges at gennemføre en sammenkomst med ægtefæller. Sammenkomsten foreslås en lørdag enten d. 3/10, 24/10 eller 31/ Tidspunktet foreslås til kl. 13, men ændres såfremt Ditte ikke kan på dette tidspunkt. Sammenkomsten foregår hos Zetnye. Side 6 af 7

7 Underskriftsblad for mødet Per Aagaard Zetnye Rasmussen Bent Holm Flemming Toft Ditte Walther Jensen Side 7 af 7

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: tirsdag 27.02.2007 Kl.: 19.00 Mødested: Hans Arne Jensen, Valmuevej 3 Deltagere i mødet Bestyrelsesmedlemmer Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Hans Arne Jensen Per Aagaard,

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Gerne præcisering af hjemsted i relation til Kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007

Gerne præcisering af hjemsted i relation til Kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Tjørnemark. Den omfatter 28 parceller og matrikelnumre, alle udstykket fra matrikelnummer 4d, Egemarke Hovedgård, Føllenslev Sogn, samt eventuelle

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 1 2 Tryk ALLÉ TRYKKERIET Rosenvangs Allé 2-4, 8260 Viby J -

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Mandag den 29. maj 2006 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Mandag den 29. maj 2006 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Mandag den 29. maj 2006 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 1 2 Grundejerforeningen har en hjemmeside www.gkh.dk. Se den

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

UDKAST Vedtægter for Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby per 17. marts 2015. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby

UDKAST Vedtægter for Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby per 17. marts 2015. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby 2 Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Kapitel 2: Foreningens område og medlemskreds 3 Stk. 1:

Læs mere

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening HASSELVANG Grundejerforening Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening Version: 7. april 2010 Sidst revideret: 7. april 2010 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Hasselvang Grundejerforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere