Kognitiv miljøterapi og tvang i behandling af dobbeltdiagnose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kognitiv miljøterapi og tvang i behandling af dobbeltdiagnose"

Transkript

1 339 Litteratur 1. Regeringen. Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden København, Näslund GK, Frederikson M. Health behavior, knowledge and attitudes among Swedish university students. Scand J Psychol 1993;4: Vaez M, Laflamme L. Health behaviours, self-rated health, and quality of life: a study among first year Swedish university students. J Am College Health 2003;51: Von Bothmer MIK, Fridlund B. Gender differences in health habits and in motivation for healthy lifestyle among Swedish university students. Nurs Health Sci 2005;7: Andersen MR, Nielsen I, Nørrelund H et al. AIDS viden, adfærd og holdning på Aarhus Universitet i 1990: En spørgeskemaundersøgelse. Ugeskr Læger 1993; 155: Hilberg AC, Lyager S, Næra N et al. Danske medicin-studerendes rygevaner samt viden om og holdning til tobaksproblemet. Ugeskr Læger 1992;154: El Ansari W, Maxwell AE, Mikolajczyk RT et al. Promoting public health: benefits and challenges of a europeanwide research consortium on student health. Cent Eur J Public Health 2007;15: Hurrelmann K, Kolip P. Der Jugendgesundheitssurvey. Presseinformationsdienst des SFB 227, No. 11, Bielefeld: University of Bielefeld, Ewing JA. Detecting alcoholism. The CAGE questionnaire. JAMA 1984;252: Sarason IG, Levine HM, Basham RB et al. Assessing social support: the Social Support Questionnaire. J Pers Soc Psychol 1983;44: Stock C, Kücük N, Miseviciene I et al. Differences in health complaints between university students from three European countries. Prev Med 2003; 37: National Institute of Public Health. The Danish Health and Morbidity Survey København: National Institute of Public Health, Secher Sejr H, Osler M. Do smoking and health education influence student nurses knowledge, attitudes, and professional behavior? Prev Med 2002;34: Oleckno WA Blacconiere MJ. A multiple discriminant analysis of smoking status and health-related attitudes and behaviors. Am J Prev Med 1990;6: The American College Health Association. American College Health Association National College Health Assessment (ACHA-NCHA) Spring 2005 Reference Group Data Report. J Am Coll Health 2006:55: Stock C, Meier P, Krämer A. How do students perceive their work-place? Perspectives of health promotion at universities. J Pub Health 2002;10: Stock C, Krämer A. Gender-specific health behaviors of German university students predict the interest in campus health promotion. Health Prom Int 2001;16: Kognitiv miljøterapi og tvang i behandling af dobbeltdiagnose Originalartikel Ledende overlæge Jørn Lykke, forskningspsykolog Stephen F. Austin & psykolog Mille Metz Mørch Sct. Hans Hospital, Center for Kognitiv Terapi, Afdeling M Resume Introduktion: Tvang er almindelig praksis inden for psykiatri, og brugen af tvang indgår hyppigere i behandlingen af patienter med dobbeltdiagnose end i behandlingen af patienter med andre psykotiske tilstande. Tvang kan have en negativ effekt på både behandlingsresultater og på patientens trivsel. Man har i undersøgelser påvist, at kognitiv adfærdsterapi er effektiv i behandlingen af en række af psykiske lidelser, blandt andet psykose og misbrug. Materiale og metoder: Formålet med denne undersøgelse er at gennemgå brugen af tvang i behandlingen af indlagte dobbeltdiagnosepatienter efter omlægning af behandlingen til kognitiv miljøterapi. Resultater: Data er indsamlet over en periode på fire år, og resultaterne viser, at der er sket et signifikant fald i anvendelsen af tvangsfikseringer efter ændring af behandlingsmiljøet til kognitiv miljøterapi, og at dette fald ikke blev opvejet af stigninger i andre former for tvang. Konklusion: Implikationerne af disse resultater bliver drøftet i forhold til anvendelsen af tvang inden for psykiatri. Forekomsten af voldelig og aggressiv adfærd har i flere undersøgelser vist sig at forekomme hyppigere hos indlagte patienter med både psykose og misbrug (dobbeltdiagnose) end hos indlagte psykotiske patienter uden misbrug [1, 2]. Ligeledes er det blevet påvist, at brugen af tvang indgår hyppigere i behandlingen af dobbeltdiagnosepatienterne end i behandlingen af patienter med andre psykotiske tilstande [3, 4]. I undersøgelser har man påvist, at motiverende interview og kognitiv terapi er effektive elementer i behandlingen af dobbeltdiagnosepatienter [5]. Ligeledes er kognitive og adfærdsterapeutiske programmer effektive i behandlingen af aggressive og kriminelle patienter med psykoser [6]. Formålet med denne artikel er at få en indsigt i anvendelsen af tvang i behandlingen af patienter, der var indlagt med dobbeltdiagnose igennem fire år ( ) på Sct. Hans Hospital, Afdeling M, samtidig med at omlægning af behandlingen af indlagte dobbeltdiagnosepatienter til kognitiv miljøterapi (KMT) fandt sted fra midten af I forbindelse med planlægningen af denne omlægning af behandlingstilbuddet blev der planlagt en undersøgelse af tvang, tvangsanvendelse, medicinforbrug og patienternes diagnoser. Materiale og metoder Deltagere Undersøgelsen er gennemført på de fire psykiatriske special-

2 340 UGESKR LÆGER 170/5 28. JANUAR 2008 afsnit for dobbeltdiagnosepatienter, Afdeling M, på Sct. Hans Hospital i perioden Dobbeltdiagnosepatienter skal her forstås som patienter, der både har en misbrugsdiagnose F10-F19 og en psykiatrisk diagnose, typisk inden for spektrene F20-34, som dækker skizofrenier, bipolar tilstand og depressionstilstand. Dobbeltdiagnosepatienter med psykiske lidelser uden for F20-34 var også inkluderet i undersøgelsen. Indlæggelse på afdelingen kan ske, når det ud fra en lægelig vurdering skønnes, at patientens psykiske tilstand ikke kan behandles ambulant, og der foreligger et misbrug. Behandlingen på afdelingen Frem til indførelsen af KMT var afdelingen organiseret som en traditionel miljøterapeutisk afdeling med åbne og lukkede afsnit, hvor referencerammen var psykodynamisk. KMT af dobbeltdiagnosepatienter er en integreret behandling af psykose og misbrug og blev gennemført i et aktivt og struktureret behandlingsmiljø, hvor der er fokus på konkrete vanskelige situationer såvel forårsaget af patienternes psykiske tilstand som af deres misbrug. Hovedindholdet i behandlingstiltagene er psykoedukation, social færdighedstræning og kognitiv terapi [7]. I forbindelse med tvang er interventionen, der nu er indført, en skemafokuseret dialog, hvor der blev foretaget eksternalisering af udløsende tanker, følelser eller kropslige fornemmelser i den konkrete situation og psykoedukation med det mål, at patienten får mulighed for at vælge en anden handling og afprøve denne. Denne intensive indsats bliver foretaget af det bedst uddannede personale i patientens team uden flytning af patienten til et andet afsnit. Undersøgelsesdesign Undersøgelsen er designet som en deskriptiv, åben klinisk undersøgelse, hvor alle indlagte patienter på de fire udvalgte afsnit modtog KMT, og vurderedes i forhold til anvendelsen af tvang. Anvendelsen af tvang blev undersøgt over fire år både før og efter indførelsen af KMT. Fordelene ved at undersøge Tabel 1. Antal patienter, der har været udsat for tvang, Tvangsformer Fiksering Medicinering Tilbageholdelse Totale antal patienter Tabel 2. Antal af tvangshændelser, Tvangsformer Fiksering Medicinering Tilbageholdelse Totale antal hændelser tvang på et enkelt sted er, at det gør det muligt at sikre, at normeringen af personalet, sammensætningen af patienterne og ordineret medicinforbrug er stabil igennem hele undersøgelsesperioden, og dermed at kontrollere andre faktorer, som kunne påvirke anvendelsen af tvang. Der opereres med begreberne tvangsfiksering, tvangsmedicinering samt tvangstilbageholdelse, og data er skriftligt dokumenteret ifølge retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Tvangsfiksering dækker over bæltefikseringer og personalets kortvarige fastholden af en patient. Tvangsmedicinering inkluderer udelukkende tvangsmedicinering i forbindelse med psykisk sygdom. Tvangstilbageholdelser dækker døraflåsninger og tvangsindlæggelser foretaget efter skøn af stedets speciallæger. Demografiske data Data om køn, alder, diagnoser og indlæggelsesvarighed blev indhentet via hospitalets computersystem, elektronisk patientjournal (EPJ). Informationen om ordineret medicinforbrug er beregnet ud fra gennemsnitsforbruget af defineret døgndosis for forskellige præparater: anxiolytika, hypnotika, antipsykotika og antidepressiva på de fire afsnit. Disse data blev også hentet fra EPJ for alle indlagte patienter igennem undersøgelsesperioden. Statistiske analyser En envejs-analysis of variance (ANOVA)-analyse blev brugt til at undersøge ændringer i demografiske data, og hvorvidt perioden inden gennemførelsen af KMT adskilte sig fra årene efter (ændringer i ordineret medicinforbrug, patientsammensætning og personalenormering). En random effects-logistisk regression blev brugt til at undersøge ændringer i anvendelsen af tvang igennem undersøgelsesperioden. Resultater Det fremgår af ANOVA-analysen, at køns- og alderssammensætningen af patienterne og personalenormeringen ikke har ændret sig signifikant igennem undersøgelsesperioden. Antallet af indlagte patienter var lidt lavere i 2004 end i andre år i undersøgelsesperioden, men der er ikke tale om, at omlægningen til KMT resulterede i systematisk lavere patientantal, blot variation i antallet af indlæggelser. Flere patienter fik stillet en misbrugsdiagnose (F10-F19) igennem undersøgelsen: fra 70% af alle indlagte patienter i 2002 til lidt over 95% af patienterne i Misbrugsdiagnosen dækker primært over misbrug af alkohol eller cannabis eller et blandingsmisbrug af begge. Der skete ikke signifikante ændringer i andelen af patienter med skizofrenier, bipolar affektiv sindslidelse eller depressive tilstande. Der blev ikke fundet signifikante ændringer i ordineret medicinforbrug fra 2002 til 2005, men der var en tendens til forhøjet brug af antidepressiv medicin og anxiolytika. Kortfattet er essensen, at der med hensyn til de demografiske variable er tale om en tilnærmelsesvist identisk

3 341 Tabel 3. Diagnoser for patienter, der har været udsat for tvang a. F32-34 F20-29 F31 (bipolar affektiv Andre Antal (psykose) (depression) sindslidelse) diagnoser År patienter % (n) % (n) % (n) % (n) (20) 10 (3) 0 25 (7) (12) 24 (5) 0 19 (4) (5) 0 11 (1) 34 (3) (7) 0 20 (2) 10 (1) Total (44) 12 (8) 4 (3) 21 (15) a) Bemærk at procenter er af de patienter, der har været udsat for tvangsindgreb. patientsammensætning i perioden før og efter indførelsen af kognitiv miljøterapi. Gennemsnitsindlæggelsesvarighed for alle indlagte patienter faldt igennem undersøgelsesperioden, men for tvangsgruppen var indlæggelsesvarigheden i hele undersøgelsesperioden fortsat markant længere end for de øvrige patienter. Tabel 1 viser antal af personer, der var udsat for de forskellige former for tvang på de fire afsnit i Antallet af personer, der har oplevet tvang, faldt til ca. en tredjedel fra 30 personer i 2002 til ti personer i Specifikt gælder det, at langt færre patienter har oplevet tvangsfikseringer, mens det ikke er en klar ændring i brugen af tvangstilbageholdelser. Tabel 2 viser tilfælde af tvang igennem undersøgelsesperioden. Antallet af tvangsfikseringer faldt markant fra 127 episoder i 2002 til fem episoder i Frekvensen af tvangsmedicineringer har undergået en endnu større forandring med 446 episoder i 2002 til seks episoder i 2005, og i lighed med fikseringerne forekommer de næsten ikke mere. Igen er der ingen signifikant ændring i brugen af tvangstilbageholdelser. Sammenligning mellem antallet af personer, der har oplevet fikseringer, og antallet af indberettede fikseringer viser, at interventionen ikke i samme grad som tidligere gentages over for den samme patient. Tilfælde af tvang for de patienter, som har været udsat for tvang, er også faldet både for tvangsmedicinering, som i 2002 gennemsnitligt skete 89,2 gange pr. patient, mod kun to gange pr. patient i 2005, og tvangsfiksering, som i 2002 gennemsnitligt skete 6,68 gange pr. patient, mod kun 1,66 pr. patient i Der er et omvendt mønster for tvangstilbageholdelser, som skete 45,5 gange pr. patient i 2005 mod kun 29 gange pr. patient i Alt i alt er der sket særdeles betydelige fald i anvendelsen af tvang generelt og i antallet af patienter, der har været udsat for tvang, i særdeleshed i form af tvangsfikseringer og tvangsmedicineringer. Tabel 3 indeholder diagnoser for patienter, der har været udsat for tvang igennem undersøgelsesperioden. Som det ses i perioden , var 63% af de patienter, der blev udsat for tvangsindgreb, diagnosticeret med skizofreni, 12% med bipolar affektiv sindslidelse og 4% med depressive tilstande. Kategorien andre diagnoser består af psykiske lidelser uden for vores definition af dobbeltdiagnose, som dækker paranoid personlighedsstruktur (F60.0), organisk hallucinose (F06.0) eller psykotisk tilstand (F19.5). Det er vigtigt, at andre diagnoser også inkluderes, da det viser, at patienter med misbrug og psykiske lidelser uden for F20-34 også kan være udsat for tvang, og det har implikation for behandling af disse patienter. Der er nogle mindre udsving fra år til år, dog for små til meningsfuld statistisk testning. Tabel 4 viser opgørelsen fra en random effects-logistisk regressionsanalyse, som kontrollerer for, at de samme personer indgår i forskellige år, og som blev brugt til at undersøge ændringer i anvendelsen af tvang igennem undersøgelsesperioden. Der er sket et statistisk signifikant fald i procentdelen af patienter, der har været udsat for alle former af tvang, fra 14% i 2002 til 6% i 2005 (p< 0,003). Tvangsfiksering er faldet fra 9% i 2002 til under 2% i 2005, hvilket også er statistisk signifikant (p< 0,003), og tvangsmedicinering er nedsat fra 4% i 2002 til 2% i 2005, hvilket dog ikke er statistisk signifikant (p< 0,222). En forklaring på den manglende statistiske signifikans kunne være den relative lave procentdel af patienter, som blev udsat for tvangsmedicinering i forvejen. Der er ingen klar ændring i forhold til tvangstilbageholdelser, som varierer imellem 1% og 4% igennem undersøgelsen. Hvert år faldt risikoen for at blive udsat for tvangsfiksering med 46%. Risikoen for at blive udsat for tvangsmedicinering faldt med 26%, hvorimod risikoen for at blive udsat for tvangstilbageholdelse ikke faldt signifikant. Diskussion Formålet med undersøgelsen var at få indsigt i anvendelsen af tvang i behandlingen af dobbeltdiagnosepatienter før og efter Tabel 4. Andele af alle indlagte patienter, der har været udsat for tvang, Tvangs- Tvangs- Tvangs- År fiksering medicinering tilbageholdelse 2002,% ,33 4,06 2, ,% ,08 2,48 3, ,% ,31 0,96 0, ,% ,18 2,14 3,42 Odds-ratio hvert år ,54 0,74 1,01 p < 0,0001 0,222 0,952

4 342 UGESKR LÆGER 170/5 28. JANUAR 2008 indførelsen af KMT på en psykiatrisk afdeling. Resultaterne viste, at der er sket et signifikant fald i udførelsen af tvangsfikseringer igennem fire år, hvor ændringen af behandlingsmiljøet fra psykodynamisk miljøterapi til kognitiv miljøterapi fandt sted. Der var også en markant trend i mindre tilfælde og mindre antal af patienter, der blev udsat for tvangsmedicinering efter indførelse af KMT, men det var ikke statistisk signifikant. Det manglende fald i antallet af tvangstilbageholdelser skal efter vores opfattelse ses i lyset af en mere aktiv holdning til patienterne, hvilket medfører, at man i stigende grad tilbageholder patienter, som man vurderer er til risiko for sig selv, ofte akut suicidaltruede. Man har i flere nationale og internationale undersøgelser påvist, at anvendelsen af tvang er almindelig praksis på psykiatriske afsnit [8], og i Danmark bliver 10-25% af de indlagte patienter udsat for en eller anden form for tvang [9]. På almene psykiatriske afdelinger finder forekomsten af voldsepisoder sted fra 0,07% til 7,9% pr. patient pr. år [10, 11]. Patienter med diagnoserne skizofreni og misbrug er mest udsat for tvang under en indlæggelse [3, 4]. Ligeledes har man i en tidligere undersøgelse fundet en sammenhæng imellem bipolar affektiv sindslidelse og vold [12]. I denne undersøgelse blev diagnoserne skizofreni (63%) eller bipolar affektiv sindslidelse (12%) sammen med misbrugsdiagnosen stillet hos 75% af dem, som havde oplevet tvang. Der var også en del variation i diagnosen af patienter, der var udsat for tvang i undersøgelsesperioden, men udsvingene i diagnoserne var ikke statistisk betydningsfulde. I blev ingen patienter med bipolar diagnose udsat for tvang, mens tre patienter med depressiv tilstand blev udsat for tvang i Disse depressive patienter blev primært tvangstilbageholdt, da de var akut suicidaltruede. Det er interessant at bemærke, at et betydeligt antal patienter, der havde andre diagnoser end F20-34, også blev udsat for tvang. Denne gruppe, som kaldes»andre diagnoser«, består typisk af patienter med paranoid personlighedsstruktur, organisk hallucinose og psykotisk tilstand. Ved yderligere undersøgelser kunne man eksaminere den specifikke kontekst, når disse grupper af patienter blev udsat for tvang. Man har ikke fundet signifikante ændringer med hensyn til antallet af patienter, køn, alder, andelen af skizofrenier og depressive lidelser samt medicinforbrug i undersøgelsesperioden. Andelen af dobbeltdiagnosepatienter steg i undersøgelsesperioden, hvilket forventeligt skulle have medført øget brug af tvang, men undersøgelsen viser et signifikant fald fra 14% til 6% ( ) i anvendelsen af tvang, hvilket er markant lavere end de offentliggjorte resultater fra gennembrudsprojektet [9]. Aggression og vold på psykiatriske afdelinger medfører dræning af personalemæssige og økonomiske resurser, og en øgning af personalenormeringen vil forventeligt kunne reducere brugen af tvang. Opgørelser over personalenormeringen i undersøgelsesperioden viser, at der ikke er sket en ændring af personalenormering som en eventuel forklaring på faldet i tvangsbehandlinger. Man har i tidligere undersøgelser påvist, at de psykiske konsekvenser af tvang er negative for både patienter og personale. Her er det påvist, at anvendelsen af tvang har betydelig negativ indflydelse på samarbejdet, behandlingsmiljøet og behandlingssuccesen [13, 14]. Omlægningen af behandlingsmiljøet til KMT, hvor principperne om ligeværdigt samarbejde er til stede i miljøet, og hvor der samtidig foretages en kognitiv terapeutisk intervention i miljøet, kan have en afgørende betydning for reduktion af tvangsbehandling af dobbeltdiagnosepatienterne. Yderligere kvantitative og kvalitative undersøgelser af KMT og tvangsanvendelse i behandlingen er nødvendige. Om de forbedrede resultater skyldes selve KMT eller andre faktorer, kan denne undersøgelse ikke umiddelbart belyse. Der kan være tale om, at selve den opmærksomhed, som personalet modtog, den øgede monitorering af behandlingen og patienterne, som kom sammen med indførelsen af de nye metoder, og det faktum, at behandlingsenheden fik en fælles metode at referere til, alle har bidraget til at ændre miljøet på afdelingen. Til trods for dette forbehold må det dog fastslås, at et slående fald i niveauet af tvang fulgte indførelsen af KMT på afdelingen. Indførelse af tilsvarende behandlingsmodeller på andre afdelinger vil måske vise, om resultaterne mht. tvang kan overføres. Konklusion Resultaterne af undersøgelsen med det forbehold at der er tale om en deskriptiv, åben undersøgelse har vist, at kognitiv miljøterapi kan være medvirkende til en reduktion i anvendelsen af tvang på dobbeltdiagnosepatienter. Da der ikke i undersøgelsesperioden er fundet signifikant forandring i patientsammensætning, ordineret medicinering eller personalenormering, findes resultatet lovende. Vi mener derfor med indførelse af KMT med skemafokuseret dialog og uden flytning af patienter med voldelig og aggressiv adfærd at kunne bidrage til at reducere tvangsanvendelse i behandling af dobbeltdiagnosepatienter og hermed forbedre kvaliteten af behandlingen for denne gruppe af patienter. SummaryJørn Lykke, Stephen F. Austin & Mille Metz Mørch:Cognitive milieu therapy and restraint within dual diagnosis populationsugeskr Læger 2007;169: - Introduction: The use of restraint is common practice within psychiatry and is most frequently used with patients with a co-occurring serious mental illness and substance abuse or dual diagnosis. Furthermore restraint has being shown to have a negative impact on treatment outcomes and on the psychological wellbeing of patients. Cognitive behavioural therapy has been shown to contribute to positive treatment outcomes for a range of mental health problems, including schizophrenia and substance abuse. Materials and methods: The following study examined the incidence of restraint within a dual diagnosis inpatient ward before and after the implementation of cognitive milieu therapy. Results: Data collected over a four-year period showed that the incidence of physical restraint was significantly reduced after the introduction of cognitive milieu therapy, and that this reduction was not offset by increases in other forms of restraint. Conclusion: The implications of these results are discussed regarding the use of restraint on dual diagnosis populations within psychiatric settings. Korrespondance: Jørn Lykke, Afdeling M, Sct. Hans Hospital, DK-4000 Roskilde. Antaget: 12. juni 2007 Interessekonflikter: Ingen Undersøgelsen er gennemført på Afdeling M, Sct. Hans Hospital. Oprettelsen af database og offentliggørelse af resultaterne er godkendt af Datatilsynet (jnr. nr ). Litteratur 1. Monahan J, Bonnie R, Appelbaum P et al. Psychiat Serv 2001;52: Kaltiala-Heino R, Korkeila J, Tuohimaki C et al. Coercion and restrictions in psychiatric inpatient treatment. Eur Psychiatry 2000;15:213-9.

5 Sheridan M, Henrion R, Robinson L et al. Precipitants of violence in a psychiatric inpatient setting. Hospital Comm Psychiatry 1990;41: Steele RL. Staff attitudes toward seclusion and restraint: anything new? Pers Psychiat Care 1993;29: Barrowclough C, Haddock G, Tarrier N et al. Randomised control trial of motivational interviewing cognitive behaviour therapy and family intervention for patients with co-morbid schizophrenia and substance abuse disorders. Am J Psychiatry 2001;158: Kunz M, Yates K, Czobor P et al. Course of patients with histories of aggression and crime from a cognitive-behavioural program. Psychiat Serv 2005; 55: Oestrich I, Holm L. Kognitiv Miljøterapi. Dansk Psykologisk Forlag, København: Ray N, Rappaport M. Use of restraint and seclusion in psychiatric settings in New York State. Psychiat Serv 1995;46: Det Nationale Gennembrudsprojekt om tvang i psykiatrien. København: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Fottrell E, Bewley T, Squizzonni MA. A study of aggressive and violent behaviour among a group of inpatients. Med Sci Law 1978;18: Torpy D, Hall M. Violent incidents in a secure unit. J Foren Psychiatry 1993;4: Fineberg NA, James DV, Shah AK et al. An increase in violence on an acute psychiatric ward: a study of associated factors. Br J Psychiatry 1990;156: Marangos-Frost S, Wells D. Psychiatric nurses thoughts and feelings about restraint use: a decision dilemma. J Adv Nurs 2000;31: Winship G. Further thoughts on the process of restraint. J Psychiat Ment Health Nurs 2006;13: Tunnelerede centrale venekatetre til børn med cancer Årsager til fjernelse og katetervarighed Originalartikel Overlæge Henrik Schrøder, reservelæge Emma Malchau, stud.med. Line Nordahl Larsen, stud.med. Kristina Bugge, overlæge Henning Olsen & læge Kostantinos Kamperis Århus Universitetshospital, Skejby, Børneafdeling A og Urinvejskirurgisk Afdeling K χ 2 -test).ved multivariansanalyse fandtes CVK-type (p<0,001) og barnets alder (p<0,01) korreleret til CVK-overlevelse. Konklusion: Anvendelse af dobbeltløbet Port-a-cath til børn i alle aldre er forbundet med signifikant færre fjernelser pga. komplikationer end anvendelse af Hickman CVK. Resume Introduktion: De fleste børn med en nydiagnosticeret cancersygdom får anlagt et tunneleret centralt venekateter (TCVK). Hvilken type centralt venekateter (CVK), der er optimal til børn i alle aldre, er ikke afklaret. Formålet med dette studie var at analysere faktorer, der er af betydning for overlevelsen af det først anlagte TCVK hos børn med nydiagnosticeret cancer. Materiale og metoder: I studiet indgår der oplysninger om alle børn med cancer, der fra den 1. januar 2000 til den 1. september 2006 fik anlagt et dobbeltløbet Hickman CVK (2-Hick) eller et dobbeltløbet Port-a-cath (2-PaC). Der er foretaget en retrospektiv og prospektiv journalgennemgang med henblik på CVK-type, dato for anlæggelse, barnets alder ved CVK-anlæggelse, diagnose, dato for fjernelse af CVK og årsag til fjernelse. Resultater: Der blev anlagt i alt Hick og 86 2-PaC. Det samlede antal CVK-dage var for 2-Hick og dage for 2-PaC. Den mediane liggetid for 2-PaC var signifikant længere end for 2-Hick (200 dage vs. 135 dage). Signifikant flere 2-Hick end 2-PaC blev fjernet nonelektivt pga. komplikationer, både infektioner og mekaniske problemer. For patienter med 2-PaC var der ingen forskel i CVK-overlevelse i relation til patientens alder. Overlevelsen af 2-Hick var signifikant kortere hos børn under fem år. 67% af de fjernede 2-PaC blev først fjernet ved afsluttet behandling, mens dette kun gjaldt for 32% af 2-Hick (p<0,001, Gennem de seneste 25 år er overlevelsen for børn med cancer øget betydeligt [1]. Dette skyldes primært anvendelse af mere intensive kemoterapiregimener givet som intravenøse infusioner over timer til dage. Dette øger behovet for en varig og sikker intravenøs adgang. I takt hermed får børnene flere bivirkninger, og der er derfor et øget behov for anvendelse af understøttende behandling, såsom intravenøs bredspektret antibiotika, blod- og blodpladetransfusioner, væsketilskud, intravenøs smertebehandling og total parenteral ernæring. Endvidere er der behov for hyppige blodprøvetagninger til monitorering af behandlingsinducerede bivirkninger. Det betyder, at de fleste børn med en nydiagnosticeret cancersygdom har behov for en permanent intravenøs adgang under hele behandlingsforløbet. Derfor anlægges et tunneleret centralt venekateter (TCVK) ved behandlingsstart. Der findes to forskellige TCVK-typer: 1) et eksternt kateter af Hickman typen (Hick) med 1-3 lumina og 1-3 eksterne slanger [2] og 2) et totalt implanteret TCVK med subkutant beliggende kammer, enkelt eller dobbelt, af typen Port-acath (PaC) [3] Hick har hidtil været anvendt til de fleste børn med cancer, da det muliggør blodprøvetagning fra kateterslangerne og til-

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016 Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri Bekiendtgiørelse 1803 Da det er fornummet, at Brændevinsdrik i St. Hans Hospital har forvoldet adskillige

Læs mere

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial A 10 year follow-up of a randomised multi-centre trial of intensive early intervention versus standard treatment for patients with first episode

Læs mere

Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang. VIS konference Vejle d. 11/ Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff

Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang. VIS konference Vejle d. 11/ Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang VIS konference Vejle d. 11/2-2010 Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff Gennembrudsmetoden introduktion til metode og information om

Læs mere

Forensic Psychiatry in Denmark

Forensic Psychiatry in Denmark Forensic Psychiatry in Denmark Current statement 8th-nsfp Forensic Psychiatry in Denmark Danish Legislation (short version) Numbers Research Trends and Challenges Forensic psychiatry in Denmark 1 Forensic

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen Demensdatabasen

HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen Demensdatabasen ARBEJDET MED RKKP-DATABASER - LEDELSESPERSPEKTIVET DIREKTØR PSYKIATRIEN REGION NORDJYLLAND ANETTE SLOTH HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Demens og organisk delirium. Ledende liaisonsygeplejerske Elsebeth Glipstrup Psykiatrisk center Hvidovre Maj 2016

Demens og organisk delirium. Ledende liaisonsygeplejerske Elsebeth Glipstrup Psykiatrisk center Hvidovre Maj 2016 Demens og organisk delirium Ledende liaisonsygeplejerske Elsebeth Glipstrup Psykiatrisk center Hvidovre Maj 2016 Lydfil Delirium Hvad er det patienterne oplever? Ved interview efter delirium episoder

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

Faglig ledelse og organisering

Faglig ledelse og organisering Faglig ledelse og organisering National konference om nedbringelse af tvang i psykiatrien Den 9. marts 2015 Ph.d. studerende/oversgpl. Jesper Bak Psykiatrisk Center Sct. Hans Hvis man ønsker at nedbringe

Læs mere

SOLISTEN - psykose på det store lærred

SOLISTEN - psykose på det store lærred SOLISTEN - psykose på det store lærred PsykInfo 5. marts 2013 Ledende overlæge, Psykiatrien Øst Region Sjælland Litteratur Skizofreni og andre psykoser Psykiatrifonden 2011 ISBN: 978-87-90420-79-6 Litteratur

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

KL s Rusmiddelkonference oktober Borgere med misbrug og psykiske lidelser på herberg - hvad er alternativet

KL s Rusmiddelkonference oktober Borgere med misbrug og psykiske lidelser på herberg - hvad er alternativet KL s Rusmiddelkonference oktober 2016 Borgere med misbrug og psykiske lidelser på herberg - hvad er alternativet Program Dobbeltdiagnose, evidens og anbefaling Erfaring med implementering af KAT i behandlingen

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose -

Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose - Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose - Registerbaseret studier til TOP Lene Halling Hastrup, PhD Psykiatrisk Forskningsenhed 1 Baggrund Registerforskningen i TOP undersøger: 1) Varigheden

Læs mere

HoNOS. Årsrapport for 2004

HoNOS. Årsrapport for 2004 HoNOS Årsrapport for 2004 P. Bech J. Bille L. Lindberg S. Waarst Psykiatrisk Forskningsenhed 2026 Dyrehavevej 48 3400 Hillerød Telefon Telefax 48 29 32 53 48 26 38 77 Indledning I modsætning til de tidligere

Læs mere

Evidence-based medicine: Measurement based mental care

Evidence-based medicine: Measurement based mental care Psykiatrisk Forskningsenhed 222 Dyrehavevej 48 34 Hillerød Telefon 38 64 3 96 Fax 38 64 3 99 Mail per.bech@regionh.dk Dato: 27.3.24 Evidence-based medicine: Measurement based mental care HoNOS årsrapport

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Notat om multisygdom hos borgere med psykiatriske lidelser opfølgning på Hvordan har du det? 2010

Notat om multisygdom hos borgere med psykiatriske lidelser opfølgning på Hvordan har du det? 2010 Notat om multisygdom hos borgere med psykiatriske lidelser opfølgning på Hvordan har du det? 2010 Baggrund Hvordan har du det? 2010 indeholder en række oplysninger om sundhedstilstanden hos Region Midtjyllands

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Forebyggelse af tvang

Forebyggelse af tvang Psykiatrisk Center Sct. Hans Forebyggelse af tvang Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 481 Offentligt Høring i Sundheds- og Ældreudvalget Den 26. september 2017 Forskningsleder Jesper

Læs mere

Borderline forstået som mentaliseringssvigt

Borderline forstået som mentaliseringssvigt Borderline forstået som mentaliseringssvigt PsykInfo Af specialsygeplejerske i psykiatri Nadine Benike PsykInfo Den mest almindelige diagnose inden for personlighedsforstyrrelser er borderline. Det er

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI

v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI I anledning af arrangementet "Fup og fakta om psykofarmaka" Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatriforeningernes Fællesråd den 27. januar 2015 MX, 22. januar

Læs mere

Vi arbejder ud fra den bio-psyko-sociale model

Vi arbejder ud fra den bio-psyko-sociale model Psykiatri Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Vi arbejder ud fra den bio-psyko-sociale model - Blot en tom frase? Forskningsoverlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov Den bio-psyko-sociale model The

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Børn af forældre med psykiske lidelser

Børn af forældre med psykiske lidelser 1. December 2016 Institut for Folkesundhed Sektion for Epidemiologi Vingsted seminar Baggrund Psykiske lidelser udgør et væsentligt samfundsmæssigt problem. I 2011 indløste 460.000 danskere recept på antidepressiva

Læs mere

klik uden for dit slide Vælg et passende layout PSYKISK FØRSTEHJÆLP

klik uden for dit slide Vælg et passende layout PSYKISK FØRSTEHJÆLP PSYKISK FØRSTEHJÆLP PROGRAM Præsentation Hvad er psykisk førstehjælp Dokumentation Handleplanen INDSÆT PRÆSENTATIONSNAVN VIA INSERT>HEADER & FOOTER 28.01.2016 2 PSYKISK FØRSTEHJÆLP HVAD ER PSYKISK FØRSTEHJÆLP?

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Cannabis -psykoser og skizofreni. Carsten Rygaard Hjorthøj Seniorforsker Psykiatrisk Center København Carsten.rygaard.hjorthoej@regionh.

Cannabis -psykoser og skizofreni. Carsten Rygaard Hjorthøj Seniorforsker Psykiatrisk Center København Carsten.rygaard.hjorthoej@regionh. Cannabis -psykoser og skizofreni Carsten Rygaard Hjorthøj Seniorforsker Psykiatrisk Center København Carsten.rygaard.hjorthoej@regionh.dk Cannabis - psykoser og skizofreni Program - Forårsager cannabis-brug

Læs mere

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Louise Lindholdt 1,2, Merete Labriola 1,2, Claus Vinther Nielsen

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

SESSION 2. Effektevaluering af ambulante indsatser over for antisociale misbrugere

SESSION 2. Effektevaluering af ambulante indsatser over for antisociale misbrugere KL S RUSMIDDELKONFERENCE KL S RUSMIDDELKONFERENCE 2015 SESSION 2 Effektevaluering af ambulante indsatser over for antisociale misbrugere Birgitte Thylstrup, lektor, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus

Læs mere

Velkommen til Temaaften om skizofreni. Katrine Lindebjerg Birthe Bruun Olsen Karin Bonde Jessen

Velkommen til Temaaften om skizofreni. Katrine Lindebjerg Birthe Bruun Olsen Karin Bonde Jessen Velkommen til Temaaften om skizofreni Katrine Lindebjerg Birthe Bruun Olsen Karin Bonde Jessen Hvad er OPUS? Startede 1998 som projekt Intensiv psykosocial behandling Tidlig intervention virker 2-årigt

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Evaluering af kognitiv miljøterapi af dobbeltdiagnose patienter

Evaluering af kognitiv miljøterapi af dobbeltdiagnose patienter Evaluering af kognitiv miljøterapi, rapport 2007 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Evaluering af kognitiv miljøterapi af dobbeltdiagnose patienter Rapport Psykiatrisk

Læs mere

Psykiatriens nøgletal 2011

Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatrien Region Sjælland i tal og grafer Side 0 Psykiatriens nøgletal 2011 1. Indledning... 2 2. Befolkningssammensætning... 3 3. Patientsammensætning... 7 4. Aktivitet og

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Patienten i eget hjem Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Program for workshoppen 1. Hanna Vestenaa og Sara Fokdal, FUI projektet i Region Sjælland 2. Else Marie Damsgaard,

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

13 års forskel i Ålborg

13 års forskel i Ålborg MÆNDS SUNDHED Program Nanna Ahlmark: Mænd i København: peer-til-peer som metode til at mindske ulighed i sundhed. Dag Ellingsen: Men Only et norsk projekt om mænd i rehabilitering. Annette Pedersen: Tidlig

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Håndtering af konflikter i psykiatrien

Håndtering af konflikter i psykiatrien Psykiatrisk Center Sct. Hans Håndtering af konflikter i psykiatrien Konference om retspsykiatri Den 27. november 2017 Forskningsleder Jesper Bak Enheden for Klinisk Psykiatrisk Sundheds- og Sygeplejeforskning

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Årsrapport for 2005. P. Bech J. Bille L. Lindberg S. Waarst. Psykiatrisk Forskningsenhed 2026. Psykiatrisk Forskningsenhed 2026

Årsrapport for 2005. P. Bech J. Bille L. Lindberg S. Waarst. Psykiatrisk Forskningsenhed 2026. Psykiatrisk Forskningsenhed 2026 HoNOS årsrapport for 2005 Psykiatrisk Forskningsenhed 2026 HoNOS Årsrapport for 2005 P. Bech J. Bille L. Lindberg S. Waarst Psykiatrisk Forskningsenhed 2026 Dyrehavevej 48 3400 Hillerød Telefon Telefax

Læs mere

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008;

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008; Reviews Rinck GC, van den Bos GA, Kleijnen J et al. Methodologic issues in effectiveness research on palliative cancer care: a systematic review. J Clin Oncol 1997; 15: 1697-1707. Smeenk FW, van Haastregt

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv?

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? 1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? Vedr. hvilken anbefaling man kunne forestille sig: Der vil ikke være tale om en systematisk opsporing. Der

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 424 Offentligt Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Af svar på spørgsmål 704 1 fremgår det, at der er foretaget en ny analyse

Læs mere

AMEE Oplæg Milene Torp Madsen

AMEE Oplæg Milene Torp Madsen AMEE- 2015 Oplæg Milene Torp Madsen Amee 2015 30 min. Introduktion af workshop. Hvad ved i om kvalitativ forskning? Øvelse: Kvalitativ forskningsmetode ca. 15 min. Kvalitativ vs/og kvantitativ forskning.

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Vingsted 2010. Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København

Vingsted 2010. Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København Vingsted 2010 Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København Alkohol og Psykiatrisk comorbiditet Bruger man alkohol på grund af psykisk sygdom? Får man psykiske symptomer på grund af alkohol? Eller:

Læs mere

Michael Schmidt Ledende overlæge. Vordingborg 22-10-2013

Michael Schmidt Ledende overlæge. Vordingborg 22-10-2013 Medicinsk behandling i psykiatrien, muligheder og udfordringer Michael Schmidt Ledende overlæge Vordingborg 22-10-2013 Medicin i Psykiatrien Hvorfor nu det? Vores kæreste og mest private eje Her er vores

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Tal på børn og unges mentale sundhed

Tal på børn og unges mentale sundhed Tal på børn og unges mentale sundhed Præsentation ved Sundhedsstyrelsens seminar om mental sundhed, København 11.2.2 Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Afgrænsning a)

Læs mere

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 22 Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Er hjemmebehandling/mobilteam et fornuftigt alternativ til indlæggelse for patienter med depressioner

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Motivationssamtalen i en klinisk kontekst

Motivationssamtalen i en klinisk kontekst Motivationssamtalen i en klinisk kontekst Evidens og adherence Lisbeth Rosenbek Minet Rehabiliteringsafdelingen, OUH At man, når det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale Gå-hjem møde Nye perspektiver i Den Motiverende Samtale 1. december 2010 Formål Få inspiration, få ideer samt skabe interesse for at videreudvikle Den Motiverende Samtale Præsentere

Læs mere