Referat Efterårsmøde i Alkoholtemagruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Efterårsmøde i Alkoholtemagruppen"

Transkript

1 Temagruppe Alkohol Tlf E- mail: Dato: 11. december 2013 Referat Efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, DK Odense, tlf Tid: Tirsdag den 10. december kl Til stede: Louise Elisabeth Madsen, Sundhedskonsulent, , Svendborg Kommune Bente Hvid, Koordinator, , Aarhus Annette Kann, Sundhedskonsulent, , København Louise Højsager, Sundhedskoordinator, , Kolding Kommune Merete Brixen, Sundhedskoordinator, , Odense Kommune Anita Hjort Rasmussen, alkoholforebyggende medarbejder, , Silkeborg Kommune Bo Hansen, SSP konsulent, , Middelfart (Peter Holm Vilstrup, Strategisk sundhedskonsulent, , Odense Kommune) Anna Bendtsen, Sundhedskonsulent, , Frederiksberg Kommune Rie Toft, Sundhedskonsulent, , Frederiksberg Kommune(referent) Dagsorden: 1. Velkomst, dagens program 2. Brief intervention og uddannelse af frontpersonale nyt fra arbejdsgrupperne og orientering om uddannelserne 3. Drøftelse af Sund By Netværkets strategi for det kommende år v/ Peter H. Vilstrup, formand for Sund By Netværket 4. Årsplan for alkoholtemagruppen 2014 ideer og planer 5. Erfaringer fra misbrugsnetværket i Odense Kommune v/merete Brixen Christensen 6. Nyt fra undergruppen Unge og forældre 7. Evt. 1

2 Referat: Ad 1. Velkomst, dagens program Anna byder velkommen med beklagelse over at mødet er blevet rykket. Sidst var 30 tilmeldte. Ad 2. Brief intervention og uddannelse af frontpersonale nyt fra arbejdsgrupperne og orientering om uddannelserne Arbejdsgruppe om uddannelse af frontpersonale Der har været møde i Århus, som var meget velbesøgt, om uddannelse af frontpersonale. Der blev bl.a. diskuteret: Hvad er kort intervention? Hvad er ikke kort intervention? SST har desuden lavet en guide til brug for undervisere om opsporende samtaler og kort intervention. Det er lidt uklarhed i gruppen omkring SST s begreber og kategorier i forhold til samtalerne. Én nævner, at der tilsyneladende stadig bliver brugt flere betegnelser for de mindst to forskellige typer af samtaler. Andre bemærker, at der stadig er brug for en nuancering ude i de enkelte kommuner, for forskellige medarbejdergrupper kan have forskellige typer af samtaler, med forskellig ramme og forskellig grad af myndighedsrolle. Kurser i uddannelse af frontpersonale SST har kontaktet alkoholtemagruppen vedrørende et kursus til frontpersonalet. Alkoholtemagruppen foreslog SST i stedet af lave et trainer of trainers-kursus. SST godtog idéen, og spurgte Sund By, om de ville skabe det faglige indhold til kurserne. SB-sekretariatet stod for det praktiske med at booke oplægsholdere, være sekretariat mv. En arbejdsgruppe fra alkoholtemagruppen mødtes og lavede et tre dages program for kurset. For deltagerne på kurset er resultatet, at man har skruet sit eget program sammen for, hvordan man vil opkvalificere frontpersonale i egen kommune Kurset i Næstved blev aflyst pga. for få tilmeldinger, i Århus har de lige afsluttet tredje kursusgang. Kurset blev ikke kun til konsulenter som først tænkt, SST ville også gerne inddrage alkoholbehandlingen, derfor blev det et krav, at der skulle deltage en fra alkoholbehandlingen. Kurset i Århus: Enkelte fra alkoholtemagruppen har deltaget og finder deltagerkombinationen er problematisk, idet kurset ikke oprindeligt var tiltænkt folk med alkoholbehandlingsfaglig baggrund. Fint med linie til alkoholbehandlingen. Men det gav mudder i vidensniveauet hos de folk, der deltog. Der kom mange diskussioner som vedrørte behandling. Dette imødekom ikke det frontpersonale, der skulle hjem tilrettelægge et kursus. Samtidig var der nogle ting omkring tidlig indsats og den helhedsorienterede tilgang, som ville have været gode refleksioner at inddrage på kurserne, i lyset af, at alkoholbehandlerne deltager for de har jo et fagligt blik på alkoholafhængighed og har derfor nogen gange mindre blik for de borgere, for hvem alkohol ikke er et afhængighedsproblem men fx et sundhedsproblem eller et livsstilsproblem. Det var godt at der var repræsentanter fra alkoholtemagruppen til stede, idet de kunne sparre med oplægsholderne undervejs. På kurset blev der flere gange henvist til kommunale henvisningsgange, men i løbet af kurset blev det tydeligt fro SST, at sådanne ikke fandtes, men at de er forskellige i alle kommuner. CFP s temadag Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonalet, er afholdt i Århus, finder sted i Kbh den 16/12 2

3 Denne temadag gjorde opmærksom på forskellige roller og situationer, og understregede, at man ikke kan give en færdigpakket struktur for den opsporende samtale om alkohol. Alle skal ikke kunne lige meget. Hermed supplerede den det 3 dages kursus fra SST/Sund By godt, umiddelbart uden gentagelser. En nævnte, at det for hende gav god mening at bruge indholdet fra Center for Forebyggelse i Praksis temadag til at supplere SST/Sund By-kurset. Materiale til inspiration KBH har lavet en henvisningsgudie til de praktiserende læger. Århus har lavet et fælles postkort med alkoholbehandlingen. Markedsføring af den rådgivende samtale om alkohol I opfordres til at tjekke Er alle tilbud i jeres kommune beskrevet her? Prøv også at tjekke Er jeres tilbud til unge beskrevet her? Endelig en opfordring til at tjekke der for nyligt er blevet opdateret. I den forbindelse er nogle informationer forsvundet, og noget lægerettet kommunikation er blevet borgerrettet. På Sundhed.dk har kommunerne pligt til, at oplysningerne er korrekte. Ad 3. Drøftelse af Sund By Netværkets strategi for det kommende år v/ Peter H. Vilstrup, formand for Sund By Netværket Peter Vilstrup fortæller om Sund By netværksets strategi (Peters præsentation kan downloades særskilt) og spørger til ønsker fra alkoholtemagruppen. Alkoholtemagruppen fortæller om den den alkoholpolitiske appel, der er sendt til regering og folketing. Sund By kunne godt have været medunderskrivere. Skal Sund By mon ikke være medlem af Alkohol og Samfund, og skal Alkohol og Samfund mon tilbydes en plads i Alkoholtemagruppen? Det blev diskuteret, om man skulle lave nogle temadage på tværs af f.eks. tobak og alkohol, og Peter fortalte om ideen om, at en mødedato skulle være fælles for alle temagrupper, så der også kunne være program på tværs af temagrupper. Ad 4. Årsplan for alkoholtemagruppen 2014 ideer og planer Følgende idéer kom på banen: 1. Psykiatri og misbrug. Psykisk sårbare unge. Hvad kan vi gøre? Hvordan skal vi gribe det an? Handler det om uddannelse af frontpersonale? Andet? Kigge i retningen af satspuljeprojektet alkoholforebyggelse på ungdomsuddannelsesinstitutioner. Få viden om psykiatri. 2. Evt. involvere unge. Medskabelse/involvering af unge i formidlingen af kommunens tilbud/forebyggelse på ungeområdet. Eks. Unge bruger smartphone. Kan man lave noget som de kan bruge(en test eller andet?) evt. i samarbejde med Netstof.dk 3. Følge op på brief intervention. Hvordan går det efter holdene? Hvordan laver eks. Frederiksberg kurser. 4. Handlevejledninger og underretninger. Evt. Steffen Drud Christensen som er ekspert i underretninger 5. Fortsat fokus på implementering af anbefalinger i forebyggelsespakkerne 6. Samarbejde med alkoholbehandlingen. Hvordan? Hvordan kan man påvirke alkoholbehandlingen til at gøre mere på den forebyggende del? Hvordan spiller alkoholbehandling sammen med de forebyggende samtaler? Hvordan kan vi hjælpe hinanden bedst muligt? Hvordan få dem til at se alkohol som en 3

4 livsstilsfaktor? I situationer hvor alkoholbehandlere skal foretage de rådgivende samtaler kan man være bekymret for om de i virkeligheden laver behandling. 7. Tidlig indsats overfor unge mennesker med rød tråd til voksenforebyggelse 8. Samarbejde på tværs og partnerskaber foreningslivet, arbejdspladser- hvordan kommer man ind på partnerskaber med eks. foreningslivet 9. Børn i alkoholfamilier 10. Pårørendegrupper i forebyggelsescentrene Dette blev opsummeret til følgende 3 forslag til møde-temaer for alkoholtemagruppen i Opfølgning: Uddannelse af frontpersonale Erfaringer, hvordan går det efter kurserne? Hvad sker der nu på området i kommunerne? Evt. oplæg ved Maja Bæksgaard Hansen, SIF, om resultaterne af at tænke screening for alkoholproblemer ind i kommunernes beskæftigelsesindsats Evt. en debat om partnerskaber med foreningsliv og arbejdspladser. Hvordan bruger vi / kan vi bruge disse arenaer for at opspore og motivere mennesker med alkoholproblemer? Herunder evt. oplæg ved Solveig Skovmose Vinther om alkohol i den danske idrætsverden Kbh. alkoholpolitik 2. Handlevejledninger jf. anbefalingen i Forebyggelsespakken om alkohol Hvordan arbejder vi i kommunerne allerede med handlevejledninger på alkoholområdet? Kan vi lave nogle mere generelle overvejelser om handlevejledninger en form for inspiration eller idébank til kommunernes arbejde med handlevejledninger med Sund By som afsender? Der er i anbefalingen særligt fokus den pædagogiske sektor. Her kan handlevejledninger på området måske være en del af kommunens generelle retningslinjer for underretninger. Evt. oplæg ved Steffen Drud Christensen om underretninger. 3. Unge, ungdomsuddannelser og psykisk sårbarhed Hvordan arbejdes der i kommunerne med at skabe dialog mellem ungdomsuddannelser og fælles alkoholpolitikker? Særlige forebyggelsesindsatser omkring alkohol og misbrug overfor psykisk sårbare unge Evt. inddrage psykiatrifonden som oplægsholder Anna skriver ud med forslagene til resten af alkoholtemagruppen, og beder i første omgang om en interessetilkendegivelse for at deltage på møder med hvert af de tre temaer og siden om, hvem der vil være med til at arrangere de to-tre møder (antal afhængig af interessetilkendegivelser). Forslag til mødedatoer i 2014: (Den 4. marts,) den 14. maj, den 28. oktober. 4

5 Årsplan formål for 2014 Vi vedtog at formålet fra sidste år stadig gælder. Dog med den ændring, at der skal stå en henvisning til Forebyggelsespakkerne i stedet for til nationale retningslinjer. Gruppens formål er at styrke samarbejde og udvikling af det lokale folkesundhedsarbejde på alkoholområdet i landets kommuner og regioner. På gruppens møder er plads til både specialister indenfor området og mennesker, som arbejder med alkoholforebyggelse som en lille del af deres funktion. På møderne får deltagerne viden om ny forskning og nye metoder på området, samt mulighed for at erfaringsudveksle omkring overførslen af forebyggelsespakker, evidensbaserede metoder, etc. til lokal praksis. Heri indgår bl.a. refleksion og erfaringsudveksling om implementering af alkoholforebyggende tiltag på tværs af kommunernes forvaltningsområder; og om at skabe tilbud og tiltag der når alle fra de ressourcestærke til de socialt udsatte. I disse år har temagruppen desuden særligt fokus på at arbejde med kompetencer hos frontpersonalet med direkte borgerkontakt. Ad 5. Erfaringer fra misbrugsnetværket i Odense Kommune v/merete Brixen Christensen Merete fortalte om erfaringerne fra Odense Kommune med at forankre alkohol- og rusmiddelforebyggelse på tværs i kommunen i form af et misbrugsnetværk. Meretes præsentation kan downloades særskilt. Ad 6. Nyt fra undergruppen Unge og forældre Undergruppen var desværre ikke til stede på mødet, så punktet udgik. Ad 7. Evt. Sundhedsstyrelsen forventer at udbyde kurser i at gennemføre kort rådgivende samtale (BI i 2014), og at vi forventer at de 112 mio til familieorienteret alkoholbehandling realiseres over 4 år, startende i

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Temagruppe Alkohol Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dato 29. oktober 2014 Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, tlf. 66141111

Læs mere

kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Kommunale eksempler Alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Tidlig opsporing på alkoholområdet

Tidlig opsporing på alkoholområdet Tidlig opsporing på alkoholområdet Evalueringsrapport Sundhedssekretariatet & Projektleder Christina Hjørnholm Januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til tidlig opsporing og evalueringsrapporten...

Læs mere

Hvordan samarbejder vi med frivillige i Holbæk Kommune?

Hvordan samarbejder vi med frivillige i Holbæk Kommune? 1 Hvordan samarbejder vi med frivillige i Holbæk Kommune? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. I Holbæk Kommune tror vi på, at et samarbejde med frivillige kan være til inspiration og gavn for

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

Opsamling fra møde 4.12.12 i arbejdsgruppen Sundhed på arbejdspladsen om relevant indhold i ft arbejdspladsen i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker

Opsamling fra møde 4.12.12 i arbejdsgruppen Sundhed på arbejdspladsen om relevant indhold i ft arbejdspladsen i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Opsamling fra møde 4.12.12 i arbejdsgruppen Sundhed på arbejdspladsen om relevant indhold i ft arbejdspladsen i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Mental Sundhed Forekomst Sundhedsstyrelsen tager udgangspunkt

Læs mere

Kommunerne i Klynge Syd består af følgende kommuner Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg (Stevns deltog ikke):

Kommunerne i Klynge Syd består af følgende kommuner Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg (Stevns deltog ikke): Klynge Syd og KLs 12 anbefalinger på misbrugsområdet Klynge Syd, fælles rapport Klynge Syd har samlet rapporteringerne fra de fem kommuner i Klyngen Svarene er præget af en forskellighed i vilkårene for

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN Kære alle Man siger, at 90-95 procent af den voksne danske befolkning indtager alkohol mere eller mindre regelmæssigt, så det er jo ikke så mærkeligt, at det er så stor en del

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet

Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet Evalueringsrapport Marts 2006 Mette Hemmingsen Hulegården Indledning... 4 Projektet: Udviklingshæmmede og misbrug, Københavnsområdet... 4 Delprojekt

Læs mere

ANBEFALINGER OG VÆRKTØJER TIL AT ARBEJDE MED KØN OG LIGESTILLING I BORGERRETTEDE YDELSER

ANBEFALINGER OG VÆRKTØJER TIL AT ARBEJDE MED KØN OG LIGESTILLING I BORGERRETTEDE YDELSER ANBEFALINGER OG VÆRKTØJER TIL AT ARBEJDE MED KØN OG LIGESTILLING I BORGERRETTEDE YDELSER Anbefalinger og metoder til at arbejde med køn og ligestilling i borgerrettede ydelser er produceret på baggrund

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Sammen om unge kvinders mentale sundhed veje til forandring

Sammen om unge kvinders mentale sundhed veje til forandring Sammen om unge kvinders mentale sundhed veje til forandring Inspiration og refleksion: Opmærksomhedspunkter fra et symposium Introduktion Næsten hver femte unge kvinde mellem 16 og 25 år har et dårligt

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE ANSVARLIG UDSKÆNKNING. 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik

INSPIRATIONSHÆFTE ANSVARLIG UDSKÆNKNING. 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik INSPIRATIONSHÆFTE ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Inspirationshæfte Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

RAPPORT OM HØRING BLANDT RÅD OG INSTITUTIONER

RAPPORT OM HØRING BLANDT RÅD OG INSTITUTIONER RAPPORT OM HØRING BLANDT RÅD OG INSTITUTIONER INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet af repræsentanter

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Handlingsplan -2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Baggrund Det overordnede formål med temagruppens arbejde er at styrke folkesundheden med arbejdspladsen og arbejdslivet som omdrejningspunkt

Læs mere

FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE

FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE KØBENHAVNS KOMMUNE MAJ 2014 Godkendelse, ikrafttrædelse og revidering: Den faglige vejledning er sidst blevet godkendt: I Forum for Forebyggelsescentre

Læs mere

Evaluering af den tværsektorielle ledelsesmodels betydning for den sociale kapital den kortsigtede og langsigtede effekt

Evaluering af den tværsektorielle ledelsesmodels betydning for den sociale kapital den kortsigtede og langsigtede effekt Evaluering af den tværsektorielle ledelsesmodels betydning for den sociale kapital den kortsigtede og langsigtede effekt Delprojekt vedr. Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske

Læs mere