Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik"

Transkript

1 Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

2 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling og vidensdeling... 9 Individuelle behandlingsforløb og god overgang til et liv uden misbrug

3 Handleplanens overordnede indsatser Ishøj og Vallensbæk Kommuner har udarbejdet en handleplan for misbrugspolitikken. Handleplanen tager udgangspunkt i misbrugspolitikkens overordnede vision og mål og beskriver de forskellige aktiviteter og indsatser i de to kommuner, som vedrører misbrugsområdet. Derfor er handeplanen også et dynamisk dokument, hvor aktiviteter og indsatser løbende korrigeres. Handleplanen skal give et overblik over de konkrete aktiviteter på misbrugsområdet, så udmøntningen af misbrugspolitikken bliver synlig. Centralt med forebyggende sigte Flere af aktiviteterne i handleplanen har et forebyggende sigte. Det er vigtigt at prioritere den forebyggende indsats, således at kommunerne forhindrer, at især børn og unge udvikler et misbrug af rusmidler. Ud over de forebyggende aktiviteter er der også en række aktiviteter med fokus på forbedring af det tværfaglige samarbejde, kompentenceudvikling af medarbejdere samt individuelt tilrettelagte indsatser. Alle er vigtige fokusområder for en succesfuld misbrugsindsats. Handleplanen er centreret om følgende 4 hovedindsatser, som er beskrevet i misbrugspolitikken: Forebyggende arbejde Tværfagligt samarbejde Kompetenceudvikling og vidensdeling Individuelle behandlingsforløb og god overgang til et liv uden misbrug Til handleplanen hører en aktivitetsliste, der giver et overblik over nuværende og fremtidige indsatser, der finder sted i Ishøj og Vallensbæk kommuner Synlighed af misbrugsindsatsen Inden for hvert fokusområde er der udvalgt 1 central aktivitet, som der udarbejdes en status på, som skal fremlægges for politikerne i Ishøj og Vallensbæk. De 4 udvalgte aktiviteter er markeret med grønt og er udvalgt af både Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Der fremlægges status på 1 aktivitet hvert år frem til

4 Aktivitetslisten er et dynamisk redskab, som løbende kan ændres. Formålet med aktivitetslisten er at binde misbrugspolitikken op på noget konkret, så indsatsen i de to kommuner bliver mere synlig og virkelighedsnær. Ishøj og Vallensbæk Kommuner sørger for, at misbrugspolitik- og handleplan er tilgængelig på kommunernes hjemmeside. Ligeledes skal information vedrørende muligheder for behandling af misbrug samt kontaktoplysninger være tilgængelige. 4

5 Aktivitetsoversigt Følgende oversigt beskriver igangværende og kommende aktiviteter på misbrugsområdet. Oversigten er et dynamisk redskab og der tages forbehold for ændringer. Forebyggende arbejde Udvalgt aktivitet Formål Opgave Ansvarlig Målsætning Status til politikerne Fokus på social pejling og flertalsmisforståelser Social pejling og flertalsmisforståelser handler om, at unge ofte har en opfattelse af, at eksempelvis rygning, brug af euforiserende stoffer, indtagelse af alkohol m.v. er langt mere udbredt blandt deres jævnaldrende, end det er. Fokus på social pejling handler således om at bryde disse flertalsmisforståelser, så de unge ikke føler sig presset til eksempelvis at begynde at ryge SSP-medarbejdere og politiet samarbejder om at have fokus på social pejling i folkeskolens 5. klasse. Flertalsmisforståelserne udfordres ved, at eleverne skal svare på spørgsmål omkring, dels deres egne erfaringer med rygning, indtagelse af alkohol m.v. samt deres fordomme omkring deres jævnaldrenes forbrug. Resultatet af undersøgelsen skal SSPmedarbejderne i begge kommuner. Social pejling har tidligere været en del af undervisningen i folkeskolens 5. klasse via politiets projekt det er sejt at sige nej. Dette stoppede dog i Det primære mål er derfor at få samarbejdet omkring social pejling opstartet igen. Der arbejdes pt. på at opstarte et nyt projekt i samarbej- Status på indsatsen udarbejdes i

6 på baggrund af en misforstået opfattelse af, at flertallet gør det. gerne gøre det synligt for eleverne, at deres forestillinger ikke nødvendigvis afspejler virkeligheden. de med politiet og kommunerne på vestegnen. Projektet forventes at opstarte i foråret Aktivitet Formål Opgave Ansvarlig Tidshorisont Status på indsatsen Forebyggende indsats mod rusmidler på klassetrin på skolerne Vallensbæk og Ishøj Kommuner Almindelig oplysning om rusmidlers skadelige virkning. Forebyggelse samt identifikation af unge i risikogruppen. Forældrene inddrages til at bidrage til forebyggelsen. Undersøgelser viser, at eks. forældrenes forhold til de unges alkoholforbrug har en Forældremøde om bl.a. alkohol og andre rusmidler, hvor der spilles alkoholdialogspil. Aftaler med forældre ang. debutalder for alkohol. Sundhedsplejerskerne afholder samtale med hver enkelt elev, hvor der tales om rusmidler Fokus på rusmidler i Sundhedsplejen i Ishøj og Vallensbæk SSP i Vallensbæk SSP Ishøj Familiecenteret Ishøj Løbende Der undervises om rusmidler. Der er tilslutning fra forældrene. Der afholdes samtaler med eleverne. Der udarbejdes kortlægninger af skoleelevernes erfaring med rusmidler. 6

7 klar betydning for den unges alkoholindtag. undervisningen. Den Åbne Dør. Et sundhedstilbud til større børn og unge i Ishøj. Identificere børn i risikogruppen samt forebyggelse. Sundhedsplejersker holder åbent for elever, lærere og forældre 1-2 gange om ugen. Elever kan f.eks. tale om eget eller familiens brug af rusmidler Sundhedsplejen i Ishøj Løbende Findes pr på alle skoler i Ishøj. Ordningen er udvidet så lærere, forældre og elever kan maile til sundhedsplejerskerne. Der er gode resultater, bl.a. blev et hidtil ukendt misbrugsproblem identificeret i en familie og affødte handling på problemet. App henvendt til unge i Ishøj og Vallensbæk Sikre at få fat i de unge. De unge bruger ikke kommunens hjemmeside og finder derfor ikke selv information om mulighed for behandling. Udvikling af app om misbrug i Ishøj og Vallensbæk kommune henvendt de unge Ishøj/Vallensbæk Kommune Løbende Forslag til nyt tiltag. Denne indsats blev foreslået på en workshop i foråret Der er på nuværende tidspunkt ikke arbejdet videre med tiltaget. 7

8 Tværfagligt samarbejde Udvalgt aktivitet Formål Opgave Ansvarlig Målsætning Status til politikerne Øget samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner At sikre en mere sammenhængende og tværfaglig indsats for borgeren At sikre en øget informationsstrøm mellem de to kommuner om den enkelte borger. Fx at Jobcenteret bliver informeret om, hvilken indsats den enkelte borger bliver tilbudt hos Borger- og Socialservice og omvendt Ishøj/Vallensbæk Kommuner Borger- og Socialservice, Jobcenteret og Center for Sundhed og Forebyggelse skal have etableret et fælles sprog og fælles indsatsplaner på misbrugsområdet. Status på indsatsen udarbejdes i 2018 Kommunerne skal indtænke hinanden i nye initiativer. Aktivitet Formål Opgave Ansvarlig Tidshorisont Status på indsatsen 8

9 Forebyggende, opsøgende, koordineret og hurtig SSP indsats for børn og unge, som er i risikogruppen for at få misbrugsproblemer. Tværfagligt forum og samarbejde. At mindske antallet af unge, som påbegynder et misbrug. At sikre en hurtig og tidlig indgriben, så evt. skadesvirkninger af misbrug minimeres. At stoppe en negativ spiral, så de unge kan få hjælp inden de kommer for langt ind i det kriminelle miljø, hvor stoffer og misbrug naturligvis også spiller en stor rolle. At identificere de unge, som er i risiko for at få problemer med misbrug. Herved får vi mulighed for at gribe ind, før det bliver for sent og at adressere et evt. begyndende misbrug. At udøve en målrettet og opsøgende indsats, der hvor de unge færdes. SSP netværket Ishøj: Stabsenheden for tryghed og kriminalitetsforebyggelse. Vallensbæk: Gadeteam/SSP Vallensbæk Løbende Indsatsen kører. Der skal dog etableres et stærkere tværfagligt samarbejde, så der er en bedre sammenhæng i både den forebyggende, opsøgende og behandlende misbrugsindsats. Dette arbejdes der på at løse ved at lave en mere koordineret og helhedsorienteret indsats overfor de unge. Eks. ved at oprette et internt tilbud i Ishøj Kommune. Kompetenceudvikling og vidensdeling Udvalgt aktivitet Formål Opgave Ansvarlig Målsætning Status til politikerne Kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til tidlig opsporing af og Klæde medarbejderne på, så de har nogle værktøjer at trække på, Frontpersonale, der dagligt er i kontakt med borgerne, skal ha- Borger- og Socialservice Ishøj Der skal afholdes en fælles temadag for frontper- Status på indsatsen udarbejdes i

10 samtale med borgerne om misbrug når de taler med borgerne om misbrug eller har mistanke om, at en borger har et misbrug ve et kursus i systematisk og tidlig opsporing af misbrugsproblemer. Center for Sundhed og Forebyggelse Vallensbæk sonalet i begge kommuner De skal ligeledes være i stand til at italesætte deres bekymring og afholdelse en kort rådgivende samtale vedrørende misbrug. Aktivitet Formål Opgave Ansvarlig Tidshorisont Status på indsatsen Sikre kvalificeret personale til, at identificere familier med alkoholproblemer og sikre fokus på familieorienteret alkohol behandling. Jo tidligere vi bliver opmærksomme på problemer, jo større sandsynlighed er der for, at vi kan nå at løse problemet i tide. Samtidig har dette også en præventiv effekt i forhold til at undgå, at børnene også udvikler et misbrug eller anden skadelig adfærd. Nøglepersoner uddannes/opkvalificeres og samarbejder via det tværkommunale satspuljeprojektprojekt: Kvalitet i alkohol behandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling. Projektet er forankret i Lænken i Glostrup. Projektet inkluderer Ishøj, Glostrup, Brøndby og Hvidovre kommuner Nøglepersoner er uddannet og opkvalificeret. Kommunale nøglepersoner og nøglepersoner fra alkoholbehandlingen afholder samarbejdsmøder. Årlig workshop med fo- At sikre videndeling og At udvælge relevante Center for Sundhed og Årligt Workshops afholdt i 10

11 kus på misbrug Workshoppen afholdes i et samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner opkvalificering af relevante medarbejdere ved at sætte fokus på diverse emner og udfordringer. fokusområder og deltagere i samarbejde med nøgleaktørerne på misbrugsområdet, så vi sikrer en relevant workshop, som forbedrer kommunernes kompetencer og indsats på misbrugsområdet. Forebyggelse Center for Borger- og Socialservice 2013 og 2014 Etablering af formaliserede procedurer og arbejdsgange. Videreudvikling af tilbudskatalog Alle ansatte som kommer i kontakt med en misbruger, eller en borger som er i risiko for at udvikle et misbrug, skal have klarhed over, hvordan og hvor henne borgeren kan få hjælp. I forbindelse med afholdelse af workshop i Vallensbæk med fokus på misbrug, skal der også diskuteres procedurer, arbejdsgange og tilbud. Borger- og Socialservice Center for Sundhed og Forebyggelse Deltagere på workshoppen Etableres i løbet af 2014 og skal herefter løbende revideres. Opstart ved workshop i Tilbudskatalog skal udvikles kontinuerligt. Individuelle behandlingsforløb og god overgang til et liv uden misbrug Udvalgt aktivitet Formål Opgave Ansvarlig Målsætning Status til politikerne Intensiv, helhedsorienteret og lokalt forankret Formålet er at sikre en effektiv, hurtig og hel- Hjemtagelse af misbrugsbehandling til de Borger- og Socialservice Ishøj 50 % af de borgere, der udskri- Status på indsatsen udarbejdes i

12 behandling af unge med misbrugsproblemer. Inddragelse af den unges familie/pårørende samt af Vallensbæk Jobcenter. hedsorienteret indsats i borgerens nærmiljø. Herudover skal den unges netværk inddrages for at sikre en mere helhedsorienteret indsats. Ligeledes skal der etableres kombinationsforløb med Jobcenteret og øvrige relevante tilbud, så den unge kommer tættere på beskæftigelse eller uddannelse. unge. Tilbyde hurtig, helhedsorienteret og effektiv behandling til unge med misbrugsproblemer. Samarbejde med den unges netværk og med Vallensbæk Jobcenter og øvrige relevante aktører. ves planmæssigt fra Ishøj Kommunes eget misbrugsbehandlingstilbud, er enten stoffrie eller har reduceret deres stofmisbrug. Der skal etableres samarbejde mellem tilbuddet og øvrige relevante aktører, så der kan iværksættes en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Aktivitet Formål Opgave Ansvarlig Tidshorisont Status på indsatsen Synlig råd og vejledning om misbrugsbehandlingen. Det skal være klart for både borgere og personale, hvor og hvor- Sikre klar information om borgerens muligheder for hjælp gen- Borger og socialservice Løbende Der er en gældende misbrugspolitik samt dynamisk handleplan 12

13 Vejen til misbrugsbehandling skal være synlig og klar på begge kommuners hjemmesider. dan de kan få hjælp til misbrugsproblemer, samt hvilke love og retningslinjer kommunerne er underlagt. nem kvalitetsstandarter for misbrugsbehandlingen og sikre tilgængelig information om hjælp. Center for Sundhed og Forebyggelse på misbrugsområdet. Kvalitetsstandarter beskriver den eksisterende hjælp og de er tilgængelige på kommunernes hjemmeside. Begge Kommuner har redigeret i opsætningen på deres hjemmesider, så det bliver mere overskueligt for borgerne. De 2 Sundhedscentre har tilbud, som retter sig mod problemstillinger, der ofte først bliver aktuelle efter et alkohol- eller misbrugsstop. Herunder rygestopkurser, kostvejledning, hjælp ifm. Behandling af misbrugsrelaterede følgesygdomme og øvrige behov Med et misbrug følger ofte andre sygdomme, som også kræver behandling. Det kan eks. være diabetes, KOL, overvægt eller lignende. Dette er nødvendigt at behandle, hvis borgeren skal få en normal og velfunge- Sikre at der bliver taget hånd om de sygdomme og problemstillinger, som bliver synlige, efter misbruget er ophørt eller under kontrol. Herunder diabetes, vægttab, kostvejledning, rygestop eller behandling af KOL. Sundhedscentret i Ishøj og Sundhedsenheden i Vallensbæk Løbende 13

14 rende tilværelse igen. KOL o.l. Én behandler for den unge Når den unge kun skal forholde sig til én person igennem behandlingsforløbet lettes den unges indgang til behandling og tilliden kan styrkes mellem den unge og behandleren Én primær kontaktperson tilknyttes den unge under et behandlingsforløb Ishøj Kommune Løbende Nyt tiltag Gruppebehandling De unge konfronteres med andre, som har lignende udfordringer med misbrug og lærer, hvordan andre tackler svære situationer Tilbud om gruppebehandling for unge med misbrug Ishøj Kommune Løbende Nyt tiltag. 14

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Rapport fra Klynge Øst Den 30. april 2014

Rapport fra Klynge Øst Den 30. april 2014 Klynge Øst og KLs 12 anbefalinger på misbrugsområdet Samlet Klyngerapport, side 1 Individuelt kommunesvar, side 12 Tilbagemelding på klyngeorganisering og arbejdsform, side 25 Klynge Øst, Samlet klyngerapport

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer FOREBYGGELSESPAKKE stoffer INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 8 Tabte leveår som følge af stoffer 10 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med stofbrug 10 Tal på sundhed i kommunen 11 Kommunale

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Alkoholbehandling Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Indhold Rusmiddelcentrets kerneopgave... 3 Baggrund... 4 Indhold... 5 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen...

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Lige muligheder for alle børn og unge

Lige muligheder for alle børn og unge Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere