A N B E F A L I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A N B E F A L I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget"

Transkript

1 A N B E F A L I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Fredag den 10. november 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee (Deltog under sagerne nr. 1-4 samt 36) Vibeke Rosdahl Benedikte Kiær Allan Schneidermann Marie Fugl Henrik Thorup Jørgen Christensen Bent Larsen Sophie Løhde Bente Møller

2 Indholdsfortegnelse Side: 1. Styrelsesvedtægt 4 2. Forretningsorden for regionsrådet 6 3. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 8 4. Arbejds- og tidsplan for regionsrådet Sundhedspolitiske hensigtserklæringer og proces for hospitalsplan i Region Hovedstaden Afrapportering fra underudvalget vedrørende sygehusstruktur Afrapportering fra underudvalget vedrørende sundhed Anlægsbevilling til fusion af apoteker Bilateral cochlear implantat hos børn Udmøntning af budget i 2007 til udvidet kardiologisk aktivitet Overførsel af psykiatrien fra H:S hospitalerne til psykiatrivirksomheden Forhåndstilkendegivelse til enhederne vedr. overførsler fra budget 2006 til budget Etablering af regionalt abort- og sterilisationssamråd Organisering af Trafikselskab Sjælland Trafikselskab Sjælland visitation til handicapkørselsordningen Trafikselskab Sjælland Dannelse af repræsentantskab og bestyrelse Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity - økonomi 2007 og bestyrelsesforhold Øresundskomiteen - udpegning af medlemmer til komiteen og forretningsudvalget i perioden

3 19. Indstilling vedrørende VUC Nordsjællands ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Indstilling vedrørende VUC CPH Wests ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Indstilling vedrørende VUC SYDs ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Valg af en repræsentant til Bornholms Erhvervsskoles bestyrelse for perioden 1. januar 2007 til 31. marts Dagsordenens mødesager struktur og indhold Ufordelt lån i delingsaftalen for Frederiksborg Amt Henvendelse fra John Philip (B) om spcialerådsnedsættelserne Henvendelse fra John Philip (B) om den politiske styringsmodel Henvendelse fra Jørgen Christensen (V) om kommunikation Henvendelse fra Jørgen Christensen (V) om lægebemandet helikoptertjeneste Udbud af revision (Fortrolig) Godkendelse af kontrakter/iværksættelse af udbud (Fortrolig) Udbud af kontrakt med Lokalbanen (Fortrolig) Godkendelse af Interessentskabskontrakt for Amgros I/S (Fortrolig) Handlemuligheder ved kontraktudløb af ISS-serviceaftaler på Hørsholm Sygehus (Fortrolig) Samordning af regionens lønsystemer (Fortrolig) Mødesager og meddelelser TILLÆGSDAGSORDEN - Supplerende kommmissorium for underudvalget vedrørende psykiatri og social 84 3

4 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Baggrund Efter regionslovens 52 skal forberedelsesudvalget vedtage de nærmere regler om styrelsen af regionens anliggender i en styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten skal vedtages på to på hinanden følgende møder med mindst 6 dages mellemrum. Fordelingen af opgaverne I henhold til regionslovens 13 stk. 1 skal regionsrådet nedsætte et forretningsudvalg, der varetager de opgaver, som et økonomiudvalg varetager i en kommune eller et amt. Det indebærer, at forretningsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører regionens kasse- og regnskabsvæsen og lønog personaleforhold. Forretningsudvalget skal endvidere udtale sig om alle sager, der forelægges for regionsrådet til beslutning. I henhold til regionslovens 13 stk. 2 skal regionsrådet i styrelsesvedtægten tage stilling til, i hvilket omfang varetagelsen af den umiddelbare forvaltning af regionens øvrige anliggender henlægges til forretningsudvalget. Bortset fra de områder, hvor der i loven er delegationsforbud vil henholdsvis regionsråd og forretningsudvalg kunne delegere kompetence til at træffe beslutninger til administrationen. Forslag til styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden Regionsrådet er Region Hovedstadens øverste myndighed og fastlægger retningslinjerne for regionens virksomhed. I det forslag til styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, som er vedlagt som bilag, er den overordnede styring af regionens anliggender, således som den udmønter sig i planer, strategier og politikker for bestemte områder, henlagt til regionsrådet. Regionsrådet godkender aftaler med andre myndigheder og fastlægger generelle administrative retningslinjer for regionens virksomhed. Forretningsudvalget varetager de opgaver, der svarer til økonomiudvalgets i en kommune eller et amt og varetager herudover den umiddelbare forvaltning af regionens virksomhedsområder. Forretningsudvalget fører endvidere tilsyn med forvaltningen af regionens økonomiske midler. 4

5 Efter regionslovens 13, stk. 3 skal antal af medlemmer i forretningsudvalget være ulige og være på mindst 11 og højst 19 medlemmer. I udkast til styrelsesvedtægt er antallet af medlemmer i forretningsudvalget fastsat til 13. Andre udvalg Regionsrådet kan i henhold til regionslovens 13 stk. 6 nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller med henblik på forberedende eller rådgivende funktioner. Disse særlige udvalg svarer til de såkaldte 17 stk. 4 udvalg i den kommunale styrelseslov. De særlige udvalgs opgaver kan imidlertid ikke fastlægges i styrelsesvedtægten, idet regionsrådet ikke ved nedsættelse af sådanne udvalg kan indskrænke den kompetence, som regionsrådet og forretningsudvalget har efter styrelsesvedtægten. Der vil derfor blive forelagt en sag om nedsættelse af sådanne udvalg på regionsrådets første ordinære møde. Midlertidige bestemmelser om stedfortræderindkaldelse Region Hovedstaden har fået dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, således, at der ved et medlems forfald kan indkaldes stedfortræder til møder i regionsrådet, uanset om forfaldet har en varighed af mindre end 1 måned. Dispensationen er givet indtil udløbet af indeværende valgperiode. Da bestemmelserne fraviger lovens almindelige stedfortræderordning, skal bestemmelsen herom optages i styrelsesvedtægten. FORMANDEN ANBEFALER at udkast til styrelsesvedtægt oversendes til 2. behandling. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Overgår til 2. behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til styrelsesvedtægt (FU) Sagsnr: Arkiv: 0-3 5

6 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 FORRETNINGSORDEN FOR REGIONSRÅDET SAGSFREMSTILLING Efter regionslovens 52 skal forberedelsesudvalget vedtage en forretningsorden for regionsrådet. Der er udarbejdet en forretningsorden, der indholdsmæssigt svarer til den forretningsorden som forberedelsesudvalget har anvendt - en forretningsorden, som er baseret på standardforretningsordenen for kommuner mv. Forretningsordenen tjener til at regulere regionsrådets virke, fastsættelse af frister, fastlæggelse af retningslinjer for mødeafvikling mv. I den foreslåede forretningsorden fastslås at mødemateriale udsendes 7 hverdage (mødedag iberegnet) før mødets afholdelse og at større mængder bilagsmateriale ligger til gennemsyn i samme periode. I 5 om stedfortræderindkaldelse er formuleringen ændret, så den svarer til Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse af regionens stedfortræderordning: ved forfald indkaldes stedfortræder fra 1. dag en forhindring er indtrådt. Det indebærer, at regionsrådsformanden automatisk tager initiativ til at indkalde stedfortræder, når forfald bliver anmeldt. FORMANDEN ANBEFALER at udkast til forretningsorden for regionsrådet godkendes. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefalet, idet forberedelsesudvalget foreslår, at 14, stk. 3 affattes: Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen. Ethvert medlem kan efter mødets afslutning begære protokollen læst op. 6

7 FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til forretningsorden for regionsrådet (FU) Sagsnr.: Arkiv: 0-3 7

8 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 3 GODKENDELSE AF ØKONOMISKE DISPOSITIONER HOS DE OPGAVEOVERDRAGENDE MYNDIGHEDER SAGSFREMSTILLING De opgaveoverdragende myndigheder er forpligtet til løbende at fremsende ansøgninger om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner samt hver måned at videregive en række oplysninger om myndighedernes forbrug, likviditet, kontraktindgåelse m.v., jf. sagsfremstillingen til forberedelsesudvalgets møde den 7. februar 2006 (sag nr. 5 om det økonomiske tilsyn). Forberedelsesudvalget har modtaget de forudsatte indberetninger for oktober 2006, som er vedlagt. Københavns Amt har endvidere anmodet om godkendelse af følgende sag: Tillægsbevillinger til indkøb af peroperativt stråleudstyr Intrabeam på Amtssygehuset i Herlev Københavns Amtsråd har på mødet den 26. oktober 2006 godkendt tillægsbevilling til driftsbevilling på 4,411 mio. kr. til indkøb af peropativt stråleudstyr Intrabeam på Amtssygehuset i Herlev. Sagen bygger på en fælles indstilling fra regionens sygehuse og har været forelagt Region Hovedstadens direktion, som bakker op om indkøb af udstyret til Amtssygehuset i Herlev. Formålet er, at Amtssygehuset i Herlev kan indgå i en international multicenterundersøgelse på vegne af de brystkirurgiske afdelinger i Region Hovedstaden. Intrabeam strålebehandling forventes at kunne tilbydes til ca. 100 patienter årligt i projektperioden, og alle borgere i Region Hovedstaden vil få mulighed for at blive rekrutteret til behandlingen. Intrabeam er en ny peroperativ behandlingsmetode, som kan anvendes ved brystbevarende operationer. Her bestråles området, hvor tumor er bortopereret, umiddelbart i forlængelse af operationen. Det er således muligt at bestråle med kraftigere dosis, idet strålingen er lokal og dermed uden virkning på hjerte og lunger. Intrabeam forlænger operationstiden med 45 minutter, men herefter vil patienten være færdigbehandlet og derved undgå de normale efterfølgende ambulante strålebehandlinger. Anvendelsen af Intrabeam vil således skønsmæssigt kunne frigive strålebehandlingskapacitet svarende til en halv accelerator årligt ved tilbud til hele patientgruppen. 8

9 Frederiksborg Amt har anmodet om godkendelse af følgende sag: Tillægsbevillinger på drifts- og anlægsområdet Frederiksborg Amt anmoder således om godkendelse af tillægsbevillinger på drifts- og anlægsområdet, der i form af Økonomirapport 3/2006 blev vedtaget af Frederiksborg Amtsråd på mødet den 21. september Baggrunden for tillægsbevillingerne er primært udkontering af lov- og cirkulæreprogrampunkter, den bevillingsmæssige formalisering af tidligere beslutninger om at indarbejde en takststyringspulje på 37,0 mio. kr. og meraktivitet på kardiologiområdet under Sundhedsudvalget på 2,7 mio. kr. Endelig indgår afslutning på en sag vedrørende opkrævning af abonnementsbetaling i forbindelse med dialysebehandling, der indebærer, at udgiften på 13,5 mio. kr. udgiftsføres under Sundhedsudvalget og samtidig indgår i den kortfristede gæld i amtets regnskab. Der ønskes overført 3,0 mio. kr. fra sygehusvæsenets driftsområde til anlæg med henblik på at medgå til finansiering af anskaffelse af en CT-skanner. Tillægsbevillingerne udgør netto på driftsområdet 49,8 mio. kr. under Sundhedsudvalget, 0,05 mio. kr. under psykiatriudvalget, 0,6 mio. kr. under Socialudvalget og 0,05 mio. kr. under Økonomiudvalget samt på anlægsområdet 3,0 mio. kr. under Sundhedsudvalget. FORMANDEN ANBEFALER 1. at forberedelsesudvalget tager de oplysninger pr. oktober 2006 om forbrug, likviditet, kontraktindgåelse m.v., som er fremsendt af de opgaveoverdragende myndigheder, til efterretning, 2. at forberedelsesudvalget godkender Københavns Amts tillægsbevilling til driftsbevilling på 4,411 mio. kr. til indkøb af peropativt stråleudstyr Intrabeam på Amtssygehuset i Herlev. 3. at forberedelsesudvalget godkender Frederiksborg Amts tillægsbevillinger på driftsområdet på 49,8 mio. kr. under Sundhedsudvalget, 0,05 mio. kr. under psykiatriudvalget, 0,6 mio. kr. under Socialudvalget og 0,05 mio. kr. under Økonomiudvalget samt på anlægsområdet 3,0 mio. kr. under Sundhedsudvalget. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales, idet der inden mødet i forberedelsesudvalget udarbejdes notat om Intrabeam vedrørende sagens behandling. 9

10 FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Oplysninger fra de opgaveoverdragende enheder pr. august 2006 om forbrug, likvidtet og kontraktsindgåelse m.v. (FU) 2. Sag fra Københavns Amtsråds møde den 26. oktober 2006 om peroperativt stråleudstyr Intrabeam på Amtssygehuset i Herlev (FU) 3. Brev fra Frederiksborg Amt af 9. oktober 2006 vedrørende Ansøgning om godkendelse af tillægsbevillinger på drifts- og anlægsområdet, vedlagt mødesag fra Frederiksborg Amtsråd den 21. september 2006 (FU) Sagsnr: Arkiv:

11 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 ARBEJDS- OG TIDSPLAN FOR REGIONSRÅDET 2007 SAGSFREMSTILLING I forbindelse med forberedelsesudvalgets arbejde er der enighed om at se på, hvilke opgaver forberedelsesudvalget og regionsrådet skal løse i valgperioden, og at der skal opstilles en plan herfor. På forretningsudvalgsmødet den 19. september 2006 havde udvalget en indledende drøftelse af en emneplan for forretnings- og forberedelsesudvalgets arbejde. Efter en nærmere drøftelse besluttedes det, at formanden til et kommende møde i forretningsudvalget skulle fremlægge en toårig arbejds- og tidsplan for forberedelsesudvalget og regionsrådet på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger. Der har siden forberedelsesudvalgets første møde i december 2005 været nævnt og berørt en lang række emner i forberedelsesudvalget, forretningsudvalget samt de fire politiske ad hoc-udvalg, som blev nedsat på mødet den 12. januar 2006, og som har haft en række midlertidige, afgrænsede kommissorier for deres arbejde i 2006, som forventes afrapporteret ultimo 2006 og primo Foruden de planer, som regionen er forpligtiget til at udarbejde i henhold til loven eller overenskomster, er der en række emneområder og politikker, som er indarbejdet vedlagte forslag til regionsrådets arbejds- og tidsplan i 2007 og 2008 i Region Hovedstaden. Den nærmere arbejds- og opgavedeling mellem regionsrådet og forretningsudvalget skal bl.a. ses i lyset af behandlingen og vedtagelsen af Region Hovedstadens styrelsesvedtægt, som skal vedtages af forberedelsesudvalget ved to behandlinger med mindst seks dages mellemrum, og inden regionsrådets konstituerende møde. Konkretiseringen af arbejds- og tidsplanen, herunder arbejdsdelingen de politiske fora imellem, skal desuden ses i lyset af, hvorledes den politiske (udvalgs)struktur fastlægges i de kommende år. FORMANDEN ANBEFALER at forslaget godkendes. 11

12 FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales, idet liste over emner til behandling i 2. halvår 2007 og i 2008 suppleres med Hygiejnepolitik. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Arbejds- og tidsplan for de politiske udvalg i Region Hovedstaden (FU) Sagsnr.: Arkiv: 12

13 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 5 FORSLAG TIL SUNDHEDSPOLITISKE HENSIGTSERKLÆRINGER OG PROCES FOR HOSPITALSPLAN I REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Det foreslås, at vedlagte forslag til sundhedspolitiske hensigtserklæringer i Region Hovedstaden, som er udarbejdet i fællesskab af repræsentanter fra alle partierne i forberedelsesudvalget, godkendes. Endvidere vedlægges forslag til procesplan for vedtagelsen af en hospitalsplan i Region Hovedstaden. I Region Hovedstaden vil der parallelt med udarbejdelsen af en hospitalsplan blive udarbejdet en særlig plan for det psykiatriske område. Sammenhængen mellem de to områder skal fremgå af begge planer. FORMANDEN ANBEFALER 1. at vedlagte forslag til sundhedspolitiske hensigtserklæringer i Region Hovedstaden godkendes og 2. at forslag til procesplan for vedtagelsen af en hospitalsplan i Region Hovedstaden godkendes. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. I notat om procesplan pkt. 5 udgår ordet et. Der arbejdes videre ud fra de førte drøftelser. Kirsten Lee deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til sundhedspolitiske hensigtserklæringer i Region Hovedstaden 2. Forslag til procesplan for vedtagelsen af en hospitalsplan i Region Hovedstaden 13

14 Sagsnr.: Arkiv: 14

15 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 6 AFRAPPORTERING FRA UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUS- STRUKTUR SAGSFREMSTILLING Forberedelsesudvalget i Region Hovedstaden har for 2006 nedsat et underudvalg vedr. sygehusstruktur, hvis kommissorium omfatter opgaver på områderne kræft, ledelsesstruktur på sygehusområdet og akkreditering. Udvalgets kommissorium er vedlagt (bilag 1). På kræftområdet skulle udvalget ifølge sit kommissorium analysere de regionale forhold på kræftområdet. Udvalgets afrapportering udgør rapporterne Status for Kræftområdet i Region Hovedstaden (bilag 2) og Screening for kræftsygdomme i Region Hovedstaden (bilag 3). På baggrund af disse analyser og udvalgets drøftelser, har udvalget endvidere fremsendt sine overvejelser og anbefalinger med henblik på videre politisk drøftelse i forberedelsesudvalget (bilag 4). På området ledelsesstruktur er der på baggrund af udvalgets drøftelse af forskellene i de nuværende ledelsesstrukturer på regionens hospitaler gennemført en analyse af fordele og ulemper ved de forskellige modeller. Rapporten er vedlagt (bilag 5). Udvalget finder, at rapporten udgør et bidrag til drøftelsen af principper for og organiseringen af hospitalsledelserne i forbindelse med regionens kommende arbejde med hospitalsplanen og understreger således, at ledelsesstrukturen skal ses i sammenhæng med hospitalsplan og valg af ledelsesfilosofi. Udvalget anbefaler endvidere i sit følgebrev, at et kommende kommissorium for et udvalg vedr. sygehusstruktur i 2007 lægger op til det videre arbejde på dette væsentlige område. Udvalgets følgebrev er vedlagt (bilag 6). På området akkreditering fik udvalget til opgave at beskrive det nuværende arbejde med akkreditering og den danske kvalitetsmodel samt analysere og vurdere fordele og ulemper ved de forskellige modeller i regionen. Udvalget finder, at der skal arbejdes aktivt og konkret hen imod en akkreditering af alle regionens hospitaler, men henstiller, at området håndteres i forbindelse med forberedelsesudvalgets kommende arbejde med regionens kvalitetsstrategi (bilag 7). Forberedelsesudvalget godkendte den 26. september 2006 et udvidet kommissorium for udvalget vedr. sygehusstruktur, som led i arbejdet med specialeplanlægningen. Udvalgets afrapportering på denne del af kommissoriet vil blive forelagt forretningsudvalget og forberedelsesudvalget i december

16 FORMANDEN ANBEFALER at afrapportering fra underudvalget vedr. sygehusstruktur drøftes og tages til efterretning. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Forretningsudvalget tager afrapporteringen til efterretning, idet administrationen følger op på anbefalingerne med konkrete sagsfremstillinger Idet det anbefales at arbejdet med kræftplanen indgår i regionens videre arbejde rapporten om ledelsesstruktur udgør et bidrag til drøftelsen af principper for og organisering af hospitalsledelserne der arbejdes aktivt og konkret med akkreditering på alle hospitaler, samtidig med at akkreditering indtænkes i regionens samlede kvalitetsstrategi. Kirsten Lee deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Kommissorium for underudvalget vedr. sygehusstruktur Status for kræftområdet i Region Hovedstaden. September Screening for kræftsygdomme i Region Hovedstaden. September Udvalgets brev af vedr. Status for kræftområdet i Region Hovedstaden. 5. Status for ledelsesstrukturen på hospitalerne i Region Hovedstaden fordele og ulemper. 6. Udvalgets brev af vedr. ledelsesstruktur på sygehusområdet 7. Udvalgets brev af vedr. akkreditering på sygehusområdet. Sagsnr.: Arkiv:

17 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 7 AFRAPPORTERING FRA UNDERUDVALGET VEDRØRENDE SUND- HED SAGSFREMSTILLING Underudvalget har for sit arbejde fået følgende kommissorier af forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden: 1. Medicinforbruget i regionen skal analyseres 2. Initiativer på det patientrettede forebyggende område i regionen beskrives og vurderes. Ad 1) Det følger af denne del af kommissoriet, at der er et stort helbredsmæssigt og samfundsøkonomisk potentiale i at sikre, at medicin bruges rigtigt. De hidtidige indsatser for at opnå dette kortlægges og vurderes og mulige tiltag beskrives. Der gennemføres en analyse af forbrugsmønstret opgjort på medicinhovedgrupper med henblik på at vurdere, om der er forskelle enhederne imellem, og om der er baggrund for at nedsætte eller omlægge forbruget til billigere produkter. Mulige tiltag beskrives, herunder problemstillingen i forskellen mellem rentabiliteten af samme præparatvalg i primær- og sekundærsektoren. Der er til brug for underudvalgets afrapportering til forberedelsesudvalget udarbejdet særskilt notat om medicinområdet. Notatet er vedlagt som bilag 1, ligesom der til bilaget knytter sig en række underbilag. Ad2) Det fremgår af kommissoriet, at der er stigende evidens for, at en forebyggende og sundhedsfremmende indsats er af væsentlig helbredsmæssig betydning for borgeren/patienten samtidig med, at det også ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt kan betale sig at investere i forebyggelse og sundhedsfremme. De hidtidige indsatser i de to amter, Bornholms Regionskommune og H:S beskrives. Snitfladen mellem kommunal og regional indsats analyseres og mulige regionale tiltag beskrives. Herunder beskrives den praktiserende læges rolle set i lyset af mulighederne i den nye overenskomst. 17

18 Det bør samtidig vurderes, om det er muligt at skabe en fælles rygepolitik i regionen. Der er til brug for underudvalgets afrapportering til forberedelsesudvalget udarbejdet særskilt notat om den patientrettede forebyggelse. Notatet er vedlagt som bilag 2, med tilknyttet underbilag. Det skal oplyses, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at foretage en beskrivelse samt analyse af snitfladerne mellem den kommunale og regionale indsats på forebyggelsesområdet. Endelig er der udarbejdet selvstændigt notat i forhold til muligheden for at skabe en fælles rygepolitik i regionen. Notatet er vedlagt som bilag 3, med tilknyttet underbilag. Underudvalget har ved forelæggelsen af nævnte materiale foretaget sin endelige afrapportering i forhold til de af forberedelsesudvalget vedtagne kommissorier. FORMANDEN ANBEFALER 3. at afrapporteringen fra underudvalget vedrørende sundhed tages til efterretning. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Forretningsudvalget tager afrapporteringen til efterretning, idet administrationen følger op på anbefalingerne med konkrete sagsfremstillinger Idet det anbefales at der vedrørende patientrettet forebyggelse arbejdes med snitfladen primær/sekundær sundhedstjeneste der på det beskrevne grundlag arbejdes videre med en rygepolitik Lægemiddelkomite er under nedsættelse. Kirsten Lee deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING 18

19 Bilagsfortegnelse: 1. Notat af 2. november 2006 om medicinområdet a. Analyse af lægemiddelforbruget i Region Hovedstaden, juni Enkelte underbilag til analysen er på grund af bilagenes omfang ikke medsendt men vil ligge til gennemsyn i sekretariatet. b. Forslag til organisering af lægemiddelkomitésystemet i Region Hovedstaden. c. Skitser til projekter vedr. psykofarmakaforbrug på plejehjemmene, hypertensionsprojekt samt forslag til projekt om klinisk farmakologisk rådgivning til praktiserende læger polyfarmacipatienter. 2. Notat af 2. november 2006 om patientrettet forebyggelse a. Notat af 15. oktober 2006 om muligheder for at følge de nye forebyggelsesydelser. b. Notat af juni 2005 fra Arbejdsgruppen til koordinering af aftaleudkast på forebyggelsesområdet. Underbilag til notatet er på grund af bilagenes omfang ikke medsendt men vil ligge til gennemsyn i sekretariatet. 3. Notat af 2. november 2006 om muligheden for at skabe en fælles rygepolitik i Region Hovedstaden. a. Notat af 29. september 2006 Oversigt og status over rygepolitikker i Region Hovedstaden. b. Oversigt over rygepolitikmateriale i regionen. Sagsnr.: Arkiv: 19

20 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 8 ANLÆGSBEVILLING TIL FUSION AF SYGEHUSAPOTEKER SAGSFREMSTILLING Forberedelsesudvalget tiltrådte på mødet den 6. juni 2006 forslag til organisering af Region Hovedstadens Apotek og herunder fusionen af de nuværende sygehusapoteker. I den forbindelse godkendte udvalget endvidere, at der i budgetforslaget for 2007 indarbejdes 17,3 mio. kr. (17,7 mio. kr. i 2007 p/l) til de nødvendige investeringer i forbindelse med fusionen, og at de afgivende enheder anmodes om, at der anvises finansiering på 1,5 mio. kr. i 2006 til igangsættelse af nødvendige ombygninger. Ved behandlingen af sagen bemærkede forretningsudvalget, at sagen forventedes taget op i forbindelse med fremlæggelse af anlægssagen (bevillingen) i relation til egenproduktion, anlæg, lokalisering og vurdering af evt. yderligere besparelser. Der er på anlægsprogrammet i det vedtagne budget for 2007 optaget et rådighedsbeløb på de anførte 17,7 mio. kr. Forslaget til fusion af sygehusapotekerne var nærmere beskrevet i rapporten Region Hovedstadens Apotek, som var vedlagt til mødet den 6. juni Rapporten beskrev apotekets arbejdsområder under overskrifterne produktion (serieproduktion af lægemidler til hospitalerne), logistik (indkøb og distribution), og viden (uafhængig information og rådgivning), samt støttefunktionerne kvalitetsstyring og ledelse/administration. Forberedelsesudvalget udbad sig på mødet den 6. juni 2006 et notat med begrundelser for egenproduktion på sygehusapoteket. Et notat herom er vedlagt. I notatet er redegjort for, hvad der er omfattet af sygehusapotekernes produktion, og hvad der er formålet med at opretholde eller udvide de forskellige delelementer af apotekets egenproduktion. En nærmere beskrivelse af de nødvendige anlægsinvesteringer i 2007 (i 2007 p/l) kan tage afsæt i de samme overskrifter, idet det bemærkes, at der er tale om en foreløbig fordeling, og at der kan blive behov for en omfordeling mellem de enkelte poster indenfor anlægsrammen: 1. Produktionen Der forudsættes i 2007 i alt investeret 8,2 mio. kr. i følgende delprojekter: 20

21 Ombygning af den ikke-sterile serieproduktion på Marielundvej. Etablering af nyt ventilationssystem 3,8 mio. kr. Ændringer af lokalemæssige forhold 1,8 mio. kr. Ekstern rådgivning 0,4 mio. kr. Udflytning af eksisterende udstyr fra Frederiksberg 0,1 mio. kr. I alt 6,1 mio. kr. Al ikke-steril serieproduktion foreslås samlet på Marielundvej. Det er den eneste af de nuværende produktionsenheder, hvor det er muligt at samle denne i en central enhed. Dette vil kræve investeringer i ombygning og nyindretning af eksisterende lokaler. Når produktionen samles og er fuldt implementeret, skønnes det, at der kan opnås en lønmæssig besparelse på ca. 1,4 mio. kr. pr. år. Projektering af ombygningen er sat i gang i september Ombygningen vil blive påbegyndt primo 2007, og de nyrenoverede lokaler vil være klar til ibrugtagning medio Denne tidsplan er nødvendig, hvis de beskrevne effektiviseringsgevinster skal opnås allerede i Investering i automatiseret produktionsudstyr til den sterile serieproduktion. Indkøb af udstyr 1,9 mio. kr. Installering og bygningsmæssige ændringer 0,1 mio. kr. I alt 2,0 mio. kr. For at optimere og effektivisere den samlede produktion af ampuller og hætteglas på det kommende Apotek, forudsættes der investeret i automatiseret produktionsudstyr. Når det automatiserede udstyr er i fuld drift, forventes en lønmæssig besparelse på ca. 1,0 mio. kr. pr. år. Udarbejdelse af kravspecifikationer samt indhentning af tilbud foreslås at foregå i 2006, således at udstyret kan blive indkøbt, indkørt og valideret så det er klar til brug medio Dette er nødvendigt for at opnå dele af de beskrevne effektiviseringsgevinster allerede i Derudover samles de to nuværende reagensafdelinger (på Rigshospitalet og Marielundvej) til en enhed på Bispebjerg Hospital. Planlægningen af sammenlægningen vil blive påbegyndt i 2006 og gennemført hurtigst muligt. H:S har planlagt at gennemføre ombygningen m.v. vedrørende reagensafdelingerne i løbet af efteråret 2006, og er indstillet på at afholde de hermed forbundne udgifter. Samlingen forventes at medføre en lønmæssig besparelse på ca. 0,3 mio. kr. pr. år. Sammenlægning af administration af de kliniske forsøg Indretning af kontorfaciliteter 0,1 mio. kr. I alt 0,1 mio. kr. 21

22 Administrationen af de kliniske forsøg foreslås samlet i en enhed, der placeres i de eksisterende lokaler på sygehusapoteket i Hillerød. Sammenlægningen vil kunne realiseres, når de nuværende funktioner flyttes fra Hillerød. Dette forventes at ske primo/medio Der har været stillet spørgsmålstegn ved placeringen af administrationen af de kliniske forsøg i Hillerød, bl.a. i lyset af behovet for ekstern mødevirksomhed knyttet til de forsøg, som hovedsagligt er forankret på sygehusene i det nuværende Københavns Amt og H:S. Dette er blevet analyseret nærmere og opgørelser viser at omfanget af mødeaktiviteten er meget begrænset i forhold til det antal timer, der er brugt til de enkelte forsøg. Derudover vil møder med klinikkerne fortsat kunne finde sted på det hospital, hvor forsøget er forankret. Det vurderes på den baggrund, at der ikke er væsentlige argumenter mod en placering af administrationen af de kliniske forsøg i Hillerød. 2. Logistik Der forudsættes i alt investeret 2,5 mio. kr., heraf 1,5 mio. i 2006 og 1,0 mio. kr. i 2007: Etablering af central distribution (m. elektronisk varekontrol) 1,1 mio. kr. Flytning og indretning af indkøbsafdeling og varemodtagelse 0,5 mio. kr. Flytning og indretning af Grønlandsafdeling 0,9 mio. kr. I alt 2,5 mio. kr. Det foreslås, at hovedparten af distributionens funktioner samles på Marielundvej i Herlev, der er den eneste af sygehusapotekets nuværende bygninger, som har tilstrækkelig plads til at rumme en central distributionsenhed. Ved inddragelse af lokaler i den nuværende administrationsfløj og på råvarelageret til indkøb og varemodtagelse, kan arbejdsgangene effektiviseres for de forskellige funktioner i distributionen. Derudover er der gode af- og pålæsningsforhold for lastvogne og god trafikal forbindelse til regionens sygehuse. Endelig muliggør en samling af aktiviteterne på Marielundvej, at lejemålet på H:S Apotekets lokaler i Rønnegade kan opsiges. Det skønnes, at der ved etablering af en central distributionsenhed, når denne er fuldt implementeret, kan indhentes en lønmæssig besparelse på ca. 3,0 mio. kr. pr. år. Herudover vil der i forbindelse med opsigelse af lejemålet i Rønnegade være en besparelse på øvrig drift på 0,9 mio. kr. pr. år. For at etablere den centrale distributionsenhed er der i alt behov for en investering på 2,5 mio. kr., heraf 1,5 mio. kr. i 2006 og 1,0 mio. kr. i Ansøgning om bevilling af 1,5 mio. kr. i 2006 er godkendt i Københavns Amtsråd den 24. august 2006 (jf. vedlagte beslutningsprotokol). 22

23 3. Kvalitet Der forudsættes i alt investeret 1,7 mio. kr. i 2007: Ændring af lokaleindretning mm. 0,2 mio. kr. Flytning og indretning af arbejdspladser 0,2 mio. kr. Indkøb/opgradering af udstyr 0,3 mio. kr. Indkøb af elektronisk dokumenthåndteringssystem 1,0 mio. kr. I alt 1,7 mio. kr. Kvalitetsfunktionerne foreslås samlet på Marielundvej i de lokaler, hvor Centralapotekets kvalitetssikrings- og reagensafdelinger har til huse i dag. Kvalitetsområdet skal satse på brug af IT-systemer, herunder et elektronisk dokumentstyringsog produktionsstyringssystem. Det forventes, at der vil kunne indhøstes fordele af investeringen i nye IT-systemer, så der i 2008 kan ske en lønmæssig besparelse på ca. 0,6 mio. kr. pr. år. 4. Ledelse og administration Der forudsættes i alt investeret 6,8 mio. kr. i 2007: Nybygning af 350 m 2 5,6 mio. kr. Flytning og indretning af arbejdspladser m.m. 0,4 mio. kr. Indkøb/opgradering af IT-udstyr 0,8 mio. kr. I alt 6,8 mio. kr. Apotekets ledelse og administration forudsættes placeret på Marielundvej, der har den største koncentration af medarbejdere og de fleste forretningsmæssige transaktioner. Da al disponibel plads i eksisterende bygninger er optaget af andre aktiviteter, foreslås nybygning af 350 m 2. Et alternativ hertil er at leje erhvervslokaler i nærheden af apotekets bygning på Marielundvej. På grund af deponeringsbestemmelser må et lejemål dog forventes at båndlægge kapital af samme størrelsesorden som et nybyggeri, hvorfor et nybyggeri er at foretrække. Byggeriet skal planlægges i 2. halvår af 2006 og gennemføres hurtigst muligt i Selve byggeprojektet er budgetteret til 5,6 mio. kr., mens flytning og indretning af arbejdspladser mv. forventes at koste 0,4 mio. kr. Endelig skal der anvendes 0,8 mio. kr. til nye servere, en Citrix applikation og installation af fælles ApoVision system. Det skal bemærkes, at der i forhold til det svar, der er afgivet på budgetspørgsmål 53, er sket mindre justeringer af udgiftsposterne, idet H:S i 2006 bærer udgiften til samling af reagensafdelingerne på Bispebjerg Hospital (tidligere estimeret til 0,4 mio. kr.). De herved frigjorte midler er reserveret til nybygning. Endvidere er der foretaget en p/l regulering af det samlede anlægsbudget fra 17,3 (2006 p/l) til 17,7 mio. kr. (2007 p/l). 23

24 Når anmodningen om anlægsbevilling forelægges nu skyldes det behovet for at kunne påbegynde projektering m.v., således at anlægsarbejderne kan gennemføres hurtigst muligt i 2007, for derved bl.a. at muliggøre de driftsbesparelser på 2,1 mio. kr., der er forudsat budgetteret for Besparelsen forventes fra 2008 at få fuld effekt svarende til 8,5 mio. kr. årligt (2007 p/l). Dermed vil besparelsen på lønbudgettet i 2008 udgøre ca. 6 %. Derudover bør det bemærkes, at forslaget til fusion af sygehusapoteket indebærer en række forslag til service- og kvalitetsforbedringer, der indebærer øgede årlige driftsomkostninger for 2,8 mio. kr., som det er forudsat at sygehusapoteket gennemfører inden for givne budgetrammer. Det er indtil videre ikke vurderet realistisk at opnå rationaliseringer udover dette niveau som følge af fusionen. Dette skyldes, at der på flere områder, herunder bl.a. logistik er begrænsede rationaliseringspotentialer ved en fusion, idet aktiviteten forudsættes at være uforandret. Koncerndirektionen og apoteksledelsen vil dog i den fortsatte dialog om fusionsprocessen fortløbende vurdere mulighederne for yderligere rationaliseringer. FORMANDEN ANBEFALER at forberedelsesudvalget godkender, at der inden for det optagne rådighedsbeløb på anlægsprogrammet for 2007 meddeles Region Hovedstadens Apotek en anlægsbevilling på i alt 17,7 mio. kr. til de beskrevne investeringer i forbindelse med fusionen af sygehusapotekerne i regionen. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. Kirsten Lee deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Notat af 28. juni 2006 om produktionen på sygehusapotekerne i regionen (FU) 2. Beslutning af 24. august 2006 fra Københavns Amtsråds behandling af sag om etablering af central distributionsenhed på Region Hovedstadens Apotek (FU) 24

25 Sagsnr.: Arkiv:

26 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 9 BILATERAL COCHLEAR IMPLANT HOS BØRN SAGSFREMSTILLING Amtsrådet i Købehavns Amt vedtog i august 2006, at der fra 1. september 2006 skulle indføres tilbud om bilateral cochlear implant til børn med svær hørenedsættelse på Amtssygehuset i Gentofte. Sagen blev forelagt Forberedelsesudvalget den 22. august. Det fremgår af sagen, at de afledte konsekvenser i 2007 og frem skulle indgå i budgetlægningen for 2007 i Region Hovedstaden. Dette har imidlertid ikke været tilfældet, idet der var en forventning om, at der ville følge økonomiske midler fra staten til udvidelsen af behandlingen (Det Udvidede Totalbalanceprincip). Formanden for Danske regioner tilkendegav i brev af 27. juni, at det økonomiske udestående med staten i forbindelse med det nye behandlingstilbud ville blive taget op efter sommerferien. Danske Regioner har oplyst, at sagen behandles på møde med regeringen inden årets udgang. Tilbuddet om bilateral cochlear implant (CI) omfatter to patientkategorier, dels børn som tilbydes operation på begge ører samtidigt, dels børn som allerede er opereret på det ene øre. Der planlægges udført 25 simultane bilaterale CI årligt på Amtssygehuset i Gentofte fra Indtil september 2006 er 150 børn blevet opereret på Amtssygehuset i Gentofte. Blandt disse børn blev det anslået, at 108 ville modtage tilbud om også at blive opereret på det andet øre. Differencen skyldes, at nogle allerede er blevet opereret på det andet øre. I sagsfremstillingen fra august planlagde Amtssygehuset i Gentofte at tilbyde børnene operation i løbet af 3 år: 18 operationer i 2006, 40 i 2007 og 2008 samt 10 i Amtssygehuset i Gentofte og Århus Sygehus har udarbejdet fælles prioriteringskriterier for disse børn. Børn, som mod forventning klarer sig dårligt med deres CI, tilbydes først operation på det andet øre. Resten af børnene prioriteres i rækkefølge efter operationstidspunkt, således at de, som er opereret for længst tid siden, tilbydes operation på det andet øre først. Efter Amtsrådets beslutning har alle tidligere opererede modtaget tilbud om operation på andet øre samt information om forventet operationstidspunkt i henhold til ovennævnte prioriteringskriterier. 26

27 Ikke alle forældre har endnu svaret på henvendelsen, men 11 har svaret nej til tilbuddet. Der vil således maksimalt være 97 børn, som skal opereres på andet øre. Flere forældre har tilkendegivet, at de finder det helt uacceptabelt at skulle vente med operation på det andet øre til 2009 og har derfor foranlediget, at deres barn blev/bliver opereret i Sverige. Udgifterne til operation i Sverige efter 24. april 2006 refunderes for børn med bopæl i Frederiksborg Amt året ud, men ikke i resten af regionen. Ved en øget indsats fra medarbejderside på Amtssygehuset i Gentofte vil det være muligt at afvikle puklen i løbet af 15 måneder, således at 17 tilbydes operation i 2006, 75 i 2007 og 5 i Enhedsprisen på de ekstra 35 operationer i 2007 vil være højere, idet aktiviteten skal udføres som merarbejde uden for normal arbejdstid, og der vil skulle anskaffes et ekstra borehoved til kr med henblik på at reducere skiftetiden mellem operationerne. Ekstraudgiften ved simultan bilateral CI beløber sig til kr pr. barn svarende til 3,08 mio. kr. ved 25 simultane CI pr. år. Udgiften til operation på det andet øre beløber sig til kr pr. barn for de første 40 operationer i 2007 og kr kr. pr. barn for de ekstra 35 operationer. Udgiften til 75 operationer på det andet øre i 2007 vil udgøre 10,660 mio. kr.. Udgiften til de sidste 5 operationer på det andet øre i 2008 udgør 0,688 mio. kr. I 2007 og frem vil der endvidere være ekstraudgifter til ambulant kontrol m.v. af de børn, som blev opereret årene før. Børn med bopæl i Region Hovedstaden udgør 2/3 af patienterne. Merudgifter til operation og opfølgning ved Gentofte Hospital i 2007 priser A: Oprindelige afviklingstakt År Simultan bilateral CI Bilateral CI på andet øre I alt B: Accellereret afviklingstakt År Simultan bilateral CI Bilateral CI på andet øre I alt

28 I 2007 indebærer tilbuddet om bilateral cochlear implant hos børn ved accellereret afvikling af operation på andet øre, at Gentofte Hospital tilføres en udgiftsramme på 14,09 mio. kr., og en indtægtsramme på 4,68 mio. kr. Det resterende finansieringsbehov på 9,41 mio. kr. foreslås finansieret via reduktion af meraktivitetspuljen. I 2007 indebærer det en aktivitetsforøgelse på 75 udskrivninger og en forøgelse af sygehusets basisaktivitet med en DRG-værdi på 17,9 mio. kr. FORMANDEN ANBEFALER 1. at der vedrørende budget 2007 godkendes følgende bevillingsændringer: a. Gentofte Hospitals udgiftsramme for drift forhøjes med kr b. Gentofte Hospitals indtægtsramme vedrørende behandling af borgere fra andre regioner forhøjes med kr c. Puljen til meraktivitetsprojekter på sundhedsområdets fælleskonto reduceres med kr og 2. at Gentofte Hospitals basisaktivitet i 2007 forhøjes med 17,9 mio. kr. i DRGværdi. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales, idet regionen overfor Danske Regioner tilkendegiver, at man forudsætter at Danske Regioner overfor regeringen rejser krav om økonomisk kompensation for merudgifterne ved indførelsen af bilateral cochlear implant. Notat om udgifterne ved behandling i Sverige udarbejdes. Kirsten Lee deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Sagsnr: Arkiv:

29 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 10 UDMØNTNING AF BUDGET I 2007 TIL UDVIDET KARDIOLOGISK AKTIVITET SAGSFREMSTILLING Forberedelsesudvalget behandlede den 6. juni 2006 en sag om kapacitetsudvildelse på det kardiologiske område, hvori det blev godkendt, at der i 2006 blev tilført Amtssygehuset i Gentofte 16,0 mio. kr. og Hillerød Sygehus 2,7 mio. kr. til kapacitetsudvidelser i kardiologien. Tilførslen til Amtssygehuset i Gentofte var udgiftsneutral for Københavns Amt, idet den blev fulgt af en tilsvarende øget indtægtsramme som følge af indtægter fra henholdvis Frederiksborg Amt og Roskilde Amt. Baggrunden var, at Amtssygehuset i Gentofte har oplevet en markant stigende aktivitet i 2005 og 2006 på det kardiologiske område, med stigende ventetider til følge. Størstedelen af aktivitetsøgningen omfatter akut livstruende syge patienter, som ikke kan sættes på venteliste. Behandlingerne er overvejende ballonudvidelser af kranspulsårerne. Den besluttede løsning vurderedes nødvendig af hensyn til en hurtig afbedring af kapacitetsproblemer på et område med livstruende sygdomme. Det blev samtidig besluttet, at budgettilførslen kun gjaldt for 2006, idet forberedelsesudvalget noterede sig, at den anbefalede løsning på kort sigt ikke skaber bindinger i forhold til en mere langsigtet specialeplanlægning på det kardiologiske område. Beslutningen betyder, at Amtssygehuset i Gentofte, og Hillerød Sygehus vil være nødsaget til at sænke aktiviteten markant såfremt bevillingen ikke videreføres i Der er derfor behov for stillingtagen til at bevillingen videreføres, hvilket anbefales. Der er i budgettet for 2007 under Sundhedsområdet fælles afsat en nettoramme på 16,0 mio. kr. til helårseffekten af en videreførelse. Nettorammen foreslås udmøntet ved at Gentofte Hospital tilføres et udgiftsbudget på 20,0 mio. kr. og et indtægtsbudget på 6,7 mio. kr. for behandling af patienter fra Region Sjælland, svarende til en nettobevilling på 13,3 mio. kr., mens Nordsjællands Hospital tilføres et udgiftsbudget på 2,7 mio. kr. 29

30 Samtidig korrigeres begge hospitalers præstationsbudgetter svarende til den øgede aktivitet, der udgør ekstra ambulante besøg og 679 ekstra udskrivninger på Gentofte Hospital, svarende til en DRG-værdi på 27,5 mio. kr. (2006-takster) og 220 ekstra KAG og ambulante besøg på Nordsjællands Hospital, svarende til en DRG-værdi på 2,0 mio. kr. (2006-takster). Udvidelserne kan ske inden for eksisterende fysiske rammer, og det skal understreges at en fortsættelse af den kapacitetsudvidelse, der skete i 2006, ikke vurderes at have bindende konsekvenser i forhold til en kommende hospitalsplan. Endvidere vurderes det, at udvidelsen kun i nogen grad vil efterkomme det fortsat stigende kapacitetsbehov der er på området. Koncerndirektionen har taget initiativ til en nærmere analyse heraf. FORMANDEN ANBEFALER 1. at Gentofte Hospital for 2007 og frem meddeles et øget udgiftsbudget på 20,0 mio. kr. og et øget indtægtsbudget på et indtægtsbudget på 6,7 mio. kr. for behandling af patienter fra Region Sjælland, svarende til en nettobevilling på 13,3 mio. kr. til udvidelse af aktiviteten i kardiologien, 2. at Nordsjællands Hospital for 2007 og frem tilføres et udgiftsbudget på 2,7 mio. kr. til udvidelse af aktiviteten i kardiologien og 3. at begge hospitalers præstationsbudgetter korrigeres svarende til den øgede aktivitet, således at Gentofte Hospitals præstationsbudget øges med 27,5 mio. kr. (2006-takster) og Nordsjællands Hospitals præstationsbudget med 2,0 mio. kr. (2006-takster). FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. Kirsten Lee deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Sagsnr: Arkiv: 30

31 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 11 OVERFØRSEL AF PSYKIATRIEN FRA H:S HOSPITALERNE TIL PSY- KIATRIVIRKSOMHEDEN SAGSFREMSTILLING Efter den overordnede administrative organisationsplan for Region Hovedstaden etableres Psykiatrivirksomheden som et selvstændigt driftsområde. De psykiatriske afdelinger på H:S akutte hospitaler med tilhørende økonomi og personale skal derfor organisatorisk overføres til Psykiatrivirksomheden. Der lægges ikke op til ændringer af funktionernes fysiske placering. Psykiatrivirksomheden består i øvrigt af de selvstændige psykiatriske områder i Københavns og Frederiksborg Amter, Bornholms psykiatri og Sct. Hans Hospital. Den økonomiske og stillingsmæssige afgrænsning er for disse områder allerede foretaget i forbindelse med budgetlægningen for I bilag 1 er der i et notat foretaget en opgørelse af økonomi og stillinger vedrørende de psykiatriske afdelinger med tilhørende funktioner på Amager Hospital, Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet. Notatet er udarbejdet i regi af en styregruppe nedsat af Koncerndirektionen med repræsentation fra Koncernøkonomi, Psykiatrivirksomheden og H:S Direktionen samt med koncerndirektør Morten Rand Jensen som formand. Notatet har i en tidligere udgave været til høring i Psykiatrivirksomheden og H:S hospitalerme herunder de berørte psykiatriske afdelinger på H:S hospitalerne. Der lægges i notatet op til overførsel af i alt fuldtidsstillinger og overførsel af et budget til nettoudgifter på 952,5 mio. kr. til Psykiatrivirksomheden, jf. oversigten nedenfor. Overførslen er opgjort, så der så vidt muligt sker overførsel af økonomi, der svarer til det ressourceforbrug, de psykiatriske afdelinger i dag udløser hos det pågældende hospital. Med hensyn til direkte funktioner, dvs. de psykiatriske afdelinger, overføres såvel økonomi, stillinger og personale. For tværgående kliniske funktioner og for driftsfunktioner er der ikke ændringer i personalets tilhørsforhold, og de psykiatriske afdelingers behov forudsættes fortsat dækket hos værtshospitalet. 31

32 Psykiatrivirksomheden vil samtidig i fremtiden skulle betale for at modtage disse ydelser efter aftale mellem parterne og i overensstemmelse med de anvendte opgørelsesprincipper. For administrative funktioner og fællesfunktioner foretages overførsel af økonomi og hvor det er meningsfuldt også af stillinger og personale. Blandt andet lønanvisning, regnskab samt drift og support af IT-funktioner vil fortsat mod betaling blive varetaget af værtshospitalet. Her overføres der alene et udgiftsbudget. Psykiatrivirksomheden vil derimod selv skulle varetage øvrige administrative funktioner, hvorfor der på disse områder overføres såvel økonomi, stillinger og personale. Overførsel af økonomi i forbindelse med IT-funktioner foretages senere, når der foreligger nærmere afklaring vedrørende fælles systemdrift m.v. Overførsel fra H:S hospitalerne til Psykiatrivirksomheden (Fuldtidsstillinger/mio. kr.) Hospital Placering Stillinger Løn- Øvrige Indtægter Nettoudgifter udgifter udgifter Amager Hospital Psykiatrisk afd ,0 12,2-1,8 145,3 Øvrigt 9 3,4 22,0 0,0 25,4 I alt ,3 34,2-1,8 170,7 Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afd ,5 16,6-8,9 276,2 Øvrigt 4 1,8 45,0 0,0 46,8 I alt ,3 61,6-8,9 323,0 Frederiksberg Hospital Psykiatrisk afd ,8 11,2-1,5 123,5 Øvrigt 3 2,4 21,5 0,0 23,9 I alt ,2 32,7-1,5 147,4 Hvidovre Hospital Psykiatrisk afd ,6 9,5-2,4 155,8 Øvrigt 7 2,8 18,1 0,0 21,0 I alt ,5 27,6-2,4 176,8 Rigshospitalet Psykiatrisk afd ,1 15,8-25,1 109,8 Øvrigt 7 2,8 22,1-0,1 24,8 I alt ,8 37,9-25,1 134,6 I alt Psykiatrisk afd ,0 65,3-39,7 810,5 Øvrigt 29 13,2 128,8-0,1 141,9 I alt ,2 194,1-39,8 952,5 I bilag 2 er gennemgået de nærmere forudsætninger for det enkelte hospital. Der iværksættes samtidig en proces for fordelingen og overførslen af det berørte personale fra de fem H:S hospitaler. Processen gennemføres i et samarbejde mellem Psykiatrivirksomheden og H:S hospitalerne med bistand fra koncern HR. Processen er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag 3 FORMANDEN ANBEFALER at der i forbindelse med økonomiopfølgningen primo 2007 indarbejdes budget- og stillingskorrektioner svarende til de opgjorte konsekvenser af overførslen af psykiatrien fra H:S hospitalerne til Psykiatrivirksomheden. 32

33 FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. Kirsten Lee deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Notat om overførsel af økonomi og stillinger fra hospitaler i H:S til Psykiatrivirksomheden (FU) 8. Bilag vedrørende beregningsoplysninger pr. hospital (FU) 9. Kort procesbeskrivelse vedrørende medarbejderoverførsel fra H:S psykiatriske afdelinger til Psykiatrivirksomheden (FU) Sagsnr: Arkiv:

34 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 12 FORHÅNDSTILKENDEGIVELSE OM BEVILLINGSOVERFØRSLER FRA 2006 TIL 2007 SAGSFREMSTILLING I forbindelse med nedlukning af amterne og H:S og overgang til regionen er den for enhederne kendte overførselsmekanisme mellem årene sat ud af kraft. Der har samtidig endnu ikke været mulighed for at udarbejde forslag til politisk godkendelse af et nyt fælles regelsæt for regionen. På driftsområdet opstår mindreforbrug typisk, hvis der sker forsinkelser ved gennemførelsen af forskellige tiltag, eller hvis der for at sikre budgetoverholdelsen har været udvist tilbageholdenhed på anskaffelser eller lignende. Der har herunder ikke sjældent været eksempler på, at den endelige konsekvens af takststyringsordningerne på sygehusområdet først foreligger efter regnskabsårets afslutning, og at institutionerne har været nødt til at reservere budgetbeløb for at imødegå usikkerhed om disse opgørelser. Hertil kommer, at der ikke sjældent opstår forsinkelser i forhold til projekter iværksat for eksterne tilskud, hvor der samtidig er forpligtelser over for tilskudsgiver om færdiggørelse af projektet efter regnskabsårets afslutning. Der er på driftsområdet risiko for, at de disponerende enheder føler sig tilskyndet til at bruge bevillingen helt op og dermed foretage kortsigtede dispositioner i forventningen om, at et eventuelt restbeløb bortfalder ved årets udgang. Også på anlægsområdet vil eventuelle forsinkelser (som ofte forekommer) udløse behov for at godkende overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb, idet der ellers ikke vil være mulighed for at færdiggøre projekterne året efter. Efter det regionale budget- og regnskabssystem er der mulighed for, at regionsrådet vedrørende en given bevilling tilkendegiver, at man vil være indstillet på at genbevilge eventuelle uforbrugte beløb i det følgende år via en tillægsbevilling, som forhøjer den ordinære bevilling. Der kan eventuelt føjes restriktioner på en sådan tilkendegivelse om genbevilling, f.eks. kan overførselsadgangen begrænses til en bestemt procentdel af bevillingen og/eller den kan gøres betinget af, at det opsparede beløb anvendes til en bestemt større anskaffelse. 34

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Fredag den 10. november 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget FORBEREDELSESUDVALGET Tirsdag den 14. november 2006 Kl. 17.00-20.00 Amtsgården i Hillerød, Amtsrådssalen Møde nr. 12 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Tirsdag den 31. oktober 2006 Kl. 14.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 5 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Onsdag den 1. november 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 6.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Onsdag den 1. november 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 6. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Onsdag den 1. november 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 6 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe 11. november 2015. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Forslag til forretningsorden REFERAT

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe 11. november 2015. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Forslag til forretningsorden REFERAT Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 11. november 2015 Tid: kl. 12.30 14.00 Sted: Gearhallen, Gl. Køge Landevej 22, Valby, Kriseledelseslokalet Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund),

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Kompetenceregler for Region Sjælland. Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen

Kompetenceregler for Region Sjælland. Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen Kompetenceregler for Region Sjælland Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen Revideret 12. juni 2008 1 ndledning ndhold Kompetencereglerne beskriver hvordan kompetencen til at træffe beslutninger

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 28. april 2010 Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT Møde nr. 3 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 2 Dato : 13. marts 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A)

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres?

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres? Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr.

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr. D A G S O R D E N Tirsdag den 11. september 2007 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 4 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden Nina Berrig,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 19. januar 2006 1

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. december 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen. Møde nr. 12

REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. december 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen. Møde nr. 12 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. december 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 12 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Kirsten Lee Henrik Thorup Lars

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-17:10 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Tandlægernes Nye Landsforening

Tandlægernes Nye Landsforening Tandlægernes Nye Landsforening Forretningsorden for hovedbestyrelsen Kap. 1 Hovedbestyrelsens beføjelser.1 Hovedbestyrelsens ansvar.2 Prokura m.m. Hovedbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen.

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

STATUS OG VIDERE PROCES FÆLLESKØKKENET FÆLLESNOTAT FOR REGION SJÆLLAND, GULDBORGSUND KOMMUNE OG LOLLAND KOMMUNE

STATUS OG VIDERE PROCES FÆLLESKØKKENET FÆLLESNOTAT FOR REGION SJÆLLAND, GULDBORGSUND KOMMUNE OG LOLLAND KOMMUNE STATUS OG VIDERE PROCES FÆLLESKØKKENET FÆLLESNOTAT FOR REGION SJÆLLAND, GULDBORGSUND KOMMUNE OG LOLLAND KOMMUNE NOVEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 af 6 Indledning... 3 Status... 3 Udbud af byggeopgaven...

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 9. marts 2011. Kl. 17.00 20.00 på Regionsgården i H7. Møde nr. 10. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 9. marts 2011. Kl. 17.00 20.00 på Regionsgården i H7. Møde nr. 10. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 9. marts 2011 Kl. 17.00 20.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 10 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Arly Eskildsen (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Regionsrådet blev fredag den 29. april 2016 orienteret om driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens system

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 28. november 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H4 Møde nr. 8 Medlemmer: Pernille

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark 1 Konstitution 1.1 Bestyrelsen, herunder

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt)

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) I medfør af 2, stk. 5, i lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber, fastsættes: 1. For de trafikselskaber

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: PEJ, JVP, HC Leje

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Torsdag den 22. juni 2006 Kl. 18.30 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Pernille Jensen

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl. 16.50 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Mellem. Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland på vegne af Trafikselskabet i Region Midtjylland under dannelse(midttrafik)

Mellem. Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland på vegne af Trafikselskabet i Region Midtjylland under dannelse(midttrafik) Teknik og Miljø (vers. Endelig, 3) Mellem Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland på vegne af Trafikselskabet i Region Midtjylland under dannelse(midttrafik) er indgået følgende udmøntningsaftale

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 1. december 2009 Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00 Sted: Rungstedgaard Rungsted Strandvej 107 2960 Rungsted Mødelokale: Mødelokale anvises

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde 17-05-2016 16:45 REGIONSRÅDSSALEN

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde 17-05-2016 16:45 REGIONSRÅDSSALEN BESLUTNINGER Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET Ekstraordinært møde MØDETIDSPUNKT 17-05-2016 16:45 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. maj 2006 RN A404/06

RIGSREVISIONEN København, den 30. maj 2006 RN A404/06 RIGSREVISIONEN København, den 30. maj 2006 RN A404/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om grænsedragningen mellem byggeriet i Ørestad og DR s andre aktiviteter 1. På baggrund af en anmodning fra statsrevisorerne

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2130 Jour. nr.: 00.01A01 Ref.:

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009. Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009. Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 4 Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts Åbent: Side:

Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts Åbent: Side: 1 Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts 2006 Åbent: Side: 1. Høring af udkast til bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer 3 2.

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Torsdag den 9. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 2152 Møde nr. 7 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision Gentofte og Herlev Hospital Kvalitet og Udvikling Region Hovedstaden Att. Svend Hartling Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup Direkte +45 3867 7228 Web www.gentoftehospital.dk EAN-nr: 5798001496827 Dato: 14.

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 339. Fremtidens Børnehjem...

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. august 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.00-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/280 Styrelsesvedtægt

Læs mere