REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag

2 1. Økonomirapport 2007

3 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning Bevillingsområder Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Nordsjællands Hospital Psykiatrivirksomheden Apoteket Sundhedsområdet fælles Sygesikring Social- og specialundervisningsområdet Socialpsykiatri Handicapvirksomhed Regional udvikling Administration Anlægsinvesteringer...47 Bilag 1 Bevillingsændringer...50 Bilag 2 Genbevillinger fra 2006 på driftsområdet...60 Bilag 3 Genbevillinger fra 2006 på anlægsområdet...63 Bilag 4 Omkostningsbaserede bevillinger...65 Bilag 5 Budgetkorrektioner på de omkostningsbaserede områder...66 Bilag 6 Pengestrømsopgørelse...67

4 Forord Denne økonomirapport er den første, som udarbejdes i Region Hovedstaden. Rapporten indeholder dels et skøn for udgiftsudviklingen i 2007, dels en lang række bevillingsændringer. Rapporten er udarbejdet på basis af resultatet i 2006 for de tidligere enheder, som indgår i regionen samt af forbruget i årets første 1-2 måneder.

5 1 Sammenfatning Udgangspunkt Regionsrådet tog den 6. februar 2007 en sag om orientering om status for økonomien i 2007 til efterretning. Det fremgik, at en foreløbig opgørelse viste en økonomisk ubalance på 187 mio. kr., hvoraf 48 mio. kr. blev finansieret via mindreforbrug vedr. epj i Københavns Amt i Ubalancen udgjorde herefter netto 139 mio. kr. Ubalancen for de omhandlede elementer i sagen er for 2007 nu opgjort til 138 mio. kr., som er udmøntet med de afledte tillægsbevillinger i denne økonomiopfølgning. I denne økonomirapport beskrives et yderligere udgiftspres på i alt 326 mio. kr. bestående af 200 mio. kr. vedrørende medicinudgifter på hospitalerne og 126 mio. kr. vedrørende sygesikringsområdet. Medicin på hospitalerne På baggrund af økonomiaftalen for 2007, hvor den samlede vækst på sygehusmedicin udgør 300 mio. kr., blev budgettet til ny medicinvækst i 2007 i forbindelse med 2. behandlingen reduceret fra 195 mio. kr. til 95 mio. kr. På baggrund af hospitalernes aktuelle vurdering af vækst på medicinområdet skønnes den samlede vækst fra 2006 til 2007 nu at være i størrelsesordenen 300 mio. kr. Baggrunden for en stigning i forhold til det tidligere skøn på 195 mio. kr. er bl.a. igangsætning af ny behandling mod delvis synsnedsættelse og brug af nyt lægemiddel mod sclerose. Det betyder, at der forventes merudgifter på minimum 200 mio. kr. i Sygesikringsudgifter Sygesikringsudgifterne er prognosticeret ud fra de tidligere enheders regnskabsresultater i Sygesikringsydelser eksklusive medicin er tillagt en aktivitetsstigning på 2,25 % svarende til den konstaterede stigning fra 2005 til På medicinområdet er efter samme metode tillagt en vækst på 6,5 % fra 2006 til På den baggrund forventes et merforbrug på 144 mio.kr., fordelt med 120 mio. kr. på sygesikringsydelser eksklusive medicin og 24 mio. kr. på medicin. Medicingarantien som blev aftalt ved økonomiforhandlingerne vedrørende 2007 kan på det grundlag forventes at udløse 18 mio. kr. i forbindelse med den foreløbige regulering af bloktilskuddet medio Merforbruget vil herefter udgøre 126 mio. kr., fordelt med 120 mio. kr. på sygesikringsydelser eksklusive medicin og 6 mio. kr. på medicin. Rapportens sammenfatning af udgiftspres 2007 Udgiftspresset i 2007 er sammenfattet i tabel 1, nedenfor. 1

6 Tabel 1: Samlet udgiftspres, sundhedsområdet Mio. kr. Mødesag om økonomistatus, februar Merudgifter 186 Mindreforbrug, epj I alt merudgift 138 Medicin på hospitalerne Vækst fra Budgetramme -95 I alt merudgift 200 Sygesikringsområdet Merforbrug før medicingaranti 144 Medicingaranti, øget bloktilskud -18 I alt merudgift 126 Samlet merudgift, sundhedsområdet 464 Udgiftsskønnene på såvel medicinområdet som sygesikringsområdet er behæftet med usikkerhed, og tallene vil i den kommende tid blive søgt kvalificeret yderligere. På sygesikringsområdet vil det blive undersøgt, hvilke muligheder der foreligger for at gennemføre udgiftsbegrænsende tiltag. Der søges på denne baggrund ikke tillægsbevilling til disse områder i denne økonomirapport, og forslag til håndtering af problemstillingerne forventes fremlagt i forbindelse med 2. økonomirapport. Hospitalerne blev med budget 2007 pålagt besparelser, og betingelsen om budgetoverholdelse forudsætter stram økonomistyring på virksomhedsniveau. Hertil kommer, at budgettet ud over besparelser indebærer krav om en aktivitetsforøgelse, idet en sådan forøgelse er nødvendig for at opnå fuld udnyttelse af den statslige meraktivitetsordning. Gennemførelse af yderligere besparelser på hospitalerne ville kunne betyde en aktivitetsbegrænsning og dermed mindre provenu fra staten end forudsat i budgettet. Der er på denne baggrund ikke i forbindelse med økonomirapporten forslag om at gennemføre nye besparelser på hospitalerne. Meraktivitet og takststyring Et af de centrale elementer i økonomivurderingen vedrører betydningen af aktivitetsniveauet på regionens hospitaler og behandling af borgerne på hospitaler m.v. uden for regionen. Det har af tekniske grunde ikke været muligt at belyse, om aktivitetsniveauet efter 1. januar 2007 for sygehusbehandling uden for regionen svarer til det budgetmæssigt forudsatte. Men de foreliggende opgørelser for 2006 tyder på et let forhøjet aktivitetsniveau i 2007, og det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at der er plads til aktiviteten på fremmede sygehuse inden for råderummet, når meraktivitet på hospitalerne og fremmede sygehuse ses under ét, og at der dermed kan sikres budgetoverholdelse. Aktiviteten i 2006 er beregnet til at være ca. 0,5 % over de med regeringen aftalte forudsætninger om udviklingen fra 2005 til En mindre del af den forudsatte vækst fra 2006 til 2007 er dermed allerede opnået inden udgangen af

7 I forbindelse med seneste kvartalsmøde mellem regeringen og Danske Regioner blev det stillet i udsigt, at en eventuel stigning i aktiviteten i 2006 ud over det forudsatte ledsages af ekstra midler til regionerne. Det let forhøjede aktivitetsniveau ved udgangen af 2006 kan derfor forventes at udløse en tilsvarende udvidelse af råderummet for aktivitetsudviklingen i år. Dette kan forventes afklaret i løbet af foråret. Det forventes derfor, at der fortsat er mulighed for at honorere en fortsættelse af aktivitetsudviklingen fra 2006 til 2007 i det forudsatte omfang inden for budgettets rammer (meraktivitetspuljen). Der udestår en nærmere belysning af virkningen for regionen af DRG-takstsystemet for 2007, som det på grund af dataproblemer i Sundhedsstyrelsen endnu ikke er muligt at gennemføre. I den forbindelse vil der samtidig blive gennemført en genberegning af hospitalernes aktivitetsbudgetter, herunder korrektioner som følge af budgetændringer. Det lægges i øvrigt til grund for takststyringen i 2007, at der fastlægges nye præstationsbudgetter baseret på den regnskabsmæssige aktivitet, idet der i visse tilfælde udløses korrektioner af driftsbudgettet, der svarer til en permanentgørelse af virkningen af takststyringen for hospitalerne i Korrektionerne indarbejdes i 2. økonomirapport efter afklaring med hospitalerne i den kommende tid. Der vil blive orienteret nærmere om udviklingen i forbindelse med 2. økonomirapport, der forelægges i juni Andre forhold for hospitalerne Flere hospitaler oplever andre udgiftspres, som udløser behov for stram økonomistyring for at sikre budgetoverholdelse. Det er dog forventningen, at det vil være muligt at opnå budgetoverholdelse for disse forhold. Udgiftspresset vedrører blandt andet ejendomsskat. I medfør af kommunalreformen er det nu kun kommunerne, der opkræver ejendomsskat. Der er samtidig givet visse muligheder i lovgivningen, som fører til, at en række hospitaler oplever stigende ejendomsskatter. Spørgsmålet forventes rejst i forbindelse med de kommende forhandlinger om regionernes økonomi i foråret. Stigningen er derfor ikke indregnet ved vurderingen af budgetoverholdelse. Hospitalernes indtægtsbudgetter for 2007 er blevet til i sommeren 2006 ved fra budgetterne at fraregne indtægterne fra de parter, der er indgået i regionen. Der er en vis usikkerhed om indtægtsbudgetterne og således behov for en gennemgang af disse i lyset af regnskabsresultatet. Det forventes muligt at foretage eventuelle korrektioner uden belastning af nettorammen. Kommunal (med)finansiering For så vidt angår den kommunale aktivitetsfinansiering er budget 2007 baseret på Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregninger i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen, hvor der er taget højde for virkningen på den kommunale aktivitetsfinansiering af den aftalte vækst i 2006 og På nuværende tidspunkt foreligger der ikke oplysninger, der muliggør en validering heraf, så budgettets forventninger til den kommunale aktivitetsfinansiering er lagt til grund ved vurderingerne i denne økonomirapport. Tilsvarende gælder de budgetterede indtægter vedrørende færdigbehandlede patienter og ambulant genoptræning. 3

8 Social og specialundervisningsområdet samt regional udvikling For de to aktivitetsområder social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling er der, som det fremgår af budget 2007, indført omkostningsbaserede bevillinger. Det samme er tilfældet for administrationsbudgettet. Budgetopfølgningen på disse områder vil derfor også blive foretaget i forhold til de omkostningsbaserede bevillinger. Som det nærmere er beskrevet i de pågældende afsnit i rapporten er vurderingen, at der på de omkostningsbaserede områder vil være balance i det forventede regnskab. Bevillingsændringer på driftsbudgettet Der forelægges en række bevillingsændringer i økonomirapporten. Ændringerne vedrører blandt andet udmøntning af visse puljer og beløb, der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Derudover udløses en række ændringer afledt af den i foråret gennemførte præcisering af konsekvenserne af den administrative struktur, hvor en række beløb flyttes til de områder, som har fået ansvaret for driften på de berørte områder. Endvidere er der gennemført en samling af Psykiatrivirksomhedens budget i overensstemmelse med sagen om overførsel af psykiatrien fra H:S hospitalerne til Psykiatrivirksomheden, der blev tiltrådt på Forberedelsesudvalgets møde den 14. november Disse omplaceringer er budgetneutrale, men forelægges til godkendelse, da der er tale om omplaceringer fra et bevillingsområde til et andet. En anden del af bevillingsændringerne udgøres af genbevillinger fra 2006 på driften i alt netto 265 mio. kr., som er forudsat finansieret ved træk på kassebeholdningen. Forberedelsesudvalget godkendte den 12. december 2006 sagen om forhåndstilkendegivelse om bevillingsoverførsler fra 2006 til Det fremgår heraf, at der i foråret 2007 vil blive forelagt tillægsbevilling til regionens budget Det forudsattes, at der i forbindelse med forelæggelsen af den endelige tillægsbevilling for Regionsrådet foretages en fornyet belysning af grundlaget for de enkelte tillægsbevillinger, herunder om der er beløbsmæssige ændringer eller lignende afledt af yderligere tidsforskydninger og andre korrektioner i forbindelse med regnskabsafslutningen. De nævnte 265 mio. kr. er opgjort efter denne gennemgang. De væsentligste genbevillinger vedrører mindreforbrug på Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, samt Nordsjællands Hospital. Det bemærkes, at da de endelige regnskaber for 2006 endnu ikke foreligger, vil der kunne forekomme mindre ændringer. I økonomirapporten er der som bilag udarbejdet en oversigt over, hvad der på driftsområdet forventedes af genbevillinger i december 2006 og hvad der nu søges genbevilget. Endelig søges der om tillægsbevillinger for brutto 186 mio. kr. Beløbet svarer til udmøntningen af statusredegørelsen om økonomien, som blev forelagt på regionsrådsmødet den 6. februar Fratrukket et mindreforbrug vedr. epj i 2006 i Københavns Amt er rammen i forbindelse med de afledte tillægsbevillinger forhøjet med netto 138 mio. kr. 4

9 De omhandlede tillægsbevillinger er indarbejdet vedrørende følgende områder: a. IT-området 130 mio. kr. (hvoraf 48 mio. kr. finansieres ved mindreforbrug vedrørende epj i Københavns Amt i 2006), b. social- og sundhedsassistentuddannelsen 30 mio. kr., c. omlægning af det tidligere statslige forskningstilskud 31 mio. kr. (i februar skønnet til 32 mio. kr.), d. administrationsbudgettet, løn og øvrig drift 24 mio. kr., e. istandsættelse af regionsgården 16 mio. kr., f. diverse ufinansierede poster 13 mio. kr. g. mindreudgifter til patientforsikringer på -38 mio. kr., samt h. mindreudgifter på ca. -20 mio. kr. til patientbefordring i forbindelse med kommunernes overtagelse af genoptræningsopgaven. Den sidstnævnte regulering er foretaget som reduktion på de enkelte hospitaler, mens de øvrige beløb især berører administrationsbudgettet og sundhedsområdets fælleskonto. Bevillingsændringer på anlægsbudgettet På anlægsområdet er der i de tidligere enheder igangsat en række anlægsarbejder, der strækker sig ind i For at færdiggøre disse arbejder søges der om genbevilling af uforbrugte beløb på i alt 393 mio. kr.. På enkelte sager gennemføres samtidig udmøntning af beslutning om finansiering ved overførsel af i alt 8 mio. kr. fra drift til anlæg, hvorved anlægsbudgettet forhøjes med i alt 401 mio. kr. Indtægter og finansielle poster i øvrigt Indtægter til sundhed, regional udvikling og social- og specialundervisningsområdet forventes i øjeblikket at svare til det budgetterede. Senere korrektioner vedrørende bloktilskud, herunder virkning af det aftalte på kvartalsmødet med regeringen i december 2006, vil kunne udløse ændringer i den samlede balance i både op- og nedadgående retning. Usikkerheden vedrører muligheden for kompensation for stigende ejendomsskat for hospitalerne, eventuel betydning for bloktilskud vedrørende det endelige regnskabsresultat i amterne og den endelige aktivitetsopgørelse for Derudover vil medicingarantiordningen på sygesikringsområdet kunne betyde afvigelser, hvis udviklingen i udgifterne afviger mellem regionerne. Der fremkommer mere præcist prognosegrundlag når økonomiforhandlingerne med regeringen om midtvejsreguleringen af bloktilskuddet er afsluttet primo juni Med hensyn til de finansielle poster er der blandt andet usikkerhed om de afledte virkninger af nettoformueopgørelsen for de tidligere enheder, som først kan færdiggøres efter regnskabsafslutningen i maj Den likviditetsmæssige virkning af de indarbejdede tillægsbevillinger er gengivet i tabel 2 og 3 nedenfor. 5

10 Tabel 2: Balanceoversigt/Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner Mio. kr. Vedtaget budget Administrationsomr Sundhed Socialområdet Regional udvikling ådet I alt Nyt budget Vedtaget budget Nyt budget Vedtaget budget Nyt budget Vedtaget budget Nyt budget Vedtaget budget Nyt budget Korrektioner i alt Nettodriftsudgifter , ,4 888,6 929,2 592,6 592,6 762,1 863, , ,6 477,0 Anlægsudgifter 874, ,7 8,8 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 882, ,8 400,9 Udgifter til finansiering , ,1 897,4 946,3 592,6 592,6 762,1 863, , ,4 877,9 Fordelte administrationsomkostninger 669,5 779,4 34,0 21,5 61,4 64,6-764,9-865,5 0,0 0,0 0,0 Fordelte renter *) -4,5-2,9 23,0 21,4 6,0 6,0 24,5 24,5 0,0 Tillagte øvrige omkostninger 27,2 16,0-7,1-10,4 2,7 2,1 22,8 7,7-15,1 Udgifter og omkostninger til finansiering , ,6 981, ,2 652,9 652,8-0,1 0, , ,6 862,8 Ordinær finansiering i alt , ,1-981, ,8-652,8-652, , ,7-29,2 Balance før ekstraordinær finansiering 325, ,5 0,0 4,4 0,1 0,0-0,1 0,0 325, ,9 833,6 Lånoptagelse medicoteknik -251,6-251,6-251,6-251,6 0,0 Reserverede midler til anlæg fra H:S -91,2-91,2-91,2-91,2 0,0 Balance efter ekstraordinærfinansiering -17,5 811,7 0,0 4,4 0,1 0,0-0,1 0,0-17,5 816,1 833,6 Likviditetsvirkning af årets resultat og investeringer 17,5-811,7 51,0 33,4-0,1-3,2 0,1 0,0 68,5-781,5-850,0 Likviditetsvirkning finansielle poster 1.077, ,6 1,5 Samlet likviditetsvirkning 17,5-811,7 51,0 33,4-0,1-3,2 0,1 0, ,6 297,1-848,5 Kassebeholdning primo Kassebeholdning ultimo ,6 297,1 *) Note: I kolonnen for "vedtaget budget" under Sundhed er renten tilpasset med -4,5 mio. kr., således at renter i alt svarer til de samlede forventede renter Der er dermed foretaget budgetkorrektioner svarende til et samlet likviditetstræk på 848,5 mio. kr., som kan specificeres i hovedkategorier som følger (tabel 3): Tabel 3: Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner Mio. kr. Genbevillinger, drift 264,6 Genbevillinger, anlæg 392,8 Tillægsbevilling, økonomisag 185,9 Øvrige poster 5,2 I alt 848,5 Virkningen af det forventede regnskabsresultat med yderligere merudgifter på 326 mio. kr. på sundhedsområdet fremgår af nedenstående tabel 4. 6

11 Tabel 4. Likviditetsvirkning af forventet afvigelse på sundhedsområdet Mio. kr. Nyt budget Sundhed Forventet regnskab Forventet afvigelse Nettodriftsudgifter , ,4 326,0 Anlægsudgifter 1.266, ,7 0,0 Udgifter til finansiering , ,1 326,0 Fordelte administrationsomkostninger 779,4 779,4 0,0 Fordelte renter *) -2,9-2,9 0,0 Tillagte øvrige omkostninger 0,0 Udgifter og omkostninger til finansiering , ,6 326,0 Ordinær finansiering i alt , ,1 0,0 Balance før ekstraordinær finansiering 1.154, ,5 326,0 Lånoptagelse medicoteknik -251,6-251,6 0,0 Reserverede midler til anlæg fra H:S -91,2-91,2 0,0 Balance efter ekstraordinærfinansiering 811, ,7 326,0 Likviditetsvirkning af årets resultat og investeringer -811, ,7-326,0 Likviditetsvirkning finansielle poster Samlet likviditetsvirkning -811, ,7-326,0 Sammenfattende udløser bevillingsændringerne en likviditetsvirkning på 849 mio. kr. Med tillæg af den forventede afvigelse på 326 mio. kr. på sundhedsområdet fås en samlet forventning om likviditetsforringelse på mio. kr. Ved vurderingen af dette tal skal tages i betragtning, at en del af de samlede genbevillinger vedrørende drift og anlæg på ca. 700 mio. kr., incl. det overførte mindreforbrug vedrørende epj i Københavns Amt, kan forventes tilført Region Hovedstaden som ny udgangslikviditet i forbindelse med nettoformueopgørelsen for de tidligere enheder. Særligt på driftsområdet kan det dog isoleret set forventes, at der samlet i de tidligere enheder vil kunne være en effekt af et regnskabsmæssigt merforbrug på andre områder. De omtalte mio. kr. vil endelig skulle vurderes i lyset af, at der sandsynligvis vil være nye forskydninger og mindreforbrug vedrørende projekter i slutningen af året, der på ny forbedrer likviditeten pr. ultimo Videre proces Af Budget- og regnskabssystem for regioner fremgår, at der hvert kvartal henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december udarbejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i. Oversigten skal ledsages af en analyse og vurdering af det forventede årsresultat samt en forklaring af afvigelser fra det budgetterede samt hvilke initiativer evt. budgetafvigelser giver anledning til. Oversigten skal forelægges hvert kvartal for regionsrådets medlemmer og for medlemmerne af kommunalbestyrelsen i regionen. Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Oversigten sendes samtidig kvartalsvis til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det indledende afsnit i denne økonomirapport vil blive anvendt til opfyldelse af informationsforpligtelsen. 7

12 2 Bevillingsområder Samlet oversigt Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Område Bevillingsniveau Virksomheder sygehusbehandling Amager Hospital 781,3-164,7 616,6 616,6 0,0 Bispebjerg Hospital 1.565,4-298, , ,1 0,0 Bornholms Hospital 353,3-2,2 351,1 351,1 0,0 Frederiksberg Hospital 814,4-141,3 673,1 673,1 0,0 Gentofte Hospital 1.467,3 19, , ,4 0,0 Glostrup Hospital 1.244,9 68, , ,1 0,0 Herlev Hospital 1.938,0-44, , ,9 0,0 Hvidovre Hospital 1.598,3-107, , ,3 0,0 Rigshospitalet 2.999,5 16, , ,5 0,0 Nordsjællands Hospital 2.402,4 87, , ,6 0,0 Psykiatri (Psykiatrivirksomheden) 1.293, , , ,9 0,0 Sygehusapotek 68,4 20,8 89,2 89,2 0,0 Sundhedsområdet, fælles Sygehusbehandling uden for regionen 703,1-5,2 697,9 697,9 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. 873,5-139,5 734,0 934,0 200,0 Sygesikring Sygesikring 6.108,5 2, , ,6 126,0 I alt Sundhed, excl. Administration ,4 335, , ,4 326,0 Administration Administration 669,5 109,9 779,4 779,4 0,0 I alt Sundhed ,9 444, , ,8 326,0 8

13 2.1 Amager Hospital Økonomi Amager Hospitals drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 532,3-110,2 422,1 422,1 0,0 Øvrige driftsudgifter 258,5-58,5 200,0 200,0 0,0 Driftsudgifter i alt 790,8-168,7 622,1 622,1 0,0 Indtægter -9,5 4,0-5,5-5,5 0,0 Nettodriftsudgifter 781,3-164,7 616,6 616,6 0,0 Indtægtsdækket forskning, Amager Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 3,3 0,0 3,3 3,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 Driftsudgifter i alt 5,1 0,0 5,1 5,1 0,0 Indtægter -5,1 0,0-5,1-5,1 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr priser Genbevillinger fra ,7 Mødesag om økonomistatus 6/ ,5 Omplaceringer -169,9 I alt -164,7 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt 164,7 mio. kr., der primært skyldes udskillelsen af psykiatrien, der nedsætter budgettet med 170,7 mio. kr. Derudover består bevillingsændringerne af en række omplaceringer, herunder puljefordeling fra det fælles sundhedsområde. Endelig er der genbevilling af mindreforbrug fra Amager Hospitals regnskabsresultat for 2006 udviser et akkumuleret mindreforbrug på 5,7 mio. kr., der søges genbevilget i Heraf vedrører 3,0 mio. kr. forsinkede projekter i forbindelse med renovering af toiletter i Hovedporten og asfaltering af adgangsveje. De resterende 2,7 mio. kr. består af mindreforbrug der er fremkommet ved tilbageholdenhed, som reserve til imødegåelse af uventede udgifter. Midlerne søges genbevilget i 2007 med baggrund i de af Forberedelsesudvalgtes besluttede principper for overførsel af mindreforbrug fra 2006 til Hospitalet forventer på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse i

14 Aktivitet Aktivitet Amager Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Behandlede patienter Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. kr På nuværende tidspunkt forventer hospitalet overholdelse af aktivitetsbudgettet. 10

15 2.2 Bispebjerg Hospital Økonomi Bispebjerg Hospitals drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.342,8-251, , ,1 0,0 Øvrige driftsudgifter 332,5-50,5 282,0 282,0 0,0 Driftsudgifter i alt 1.675,3-302, , ,1 0,0 Indtægter -109,9 3,9-106,0-106,0 0,0 Nettodriftsudgifter 1.565,4-298, , ,1 0,0 Indtægtsdækket forskning Bispebjerg Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 56,5 56,5 56,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 30,5 30,5 30,5 0,0 Driftsudgifter i alt 87,0 87,0 87,0 0,0 Indtægter -87,0-87,0-87,0 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr priser Genbevillinger fra ,8 Mødesag om økonomistatus 6/ ,7 Omplaceringer -307,4 I alt -298,3 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer vedr. Bispebjerg Hospital på i alt 298,3 mio. kr. som består af en række forskellige korrektioner. Den væsentligste enkeltkorrektion omfatter udskillelse af psykiatrien, som giver en negativ tillægsbevilling på i alt - 323,0 mio. kr. Bispebjerg Hospital tilføres budget til den døgndækkende trombolysebehandling samt til medicin og ph.d.-stipendiater. Endvidere tilføres budget til helbredsundersøgelser af personale med nattevagter. Bispebjerg Hospital søger om genbevilling af 9,8 mio. kr. som er et mindreforbrug fra regnskabet for Den største enkeltpost omfatter genbevilling af budget til forsinkede anlægsarbejder. Bispebjerg Hospital forventer at overholde budgettet. Aktivitet Aktivitet Bispebjerg Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. kr

16 Aktivitetsmålene for 2007 forventes på nuværende tidspunkt opfyldt. 12

17 2.3 Bornholms Hospital Økonomi Bornholms Hospital drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 216,5 216,5 216,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 141,0-2,2 138,8 138,8 0 Driftsudgifter i alt 357,5-2,2 355,3 355,3 0 Indtægter -4,2-4,2-4,2 0 Nettodriftsudgifter 353,3-2,2 351,1 351,1 0 Bevillingsændringer Mio. kr priser Genbevillinger fra 2006 Mødesag om økonomistatus 6/ ,2 Omplaceringer I alt -2,2 Bornholms Hospital har i forbindelse med indrapportering om økonomien for 2007 gjort opmærksom på merudgifter i forbindelse med hjemtagningsprojekter og konsekvenser af resultatet af delingsaftalen i størrelsesordenen 5-10 mio. kr. Bornholms Hospital har i slutningen af 2006 fået bevilget en række tillægsbevilllinger, som ikke er videreført i budgettet for Det er ikke på nuværende tidspunkt afklaret, hvordan disse tillægsbevillinger eventuelt kan videreføres og der er herudover igangsat et udredningsarbejde med henblik på at fastlægge omfanget af problemstillingerne i I forbindelse med budgetlægningen for 2007 blev der ikke taget højde for bortfald af visse udgifter i relation til den siddende patienttransport som følge af bortfald af genoptræningsopgaver til kommunerne. For Bornholms Hospital betyder det en reduktion af udgiftsbudgettet på 2,2 mio. kr. Derudover forventes merudgifter i forbindelse med vækst i medicinudgifterne i Denne problemstillling vil blive søgt håndteret i forbindelse med udmøntning af de fælles puljer til medicin og nye behandlinger i budgettet for Aktivitet Aktivitet Bornholms Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. kr Bornholms Hospital forventer på nuværende tidspunkt at aktivitetsmålene opfyldes i

18 2.4 Frederiksberg Hospital Økonomi Frederiksberg Hospitals drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 640,4-115,4 525,0 525,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 233,7-22,7 211,0 211,0 0,0 Driftsudgifter i alt 874,1-138,1 736,0 736,0 0,0 Indtægter -59,7-3,2-62,9-62,9 0,0 Nettodriftsudgifter 814,4-141,3 673,1 673,1 0,0 Indtægtsdækket forskning Frederiksberg Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 18,4 0,0 18,4 18,4 0,0 Øvrige driftsudgifter 10,2 0,0 10,2 10,2 0,0 Driftsudgifter i alt 28,6 0,0 28,6 28,6 0,0 Indtægter -28,6 0,0-28,6-28,6 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr priser Genbevillinger fra ,5 Mødesag om økonomistatus 6/ ,4 Omplaceringer -144,4 I alt -141,3 Der søges om bevillingsændringer på i alt -141,3 mio. kr., der dels består af en række omplaceringer, særligt overførsel af psykiatrien til psykiatrivirksomheden, dels en negativ bevillingsændring vedr. tilpasning af den siddende patienttransport samt genbevillinger af 4,5 mio. kr., som er et mindreforbrug fra regnskab Mindreforbruget skyldes forsinkelser i RIS og PACS projekt samt periodeforskydning vedr. anskaffelse af knoglegennemlysningsudstyr. Frederiksberg Hospital forventer på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i forhold til nettorammen. Konto for indtægtsdækket forskning forventes ligeledes at udvise budgetbalance i Aktivitet Aktivitet Frederiksberg Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. kr Frederiksberg Hospital forventer at opfylde aktivitetsmålene. 14

19 2.5 Gentofte Hospital Økonomi Gentofte Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.133,2 11, , ,4 0,0 Øvrige driftsudgifter 460,9 19,3 480,2 480,2 0,0 Driftsudgifter i alt 1.594,1 30, , ,6 0,0 Indtægter -126,8-11,4-138,2-138,2 0,0 Nettodriftsudgifter 1.467,3 19, , ,4 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr priser Genbevillinger fra ,6 Mødesag om økonomistatus 6/ ,8 Omplaceringer 17,3 I alt 19,1 Der er i alt bevillingsændringer for 19,1 mio. kr., hovedsageligt omplaceringer. De væsentligste omplaceringer vedrører indarbejdelse i hospitalets budget af midler til den kardiologiske aktivitet samt bilateral cochlear implant hos børn i form af fordeling af midler fra sundhedsvæsenets fælleskonto. Der er tale om udmøntning af beslutninger truffet på Forberedelsesudvalgets møde den 14. november Der søges derudover om genbevillinger på 3,6 mio. kr. fra Beløbet vedrører dels 2,4 mio. kr., som videreføres fra centrale konti til fortsættelse af forskellige projekter på uddannelsesområdet, samt 1,2 mio. kr. der overføres fra hospitalets endelige mindreforbrug i 2006 til fortsættelse af diverse forskningsprojekter. De nævnte 1,2 mio. kr. omfatter ikke en fuldstændig genbevilling af det særskilt opgjorte mindreforbrug på nogle få ikke-færdiggjorte projekter, da der er merforbrug på andre områder i Hospitalet vil derfor skulle opfylde forpligtelserne vedrørende disse projekter inden for det ajourførte budget. Hospitalet forventer i øvrigt budgetoverholdelse i 2007, hvis der bortses fra virkningen af et mærkbart udgiftspres til medicinudgifter. Der vil som nævnt i indledningen senere blive lagt op til beslutning om håndtering af det generelle udgiftspres vedrørende medicin i hospitalsvæsenet. Indtægtsdækket forskning Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 16,0 16,0 16,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 12,0 12,0 12,0 0,0 Driftsudgifter i alt 28,0 28,0 28,0 0,0 Indtægter -28,0-28,0-28,0 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 15

20 Aktivitet Aktivitet Gentofte hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. kr Aktivitetsmålene forventes opfyldt. 16

21 2.6 Glostrup Hospital Økonomi Glostrup Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.052,0 134, , ,2 0,0 Øvrige driftsudgifter 339,8 25,5 365,3 365,3 0,0 Driftsudgifter i alt 1.391,9 159, , ,5 0,0 Indtægter -146,9-91,4-238,3-238,3 0,0 Nettodriftsudgifter 1.244,9 68, , ,1 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr priser Genbevillinger fra ,7 Mødesag om økonomistatus 6/ ,9 Omplaceringer 68,4 I alt 68,2 Der er i alt bevillingsændringer for 68,2 mio. kr. hovedsageligt afledt af omplaceringer. De væsentligste vedrører indarbejdelse i budget 2007 af konsekvenserne af flytning af øjenafdelingen fra Herlev, som fandt sted i 2006, samt flytning af beskæftigelsesordninger og jobtræning fra administrationsbudgettet, idet ordningerne nu administreres af Glostrup Hospital. Endvidere tilføres hospitalet midler svarende til helårsvirkningen af indførelse af døgndækkende trombolyse behandling, samt videreførelse af bevilling til merudgifter til betainterferonbehandling af sclerosepatienter, svarende til beslutning herom i Der søges derudover om genbevilling på 1,7 mio. kr. der videreføres fra centrale konti i 2006 til afslutning af forskellige projekter. Der har ikke kunnet foretages genbevilling af særskilt opgjorte mindreforbrug til interne forskningsmidler m.v. på hospitalet i 2006, da mindreforbruget opvejes af et merforbrug på andre områder af hospitalsdriften. Hospitalet vil derfor skulle opfylde forpligtelserne vedrørende de pågældende projekter inden for det ajourførte budget for Hospitalet forventer budgetoverholdelse i Hospitalet oplever dog et udgiftspres til øgede ejendomsskatter samt ikke mindst medicinudgifter. Det er en forudsætning for budgetoverholdelse, at disse problemstillinger bliver håndteret, jf. i øvrigt bemærkningerne herom i indledningen. Indtægtsdækket forskning, Glostrup Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 25,0 25,0 25,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 0,0 Driftsudgifter i alt 25,0 25,0 25,0 0,0 Indtægter -25,0-25,0-25,0 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 17

22 Aktivitet Aktivitet Glostrup Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. kr Aktivitetsmålene forventes opfyldt. 18

23 2.7 Herlev Hospital Økonomi Herlev Hospitals drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.311,5-37, , ,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 757,9-27,5 730,4 730,4 0,0 Driftsudgifter i alt 2.069,4-64, , ,9 0,0 Indtægter -131,4 20,4-111,0-111,0 0,0 Nettodriftsudgifter 1.938,0-44, , ,9 0,0 Indtægtsdækket forskning, Herlev Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Driftsudgifter i alt 42,0 0,0 42,0 42,0 0,0 Indtægter -42,0 0,0-42,0-42,0 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr priser Genbevillinger fra ,5 Mødesag om økonomistatus 6/ ,0 Omplaceringer -52,6 I alt -44,1 Der søges om bevillingsændringer på i alt -44,1 mio. kr., der dels består af en række omplaceringer, særligt overflytning af budget til Glostrup Hospital vedrørende flytning af øjenafdelingen, dels genbevilling af mindreforbrug i Endelig nedsættes budgettet med 3,0 mio. kr. som følge af bortfald af udgifter til den siddende patienttransport, efter at genoptræningsopgaven er overgået til kommunerne. Genbevillingerne vedrører dels overførsel af mindreforbrug på hospitalet på i alt 9,2 mio. kr., dels overførsel af mindreforbrug fra Københavns Amts sygehusvæsens fælleskonto på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært Dansk institut for Ekstern Kvalitetssikring i Sundhedssektoren (DEKS) samt tidsforskydning af byggeprojekter bl.a. til trådløst netværk. Desuden genbevilges mindreforbrug vedrørende forskningsmidler modtaget fra Københavns Universitet og fra Københavns Amts forskningsfond. Hospitalet forventer på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse, under forudsætning af tilførsel af budget til en række områder, herunder eksperimentel kræftbehandling. Hospitalet har i 2006 modtaget 31 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til eksperimentel kræftbehandling. Det er i økonomiaftalen for 2007 aftalt, at udgifterne til eksperimentel behandling fremover afholdes af regionerne. Regionerne vil få tilført midler efter DUT-forhandling via bloktilskuddet. Når der foreligger en konkret opgørelse af fordelingen af de afsatte midler, vil hospitalet i en senere økonomirapport blive tilført midler til behandlingen. 19

24 Der er på en række områder et udgiftspres, der kræver en nærmere afklaring. Den væsentligste merudgift vedrører øget ejendomsbeskatning, der nu opkræves af Herlev Kommune, svarende til en merudgift på ca. 10 mio. kr. i forhold til budgettet. Problemstillingen er taget op over for Danske Regioner, der vil rejse problemstillingen over for staten med henblik på kompensation over bloktilskuddet. Aktivitet Aktivitet Herlev Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. kr Ud fra en helhedsvurdering forventer Hospitalet overholdelse af aktivitetsbudgettet for

25 2.8 Hvidovre Hospital Økonomi Hvidovre Hospitals drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.267,4-148, , ,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 520,4 41,4 561,8 561,8 0,0 Driftsudgifter i alt 1.787,8-107, , ,8 0,0 Indtægter -189,5 0,0-189,5-189,5 0,0 Nettodriftsudgifter 1.598,3-107, , ,3 0,0 Indtægtsdækket forskning, Hvidovre Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 52,3 0,0 52,3 52,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 59,8 0,0 59,8 59,8 0,0 Driftsudgifter i alt 112,1 0,0 112,1 112,1 0,0 Indtægter -112,1 0,0-112,1-112,1 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr priser Genbevillinger fra ,1 Mødesag om økonomistatus 6/ ,7 Omplaceringer -161,4 I alt -107,0 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer vedr. Hvidovre Hospital på i alt 107,0 mio. kr. som består af en række forskellige korrektioner. Den væsentligste enkeltkorrektion omfatter udskillelse af psykiatrien, som giver en negativ tillægsbevilling på i alt 176,8 mio. kr. Hvidovre Hospital tilføres budget til varetagelse af neonatalvagten for Frederiksberg Hospital samt bduget til medicin og ph.d.-stipendiater. Hvidovre Hospital søger om genbevilling af 55,1 mio. kr. som er et mindreforbrug fra regnskabet for De største enkeltposter omfatter genbevillinger af budget til apparaturanskaffelser samt forsinkede ombygningsarbejder. Hvidovre Hospital forventer at overholde budgettet. 21

26 Aktivitet Aktivitet Hvidovre Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. kr Hvidovre Hospital forventer at overholde aktivitetsmålene. 22

27 2.9 Rigshospitalet Økonomi Rigshospitalet drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 2.918,6-131, , ,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.988,0 107, , ,1 0,0 Driftsudgifter i alt 4.906,6-23, , ,7 0,0 Indtægter ,1 39, , ,2 0,0 Nettodriftsudgifter 2.999,5 16, , ,5 0,0 Indtægtsdækket forskning Rigshospitalet Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 145, ,7 145,7 0 Øvrige driftsudgifter 118, ,7 118,7 0 Driftsudgifter i alt 264, ,4 264,4 0 Indtægter -264, ,4-264,4 0 Nettodriftsudgifter Tillægsbevillinger Mio. kr priser Genbevillinger fra ,3 Mødesag om økonomistatus 6/2-07 7,3 Omplaceringer -83,7 I alt 16,0 Der søges om bevillingsændringer på netto 16,0 mio. kr., der dels består af en række omplaceringer, særligt overførsel af psykiatrien til psykiatrivirksomheden, overførsel af H:S fællesindkøb til Koncern Økonomi, fordeling af pulje til medicinudgifter og ph.d. midler samt overførsel til sundhedsbudgettets fælleskonto vedr. etablering af tech trans. Hertil kommer ændringer vedr. det statslige forskningstilskud og siddende patientbefordringer, der indgår i mødesagen om økonomistatus. Endelig søges der om genbevilling af mindreforbrug i Rigshospitalet har i det forventede regnskabsresultat for 2006 opgjort et mindreforbrug på 97,1 mio. kr. Heraf søges 92,3 mio. kr. overført til Mindreforbruget vedrører hovedsageligt en række periodeforskydninger i forskningsog uddannelsesprojektmidler, vedligeholdelse og mindre byggearbejder, udskiftning af tekniske installationer i centralkomplekset samt forskydninger i forbindelse med PACS og IT. Hertil kommer mindreforbrug vedr. vedligeholdelse der søges overført til anlægssag om etablering af helikopterlandingsplads, beløb til imødegåelse af mindreindtægter i 2007 som følge af fremrykket mellemamtslig afregning samt mindreforbrug der søges overført til apparaturanskaffelser i Rigshospitalet forventer på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i forhold til nettorammen. Konto for indtægtsdækket forskning forventes ligeledes at udvise budgetbalance i

28 Aktivitet Aktivitet Rigshospitalet Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. kr Rigshospitalet forventer at opfylde aktivitetsmålene. 24

29 2.10 Nordsjællands Hospital Økonomi Nordsjællands Hospitals drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.487,8 151, , ,2 0,0 Øvrige driftsudgifter 957,1-43,6 913,5 913,5 0,0 Driftsudgifter i alt 2.444,9 107, , ,7 0,0 Indtægter -42,5-20,6-63,1-63,1 0,0 Nettodriftsudgifter 2.402,4 87, , ,6 0,0 Indtægtsdækketforskning Nordsjællands Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Driftsudgifter i alt 22,3 0 22,3 22,3 0 Indtægter -22,3 0-22,3-22,3 0 Nettodriftsudgifter Bevillingsændringer Mio. kr priser Genbevillinger fra ,4 Mødesag om økonomistatus 6/ ,6 Omplaceringer 47,3 I alt 87,2 Nordsjællands Hospital har i det forventede regnskabsresultat 2006 for egen sygehusdrift opgjort et mindreforbrug på 44,4 mio. kr. Baggrunden herfor er en stram økonomistyring med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Der har således været tilbageholdenhed på lønudgifter samt fællespuljer samt tidsforskydning i anskaffelser, vedligehold og lagerindkøb. Midlerne ønskes derfor genbevilget med henblik på at imødekomme efterslæb og forskydning og ønskes anvendt til anskaffelser, inventar og vedligeholdelsesprojekter samt til kompetence- og udviklingsprojekter til personalet. Som en del af mødesagen om økonomistatus for budget 2007 indgår, at den siddende patienttransport er ændret som følge af bortfald af genoptræningsopgaver til kommunerne. Derfor reduceres udgiftsbudgettet på hospitalerne, og på Nordsjællands Hospital udgør beløbet 4,6 mio. kr. Herudover er en række omplaceringer mellem Nordsjællands Hospital og øvrige områder på netto 47,4 mio. kr. I forbindelse med dekomponering af det administrative budget overføres 44,7 mio. kr. fra administrationsbudgettet og sundhedsbudgettets fælleskonto til etablering af Nordsjællands Hospitals administration. Forberedelsesudvalget vedtog på mødet den 14. november 2006 at udmønte midler i budgettet for 2007 til udvidet kardiologisk aktivitet. Nordsjællands Hospitals budget er på den baggrund forhøjet med 2,7 mio. kr. til kardiologien. 25

30 Herudover foretages en omfordeling af budgettet mellem løn, drift og indtægter, der netto er neutral. Baggrunden herfor er bl.a. at budgettet til Hørsholm tidligere har været et driftsbudget til afregning med Hørsholm, mens det nu indgår i driftsbudgettet i lighed med de øvrige funktionsenheder. Med de ovenstående bevillingsændringer forventes budgettet overholdt. Nordsjællands Hospital nævner dog flere opmærksomhedspunkter, herunder vækst i udgifter til medicin og nye behandlinger, meraktivitet samt budgetoverholdelse for Hørsholm. Hørsholm Sygehus fik i 2006 en tillægsbevilling på 20 mio. kr., som ikke er videreført i Aktivitet Aktivitet Nordsjællands Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. kr Nordsjællands Hospital forventer på nuværende tidspunkt at aktivitetsmålene opfyldes i

31 2.11 Psykiatrivirksomheden Økonomi Behandlingspsykiatri drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.126,7 858, , ,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 222,4 206,9 429,3 429,3 0,0 Driftsudgifter i alt 1.349, , , ,1 0,0 Indtægter -56,0-41,2-97,2-97,2 0,0 Nettodriftsudgifter 1.293, , , ,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr priser Genbevillinger fra ,3 Mødesag om økonomistatus 6/2-07 0,0 Omplaceringer 1.011,5 I alt 1.023,8 Psykiatrivirksomheden som varetager al behandlingspsykiatri i Region Hovedstaden, blev etableret som én samlet virksomhed pr. 1. januar Det er først i forbindelse med denne 1. økonomirapport, at virksomheden får et samlet teknisk budget idet udskillelse af de psykiatriske afdelinger på Amager Hospital, Frederiksberg Hospital, Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet som blev vedtaget af forberedelsesudvalget d. 14. november 2006, omplaceres i forbindelse med denne økonomirapport. Der søges i denne økonomirapport genbevilget i alt 12,3 mio. kr. afledt af tidsforskydninger fra 2006 og midlerne ønskes anvendt til periodeforskudte udviklings- og uddannelsesprojekter, periodeforskudt etablering og indretning af distriktspsykiatri på Frederiksberg, inventar samt indeklimaforbedring på retspsykiatriske afsnit på Sct. Hans Hospital. I forbindelse med udskillelse af de psykiatriske afdelinger på H:S hospitalerne, overføres i alt 952,1 mio. kr. fra de afgivende hospitaler til Psykiatrivirksomheden. Ligeledes overføres der i forbindelse med dekomponering af det administrative budget 17,8 mio. kr. til Psykiatrivirksomhedens administration. Herudover overføres 35,8 mio. kr. til Psykiatrivirksomheden vedrørende midler afsat i 2006 i H:S til psykiatriforbedringer på de psykiatriske afdelinger. Beløbet er disponeret på sundhedsområdets fælleskonto i 2007 jf. afsnit 2.13 i denne rapport. Endelig overføres i alt 5,8 mio. kr. der bl.a. vedrører huslejeudgifter, arbejdsmiljø, distributionsavance på apotek, Ph.d., samt psykiatrisk bistand på botilbud i Københavns Kommune. Forventet regnskab 2007 Med de ovenstående bevillingsændringer forventer Psykiatrivirksomheden at overholde budgettet. Psykiatrivirksomheden gør dog opmærksom på udgiftspres på Psykiatrisk Center Glostrup samt behov for tilpasning af de aktiviteter som tidligere blev finansieret af satspuljemidler. 27

32 Udgiftspresset på Psykiatrisk Center Glostrup skyldes det stigende antal retspsykiatriske patienter på centeret, som er mere ressourcekrævende end de øvrige patienter på centeret. Samtidig videreføres og finansieres størstedelen af de tidligere satspuljefinasierede aktiviteter fra 2007 via bloktiskud. Psykiatrivirksomheden har iværksat en gennemgang af de tidligere satspuljefinansierede projekter med henblik på en tilpasning til den reducerede finansielle ramme. Aktivitet Aktivitet Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg Det forventes at budgetmålene for aktivitet opfyldes. 28

33 2.12 Apoteket Økonomi Apotek drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 121,1 18,1 139,2 139,2 0 Øvrige driftsudgifter 411,8-373,7 38,1 38,1 0 Driftsudgifter i alt 532,9-355,6 177,3 177,3 0 Indtægter -464,5 376,4-88,1-88,1 0 Nettodriftsudgifter 68,4 20,8 89,2 89,2 0 Bevillingsændringer Mio. kr priser Genbevillinger fra ,5 Mødesag om økonomistatus 6/2-07 0,0 Omplaceringer 18,3 I alt 20,8 De tidligere sygehusapoteker har samlet et mindreforbrug i 2006 på 2,5 mio. kr. som ønskes genbevilget i Baggrunden herfor er, at midler skal medgå til finansiering af ombygning af cytostatikaenheden på apoteket ved Rigshospitalet. Midlerne er derfor overført til anlæg. For apoteket er indarbejdet en række korrektioner i økonomirapporten. Heraf udgør 16,5 mio. kr. en budgetkorrektion som følge af, at apoteksdistributionsavancen bortfalder for Herlev Hospital, Gentofte Hospital og Glostrup Hospital samt psykiatrivirksomheden. Der overføres således 16,5 mio. kr. fra de fire virksomheder til apoteket. Herudover indgår en justering af apotekets udgifts- og indtægtsbudget, som følge af tilpasning af nettobudgettet til apotekets samlede virksomhed. Justeringerne er netto neutrale. Omflytninger medfører dog en forhøjelse i den samlede pris- og lønfremskrivning til apoteket. Med de i økonomirapporten indarbejdede tillægsbevillinger forventes budgetoverholdelse. 29

34 2.13 Sundhedsområdet fælles Sygehusbehandling uden for regionen Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Driftsudgifter i alt 703,1-5,2 697,9 697,9 0,0 Nettodriftsudgifter 703,1-5,2 697,9 697,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr priser Genbevillinger fra 2006 Mødesag om økonomistatus 6/ ,2 Omplaceringer I alt -5,2 I forbindelse med budgetlægningen for 2007 blev der ikke taget højde for bortfald af visse udgifter i relation til den siddende patienttransport som følge af bortfald af genoptræningsopgaver til kommunerne. Det er samtidig besluttet, at det er det behandlende hospital, der afholder udgiften til patientbefordringen. Med det ændrede betalingsprincip overflyttes 5,2 mio. kr. fra budgettet vedrørende fremmede sygehuse til hospitalernes budgetter. Det har ikke været muligt at foretage en prognose på grundlag af den gennemførte aktivitet for sygehusbehandling uden for regionen i 2007, men de foreliggende opgørelser for 2006 tyder på et let forhøjet aktivitetsniveau i Den samlede vurdering af aktiviteten på regionens hospitaler betyder, at det på nuværende tidspunkt er vurderingen, at der er plads til aktiviteten på fremmede sygehuse inden for den afsatte pulje til meraktivtet. Sundhedsområdet - fællesdriftsudgifter m.v. Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 302,2-32,6 269,6 269,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 962,0-135,2 826, ,8 200,0 Driftsudgifter i alt 1.264,2-167, , ,4 200,0 Indtægter -390,7 28,3-362,4-362,4 0,0 Nettodriftsudgifter 873,5-139,5 734,0 934,0 200,0 Bevillingsændringer Mio. kr priser Genbevillinger fra ,3 Mødesag om økonomistatus 6/ ,3 Omplaceringer -178,1 I alt -139,5 På sundhedsområdet fælles er indarbejdet korrektioner på i alt -139,6mio. kr. Heraf udgør ønsker om genbevillinger samlet 11,3 mio. kr., som vedrører forskningsfond, lægelig videreuddannelse, projekter om sundhedfagligt indhold mv. I forbindelse med mødesagen i regionsrådet fra februar 2007 om status for økonomi for 2007 indgik, at tillægsbevillingerne skulle indarbejdes ved 1. økonomirapport. For sundhedsbudgetttets fællesområde er der indarbejdet tillægsbevillinger på i alt 27,3 mio. kr. herunder reduktion af budgettet 30

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger...

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger... 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...14 2.3 Bornholms Hospital...16 2.4 Frederiksberg

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 19. juni 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 8

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 19. juni 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 8 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 19. juni 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. december 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen. Møde nr. 12

REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. december 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen. Møde nr. 12 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. december 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 12 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Kirsten Lee Henrik Thorup Lars

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 11 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 21. juni 2011. Sag nr. 2. Emne: 2. Økonomirapport 2011. bilag 3

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 21. juni 2011. Sag nr. 2. Emne: 2. Økonomirapport 2011. bilag 3 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 21. juni 2011 Sag nr. 2 Emne: 2. Økonomirapport 2011 bilag 3 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Økonomisk Planlægning Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer 2/2016 Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1 Sekretariatschefen Til: Forretningsudvalget Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 9.

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 2

3. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 2

2. økonomirapport 2011 Bilag 2 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden Juni 2011 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. december 2007. Punkt nr. 43

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. december 2007. Punkt nr. 43 Region Midtjylland Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 43 Regionshuset Viborg Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007 Regionsøkonomi

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. juni 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. juni 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. juni 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt Kulturministeriet 06.02.2007 Notat vedr. økonomien omkring DR Byen I det følgende redegøres for påvirkningen af DRs økonomi som følge af en endelig slutprognose

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2008 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 1

2. økonomirapport 2011 Bilag 1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres?

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres? Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/6064 Telefon: 76631463 Dato: 3. juni 2010 -- Notat Budgettilpasning

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 3

1. økonomirapport 2016 Bilag 3 Grundlag for genbevillinger i 2016 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2016 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2016 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Økonomiudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere