Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83"

Transkript

1 Kvalitetsstandard 2016 Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83

2 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice og spisetilbud?... 4 Hvordan bevilges madservice og spisetilbud?... 4 Hvem leverer madservice og spisetilbud?... 6 Opstart og levering af madservice... 7 Krav til leverandøren/personalet... 8 Krav til borgeren... 9 Egenbetaling Ydelsesbeskrivelser Madservice med levering Spisetilbud Madlevering i plejebolig

3 Forord Kvalitetsstandarden skal fungere som: Et middel til at synliggøre borgernes rettigheder og pligter Et middel til at afstemme borgernes forventninger til kommunens serviceniveau Et grundlag for at vurdere, om ydelserne er i overensstemmelse med budgetlægning og de politiske beslutninger om serviceniveauet. Kvalitetsstandarden omhandler madservice efter Servicelovens 83, der omfatter levering af mad til de borgere; Der bor i eget hjem Der bor i en plejebolig Der omfatter muligheden for at spise på café til borgere, der bor i eget hjem og selv kan transportere sig til et ældrecenter Denne kvalitetsstandard evalueres én gang årligt. Eventuelle tilpasninger/ændringer af kvalitetsstandarden skal godkendes af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune. Formål med ydelsen madservice Ud fra Fødevarestyrelsens anbefaling (2009) skal det sikres, at der er et tilbud om ernæringsrigtig mad til dig, som ikke selv er i stand til at tilberede maden eller sikre tilstrækkelig ernæringstilstand. 3

4 Generelt om madservice Ydelsen madservice og spisetilbud er en ydelse efter Servicelovens 83. Uddrag af lov om social service, 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3) og madservice til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Der er i Glostrup Kommune forskellige ordninger, afhængigt af om du bor i eget hjem, eller om du bor i et af kommunes 3 ældrecentre. Hvem kan søge om madservice og spisetilbud? Du kan bevilges madservice; hvis du på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau ikke selv magter at tilberede din varme mad, eller du ikke kan sikre tilstrækkelig ernæringstilstand. Du kan bevilges spisetilbud; hvis du på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau ikke selv magter at tilberede din varme mad, eller du ikke kan sikre tilstrækkelig ernæringstilstand. hvis du er inde i en periode, hvor det er vigtigt for dig, at spise sammen med andre. I dette tilfælde kan spisetilbuddet bevilges i optil 6 måneder. Du skal selv kunne transportere dig til et spisetilbud. Du kan læse om de specifikke målgrupper for ydelser i afsnittet ydelsesbeskrivelser. Hvordan bevilges madservice og spisetilbud? Til dig som bor i eget hjem: 4

5 Du skal ansøge kommunen om madservice og spisetilbud. Du kan kontakte Center for Sundhed og Velfærd, Visitationsenheden, telefonisk eller pr. mail. Som oftest kan du sammen med din visitator aftale en tid for visitationsbesøg med det samme. Hvis det ikke umiddelbart er muligt at aftale et visitationsbesøg med det samme, kontakter din visitator dig igen indenfor få dage. Ved visitationsbesøget, som finder sted i dit hjem, vurderer visitator sammen med dig, hvad du har behov for hjælp til. Bisidder Alle borgere har ret til at have en bisidder med under visitationsbesøget, hvis de ønsker det. Det kan eksempelvis være en pårørende eller anden person, som man ønsker at have til stede under visitatorens besøg. På grundlag af de informationer der fremkommer ved visitationsbesøget og eventuelle oplysninger fra eksempelvis din læge, afgør visitator, om du kan bevilges madservice eller spisetilbud. Visitator træffer afgørelse ud fra det gældende serviceniveau. Det er således visitatorens opgave at anvende sin sundhedsfaglige viden og sine observationer til at vurdere, hvordan du skal visiteres i forhold til gældende serviceniveau. Der er således altid tale om en konkret, individuel vurdering af dit funktionsniveau Kommunens visitatorer Visitatorerne har en sundhedsfaglig uddannelse og er derudover uddannet i de relevante lovparagraffer. Visitator vil se på, om du har træningspotentiale, og om du ved at modtage hverdagsrehabilitering eller anden genoptræning kan blive selvhjulpen eller delvis selvhjulpen med opgaven at lave mad. 83a stk.1 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83 5

6 Mindst hvert 3 år foretager visitator et opfølgende visitationsbesøg hos dig. Ved dette besøg foretager visitator sammen med dig fornyet vurdering af dit behov for støtte/hjælp. Som en del af vurderingen ser din visitator på, om du ved genoptræning eller hverdagsrehabilitering kan forbedre dit funktionsniveau så meget, at du i fremtiden selv kan varetage madlavning eller dele heraf. Til dig der bor på et af kommunens 3 ældrecentre: Når du flytter ind i en plejebolig i Glostrup Kommune, vil du blive tilbudt madservice på ældrecentret. Der vil i forbindelse med indflytningen i plejebolig blive afholdt en forventningssamtale mellem dig, dine pårørende og plejepersonale, hvor der i samarbejde foretages en konkret, individuel vurdering af dit behov for hjælp til tilberedning af maden hen over døgnet. Du kan vælge kost individuelt for eksempel således, at der kan vælges morgenmad og aftensmad, men ikke middagsmad. Andre kombinationer kan også vælges. Hvem leverer madservice og spisetilbud? For dig der bor i eget hjem: Madservice kan leveres af: Den kommunale madservice En privat leverandør, der er godkendt af kommunen Spisetilbud kan leveres af: Ældrecenter Hvissinge Café Smørhullet Ældrecenter Dalvangen Viol Caféen Ved visitationsbesøget informerer din visitator om disse muligheder. Der findes ligeledes information om leverandører på kommunens hjemmeside, hvor der også findes nærmere information om de enkelte leverandører. Du vælger selv, hvem der skal levere madservicen eller på hvilken café du vil indtage spisetilbuddet. På kan man finde flere informationer om frit valg af leverandør af madservice og om kvalitetskrav. Private leverandører skal være godkendt af kommunen ud fra kommunalbestyrelsens leverandørkrav. Kvalitetsstandarden fungerer i forhold til leverandørerne som 6

7 udgangspunkt for, at de forskellige leverandører leverer ydelser af en ensartet kvalitet, idet de kontrakter som kommunen indgår med leverandørerne, skal afspejle det serviceniveau, som denne kvalitetsstandard definerer. For dig der bor på et af kommunens 3 ældrecentre: Madservice i plejeboliger er ikke omfattet af frit valg. Der er 2 køkkener i Glostrup Kommune, der leverer mad til de borgere, der bor i plejebolig. Ældrecenter Hvissinge leverer mad til ældrecentrets beboere og beboerne på Ældrecenter Sydvestvej. Køkkenet på Ældrecenter Dalvangen leverer mad til ældrecentrets egne beboere. For borgere der bor i eget hjem: Opstart og levering af madservice Visitator har med dig aftalt, hvilken dato leveringen skal starte, samt hvor mange leveringer du ønsker om ugen. Du har desuden med din visitator aftalt, om der udover hovedretten også skal leveres en biret. Som udgangspunkt skal leverandørerne have 3 dage inden opstart, men tidligere levering kan aftales individuelt. Leverandøren kontakter dig med henblik på leveringstidspunkter. Leverandøren kontaktes af kommunens visitationsenhed, når du ønsker at modtage madservice fra den pågældende leverandør. Levering af madservice skal iværksættes senest 7 hverdage efter, at afgørelsen er truffet. Andet kan dog aftales, såfremt det har betydning for din samlede situation. Skal en madservice igangsættes akut (samme dag), aftales dette individuelt med leverandøren. Leverandøren kontaktes af kommunens visitationsenhed, når du får ændret i leveringerne. Tidsfrister for, hvornår leveringerne skal ændres, vil fremgå af informationen til leverandøren. Leverandøren er forpligtet til at følge disse tidsfrister. Det skal sikres, at du modtager din madservice til tiden, og at du er til stede, når maden leveres. Det medfører derfor forpligtelser for begge parter, når du er visiteret til madservice. Hvis du ikke er til stede, når madservice leverer, kan du på forhånd lave en individuel aftale med leverandøren, om at maden sættes i dertil indrettede kølebeholdere udenfor din dør. 7

8 Leverandøren skal kontakte dig, hvis det aftalte tidspunkt for levering af mad afviger med mere end en time. Hvis leverandøren ikke finder dig hjemme, og du ikke har afmeldt madservice, har leverandøren til gengæld pligt til at kontakte din eventuelle leverandør af personlig pleje eller sygeplejen i Glostrup Kommune for at afklare, hvor du befinder dig. Leverandøren er således forpligtet til om nødvendigt, at skaffe sig adgang til din bolig med hjælp af låsesmed for at sikre, at der ikke er tilstødt dig noget. Madservice kan ikke aflyses af leverandøren. En leverandør kan ikke nægte at levere ydelser til en borger, der ønsker den pågældende leverandør. Opstart af Spisetilbud: Visitator har i samarbejde med dig aftalt, hvornår du opstarter spisetilbuddet. Du kan frit vælge mellem de to leverandører på området og spise det antal gange om ugen, som passer dig. Du bestemmer selv om du kun spiser hovedretten eller også ønsker biret. Du henvender dig bare på caféen, og personalet er orienteret om, at du er bevilget spisetilbud. Leverandørerne kontaktes af kommunens visitationsenhed, når du er bevilget spisetilbud. For dig der bor på et af kommunens 3 ældrecentre: Tilbuddet om madservice tilbydes fra 1. dag efter indflytningen. Det skal sikres, at du modtager din mad til tiden, og at du er til stede, når maden leveres. Det medfører derfor forpligtelser for begge parter, når du er visiteret til madservice. Krav til leverandøren/personalet Alle leverandører af madservice og spisetilbud i Glostrup Kommune skal leve op til følgende krav: Maden skal produceres med udgangspunkt i den til enhver tid gældende fødevarelov, Egenkontrolbekendtgørelsen, anbefalinger for dansk institutionskost samt øvrige officielle anbefalinger for mad til ældre. Alle måltider skal være veltillavede, varierede, og der skal i videst muligt omfang benyttes årstidens råvarer 8

9 Der skal opstilles menuplaner gældende for en måned Hovedingredienserne i menuerne skal fremgå af kostplanen Der skal være variation i måltiderne. Dette gælder den enkelte menuplan og set over året som helhed, således at du hele tiden har en oplevelse af forskellighed, der er tilpasset de forskellige behov og muligheder, der vil være året igennem Det materiale, der benyttes i forbindelse med produktion og transport, skal være rent, således at smitte ikke kan forekomme fra materiale til maden jf. Bekendtgørelse om levnedsmiddelhygiejne og egenkontrol m.v. I leverandørens informationsmateriale skal det tydeligt fremgå, hvor du skal henvende sig ved afmelding af mad (dette gælder ikke spisetilbud). Stille krav om at alle medarbejdere fremviser straffeattest ved ansættelsen. Såfremt straffeattesten ikke er blank, skal leverandøren tage stilling til, om lovovertrædelsen er af en karakter, hvor medarbejderen ikke findes egnet til at bestride jobbet. Kunne tale dansk. For leverandører, der bringer maden ud til dig i eget hjem, skal følgende krav være opfyldt: Maden skal udbringes på forsvarlig og hygiejnisk måde jf. Bekendtgørelse om levnedsmiddelhygiejne og egenkontrol m.v. Leverandøren skal have alternativer til den almindelige hovedret, eksempelvis som tilbud af frostmad eller alternativ menu Materialet, som kølemaden leveres i, skal kunne anvendes ved opvarmning Maden leveres helt til borgerens køleskab Tidspunktet for levering aftales med dig, men skal ske på hverdage i dagtiden Chaufføren skal udøve almindelig hjælpsomhed og fleksibilitet overfor dig. Chaufføren skal kunne identificere sig som chauffør ved at fremvise billedlegitimation Du skal have mulighed for vejledning af uddannet personale ved levering af maden eller via kontakt til leverandøren på anden vis Hvis ikke lukker op, skal leverandøren kontakte leverandøren af personlig pleje eller sygeplejen i Glostrup Kommune, således at det sikres, at der ikke er tilstødt dig noget. Særligt for leverandører der leverer varmt mad, skal følgende krav være opfyldt: Måltidet for den leverede (varme) mad skal af dig opleves som varmt min. 65 grader ved ud-portionering. Krav til borgeren For at sikre at det er den rigtige støtte/hjælp, der gives til dig, har du ligesom Glostrup Kommune og leverandøren en række forpligtigelser. Du har pligt til at: 9

10 Informere visitator om relevante oplysninger i forbindelse med bevilling af madservice og spisetilbud Informere visitator om ændringer i dit funktionsniveau, husstand m.m., da dette kan have betydning for, om madservice eller spisetilbud kan bevilges. Sørge for at være hjemme på det tidspunkt hvor det er aftalt, at maden leveres, med mindre at du har lavet særlige aftaler om, at maden sættes udenfor døren i kølebeholder (gælder ikke spisetilbud) Hvis du ikke lukker op, kan leverandøren skaffe sig adgang til boligen for at sikre, at der ikke er tilstødt dig noget. Du skal da betale evt. udgift til låsesmed, hvis det skyldes manglende afbud (gælder ikke spisetilbud) Du kan og skal afbestille mad indenfor gældende regler, som er: At maden senest kan afbestilles inden kl. 12 dagen før levering (gælder ikke spisetilbud). Du kan i forbindelse med fravær afmelde madservice i op til 4 uger. Det kan du aftale direkte med din leverandør (gælder ikke spisetilbud). Afmeldelse i længere perioder skal aftales med din visitator. Egenbetaling Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om et fast tilskud til maden, jf. Bek. 568 af om ændring af bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v., (Servicelovens 79, 83 og 84). Der er en egenbetaling, som fastsættes årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen. For 2016 er egenbetalingen pr. dag for borgere, der bor i eget hjem: 2 retter almindelig kost: kr. 1 ret almindelig kost: kr. For 2016 er egenbetalingen pr. dag for borgere der bor i plejebolig. Morgenmad inkl. formiddagskaffe: kr. Middagsmad inkl. eftermiddagskaffe: kr. Aftensmad inkl. aftenkaffe: kr. Priserne er ekskl. Drikkevarer For 2016 er egenbetalingen pr. dag for spisetilbud: 2 retter almindelig kost: kr. 10

11 1 ret almindelig kost: kr. Betaling for madservice sker via girokort, som kan tilmeldes betaling via PBS. Betalingen sker i overensstemmelse med gældende opkrævningsregler i Glostrup Kommune. Du betaler kun for de måltider, du vælger. Er der afbestilt mad for sent, vil der blive opkrævet for disse måltider. Betaling for spisetilbud sker direkte ved kassen i caféen på ældrecentret. Klagemuligheder Hvis du ønsker at klage over en visitators afgørelse, skal klagen sendes til: Glostrup Kommunes Visitationsenhed Rådhusparken Glostrup Telefon: , hverdage kl Mail: Du kan klage mundtligt eller skriftligt. Hvis du har nye oplysninger af betydning for ansøgningen, som ikke indgik i visitators afgørelse, skal disse sendes/oplyses sammen med klagen. Afgørelsen og evt. nye oplysninger vil blive behandlet af Visitationsenheden. Leder af Visitationsenheden vil i samarbejde med visitator vurdere, om der er behov for, at anden visitator genvurderer sagen og træffer ny afgørelse. Hvis Visitationsenheden efter den fornyede behandling giver dig medhold i klagen, giver Visitationsenheden besked om dette indenfor 4 uger. Hvis ikke, videresender Visitationsenheden klagen til Ankestyrelsen. Ved problemer med levering af maden kan Visitationsenheden også kontaktes. Klager over kvaliteten af maden der leveres, skal derimod rettes direkte til leverandøren. Hvis problemet ikke kan løses dig og leverandøren imellem, kontaktes visitator. 11

12 Kontaktoplysninger Glostrup Kommune Center for Sundhed og Velfærd, Visitationsenheden Rådhusparken Glostrup Telefon: , hverdage kl Mail: Ankestyrelsen Aalborg Evt. att. Navn på kontor, afdeling eller person 7998 Statsservice Mail: Sikker mail: Telefon: Ældrecenter Hvissinge Stenager Glostrup Tlf.: , lokal 123 Ældrecenter Dalvangen Digevangsvej Glostrup Tlf.:

13 Ydelsesbeskrivelser Madservice med levering Lovgrundlag Servicelovens 83 Målgruppe Dig, der bor i eget hjem, og som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau ikke selv er i stand til at tilberede mad eller sikre tilstrækkelig ernæringstilstand. Formål Ydelsens indhold At sikre at du får ernæringsrigtig mad tilpasset dit behov og funktionsevne. Der ydes madservice med levering til alle årets dage. Maden leveres som kølemad og opvarmes i din egen mikroovn. Tidspunkt for levering aftales med dig. Normal kost Der tilbydes dagens menu bestående af hovedret og biret. Biret kan fravælges. Der tilbydes alternativ hovedret. Diæter Der kan bestilles diætmad efter lægefaglig dokumentation (fritaget er kosttyper som blendet og hakket kost, uden fisk og uden indmad, vegetar og energitæt kost). Diæter: Diabeteskost Kolesterolsænkende kost Fedtfattig kost K-vitamin reduceret kost Andre. Energiprocentfordelingen skal følge Fødevarestyrelsens anbefalinger til institutionskost. Der kan bestilles mad til det antal dage i ugen, der ønskes. Maden leveres helt til dit køleskab. Maden kan, efter aftale med dig, sættes i køleboks udenfor din hoveddør. Eventuel levering af frostmad sker på samme vilkår som kølemad. Hvor ofte leveres Der kan leveres et måltid til alle årets dage. 13

14 ydelsen Særlige forhold Maden udbringes 3 gange om ugen mandag, onsdag og fredag. Der er egenbetaling. Er der en rask voksen i husstanden, bevilges normalt ikke madservice. 14

15 Spisetilbud Lovgrundlag Servicelovens 83 Målgruppe Dig, der bor i eget hjem, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau ikke selv er i stand til at tilberede mad eller sikre tilstrækkelig ernæringstilstand. Dig der er inde i en periode, hvor det er vigtigt for dig, at spise sammen med andre. I sidstnævnte tilfælde kan du maksimalt få Spisetilbud i en periode på 6 måneder. Du skal selv kunne transportere dig hen til et Spisetilbud. Formål At sikre at du får ernæringsrigtig mad tilpasset dit behov og funktionsevne. At skabe grobund for fremtidig social kontakt og medvirke til at øge dit netværk Ydelsens indhold At indtage dagens ret i café tilknyttet enten Ældrecenter Hvissinge eller Ældrecenter Dalvangen Normal kost Der tilbydes dagens menu bestående af hovedret og biret. Biret kan fravælges. Diæter Der kan bestilles diætmad efter lægefaglig dokumentation (fritaget er kosttyper som blendet og hakket kost, uden fisk og uden indmad, vegetar og energitæt kost). Diæter: Diabeteskost Kolesterolsænkende kost Fedtfattig kost K-vitamin reduceret kost Andre. OBS: Diætmad skal bestilles ved henvendelse til caféen. På Ældrecenter Dalvangen Violcafeen skal diætkost bestilles senest dagen inden kl. 12, mens diætkost skal bestilles senest 5 hverdagen inden på Ældrecenter Hvissinge Café Smørhullet. Energiprocentfordelingen skal følge Fødevarestyrelsens anbefalinger til institutionskost. Hvor ofte leveres ydelsen Du kan spise det antal gange om ugen du ønsker og selv vælge mellem 1 og 2 retter. 15

16 Åbningstider: Ældrecenter Hvissinge Café Smørhullet -har åbent alle hverdage Ældrecenter Dalvangen Viol Caféen har åbent alle dage inkl. weekend. Eventuelle lukkedage vil fremgå af caféernes madplaner. Særlige forhold Der er egenbetaling som betales direkte ved kassen de dage der spises. Du skal selv kunne transportere dig til Ældrecentret. 16

17 Madlevering i plejebolig Lovgrundlag Servicelovens 83 Målgruppe Dig der bor i plejebolig og som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau ikke selv har mulighed for at tilberede mad eller sikre tilstrækkelig ernæringstilstand. Formål Ydelsens indhold At sikre at du får ernæringsrigtig mad. Normal kost Normal kost defineres som en hovedret og en biret. Det er muligt at fravælge den ene af retterne. Speciel kost Hvis din fysiske, psykiske eller sociale funktionsniveau gør, at det er svært at spise almindelig kost, kan der laves specielle aftaler: Flydende kost Blendet kost Hakket, findelt eller pureret kost % indmad % fjerkræ % fisk % svinekød Diæter Der kan bestilles diæter efter lægeordination (fritaget er kosttyper som blendet og hakket kost, uden fisk og uden indmad, vegetar og energitæt). Diæter: Diabeteskost Kolesterolsænkende kost Fedtfattig kost K-vitamin reduceret kost Andre Portionsstørrelser. Der tilbydes en portionsstørrelse for menuerne: Standardportion: 650 gram (Vægtangivelsen er for både hoved- og biret) Kødmængden skal i færdigvægt være: Helstegt kød: 90 gram Fars: 125 gram Fisk: 125 gram Sammenkogt ret: 90 gram kød Birettens portionsstørrelse skal være: 17

18 Mælkegrød/vælling 2 dl. Supper 2 dl. Desserter 1,5 dl. Frugtgrød 2 dl. + ¼ l. mælk Næringsindhold. Energiprocentfordelingen skal følge Fødevarestyrelsens anbefalinger til institutionskost. Søndags- og højtidsmenuer: Søndage, helligdage og mærkedage serveres finere mad. Fx. kalvesteg og fromage, flæskesteg og lignende menuer. Variation i måltider pr. måned - standardmenuplan Hovedbestanddelen af kød skal i løbet af en måned varieres på følgende måde: Hovedret: kødtype: omtrentligt antal gange, der serveres: Fisk 4* pr. måned, den ene gang evt. som forret Indmad 1* pr. måned Fjerkræ 3* pr. måned Svinekød ca. 14 * pr. måned Okse- eller kalvekød 6* pr. måned Lammekød 1* pr. kvartal På en måned kan der serveres sammenkogte retter 5-6 gange og fars 8 gange. Der skal i menuplanen være et bredt og varieret udvalg af sæsonens grøntsager. Biret: Ret omtrentligt antal gange, der serveres Kød- og grøntsagssupper 4 * pr. måned Frugtgrød 4 * pr. måned Frugtsuppe 4 * pr. måned Mælkemad 6 * pr. måned Dessert/forret 12 * pr. måned Frisk Frugt/ Tærte 1* pr. måned Døgnkosten består af. Morgenmad: Øllebrød, havregrød eller surmælksprodukter Franskbrød/rugbrød, smør, ost og marmelade, kaffe eller te, mælk eller juice. Formiddag: Kaffe eller te, saftevand Middag: Hovedret og biret eller en af retterne. 18

19 Isvand. Eftermiddag: Kaffe eller te med brød / kage. Aften: Groft/fint brød (rugbrød eller franskbrød) med pålæg, ost og lune retter min. 2 gange om ugen. Vand eller mælk. Sen aften: kaffe, te eller saftevand lidt brød / kage 1 x ugentligt: serveres der nybagt franskbrød. 1 x ugentligt: serveres der nybagt brød. Om morgenen på Søn- og helligdage: serveres morgenbrød. 2 x ugentligt: Tilbydes blødkogt æg. Hvor ofte leveres ydelsen Særlige forhold Der kan leveres mad alle årets dage og til alle hovedmåltider i løbet af dagen. Du kan ikke ønske specielle retter ud over, hvad der findes i menuplanerne. Maden kan indtages i egen bolig, fælles opholdstue på afdelingen eller i caféerne. Tilskud med egenbetaling Proteindrik Tranebærsaft Frisk frugt. 19

Madservice efter Servicelovens 83

Madservice efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice efter Servicelovens 83 1 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Til borger... 4 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice?... 4 Opstart og

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014 Madservice efter Servicelovens 83 1 Indhold Forord... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan få madservice?... 4 Formål med ydelsen madservice...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Madservice efter Servicelovens 83 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx 2014 Indhold Forord... 3 Generelt om madservice...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog Madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog Madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2013 Madservice efter Servicelovens 83 Indhold Forord... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan får madservice?... 4 Formål med ydelsen madservice...

Læs mere

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2017 Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice og spisetilbud?...

Læs mere

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2018 Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Gældende fra 1. januar 2018 Indhold Forord...3 Formål med indsatsen madservice...3 Generelt om madservice...4 Hvem kan søge om madservice

Læs mere

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål.

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål. Kvalitetsstandard Madservice - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)

Læs mere

Kvalitetsstandarder Madservice Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder Madservice Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 6 Kvalitetsstandarder Madservice Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag : Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2019 Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Side 1 Gældende fra 1. januar 2019 Indhold Forord... 4 Formål med indsatsen madservice... 4 Generelt om madservice... 5 Hvem kan

Læs mere

Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen

Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Hvilke behov skal Et tilbud om døgnforplejning for beboere på plejecentre. ydelsen dække: Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen At tilbyde, producere og levere en ernæringsrigtig

Læs mere

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag indeholder de 2 kvalitetsstandarder, som vil være gældende fra rammeaftalens start 1. december 2015. Myntevej 3, 8920 Randers

Læs mere

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2019 Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Gældende fra 1. januar 2019 Indhold Forord...3 Formål med indsatsen madservice...3 Generelt om madservice...4 Hvem kan søge om madservice

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2016 Hvad er madservice? Formålet med madservice er, at du får en sund og velsmagende mad. Hjælpen skal understøtte, at du får nok at drikke, er velernæret

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune Kvalitetsstandard for madordning i Odense Kommune Den 9/1 2014 Lovgrundlag Lov om social service 83. Her står at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp eller støtte til

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning.

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Kvalitetsstandard for udbringning. Lovgrundlag: Behov hos borgeren: 83 i Lov om Social Service (LSS). Borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke selv kan tilberede mad. Formålet

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE 2014 MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen

Læs mere

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Godkendt KMB 25.08.11 Kvalitetsstandard for madservice på kommunens plejecentre Lovgrundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service 91. Hvilke behov

Læs mere

KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2016 MADSERVICE. Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice).

KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2016 MADSERVICE. Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice). KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2016 MADSERVICE Lovgrundlag Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice). Hvilket behov dækker hjælpen Madservice til borgere som

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2016 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning.

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Indhold Uddybning Lovgrundlag 83 i Lov om Social Service Ydelsens art Madservice med udbringning Ydelsens formål Dagligt at producere og levere et ernæringsrigtigt

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Godkendt KBM 25.08.11 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov

Læs mere

Bilag 2. Kvalitetsstandarder 2012. For beboere på plejehjem Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Døgnkost KLADDE.

Bilag 2. Kvalitetsstandarder 2012. For beboere på plejehjem Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Døgnkost KLADDE. Kvalitetsstandarder 2012 Bilag 2 For beboere på plejehjem Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Døgnkost KLADDE Indsæt billede Kvalitetsstandarder/ januar 2012 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord..

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Din Private Kok Dato for tilsynsbesøg: 19.09.13 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 10.50-11.30 Deltagere i tilsynet

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Ydelsesbeskrivelse 2011 Hvilke behov dækker ydelsen? Behov for mad og drikke. Hvad er formålet med ydelsen? At sikre at mulighed for indtagelse af mad og drikke er til stede.

Læs mere

2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93,

2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93, Kvalitetsstandard 2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93, Visitation Borgere i egen bolig: Kan henvende sig direkte til Social og Handicap, Team

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune 2007. Madservice til plejeboliger sags.id. 917426 / dok.id. 776928

Kvalitetsstandard for Odder Kommune 2007. Madservice til plejeboliger sags.id. 917426 / dok.id. 776928 Kvalitetsstandard for Odder Kommune 2007 Madservice til plejeboliger sags.id. 917426 / dok.id. 776928 Indhold: Lovgrundlag Ydelsens art Ydelsens formål Ydelsens indhold Uddybning: 83 i Lov om Social Service.

Læs mere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere 2009 1 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Madservice Godkendt i byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard Madservice Godkendt i byrådet d. xx 1 of 6 Kvalitetsstandard Madservice Godkendt i byrådet d. xx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En aktiv dialog

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard. for. Madservice. Godkendt på byrådet d. 30. august 2012. Sundhed og omsorg

1 of 5. Kvalitetsstandard. for. Madservice. Godkendt på byrådet d. 30. august 2012. Sundhed og omsorg 1 of 5 Kvalitetsstandard for Madservice Godkendt på byrådet d. 30. august 2012. Sundhed og omsorg Syddjurs Kommune 2013 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.6 MADSERVICE, M-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere, som enten på grund af nedsat fysik, psykisk og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2015

Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2015 Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2015 Hvad indeholder mad og måltider? Det er plejecentrets ansvar at tilbyde en forplejning, som er sund og tilpasset dine individuelle behov. Derfor bevilges du døgnforplejning,

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice 2018/19

Kvalitetsstandard for madservice 2018/19 Kvalitetsstandard for madservice 2018/19 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

2.1.5 Madservice (M-pakke)

2.1.5 Madservice (M-pakke) 2.1.5 (M-pakke) Værdiformulering At borgeren mødes med respekt og professionalisme At der ydes hjælp og service i dialog og samarbejde med borgeren At der ydes hjælp og service ud fra den enkelte borgers

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice uden levering

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice uden levering Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for madservice uden levering 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der madservice med og uden levering. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale

Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale Sundhed og Ældre Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale Lovgrundlag: Lov om social service 83 Sundhedsloven 119 Ydelsen dækker: Formål med ydelsen: Ydelsen Madservice er et

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med levering af madservice fra Din private kok

Stamoplysninger. Tilsyn med levering af madservice fra Din private kok Stamoplysninger. Tilsyn med levering af madservice fra Din private kok Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Allerød Kommune. Kostkoncept for Mad og måltider på plejecenter

Allerød Kommune. Kostkoncept for Mad og måltider på plejecenter Allerød Kommune Kostkoncept for Mad og måltider på plejecenter 1 Indledning Kostkonceptet for Mad og måltider på plejecenter, tager afsæt i Allerød Kommunes Kost- og måltidspolitik på ældreområdet, samt

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Mad og måltider på plejecenter

Mad og måltider på plejecenter Mad og måltider på plejecenter Ydelsesbeskrivelse 2010 1 Hvilke behov dækker ydelsen? Døgnkost (3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider), der dækker de ernæringsmæssige behov. Hvad er formålet med ydelsen?

Læs mere

Madservice - mad og måltider

Madservice - mad og måltider x Madservice - mad og måltider x Kvalitetsstandarder 2020 1 U T S A K D Indhold Kvalitetsstandard for mad og måltider Hvem kan få bevilliget mad?... 4 Hvad er målet med mad og måltider?... 4 Hvad kan du

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Mad på plejecenter. (tidligere mad og måltider)

Mad på plejecenter. (tidligere mad og måltider) Mad på plejecenter (tidligere mad og måltider) Ydelsesbeskrivelse 2013 Hvilke behov dækker ydelsen? Døgnkosten (3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider), der dækker de ernæringsmæssige behov. Hvad er formålet

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Multi Indkøb Dato for tilsynsbesøg: /. April 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: start kl. 10 og slut kl.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Multi Indkøb Dato for tilsynsbesøg: 8. marts 2013. Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad.

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad. Madservice Ydelsestype Madservice Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Nuværende madordning Allerød Kommune plejecentre. kostformer/diæter leveres. Kost til småtspisende: Protein: 18 E% Kulhydrat: 30-35 E% Fedt: 50 E%

Nuværende madordning Allerød Kommune plejecentre. kostformer/diæter leveres. Kost til småtspisende: Protein: 18 E% Kulhydrat: 30-35 E% Fedt: 50 E% Kommunens nuværende Cook chill produktion. hvor Hjemmelavet mad der køles ned. produktionsform maden tilberedes, nedkøles og derefter portioneres i enkelt portioner. Hvilke kostformer leveres? Valgmulighed

Læs mere

Formålet med ydelsen er ifølge Serviceloven 81: At forebygge at brugerens problemer forværres

Formålet med ydelsen er ifølge Serviceloven 81: At forebygge at brugerens problemer forværres Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Din private kok Dato for tilsynsbesøg: 050216 skriftligt Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 050216 Skriftligt Deltagere

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Det Danske Madhus Dato for tilsynsbesøg: 15/5 2017 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra leverandøren:

Læs mere

Serviceinformation Madservice

Serviceinformation Madservice Serviceinformation Madservice Rebild Kommune Center Pleje og Omsorg Hobrovej 110 9530 Støvring 99 88 99 88 2014 Serviceinformation Madservice Hvem kan få hjælp Hvis du er bosiddende i dit eget hjem, kan

Læs mere

Madservice Hjemmeboende borgere

Madservice Hjemmeboende borgere Madservice Hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard 2017 Hvad er madservice? Formålet med madservice er, at du får en sund og velsmagende mad. Hjælpen skal understøtte, at du får nok at drikke, er velernæret

Læs mere

Bilag 4 - Kvalitetsstandard madservice 2015

Bilag 4 - Kvalitetsstandard madservice 2015 Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som

Læs mere

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE 2014 MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Kvalitetsstandard for madservice på kommunens plejecentre Lovgrundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til ydelsen Hvilke

Læs mere

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune MARTS 2011 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

41 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere

41 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere 41 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er s grundlag Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Lov om social service 83 og 91 Udbringning af hovedretter

Læs mere

FORSLAG KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune MADSERVICE. Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice).

FORSLAG KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune MADSERVICE. Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice). FORSLAG KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune MADSERVICE Lovgrundlag Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice). Hvilket behov dækker hjælpen Madservice til borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Revideret december 2013 1 Kvalitetsstandard for madservice Lovgrundlaget 83 i Lov om Social Service Formål Formålet med madservice er, at de ældre og handicappede

Læs mere

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice - mad og måltider x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for mad og måltider Hvem kan få bevilliget mad?... 4 Hvad er målet med madog måltider?... 4 Hvad kan du få hjælp til?...

Læs mere

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte.

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Kvalitetsstandard for madservice december 2011 Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og støtte og 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Madservice Omsorgscenteret i Hvissinge Dato for tilsynsbesøg: Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2011

Kvalitetsstandarder 2011 Kvalitetsstandarder 2011 De grå kasser er forbeholdt et billede. Slet denne tekstboks. Klik på knappen billede, og tegn en firkant, der fylder nøjagtig det samme område, som denne tekstboks. Bemærk, at

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE 2013 MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Kvalitetsstandard for madservice på kommunens plejecentre Lovgrundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service 91. Hvilke behov dækker ydelsen Døgnkost,

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for madservice Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig og dine pårørende

Læs mere

Døgnkost på plejecentre

Døgnkost på plejecentre SUNDHEDS OG SENIORAFDELINGEN Døgnkost på plejecentre - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune 2018 Du kan få døgnkost på plejecentre, hvis: Du er beboer på et plejecenter i Jammerbugt Kommune. Hvad

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Madservice Hjemmeboende borgere

Madservice Hjemmeboende borgere Madservice Hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard 2018 Hvad er madservice: Formålet med madservice er, at du får en sund og velsmagende mad. Hjælpen skal understøtte, at du er velernæret, og at du bliver

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Kram madlevering Dato for tilsynsbesøg: 31. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 9.10 slut kl. 9.50 Deltagere

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Bilag GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Madservice Hvissinge Dato for tilsynsbesøg: 5. februar 2016 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet

Læs mere

KALUNDBORG MADSERVICE, TLF. 59 53 41 01. Madservice leverer god smag på bestilling

KALUNDBORG MADSERVICE, TLF. 59 53 41 01. Madservice leverer god smag på bestilling Madservice leverer god smag på bestilling MADSERVICE Hvem er Madservice egentlig - og hvad kan vi? Madservice, det kommunale produktionskøkken. Vi sætter altid borgeren i centrum, og er lydhøre for nye

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: DDM KRAM Dato for tilsynsbesøg: Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra leverandøren: Leder: Dorte

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for madservice med udbringning

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for madservice med udbringning Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for madservice 2 Kvalitetsstandard for madservice med udbringning Formålet med madservice Hvem kan få hjælp? Hvad består hjælpen af? Formålet med madservice

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Madservice. Kvalitetsstandard

Madservice. Kvalitetsstandard Madservice Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for Madservice i Sønderborg Kommune Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Madservice i Sønderborg Kommune. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3 Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr.

Læs mere

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015 Mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for mad og måltider på plejehjem i Faaborg

Læs mere