Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød"

Transkript

1 J.nr.: RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej Hillerød Danmark Kontaktperson: Rektor Peter Kuhlman Tlf.: (+45) I det følgende kaldet "Ordregiver" og I det følgende samlet kaldet "Rådgiver" 2. OPGAVEN Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand i form af rådgivning til ordregiver i forbindelse med ordregivers etablering af en sportshal i Hillerød. Ordregiver har behov for en sportshal på cirka m 2. Der er en økonomisk ramme for det samlede projekt på cirka kr. 20,0-25,0 mio. Kammeradvokaten Telefon Vester Farimagsgade 23 Fax DK-1606 København V

2 3. AFTALEGRUNDLAG 1. Nærværende bygherrerådgiveraftale 2. Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand, ABR PAR og FRI's Ydelsesbeskrivelser for "Bygherrerådgivning", december Ovennævnte dokumenter er gældende i prioriteret rækkefølge. Ved eventuelle uoverensstemmelser indbyrdes mellem dokumenterne har det højst prioriterede dokument forrang. Der foreligger udover ovennævnte aftalegrundlag tillige følgende materiale: 1. Byggeandragende 4. RÅDGIVERENS YDELSER Rådgiveren skal med forståelse for ordregivers behov bistå ordregiver i forbindelse med opførelsen af ordregivers kommende sportshal. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at forudse præcist, hvilke ydelser rådgiver skal levere, men nedenstående oversigt indeholder de væsentligste forventede opgaver. Rådgiver skal bistå ordregiver ved kontrahering med den valgte totalentreprenør, der skal forestå projektering og opførelse af sportshallen. Selve udbudsprocessen, der fører til valg af totalentreprenør, herunder indstilling til bygherren, foretages af ordregivers nuværende rådgiver. Rådgiver skal således bistå ordregiver fra pkt og frem i PAR samt FRI's ydelsesbeskrivelse. I projekteringsfasen er det blandt andet rådgiverens opgave at gennemgå det udarbejdede projektmateriale og komme med kommentarer og eventuelle ændringsforslag hertil. Rådgiveren påser endvidere om projekterings- og udførelsestidsplaner udarbejdes i overensstemmelse med hovedtidsplanen, samt om aftalte forsikringer tegnes og aftalte sikkerheder stilles. Derudover udarbejder rådgiveren budget og fører byggeregnskab. Under totalentreprisens udførelse er rådgiverens opgave blandt andet at påse, om hovedtidsplanen følges. Rådgiverens opgaver er endvidere at forestå udarbejdelse og ajourføring af et samlet budget samt at udarbejde rapporter om byggesagens økonomiske forløb. Ligeledes skal rådgiveren overvåge udførelsen af byggeriet. Under totalentreprisens udførelse er det endvidere rådgiverens opgave at påse, at kvalitetssikring er i overensstemmelse med aftalen, samt at overvåge at myndighedskrav er opfyldt. Det er SIDE 2/7

3 rådgiverens opgave at lede og referere bygherremøder, afholde sikkerhedsmøder samt at føre overordnet tilsyn i henhold til tilsynsplan. Efter totalentreprisens færdiggørelse er det rådgiverens opgave at udarbejde mangellister, kontrollere mangelafhjælpning samt at forestå afleveringsforretningen. Det er ligeledes rådgiveren, der forestår étårseftersynet, herunder kontrol af mangelafhjælpning og udarbejdelse af indstilling vedrørende nedskrivning af sikkerhedsstillelser. Der henvises til PAR samt FRI's ydelsesbeskrivelse pkt. 2.4 samt pkt Rådgiveren er ordregivers umiddelbare repræsentant i det omfang, ordregivers interesser ikke varetages af andre rådgivere eller utvivlsomt forestås af ordregiver selv. Rådgiveren skal kunne disponere som fuldmægtig for ordregiver i nærmere aftalt omfang og i henhold til fuldmagt herom. Nærværende kontrakt udgør ikke i sig selv fuldmagt til at disponere i økonomisk henseende. Det påhviler rådgiveren at samarbejde og koordinere samarbejdet med andre rådgivere vedrørende byggesagen. Det påhviler endvidere rådgiveren at stå til rådighed i alle de situationer, der måtte fordre ordregivers tilstedeværelse og beslutningskompetence. Såfremt der opstår behov for anden særlig sagkyndig bistand, som ikke umiddelbart er omfattet af rådgiverens ydelser, påhviler det ligeledes rådgiveren at underrette ordregiver herom uopholdeligt. Som udgangspunkt skal alle opgaver løses af rådgiveren. Enhver brug af underrådgivere kan kun ske ved ordregivers forudgående godkendelse. Rådgiveren er ansvarlig for at kontrollere kvaliteten af underrådgiverens ydelser. Den af rådgiveren tilbudte frontfigur skal være fuldt ud til rådighed til opfyldelse af nærværende aftale. Den tilbudte frontfigur må gerne udføre andre opgaver hos rådgiver, men nærværende aftale skal stedse have prioritet frem for andre opgaver. 5. ORDREGIVERS YDELSER Ordregiver træffer de beslutninger og / eller godkendelser, som er nødvendige for overholdelse af aftalens tidsmæssige forudsætninger. SIDE 3/7

4 6. TIDSFRISTER FOR OPGAVENS LØSNING I planlægningsfasen udarbejdes en overordnet tidsplan, som danner grundlag for projektets gennemførelse. Efter udarbejdelse vedlægges tidsplanen som bilag til denne aftale. Rådgiveren må ikke gå længere i rådgivningsforløbet end løbende aftalt. Byggeriet forventes færdiggjort til ibrugtagning i marts 2013, hvilket således er den overordnede tidsramme for projektering og udførelse. Forlængelse af opførelsesperioden kan ikke begrunde krav fra rådgiveren om ekstrabetaling. Såfremt kontraktperioden forlænges mere end tre måneder, og dette ikke er begrundet i rådgiverens forhold eller en standsning eller udskydelse af opgaven, er rådgiveren berettiget til dækning af de ekstraudgifter, som rådgiveren dokumenterbart har haft i forlængelsesperioden. Rådgiver er under ingen omstændigheder berettiget til erstatning for tabt fortjeneste. Ved eventuelle tidsplanændringer, der medfører en forlængelse af kontraktperioden på mere end tre måneder, skal der umiddelbart efter ændringerne fastlægges mellem parterne, hvilke økonomiske konsekvenser dette får for honoreringen. Det påhviler rådgiveren at tage initiativ hertil. 7. HONORAR 7.1 Økonomisk ramme for projektet Den samlede økonomiske ramme for projektet udgør cirka kr. 20,0-25,0 mio. eksklusive moms. Der påhviler rådgiver et ansvar for at foretage de nødvendige økonomiske kalkulationer og budgetopfølgninger, således at ordregiver sikres mod budgetoverskridelser samtidig med, at omfanget af projektet nøje svarer til den økonomiske ramme. Ordregiver meddeler rådgiver om ændringer i bevillingsgrundlaget hurtigst muligt, og rådgiver er forpligtet til at indarbejde sådanne ændringer uden ugrundet ophold i sin økonomistyring af sagen. 7.2 Fastsættelse af og aftale om honorar Honoraret for udførelsen af opgaven er.. I tilfælde af tilkøb af supplerende ydelser honoreres rådgiveren efter medgået tid med følgende satser: Den tilbudte frontfigur. DKK pr. time eksklusive moms SIDE 4/7

5 Øvrige medarbejdere hos rådgiver, der udfører aftalte ekstraarbejder på sagen honoreres efter følgende takster: Partner / indehaver Akademiske medarbejdere Andre, dog ej kontorpersonale 1.000,00 DKK. pr. time eksklusive moms 850,00 DKK pr. time eksklusive moms 475,00 DKK pr. time eksklusive moms De anførte timesatser og det aftalte honorar reguleres hver den 1. januar med den årlige stigning i Byggeomkostningsindeks for Boliger udviste pr. 15. august i det foregående år. Regulering sker første gang 1. januar Fastpristilbud fra rådgiver Ordregiver kan vælge at anmode om fastpristilbud på specificerede tilkommende opgaver undervejs i projektet. Rådgiver er forpligtet til senest syv arbejdsdage efter modtagelsen af en sådan anmodning at udarbejde et fastpristilbud på den ønskede opgave. Fastpristilbuddet skal indeholde en beskrivelse af de ydelser, som rådgiveren leverer inden for den faste pris samt udkast til en betalingsplan, såfremt opgaven skal løses i fast pris. Fastpristilbuddet skal endvidere indeholde oplysning om, hvorvidt andre personer end den tilbudte frontfigur skal levere bistand til ordregiver. Ordregiver kan herefter vælge at acceptere fastpristilbuddet eller at lade arbejde udføre på baggrund af medgået tid, jf. pkt Hvis ordregiver vælger at lade arbejdet udføre efter medgået tid kan den samlede pris for opgaven dog aldrig overstige den tilbudte faste pris. 8. UDLÆG Alle rejseudgifter med mere, jf. ABR 89 pkt a, i tjenstligt ærinde for ordregiver refunderes af ordregiver til rådgiveren i henhold til forelagte bilag. Rejseudgifter mellem rådgiverens eventuelle flere arbejdssteder og mellem rådgiverens adresser og ordregivers adresser refunderes ikke. Ordregiver honorerer udlæg i overensstemmelse med ABR 89 pkt b. Udgifter til interne tryk hos rådgiveren og tilknyttede rådgivere refunderes ikke. Ordregiver honorerer udlæg i overensstemmelse med ABR 89 pkt c, d og e uden administrationstillæg, jf. ABR 89 pkt SIDE 5/7

6 Alle rådgiverens øvrige omkostninger samt udgifter til anvendelse af IKT udstyr, PC ere, specialsoftware med videre i forbindelse med løsningen af opgaven afholdes af rådgiveren og dækkes af det aftalte honorar. 9. UDBETALING AF HONORAR OG UDLÆG Honorar for arbejder i fast pris, jf. pkt udbetales i overensstemmelse med den betalingsplan, der aftales i forbindelse med ordregivers accept af fastpristilbuddet. Honorar betales månedsvis bagud efter faktura. Betalingsfristen er 30 dage fra modtagelse af faktura hos ordregiver. Alle fakturaer skal fremsendes elektronisk og være påført oplysninger om EAN-nummer og personreferencenummer. Betalingsfristen er 30 dage fra ordregivers modtagelse og godkendelse af fyldestgørende faktura. 10. ANSVAR Jf. ABR 89, kapitel 6 Det forhold, at ordregiver normalt repræsenteres af medarbejdere med ekspertise inden for de aktuelle fagområder, fritager på intet punkt rådgiveren for rådgiveransvaret. Rådgiverens samlede økonomiske ansvar i henhold til denne aftale er begrænset til tre gange honorarets størrelse. 11. FORSIKRING Rådgiveren har tegnet professionel ansvarsforsikring hos [ ]. Denne skal mindst have en dækningssum svarende til tre gange honorarets størrelse. 12. TVISTER Jf. ABR 89, kap 9. SIDE 6/7

7 13. UDSKIFTNING AF MEDARBEJDERE For ordregiver er det afgørende, at samarbejdet mellem ordregiver og rådgiver fungerer optimalt. Hvis samarbejdet mellem rådgiveren og ordregiver efter ordregivers vurdering ikke fungerer, er ordregiver berettiget til at forlange den pågældende frontperson, nøglepersoner eller underrådgivere udskiftet. Inden krav om udskiftning skal samarbejdsproblemerne mellem rådgiveren og ordregiver søges løst med baggrund i en fælles fastlagt konfliktløsningsproces. Den efterfølgende frontperson, nøglepersoner eller underrådgiver skal som minimum have de samme kvalifikationer og forudsætninger som den oprindeligt udpegede, hvilket på ordregivers forlangende skal kunne dokumenteres. Hvis dette ikke er muligt, kan ordregiver afvise en tilbudt nøgleperson eller underrådgiver. Den udpegede frontperson, nøglepersoner eller underrådgivere kan kun udskiftes af rådgiver, hvis vedkommende skifter job eller på anden måde ikke længere kan varetage funktionen som rådgiver. Rådgiveren kan ikke uden ordregivers samtykke flytte den udpegede frontperson til andre projekter, såfremt dette måtte medføre, at frontpersonen ikke kan udføre den nødvendige indsats på nærværende projekt. 14. OPSIGELSE/STANDSNING AF KONTRAKTEN Kontrakten er fra rådgiverens side uopsigelig og kan ikke overdrages. Ordregiver kan opsige kontrakten i de første seks måneder efter kontraktens indgåelse med én måneds varsel, uden at dette udløser særskilt kompensation til rådgiveren. Herefter kan standsning af opgaven ske i overensstemmelse med reglerne i ABR 89. Rådgiveren har i tilfælde af standsning alene krav på godtgørelse for faktiske udgifter i forbindelse med standsning, men ikke erstatning for mistet fortjeneste. 15. UNDERSKRIFTER den, den, For ordregiver For rådgiveren SIDE 7/7

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING mellem Frederiksberg Boligfond Dahlerupsgade 5, 4. 1603 København V CVR.nr. 43407511 (herefter bygherren ) og medundertegnede [indsæt firmanavn Indsæt firmaadresse Indsæt firma

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 RAMMEAFTALE Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 DATO 10. maj 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling RAMMEAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme J.nr.: 8914829 JAV/KRM BILAG 2.2 Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme Mellem Professionshøjskolen UCC CVR nr. 30 78 79 86 Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg (i det følgende kaldet UCC)

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere