FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde"

Transkript

1 FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift. En gennemgang af arbejdsopgaver sammenholdt med en skriftlig aftale giver en bedre forudsætning for, at arbejdsprocessen og det endelige resultat bliver tilfredsstillende for begge parter. Benyt derfor aftalen allerede fra det tidspunkt, hvor opgaven skal beskrives. Sørg for at få gennemgået og aftalt forhold som forventninger til de ydelser, der skal leveres, det endelige udseende, materialernes kvalitet samt hvornår og hvordan opgaven skal udføres. I forbindelse med større og/eller komplicerede entrepriser anbefales det, at forbrugeren benytter en professionel rådgiver med henblik på at få præciseret arbejdsopgaverne. Ligeledes bør forbrugeren ved denne type opgaver sammen med sin rådgiver overveje, om aftalen skal udfærdiges med udgangspunkt i AB 92. Eksempler på sådanne opgaver kan være store om- eller tilbygninger eller opførelsen af et helt parcelhus. Denne forbrugeraftale er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Byggeri, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forbrugerrådet, Håndværksrådet og Tekniq. Forbrugerstyrelsen har tilsluttet sig aftalen. 1 / 10

2 AFTALENS PARTER: Forbruger Navn: Adresse: Postnummer: By: Tlf. arbejde: Privat: Mobil: Virksomhed Navn: CVR-nr Adresse: Kontaktperson: Postnummer: By: Tlf.: Fax: Mobil: 2 / 10

3 1. AFTALEN For aftalen gælder følgende: A. Tilbud af (dato): / / B. Ændringer i forhold til tilbuddet, herunder evt. supplerende krav til ydelser, materialer, kvalitet og resultat (fx finish ): C. Arbejdsbeskrivelse/materialeliste af (dato): / / D. Tegninger/skitser af (datoangivelse): / / E. Følgende ydelser leveres af forbrugeren (arbejdsydelser/materialer): 3 / 10

4 2. FORBRUGERENS OPLYSNINGER OM SÆRLIGE FORHOLD PÅ EJENDOMMEN Forbrugerens oplysninger om særlige forhold på ejendommen, f.eks. servitutter, forsyningsledninger, forurening, byggelinjer og andet: 3. SÆRLIGE YDELSER A. Følgende ydelser leveres i nødvendigt omfang af: Forbrug af afløb, el, gas, varme og vand mv. forbruger virksomhed Stikledninger for afløb, el, gas, varme og vand m.v. forbruger virksomhed er i nødvendigt omfang ført ind på byggepladsen Byggetilladelse forbruger virksomhed Bortskaffelse af byggeaffald forbruger virksomhed Afdækning for støvgener. forbruger virksomhed afdækning sker i følgende rum: B. Andet: 4 / 10

5 4. PRIS FOR UDFØRELSE AF ARBEJDET A. Fast pris på kr. inklusive moms. B. Regningsarbejde efter overslag på kr. inklusive moms. Forbrugeren kan aftale med virksomheden, at der udregnes en fast pris inden arbejdets påbegyndelse, eller at arbejdet udføres som regningsarbejde (med eller uden overslag), der betales efter virksomhedens forbrug af timer og materialer. En fast pris dækker samtlige udgifter til kørsel, materialer, forbrugt arbejdstid mv. Forbrugeren skal være opmærksom på, at et overslag ikke er en bindende pris, men alene er et udtryk for virksomhedens skøn over, hvad arbejdet vil koste. C. Regning uden overslag. Arbejdet udføres efter forbrugt tid, materialer og materiel. 5. BETALINGSBETINGELSER A. Betaling sker når arbejdet er færdigt B. Acontobetaling: En gang hver måned har virksomheden ret til at fremsende krav på betaling for udført arbejde og leverede materialer. C. Betalingsplan efter følgende rater: Beskrivelse af raterne 1. Rate 2. Rate 3. Rate Dato/ Arbejdets stade Beløb inklusive moms kr. Ved for sen betaling påløber rente og gebyrer i henhold til rentelovens regler. 5 / 10

6 6. PÅBEGYNDELSES- OG FÆRDIGGØRELSESTIDSPUNKT Arbejdet påbegyndes den / / Arbejdet færdiggøres den / / Virksomheden skal snarest orientere forbrugeren om tidsforskydninger og oplyse om ændrede påbegyndelses- og færdiggørelsestidspunkter, der er en følge af ændringer, der kræves af forbrugeren forbrugerens forhold eller anden virksomheds forsinkelse force majeure dårligt vejr i væsentligt større omfang end sædvanligt for årstiden offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes virksomhedens forhold Når arbejdet er færdigt gennemgås dette af parterne, og eventuelle mangler udbedres snarest muligt. 7. ÆNDRINGER I ARBEJDET/EKSTRAARBEJDER Såfremt forbrugeren ønsker ændringer i arbejdets art og omfang, træffes der snarest skriftlig tillægsaftale med hensyn til pris (herunder til hvordan arbejdet afregnes se pkt. 4.) og tid. 8. FORHOLD UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE Adgang til toilet: ja nej Adgang til spiseplads: ja nej Arbejdet udføres i tidsrummet: mandag til torsdag fra kl. : til kl. : og fredag fra kl. : til kl. : Der er udleveret (antal) nøgle(r) til virksomheden. Andet: 6 / 10

7 9. 5-ÅRS REKLAMATION Såfremt der efter arbejdets færdiggørelse viser sig mangler, skal forbrugeren inden rimelig tid reklamere til virksomheden. Virksomhedens ansvar for mangler ophører 5 år efter arbejdets færdiggørelse, med mindre forholdet kan henføres til groft uforsvarligt forhold fra virksomhedens side, eller der er givet videregående garanti fra virksomhedens side. 10. GARANTIORDNING OG ANKENÆVN Virksomheden er tilknyttet følgende garantiordning: Opstår der uenighed mellem parterne, kan forbrugeren vælge at indbringe sagen for det ankenævn, som virksomheden er tilknyttet: eller for de almindelige domstole. 11. UNDERSKRIFTER Dato forbruger Underskrift Dato virksomhed Underskrift 7 / 10

8 Vejledning Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Byggeri, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forbrugerrådet, Håndværksrådet og Tekniq. Vejledningen knytter sig til den forbrugeraftale, der er udarbejdet af samme parter. Forbrugerstyrelsen har tilsluttet sig vejledningen til aftalen. 1) Aftalen Den opgave, virksomheden skal udføre, bør gennemgås sammen af parterne, inden aftalen indgås. Forhold som valg af materialer og krav til udseende bør drøftes og efterfølgende beskrives så præcist som muligt. Har forbrugeren ønsker udover det, der kan betragtes som vanlig standard, bør disse beskrives særskilt i aftalen. Virksomheden bør i den forbindelse gøre opmærksom på, hvis forbrugerens ønsker kan vise sig uhensigtsmæssige for det endelige resultat. 2) Forbrugerens oplysninger om særlige forhold på ejendommen Forbrugeren bør sikre, at virksomheden er gjort bekendt med relevante informationer om ejendommen, som kan have betydning for arbejdets udførelse. Forbrugeren kan rekvirere relevante oplysninger vedrørende ejendommen hos kommunens tekniske afdeling. 3) Særlige ydelser Det kan være nødvendigt at aftale særlige forhold vedrørende opgavens løsning, herunder hvem der skal afholde udgifterne til el, vand, kørsel med byggeaffald mv. Ved visse arbejder er det nødvendigt at indhente en byggetilladelse fra kommunen. Dette vil være tilfældet f.eks. ved udvidelse af boligarealet og i forbindelse med visse typer af vådrumsarbejder. Nærmere oplysninger herom fås hos kommunens tekniske forvaltning. Det er med mindre andet aftales forbrugerens ansvar at indhente de nødvendige byggetilladelser. Det bemærkes, at en række nye energikrav træder i kraft den 1. april Dette indebærer f.eks. skærpede energikrav til loftisolering i forbindelse med ny tagdækning, krav til nyttevirkningen af en ny gaskedel eller et oliefyr eller skærpede energikrav i forbindelse med facadevis udskiftning af vinduer. Disse krav fremgår af bygningsreglementet. 4) Pris for udførelse af arbejdet Forbrugeren kan aftale med virksomheden, at prisen udregnes som en fast pris inden arbejdets påbegyndelse eller som regningsarbejde (med eller uden overslag), der betales efter virksomhedens forbrug af timer og materialer. En fast pris dækker samtlige udgifter til kørsel, materialer, forbrugt arbejdstid mv. Forbrugeren skal være opmærksom på, at et overslag ikke er en bindende pris, men alene er et udtryk for virksomhedens skøn for, hvad arbejdet vil koste. 8 / 10

9 5) Betalingsbetingelser Det er vigtigt at få aftalt, om betalingen skal falde a conto, i rater eller når arbejdet er færdigt. Ved større opgaver kan det være en god idé at dele betalingen op i flere dele. I denne situation kan parterne f.eks. aftale, at virksomheden en gang om måneden fremsender en acontobegæring. Forbrugeren skal ved valg af denne betalingsform en gang månedligt betale et beløb, der svarer til det virksomheden har ydet arbejder og materialer for i perioden. 6) Påbegyndelses- og færdiggørelsestidspunkt Forbrugeren og virksomheden bør aftale nøjagtige datoer for, hvornår arbejdet skal påbegyndes og være færdigt (afleveres). Færdiggørelsestidspunktet kan for virksomhedens vedkommende udskydes ved forsinkelse som skyldes: Ændringer krævet af forbrugeren Forbrugerens eller andre virksomheders forhold Force majeure, herunder brand og hærværk på materialer Usædvanligt vejr Offentlige påbud eller forbud, der ikke skyldes virksomhedens forhold. Hvis der under byggeprocessen opstår uforudsete opgaver, bør parterne hurtigst muligt afklare, hvordan disse løses i henhold til den gældende aftale. Det anbefales, at der holdes en afleveringsforretning ved arbejdets færdiggørelse. En afleveringsforretning er et møde mellem forbrugeren og virksomheden, som foregår på stedet for arbejdets udførelse, og hvor parterne i fællesskab gennemgår det udførte arbejde. På afleveringsforretningen bør der udarbejdes en liste over eventuelle synlige mangler, og det bør skriftligt aftales, hvornår de udbedres. Som forbruger bør man gøre virksomheden opmærksom på, hvis færdiggørelsestidspunktet er særligt afgørende forstået således, at en tidsoverskridelse vil give forbrugeren udgifter. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis forbrugeren under arbejdet har brug for genhusning, og som konsekvens af en tidsoverskridelse får ekstra udgifter hertil. 7) Ændringer i arbejdet/ekstraarbejder Forbrugeren bør så tidligt som muligt informere virksomheden, hvis der hos forbrugeren opstår ønske om ændringer i det aftalte arbejde, eller hvis der opstår et behov for yderligere ydelser. Tilsvarende bør virksomheden oplyse forbrugeren herom, hvis der af faglige årsager kan være fordele ved at udføre opgaven anderledes. Parterne bør i sådanne situationer klarlægge eventuelle konsekvenser for det samlede arbejde ved at gennemgå kontrakten. Ændringer i arbejdet og/eller ekstraarbejder bør altid aftales skriftligt. 9 / 10

10 Ligeledes bør det aftales, hvordan ekstraarbejder betales (fast pris, efter regning med overslag eller efter regning uden oversalg se vejledningens pkt. 4). 8) Forhold under arbejdets udførelse Virksomhedens medarbejdere skal med mindre andet aftales have adgang til toilet og spiseplads, mens arbejdet udføres. Aftal desuden hvornår på dagen arbejdet skal udføres. 9) 5-års reklamation Virksomheden hæfter for sit arbejde i 5 år. Det betyder, at forbrugeren i denne periode kan kræve, at mangler, der viser sig efter afleveringsforretningen, udbedres af virksomheden uden beregning. Det er vigtigt, at forbrugeren reklamerer til virksomheden inden rimelig tid efter, at manglen er blevet opdaget. I modsat fald vil der kunne indtræde passivitet med den konsekvens, at virksomheden ikke er forpligtet til at udbedre manglen. Reklamationen til virksomheden bør være skriftlig. 10) Garantiordning og ankenævn Opstår der uenighed mellem forbrugeren og virksomheden, kan forbrugeren rette henvendelse til et godkendt ankenævn inden for byggeriets område. Læs mere om godkendte ankenævn på Forbrugerstyrelsens hjemmeside Visse virksomheder er desuden tilknyttet garantiordninger, der dækker forbrugerens tab, såfremt forbrugeren har fået medhold i en klage ved et godkendt ankenævn, og virksomheden ikke efterlever afgørelsen rettidigt f.eks. pga. konkurs. SÆRLIGT OM FORSIKRINGSFORHOLD Forbrugeren bør altid tage kontakt til sit forsikringsselskab med henblik på at få en vurdering af, hvorvidt de eksisterende forsikringer dækker arbejdet. Væsentlige arbejder på en fast ejendom kan medføre, at forsikringsselskabet vurderer, at arbejdet er så omfattende, at risikoen for forsikringsselskabet er ændret. Hvis selskabet ikke får meddelse om sådanne arbejder, kan forbrugeren risikere at få nedsat en eventuel erstatning. 10 / 10

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA F O R B R U G E R A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Forbrugeraftale udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet til brug for aftaler om mindre

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004 Ren besked Nr. 4 september 2004 Håndværkere få styr på aftalen Forord Få styr på aftalen! Det er undertitlen til denne håndbog om håndværksarbejde. Og det er ikke uden grund. Her hos Forbrugerstyrelsen

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører Oktober 2012 AB 92 med et begrænset antal fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene boligorganisationer i nybyggeri og renoveringssager. BL Danmarks Almene Boliger

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONTRAKT LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM

KONTRAKT LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM KONTRAKT OM LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM X OG REGION MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: 1.0 Præambel... 4 2.0 Parterne... 4 3.0 Definitioner...5

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Af advokat Niels Heldgaard Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab www.mowe.dk Indledning Denne artikel behandler nogle af

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering 4. 28. FEBRUAR 2012 J.nr.: 7501417 KB/MLI/PHI/KRM Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering og

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere