Nr.XXIX 26. maj Årg. ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr.XXIX 26. maj 31-1999. Årg. ISSN 0907-5658"

Transkript

1 Nr.XXIX 26. maj Årg. K MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN

2 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet 9.2.1, 1171København K, Blegdamsvej 3, TLF: København N. TLF: WWW: Oplag: 2100 Udgives af FADL og Det Medicinske Studenterråd MOK Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forebeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII: (Råtekst-standard for DOS, UNIX og Mac-computere) ANSI: (Råtekst-standard for Windows-maskiner) WP 5.0ð7.0 (WordPerfect 5.0, 5.1, 6.0, 6.1 og 7.0 format til DOS eller windows) Word 2.1ð97 (Word 2.1, 6.0, 6.01, 7.0(95) og 97 format til Mac og PC) Pagemaker 5ð6.51 (Aldus Pagemaker 5.0, 6.0, 6.5 & 6.51 til Mac og PC) Grafik TIFF: (Standard-grafikformat) GIF: (CompuServe bitmap) BMP: (Windows og OS/2 bitmap) (HELST dette format) JPG/JPEG: (Stærkt komprimeret billedformat) CorelDraw! 3ð5 (CorelDraw! 3.0, 4.0 & 5.0 format) Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½' eller 5¼'-diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. 3) Over WWW på hjemmesiden: "http://www.studmed.ku.dk/mok/indlaeg-send/http-post". OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. Forsider honoreres med 100,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen. Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1. Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet. Bispebjerg: Personalekantinen, bygning 60 KAS Gentofte: Auditoriet. KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7. KAS Herlev: Repoen før auditoriet. Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse. Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved. Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet. Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE KL !!!!!!! Ansvarshavende redaktør: Torben Dahl Larsen. Denne uges forside: 4. semester HR. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Denne redaktion: Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: "http://www.studmed.ku.dk/mok" Dag Morgen Aften Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag MOK nr. 29 årg. 31 udkommer 6. sem. HR 1. sem. HR Den "klejne og afdæmpede" Peter S kan i aften vinde sin tredie titel på Nou Camp 4. sem. HR MOKs deadline!! Den sidste inden sommerferien 3. sem. HR 5. sem. HR Fortæl os når der sker noget, så vi kan få det i kalenderen her.

3 Redaktionelt NÆSTE MOK ER DET SID- STE INDEN SOMMERFE- RIEN! Ja, så lakker det mod enden. Næste mandag er sidste arbejdsdag her på redaktionen, inden vi drager på sommerferie eller rettere lige skal læse til eksamen, og så på sommerferie. Deadline er den sædvanlige klokken 14. red/jon Den sjældne journal! Studiet 3 STUDIENÆVN FOR MEDICIN 28. APRIL 1999 KL STED LILLE MØDESAL, PANUM INSTI- TUTTET Tilstede Finn Bojsen-Møller, Pernille Due, Louise Isager, Poul Jaszczak, Lisbeth Ludvigsen, Klara V. Naver, Christopher Schäfer (suppl. for Jens-Ulrik Jensen). Endvidere deltog Margit Skousen (studievejl.), Berit Brix, Grete Rossing samt under personsager Jes Braagaard og Gitte Birkbøll. Afbud Jens-Ulrik Jensen. Fraværende Asger Dirksen, Niels Høiby. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Personsager 3. Godkendelse af referat Studieplan 5. Regler for integreret eksamen v. overflytning 6. Eksamensplan efterår/vinter 1999/ Nedsættelse af VKO-udvalg 8. Ruskursus/studiestart Meddelelser 10. Eventuelt ad 1 Godkendelse af dagsorden Regler for integreret eksamen v. overflytning blev taget på som nyt pkt. 5. Dagsorden herefter godkendt. ad 2 Personsager Indstillingerne fra dispensationsudvalget blev imødekommet. En ansøgning om fritagelse for sundhedspsykologi med henvisning til tidligere gennemført kursus i psykologi blev ikke imødekommet. Det var studienævnets opfattelse, at fagene i det integrerede kursus tidlig almen medicin og sundhedspsykologi ikke kan adskilles. ad 3 Godkendelse af referat Fra Nina Grosman forelå en henvendelse vedr. studienævnets beslutning om anvendelse af Kemiske Data. Studielederen vil tage kontakt til relevante fag. Referat herefter godkendt med enkelte rettelser. ad 4 Studieplan Samtlige kommissorier udsendes til næste studienævnsmøde. Studielederen meddelte, at forslag til rammebekendtgørelse var under udarbejdelse. Forslaget vil blive drøftet i følgegruppen og studienævnet inden det indsendes til godkendelse i Undervisningsministeriet. Der er et behov for, at alt materiale i forbindelse med udarbejdelse af studieplanen er tilgængeligt på nettet. Dekanen havde udtrykt ønske om, at denne mulighed var til stede inden 1. maj. Der er via Jørgen Skieller taget til kontakt til medicinsk databehandling for at finde en person, som kan og vil påtage sig arbejdet. ad 5 Regler for integreret eksamen ved overflytning Studenterne havde ønsket dette punkt på dagsorden, da man fandt, der var tvivl om hvilke regler, der var gældende. Efter en kort drøftelse enedes nævnet om, at nugældende praksis bevares. Dette betyder, at såfremt en studerende ved overflytning til Københavns Universitet har bestået eksamen i to af de tre fag anatomi, biokemi og fysiologi skal den pågældende ikke til integreret eksamen. Styrende Organer SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG: Studienævnet for medicin Grete Rossing, sekretær, lokale , Annette Jørgensen, sekretær, lokale , (evaluering, holdsætning på 1. og 7. semester, planlægning fase I, lektionskataloger) Gitte Birkbøll, lokale , (dispensationssager, VKO, OSVAL) Berit Brix, lokale , (planlægning fase II) Klinikudvalget Rigshospitalet Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon Laura Johnsen, studentersekretær Træffetid:mandag Rita Dalhammer, sekretær Træffetid:mandag-torsdag Klinikudvalget Københavns Kommune Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer Træffetid:mandag-fredag Klinikudvalget Københavns Amt KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon Birthe Brogaard og Annette Skaaning, sekretærer Træffetid:mandag-fredag ad 6 Eksamensplan efterår/vinter 1999/2000 Det udsendte forslag blev drøftet. For fase I ønskedes eksamen i tidlig almen medicin og sundhedspsykologi flyttet til slutningen af november, ligesom der blev fremsat ønske om, at eksamen i anatomi II flyttes for at give mere tid inden eksamen i biokemi. Endvidere ønskedes eksamen i fysiologi flyttet til 4. januar og integreret eksamen til 6. januar. For fase II ønskedes eksamen i skriftlig kirurgi flyttet til 4. eller 5. januar. Det undersøges om de fremsatte ønsker kan imødekommes. ad 7 Nedsættelse af VKO-udvalg Finn Bojsen-Møller blev udpeget. Der skal findes yderligere en lærer fra teori- eller paraklinikfagene samt en kliniker til udvalget. Studenterne vil finde repræsentanter til udvalget evt. via opslag i MOK. ad 8 Ruskursus/studiestart 1999 Evaluering af ruskursus 1998 vil blive udsendt til studienævnets medlemmer. Ruskursus 1999 forventes afholdt som tidligere. Finn Bojsen-Møller tager initiativ til at indkalde gruppen. ad 9 Meddelelser Fra Universitetet i Oslo var modtaget invitation til deltagelse i et nordisk samarbejdsmøde september Mødet er en opfølgning på et møde, som blev afholdt i Linköping september Målgruppen for mødet er først og fremmest lærere, som underviser i kommunikation. Fra Personalekontoret forelå meddelelse om, at overlæge, dr. med. Henrik S. Thomsen, Amtssygehuset i Herlev er udnævnt til professor i radiologi. Studienævnet ønsker tillykke. Af et referat fra møde i studienævnet for bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab fremgik, at der var bevilget EDB udstyr til det næste hold. Studienævn for medicin ser frem til et positivt og konstruktivt samarbejde i forbindelse med udnyttelsen af apparaturet. ad 10 Eventuelt Intet til dette punkt. ref. Grete Rossing

4 4 REFERAT AF 1. MØDE I KLINIKUDVALGET KØBEN- HAVNS AMT DEN KL Tilstede: Ovl. Carsten Lenstrup (CL), ovl. Finn W. Henriksen (FWH), ovl. Gunnar S. Lausten (GL), ovl. Troels Mørk Hansen (TMH), ovl. Jan Pødenphant (JP), ovl. Thomas Lind (TL), prof. Svend Larsen (SL), ovl. Niels Bækgaard (NB), ovl. Lene Wallin (LW), ovl. Steen Larsen (StL), stud. med. Christina Engel (CE), stud. med. Rikke Sørensen (RS), stud.med Arash Afshari (AA), stud.med. Marianne Jørgensen (MJ), stud.med. Ghulam K Nabi, sekretær Birthe Brogaard (BB). Afbud fra: ovl. Jens Strøm, stud. med. Charlotte Graae, stud. med. Rune Mogensen, stud. med. Lars Bo Ebskov. 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 2. Godkendelse af referat nr. 12/1999: Godkendt. 3. Meddelelser fra formanden: a) Anders Larsson er ansat som professor på anæstesiologisk afd., KAS Gentofte per b) Opslag af kliniske lektorater til besættelse/genbesættelse per skal fremsendes til institutleder Ulf Helgstrand senest Klinikudvalget tilskriver Ulf Helgstrand. Endvidere vil Klinikudvalget indstille til Studienævn for Medicin at der opslås et lektorat, sats B på medicinsk kardiologisk afd. P, KAS Gentofte. Opslag af klinisk lektorat på ortopædkirurgisk afd. A, KAS Glostrup vikarbesættelse indtil overlægestillingen er blevet besat. c) Sekretær Annette Skaaning har opsagt sin stilling i Klinikudvalgets sekretariat med udgangen af april måned. 4. Meddelelser fra studenterne: a) Arash henledte opmærksomheden på, at de indkøbte PC til studenterbrug på KAS Gentofte pludselig er opsat til brug i Fagbiblioteket. Disse skal naturligvis placeres i de nye lokaler til studenterne, når disse er færdigetableret. b) Der er udarbejdet regler for læsesalen, som skal håndhæves. c) Christina Engel meddeler, at der vil ske opfølgning af studenterfaciliteterne på de enkelte sygehuse ved specielt udpegede studenterrepræsentanter. d) Arash forespurgte, hvorledes sikkerhedsforanstaltninger ville blive på KAS Gentofte med hensyn til kortnøgleadgang m.v. FWH meddeler, at der endnu ikke er taget stilling hertil.- Det blev end- videre besluttet, at den udllånte computer skal retur fra Hillerød til Gentofte, når studenterfaciliteter foreligger. 5. Universitetssekretariatet: a) BB efterlyste Klinikudvalgets tilbagemelding på de udarbejdede forslag til regler omkring oprettelsen af medicinstuderende på KAS-nettet. b) Radiologisk afd. meddeler, at der via serveren nu kan hentes en foredragsrække på Power Point. c) Emner/bidrag til OSVAL-emnekatalog for efteråret 1999 skal være OSVAL-sekretariatet i hænde senest d) Sekretariatet foreslår, at der fremover udarbejdes en rekvisition i Klinikudvalget ved bestilling af AV-materiale i AV-centralen: Klinikudvalget enig heri. e) Der er sendt brev til driftafd. på KAS Herlev vedr. auditorietilstand og vedligeholdelse. Afventer tilbagemelding. 6. Konkrete sager til drøftelse: a) Evaluering CE meddeler, at der er udarbejdet evaluering på det nye kursus Træning i kliniske færdigheder på 7. semester, som blev omdelt. Foreløbig er der ingen grund til at anskaffe yderligere fantomer. Niels Bækgaard forespurgte om timerne ved pulstagning generelt kunne udvides til flere timer. Arbejdsudvalget vil arbejde videre med en justering af kurset. b) Studenterne har udarbejdet forslag til evaluering af 3., 9., 10., 11., 12. og 13. semester der ønskes udsendt i forbindelse med introduktionsmaterialet til studenterne. Det praktiske arbejde med indsamling af evalueringsmaterialet skal aftales nærmere med sekretariatet, idet der i forbindelse hermed ligger en betydelig ekstra arbejdsbyrde. Forslaget blev positivt modtaget, idet der dog skal henses til om universitetsevalueringsudvalget fremsender materiale. c) 13. semester Jan Bonde anæstesiafd. har evalueret Akut patient hvilket blev omdelt til arbejdsudvalget. d) BB efterlyste tilbagemelding på studenternes evalueringsskrivelse af på henholdsvis 7. og 12. semester. e) Lene Wallin forespurgte om undervisningsdagene i farmakologi/mikrobiologi på 7./8. semester kunne planlægges på 1 central undervisningsdag, f.eks. onsdag af hensyn til det kliniske ophold. Sekretariatet oplyste, at det ifølge grundskemaet er svært at flytte på central undervisning, da der er mange faktorer at tage hensyn til, bl.a. lokaler og antal hold. Studienævn for Medicin forespørges i sagen. 7. Undervisningsplaner: a)3. semester: Da der kun er 2 x 2 hold á 12 studenter er det aftalt, at studenterne alene placeres på KAS Gentofte og KAS Herlev i forårssemesteret af hensyn til kapacitetspladser. KAS Glostrup er tilskrevet herom. b) 12. semester: Ved Carsten Tørholms hjælp lykkedes det at få afholdt de 2 manglende forelæsninger (v/jens Baggers fratræden per ) over/underarmsfrakturer og artrosesygdomme i hofter/knæ den c) 7. semester: Undervisningen vedr. ekg-basis-forelæsning ved afd. E5, KAS Herlev den er aflyst pga. manglende underviser. Studenterne ønsker erstatningsundervisning. d) 13. semester: Sluttidspunktet i pædiatrirullet for KKA-3 afkortet med 2 dage af hensyn til det efterfølgende 4 ugers kursus i Almen Medicin, hvori indgår 2 helligdage. Alle involverede er tilskrevet herom. 8. Budgetudvalget: FWH orienterer om oplæg til budget Klinikudvalget godkender. Forelægges på lærermødet den , hvorefter budgettet fremsendes til Sygehusdirektoratets godkendelse. 9. Studienævn for Medicin: Referat nr. 4 omdelt + kopi af eksamensbekendtgørelse. Sekretariatet undersøger, om Studienævn for Medicin udsender bekendtgørelsen direkte til samtlige professorer og kliniske lektorer. 10. Eventuelt: Intet. Mødet slut kl Næste møde mandag den 17. maj 1999 kl Birthe Brogaard Studiet EKSAMENSAFMELDLING For god orden skyld skal vi atter gøre opmærksom på, at fristen for at afmelde en eksamen fremover er 5 hverdage. På vegne af Studie- og eksamenskontoret Michael Sørensen Studie- og eksamenskontoret Bygning a Tlf.: KÆRE INTERNATIONALE KONTAKT- PERSONER Maj-udgaven af Nyt fra Det internationale Kontor kan ses på hjemmesiden Overskrifterne er: EU Nyt * EU forlænger TACIS frem til 2006 * 5. Rammeprogram - Kursus i at formulere en ansøgning * 5. Ramme program - Indkaldelse af forslag til aktiviteter indenfor særprogram Konsultation hos FIRST Nordisk Nyt NorFA KU Nyt * Særlige sprogkurser for danske studerende som forberedelse til studie- og praktikophold i udlandet, 1999 Stipendier, sommerkurser m.v. Andet (kurser for univ.ansatte i EU-funding, Work and Travel, USA). Med venlig hilsen Elin Kibsgaard tel , fax The University of Copenhagen, The International Office Fiolstræde 24, P.O.B. 1143, DK-1010 Copenhagen K. OBLIGATORISK SEMESTERTILMELDING Der er obligatorisk, aktiv tilmelding til alle semestre på Fase I og Fase II. Efter aftale mellem studiesekretærer og studienævn, vil der fremover være følgende procedure i forbindelse med den aktive tilmelding på fase I: Tilmelding til 2. semester: Tilmeldingsblanket til 2. semester udleveres i forbindelse med undervisningen i anatomi i slutningen af semesteret, eller kan afhentes hos studiesekretær Bianca Houlind. Tilmeldingsblanketten afleveres hos studiesekretær Bianca Houlind på Medicinsk anatomisk institut, lokale Bianca Houlind er ansvarlig for holdsætning på 2. semester. Tilmelding til 3. semester: Tilmeldingsblanket til 3. semester udsendes med eksamensbrevene til anatomi I eksamen. Er du ikke tilmeldt denne eksamen, må du selv sørge for at hente en tilmeldingsblanket hos studiesekretær Pia Keller på afdeling for socialmedicin. Tilmeldingsblanketten afleveres hos Pia Keller, lokale , der holdsætter 3. semester. Tilmelding til 4. semester: Efter 3. semester afhentes en tilmeldingsblanket til 4. semester i reolsystemet bygning Udfyldt tilmeldingsblanket afleveres i statistik postkassen samme sted. Hanne Holm lokale er holdsætter på 4. semester. Tilmelding til 5. semester: Tilmeldingsblanket til 5. semester kan afhentes på eksamenskontoret eller hos studiesekretær Terese Lylloff, Medicinsk Fysiologisk Institut. Tilmeldingsblanketten afleveres i postkassen på fysiologiøvelsesgangen ved lokale Det er Terese Lylloff, der holdsætter 5. semester. Tilmelding til 6. semester: Tilmeldingsblanket til 6. semester udleveres i forbindelse med undervisningen i slutningen af 5. semester, eller den kan hentes hos studiesekretær Terese Lylloff, Medicinsk fysiologisk institut. Tilmeldingsblanketten afleveres i postkassen på fysiologiøvelsesgangen ved lokale Det er Terese Lylloff der holdsætter 6. semester. Fristen for aktiv tilmelding på Fase I er: den 10. januar til forårssemesteret og den 10. juni til efterårssemesteret Tilmelding til undervisningen på fase II foregår hos sekretæren i det klinikudvalg, du er tilknyttet. Tilmeldingsfristen fremgår af tilmeldingsblanketten eller oplyses hos klinikudvalgssekretæren. Generelle regler i forbindelse med holdsætning Du kan kun holdsættes på et givent semester én gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisningen i et fag eller evt. et helt semester, skal du ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for ansøgning om gentagelse af undervisningen er 10. januar/1. august for henholdsvis forårsog efterårssemesteret. Af hensyn til andre studerende og underviserne bedes man framelde sig hos studiesekretæren, hvis man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads. Hvis man framelder sig inden 15. januar/ 1. august for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret (disse frister gælder kun for fase I), kan man blive holdsat på semesteret igen, uden at skulle søge om gentagelse af undervisningen.

5 Frameldingsfristen for fase II studerende er 10. januar/1. august for henholdsvis forårs- og efteråressemesteret. Ved rettidig framelding sikrer du at pladsen ikke kommer til at stå tom, men kan bruges til andre studerende eller meritstuderende. Hvis du glemmer at framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du søge dispensationsudvalget om gentagelse af undervisningen. Du vil da kun blive holdsat såfremt der er ledige pladser. Studienævnet besluttede på sit møde den 5. november 1991, at man ikke kan forvente at blive tildelt en holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene ikke må overbookes med studenter, der glemmer tilmeldingen. Det er derfor vigtigt FOR DIG, at du husker den obligatoriske tilmelding! Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatoriske tilmelding, kan du altid henvende dig til studievejlederne for yderligere information. Studievejledningen Træffetider i foråret 1999 ( ugerne 18, 19, 20 og 21 ). Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning. Mandag Jes Braagaard ( Ferie i uge 19 ) Tirsdag Ulrik Bodholdt ( Ferie i uge 18 ) Onsdag Margit Skousen Torsdag Maria Salling Rasmussen Fredag Palle Rasmussen Primær international vejleder Dag / dato. Træffetid. Telefontid. Vejleder. Bemærkning. Torsdag Christian Heilmann OBS! Christian Heilmann behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS og lign. ) samt forhold vedrørende gæstestuderende ved medicinstudiet i København. Studievejledningens telefonnummer er Eller du kan e til os på Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf lokale Anette Jørgensen tlf lokale REGLER VED EKSAMEN AFMELDING AF EKSAMEN Eksamensafmelding skal ske senest 5 hverdage før den første eksamensdag ved personlig eller skriftlig henvendelse til eksamenskontoret. Ved alle eksaminer skal du være opmærksom på at udeblivelse eller for sen afmelding tæller som et eksamensforsøg. TIDSFRISTER Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fastsat bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte deleksaminer på studiet. Fase I skal være bestået senest 6 år efter påbegyndelsen af studiet. Hvis du er begyndt på studiet sommeren 1994 eller senere gælder det endvidere, at du skal have bestået kemi og anatomi I senest 2 år efter påbegyndelse af studiet. Fase II ( semester) skal være bestået senest 6 år efter bestået Fase I. Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, dvs. inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen. Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister. Hvis man har overskredet sine tidsfrister pga. dokumenteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist gives dispensation. EKSAMENSFORSØG For alle eksaminer gælder, at man kun har 3 eksamensforsøg i hvert fag. Udeblivelse tæller som et eksamensforsøg. Reeksamen tæller som et nyt, selvstændigt eksamensforsøg. Der kan kun undtagelsesvist gives dispensation til at gå til eksamen mere end 3 gange i et fag. Studiet 5 ikke har bestået den ordinære eksamen. Udeblivelse fra en eksamen giver ikke adgang til reeksamen, men tæller som et eksamensforsøg. Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10 dage efter ordinær mundtlig eksamen eller 7-10 dage efter offentliggørelsen af karaktererne fra skriftlig eksamen. Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tidspunkt. Der er derfor ingen mulighed for at få en sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Ligeledes er der ingen mulighed for en reeksamen, hvis du dumper til en sygeeksamen. Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt syge/reeksamen. Såfremt du er berettiget hertil, skal du selv tilmelde dig på eksamenskontoret. REGLER FOR REEKSAMINATION Der er mulighed for reeksamen på alle semestre. For to fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen, nemlig psykiatri og farmakologi. For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer skal bestås i samme eksamenstermin. Anatomi I: To prøver (spot og mundtlig) med samlet bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både spot og mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den mundtlige eksamen, kan den gennemførte spot tages med til sygeeksamen i den mundtlige del. Cellebiologi: To prøver (spot og skriftlig) med to uafhængige bedømmelser. Begge prøver skal bestås i samme termin. Kirurgi og medicin: Fagene består af en mundtlig og en skriftlig del, der opfattes som to selvstændige eksaminer. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og skriftlig kirurgi, hvis du er dumpet. Du kan også gå til reeksamen i mundtlig og skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke indbyrdes afhængige. EKSAMENSKLAGER Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal være skriftlige og velbegrundede. Du kan klage over: 1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets forhold til pensum. 2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spotpræparater el.lign.). 3/ Bedømmelsen (dvs. karakteren eller tentamenresultatet). Generelle klager over opgaveformuleringen, relation til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal stiles til eksamenskollegiet i det pågældende fag, og afleveres senest 3 dage efter eksamens afholdelse, da der er tradition for at fagene afholder deres første censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der valgt eksamensformænd/ kvinder (se MOK), der samler de generelle klager sammen, og sørger for, at klagerne og svarene offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel i bekendtgørelsen om eksamensklager for disse kollektive, generelle klager, så faget kan godt nægte at svare på en klage, trods henstilling fra studienævnet om at gøre det. I så fald er du henvist til at benytte den individuelle klageadgang (se nedenfor). Individuelle klager over f.eks. en karakter, et eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet. Fristen for at klage over en karakter er senest 2 uger efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurderes af censor og eksaminator, og de skal svare senest 2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt svar, og såfremt du ønsker at anke afgørelsen, skal det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget. Anken skal ligeledes stiles til Dekanen. Der nedsættes herefter en ankekommission bestående af en lærer, to censorer og en student. De træffer den endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde karakteren, at hæve den eller at tilbyde en ny eksamen. De kan ikke sænke en karakter. Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge senest 2 måneder efter indgivelsen af klagen og ved sommereksamen senest 3 måneder efter. Ankenævnets afgørelse er endelig. OBS OBS OBS OBS Du skal forny dit årskort inden den 15. Juli!!! Hvis dette ikke er gjort inden denne dato, bliver du registeret som værende ophørt med dit studiue. Derfor HUSK at forny dit årskort. God sommerferie! SYGEEKSAMEN Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og senest på eksamensdagen kl meddele dette til eksamenskontoret. Sygdommen skal være dokumenteret med lægeerklæring, dateret i sygdomsperioden, som skal være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage efter sygemeldingen. Hvis det drejer sig om en mundtlig/klinisk eksamen skal du samtidig meddele instituttet eller afdelingen, at du er blevet syg, så de ikke venter forgæves på dig. Dette skal du gøre senest 15 min. før eksamen, dog senest kl For sen sygemelding betragtes som udeblivelse, og tæller som et eksamensforsøg. Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en tilsynsførende, og sørge for at vedkommende noterer, at du har forladt eksamen p.g.a. sygdom. Skriv selv: SYG (SKAL IKKE RETTES) øverst på opgaven og aflever opgaven til den tilsynshavende. Derefter skal du omgående søge læge, og fremsende en lægeerklæring til eksamenskontoret senest 3 hverdage efter eksamens afholdelse. Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom, vil opgavebesvarelsen ikke blive bedømt, og eksamen tæller ikke for et forsøg Har du været syg til ordinær eksamen, og fortsat er syg til sygeeksamen, skal du indsende fornyet lægeerklæring, med mindre den første eksplicit angiver sygdommens varighed til også at omfatte tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers standardformuleringer: kortere varighed respektive længere varighed gælder normalt henholdsvis 14 dage og 1 måned. Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en eksamen tælles pågældende eksamen ikke som et eksamensforsøg. Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksamen, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som mundtlig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men at du selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret! REEKSAMINATIONSMULIGHEDER Det er en forudsætning for deltagelse i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3 eksamensforsøg i det pågældende fag. Det er ligeledes en betingelse, at du har været tilmeldt og er mødt op til, men VEDR. ADRESSEÆNDRINGER. Fase I Du skal ikke længere give Matriklen besked om adresseændringer. De trækker dagligt informationer fra CPR-registret. Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du dog give studie- og eksamenskontoret besked om hvilken adresse de skal registrere. Du skal ligeledes give besked hvis du senere ønsker, at de skal bruge din folkeregisteradresse. Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folkeregister underrettet om din adresse, får studieog eksamenskontoret også oplysninger om din udenlandske adresse. Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du skifter status fra hjemmeboende til udeboende eller omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din støtte kan blive ændret. Har du en beskyttet adresse, sørger studie- og eksamenskontoret for, at den ikke kommer uvedkommende i hænde. Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om navneændringer. Fase II Hvis du er på fase II, skal du ved flytning give dit klinikudvalg besked.

6 6 RIV UD OG GEM. Gode råd om forberedelse til kemitentamen. Du skal til kemitentamen! Du ved ikke hvordan du skal starte! Du ved ikke hvad du skal kunne! Du kan ikke sove, spise eller slappe af! Du aner ikke hvem du kan henvende dig til i din nød! Men pludselig kommer du i tanke om studievejledningens riv ud og gem indlæg om kemi tentamen. Du finder det i skuffen og begynder at læse. Du mærker en indre ro og balance, efterhånden som du får svar på dine spørgsmål. Magaret Christoffersen har forfattet disse hjælpende ord om kemitentamen: Beskrivelse af et tentamen sæt: Forside. 5-6 opgaver delt op i delopgaver. Vægtning af hver delopgave er angivet. Fordelingen mellem opgaver i organisk: almen kemi er ca. 1:2. Ingen af opgaverne kan fra vælges. Væsentlige emner: Organisk kemi: Gruppernes typiske reaktioner. Derivat-dannelse og -hydrolyse (ester, amid, acetal m. fl.) Aldoldannelse. Opløselighed, syre-base egenskaber. Isomeri, hybridisering. Anvendelse af ovenstående i proteiner, kulhydrater og lipider. Almen kemi: Koncentrationsberegning, stofmængde, formler, reaktioner. Ligevægtsloven. ph. Opløselighed. Energetik. Kinetik. Elektrokemi. Forståelsen af kemiske problemstillinger er væsentlig. Det er ikke nok at lære gamle opgaver udenad, eller sætte tal ind i formler. Træn matematik, så du kan regne rimeligt sikkert og hurtigt. I kemi bruges specielt: Købmandsregning (proportionalitet). 1. Gradsligning. Omskrivning af formler Potens-regning. Log og 10, ln og e. Log-regler Vær tryg ved din lommeregner, men brug også hovedregning til at vurdere tal. Forberedelse: Start i god tid. Op med humøret. Grundniveau er stadigt vigtigt ( fx Mygind 1) Studér læsesider og eksempler (i Mygind 2 og 3) Regn de opgaver i øvehæftet, som er foreslået i infopakken. Husk øvelsesvejledning, rapporter, hjemmeopgaver, noter i infopakken og noterne om protein m. fl. Start med det nyeste tentamen sæt og arbejd baglæns igennem ca. ti sæt. Planlæg dagen, så du ved, hvor meget du skal nå. Ved tentamen: Del tiden op efter vægtningen af opgaver. Læs teksten grundigt igennem og under/overstreg de væsentligste punkter. Spild ikke tid på kladden. Det afleverede sæt skal blot være læseligt. Går du i stå i en delopgave, kan det godt være, at du alligevel kan svare på de efterfølgende. Går du i stå med sættet, lad være med at gå. Slap lidt af, og prøv at tænke klart.opgaverne er nok ikke så anderledes, som du har fået indtryk af. Bedømmelse af organisk kemi: Gruppernes formler og reaktioner skal være indlært, man kan ikke digte. Skriv formler og reaktioner omhyggeligt. Anvend konstitutionsformler, hvor dette er ønsket. Afstemning er ikke altid ønsket. Bedømmelse af Almen kemi Der gives kun lidt eller ingenting for en formel alene. Man skal være i gang med at anvende oplysningerne fornuftigt. Pas på enheder og fortegn. Vurder om resultatet er fornuftigt. VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder? Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk medicinsk selskab, kan godkendes som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken Kurser og møder. Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekretariatet. Med venlig hilsen Studievejledningen Studiet Fase I FUNKTIONEL ANATOMI Mangler du det gyldne overblik over hvordan muskler, sener, led og ligamenter virker? Hvorfor talte Finn B. hele tiden om de der arme - vægtarm, momentarm, kraft gange arm - og hvad mente han når han sagde drejningsmoment? Hvorfor er nogle muskler pennate, og hvad har det med muskelkraften at gøre? Hvad betyder det der med interosseaernes konvergente og divergente insertion, og hvad har det med adduktion/abduktion at gøre? Hvordan virker rotatormanchetten og resten af skulderleddets muskler egentlig, sådan helt basalt?... og hofteleddets...? Skal columna virkelig ha alle de der små muskler siddende på kryds og tværs for at kunne fungere? Hvad er excentrisk og koncentrisk kontraktion, og hvad har det med bevægelse at gøre? Hvordan palperes knoglerne i carpus? Vi vil prøve at kaste lidt lys over disse og flere emner fra den funktionelle anatomi på et lille, gratis 2-timers kursus fredag den 4. juni 1999 kl. 10:15 Lokale opslås i studiesalen når vi ved hvor mange der kommer, så skriv dig venligst på listen i studiesalen eller ring/send til Henrik Sørensen Medicinsk Anatomisk Institut Patrick Hanson Medicinsk Anatomisk Institut DEMONSTRATORER PÅ DEN MIKROSKOPISKE STUDIESAL Her en oversigt over hvornår der er demonstratorer på den mikroskopiske studiesal i resten af semestret. Demonstratorerne kan besvare spørgsmål vedrørende den almene histologi (4. sem.) og den specielle histologi (6. sem.) ( hvordan ser en -celle ud? osv.) og kan give gode råd til en bedre spotteknik samt afhjælpe differentialdiagnostiske problemer (Hvordan ser jeg forskel på og ). Alle spørgsmål er velkomne! Bemærk: På studiesalen opsættes der i ugerne op til spoteksamen prøvespots, som er rekonstruktioner af tidligere eksamener og som udskiftes regelmæssigt. Prøv dem! DATO TIDSRUM DEMONSTRATOR MAJ Tirsdag 18/ Frederik Hengstenberg Fredag 21/ Nina Nicolaisen Torsdag 27/ Frederik Hengstenberg JUNI Onsdag 2/ Nina Nicolaisen Torsdag 3/ Nina Nicolaisen Fredag 4/ Nina Nicolaisen Mandag 7/ Frederik Hengstenberg Tirsdag 8/ Nolan Mattsson Nina Nicolaisen Onsdag 9/ Nina Nicolaisen Torsdag 10/ Frederik Hengstenberg Fredag 11/ Nolan Mattsson Mandag 14/ Frederik Hengstenberg Nina Nicolaisen Onsdag 16/ Frederik Hengstenberg Torsdag 17/ Frederik Hengstenberg Nina Nicolaisen Onsdag 30/ Nolan Mattsson Bemærk: ovenstående demonstratortider skal ikke forveksles med studiesalens åbningstider, idet studiesalen også har åbent uden for de anførte tidsrum (men uden at der er en demonstrator til stede) nemlig normalt alle hverdage fra Se evt. opslag med åbningstider på studiesalsdøren. TILMELDING TIL 5. OG 6. SEMESTER EFTERÅR 1999 Tilmeldingsskema hentes på gangen over for studiesekretariatet , og afleveres til studiesekretær Therese Lylloff eller i postkassen udenfor fysiologiøvelsesgangen bygning Tilmeldingsfristen er torsdag den 10. juni 1999 Fase II KURSUS I BASAL SEXOLOGI Undervisere: Medicinsk Fysiologisk Institut, Panum Instituttet Kursusleder: Lektor Gorm Wagner tlf Studiesekretær: Therese Lylloff, Medicinsk Fysiologisk Institut, lokale , tlf Træffetid kl i semestermånederne. Afholdes for studerende på 6. semester mandag kl til fredag i DAM auditoriet. Kursus er opbygget som temaundervisning med vægt på diskussioner og vekslende mellem katedral information, videoer og plenumdiskussioner. Foruden fysiologiske aspekter behandles adfærd, børns sexualitet, sexuelle afvigelser, antikonception, omskæring, etniske problemstillinger og prostitution i den hensigt at give deltagerne en bred basal forståelse af menneskets sexualitet. Tilmelding nødvendig. Giroindbetalingskort (75 kr.) afhentes hos studiesekretæren, Medicinsk Fysiologisk Institut. Tilmelding senest mandag d Detaljeret program og kursusmateriale udleveres første dag.

7 LABORATORIUM FOR KLINISKE FÆR- DIGHEDER LKF er stedet, hvor medicinstuderende på fase II kan komme og øve sig i de praktiske procedurer, de har brug for i klinikken: Venflonanlæggelse, sutur- og knudebindingsteknik, kateteranlæggelse, avanceret genoplivning samt GU. Endvidere kan studerende fra 10. semester og opefter øve sig i praktiske færdigheder inden for oto-, rhino- & laryngologi samt oftalmologi i LKF. Blot skal man have gennemgået klinikken indenfor det pågældende område og af praktiske grunde skal man være to til at øve (ellers har man ingen at øve på). Der kan øves i tidsrummene anført nedenfor. Desuden har vi en PC-sal med 16 PC er, hvortil hører et væld af interaktive CD-ROM programmer om bl.a. kardiologi, neurologi, patologi og anæstesi. Åbningstider for LKF Hverdage Weekend PC-Salen Laboratorierne * *Kun for øvede. OBS: Gennemsyn af egne videoer fra SPK foregår også i ovennævnte tidsrum. SOMMERLUKNING LKF og læselokalerne holder lukket fra og med mandag d. 28. juni til og med søndag d. 29. august. Kurser i LKF Der afholdes ikke flere kurser i LKF i dette semester. Attestation: Attestation af gennemført undervisning i LKF kan fås mandag d. 31. maj samt tirsdag d 1. juni og onsdag d. 2 juni af Professor Knut Aspegren i tidsrummet 8.00 til NB: Husk altid studiekort, også ved brug af Klinikudvalgets læselokaler!! Efter kl. 17 samt i weekenden sker indgang gennem glasdøren, umiddelbart til venstre for rampen ned til kælderen! LKF - Afsnit RH - Blegdamsvej 9 - Teilumbygn KBH Ø TURNUSNUMRE Hold KRH-3 har følgende numre: 6, 28, 51, 146, 148, 151, 152, 191 og 199 Symposier STENOGILDET (forening af katolske læger og medicinstuderende)...har sammen med foreningen Respekt for Menneskeliv (RFM) og Academicum Catholicum (AC) den glæde at invitere til et symposium om post-abort syndromet. Studiet & FADL 7 Der søges 10 raske mænd mellem 18 og 30 år, der kan kan gennemføre et max. 60 dages træningsprogram, i perioden 1juni til september 1999, efter nærmere aftale. Træningsperiodens længde afhænger af resultaterne, men vil minimum vare30 dage. Forsøgene vil indebære katerisation af V. femoralis og muskelbiopsier Honorar kr Henvendelse til Laborant Jeppe Bach for nærmere oplysninger. Telefon FADL STUR STUR KONKURRENCE FADL har indkøbt 15 Scherfig plakater til støtte for krigens ofre i Kosovo. 10 af disse er blevet givet til forskellige af Panums basisgrupper samt forskellige udvalg i FADL. Yderligere blev to uddelt under en konkurrence ved FADLs 1. Majs morgenmads-arrangement. Du har nu muligheden for at vinde en af de resterende plakater, hvis du kan brilliere med din viden omkring FADL. Du skal blot svare på nedenstående spørgsmål og aflevere slippen på sekretariatet. Så trækker vi lod om vinderne blandt de bedste besvarelser. For at være helt fair må man ikke deltage i konkurrencen hvis man sidder i FADLs repræsentantskab!!!!! Venlig Hilsen Allan E. Nielsen og Andreas H. Lundh Sæt ring omkring det rigtige svar: 1. Formanden for Københavns Kredsforening hedder? a) Finn Bojsen Møller b) Stine Sloth c) Jakob Lundborg 2. Hvor mange planter står der på FADLs sekretariat? a) b) ingen c) 9 3. Kan man trække sit FADL kontingent fra på Selvangivelsen? a) ja b) nej c) ja, hvis man har en A-indkomst under kr. 4. Hvor mange pladser er der i Københavns Kredsforenings Repræsentantskab? Retten til fri abort har eksisteret gennem 25 år; og bliver alment betragtet som et gode der gør kvinden fri. En uønsket graviditet ses som en trussel mod selve kvindens eksistens; den løsning der tilbydes i aborten er et indgreb der påny skal gøre kvinden ikke-gravid. At det ufødte barn går til grunde betragtes som en nødvendig pris. Imidlertid går det ikke altid så nemt ; at kvinden har været gravid er uomgængeligt, en begivenhed som stikker dybere end det rent faktuelle. Nogle kvinder, som har gennemgået abort, får efterfølgende behandlingskrævende psykologiske tabs-rektioner. Dette symptomkompleks er blevet kaldt post-abort syndromet. Med dette symposium gives mulighed for information om dette nye diagnostiske begreb. Som hovedtaler har vi inviteret Professor Patricia Casey fra Dublin. Sygeplejerske Elisabeth Sukkot taler om danske erfaringer. Program: 13.30: Indledning ved læge Jacob Schwartz (Stenogildet) 13.50: Professor Patricia Casey (Dept. of Psychiatry, Mater Hospital, Dublin): Abortion and psychological problems - myth or reality? 14.45: Sygeplejerske Elisabet Sukkot: Sygeplejefaglige erfaringer med post-abort syndromet. Kaffepause 16.00: Diskussion med foredragsholderne. Ordstyrer: Torben Riis (AC&RFM) Symposiet finder sted lørdag den 29. maj i Dansk Arkitektur Center, Konferencesalen, Gammel Dok, Strandgade 27 B, 1401 København K ALLE ER VELKOMNE - GRATIS ADGANG Evt. spørgsmål rettes til Stenogildet, (Jacob Schwartz) Annoncer FORSØGSPERSONER ØNSKES TIL ET CYKELTRÆNINGSFORSØG PÅ MEDICINSK FYSIOLOGISK INSTITUT. Formålet er at undersøge effekten af fysisk træning, på insulinfølsomheden i muskler. Herunder at identificere de proteiner, som er ansvarlige for den øgede insulinfølsomhed, man ser hos veltrænede personer. a) 21 b) 19 c) Hvornår blev FADL dannet? a) 28. april 1954 b) 1. maj 1968 c) 3. marts Hvad hedder den største Studenterorganisation i Norden? a) Svenska Lappadykkara b) Foreningen af Danske Lægestuderende c) Suomi Yksi Kaksi Kolme 7. Hvem forhandler FADL SPV og VT overenskomst med? a) Amtsrådsforeningen og H:S b) Finansministeriet c) FADLs Vagtbureau 8. Hvad får man for at være politiker i FADL? a) Fri firmabil, telefon samt VIP kort til Scala b) Kontingentfritagelse samt fri indsupplering på alle hold c) Mam og sodavand til møderne 9. Hvad hedder de ansatte på FADLs sekretariat a) Ole, Ib og Benny b) Linda, Anette og Torben c) Kirsten, Gurli og Thomas

8 8 Vagtbureauet SPV - VAGTER Ugestatistik for ugen: 17/ / ma tir ons tor fre Lør søn ialt % bestilt udækket bestilt udækket bestilt udækket ialt bestilt udækket ,5 Vagtbureauet Venlig hilsen Lars Vadstrup & Caroline Møller Vagtchefer Arbejde på hold OPRÅB! Der er efterhånden mange af vores VT hjemme- og VT afdelingshold der mangler holdmedlemmer. Derfor opfordres alle FADL medlemmer med minimum 150 VT timer, til at søge på disse hold. Flere af holdene kræver ikke mere end 3-5 vagter per måned; så den faste indkomst fra holdarbejdet kan sagtens kombineres med SU. Arbejde på hold giver dig også mulighed for selv at bestemme hvornår du vil arbejde og du er garanteret vagterne! Holdstrukturen er noget helt specielt for FADL s Vagtbureau, idet andre bureauer ikke tilbyder denne funktion. Det er derfor vigtigt, at vi kan blive ved med at opretholde de aktive hold. Så hvis du vil have en fast struktur på dit arbejde ved siden af studiet, opfordres du til at søge på holdene herunder. Venlig hilsen Lars Vadstrup & Caroline Møller Vagtchefer dæknings % I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og udækkede SPV-vagter. Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-vagter. Tallene i rubrikken dæknings % angiver for hver dag, hvor stor dækningsprocenten har været. Tallene i rubrikken % angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor dækningsprocenten har været. VT - VAGTER Ugestatistik for ugen: 10/ / man Tirs ons Tors Fre Lør Søn i alt Ledige hold Arbl. Vagter Planlagte vagter Antallet af ledige hold opgøres kl Er der anført et minustegn i kolonnen ledige hold, angiver det antallet af ubesatte bestillinger fra hospitalerne. Når antallet af arbejdsløse vagter ikke svarer til antallet af ledige hold, skyldes det, at der i døgnets løb seponeres hold eller, at der i døgnets løb bestilles hold og ofte kombineres dette. Åbningstider på VB Ekspeditionen har åbent: Mandag, onsdag og torsdag fra kl og fra Tirsdag og fredag lukket for personlig henvendelse du kan dog stadig ringe. Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er Vagtafdelingen har åbent for telefonisk henvendelse fra kl til 24.00, men husk, at undgå at ringe mellem og Opskrivningstider! Når du skal foretage en SPV-opskrivning skal det foregå i tiderne: kl og Husk! Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så husk at give os besked enten pr. brev eller telefon. Hilsen VB Meddelelser fra Vagtcheferne Træffetider uge 21 Onsdag den 26. maj Fredag den 28. maj Mandag den 31. maj (uge 22) Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Telefonnummeret er stadig Hvis du har akut behov for at tale med en vagtchef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed om at blive ringet op. Vi har fået nye adresser på vagtbureauet. Du kan nu skrive til os på følgende adresser: og Der er stadig flere ledige dagvagter, især på hverdage, så ring på chancen og få en vagt! Eller er du træt af at skulle skrue ned for budgettet fordi eksamenslæsningen snart sætter ind? Søg ind på ét af vore mange hold. Der er gode arbejdsvilkår og rigtig god løn, og samtidig ved du, hvornår du skal på vagt i god tid forinden. Vi er i øvrigt også begyndt at annoncere med de hold, der søger nye medlemmer, på vores spritnye hjemmeside. Her kan du således fra uge til uge følge med i hvilke hold, der er specialsyet til netop dine ønsker. Adressen er ANNONCER! Børneventilatør er det noget for dig? 3302 er Fadl s børneflyverhold. Vi er et hyggeligt hold, som er meget efterspurgte og vellidte på afdelingerne. Holdet er specielt uddannede til arbejdet med børn under otte år, og har fortrinsret til vagter bestilt til disse patienter. Derfor har du hos os mere sikkerhed for at få de vagter, som du planlægger, end på andre flyverhold. Vi varetager i tæt samarbejde med sygeplejerskerne barnets pleje. Sygeplejerskerne ved at vi har stor erfaring med pleje af børn, og vi får derfor lov til meget mere, end almindelige ventiler: manuel ventilation, sugning, bleskift (små portioner!), kontakt, leg o.s.v. Forældre til små børn er ofte indlagt sammen med deres børn, og er således meget på stuen. Derfor får vi en tæt kontakt til de pårørende og lærer en masse om patientkommunikation. Hvis du overvejer at søge på permanent hold, så er det værd at bemærke, at de som regel foretrækker ansøgere med BVT-kursus. Dette er dog som udgangspunkt ikke et krav på børneflyverholdet, du skal blot kunne deltage på førstkommende BVT-kursus og forpligter dig ved tilmelding på holdet til at tage kurset. Holdet er noget for dig hvis du har lyst at: arbejde med børn udvide din kompetence som ventilatør stifte bekendtskab med et godt og vellidt hold få større sikkerhed for at få dine vagter Krav: 3 vagter/måned 150 VT-timer Du skal tage førstkommende BVT-kursus, hvis du ikke allerede har det. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte holdleder Halfdan Lauridsen på eller Udfordrende og fleksible vagter tilbydes Hold 4301 på neonatalklinikken på Rh søger 2 ventilatører Vi tilbyder: - Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stuegang og blodprøvetagning af 2-4 børn. - Mulighed for at få vagter efter behag (næsten), da vi ikke har dækningspligt for de tilbudte vagter. - Oplæring efter eksamen/ferie/vikariat (eller med det samme). - Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejersker, laboranter o.a. ansatte i afde- - lingen. - Holdmøder med spisning og hygge. Kvalifikationer: Min. 300 VT-timer. Ansøgere med VT-II kursus har l. prioritet. Har du ikke VT II skal du melde dig til førstkommende kursus Ansøgere med Neonatal/børneerfaring foretrækkes Oplæring: Normalt 4 vagter med ventilatør (ulønnet). 2 vagter med sygeplejerske (lønnede) Blodprøvetagning med laborant (ulønnet) Vagter: Indenfor de første 4 måneder i alt 32 vagter. Herefter 5-6 vagter om måneden. Ansøgningsfrist: Torsdag den 3. juni 1999 kl til Vagtbureauet.. Yderligere oplysninger: Vagtcheferne på VB. Ansættelsessamtale med kvalificerede.

9 Intensiv Hold 4402 søger 2 nye ventiler Permanenthold 4402, på thoraxkirurgisk intensiv RH, søger 2 nye ventiler til indsupplering. Vi er 15 på holdet, 7 kvinder og 8 mænd, som ca. tager 8 vagter pr. måned. Vagterne ligger på hverdage som aften- og natte-vagter, samt lørdag og søndag, hvor vi dækker dag-, aften og nattevagter. Arbejdet består i pasning af hjerteoperede patienter. Neonatale hjerteoperede, coronar bypass patienter til hjerte- og lunge transplanterede. Arbejdet er ansvarsfuldt og sælvstændigt og der arbejdes tæt sammen med afdelingens øvrige personale, et samarbejde som gensidigt er meget værdsat. Ved at arbejde på holdet forpligter man sig til at deltage i afdelingens interne undervisning (mod betaling), og har iøvrigt, som led i den almindelige patientovervågning, mulighed for at overvære operationer, m.m. For at komme på holdet skal du: Have 400 SPV-timer, 400 VT-timer. Tage ca. 8 vagter pr. måned (alle årets måneder) i et år. Efter et år vil der være mulighed for at gå på pension. Have bestået Fase I. Oplæring i afdelingen: 4 følgevagter; alle er aflønnede. Der bliver afholdt ansættelsessamtaler, og vi vil kontakte dig herom. Er du blevet nysgerrig og vil høre mere om hold 4402, er du velkommen til at kontakte holdleder Lamia Bada på tlf.: Ansøgningsfrist: Torsdag den 3. juni 1999 Kl på VB, hvor ansøgningsblanket forefindes. Vagtbureauet Oplæring: 1 ulønnet vagt. Ca. 4 timer i følge med 1 ventilatør fra holdet. Transport: S-tog og/eller flere busser Hellerup S-St, hvorfra der er 2 min. gang. Yderligere oplysninger hos holdleder Berouz Andersen Ansøgningsfrist: torsdag den 3. juni 1999 kl på Vagtbureauet. HOLDENES DAG - FREDAG D. 7. MAJ 9 FADL afholdt Holdenes dag og som sædvanlig var der det store fremmøde - Lundsgaard var tætpakket og de 8 fremmødte havde svært ved at finde ledige pladser. Og det selvom der var blevet lovet gratis øl. Dem der mødte frem fik dog hørt om fordelene og det spændende ved at arbejde på et hold. Trods det ringe fremmøde lykkedes det dog medlemmerne at drikke alle 10 kasser øl - for der var da ikke nogen af de dovne medicinstuderende, der lå og fedede den af på græsplænen, som kunne finde på at drikke disse øl! Hjemmehold 4626 i Allerød søger 3 nye ventilatører pr. 1. aug Vi hjælper en 10-årig dreng, der har sølvkanyle. Vi dækker vagter i tidsrummet fra kl på hverdage og alle nattevagter. På hverdage dækker vi nattevagter fra kl til og på fredage og lørdage dækker vi fra kl til kl Derudover dækker vi aftenvagter efter behov og endvidere dækker vi nattevagterne når familien er på ferie. Drengen går i en almindelig folkeskole (3. klasse) og der følger vi ham fra kl. ca. 7-8 til kl Derefter er han i fritidsordning indtil kl hvor han bliver hentet. Kvalifikationskrav: VT-timer, gerne børneholdskursus og intensiv erfaring. Evt. erfaring med hjemmehold er en stor fordel. Du skal kunne lide børn da du konstant er omgivet dem. Det tog 45 sekunder for 10 kasser øl at forsvinde. Det er ikke et krav at du har bil, men det er en fordel. Du skal kunne tage mindst 5-6 vagter pr. måned og gerne flere. Der ydes transportgodtgørelse til hver vagt. Der er to følgevagter, én i hjemmet og én i skolen. Yderligere oplysninger: Fås hos holdleder Helen på tlf Ansøgningsfrist: Torsdag den 15. juli 1999 kl på Vagtbureauet. Hjemmeventilatørhold 4627 søger tre ventilatører grundet øget dækningspligt Idet holdet er blevet døgndækkende - fra tidligere kun at have dækket aften- og nattevagter - søger vi 4 nye kollegaer til indsupplering på vores gode hjemmehold. Vi er et nyt og meget velfungerende hold. Det svinger lidt med antallet af vagter, som de enkelte ventilatører dækker, dog er dækningspligten 4 vagter - som er perfekt for folk på SU! Holdet passer en sød lille fyr, der har choanal atresi, hvilket vil sige at der ved fødslen ikke var huller i næseborene. Som led i behandlingsplanen har barnet fået lagt to plastikrør op i næsen, som skal soigneres og suges i efter behov. Arbejdet består altså dels i typiske ventil opgaver med soignering og sugning, og dels i almen pleje af barnet. Barnet passes i et meget tæt, behageligt og godt samarbejde med forældrene. Ventilatørerne følger med i forældrenes naturlige dagligdag, endvidere er det aftalen at holdet skal fortsætte med at passe barnet ved en evt. indlæggelse. På trods af holdets relative unge alder har vi fået indarbejdet vanen med gode hyggelige holdmøder. Dækningspligten er på 4 vagter/månedligt. Kvalifikationskrav: - Min 150 VT-timer, - Mulighed for at tage mindst 4 vagter om måneden, også i eksamensmåneder. - Fleksibilitet mht. vagtlægning. - Gerne kunne tage dagvagter i marts måned. Desuden ser vi gerne at ansøgere har taget børneventilatørkurset. Dette er dog ikke et egentligt krav; hvis du kommer på holdet skal du blot tage det førstkommende kursus. Du må meget gerne kunne tage vagter allerede fra starten af juni måned.

10 10 FADL'S 1. MAJ ARRANGEMENT Lørdag den 1. maj kl troppede 90 glade studerende op i studenterklubben for at fejre fagenes dag. FADL's røde baroner holdt fanen højt og sammen med medlemmerne piskede de en vældig stemning op. Der blev ædt, drukket, sunget faglige fællessange, afholdt konkurrencer og lyttet til faglige brandtaler. Der blev alt i alt festet på ægte social(istisk) manér. Vi bringer her en foto-stemningsmontage fra selve dagen. FADL I løbet af dagen blev HGmedlemmerne Allan og Teit overbevist af Røde Evald, om at Privathospitaler er af 'det onde'. Efter morgenmaden begyndte de studerende så at indtage proletariatets hof-drik....skååååål... FADL's røde baroner opildner masserne Den amerikanske imperialist spion Jakob har sneget sig ind i FADL's røde rækker....sammenhold og solidaritet. Christina omfavner Allan Evald i begejstring over at have vundet 'en audiens hos formand Stine Sloth Viva la Revolution! Komodo Varanen bliver agressiv da fotografen udtaler "Socialismen er død!"...og der blev sjunget socialistiske slagsange. Medlemmer simulerer nedlagt arbejde. Vor fane blandt venner.

11 IMCC PRAKTIKANT I TROPERNE Vi har et enestående BrandUdsalgsTilbud til dig! Udvid din horisont, samtidig med, at du får indblik i et 3. verdens lands kultur og sundhedsforhold. PIT ( Praktikant i Troperne, en undergruppe af IMCC) formidler kontakt til troperne ; Indien, Afrika og Sydanerika. Du har mulighed for at komme ud på et 3-6 mdr. s hospitalsophold efter at have bestået første del. Foruden bestået farmakologi, mikrobiologi og klinisk ophold, forventer vi at du søger om deltagelse på tropemedicinsk kursus, som afholdes hver august måned på Kbh s Universitet, løbende over 4 uger (VKO-godkendt.). Der er nu flg. ledige pladser tilbage: Land: Sted: Periode: Antal pladser: AFRIKA: Maua, Kenya Efterår INDIEN: Bissamcuttack, Orissa Forår (Samme køn) Oddanchatram, Tamil Nadu Forår (Samme køn) Kotagiri, Tamil Nadu Forår Arogyavaram, Andra Pradesh Forår (Samme køn) ANSØGNINGSSKEMA: Kan afhentes/rekvireres på IMCC s kontor. ANSØGNINGSFRIST: Mandag d. 21/ kl Med venlig hilsen P.I.T Basisgrupperne KATOLSKE MEDICINSTUDERENDE SAKS Sammslutningen af Katolske Studerende holder i eftermiddag kl.17 informationsmøde for alle katolske medicinstuderende. Kom og se hvem vi i grunden er. Lad os diskutere hvad vi vil og kan bruge SAKS til. Westend 13 st. tv. (på Vesterbro) Kl Philip Ryom Indre Organer Kultur Redaktionen 11 THE HI-LO COUNTRY Stephen Frears, manden bag blandt andet Farlige forbindelser, har instrueret denne film, der bygger på en roman af Max Evans, en gammel Western-forfatter. Filmen indbragte ham en sølvbjørn for bedste instruktør, i Berlin. Filmen foregår i det vilde vesten, sidst i 1940 erne og handler om to meget forskellige venner, den stille, generte Pete spillet af Billy Cudrup (havde sin debut i Sleepers ) og den højrøstede, fandenivoldske Bigboy spillet af Woody Harrelson (vi så ham sidst i Den tynde røde linie, men han er også kendt fra en lang række andre film og i særdeleshed fra serien Sams bar ). Pete og Big Boy er vendt hjem fra krigen og vil skabe sig en tilværelse som kvægfarmere. Big Boys fascination af livet som agte cowboy betyder, at deres kvægfarmer-liv kommer til at foregå på den gode gamle manér, med hest og lasso. Mens Pete og Big Boy var i krig, har en, selvfølgelig usympatisk, storfarmer overtaget driften af de fleste af egnens gårde og de før så stolte farmere er blevet reduceret til stik i rend drenge for denne usympatiske mand. Pete og Big Boy nægter naturligvis at indordne sig under denne mandsperson, de vil leve som ægte cowboys -hurra. Pete forelsker sig blindt i forvalterens kone, Mona spillet af Patricia Arquette der blandt andet har medvirket i Nightwatch og Screem 2. Han tror først at følelserne er gengældte, men erfarer senere, at Mona er forelsket i Big Boy og hans fandenivoldskhed og følelserne er gengældte. Pete prøver at slå Mona ud af hovedet af hensyn til sit venskab med Big Boy, men kæmper samtidig for passe på sin ven Big Boy, der jo sætter livet på spil ved at fjolle rundt med en anden mands kone. Opgøret venter lige om hjørnet og ihhhhhh hvor er det spænende. Historien er, efter min mening, død syg. Jeg føler det ikke særlig relevant at bruge1 time og 54 minutter af mit liv på at se en flok cowboys spille matcho-mænd over for hinanden. Det er filmens intention at skildre et venskab mellem to vidt forskellige personer, at vise hvor stærkt og hvor smukt et venskab mellem mænd kan være, stærkere end selv kærlighed. Til dette formål har filmens forfattere valgt et folkefærd, cowboys, der gør så meget for at opretholde en matcho facade, hvor der ikke er plads til følelser, at man på intet tidspunkt bliver grebet af filmen. Den virker simpelthen ikke troværdig. Hver gang man begynder at leve sig ind i personerne i filmen sker der et eller anden irrelevant, der intet har at gøre med filmens egentlige handling. Hver gang man var lige ved at komme under huden på filmens hovedpersoner og begynder at blive grebet af den fortælling om venskab og kærlighed, der trods alt er filmens styrke, kommer et irriterende, ligegyldigt pokerspil eller en fuldstændig uvedkommende og kedelig slåskamp og forstyrrer. Det virker som om Stephen Frears har givet sig i kast med en opgave han ikke kunne magte, for hver gang filmen virkelig begynder at blive intens og nærværende, stikker han halen mellem benene og undgår den virkelige intensitet der ville havde gjort filmen gribende og værd at se på. Nu er en masse skidt sagt om filmen, men den har naturligvis også sine styrker og jeg kedede mig på intet tidspunkt under filmen. Derudover er Woody Harrelson glimrende i rollen som Big Boy og de øvrige skuespillere gør det også ganske fint. Filmen er en fryd for øjet. Der er nogle fantastiske billeder fra den amerikanske prærie, filmet utrolig flot. Alt i alt en noget middelmådig film, der aldrig rigtigt formåede at fange min interesse. Tre ansigter er ikke for lidt! red/kris Studenterklubben SÅ ER DET VED AT VÆRE TID TIL ÅRETS PUMPEPARTY. I VIL DENNE FINDE STED MANDAG DEN 28. JUNI KL LÆS I NÆSTE NUMMER AF MOK OM DETALJERNE VEDR. BILLETTER.

12 12 Om at donere...

Nr.XXVIII 21. maj 29-1997 ISSN 0907-5658

Nr.XXVIII 21. maj 29-1997 ISSN 0907-5658 Nr.XXVIII 21. maj Årg. K 29-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 04. september 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Dorte Haubek (medlem) Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen

Læs mere

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN Nr.XXVIII 19. maj Årg. K 31-1999 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 I FORM TIL EKSAMEN 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 09. oktober 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen (medlem), Brian Møller Andersen

Læs mere

Nr.XXVI 6. maj 30-1998. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XXVI 6. maj 30-1998. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XXVI 6. maj Årg. K 30-1998 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Nr. XXIX. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 24. maj. 32. årgang 1999-2000M KISSN

Nr. XXIX. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 24. maj. 32. årgang 1999-2000M KISSN Nr. XXIX 24. maj 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem?

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem? Torsdag d. 7. marts., Eksamensplanlægningsmøde og kl. 13-15. lokale P8 eksamenssekretærer Uge 6 og -ledere Uge 7 + 10 Udsendelse af nyhedsbrev til studerende vedrørende tilmelding til sommereksamen 2008

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Nr.XXVII 14. maj 29-1997. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XXVII 14. maj 29-1997. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XXVII 14. maj Årg. K 29-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. XXX 31. maj 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift MOK'S STORE SOMMER STEREOGRAM KONKURRENCE Gæt hvad der står i stereogrammet og deltag

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4.

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4. Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 05. februar 2007 kl. 14.15 Til stede: Desuden deltog: Afbud fra: Referat: Mogens Joost Larsen (formand), Ellen Frandsen (stedfortræder), Jes H. Nielsen (medlem),

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Nr.XXIV 23. apr 29-1997. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XXIV 23. apr 29-1997. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XXIV 23. apr Årg. K 29-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Krystalgade 16, Panum Instituttet

Læs mere

OLETARER FOREN JER! Nr.XXV 28. apr. Årg. 31-1999

OLETARER FOREN JER! Nr.XXV 28. apr. Årg. 31-1999 Nr.XXV 28. apr Årg. K 31-1999 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 PROLET OLETARER FOREN JER! Grundet ringe tilmelding til FADLs 1. Maj arrangement, har FADLs Røde

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den 02.02.2016 Endelig efter fordeling af lokaler den 24.05.2016 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Kandidat 2015,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Tilstedeværende: Ole Hammerslev, Hans Viggo Godsk Pedersen, Bugge T. Daniel, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Michael Buch Christensen, Josephine

Læs mere

Nr.XV 11. feb 30-1998. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XV 11. feb 30-1998. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XV 11. feb Årg. K 30-1998 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

KRIDT SKOENE OG MØD OP TIL SOMMERENS FADL- PÉTANGUE-TURNERING FREDAG DEN 20. JUNI KL. 13.30

KRIDT SKOENE OG MØD OP TIL SOMMERENS FADL- PÉTANGUE-TURNERING FREDAG DEN 20. JUNI KL. 13.30 Nr. XXVIII 21. maj 35. årgang 2002-2003 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift KRIDT SKOENE OG MØD OP TIL SOMMERENS FADL- PÉTANGUE-TURNERING FREDAG DEN 20. JUNI KL.

Læs mere

så er det tid for... Eksamenstilmelding!!

så er det tid for... Eksamenstilmelding!! Nr.XIV 3. feb Årg. K 31-1999 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 så er det tid for.... Eksamenstilmelding!! Vær opmæksom på, at tilmeldingen til alle eksaminer

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen.

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen. Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin den 03.02.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 07.05.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

Eksamenstilmelding!!

Eksamenstilmelding!! Nr.I 3. sep Årg. K 30-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 så er det tid for.... Eksamenstilmelding!! Vær opmærksom på, at tilmeldingen til alle eksaminer på

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt Endelig efter fordeling af lokaleressourcer

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt Endelig efter fordeling af lokaleressourcer Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt 04.03.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 15.05.14 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2009 1. semester

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Reeksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen

Reeksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen Reeksamensplan vinter 2010/11 Revideret den 10. februar 2011 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved

Læs mere

FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium

FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium AT VÆRE SELVSTUDERENDE Inden man tilmelder sig som selvstuderende, er man forpligtet til at læse nedenstående samt informationerne på hjemmesiden. Hvis man ikke overholder

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET Det sundhedsvidenskabelige Fakultet INDTEGNING. Til eksaminer og tentaminer for medicinstuderende under

KØBENHAVNS UNIVERSITET Det sundhedsvidenskabelige Fakultet INDTEGNING. Til eksaminer og tentaminer for medicinstuderende under Nr.I 1. sep Årg. K 32-1999 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 KØBENHAVNS UNIVERSITET Det sundhedsvidenskabelige Fakultet INDTEGNING Til eksaminer og tentaminer

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen

Læs mere

Nr. XXVII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 10. maj. 32. årgang 1999-2000M KISSN

Nr. XXVII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 10. maj. 32. årgang 1999-2000M KISSN Nr. XXVII 10. maj 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. Gå ikke glip af SATS foredrag om LÆGEAMBULANCE

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. Gå ikke glip af SATS foredrag om LÆGEAMBULANCE Nr. XII 24. nov. 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ambulancen set bagfra Gå ikke glip af SATS foredrag om LÆGEAMBULANCE Den 8. December

Læs mere

mandag den 14. februar - fredag den 18. februar 2000 (begge dage inkl.)

mandag den 14. februar - fredag den 18. februar 2000 (begge dage inkl.) Nr. XVI 16. feb. 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift INDTEGNING Til eksaminer og tentaminer for medicinstuderende under Det sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Eksamensplan sommer Bacheloruddannelsen

Eksamensplan sommer Bacheloruddannelsen Eksamensplan sommer 2015 (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 10. juni 2015 Retningslinjer Bacheloruddannelsen 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de

Læs mere

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig eksamensplan sommer 2012 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved de oplyses på Instituttets

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008 Referat af møde i STUDIENÆVN FOR JURA 2. september 2008 Studienævn for Jura den 28. august 2008 Tilstede: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Per Nilsén, Kent Raun Moritzen, Regitze

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

Nr.XXIV 22. apr 30-1998. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XXIV 22. apr 30-1998. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XXIV 22. apr Årg. K 30-1998 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ/PIA Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 18. februar 2009. Til

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen Gældende studieordninger: og for offentliggørelsen: 09.11.2016 Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen Karakterer ordinær eksamen Syge- /reeksamen 1. semester Karakterer syge/reeksamen

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

Revideret udgave. Indre marked. Års- og skemastruktur

Revideret udgave. Indre marked. Års- og skemastruktur K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T 22. OKTOBER 2008 Vedr.: Revideret udgave. Indre marked. Års- og skemastruktur UDDANNELSESSERVICE Sagsbehandler: Gitte Duemose Københavns Universitets

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET REFERAT af møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn Den 26. august 2009 Til stede: Bjarne Møller-Madsen, Mogens Andreasen, Søren Lejsted Færgeman og Ronald Dahl Fraværende: Peter Holm-Nielsen, Torsten

Læs mere

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin 09.09.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 11.11.14 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006,

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen 1. semester

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen 1. semester for offentliggørelsen: 15.11.2017 Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen eksamen ordinær eksamen 1. semester Karakterer syge/reeksamen Eksamen i grundlæggende klinik

Læs mere

Her er MOKredaktionens. traditionelle venstrehåndsnisser (2 stk. er dog lavet med højre. Gooooood juuuuul!

Her er MOKredaktionens. traditionelle venstrehåndsnisser (2 stk. er dog lavet med højre. Gooooood juuuuul! Nr XIII 6 dec 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Her er MOKredaktionens traditionelle venstrehåndsnisser (2 stk. er dog lavet med højre. Gooooood

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Godkendelse af endelig dagsorden. Dagsorden skal godkendes af studienævnet. Dagsorden godkendes af studienævnet.

Godkendelse af endelig dagsorden. Dagsorden skal godkendes af studienævnet. Dagsorden godkendes af studienævnet. REFERAT Referat fra Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn Mandag den 9. maj 2016 kl.: 10:00-12:00, NJV. 6B, i lokale 1.02 Deltagere i mødet: Ulla Steen, Carsten Munk-Hansen, Sten Bønsing, Albert Sverrisson

Læs mere

Lektionskatalog. 7. semester moduler

Lektionskatalog. 7. semester moduler Lektionskatalog 7. semester moduler Rummets sociologi - Rum, mobilitet og sted Critique and counter critique - Sociological time-diagnoses Recognition, respect and redistribution Biographical method Forløbsanalyse

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. XXVIII 17. maj 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift SEXEKSPRESSSENS AFHOLDER UDDANNELSESSEMINAR IGEN: 31.JULI-8.AUGUST 2000. Der er stadig

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud)

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud) Møde den: 1. maj, 2013, kl. 14.30-16.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi SYDDANSK UNIVERSITET RB/mka Studienævn for Audiologi og Logopædi 13.09.06 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi onsdag den 4. september 2006 kl. 12.01 Til stede: Rineke Brouwer, Ture Andersen,

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Nr.XXIV 21. apr. 31-1999 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XXIV 21. apr. 31-1999 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XXIV 21. apr Årg. M K 31-1999 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Nr.XII 26. nov 30-1997 ISSN 0907-5658

Nr.XII 26. nov 30-1997 ISSN 0907-5658 Nr.XII 26. nov Årg. K 30-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Information om skriftlig og mundtlig eksamen ved Haderslev Katedralskole Sommer 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Fem gode råd til eksamen!... 4 Særlige forhold ved den skriftlige

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for HD 2. del i Marketing Management 2015/2016

AKTIVITETSKALENDER for HD 2. del i Marketing Management 2015/2016 AKTIVITETSKALENDER for HD 2. del i Marketing Management 2015/2016 Semesterstart: I efteråret 2015 starter alle hold i uge 35-36 I foråret 2016 starter 2. semester i uge 5-6. På 4. semester skrives det

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

Karakterer ordinær eksamen. Torsdag den 3. juli. Tirsdag den 20. maj. Mandag den 30. juni

Karakterer ordinær eksamen. Torsdag den 3. juli. Tirsdag den 20. maj. Mandag den 30. juni Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2014 Godkendt af Studienævnet for Medicin 01.10.13 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 29.10.13 Ny dato for kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin indsat

Læs mere