Guide til Medarbejderudviklingssamtale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til Medarbejderudviklingssamtale"

Transkript

1 » Guide til Medarbejderudviklingssamtale (MUS)

2 Indhold Forord... 2 MUS processen Virksomhedens planer og budgetter Forberedelse Samtalen Small talk og introduktion Fortid Nutid og fremtid Samarbejde og trivsel Afslutning Opmærksomhedspunkter under samtalen Konklusioner og aftaler Opfølgning Opsummering - det fælles ansvar for en vellykket MUS

3 Organisationens formål med at afholde MUS er at lede personalet i retning af dens strategiske målsætning, mens medarbejderne ønsker MUS for at kunne opfylde deres behov for faglig udvikling og trivsel i jobbet Citat: Søren Frimann, virksomhedsrådgiver Forord Denne guide handler om formålet med medarbejderudviklingssamtaler (forkortet MUS), og hvordan du som leder planlægger, gennemfører og følger op på medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Guiden er skrevet til ledere i installationsvirksomheder, der vil introducere MUS i virksomheden eller til nye ledere, som kun har lidt eller ingen erfaring med gennemførelse af MUS. Guiden giver en dybtgående introduktion til hele MUS processen. Her kan du læse om, hvorfor det er en god idé både for medarbejderen og for virksomheden at gennemføre MUS, og hvordan du og dine medarbejdere forbereder jer bedst muligt, så samtalen skaber værdi både for virksomheden og for medarbejderen. Erfarne ledere i virksomheder, som allerede har indført MUS, kan lade sig inspirere af eksemplet på samtaleskema, som du kan downloade og tilpasse til eget brug. Rigtig god fornøjelse med MUS. 2

4 MUS processen I Danmark er MUS obligatorisk inden for den offentlige sektor, og på det private arbejdsmarked skønnes det, at ca. 75% af virksomhederne gennemfører årlige MUS. Formålet med MUS er at skabe rum for dialog mellem medarbejder og nærmeste leder, hvor man gør status på året, der gik, og drøfter forventninger til indsats, præstationer og udviklingsønsker for det kommende år. For virksomheden er udbyttet af MUS: Sikre, at medarbejderne kender og forstår virksomhedens situation og fremtidsplaner Afklare den enkelte medarbejders kompetencer i forhold til nuværende og fremtidige arbejdsopgaver Afstemme virksomhedens og medarbejderens forventninger til opgaveudførelse, effektivitet og produktivitet Skabe sammenhæng mellem virksomhedens behov for kompetencer og medarbejdernes udviklingsønsker Få konkrete idéer og forslag fra medarbejderne til, hvordan virksomheden kan blive bedre, og hvor der evt. kan spares tid og penge gennem en rationel planlægning og udførelse af opgaverne. For medarbejderne er udbyttet af MUS: Få en tilbagemelding på indsats og præstationer Mulighed for at udvikle sine kompetencer og derigennem sikre sin værdi på arbejdsmarkedet Mulighed for at nyttiggøre evt. skjulte kompetencer og prøve kræfter med nye arbejdsopgaver Skabe rammerne for bedre trivsel og samarbejde med leder og kolleger Større forståelse for virksomhedens situation og ledelsens dispositioner. 3

5 En af de største ledelsesmæssige opgaver er at bidrage til eller understøtte den enkelte medarbejders kompetenceudvikling. Det kræver, at lederen har fokus på den enkelte medarbejders læring, kompetencer og opgaver Citat: Haslebo og Lyndgaard MUS er ikke bare en årlige samtale mellem leder og medarbejder, men en proces, der handler om at afstemme forventninger mellem virksomhed og medarbejder om indsats og kompetenceudvikling. MUS processen består af en række faser som vist i figuren nedenfor: 1. Virksomhedens planer og budgetter MUS processen begynder med, at lederen overvejer virksomhedens nuværende situation (styrker og svagheder), planerne for den fremtidige udvikling (muligheder og trusler) samt eventuelt har lagt budgetter for det kommende år, som danner rammen for virksomhedens økonomiske råderum og forretningsmæssige prioriteringer. Disse overvejelser er vigtige for at kunne sætte en tydelig kurs for virksomhedens udvikling og for på MUS at kunne vurdere og kommunikere, hvordan der skabes bedst mulig sammenhæng mellem den enkelte medarbejders arbejdsopgaver, indsats og kompetencer og virksomhedens mål. 2. Forberedelse Det er afgørende for en god MUS, at både leder og medarbejder er grundigt forberedt, og at forberedelsen sker ud fra det samme udgangspunkt. Lederen udsender derfor 1-2 uger før samtalen en invitation til medarbejderen, der - foruden tidspunkt og sted - beskriver rammer og formål med samtalen, understreger vigtigheden af god forberedelse, og hvor medarbejderen bliver bedt om at forholde sig grundigt til de emner/spørgsmål, der fremgår af forberedelsesmaterialet. 4

6 Forberedelse er de 80% - de sidste 20% er bare at være der Citat: Woody Allen Forberedelsesmaterialet vedlægges i invitationen. På TEKNIQs hjemmeside kan du downloade eksempler på samtaleskemaer til MUS, som du selv kan tilpasse og udskrive. Eksemplerne afspejler, at virksomheder har forskellige tilgange til MUS. Nogle virksomheder lægger vægt på, at vurderingerne af indsats, resultater og mål er konkrete, tydelige og målbare. Disse virksomheder bruger derfor ofte MUS- forberedelsesskemaer, hvor både leder og medarbejder vurderer og scorer de forskellige emner og spørgsmål på en skala. Andre virksomheder foretrækker en blødere tilgang, hvor MUS i mindre grad handler om at måle og veje, men i højere grad lægger op til en dialog med medarbejderen om indsats, resultater, stærke og svage sider, opgaver, kompetencer, trivsel, m.v. De forskellige tilgange til MUS kræver forskellig forberedelse. Uanset hvilken tilgang virksomheden har til MUS, bør du som leder have tænkt følgende spørgsmål igennem, inden du møder medarbejderen til MUS:! Hvilke informationer du vil give? (F.eks. om virksomhedens situation og fremtidsplaner)! Hvilke informationer du er interesseret i at få?! Hvad du vil sige til medarbejderen, og hvordan du vil sige det?! Hvilke spørgsmål du vil stille til medarbejderen, og hvordan du vil stille dem?! Hvilke situationer og oplevelser du vil bruge som eksempler, dvs. både eksempler på kompetencer og adfærd du gerne vil udvikle hos medarbejderen og eksempler på uhensigtsmæssig adfærd, som du ønsker, at medarbejderen skal aflære?! Hvad du gerne vil se, medarbejderen kunne gøre om et år, dvs. hvilke mål har du for medarbejderen? Den typiske forberedelsestid til MUS er ca. 1 time for både leder og medarbejder. 3. Samtalen Det er vigtigt, at samtalen ikke føles som en eksamen, men er en åben, konstruktiv og fremadrettet dialog, hvor medarbejderen sættes i centrum. Som leder har du derfor afsat god tid til samtalen (ca. 1 time) og på forhånd booket et hyggeligt lokale, hvor samtalen kan foregå uforstyrret og uden irritationsmomenter som støj, døre, stole eller borde, der knirker, træk fra vinduer m.v. I lokalet er der også på forhånd fremsat frisk kaffe/the, vand, frugt, osv. 5

7 God ledelse er tydelig og autentisk på den måde, at man siger, hvad man mener Citat: Ukendt Selve samtalen falder typisk i fem dele med følgende indhold og tidsforbrug: 1. Small talk og introduktion (ca. 5 min.) 2. Fortid (ca. 10 min.) 3. Nutid og fremtid (ca. 30 min.) 4. Samarbejde og trivsel (ca. 10 min.) 5. Afslutning (med aftale om den videre proces) (ca. 5 min.) Husk at notere konklusioner og aftaler undervejs i samtalen. Det kan være svært efterfølgende at huske det hele. 3.1 Small talk og introduktion Samtalen indledes typisk med et par minutters small talk for at skabe en god og afslappet stemning. Som leder bør du på forhånd overveje, hvilket indtryk og hvilken stemning medarbejderen skal opleve under samtalen. Det er også en god idé at overveje placeringen af dig og medarbejderen i rummet (omkring bordet), så samtalen opleves som et ligeværdigt forhold mellem to mennesker. I introduktionen sætter du rammen for samtalen ved at italesætte følgende:! Formålet med samtalen! Vigtigheden af åbenhed og ærlighed, herunder tilskynde medarbejderen til også at være åben og ærlig i sin vurdering af samarbejdet med lederen! Vigtigheden af gensidig respekt at samtalen holdes i en god og konstruktiv tone! Fortrolighed skabe tryghed og sikkerhed for, at ingen uvedkommende får kendskab til indholdet i samtalen! Det forventede udbytte af samtalen for virksomheden og medarbejderen! Samtalens forløb og tidsmæssige disponering! Den videre proces (hvad sker der, når samtalen er slut?). 3.2 Fortid Dialogen om fortid handler om: 1. At gøre status på aftalerne fra sidste MUS, og 2. At identificere medarbejderens stærke sider og udviklingsområder (og hvordan lederen kan hjælpe/støtte medarbejderen) med udgangspunkt i de opgaver medarbejderen har løst og den indsats og de resultater, medarbejderen har præsteret siden sidste MUS. Dialogen tager afsæt i de vurderinger af indsats, resultater og samarbejde, som leder og medarbejder hver især har gjort på baggrund af forberedelsesmaterialet. Denne del af samtalen rummer en vurdering eller karaktergivning af medarbejderen, som potentielt kan være konfliktfyldt. 6

8 Denne del af samtalen kan derfor let udvikle sig til en forhandlingssituation, hvor leder eller medarbejder skiftevis er i offensiven eller defensiven, og som kan gøre det svært at holde det konstruktive og fremadrettede perspektiv i resten af samtalen. Ud over en anerkendende tilgang og tone i dialogen er det derfor vigtigt, at denne del af samtalen er klart afgrænset rent tidsmæssigt, og at du som leder tydeligt gør opmærksom på, når denne del af samtalen er afsluttet, og fokus skifter fra fortid til nutid og fremtid. Når dialogen om fortid er afsluttet, bør du og medarbejderen have en fælles forståelse af:! Status på aftaler fra sidste MUS: Hvad er gennemført? Hvad har effekten/resultaterne været? Hvad er ikke gennemført? Hvorfor ikke? Hvad skal der gøres? Hvem gør hvad?! Medarbejderens styrker og eksempler på opgaver, der er løst rigtigt godt! Medarbejderens udviklingsområder og eksempler fra opgaver og situationer på, hvad medarbejderen kunne have gjort for at skabe bedre resultater 3.3. Nutid og fremtid Dialogen om nutid og fremtid handler om at drøfte og sætte mål for medarbejderens nuværende og fremtidige arbejdsopgaver og kompetenceudvikling. Lederen bør derfor på forhånd have tænkt igennem, hvilke ændringer der evt. skal ske i medarbejderens opgaver, hvilken form for kompetenceudvikling der er nødvendig, samt hvordan kompetenceudviklingen kan foregå. Husk at kompetenceudvikling ikke er ensbetydende med dyre kurser eller lange uddannelsesforløb uden for virksomheden, men ofte med fordel kan foregå i virksomheden og på jobbet gennem selvstudie, jobrotation, sidemandsoplæring, mentorordninger etc. Efter dialogen om nutid og fremtid bør du og medarbejderen have en fælles forståelse af:! Mål for medarbejderens indsats og resultater for perioden frem til næste MUS! Eventuelle ændringer i medarbejderens job eller arbejdsområder! Hvordan du som leder kan bidrage til at hjælpe og støtte medarbejderen i at nå de fastlagte mål! Medarbejderens faglige og personlige kompetencer i forhold til jobbets krav! Særlige ressourcer eller kompetencer hos medarbejderen, som p.t. ikke benyttes i jobbet, men som kunne nyttiggøres til gavn for både virksomhed og medarbejder! Medarbejderens kompetenceudviklingsbehov! Hvordan de nødvendige kompetencer udvikles/tilvejebringes (kompetenceudviklingsmetode)! Idéer og inspiration til udvikling af virksomheden, jobbet og den enkelte medarbejder 7

9 Læring er et grundelement i alle levende væseners omgang med verden, noget der ikke kan undgås, og noget som sker i interaktion mellem individet og omgivelserne Citat: Gregory Bateson 3.4 Samarbejde og trivsel Dialogen om samarbejde og trivsel handler om, hvordan leder og medarbejder kan udvikle samarbejde og kommunikation og derved øge den enkelte medarbejders tilfredshed og trivsel på jobbet. Denne del af dialogen kommer rundt om de emner, der er relevante for medarbejderens motivation, trivsel og arbejdsglæde, bl.a. samarbejdet med lederen, samarbejdet med kolleger, medarbejderens oplevelse af virksomhedens fysiske og psykiske arbejdsmiljø m.v. Herudover kan leder og medarbejder evt. drøfte personlige forhold hos medarbejderen, som har eller har haft betydning for indsatsen på jobbet. Efter dialogen om samarbejde og trivsel bør du og medarbejderen have en fælles forståelse af:! Forhold der er vigtige for medarbejderens motivation og trivsel i jobbet! Status på samarbejdsrelationer! Hvordan samarbejdsrelationerne evt. kan forbedres! Hvad der evt. skal til, for at medarbejderen oplever en øget motivation og trivsel i jobbet 3.5 Afslutning Ligesom indledningen er afslutningen på samtalen vigtig. Lederen bør derfor sikre, at samtalen afsluttes i samme positive ånd, som den begyndte. Som afslutning på samtalen, gør lederen typisk følgende:! Siger tak for samtalen! Opsummerer samtalens konklusioner og aftaler på baggrund af de notater, der er taget undervejs, og afstemmer disse med medarbejderen! Beder om feed back fra medarbejderen på samtalen Hvad oplever medarbejderen var godt? Hvad bør gøres anderledes til næste MUS?! Fortæller om den videre proces, dvs.: " Lederen renskriver konklusioner og aftaler, hvor det er tydeligt, hvilke handlinger medarbejderen er ansvarlig for, og hvilke handlinger lederen skal iværksætte " Medarbejderen får konklusionsdokumentet til gennemsyn og evt. kommentering " Når leder og medarbejder er enige om konklusioner og aftaler, underskriver begge konklusionsdokumentet " Der følges op på aftaler efter 6 måneder " Næste MUS er om 12 måneder 8

10 3.6. Opmærksomhedspunkter under samtalen Som leder kan du gennem din kommunikation og kropssprog under samtalen gøre meget for, at MUS bliver en succes. Husk at:! Holde øjenkontakt! Være direkte og klar! Vise indlevelsesevne! Være åben og fortælle om dig selv og egne erfaringer! Stille åbne spørgsmål (Hvad? Hvordan? Hvorfor?)! Undlad at argumentere (for meget) I behøver ikke at være enige om alt, hvad der bliver sagt! Bruge humor og smil til at skabe tryghed Undlad at:! Vise kedsomhed eller utålmodighed! De 3 B er: Bagatellisere ( Det er jo ikke så slemt - mange har det jo på samme måde ), Bortforklare ( Det var også fordi, at ) eller Betvivle ( Jeg tror nu ikke det forholder sig helt på den måde, som du fortæller ) anerkend medarbejderens oplevelse af situationen! Konkludere for tidligt/hurtigt giv tid til omtanke og refleksion! Distrahere samtalen ved at fumle med blyanter, nøgler, papirer eller andet, der tager opmærksomheden! Kigge på uret gentagende gange når samtalen starter, kan du tage det af, og lægge det på bordet, hvor du kan se det, så du kan styre tiden! Sige noget, fordi der er tavshed tavshed er ikke pinligt men kan betyde, at din medarbejder har brug for at tænke nogle ting igennem, inden dialogen fortsætter! Afbryde du skal lytte til det, medarbejderen siger, og søge at forstå medarbejderens virkelighedsopfattelse og forståelse af de situationer og sammenhænge, som I kommer ind på i dialogen! Stille lukkede spørgsmål som inviterer til korte, ja- /nej- svar! Stille flere spørgsmål ad gangen så det bliver uklart, hvad du beder medarbejderen om at forholde sig til! Acceptere generaliseringer, uklarheder, vurderinger m.v. i det medarbejderen siger uden at stille spørgsmålstegn ved dem! Mumle eller tale usammenhængende! Være sarkastisk eller ironisk 4. Konklusioner og aftaler Konklusionerne på MUS og de aftaler, der i samtalen indgås mellem leder og medarbejder, skal dokumenteres. Det er ofte lederen, der påtager sig ansvaret for at dokumentere konklusioner og aftaler efter samtalen, men nogle virksomheder har også gode erfaringer med at overlade denne opgave til medarbejderen, da det erfaringsmæssigt bidrager til at skabe ejerskab og sikre, at de aftaler, der indgås, realiseres. Forberedelsesmaterialet indeholder plads til at notere konklusioner og aftaler og kan med fordel benyttes. 9

11 Når konklusioner og aftaler er dokumenteret, underskriver både leder og medarbejder, og dokumentet udgør nu medarbejderens udviklingsplan for perioden frem mod næste MUS. 5. Opfølgning For at sikre, at aftalerne i udviklingsplanen realiseres, aftaler man typisk en opfølgningssamtale, f.eks. efter 3 eller 6 måneder, hvor leder og medarbejder drøfter, hvad der er sket, hvilke resultater indsatsen har haft eller hvorfor der ikke er sket noget, og hvad der i givet fald så skal gøres. 10

12 Opsummering - det fælles ansvar for en vellykket MUS Leder og medarbejder har hver især et ansvar for, at MUS bliver en succes og skaber værdi. Lederens ansvar i forbindelse med MUS omfatter typisk de områder, der fremgår af oversigten nedenfor. Lederens ansvar! Lederen forbereder sig grundigt til samtalen og forholder sig til de emner og spørgsmål, der fremgår af forberedelsesmaterialet! Lederen skaber rammerne for samtalen og har ansvaret for at bygge en god relation og stemning op, sikre en god kontakt og skabe en fremadrettet, åben og ligeværdig dialog! Lederen udviser respekt for medarbejderen f.eks. ved ikke at optræde dømmende og ved at anerkende, at medarbejderen har viden om forhold i relation til jobbet, som ingen andre har kendskab til! Lederen forbereder sig godt bl.a. ved at sætte sig ind i virksomhedens mål og strategier samt afklare sin egen beslutningskompetence i forhold til uddannelse og udvikling! Lederen styrer samtalens forløb og sørger for, at medarbejderen får mulighed for at give sine input på alle samtalepunkter! Det giver ofte en god dialog, hvis lederen lader medarbejderen spille ud og give sine input til de aftalte samtalepunkter først! Lederen giver relevante og brugbare tilbagemeldinger på medarbejderens synspunkter og opfattelser som er forankret i konkrete situationer eller oplevelser (hvis muligt)! Lederen dokumenterer konklusioner og aftaler undervejs i samtalen og afstemmer disse med medarbejderen under og efter samtalen! Lederen har et særligt ansvar for, at de aftaler, der indgås med medarbejderen på MUS, er relevante og kan realiseres! Lederen følger op på sin del af aftalerne og sikrer, at de aftalte initiativer og handlinger iværksættes til tiden. Medarbejderens ansvar i forbindelse med MUS omfatter typisk de områder, der fremgår af oversigten nedenfor. Medarbejderens ansvar! Medarbejderen forbereder sig grundigt til samtalen ved at forholde sig til de emner og spørgsmål, der fremgår af forberedelsesmaterialet! Medarbejderen kan i denne sammenhæng med fordel overveje relevante og realistiske uddannelses- og udviklingsaktiviteter! Det er en fordel, hvis medarbejderen inden samtalen orienterer sig om virksomhedens overordnede mål og opgaver! Medarbejderen udviser respekt for lederen og anerkender, at denne har en viden om forhold i relation til jobbet og opgaveløsningen, som har betydning for medarbejderen! Medarbejderen kan med fordel forsøge at sætte sig ind i lederrollen, når medarbejderen giver relevante og brugbare tilbagemeldinger til lederen. 11

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS Når du skal forberede din MUS-samtale MUS MUS-samtalen Om MUS Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en dialog mellem leder og medarbejder. I denne dialog kan I tale åbent og fortroligt om anvendelse og

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 4: Intern indsigt Indholdsfortegnelse Mentale modeller... 2 Samarbejdskort SKABELON... 3 Kompetencer SKABELON... 4 Den samarbejdende organisation... 5 Praktiske forberedelser...

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET INDHOLD INTRODUKTION TIL MUS.................................. 4 VEJLEDNING TIL MUS...................................... 6 MUS-SKEMA.................................................

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE

MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE ODDER KOMMUNE INTRODUKTION Medarbejderudviklingssamtalen er en fremadrettet og gensidigt forpligtende samtale mellem medarbejder og den nærmeste leder om medarbejderens trivsel,

Læs mere

Introduktion til mundtlig eksamen: projekt med mundtlig fremlæggelse

Introduktion til mundtlig eksamen: projekt med mundtlig fremlæggelse Introduktion til mundtlig eksamen: projekt med mundtlig fremlæggelse Agenda: Procedure for mundtlig eksamen med mundtlig fremlæggelse af projekt De kritiske spørgsmål Mundtlig eksamen i praksis mundtlig

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Forberedelses- og samtaleskema

Forberedelses- og samtaleskema Forberedelses- og samtaleskema MUSfor: Medarbejder Stilling Dato for samtalen: Leder: Introduktion til anvendelse Forberedelses- og samtaleskemaet er tænkt som: En hjælp til dig som forberedelse til samtalen

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Få en dialog om din klage

Få en dialog om din klage Få en dialog om din klage Patienter og personale overvejende positive, viser undersøgelser af det nye tilbud om en samtale Af Karen Stage Fritsen og Line Holm Jensen Siden 1. januar 2011 har patienter,

Læs mere

Om udviklingssamtalen og kompetencerne

Om udviklingssamtalen og kompetencerne ft ansvarlighed udviklingsfokus Xxxxxx 1 eksibilitet robusthed prioriterin robusthed prioriteringsevne fa integritet faglighed handlekraft ne faglighed handlekraft ansva samarbejdsevne ansvarlighed ft

Læs mere

Mini guides til eksamen

Mini guides til eksamen Mini guides til eksamen Indhold PRÆSENTATIONSTEKNIK FORBEREDELSE NERVØSITET KONCENTRATION MINDSET KOMMUNIKATION 5 6 Præsentationsteknik Husk følgende 7 gode råd om Præsentationsteknik under eksamen: Fødder:

Læs mere

Grundelementerne i forløbene under MUS med værdi 2

Grundelementerne i forløbene under MUS med værdi 2 11.11.2015 Grundelementerne i forløbene under MUS med værdi 2 Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ved OK13 og OK15 aftalt at iværksætte en særlig indsats for at styrke

Læs mere

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Vælger I at bruge anerkendende procesøvelser i APVarbejdet, så arbejder I med arbejdsmiljøet ud fra en række positive, "dynamiske" øvelser igennem hele

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogisk leder Stine Andersen og pædagog Karina Ekman, Abels Hus, Greve Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagogisk leder Stine Andersen og pædagog Karina Ekman, Abels Hus, Greve Kommune BAGGRUND 32 Den rare stol Beskrevet med input fra pædagogisk leder Stine Andersen og pædagog Karina Ekman, Abels Hus, Greve Kommune Forståelse af sig selv og andre Kort om metoden BAGGRUND Den rare stol Ved hjælp

Læs mere

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende.

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. I denne powerpoint finder du som leder eller personaleansvarlig forskellige slides og øvelser, du kan bruge til at sætte spot på sygefraværet

Læs mere

SAMTALE OM KOST & MOTION

SAMTALE OM KOST & MOTION SAMTALE OM KOST & MOTION NÅR USUND LIVSSTIL, PÅVIRKER DIT ARBEJDSLIV Herning Kommune Arbejdsmiljøudvalget 2010 Samtale om Kost & Motion 1 VEJLEDNING TIL AT FORBEREDE SAMTALEN OM KOST & MOTION Den nødvendige

Læs mere

Rådgivningsmetodik. Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011. Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark

Rådgivningsmetodik. Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011. Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Rådgivningsmetodik Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Hvad er god rådgivning? To og to Hvad kendetegner god rådgivning?

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Inddrag samarbejdsudvalget (SU) tidligt i processen og drøft følgende: Hvem skal være med til processen med de trin? er det SU, et underudvalg eller andre? Aftal

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Fra aktiv lytning til Karl Tomm

Fra aktiv lytning til Karl Tomm Fra aktiv lytning til Karl Tomm Detektiven undersøger og forstår! Undersøgelse Hvad kunne du tænke dig at tale om de næste 30 minutter? Afklarende, definerende og undersøgende spørgsmål 1.Lyt 2. Stil spørgsmål

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

Erfaringer med dialogsamtaler ved klager

Erfaringer med dialogsamtaler ved klager Erfaringer med dialogsamtaler ved klager En interviewundersøgelse blandt patienter og personale - kort fortalt Introduktion Undersøgelsen af dialogsamtaler ved klager er en interviewundersøgelse af patienters

Læs mere

+ 4 ting, som giver MUS samtalen værdi

+ 4 ting, som giver MUS samtalen værdi Den ene (værdiskabende) ting som ledere med mange direkte rapporterende medarbejdere ville ønske, de havde vidst fra starten. + 4 ting, som giver MUS samtalen værdi Den ene værdiskabende ting Den ene ting,

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009 Jesper Gath Mentorordning i en aftager virksomhed Junior/senior-ordning Baggrund I 2005 blev der etableret juniorklubber

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL

Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL Formålet med den årlige medarbejderudviklingssamtale er, at den skal understøtte personaleudviklingen til gavn for den enkelte medarbejder samt for THL som

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND 18 Børnecoaching Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune Forståelse af sig selv og andre BAGGRUND Kort om metoden

Læs mere

Sådan skaber du dialog

Sådan skaber du dialog Sådan skaber du dialog Dette er et værktøj for dig, som vil Skabe ejerskab og engagement hos dine medarbejdere. Øge medarbejdernes forståelse for forskellige spørgsmål og sammenhænge (helhed og dele).

Læs mere

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften For: XX landmand Resultat: Dit udbytte: Indhold: Resultatet er en situationsanalyse, og en vision og målsætning for udvikling af bedriften/virksomheden,

Læs mere

Sparringsværktøj Kollegial og ledelsesmæssig sparring i Flere skal med

Sparringsværktøj Kollegial og ledelsesmæssig sparring i Flere skal med Sparringsværktøj Kollegial og ledelsesmæssig sparring i Flere skal med Dette sparringsværktøj er en guide til, hvordan I kan arbejde med kollegial og ledelsesmæssig sparring i Flere skal med. Spilleregler

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Karriereudviklingssamtalen

Karriereudviklingssamtalen Karriereudviklingssamtalen Denne guide indeholder inspiration til emner, der sætter fokus på konsulentens karriereudvikling: Konsulentens ønsker om bevægelse og karriereudvikling i tæt sammenhæng med organisationens

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Kære medarbejder i Odense Kommune Du sidder nu med Odense Kommunes medarbejdergrundlag Sammen om

Læs mere

DIALOG # 13. Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever?

DIALOG # 13. Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever? DIALOG # 13 Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever? Om trivsel på spil en god dialog De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Inklusion og Eksklusion

Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion via billeder! Vælg et billede der får dig til at tænke inklusion og et der får dig til at tænke eksklusion. Fortæl dit hold hvorfor! Giver god debat. Billederne

Læs mere

Den gode dialog. En guide til personalet

Den gode dialog. En guide til personalet Den gode dialog En guide til personalet Region Nordjylland ønsker, at dialogens form og indhold medvirker til at genoprette patienternes og de pårørendes tillid til sundhedsvæsenet samt sikrer læring på

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - BLIV BEDRE TIL AT HOLDE OPLÆG OG KOMME FREM BAG SKRANKEN

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - BLIV BEDRE TIL AT HOLDE OPLÆG OG KOMME FREM BAG SKRANKEN PRÆSENTATIONSWORKSHOP - BLIV BEDRE TIL AT HOLDE OPLÆG OG KOMME FREM BAG SKRANKEN PROGRAM 09.00-15.00 09.00-9.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 09.30-10.15 En indføring i grundlæggende kommunikative

Læs mere

DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB MED MULIGHED FOR ECTS-POINT

DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB MED MULIGHED FOR ECTS-POINT DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB MED MULIGHED FOR ECTS-POINT DEN NYE LEDER Kurset Den nye leder sikrer, at du bliver indført i de ledelsesmæssige værktøjer, der er nødvendige for et godt afsæt i

Læs mere

Spørgsmål man kan stille sig selv Spørgsmål der støtter brugen af det enkelte emne

Spørgsmål man kan stille sig selv Spørgsmål der støtter brugen af det enkelte emne Introduktion Kære leder Du sidder nu med lederguiden til det nye MUS-materiale. Lederguiden kan bruges i forbindelse med din forberedelse til de enkelte medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Lederguiden

Læs mere

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder:

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder: 360 evaluering af din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som vil: have feedback på dine kommunikationsevner forbedre din kommunikation afstemme forventninger med dine medarbejdere omkring din måde

Læs mere

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Quick ringeguide til jobkonsulenter Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Generelle råd til samtalen Vær godt forberedt Halvér dit taletempo Tal tydeligt med entusiasme og

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

30.10.2009 CA a-kasse 1

30.10.2009 CA a-kasse 1 Løn, kontrakt, forhandling 30.10.2009 CA a-kasse 1 Eftermiddagens program 14.25 Introduktion 14.30 Løn og kontrakt Marielle Høgenhaug, C3 Ledelse og Økonomi 15.10 Pause 15.20 Forhandlingsteknik Jimmy Buchmann,

Læs mere

MUS-SAMTALEN. AFHOLDELSE Der tages udgangspunkt i trekantens 4 hovedtemaer.

MUS-SAMTALEN. AFHOLDELSE Der tages udgangspunkt i trekantens 4 hovedtemaer. MUS-SAMTALEN FORBEREDELSE Før MUS-samtalen skal I forberede jer grundigt ud fra trekantens 4 temaer som giver mulighed for at komme omkring relevante emner, der er vigtige for både organisationen, lederen

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING og hvordan man måske alligevel kan komme i gang 1. Baggrund for pjecen Det danske arbejdsmarked generelt, og ikke mindst den kommunale opgaveløsning, er under konstant

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Uddannelsesforbundet April 2011 Malene Rix www.malenerix.dk Mette Rix www.metterix.dk Formål Personlig afklaring omkring egne udfordringer og roller i.f.m. de vanskelige samtaler

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

MUS med mening. Information til dig som er. Medarbejder

MUS med mening. Information til dig som er. Medarbejder MUS med mening Information til dig som er Medarbejder Indholdsfortegnelse Forord 4 Formål og mål 5 Metoden omkring MUS 8 Proces i SKAT 12 MUS konceptets faser 16 Værktøjer 25 Værktøjer og yderligere information

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) starter med en god forberedelse. Forud for samtalen læses vejledningen til MUS igennem af både leder og medarbejder.

Læs mere

Samtale og aftaleskema for MUS på DTU

Samtale og aftaleskema for MUS på DTU Samtale og aftaleskema for MUS på DTU År: Fælles MUS-koncept for alle på DTU Gældende fra 2008 Lederinformation Medarbejderinformation Navn: Navn: Stilling: Stilling: Institut/Afdeling: Institut/Afdeling:

Læs mere

Effektiv Jobsøgning. Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter

Effektiv Jobsøgning. Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter Effektiv Jobsøgning Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter Dagens program... Dagens Program CV et Hvordan vinkler du din baggrund til at besvare virksomhedens krav? Ansøgningen Hvad kan du tilbyde

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Lederforeningens forhandlingslogbog. - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling

Lederforeningens forhandlingslogbog. - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling Lederforeningens forhandlingslogbog - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling Årlig lønforhandling en mulighed for dig, men bruger du den? Lederforeningen i DSR ønsker, at ledende sygeplejersker

Læs mere

Vær opmærksom på, at det er en spørgeguide. Intervieweren tilpasser spørgsmålene til den enkelte IKV-deltager og noterer svar og score i skemaet.

Vær opmærksom på, at det er en spørgeguide. Intervieweren tilpasser spørgsmålene til den enkelte IKV-deltager og noterer svar og score i skemaet. Evalueringsguide til gennemførte IKV-forløb i TUPVAK Evalueringen skal gennemføres af en interviewer som er sat grundigt ind i spørgeguiden og hensigten med de enkelte spørgsmål. Det skal ikke være den

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Elsesminde Odense Produktions-Højskole 2015

Undervisningsmiljøvurdering på Elsesminde Odense Produktions-Højskole 2015 Undervisningsmiljøvurdering på Elsesminde Odense Produktions-Højskole 2015 På Elsesminde Odense Produktions-Højskole prioriterer vi undervisningsmiljøet højt. Vi ved at det har en væsentlig betydning for

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde.

Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde. Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde. Indhold: Årshjul Fælles årsmål og årsplan for klassen Årsplan for fag Den individuelle undervisningsplan og statusrapport Rolleafklaring

Læs mere