Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads"

Transkript

1 Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

2 Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som dagtilbud, skoler og FU giver til børn og unge. Her arbejdes pædagogisk med krop og bevægelse med henblik på at øge børn og unges sundhed, trivsel og læring. Her udvikler børn og unge en kropslig, personlig og social identitet. I svømmeundervisningen og ved vandaktiviteter er det vigtigt at være opmærksom på den risiko, der kan være forbundet med hermed. Hvad angår ansvar og sikkerhed skal ledelse og fagpersoner være bekendt med og efterleve de retningslinjer, der er gældende for svømmeundervisning og vandaktiviteter i Børn og Unge. Indhold Afsnit 1 beskriver de retningslinjer, der er gældende for alle vandaktiviteter med børn og unge. Herefter beskrives de yderligere sikkerhedskrav og anbefalinger, der er knyttet til vandaktiviteter under forskellige lokale forhold: svømmeundervisning og vandaktiviteter i svømmehaller (afsnit 2), badning i badelande (afsnit 3), badning fra friland (afsnit 4) og sejlads (afsnit 5). Afsnit 6 beskriver, hvad svømmebeviset giver kompetence til og indholdet i svømmebeviskurserne. Bilag 1 redegør for, hvor mange børn/unge der maximalt må føres tilsyn med afhængig af børnenes alder, aktivitet og de lokale forhold. Bilag 2 beskriver de regler og bekendtgørelser, Børn og Unges retningslinjer bygger på Afsnit 1: Tilsyn Afsnit 2: Svømmeundervisning og vandaktiviteter i svømmehaller Afsnit 3: Badning i badelande Afsnit 4: Badning fra friland (strand, å eller sø) Afsnit 5: Sejladsaktiviteter med kano, kajak og andre mindre fartøjer Afsnit 6: Sejlads med fartøjer med dimensionstal på 20 eller derover Afsnit 7: Svømmebevis Bilag 1. Normering Bilag 2. Svømmebasinnernes vanddybde i Aarhus Kommune Bilag 3. Love, bekendtgørelser og vejledninger.

3 1 Tilsyn Svømmeundervisning, badning, sejlads eller andre vandaktiviteter skal altid tilrettelægges med størst mulig hensyntagen til børnenes og de unges sikkerhed. Det påhviler lederen af institutionen/skolen at sikre, at der etableres et tilsyn, der forebygger ulykker og sikrer nødvendigt beredskab til livredning. Hvad betyder det, at være tilsynsførende? Alle medarbejdere, der fører tilsyn med børn/unge i forbindelse vandaktiviteter, har ansvaret for disses sikkerhed, herunder det livredningsmæssige ansvar. Tilsynsførende skal være i besiddelse af et gyldigt svømmebevis (se afsnit 6). Kun ansatte i normeret stilling ved Børn og Unge, Aarhus Kommune kan være tilsynsførende. Af Bilag 1 fremgår Børn og Unges normering for, hvor mange børn/unge der maximalt må føres tilsyn med pr. tilsynsførende. Den konkrete afgørelse af, hvor mange børn/unge den tilsynsførende kan have det livredningsmæssige ansvar for, må imidlertid altid bero på en vurdering af den konkrete aktivitet, de lokale forhold og den konkrete børnegruppe. 1 Af hensyn til varetagelse af de samlede opgaver, hvis der skulle opstå en kritisk situation, er det dog et krav, at der altid skal være to tilsynsførende til stede. Foregår aktiviteterne i forbindelse med offentlig svømning, kan den ekstra person udgøres af stedets livredder efter aftale med denne og under forudsætning af, at livredderen er til stede under hele aktiviteten. De tilsynsførende skal overvåge aktiviteten kontinuerligt. Skolen/institutionen skal sikre tilstrækkelig overvågning af børn, der lider af sygdom, som kan medføre bevidstløshed (fx epilepsi 2, kulde-varmeallergi, astma). 1 I forhold til det specialpædagogiske tilbud skal det bemærkes, at der skal være en bemanding, der sikrer det nødvendige beredskab. 2 Læs mere om sikkerhed ved og i vand i forhold til børn med epilepsi på Socialstyrelsen.dk Den tilsynsførende skal: besidde gyldigt svømmebevis foretage en sikkerhedsvurdering i relation til den konkrete vandaktivitet og børnegruppe, således at sikkerheden er afpasset den aktuelle situation have kendskab til lokalitetens sikkerhedsudstyr og sikre sig at genoplivningsudstyr er funktionsdygtigt plomberingen skal være ubrudt overvåge bassinet/vandaktiviteten kontinuerligt gennem hele aktivitetens varighed, gerne fra ophøjet position sikre at ikke-svømmere kan bunde eller anvender et flydemiddel, der giver tilstrækkelig opdrift til, at vedkommende kan svømme fra kant til kant sikre at forældrene har givet skriftlig tilladelse til at deres barn må deltage i en aktivitet, som er risikobetonet (fx badning i badeland). Sikkerhedsanbefalinger Ud over de ovenstående krav anbefales det, at: de tilsynsførende fordeler tilsynsopgaver i mellem sig der på forhånd er aftalt en beredskabsplan ved ulykke børnene er orienteret om retningslinjer for aktiviteten de tilsynsførende er synlige, så det er lettere at tilkalde hjælp (benyt fx T-shirt i stærke farver) børnene er synlige (benyt evt. farvede badehætter). 3

4 2 Svømmeundervisning og vandaktiviteter i svømmebassiner Der er en række særlige forhold, der gør sig gældende ved svømmeundervisning og vandaktiviteter i svømmebassiner. Disse forhold gør sig gældende ud over de sikkerheds- og uddannelsesmæssige krav, der er beskrevet i afsnit 1. Svømmeanlæggets regler skal overholdes Mindst én af de tilsynsførende skal befinde sig på bassinkanten. Hvis aktiviteten fordrer, at tilsynsførende befinder sig i bassinet (fx kajakvending, dykning m.m.), kan personen på kanten udgøres af en myndig person ansat ved Børn og Unge. I disse tilfælde skal der udarbejdes en sikkerhedsinstruks, der angiver arbejdsdelingen mellem den tilsynsførende og personen på bassinkanten Ved vandaktiviteter i svømmebassiner skal tilsynet tage højde for, om der er andre brugere til stede. Fx kan det aftales med børnene, hvilke bassiner eller dele af bassin, børnene må benytte Hovedudspring fra vippe eller bassinkant må kun foregå med tilsyn. Vanddybden skal være så stor, at der ikke opstår fare for eleverne: Ved siddende udspring fra bassinkant skal vanddybden være mindst 1,5 Ved stående udspring fra bassinkant skal vanddybden være mindst 2,0 Lærere, der forestår svømmeundervisning, skal have kvalifikationer svarende til uddannelsen til svømmelærer. Svømmelærereksamen giver en svømmelærer varig kompetence til at varetage selve svømmeundervisningen af eleverne. Hvis svømmelæreren også varetager det livredningsmæssige tilsyn, skal svømmelæreren vedligeholde sin kompetence, hvad angår livredning, ved at have et gyldigt svømmebevis. 4

5 3 Badning i badelande Badning under ekskursioner, lejrskoler, hytteture og lignende, herunder badning i badelande, må alene finde sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold. Der er en række særlige forhold, der gør sig gældende ved badning i badelande og forlystelsesparker. Disse forhold gør sig gældende ud over de sikkerheds- og uddannelsesmæssige krav, der er beskrevet i afsnit 1. Orienter jer om stedets regler på forhånd Badning under ekskursioner, lejrskoler, hytteture og lignende, må alene finde sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold. Idet der som oftest i forvejen er mange andre i vandet på samme tid, bør det, for overskuelighedens skyld, vurderes, hvorvidt badning er forsvarligt eller ej Badning bør kun foregå på et for børnene nøje afgrænset område, som er let at overskue og hvor alle kan bunde Børnene bør have besked på at holde sammen to og to. 5

6 4 Badning fra friland (strand, å eller sø) Badning under ekskursioner, lejrskoler, hytteture og lignende, må alene finde sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold. Der er en række særlige forhold, der gør sig gældende ved badning fra friland (strand, å eller sø). Disse forhold gør sig gældende ud over de sikkerheds- og uddannelsesmæssige krav, der er beskrevet i afsnit 1. Badning bør kun foregå på et for eleverne nøje afgrænset området, som er let at overskue, og hvor alle kan bunde. Ved badning på friland skal der være mindst to tilsynsførende. Den ene opholder sig på land, gerne i en ophøjet position, mens den anden markerer ydergrænsen for det tilladte badeområde. Forberedelser før badning: Tjek vindretning, dybde, bundforhold og strømforhold, inden badningen påbegyndes. Vurder om badning under de gældende forhold er forsvarligt og tilpas badeområdet herefter Afgræns badeområdet tydeligt for deltagerne Børnene bør have besked på at holde sammen to og to Medbring mobiltelefon og vær sikker på, at der er dækning Noter dig data på badestedet (redningsvej, strandskilt-nummer eller adresse) med henblik på alarmering Medbring relevant redningsudstyr, fx kasteline og redningskrans og vær trænet i brugen heraf. Det er tilladt at lade børn soppe til læggen, uden at den tilsynsførende har svømmebevis. Man skal ved sopning være særlig opmærksom på, at vanddybder hurtigt kan variere. 6

7 5 Sejladsaktiviteter med kano, kajak og andre mindre fartøjer Ud over de sikkerheds- og uddannelsesmæssige krav, der er beskrevet i afsnit 1, er der en række særlige forhold, der gør sig gældende ved sejlads. Fra 2012 er der kommet nye forskrifter for sejladsaktiviteter med børn og unge. Det betyder, at skolers og institutioners sejlads med børn, unge og voksne i dag er at betegne som erhvervssejlads, og at der er skærpede krav i forhold til denne type aktiviteter, både i forhold til afvikling af aktiviteter og i forhold til materiel og ansvarligt personale. Udgangspunktet for de nye regler er, at det ikke er muligt at udarbejde fælles tekniske og operative regler for alle mindre fartøjer, fx kano og kajak. Sommer/vinter, let/hård vind, beskyttet/åbent farvand, forskellige fartøjskonstruktioner osv. gør, at det er meget forskelligt, hvad der skal til for at opnå den nødvendige sikkerhed. Ansvar for sikkerheden Det er rederen, der har ansvaret for sikkerheden. Rederen er den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne. På en skole/institution vil det være lederen. Rederen kan være ejer af fartøjet, men behøver ikke at være det. Sejladsen kan udmærket foregå i lejede eller lånte fartøjer. Det er rederens/lederens ansvar, at sejladsen foregår i overensstemmelse med godt sømandskab, at menneskeliv på vandet er sikret fuldt betryggende, og at fartøjet er bemandet, konstrueret, udrustet og vedligeholdt så det er egnet til formålet. Rederen/ lederen er ligeledes ansvarlig for valget af sejladsaktiviteter, hvor de udføres samt for, at medarbejderen har de formelle kompetencer, der kræves til den pågældende aktivitet (se afsnit Sikkerhedskursus og instruktøruddannelse). Sikkerhedsinstruks Ejeren/rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks, hvor ejeren/rederen selv sætter de operationelle rammer for sejladsen. Instruksen hjælper arrangøren med at oversætte godt sømandskab til gode, sikre løsninger for den pågældende aktivitet. Samtidig skal sikkerhedsinstruksen give deltagere og passagerer overblik over, hvordan arrangøren arbejder med sikkerheden. Den enkelte skole/institution skal sikre sig, at sikkerhedsinstruksen bliver UDArbejdet. Hvis f.eks. en skole/institution lejer kanoer på UNO Friluftscenter eller på Gudenåen, vil det være skolen/institutionen, der er kanoens reder og er ansvarlig for at der udarbejdes en sikkerhedsinstruks. Hvis en skole/institution laver kano/kajaksejlads gennem en kajakklub eller gennem en grejbank, som stiller instruktør og udstyr til rådighed skal både skolen/institutionen og kajakklubben/grejbanken lave en sikkerhedsinstruks. Hvis en skole til gengæld køber et lejrskoleophold på et skoleskib, der leverer personale etc., vil det være fartøjets ejer eller skipper, der er reder og som skal lave en sikkerhedsinstruks. Det er rederens ansvar, at sikkerhedsinstruksen udarbejdes af personer med formelle kompetencer, som er dækkende for de konkrete sejladsaktiviteter. 7

8 Udarbejdelse af sikkerhedsinstruks På Søfartsstyrelsens hjemmeside findes et skema til udarbejdelse af sikkerhedsinstruksen. Læs Sikkerhed og ansvar på sejlturen på Sofartsstyrelsen.dk Når alle felter i skemaet er udfyldt, kan sikkerhedsinstruksen printes ud. Sikkerhedsinstruksen bør være kortfattet og nem at læse for alle brugere, dvs. medarbejdere og deltagende personer / ansvarlig(e) voksen. Instruksen skal altid være tilgængelig for deltagere og passagerer. Sikkerhedsinstruksen har til formål at: identificere rederen fastlægge hvilke sejladsaktiviteter, der at tale om, samt hvor og hvornår de må foregå, a) herunder at forældre til børn/unge under 18 år altid skal have givet accept til sejladsaktiviteter (evt. ved generel accept), b) samt at vandet minimum skal være 10 grader identificere risici træffe tekniske og operationelle forholdsregler, som effektivt imødegår risici sikre, at fartøjet/fartøjerne er egnede og forsynet med den nødvendige udrustning sikre, at besætningen er tilstrækkelig og kompetent beskrive de operationelle forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer sikre, at alle kan reddes i tilfælde af ulykke sikre, at der er mulighed for tilkald af assistance i ulykkestilfælde sikre, at antallet af personer om bord er kendt i land og er let tilgængelig, f.eks. synlig placering på trailer sikre, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion inden sejladsens start beskrive, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser og ulykker. 8

9 Følgende skal desuden være opfyldt og fremgå af sikkerhedsinstruksen: Alle personer, herunder medarbejdere skal bære godkendt redningsvest. Godkendte svømmeveste må dog anvendes af personer, der kan svømme, og kun når der forefindes mulighed for redning fra følgefartøj nær ved, f.eks. instruktøren i egen kajak. Svømmeveste skal være forsynede med reflekser. Hvis svømmevestene ikke er i signalfarver (gul, orange, rød mv.) skal personerne være iført supplerende beklædning i signalfarver Børn og unge må ikke ro/sejle uden tilstedeværelse af en medarbejder Antallet af børn/unge pr. medarbejder skal fremgå af sikkerhedsinstruksen Forældre til børn/unge under 18 år skal altid have givet accept til sejladsaktiviteter (evt. ved generel accept) Følgebåde med motor skal have skrue- / propelbeskyttelse, hvor dette er passende Vandet skal minimum være 10 grader Medarbejdere skal have bestået stort svømmebevis (se kapitel 6) inden for de sidste 2 år, samt have godkendt 12-timers førstehjælpsbevis Medarbejder(e) skal have gennemført og bestået Børn og Unges Sikkerhedskursus eller EPP instruktørkursus afhængig af pågældende aktivitet 9

10 Kano, kajak, sup board Jo mindre beskyttede sejladsområder, jo højere krav stilles der til medarbejdernes formelle kompetencer. Alle medarbejdere, der varetager sejladsaktiviteter med kano, kajak eller sup board skal have bestået stort svømmebevis inden for de sidste 2 år, samt have godkendt 12-timers førstehjælpsbevis. Der skal pr. otte kano/kajak tilstede være mindst én medarbejder, der har gennemført og bestået Børn og Unges Sikkerhedskursus eller EPP instruktøruddannelse (afhængig af pågældende aktivitet). Der skal altid være minimum to medarbejdere tilstede. Børn og Unge anbefaler, at institutioner og skoler, der afvikler sejladsaktiviteter i kano, kajak eller sup board har minimum én medarbejder med EPP instruktøruddannelse. a) Sikkerhedskursus Sikkerhedskursus for hhv. kano, kajak, sup board (8 timers varighed). Kurset giver kompetence til afvikling af sejladsaktiviteter i meget beskyttet farvand på i forvejen udpegede områder (Kontakt UNO Friluftscenter) i perioden 1. maj til 31. oktober, ved en vandtemperatur på min. 10 grader og med en max. vind på 4 m/sek. b) Instruktøruddannelse Instruktøruddannelse indenfor Euro Paddle Pass - EPP systemet, for kano, kajak, sup board (32 timers varighed). Instruktøruddannelsen giver kompetencer til afvikling af sejladsaktiviteter i beskyttet og kendt farvand i perioden 1. maj til 31. oktober ved en vandtemperatur på min. 10 grader. Eventuelle spørgsmål til kurser/instruktøruddannelse og datoer for disse, samt til retningslinjer vedr. sejlads rettes til UNO Friluftscenter Børn og Unge tlf

11 6 Sejlads med fartøjer med dimensionstal på 20 eller derover Retningslinjer udarbejdes senere. (Kontakt UNO Friluftscenter, 7 Svømmebevis Alle medarbejdere, som er tilsynsførende ved vandaktiviteter skal have gyldigt svømmebevis. Svømmeundervisere, der samtidig med svømmeundervisning varetager tilsyn, skal have gyldigt svømmebevis. Det lille svømmebevis giver kompetence til at være tilsynsførende i svømmehaller, hvor bassindybden er maks. to meter. Det store svømmebevis giver kompetence til at være tilsynsførende i svømmehaller med vanddybde på over to meter, i badelande/forlystelsesparker, ved alle former for sejlads samt ved vandaktiviteter på friland. Dog er det tilladt at soppe med børn uden at den tilsynsførende har svømmebevis. Af bilag 2 fremgår, hvilket svømmebevis, der er påkrævet i svømmehaller i Aarhus Kommune. Svømmebeviset er gyldigt i to år. Svømmebeviskurserne Børn og Unge afholder løbende svømmebeviskurser. Find svømmebeviskurserne via Kursusbasen på BU-portalen svømmebeviskurset indeholder en praktisk del og en teoretisk del samt en prøve. Svømmebevisprøvens omfang: 1. Teoretisk og praktisk prøve i genoplivning/ livredning samt brug af genoplivningsudstyr 2. Teoretisk prøve i teori vedr. badning fra strand, i åer eller søer, herunder bl.a. vejrskifte, bund-, temperatur- og strømforhold samt alarmering. 3. Praktisk prøve i 200 meter svømning. 4. Praktisk prøve i bjærgning over 25 meter af en forestillet bevidstløs person. 5. Redning af person op på kanten af bassin. Personen skal være af mindst samme størrelse som prøvetager. Prøven til Lille svømmebevis indeholder derudover: Praktisk prøve i dykning efter bjærgedukke på 2 meter dybt vand. Prøven til Stort svømmebevis indeholder derudover: Praktisk prøve i dykning efter bjærgedukke på 4,2 meter dybt vand eller længdedyk på 15 m.) 11

12 Bilag 1 Normering Antal børn/unge pr. tilsynsførende ved svømmeundervisning, vandaktiviteter og badning (vedrørende antal børn/unge pr. tilsynsførende ved sejlads se afsnit 5) Aldersgrupper: Sted Aktivitet ANTAL børn/unge pr. tilsynsførende Vuggestue/dagpleje (0 2 år) Alle steder. Sopning til læggen (Kræver ikke svømmebevis) Max. 4 Børnehave/dagpleje (3 5 år) Friland Bassin Sopning til læggen (Kræver ikke svømmebevis) Badning/svømning med flydemiddel Max. 4 Max til 2. klasse (6 8 år) Friland Bassin Badning/svømning med mulighed for solidt fodfæste Badning/svømning med flydemiddel Max. 8 Max klasse (9 11 år) Friland Badning/svømning med mulighed for solidt fodfæste Max. 10 Bassin Badning/svømning Max kl. og opefter (12 år og opefter) Friland Badning/svømning med mulighed for solidt fodfæste Max. 10 Bassin Badning/svømning Max. 15 Ikke-svømmere skal kunne bunde eller anvende flydemiddel 12

13 Bilag 2 Svømmebassinernes vanddybde i Aarhus Kommune Svømmehal Bassinmål (længde, bredde, dybde) Tilsynsførendes svømmebevis Aarhus Svømmestadion springbassin Aarhus Svømmestadion - svømmebaner 25 x 17,5 x 2,0 til 5,0 Stort 50 x 25 x 2,0 Lille Egelund svømmehal 25 x 12,5 x 1,1 til 2,0 Lille Frydenlundskolen 16,7 x 6,5 x 0,9 til 1,4 Lille Gammelgårdskolen 16,7 x 6,5 x 0,9 til 1,4 Lille Gellerupbadet 25 x 16 x 1,65 17 x 12 x 0,8 10 x 10 x 0,3 Lille Hasle skole 25 x 12,5 x 1,0 til 3,5 Stort Idrætshøjskolen 25 x 12,5 x 0,8 til 4,0 Stort Jellebakkeskolen 16,7 x 6,5 x 0,9 til 1,4 Lille Lyseng Svømmebad - svømmebaner 25 x 12,5 x 1,2 til 1,8 12,5 x 7 x 0,9 Stort Lyseng Svømmebad - springbassin 12,5 x 12,5 x 4,2 Stort Lystrup skole 25 x 12,5 x 0,9 til 2,0 Lille Næshøjskolen 25 x 12,5 x 0,9 x 2,0 Lille Solbjergskolen 25 x 12,5 x 0,9 x 2,0 Lille Sølystskolen 25 x 12,5 x 1,0 til 3,8 Stort Søndervangskolen 25 x 12,5 x 0,9 til 1,8 Lille Tilst Skole 25 x 12,5 x 0,9 til 2,0 Lille Tovshøjskolen 25 x 12,5 x 2,0 Lille Tranbjerg skole 16,7 x 6,5 x 0,9 til 1,4 Lille Vorrevangskolen 16,7 x 6,5 x 0,9 til 1,4 Lille Badeanstalten Spanien 25 x 1,12 til 1,8 Lille 13

14 Bilag 3 Love, bekendtgørelser og vejledninger Børn og Unges retningslinjer hviler på følgende juridiske grundlag: BEK nr 38 af 10/01/1995: Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden. Læs bekendtgørelsen på Retsinformation.dk Se også Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden. BEK nr 956 af 26/09/2012: Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer. Læs bekendtgørelsen på Retsinformation.dk Desuden kan der hentes information: vedr. sejlads: Læs Søfartsstyrelsens information til skoler, institutioner m.v. om sejlads med elever på Sofartsstyrelsen.dk Læs Søfartstyrelsens sikkersejlads.dk vedr. vandsikkerhed: Dansk Svømmeunion: Livredning, håndbogen for alle med interesse for vand og sikkerhed. 14

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Fælles retningslinier og anbefalinger for svømmeundervisning, badning og andre vandaktiviteter

Fælles retningslinier og anbefalinger for svømmeundervisning, badning og andre vandaktiviteter Fælles retningslinier og anbefalinger for svømmeundervisning, badning og andre vandaktiviteter Dagtilbud, institutioner, fritids- og ungdomstilbud og skoler i Århus Kommune Børn og ungehåndbogen Børns

Læs mere

Ansvar og sikkerhed. Livredningskurser for svømmelærere og pædagoger

Ansvar og sikkerhed. Livredningskurser for svømmelærere og pædagoger Ansvar og sikkerhed Livredningskurser for svømmelærere og pædagoger Kan jeres svømmelærere eller pædagoger varetage sikkerheden i svømmehallen eller på stranden? En stor undersøgelse af YouGow viser, at

Læs mere

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi.

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngVest. Denne

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. side 1 af 5 Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. Udarbejdet: 1. august 2015 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Hvidovre Kommunale

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. side 1 af 5 Udarbejdet: 31. august 2015 14:01 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Sikkerhedskursus i BUF

Sikkerhedskursus i BUF Sikkerhedskultur og friluftsliv 22/5-17 Program: Oplæg - Kort og sikkerhedskultur generelt - Baggrunden for og kort gennemgang af sejladsreglerne - Sejlads i skoler og institutioner/ erhvervssejlads. -

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af kæntringsulykken

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 10.05.2016. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune 2016 Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Udarbejdet: Den 13. juni 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1! af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 23. oktober 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Havkajak på Faaborgegnens Efterskole Skriv navn(e) og kaldesignal(er)

Læs mere

Sikkerhedsinstruks. Aktiviteterne omfatter undervisning og korte ture i fjordene omkring Sønderborg, Hørup Hav og Vemmingbund.

Sikkerhedsinstruks. Aktiviteterne omfatter undervisning og korte ture i fjordene omkring Sønderborg, Hørup Hav og Vemmingbund. Sikkerhedsinstruks i forbindelse med havkajakaktiviteter på Dybbøl Efterskole Aktiviteterne følger de gældende regler og retningslinjer fra Søfartsstyrelsen. Som udgangspunkt betragtes kajakaktiviteter

Læs mere

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngSyd. Denne generelle

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 Udarbejdet: 30. april 2013 09:36 Godkendt af bestyrelsen for FDF Vejle 1: Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e)

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Skabelon udarbejdet af Søfartsstyrelsen og indholdet udfyldt af Brøndby Kajakklub. 11. november 2015 22:17 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF Før du tager på kanotur, så er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, at alle får en god kanotur. Uddannelsen: Turkanoinstruktør

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 7. november 2016 07:58 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 1. juli 2015 14:05 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Identifikation_af_rederen.Label Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter.. Aktiviteter med

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Udarbejdet 07.05.2015/ Joachim Mottel og Jakob Rud Hansen Sikkerhedsinstrukser: For at en havkajaksejlads kan kaldes sikker, skal den foregå inden for

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano.

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden 2 8860 Ulstrup

Læs mere

Retningslinjer gældende for. skoleelever i forbindelse med. svømning, badning og vandaktiviteter. Kommune

Retningslinjer gældende for. skoleelever i forbindelse med. svømning, badning og vandaktiviteter. Kommune Retningslinjer gældende for skoleelever i forbindelse med svømning, badning og vandaktiviteter i Ringkøbing-Skjern Kommune Undervisning August 2008 Forord Undervisning i Ringkøbing-Skjern Kommune har afdækket,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter. Aktiviteter med

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Kilde: Bilag 4, BEK nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Kilde: Bilag 4, BEK nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne. Formålet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

Retningslinjer for svømning, badning og vandaktiviteter i skole og SFO Lemvig Kommune

Retningslinjer for svømning, badning og vandaktiviteter i skole og SFO Lemvig Kommune Retningslinjer for svømning, badning og vandaktiviteter i skole og SFO Lemvig Kommune 16-08-2010 1 Forord For at sikre en ensartethed, der skal skabe den største tryghed og sikkerhed for både elever og

Læs mere

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 KAJAK på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifikation

Læs mere

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Udarbejdet af Lars Johnsen og Søren Bojer d. 22. maj, d. 20. juni og d.

Læs mere

Sikkerhedsinstrukser på Fjordvang Ungdomsskole

Sikkerhedsinstrukser på Fjordvang Ungdomsskole Sikkerhedsinstrukser på Fjordvang Ungdomsskole side 1 af 5 Som nævnt i skolens værdigrundlag, så er det bl.a. skolens mål, at eleverne gennem undervisning og samvær, skal blive dygtige, ansvarlige, engagerede

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks

Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Bilag 4 Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: Maj 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer

Læs mere

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole Indholdsfortegnelse... Indledning... Alarmberedskab ved ulykker... Instruktion og formidling... Risikofyldte aktiviteter

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 4. juli 2014 08:23 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? To Venture Ranger 16 PE kanoer med plads til tre personer. 1. Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013)

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Omfang Denne sikkerhedsinstruks gælder for al kanosejlads eller anden sejlads med unge under 18 år i FDF Alsønderup regi. Den gælder, når der

Læs mere

Endags sikkerhedskursus

Endags sikkerhedskursus Endags sikkerhedskursus i kano eller havkajak 1 Endags sikkerhedskursus i kano eller havkajak. Hæftet indeholder pensum til de endags sikkerhedskurser i kano og havkajak, som tilbydes i flere og flere

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Retningslinjer. gældende for skoleelever i forbindelse med. svømning, badning og vandaktiviteter. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Retningslinjer. gældende for skoleelever i forbindelse med. svømning, badning og vandaktiviteter. i Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Retningslinjer gældende for skoleelever i forbindelse med svømning, badning og vandaktiviteter i Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret - Oktober 2016 Revideres

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Livredningsinstruktørens. vejledning. til. DGI - Bassinprøven

Livredningsinstruktørens. vejledning. til. DGI - Bassinprøven Livredningsinstruktørens vejledning til DGI - Bassinprøven Side 1 FORORD Denne vejledning er lavet for at sikre en ensartet bedømmelse af DGI - Bassinprøven. De organisationer, institutioner m.fl. der

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. side 1 af 9 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:26 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Rønde Efterskole

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Rønde Efterskole Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Rønde Efterskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 1 Alarmberedskab ved ulykker... 2 Instruktion og formidling... 2

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Hvordan bliver jeg livredder?

Hvordan bliver jeg livredder? Hvordan bliver jeg livredder? Bliv livredder med Den Kompetencegivende Bassinprøve Hvordan vurderes din jobansøgning til livredderjobbet? Generelt får svømmehaller et hav af ansøgninger til livredderstillinger

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Til høringsparter og interessenter

Til høringsparter og interessenter Til høringsparter og interessenter Udkast til ny bekendtgørelse om teknisk forskrift om mindre fartøjer, der medtager op til 12 passagerer samt ny Besætningsfastsættelse for mindre erhvervsfartøjer og

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden

Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden Side 1 af 6 Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden VEJ nr 10 af 10/01/1995 (Gældende) LBK Nr. 730 af 21/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Kajaksejlads på Ryslinge Efterskole

Kajaksejlads på Ryslinge Efterskole Indledning Hovedmål med undervisningen Vores hovedmål med undervisningen i kajak er at skabe gode oplevelser, samt at give basale færdigheder. Oplevelser er både knyttet til aktiviteten i sig selv, naturoplevelser

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Brøderup Ungdomsskoles undervisning og aktiviteter med havkajak, kajakpolo og kano.

Sikkerhedsinstruks for Brøderup Ungdomsskoles undervisning og aktiviteter med havkajak, kajakpolo og kano. Sikkerhedsinstruks for Brøderup Ungdomsskoles undervisning og aktiviteter med havkajak, kajakpolo og kano. Kasper Luffe Brøderup Ungdomsskole 01-04-2013 2 1 Identifikation af rederen og dennes juridisk

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Generel. vejledning. til. DGI - Bassinprøven

Generel. vejledning. til. DGI - Bassinprøven Generel vejledning til DGI - Bassinprøven Side 1 FORORD Denne vejledning er lavet for at sikre en ensartet gennemførelse af DGI - Bassinprøven. De organisationer, institutioner m.fl. der har anerkendt

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium Senest opdateret d. 07.09.2015 Elevforudsætninger For deltagelse i sejlads med kajak er det et krav, at eleven er i stand til at svømme

Læs mere

Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person.

Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. HMI Sikkerhedsinstruks! Fridykning Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at dykke sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

Retningslinjer og procedurer for. risikofyldte aktiviteter

Retningslinjer og procedurer for. risikofyldte aktiviteter Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter Brøruphus Efterskole Skoleåret 2016/17 Indledning Visse skoleaktiviteter kan potentielt være forbundet med risiko. Vi ønsker at være en skole,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 8. juni 2017 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer BEK nr 956 af 26/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2012002989 Senere ændringer til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks Hvidovre Kommunale Ungdomsskole for sejldage i Kalveboderne.

Sikkerhedsinstruks Hvidovre Kommunale Ungdomsskole for sejldage i Kalveboderne. Sikkerhedsinstruks Hvidovre Kommunale Ungdomsskole for sejldage i Kalveboderne. GENERELT: Sikkerhedsinstruksen gælder for de sejldage som Hvidovre Ungdomsskole afholder med skoleklasser og elever i Kalveboderne.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for dykning på Rødkilde gymnasium

Sikkerhedsinstruks for dykning på Rødkilde gymnasium Sikkerhedsinstruks for dykning på Rødkilde gymnasium Seneste revision: 17.04.2015 Forældretilsagn For elever under 18 år indhentes forud for deltagelse i dykkeraktiviteter under Rødkilde Gymnasium et skriftligt

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Badning ved Levuk

Sikkerhedsinstruks for Badning ved Levuk Sikkerhedsinstruks for Badning ved Levuk Indhold 1. Identifikation af leder... 2 2. Beskrivelse af badeaktiviteter... 2 Badeområde... 2 Badeaktivitet... 3 Badesikkerhed... 3 Logbog... 3 3. Identifikation

Læs mere

Lov om Politiets virksomhed Ordensbekendtgørelsen

Lov om Politiets virksomhed Ordensbekendtgørelsen Præsentation Erik Kristensen Ansat i Politiet 1985 Vagthavende i Herning 2001 Vagtchef i Midt og Vestjylland 2007-2009 Leder af Patruljetjenesten Hernig 2009-20014 Leder af Operativ Uddannelse og Planlægning

Læs mere

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker roning i Thisted Ro- og Kajakklub Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF s sikkerhedsbestemmelser og Dansk Forening

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs

Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs 1 Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs Baggrund og formål - Vejledning til efterskoler for at bidrage til at sejlads med elever foregår så betryggende som muligt. - Målgruppen er skolens overordnede

Læs mere

Samarbejdsaftale. om badesikkerhed ved Grenå Strand

Samarbejdsaftale. om badesikkerhed ved Grenå Strand Samarbejdsaftale om badesikkerhed ved Grenå Strand Mellem TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) Hummeltoftevej 49 2830 Virum (TF) og Dansk Svømmeunion Ryttergårdsvej 118, 2. sal 3520 Farum (SVØM) og Norddjurs

Læs mere

SVØMNING. er den eneste idræt, du kan dø af ikke at kunne

SVØMNING. er den eneste idræt, du kan dø af ikke at kunne SVØMNING er den eneste idræt, du kan dø af ikke at kunne Citat: INSPIRATIONSKATALOG ORGANISERING AF SVØMMEUNDERVISNINGEN I DEN DANSKE FOLKESKOLE DANSK SVØMMEUNION 2013 Svømning i de danske privat og folkeskoler.

Læs mere

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed er en almennyttig og humanitær organisation Rådets for Større Badesikkerheds overordnede vision er at det

Læs mere

Først og fremmest handler det om at hygge sig med sin mor eller far og blive tryg i og omkring vandet. Hvad skal man kunne

Først og fremmest handler det om at hygge sig med sin mor eller far og blive tryg i og omkring vandet. Hvad skal man kunne F/B Haletudserne De små haletudser er det første hold i svømmeskolen. Det er på dette hold grundlaget for den gode fremtidige svømmeundervisning bliver lagt. På haletudseholdet lærer vi at begå os i vandet,

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Sikkerhedsinstruks. Hjarbæk Sjægtelaug. for sejlads med børn og gæster. www.sjaegt.dk

Sikkerhedsinstruks. Hjarbæk Sjægtelaug. for sejlads med børn og gæster. www.sjaegt.dk Sikkerhedsinstruks for sejlads med børn og gæster Hjarbæk Sjægtelaug 1 Forord Hjarbæk Sjægtelaug s sikkerhedsinstruks er udarbejdet i vinteren 2012/13 af en gruppe sejlere, som gennem en årrække har beskæftiget

Læs mere

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 Grejbank Klatrevæg Kano Kajak GPS Mountainbike Førstehjælp .... Forord. 3 En dag på vandet 4 En dag på mountainbike 5 En dag på klatrevæggen. 6 GPS skattejagt.

Læs mere

Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund

Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk 1 Niveaubeskrivelse EPP 2 (tur/konkurrencekajak)

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for dykning på Ranum Efterskole

Sikkerhedsinstruks for dykning på Ranum Efterskole Sikkerhedsinstruks for dykning på Ranum Efterskole 1. udkast d. 26/11 2012 1. Identifikation af rederen Olav Storm Forstander Ranum efterskole Mobil: + 45 23 32 05 97 Ranum efterskole Tlf: + 45 96 66 40

Læs mere

ERHVERVSLIVREDDERPRØVEN

ERHVERVSLIVREDDERPRØVEN DANSK SVØMMEUNION foa Rådet for større badesikkerhed Halinspektørforeningen ERHVERVSLIVREDDERPRØVEN Erhvervslivredderprøven er resultatet af et samarbejde mellem de på forsiden anførte organisationer.

Læs mere

Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund

Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk 1 Niveaubeskrivelse Tur/konkurrencekajak

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Side 1 af 5 April 2016 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar....

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Dette reglement er gældende for alle kajakbrugere, der måtte ønske at benytte Norrportens kajakker. Enhver der ønsker at ro kajak skal gøre

Læs mere

Spring og svøm. Rådet for Større Badesikkerhed

Spring og svøm. Rådet for Større Badesikkerhed Spring og svøm Rådet for Større Badesikkerhed Bad sikkert 1. Lær at svømme og springe rigtigt. 2. Bad aldrig alene. 3. Bad kun hvor det er tilladt. 4. Gå kun ud til navlen. 5. Spring kun på hovedet, hvor

Læs mere

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kommunikation... 3 2. Skolesejlads og sikkerhed... 4 2.1. Bemandingskrav... 4 2.1.1. Krav til lærere...

Læs mere