Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads"

Transkript

1 Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

2 Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som dagtilbud, skoler og FU giver til børn og unge. Her arbejdes pædagogisk med krop og bevægelse med henblik på at øge børn og unges sundhed, trivsel og læring. Her udvikler børn og unge en kropslig, personlig og social identitet. I svømmeundervisningen og ved vandaktiviteter er det vigtigt at være opmærksom på den risiko, der kan være forbundet med hermed. Hvad angår ansvar og sikkerhed skal ledelse og fagpersoner være bekendt med og efterleve de retningslinjer, der er gældende for svømmeundervisning og vandaktiviteter i Børn og Unge. Indhold Afsnit 1 beskriver de retningslinjer, der er gældende for alle vandaktiviteter med børn og unge. Herefter beskrives de yderligere sikkerhedskrav og anbefalinger, der er knyttet til vandaktiviteter under forskellige lokale forhold: svømmeundervisning og vandaktiviteter i svømmehaller (afsnit 2), badning i badelande (afsnit 3), badning fra friland (afsnit 4) og sejlads (afsnit 5). Afsnit 6 beskriver, hvad svømmebeviset giver kompetence til og indholdet i svømmebeviskurserne. Bilag 1 redegør for, hvor mange børn/unge der maximalt må føres tilsyn med afhængig af børnenes alder, aktivitet og de lokale forhold. Bilag 2 beskriver de regler og bekendtgørelser, Børn og Unges retningslinjer bygger på Afsnit 1: Tilsyn Afsnit 2: Svømmeundervisning og vandaktiviteter i svømmehaller Afsnit 3: Badning i badelande Afsnit 4: Badning fra friland (strand, å eller sø) Afsnit 5: Sejladsaktiviteter med kano, kajak og andre mindre fartøjer Afsnit 6: Sejlads med fartøjer med dimensionstal på 20 eller derover Afsnit 7: Svømmebevis Bilag 1. Normering Bilag 2. Svømmebasinnernes vanddybde i Aarhus Kommune Bilag 3. Love, bekendtgørelser og vejledninger.

3 1 Tilsyn Svømmeundervisning, badning, sejlads eller andre vandaktiviteter skal altid tilrettelægges med størst mulig hensyntagen til børnenes og de unges sikkerhed. Det påhviler lederen af institutionen/skolen at sikre, at der etableres et tilsyn, der forebygger ulykker og sikrer nødvendigt beredskab til livredning. Hvad betyder det, at være tilsynsførende? Alle medarbejdere, der fører tilsyn med børn/unge i forbindelse vandaktiviteter, har ansvaret for disses sikkerhed, herunder det livredningsmæssige ansvar. Tilsynsførende skal være i besiddelse af et gyldigt svømmebevis (se afsnit 6). Kun ansatte i normeret stilling ved Børn og Unge, Aarhus Kommune kan være tilsynsførende. Af Bilag 1 fremgår Børn og Unges normering for, hvor mange børn/unge der maximalt må føres tilsyn med pr. tilsynsførende. Den konkrete afgørelse af, hvor mange børn/unge den tilsynsførende kan have det livredningsmæssige ansvar for, må imidlertid altid bero på en vurdering af den konkrete aktivitet, de lokale forhold og den konkrete børnegruppe. 1 Af hensyn til varetagelse af de samlede opgaver, hvis der skulle opstå en kritisk situation, er det dog et krav, at der altid skal være to tilsynsførende til stede. Foregår aktiviteterne i forbindelse med offentlig svømning, kan den ekstra person udgøres af stedets livredder efter aftale med denne og under forudsætning af, at livredderen er til stede under hele aktiviteten. De tilsynsførende skal overvåge aktiviteten kontinuerligt. Skolen/institutionen skal sikre tilstrækkelig overvågning af børn, der lider af sygdom, som kan medføre bevidstløshed (fx epilepsi 2, kulde-varmeallergi, astma). 1 I forhold til det specialpædagogiske tilbud skal det bemærkes, at der skal være en bemanding, der sikrer det nødvendige beredskab. 2 Læs mere om sikkerhed ved og i vand i forhold til børn med epilepsi på Socialstyrelsen.dk Den tilsynsførende skal: besidde gyldigt svømmebevis foretage en sikkerhedsvurdering i relation til den konkrete vandaktivitet og børnegruppe, således at sikkerheden er afpasset den aktuelle situation have kendskab til lokalitetens sikkerhedsudstyr og sikre sig at genoplivningsudstyr er funktionsdygtigt plomberingen skal være ubrudt overvåge bassinet/vandaktiviteten kontinuerligt gennem hele aktivitetens varighed, gerne fra ophøjet position sikre at ikke-svømmere kan bunde eller anvender et flydemiddel, der giver tilstrækkelig opdrift til, at vedkommende kan svømme fra kant til kant sikre at forældrene har givet skriftlig tilladelse til at deres barn må deltage i en aktivitet, som er risikobetonet (fx badning i badeland). Sikkerhedsanbefalinger Ud over de ovenstående krav anbefales det, at: de tilsynsførende fordeler tilsynsopgaver i mellem sig der på forhånd er aftalt en beredskabsplan ved ulykke børnene er orienteret om retningslinjer for aktiviteten de tilsynsførende er synlige, så det er lettere at tilkalde hjælp (benyt fx T-shirt i stærke farver) børnene er synlige (benyt evt. farvede badehætter). 3

4 2 Svømmeundervisning og vandaktiviteter i svømmebassiner Der er en række særlige forhold, der gør sig gældende ved svømmeundervisning og vandaktiviteter i svømmebassiner. Disse forhold gør sig gældende ud over de sikkerheds- og uddannelsesmæssige krav, der er beskrevet i afsnit 1. Svømmeanlæggets regler skal overholdes Mindst én af de tilsynsførende skal befinde sig på bassinkanten. Hvis aktiviteten fordrer, at tilsynsførende befinder sig i bassinet (fx kajakvending, dykning m.m.), kan personen på kanten udgøres af en myndig person ansat ved Børn og Unge. I disse tilfælde skal der udarbejdes en sikkerhedsinstruks, der angiver arbejdsdelingen mellem den tilsynsførende og personen på bassinkanten Ved vandaktiviteter i svømmebassiner skal tilsynet tage højde for, om der er andre brugere til stede. Fx kan det aftales med børnene, hvilke bassiner eller dele af bassin, børnene må benytte Hovedudspring fra vippe eller bassinkant må kun foregå med tilsyn. Vanddybden skal være så stor, at der ikke opstår fare for eleverne: Ved siddende udspring fra bassinkant skal vanddybden være mindst 1,5 Ved stående udspring fra bassinkant skal vanddybden være mindst 2,0 Lærere, der forestår svømmeundervisning, skal have kvalifikationer svarende til uddannelsen til svømmelærer. Svømmelærereksamen giver en svømmelærer varig kompetence til at varetage selve svømmeundervisningen af eleverne. Hvis svømmelæreren også varetager det livredningsmæssige tilsyn, skal svømmelæreren vedligeholde sin kompetence, hvad angår livredning, ved at have et gyldigt svømmebevis. 4

5 3 Badning i badelande Badning under ekskursioner, lejrskoler, hytteture og lignende, herunder badning i badelande, må alene finde sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold. Der er en række særlige forhold, der gør sig gældende ved badning i badelande og forlystelsesparker. Disse forhold gør sig gældende ud over de sikkerheds- og uddannelsesmæssige krav, der er beskrevet i afsnit 1. Orienter jer om stedets regler på forhånd Badning under ekskursioner, lejrskoler, hytteture og lignende, må alene finde sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold. Idet der som oftest i forvejen er mange andre i vandet på samme tid, bør det, for overskuelighedens skyld, vurderes, hvorvidt badning er forsvarligt eller ej Badning bør kun foregå på et for børnene nøje afgrænset område, som er let at overskue og hvor alle kan bunde Børnene bør have besked på at holde sammen to og to. 5

6 4 Badning fra friland (strand, å eller sø) Badning under ekskursioner, lejrskoler, hytteture og lignende, må alene finde sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold. Der er en række særlige forhold, der gør sig gældende ved badning fra friland (strand, å eller sø). Disse forhold gør sig gældende ud over de sikkerheds- og uddannelsesmæssige krav, der er beskrevet i afsnit 1. Badning bør kun foregå på et for eleverne nøje afgrænset området, som er let at overskue, og hvor alle kan bunde. Ved badning på friland skal der være mindst to tilsynsførende. Den ene opholder sig på land, gerne i en ophøjet position, mens den anden markerer ydergrænsen for det tilladte badeområde. Forberedelser før badning: Tjek vindretning, dybde, bundforhold og strømforhold, inden badningen påbegyndes. Vurder om badning under de gældende forhold er forsvarligt og tilpas badeområdet herefter Afgræns badeområdet tydeligt for deltagerne Børnene bør have besked på at holde sammen to og to Medbring mobiltelefon og vær sikker på, at der er dækning Noter dig data på badestedet (redningsvej, strandskilt-nummer eller adresse) med henblik på alarmering Medbring relevant redningsudstyr, fx kasteline og redningskrans og vær trænet i brugen heraf. Det er tilladt at lade børn soppe til læggen, uden at den tilsynsførende har svømmebevis. Man skal ved sopning være særlig opmærksom på, at vanddybder hurtigt kan variere. 6

7 5 Sejladsaktiviteter med kano, kajak og andre mindre fartøjer Ud over de sikkerheds- og uddannelsesmæssige krav, der er beskrevet i afsnit 1, er der en række særlige forhold, der gør sig gældende ved sejlads. Fra 2012 er der kommet nye forskrifter for sejladsaktiviteter med børn og unge. Det betyder, at skolers og institutioners sejlads med børn, unge og voksne i dag er at betegne som erhvervssejlads, og at der er skærpede krav i forhold til denne type aktiviteter, både i forhold til afvikling af aktiviteter og i forhold til materiel og ansvarligt personale. Udgangspunktet for de nye regler er, at det ikke er muligt at udarbejde fælles tekniske og operative regler for alle mindre fartøjer, fx kano og kajak. Sommer/vinter, let/hård vind, beskyttet/åbent farvand, forskellige fartøjskonstruktioner osv. gør, at det er meget forskelligt, hvad der skal til for at opnå den nødvendige sikkerhed. Ansvar for sikkerheden Det er rederen, der har ansvaret for sikkerheden. Rederen er den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne. På en skole/institution vil det være lederen. Rederen kan være ejer af fartøjet, men behøver ikke at være det. Sejladsen kan udmærket foregå i lejede eller lånte fartøjer. Det er rederens/lederens ansvar, at sejladsen foregår i overensstemmelse med godt sømandskab, at menneskeliv på vandet er sikret fuldt betryggende, og at fartøjet er bemandet, konstrueret, udrustet og vedligeholdt så det er egnet til formålet. Rederen/ lederen er ligeledes ansvarlig for valget af sejladsaktiviteter, hvor de udføres samt for, at medarbejderen har de formelle kompetencer, der kræves til den pågældende aktivitet (se afsnit Sikkerhedskursus og instruktøruddannelse). Sikkerhedsinstruks Ejeren/rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks, hvor ejeren/rederen selv sætter de operationelle rammer for sejladsen. Instruksen hjælper arrangøren med at oversætte godt sømandskab til gode, sikre løsninger for den pågældende aktivitet. Samtidig skal sikkerhedsinstruksen give deltagere og passagerer overblik over, hvordan arrangøren arbejder med sikkerheden. Den enkelte skole/institution skal sikre sig, at sikkerhedsinstruksen bliver UDArbejdet. Hvis f.eks. en skole/institution lejer kanoer på UNO Friluftscenter eller på Gudenåen, vil det være skolen/institutionen, der er kanoens reder og er ansvarlig for at der udarbejdes en sikkerhedsinstruks. Hvis en skole/institution laver kano/kajaksejlads gennem en kajakklub eller gennem en grejbank, som stiller instruktør og udstyr til rådighed skal både skolen/institutionen og kajakklubben/grejbanken lave en sikkerhedsinstruks. Hvis en skole til gengæld køber et lejrskoleophold på et skoleskib, der leverer personale etc., vil det være fartøjets ejer eller skipper, der er reder og som skal lave en sikkerhedsinstruks. Det er rederens ansvar, at sikkerhedsinstruksen udarbejdes af personer med formelle kompetencer, som er dækkende for de konkrete sejladsaktiviteter. 7

8 Udarbejdelse af sikkerhedsinstruks På Søfartsstyrelsens hjemmeside findes et skema til udarbejdelse af sikkerhedsinstruksen. Læs Sikkerhed og ansvar på sejlturen på Sofartsstyrelsen.dk Når alle felter i skemaet er udfyldt, kan sikkerhedsinstruksen printes ud. Sikkerhedsinstruksen bør være kortfattet og nem at læse for alle brugere, dvs. medarbejdere og deltagende personer / ansvarlig(e) voksen. Instruksen skal altid være tilgængelig for deltagere og passagerer. Sikkerhedsinstruksen har til formål at: identificere rederen fastlægge hvilke sejladsaktiviteter, der at tale om, samt hvor og hvornår de må foregå, a) herunder at forældre til børn/unge under 18 år altid skal have givet accept til sejladsaktiviteter (evt. ved generel accept), b) samt at vandet minimum skal være 10 grader identificere risici træffe tekniske og operationelle forholdsregler, som effektivt imødegår risici sikre, at fartøjet/fartøjerne er egnede og forsynet med den nødvendige udrustning sikre, at besætningen er tilstrækkelig og kompetent beskrive de operationelle forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer sikre, at alle kan reddes i tilfælde af ulykke sikre, at der er mulighed for tilkald af assistance i ulykkestilfælde sikre, at antallet af personer om bord er kendt i land og er let tilgængelig, f.eks. synlig placering på trailer sikre, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion inden sejladsens start beskrive, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser og ulykker. 8

9 Følgende skal desuden være opfyldt og fremgå af sikkerhedsinstruksen: Alle personer, herunder medarbejdere skal bære godkendt redningsvest. Godkendte svømmeveste må dog anvendes af personer, der kan svømme, og kun når der forefindes mulighed for redning fra følgefartøj nær ved, f.eks. instruktøren i egen kajak. Svømmeveste skal være forsynede med reflekser. Hvis svømmevestene ikke er i signalfarver (gul, orange, rød mv.) skal personerne være iført supplerende beklædning i signalfarver Børn og unge må ikke ro/sejle uden tilstedeværelse af en medarbejder Antallet af børn/unge pr. medarbejder skal fremgå af sikkerhedsinstruksen Forældre til børn/unge under 18 år skal altid have givet accept til sejladsaktiviteter (evt. ved generel accept) Følgebåde med motor skal have skrue- / propelbeskyttelse, hvor dette er passende Vandet skal minimum være 10 grader Medarbejdere skal have bestået stort svømmebevis (se kapitel 6) inden for de sidste 2 år, samt have godkendt 12-timers førstehjælpsbevis Medarbejder(e) skal have gennemført og bestået Børn og Unges Sikkerhedskursus eller EPP instruktørkursus afhængig af pågældende aktivitet 9

10 Kano, kajak, sup board Jo mindre beskyttede sejladsområder, jo højere krav stilles der til medarbejdernes formelle kompetencer. Alle medarbejdere, der varetager sejladsaktiviteter med kano, kajak eller sup board skal have bestået stort svømmebevis inden for de sidste 2 år, samt have godkendt 12-timers førstehjælpsbevis. Der skal pr. otte kano/kajak tilstede være mindst én medarbejder, der har gennemført og bestået Børn og Unges Sikkerhedskursus eller EPP instruktøruddannelse (afhængig af pågældende aktivitet). Der skal altid være minimum to medarbejdere tilstede. Børn og Unge anbefaler, at institutioner og skoler, der afvikler sejladsaktiviteter i kano, kajak eller sup board har minimum én medarbejder med EPP instruktøruddannelse. a) Sikkerhedskursus Sikkerhedskursus for hhv. kano, kajak, sup board (8 timers varighed). Kurset giver kompetence til afvikling af sejladsaktiviteter i meget beskyttet farvand på i forvejen udpegede områder (Kontakt UNO Friluftscenter) i perioden 1. maj til 31. oktober, ved en vandtemperatur på min. 10 grader og med en max. vind på 4 m/sek. b) Instruktøruddannelse Instruktøruddannelse indenfor Euro Paddle Pass - EPP systemet, for kano, kajak, sup board (32 timers varighed). Instruktøruddannelsen giver kompetencer til afvikling af sejladsaktiviteter i beskyttet og kendt farvand i perioden 1. maj til 31. oktober ved en vandtemperatur på min. 10 grader. Eventuelle spørgsmål til kurser/instruktøruddannelse og datoer for disse, samt til retningslinjer vedr. sejlads rettes til UNO Friluftscenter Børn og Unge tlf

11 6 Sejlads med fartøjer med dimensionstal på 20 eller derover Retningslinjer udarbejdes senere. (Kontakt UNO Friluftscenter, 7 Svømmebevis Alle medarbejdere, som er tilsynsførende ved vandaktiviteter skal have gyldigt svømmebevis. Svømmeundervisere, der samtidig med svømmeundervisning varetager tilsyn, skal have gyldigt svømmebevis. Det lille svømmebevis giver kompetence til at være tilsynsførende i svømmehaller, hvor bassindybden er maks. to meter. Det store svømmebevis giver kompetence til at være tilsynsførende i svømmehaller med vanddybde på over to meter, i badelande/forlystelsesparker, ved alle former for sejlads samt ved vandaktiviteter på friland. Dog er det tilladt at soppe med børn uden at den tilsynsførende har svømmebevis. Af bilag 2 fremgår, hvilket svømmebevis, der er påkrævet i svømmehaller i Aarhus Kommune. Svømmebeviset er gyldigt i to år. Svømmebeviskurserne Børn og Unge afholder løbende svømmebeviskurser. Find svømmebeviskurserne via Kursusbasen på BU-portalen svømmebeviskurset indeholder en praktisk del og en teoretisk del samt en prøve. Svømmebevisprøvens omfang: 1. Teoretisk og praktisk prøve i genoplivning/ livredning samt brug af genoplivningsudstyr 2. Teoretisk prøve i teori vedr. badning fra strand, i åer eller søer, herunder bl.a. vejrskifte, bund-, temperatur- og strømforhold samt alarmering. 3. Praktisk prøve i 200 meter svømning. 4. Praktisk prøve i bjærgning over 25 meter af en forestillet bevidstløs person. 5. Redning af person op på kanten af bassin. Personen skal være af mindst samme størrelse som prøvetager. Prøven til Lille svømmebevis indeholder derudover: Praktisk prøve i dykning efter bjærgedukke på 2 meter dybt vand. Prøven til Stort svømmebevis indeholder derudover: Praktisk prøve i dykning efter bjærgedukke på 4,2 meter dybt vand eller længdedyk på 15 m.) 11

12 Bilag 1 Normering Antal børn/unge pr. tilsynsførende ved svømmeundervisning, vandaktiviteter og badning (vedrørende antal børn/unge pr. tilsynsførende ved sejlads se afsnit 5) Aldersgrupper: Sted Aktivitet ANTAL børn/unge pr. tilsynsførende Vuggestue/dagpleje (0 2 år) Alle steder. Sopning til læggen (Kræver ikke svømmebevis) Max. 4 Børnehave/dagpleje (3 5 år) Friland Bassin Sopning til læggen (Kræver ikke svømmebevis) Badning/svømning med flydemiddel Max. 4 Max til 2. klasse (6 8 år) Friland Bassin Badning/svømning med mulighed for solidt fodfæste Badning/svømning med flydemiddel Max. 8 Max klasse (9 11 år) Friland Badning/svømning med mulighed for solidt fodfæste Max. 10 Bassin Badning/svømning Max kl. og opefter (12 år og opefter) Friland Badning/svømning med mulighed for solidt fodfæste Max. 10 Bassin Badning/svømning Max. 15 Ikke-svømmere skal kunne bunde eller anvende flydemiddel 12

13 Bilag 2 Svømmebassinernes vanddybde i Aarhus Kommune Svømmehal Bassinmål (længde, bredde, dybde) Tilsynsførendes svømmebevis Aarhus Svømmestadion springbassin Aarhus Svømmestadion - svømmebaner 25 x 17,5 x 2,0 til 5,0 Stort 50 x 25 x 2,0 Lille Egelund svømmehal 25 x 12,5 x 1,1 til 2,0 Lille Frydenlundskolen 16,7 x 6,5 x 0,9 til 1,4 Lille Gammelgårdskolen 16,7 x 6,5 x 0,9 til 1,4 Lille Gellerupbadet 25 x 16 x 1,65 17 x 12 x 0,8 10 x 10 x 0,3 Lille Hasle skole 25 x 12,5 x 1,0 til 3,5 Stort Idrætshøjskolen 25 x 12,5 x 0,8 til 4,0 Stort Jellebakkeskolen 16,7 x 6,5 x 0,9 til 1,4 Lille Lyseng Svømmebad - svømmebaner 25 x 12,5 x 1,2 til 1,8 12,5 x 7 x 0,9 Stort Lyseng Svømmebad - springbassin 12,5 x 12,5 x 4,2 Stort Lystrup skole 25 x 12,5 x 0,9 til 2,0 Lille Næshøjskolen 25 x 12,5 x 0,9 x 2,0 Lille Solbjergskolen 25 x 12,5 x 0,9 x 2,0 Lille Sølystskolen 25 x 12,5 x 1,0 til 3,8 Stort Søndervangskolen 25 x 12,5 x 0,9 til 1,8 Lille Tilst Skole 25 x 12,5 x 0,9 til 2,0 Lille Tovshøjskolen 25 x 12,5 x 2,0 Lille Tranbjerg skole 16,7 x 6,5 x 0,9 til 1,4 Lille Vorrevangskolen 16,7 x 6,5 x 0,9 til 1,4 Lille Badeanstalten Spanien 25 x 1,12 til 1,8 Lille 13

14 Bilag 3 Love, bekendtgørelser og vejledninger Børn og Unges retningslinjer hviler på følgende juridiske grundlag: BEK nr 38 af 10/01/1995: Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden. Læs bekendtgørelsen på Retsinformation.dk Se også Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden. BEK nr 956 af 26/09/2012: Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer. Læs bekendtgørelsen på Retsinformation.dk Desuden kan der hentes information: vedr. sejlads: Læs Søfartsstyrelsens information til skoler, institutioner m.v. om sejlads med elever på Sofartsstyrelsen.dk Læs Søfartstyrelsens sikkersejlads.dk vedr. vandsikkerhed: Dansk Svømmeunion: Livredning, håndbogen for alle med interesse for vand og sikkerhed. 14

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK K U R S U S P R O G R A M 2013-2014 KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK KANO HAVKAJAK MEGINJOLLE VÆGKLATRING KLIPPEKLATRING ORIENTERING OG GPS OPLEVELSER OG UDFORDRINGER I WALES

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System Skonnerten Martha Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1 Skonnerten Sidste opdatering Martha 9/4-2007 af Vejle Revisions

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

Kano i naturvejledningen

Kano i naturvejledningen Kano i naturvejledningen Indholdsfortegnelse Indledning: 3 Målgrupper: 3 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser: 5 Uddannelse, forsikring og ansvar: 9 PR og økonomi:10 Naturformidling i kano:11 Litteraturliste:13

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune 2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Sagsforløb... 3 Forsamtale med ansøger.... 3 Skriftlig ansøgning...

Læs mere