Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads"

Transkript

1 Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

2 Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som dagtilbud, skoler og FU giver til børn og unge. Her arbejdes pædagogisk med krop og bevægelse med henblik på at øge børn og unges sundhed, trivsel og læring. Her udvikler børn og unge en kropslig, personlig og social identitet. I svømmeundervisningen og ved vandaktiviteter er det vigtigt at være opmærksom på den risiko, der kan være forbundet med hermed. Hvad angår ansvar og sikkerhed skal ledelse og fagpersoner være bekendt med og efterleve de retningslinjer, der er gældende for svømmeundervisning og vandaktiviteter i Børn og Unge. Indhold Afsnit 1 beskriver de retningslinjer, der er gældende for alle vandaktiviteter med børn og unge. Herefter beskrives de yderligere sikkerhedskrav og anbefalinger, der er knyttet til vandaktiviteter under forskellige lokale forhold: svømmeundervisning og vandaktiviteter i svømmehaller (afsnit 2), badning i badelande (afsnit 3), badning fra friland (afsnit 4) og sejlads (afsnit 5). Afsnit 6 beskriver, hvad svømmebeviset giver kompetence til og indholdet i svømmebeviskurserne. Bilag 1 redegør for, hvor mange børn/unge der maximalt må føres tilsyn med afhængig af børnenes alder, aktivitet og de lokale forhold. Bilag 2 beskriver de regler og bekendtgørelser, Børn og Unges retningslinjer bygger på Afsnit 1: Tilsyn Afsnit 2: Svømmeundervisning og vandaktiviteter i svømmehaller Afsnit 3: Badning i badelande Afsnit 4: Badning fra friland (strand, å eller sø) Afsnit 5: Sejladsaktiviteter med kano, kajak og andre mindre fartøjer Afsnit 6: Sejlads med fartøjer med dimensionstal på 20 eller derover Afsnit 7: Svømmebevis Bilag 1. Normering Bilag 2. Svømmebasinnernes vanddybde i Aarhus Kommune Bilag 3. Love, bekendtgørelser og vejledninger.

3 1 Tilsyn Svømmeundervisning, badning, sejlads eller andre vandaktiviteter skal altid tilrettelægges med størst mulig hensyntagen til børnenes og de unges sikkerhed. Det påhviler lederen af institutionen/skolen at sikre, at der etableres et tilsyn, der forebygger ulykker og sikrer nødvendigt beredskab til livredning. Hvad betyder det, at være tilsynsførende? Alle medarbejdere, der fører tilsyn med børn/unge i forbindelse vandaktiviteter, har ansvaret for disses sikkerhed, herunder det livredningsmæssige ansvar. Tilsynsførende skal være i besiddelse af et gyldigt svømmebevis (se afsnit 6). Kun ansatte i normeret stilling ved Børn og Unge, Aarhus Kommune kan være tilsynsførende. Af Bilag 1 fremgår Børn og Unges normering for, hvor mange børn/unge der maximalt må føres tilsyn med pr. tilsynsførende. Den konkrete afgørelse af, hvor mange børn/unge den tilsynsførende kan have det livredningsmæssige ansvar for, må imidlertid altid bero på en vurdering af den konkrete aktivitet, de lokale forhold og den konkrete børnegruppe. 1 Af hensyn til varetagelse af de samlede opgaver, hvis der skulle opstå en kritisk situation, er det dog et krav, at der altid skal være to tilsynsførende til stede. Foregår aktiviteterne i forbindelse med offentlig svømning, kan den ekstra person udgøres af stedets livredder efter aftale med denne og under forudsætning af, at livredderen er til stede under hele aktiviteten. De tilsynsførende skal overvåge aktiviteten kontinuerligt. Skolen/institutionen skal sikre tilstrækkelig overvågning af børn, der lider af sygdom, som kan medføre bevidstløshed (fx epilepsi 2, kulde-varmeallergi, astma). 1 I forhold til det specialpædagogiske tilbud skal det bemærkes, at der skal være en bemanding, der sikrer det nødvendige beredskab. 2 Læs mere om sikkerhed ved og i vand i forhold til børn med epilepsi på Socialstyrelsen.dk Den tilsynsførende skal: besidde gyldigt svømmebevis foretage en sikkerhedsvurdering i relation til den konkrete vandaktivitet og børnegruppe, således at sikkerheden er afpasset den aktuelle situation have kendskab til lokalitetens sikkerhedsudstyr og sikre sig at genoplivningsudstyr er funktionsdygtigt plomberingen skal være ubrudt overvåge bassinet/vandaktiviteten kontinuerligt gennem hele aktivitetens varighed, gerne fra ophøjet position sikre at ikke-svømmere kan bunde eller anvender et flydemiddel, der giver tilstrækkelig opdrift til, at vedkommende kan svømme fra kant til kant sikre at forældrene har givet skriftlig tilladelse til at deres barn må deltage i en aktivitet, som er risikobetonet (fx badning i badeland). Sikkerhedsanbefalinger Ud over de ovenstående krav anbefales det, at: de tilsynsførende fordeler tilsynsopgaver i mellem sig der på forhånd er aftalt en beredskabsplan ved ulykke børnene er orienteret om retningslinjer for aktiviteten de tilsynsførende er synlige, så det er lettere at tilkalde hjælp (benyt fx T-shirt i stærke farver) børnene er synlige (benyt evt. farvede badehætter). 3

4 2 Svømmeundervisning og vandaktiviteter i svømmebassiner Der er en række særlige forhold, der gør sig gældende ved svømmeundervisning og vandaktiviteter i svømmebassiner. Disse forhold gør sig gældende ud over de sikkerheds- og uddannelsesmæssige krav, der er beskrevet i afsnit 1. Svømmeanlæggets regler skal overholdes Mindst én af de tilsynsførende skal befinde sig på bassinkanten. Hvis aktiviteten fordrer, at tilsynsførende befinder sig i bassinet (fx kajakvending, dykning m.m.), kan personen på kanten udgøres af en myndig person ansat ved Børn og Unge. I disse tilfælde skal der udarbejdes en sikkerhedsinstruks, der angiver arbejdsdelingen mellem den tilsynsførende og personen på bassinkanten Ved vandaktiviteter i svømmebassiner skal tilsynet tage højde for, om der er andre brugere til stede. Fx kan det aftales med børnene, hvilke bassiner eller dele af bassin, børnene må benytte Hovedudspring fra vippe eller bassinkant må kun foregå med tilsyn. Vanddybden skal være så stor, at der ikke opstår fare for eleverne: Ved siddende udspring fra bassinkant skal vanddybden være mindst 1,5 Ved stående udspring fra bassinkant skal vanddybden være mindst 2,0 Lærere, der forestår svømmeundervisning, skal have kvalifikationer svarende til uddannelsen til svømmelærer. Svømmelærereksamen giver en svømmelærer varig kompetence til at varetage selve svømmeundervisningen af eleverne. Hvis svømmelæreren også varetager det livredningsmæssige tilsyn, skal svømmelæreren vedligeholde sin kompetence, hvad angår livredning, ved at have et gyldigt svømmebevis. 4

5 3 Badning i badelande Badning under ekskursioner, lejrskoler, hytteture og lignende, herunder badning i badelande, må alene finde sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold. Der er en række særlige forhold, der gør sig gældende ved badning i badelande og forlystelsesparker. Disse forhold gør sig gældende ud over de sikkerheds- og uddannelsesmæssige krav, der er beskrevet i afsnit 1. Orienter jer om stedets regler på forhånd Badning under ekskursioner, lejrskoler, hytteture og lignende, må alene finde sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold. Idet der som oftest i forvejen er mange andre i vandet på samme tid, bør det, for overskuelighedens skyld, vurderes, hvorvidt badning er forsvarligt eller ej Badning bør kun foregå på et for børnene nøje afgrænset område, som er let at overskue og hvor alle kan bunde Børnene bør have besked på at holde sammen to og to. 5

6 4 Badning fra friland (strand, å eller sø) Badning under ekskursioner, lejrskoler, hytteture og lignende, må alene finde sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold. Der er en række særlige forhold, der gør sig gældende ved badning fra friland (strand, å eller sø). Disse forhold gør sig gældende ud over de sikkerheds- og uddannelsesmæssige krav, der er beskrevet i afsnit 1. Badning bør kun foregå på et for eleverne nøje afgrænset området, som er let at overskue, og hvor alle kan bunde. Ved badning på friland skal der være mindst to tilsynsførende. Den ene opholder sig på land, gerne i en ophøjet position, mens den anden markerer ydergrænsen for det tilladte badeområde. Forberedelser før badning: Tjek vindretning, dybde, bundforhold og strømforhold, inden badningen påbegyndes. Vurder om badning under de gældende forhold er forsvarligt og tilpas badeområdet herefter Afgræns badeområdet tydeligt for deltagerne Børnene bør have besked på at holde sammen to og to Medbring mobiltelefon og vær sikker på, at der er dækning Noter dig data på badestedet (redningsvej, strandskilt-nummer eller adresse) med henblik på alarmering Medbring relevant redningsudstyr, fx kasteline og redningskrans og vær trænet i brugen heraf. Det er tilladt at lade børn soppe til læggen, uden at den tilsynsførende har svømmebevis. Man skal ved sopning være særlig opmærksom på, at vanddybder hurtigt kan variere. 6

7 5 Sejladsaktiviteter med kano, kajak og andre mindre fartøjer Ud over de sikkerheds- og uddannelsesmæssige krav, der er beskrevet i afsnit 1, er der en række særlige forhold, der gør sig gældende ved sejlads. Fra 2012 er der kommet nye forskrifter for sejladsaktiviteter med børn og unge. Det betyder, at skolers og institutioners sejlads med børn, unge og voksne i dag er at betegne som erhvervssejlads, og at der er skærpede krav i forhold til denne type aktiviteter, både i forhold til afvikling af aktiviteter og i forhold til materiel og ansvarligt personale. Udgangspunktet for de nye regler er, at det ikke er muligt at udarbejde fælles tekniske og operative regler for alle mindre fartøjer, fx kano og kajak. Sommer/vinter, let/hård vind, beskyttet/åbent farvand, forskellige fartøjskonstruktioner osv. gør, at det er meget forskelligt, hvad der skal til for at opnå den nødvendige sikkerhed. Ansvar for sikkerheden Det er rederen, der har ansvaret for sikkerheden. Rederen er den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne. På en skole/institution vil det være lederen. Rederen kan være ejer af fartøjet, men behøver ikke at være det. Sejladsen kan udmærket foregå i lejede eller lånte fartøjer. Det er rederens/lederens ansvar, at sejladsen foregår i overensstemmelse med godt sømandskab, at menneskeliv på vandet er sikret fuldt betryggende, og at fartøjet er bemandet, konstrueret, udrustet og vedligeholdt så det er egnet til formålet. Rederen/ lederen er ligeledes ansvarlig for valget af sejladsaktiviteter, hvor de udføres samt for, at medarbejderen har de formelle kompetencer, der kræves til den pågældende aktivitet (se afsnit Sikkerhedskursus og instruktøruddannelse). Sikkerhedsinstruks Ejeren/rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks, hvor ejeren/rederen selv sætter de operationelle rammer for sejladsen. Instruksen hjælper arrangøren med at oversætte godt sømandskab til gode, sikre løsninger for den pågældende aktivitet. Samtidig skal sikkerhedsinstruksen give deltagere og passagerer overblik over, hvordan arrangøren arbejder med sikkerheden. Den enkelte skole/institution skal sikre sig, at sikkerhedsinstruksen bliver UDArbejdet. Hvis f.eks. en skole/institution lejer kanoer på UNO Friluftscenter eller på Gudenåen, vil det være skolen/institutionen, der er kanoens reder og er ansvarlig for at der udarbejdes en sikkerhedsinstruks. Hvis en skole/institution laver kano/kajaksejlads gennem en kajakklub eller gennem en grejbank, som stiller instruktør og udstyr til rådighed skal både skolen/institutionen og kajakklubben/grejbanken lave en sikkerhedsinstruks. Hvis en skole til gengæld køber et lejrskoleophold på et skoleskib, der leverer personale etc., vil det være fartøjets ejer eller skipper, der er reder og som skal lave en sikkerhedsinstruks. Det er rederens ansvar, at sikkerhedsinstruksen udarbejdes af personer med formelle kompetencer, som er dækkende for de konkrete sejladsaktiviteter. 7

8 Udarbejdelse af sikkerhedsinstruks På Søfartsstyrelsens hjemmeside findes et skema til udarbejdelse af sikkerhedsinstruksen. Læs Sikkerhed og ansvar på sejlturen på Sofartsstyrelsen.dk Når alle felter i skemaet er udfyldt, kan sikkerhedsinstruksen printes ud. Sikkerhedsinstruksen bør være kortfattet og nem at læse for alle brugere, dvs. medarbejdere og deltagende personer / ansvarlig(e) voksen. Instruksen skal altid være tilgængelig for deltagere og passagerer. Sikkerhedsinstruksen har til formål at: identificere rederen fastlægge hvilke sejladsaktiviteter, der at tale om, samt hvor og hvornår de må foregå, a) herunder at forældre til børn/unge under 18 år altid skal have givet accept til sejladsaktiviteter (evt. ved generel accept), b) samt at vandet minimum skal være 10 grader identificere risici træffe tekniske og operationelle forholdsregler, som effektivt imødegår risici sikre, at fartøjet/fartøjerne er egnede og forsynet med den nødvendige udrustning sikre, at besætningen er tilstrækkelig og kompetent beskrive de operationelle forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer sikre, at alle kan reddes i tilfælde af ulykke sikre, at der er mulighed for tilkald af assistance i ulykkestilfælde sikre, at antallet af personer om bord er kendt i land og er let tilgængelig, f.eks. synlig placering på trailer sikre, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion inden sejladsens start beskrive, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser og ulykker. 8

9 Følgende skal desuden være opfyldt og fremgå af sikkerhedsinstruksen: Alle personer, herunder medarbejdere skal bære godkendt redningsvest. Godkendte svømmeveste må dog anvendes af personer, der kan svømme, og kun når der forefindes mulighed for redning fra følgefartøj nær ved, f.eks. instruktøren i egen kajak. Svømmeveste skal være forsynede med reflekser. Hvis svømmevestene ikke er i signalfarver (gul, orange, rød mv.) skal personerne være iført supplerende beklædning i signalfarver Børn og unge må ikke ro/sejle uden tilstedeværelse af en medarbejder Antallet af børn/unge pr. medarbejder skal fremgå af sikkerhedsinstruksen Forældre til børn/unge under 18 år skal altid have givet accept til sejladsaktiviteter (evt. ved generel accept) Følgebåde med motor skal have skrue- / propelbeskyttelse, hvor dette er passende Vandet skal minimum være 10 grader Medarbejdere skal have bestået stort svømmebevis (se kapitel 6) inden for de sidste 2 år, samt have godkendt 12-timers førstehjælpsbevis Medarbejder(e) skal have gennemført og bestået Børn og Unges Sikkerhedskursus eller EPP instruktørkursus afhængig af pågældende aktivitet 9

10 Kano, kajak, sup board Jo mindre beskyttede sejladsområder, jo højere krav stilles der til medarbejdernes formelle kompetencer. Alle medarbejdere, der varetager sejladsaktiviteter med kano, kajak eller sup board skal have bestået stort svømmebevis inden for de sidste 2 år, samt have godkendt 12-timers førstehjælpsbevis. Der skal pr. otte kano/kajak tilstede være mindst én medarbejder, der har gennemført og bestået Børn og Unges Sikkerhedskursus eller EPP instruktøruddannelse (afhængig af pågældende aktivitet). Der skal altid være minimum to medarbejdere tilstede. Børn og Unge anbefaler, at institutioner og skoler, der afvikler sejladsaktiviteter i kano, kajak eller sup board har minimum én medarbejder med EPP instruktøruddannelse. a) Sikkerhedskursus Sikkerhedskursus for hhv. kano, kajak, sup board (8 timers varighed). Kurset giver kompetence til afvikling af sejladsaktiviteter i meget beskyttet farvand på i forvejen udpegede områder (Kontakt UNO Friluftscenter) i perioden 1. maj til 31. oktober, ved en vandtemperatur på min. 10 grader og med en max. vind på 4 m/sek. b) Instruktøruddannelse Instruktøruddannelse indenfor Euro Paddle Pass - EPP systemet, for kano, kajak, sup board (32 timers varighed). Instruktøruddannelsen giver kompetencer til afvikling af sejladsaktiviteter i beskyttet og kendt farvand i perioden 1. maj til 31. oktober ved en vandtemperatur på min. 10 grader. Eventuelle spørgsmål til kurser/instruktøruddannelse og datoer for disse, samt til retningslinjer vedr. sejlads rettes til UNO Friluftscenter Børn og Unge tlf

11 6 Sejlads med fartøjer med dimensionstal på 20 eller derover Retningslinjer udarbejdes senere. (Kontakt UNO Friluftscenter, 7 Svømmebevis Alle medarbejdere, som er tilsynsførende ved vandaktiviteter skal have gyldigt svømmebevis. Svømmeundervisere, der samtidig med svømmeundervisning varetager tilsyn, skal have gyldigt svømmebevis. Det lille svømmebevis giver kompetence til at være tilsynsførende i svømmehaller, hvor bassindybden er maks. to meter. Det store svømmebevis giver kompetence til at være tilsynsførende i svømmehaller med vanddybde på over to meter, i badelande/forlystelsesparker, ved alle former for sejlads samt ved vandaktiviteter på friland. Dog er det tilladt at soppe med børn uden at den tilsynsførende har svømmebevis. Af bilag 2 fremgår, hvilket svømmebevis, der er påkrævet i svømmehaller i Aarhus Kommune. Svømmebeviset er gyldigt i to år. Svømmebeviskurserne Børn og Unge afholder løbende svømmebeviskurser. Find svømmebeviskurserne via Kursusbasen på BU-portalen svømmebeviskurset indeholder en praktisk del og en teoretisk del samt en prøve. Svømmebevisprøvens omfang: 1. Teoretisk og praktisk prøve i genoplivning/ livredning samt brug af genoplivningsudstyr 2. Teoretisk prøve i teori vedr. badning fra strand, i åer eller søer, herunder bl.a. vejrskifte, bund-, temperatur- og strømforhold samt alarmering. 3. Praktisk prøve i 200 meter svømning. 4. Praktisk prøve i bjærgning over 25 meter af en forestillet bevidstløs person. 5. Redning af person op på kanten af bassin. Personen skal være af mindst samme størrelse som prøvetager. Prøven til Lille svømmebevis indeholder derudover: Praktisk prøve i dykning efter bjærgedukke på 2 meter dybt vand. Prøven til Stort svømmebevis indeholder derudover: Praktisk prøve i dykning efter bjærgedukke på 4,2 meter dybt vand eller længdedyk på 15 m.) 11

12 Bilag 1 Normering Antal børn/unge pr. tilsynsførende ved svømmeundervisning, vandaktiviteter og badning (vedrørende antal børn/unge pr. tilsynsførende ved sejlads se afsnit 5) Aldersgrupper: Sted Aktivitet ANTAL børn/unge pr. tilsynsførende Vuggestue/dagpleje (0 2 år) Alle steder. Sopning til læggen (Kræver ikke svømmebevis) Max. 4 Børnehave/dagpleje (3 5 år) Friland Bassin Sopning til læggen (Kræver ikke svømmebevis) Badning/svømning med flydemiddel Max. 4 Max til 2. klasse (6 8 år) Friland Bassin Badning/svømning med mulighed for solidt fodfæste Badning/svømning med flydemiddel Max. 8 Max klasse (9 11 år) Friland Badning/svømning med mulighed for solidt fodfæste Max. 10 Bassin Badning/svømning Max kl. og opefter (12 år og opefter) Friland Badning/svømning med mulighed for solidt fodfæste Max. 10 Bassin Badning/svømning Max. 15 Ikke-svømmere skal kunne bunde eller anvende flydemiddel 12

13 Bilag 2 Svømmebassinernes vanddybde i Aarhus Kommune Svømmehal Bassinmål (længde, bredde, dybde) Tilsynsførendes svømmebevis Aarhus Svømmestadion springbassin Aarhus Svømmestadion - svømmebaner 25 x 17,5 x 2,0 til 5,0 Stort 50 x 25 x 2,0 Lille Egelund svømmehal 25 x 12,5 x 1,1 til 2,0 Lille Frydenlundskolen 16,7 x 6,5 x 0,9 til 1,4 Lille Gammelgårdskolen 16,7 x 6,5 x 0,9 til 1,4 Lille Gellerupbadet 25 x 16 x 1,65 17 x 12 x 0,8 10 x 10 x 0,3 Lille Hasle skole 25 x 12,5 x 1,0 til 3,5 Stort Idrætshøjskolen 25 x 12,5 x 0,8 til 4,0 Stort Jellebakkeskolen 16,7 x 6,5 x 0,9 til 1,4 Lille Lyseng Svømmebad - svømmebaner 25 x 12,5 x 1,2 til 1,8 12,5 x 7 x 0,9 Stort Lyseng Svømmebad - springbassin 12,5 x 12,5 x 4,2 Stort Lystrup skole 25 x 12,5 x 0,9 til 2,0 Lille Næshøjskolen 25 x 12,5 x 0,9 x 2,0 Lille Solbjergskolen 25 x 12,5 x 0,9 x 2,0 Lille Sølystskolen 25 x 12,5 x 1,0 til 3,8 Stort Søndervangskolen 25 x 12,5 x 0,9 til 1,8 Lille Tilst Skole 25 x 12,5 x 0,9 til 2,0 Lille Tovshøjskolen 25 x 12,5 x 2,0 Lille Tranbjerg skole 16,7 x 6,5 x 0,9 til 1,4 Lille Vorrevangskolen 16,7 x 6,5 x 0,9 til 1,4 Lille Badeanstalten Spanien 25 x 1,12 til 1,8 Lille 13

14 Bilag 3 Love, bekendtgørelser og vejledninger Børn og Unges retningslinjer hviler på følgende juridiske grundlag: BEK nr 38 af 10/01/1995: Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden. Læs bekendtgørelsen på Retsinformation.dk Se også Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden. BEK nr 956 af 26/09/2012: Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer. Læs bekendtgørelsen på Retsinformation.dk Desuden kan der hentes information: vedr. sejlads: Læs Søfartsstyrelsens information til skoler, institutioner m.v. om sejlads med elever på Sofartsstyrelsen.dk Læs Søfartstyrelsens sikkersejlads.dk vedr. vandsikkerhed: Dansk Svømmeunion: Livredning, håndbogen for alle med interesse for vand og sikkerhed. 14

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af kæntringsulykken

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Retningslinjer for svømning, badning og vandaktiviteter i skole og SFO Lemvig Kommune

Retningslinjer for svømning, badning og vandaktiviteter i skole og SFO Lemvig Kommune Retningslinjer for svømning, badning og vandaktiviteter i skole og SFO Lemvig Kommune 16-08-2010 1 Forord For at sikre en ensartethed, der skal skabe den største tryghed og sikkerhed for både elever og

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Hvordan bliver jeg livredder?

Hvordan bliver jeg livredder? Hvordan bliver jeg livredder? Bliv livredder med Den Kompetencegivende Bassinprøve Hvordan vurderes din jobansøgning til livredderjobbet? Generelt får svømmehaller et hav af ansøgninger til livredderstillinger

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed er en almennyttig og humanitær organisation Rådets for Større Badesikkerheds overordnede vision er at det

Læs mere

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C Aarhus Kommunes LokaleBooking Lån Kommunens lokaler og anlæg til fritids- og idrætsaktiviteter Åbningsoversigt sæson 2014-2015 Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Gode råd, når du færdes på havnen

Gode råd, når du færdes på havnen Gode råd, når du færdes på havnen Medbring ven og redningsvest TrygFonden Kystlivredning tilbyder alle havne gratis redningskranse, og hver sommer besøger vores LivredderPatrulje havne over hele landet

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole

Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole 2 Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole Brøderup Ungdomsskole den 6. september 2011 Indholdsfortegnelse Forældretilsagn... 3 ForsikringsforholdBrøderup

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

3.7 Alarmering ved svømmebassinet

3.7 Alarmering ved svømmebassinet 3.7 Alarmering ved svømmebassinet Indeksnr. 370 Der er pr. august 2001 installeret to forskellige alarmer i lokalet med svømmebassinet, nemlig en ekstern ulykke-alarm med automatisk opkald til alarmcentral

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Indhold: 1. Baggrund gyldighedsområde. 2. Form. 3. Ledelse/organisation 4. Kravspecifikation motorbåde (planende) 5. Kravspecifikation motorbådsbrugere

Læs mere

Samarbejde mellem Roskilde Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland

Samarbejde mellem Roskilde Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland Uddybende projektbeskrivelse Samarbejde mellem Roskilde Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland 1. DGI Street Event ved Rabalderfestivalen på Musicon DGI Underground er et gadeidrætsprojekt under DGI, der

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3 Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Instruktørniveauerne DKF instruktør 1 (hav) DKF instruktør 2 (hav) DKF

Læs mere

Dansk Svømmeunion. Rescue Kid. Konkurrencelivredning for børn & unge

Dansk Svømmeunion. Rescue Kid. Konkurrencelivredning for børn & unge Dansk Svømmeunion Rescue Kid Konkurrencelivredning for børn & unge Indhold Indledning... 3 Hvorfor konkurrencelivredning?... 4 Individuelle discipliner... 5 100 m Forhindringssvømning...5 100 m Super Kid...6

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre.

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre. Retningslinjer vedr. foto Aarhus Kommune har vedtaget følgende retningslinjer omkring foto, video og TVoptagelser med børn og unge i kommunens institutioner. Børn og unge i skoler og institutioner må kun

Læs mere

Kan du flyve? ellers kommer du til det. Her følger stævneprogrammet til årets DM Sprint/OL distance søndag d. 20 juli.

Kan du flyve? ellers kommer du til det. Her følger stævneprogrammet til årets DM Sprint/OL distance søndag d. 20 juli. Kære deltager i Danske Invest DM TRI seriens 3. afdeling itrytofly - i Værløse. Der er nu knap tre uger til start og arrangørerne og Dansk Triatlon Forbund glæder sig meget til at se netop dig til stævnet.

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar.

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. Skal man bruge EPP systemet? Jeg er instruktør fra DKF gamle uddannelsessystem hvad skal jeg gøre? Er EPP kun for havkajakker? Hvor finder jeg kano standarderne?

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Pjecens formål Formålet med denne pjece er at give gode råd om sikkerhed i forbindelse med fritidsdykning. Generelt

Læs mere

VALGFAG 2014/2015. Skals skole

VALGFAG 2014/2015. Skals skole VALGFAG 2014/2015 Skals skole 1 Valgfagene opdeles i 2 perioder: 1. periode: Uge 36-51 2014 2. periode: uge 2-19 2015 Alle valgfagene afvikles i begge perioder - undtagen: Friluftsliv - som kun kører i

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Forældrehåndbog velkommen til Swim Team Neptun

Forældrehåndbog velkommen til Swim Team Neptun Forældrehåndbog velkommen til Swim Team Neptun Velkommen til Swim Team Neptun (STN). Denne håndbog er en hjælp til jer som forældre, der har et barn tilmeldt svømmeskolen. Håndbogen skal gerne give svar

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse Velkommen IF Lyseng Svømning og Dansk Svømmeunion byder herved velkommen til DMH-Å, som finder sted den 2-3 februar 2013. Vi håber vi sammen kan få nogle rigtig gode og spændende oplevelser i denne weekend.

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Et nyt initiativ for aktivitet, uddannelse og sikkerhed på kysten af Thy

Et nyt initiativ for aktivitet, uddannelse og sikkerhed på kysten af Thy Cold Hawaii Kystlivredderklub Projektbeskrivelse Et nyt initiativ for aktivitet, uddannelse og sikkerhed på kysten af Thy Dette dokument indeholder projektbeskrivelsen for Cold Hawaii Kystlivredderklub.

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

Trin. Obliga torisk for at bestå: Tilhører metodikfil: Holdnr: Niveau: Ugedag: Tidspunkt:

Trin. Obliga torisk for at bestå: Tilhører metodikfil: Holdnr: Niveau: Ugedag: Tidspunkt: Distance resultat generalprøve: Begynder ved juleafslutning Svømme hundesvømning m. støtte B0 Crawlbenspark med støtte B0,B1 Crawl 2 Rygsvømningsben på kanten B0,B1 Rygsvømn. 2-7 Munden i vandet B0,B1

Læs mere

Skolesvømning og svømmeklub

Skolesvømning og svømmeklub Hvad det koster Hvor mange årsnormer, der skal bruges Tænk ud afboxen Skaffe skemaer over nuværende skolesvømning Gennemgang af foreløbige tal og brainstorm med Morten Kjær Præsenteret tal og beregninger

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune Undervisningsoverenskomst mellem Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune og Dagskolen i Boserup Boserupvej 100 4000 Roskilde Undervisningsoverenskomsten er udarbejdet

Læs mere

Vejledning ersion 2010 V

Vejledning ersion 2010 V Version 2010 2 DKF PaddlePower PaddlePower er et system målrettet undervisningen af børn og unge i kano og kajaksporten. Det er udviklet med henblik på at inspirere og hjælpe klubbernes ungdomstrænere

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 1 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Badevandsprofil Li. Haraldsted Sø

Badevandsprofil Li. Haraldsted Sø Badevandsprofil Li. Haraldsted Sø Teknik- og Miljøcenter teknikogmiljo@ringsted.dk Februar 2014 Medlemsstat Danmark Kommune Ringsted Kommune DKBW Nr. 1179 Stationsnummer 001A Stationsnavn Li. Haraldsted

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion

AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion Aarhus Open tilbyder: 50 meter-konkurrencebassin med 10 baner 5 aldersgruppe-inddelinger

Læs mere

Udført af: Kvalitetskoordinator

Udført af: Kvalitetskoordinator 0-0- Sidste rettelse: 0-0- Forside risikoanalyse Centerchef Sikkerheds information og risikovurderings håndbog for arbejde med redning i højden, brønde, first aid, manual handling, fire awareness, sea

Læs mere