Sikker sejlads er sjov sejlads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikker sejlads er sjov sejlads"

Transkript

1 Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune

2

3 Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af kæntringsulykken på Præstø Fjord i februar 2011, har Søfartsstyrelsen den 1. oktober 2012 udsendt en ny bekendtgørelse for sejlads i mindre fartøjer, der medtager op til 12 passagerer. Udgangspunktet for reglerne er, at det ikke er muligt at udarbejde fælles tekniske og operative regler for alle mindre fartøjer. Sommer/vinter, let/hård vind, beskyttet/ åbent farvand, forskellige fartøjskonstruktioner osv. gør at det er meget forskelligt, hvad der skal til for at opnå den nødvendige sikkerhed. For at undgå at reglerne sætter en stopper for sejlads, der kan foregå sikkert under de rette forhold og i det rette fartøj er der nu et krav om, at ejeren/rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks, hvor ejeren/rederen selv sætter de operationelle rammer for sejladsen. Overordnet siger reglerne, at det er et krav, at alle skal kunne reddes i en nødsituation, og at det er rederens ansvar, at det kan lade sig gøre. Se også: Tjekliste - når du vil ud og sejle. Indhold: side Sikker sejlads er sjov sejlads 3 Rederen 4 Fredensborg Kommunes minimumskrav 5 Kom i gang med sikkerhedsinstruksen 6 Forsikring og indberetning af oplysninger om sejladsaktiviteter 8 Spørgsmål og svar 10 Nyttige links 11 Sikker sejlads er sjov sejlads TJEKLISTE 3

4 REDEREN Rederen er den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne. I skoler, daginstitutioner, på plejehjem og kommunale bosteder er det ledelsen på den enkelte skole/ institution, der er reder og ansvarlig for at sikkerheden er i orden, når de tilbyder sejladsaktiviteter. Ved kommunalt udbudte aktiviteter i samarbejde med foreninger, f.eks. sommerferieaktiviteter, er kommunen ansvarlig. Det er den enkelte skole/institution/forening, som ønsker at lave sejladsaktivitet, som skal udarbejde en sikkerhedsinstruks. Søfartsstyrelsen anbefaler, at det er de personer der i praksis står med aktiviteten, som skal udarbejde sikkerhedsinstruksen, så der tages højde for den konkrete aktivitet og situation i den pågældende instruks. De ledelsesmæssige ansvarlige skal sikre, at det sker jf. rederens ansvar ovenfor. Dialog mellem ledelse og medarbejdere/instruktører/foreningsledere er en forudsætning i arbejdet med de nye sikkerhedsregler. REDEREN ER ansvarlig FOR: Valget af sejladsaktiviteter, samt hvor de tilrettelægges og udføres. Rederen kan være ejer af fartøjet, men behøver ikke at være det. Sejladsen kan udmærket foregå i lejede eller lånte fartøjer. At sejladsen foregår i overensstemmelse med godt sømandsskab At menneskeliv på vandet er sikret fuldt betryggende At fartøjet er bemandet, konstrueret, udrustet og vedligeholdt, så det er egnet til formålet. At sikkerhedsinstruksen bliver udarbejdet af personer med kompetencer, der er dækkende for de konkrete sejladsaktiviteter. 4

5 FREDENSbORg KOmmUNES minimumskrav Til SiKKERhEDSiNSTRUKS Udover kravene fra Søfartsstyrelsen, skal følgende fremgå af sikkerhedsinstruksen: Godkendt rednings-/svømmevest skal bæres af alle personer, herunder medarbejdere/instruktører/foreningsledere. Svømmevest anbefales kun anvendt sammen med brug af våddragt. En svømmevest er mindre sikker end en redningsvest, og må derfor kun anvendes af personer, der kan svømme og kun når der forefindes umiddelbar mulighed for redning fra vandet af et følgefartøj 1 nær ved. Svømmeveste skal være forsynede med reflekser. Hvis ikke svømmevestene er i signalfarver (gul, orange, rød mv.) skal personerne være iført supplerende beklædning i signalfarver. Sejlperioden er fra 1. maj til 31. oktober. Vand- og lufttemperatur skal være min. 10 grader, med en max. vind på 4 m/sek. For windsurfing og sejlads med sejl, er max. en middelvind på 8m/sek. Hvis der i enkelte situationer vurderes forsvarligt at sejle ved lavere vandtemperaturer, skal der tages yderligere forholdsregler i form af tørdragter/ overlevelsesdragter og tøj med høj termisk beskyttelse. Deltagernes påklædning skal svare til vejr og vindforhold Deltagere må ikke ro/sejle uden tilstedeværelse af en medarbejder/instruktør/foreningsleder. Antallet af deltagere pr. medarbejder/instruktør/- foreningsleder skal fremgå af sikkerhedsinstruksen. For havkajak/sit and top kajak max. 1:8 personer og for kano max. 1:8 For windsurfing 1:6 Følgebåde med motor skal have skrue-/propel beskyttelse. I tilfælde hvor propelafskærmning ikke er muligt, skal proceduren for opsamling af personer i vand beskrives særskilt i et eget punkt 13 i sikkerhedsinstruksen. KRav Til KOmPETENcER: medarbejdere/instruktører/foreningsledere skal: kunne fremvise godkendt og gyldigt første hjælpsbevis, max. 3 år gammelt. Som minimum et anerkendt førstehjælpskursus på minimums niveau (6-timers kursus) indeholdende genoplivning/hjerte-lungeredning som beskrevet af Dansk Førstehjælpsråd, udbygget med en ekstra time om forholdsregler der er særligt vigtige i forbindelse med sejlads, klima, nedkøling mv. kunne svømme 200 meter. have gennemgået et teorikursus vedrørende Søfartsstyrelsens nye sikkerhedsregler med vejledning i udarbejdelse af sikkerhedsinstruks. være uddannet instruktør i den pågældende sejladsaktivitet eller have deltaget i et praktisk sikkerhedskursus i forhold til den aktuelle sejladstype; kano, havkajak/sit on top kajak m.fl. Det praktiske sikkerhedskursus giver adgang til at sejle i de områder der er udpeget som meget beskyttede. Se Fritidsklubberne Sletten og Basen gennemgår årligt et særskilt tilrettelagt sikkerhedskursus der giver mulighed for at sejle i specifikke kystnære områder med begrænset risiko i nærheden af deres institutioner. 1 Et følgefartøj kan eksempelvis være en kajak bemandet med en person der er særligt kompetent til makkerredning. Forudsætter at der er taget andre forholdsregler mht. gruppens størrelse, spredning på vandet, nærhed til land mv. 5

6 KOm i gang med SiKKERhEDSiNSTRUKSEN Sikkerhedsinstruksen skal indeholde 12 punkter, 13 hvis propelafskærmning ikke er mulig jf. Fredensborg Kommunes minimumskrav. instruksen bør være kortfattet og nem at læse for alle brugere, dvs. fører, besætning og passagerer. Alt med fed og kursiv er kopieret direkte fra Søfartsstyrelsens online-vejledning fra deres hjemmeside (se linket på side 11), hvor du også finder en skabelon til udfyldelse. Resten er eksempler på, hvad man skal tænke på, når man skal ud at sejle. 1) Identifikation af rederen Skriv navn og adresse på rederen. Rederen er den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne: Hvem er reder i skole, institution og foreningssammenhæng? Det vil normalt være skoleinspektøren eller lederen/ foreningslederen. Hvem er ansvarlig for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen og hvilke kompetencer skal vedkommende have? 2) hvilke sejladsaktiviteter er der tale om, samt hvor og hvornår må de foregå Beskriv sejladsaktiviteterne, herunder hvilke aktiviteter der er tale om, samt hvor og hvornår de må foregå. Sæt rammer og begrænsninger for sejladsen, f.eks. luft- og vandtemperatur, vind, bølger og sigtbarhed Hvor mange børn/deltagere pr. voksne/medarbejder/- instruktør/foreningsleder Min. antal voksne Hvornår på året må sejladsen foregå og ved hvilken vandtemperatur. Hvilken type vejr må sejladsen foregå i. 3) Identifikation af risici Beskriv de sikkerhedsmæssige risici, der kan være ved de i punkt 2 (Sejladsaktiviteter) beskrevne sejladsaktiviteter: Afkøling under sejlads Kæntring Afkøling i vand (ved lavere vandtemperatur) Risiko for at drive væk Skader og uheld med deltagere Manglende evner hos deltagerne til at styre fartøjet Hurtige vejrskift med stærk vind og sø (byger/ tordenvejr) Kollision med andre Dårlige svømmefærdigheder hos deltagerne Deltagere, der ikke følger anvisninger/aftaler udstukket af den sejladsansvarlige 4) Træffe tekniske og operationelle forholdsregler, som effektivt imødegår risici Beskriv, hvad der skal gøres for at imødegå hver af de identificerede risici under punkt 3 (Identifikation af risici): Her er man nødt til at forholde sig til de risici, man har valgt at beskrive i punkt 3. Det skal beskrives, hvordan man har tænkt sig at imødegå risici. Eksempler: afkøling under sejlads Der medbringes rigeligt med tørt og varmt tøj også vind og vandtæt tøj, samt huer og vanter, der er pakket vandtæt Kæntring Deltagerne har på forhånd fået at vide, hvordan de skal forholde sig. Både de kæntrede og resten af gruppen. De sejladsansvarlige kan udføre makkerredninger eller være i stand til at fragte de kæntrede i land. afkøling i vand Specielt ved lave vandtemperaturer. (Men vandet er altid koldt i Danmark) Deltagerne har våddragter inklusive neoprensko eller tilsvarende på, for at forsinke nedkølingen. Der medbringes også sovepose, aluvarmetæppe og liggeunderlag til opvarmning af nedkølede. Skader og uheld med deltagerne Der ydes førstehjælp med medbragt førstehjælpstaske. Om nødvendigt afbrydes turen. 6

7 5) Sikre at fartøjet/ fartøjerne er egnede og forsynet med den nødvendige udrustning: Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producen-tens anvisninger er beregnet til: Beskriv det udstyr, der skal være ombord i forbindelse med sejladsaktiviteterne, og hvordan det vedligeholdes: Beskriv krav til passagerer/elever, f.eks. opførsel, pligter og kompetencer: Fartøj Tjek fartøjet for skader. Eksempler: er der revner i sædet, er der liner i begge ender, er ror/sænkekøl intakte, er der den rigtige opdrift i fartøjet, er lågene til bagagerumme i orden osv. Tjek at fartøjet ikke lastes med flere personer end det evt. er godkendt til. brug og check af veste Regler for og krav til svømme- og redningsveste. Ikkesvømmere skal bære redningsvest, svømmere kan bære svømmevest, hvis der er følgefartøjer med, der umiddelbart kan redde dem ud af vandet. Svømmevest SKAL være i signalfarver (gul, orange og rød) og være forsynet med reflekser. Hvis vesten ikke er det, skal personen have tøj på med signalfarver. Vestene tjekkes for fejl. Er alle remme og spænder intakte, er der andre fejl på vestene f.eks. syninger der er gået op, passer størrelsen af vestene til deltagernes størrelse mv. Sikkerhedsudstyr Bugserliner Førstehjælpsudstyr Telefon (pakket vandtæt)/radio Nødtøj, pakket vandtæt Evt. sovepose, alutæppe og liggeunderlag til opvarmning af nedkølet person. Ekstra pagajer, padler m.m. Andet Krav til passagerer Man skal give instruktioner på forhånd om forventet opførsel, hvad man skal gøre i bestemte situationer f.eks. ved kæntring. Man bør overveje om den påtænkte sejlads passer til deltagernes alder, motorik, fysik og kunnen. 6) Sikre, at besætningen er tilstrækkelig og kompetent Beskriv krav til besætningens størrelse og kompetencer. Besætningen er de personer, der skal passe på passagerer/ elever. Det kan f.eks. være krav til kurser og praktisk erfaring: Kravene til besætningens kompetencer varierer alt efter de konkrete sejladsaktiviteter, farvand og fartøjer. Alt andet lige vokser kravene, jo større fartøjerne er, og jo større risici der er. Vigtigt at man som minimum opfylder kommunens minimumskrav. 7

8 7) beskriver de operationelle forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer Beskriv operative begrænsninger, f.eks. geografiske begrænsninger, tidspunkter på døgnet/året samt maksimalt antal personer om bord: Sejlads finder kun sted i dagslys. Sejlads finder kun sted mellem 1. maj og 31. oktober og kun med en luft- og vandtemperatur over 10. Sejlads finder kun sted, når vinden er svagere end 4 m/ sek. Det beskrives, hvor mange der må være i de forskellige fartøjstyper og antal deltagere pr. medarbejder/instruktør/ foreningsleder. Sikrer, at alle kan reddes i tilfælde af ulykke. 8) beskriv, hvordan alle kan reddes i den værst tænkelige situation, f.eks. ved forlis, kæntring og brand: Alle bærer godkendt redningsvest i passende størrelse. Den kystnære sejlads gør at det er let at komme i land. Har øvet makkerredninger mv. 9) Sikrer tilkald af assistance i ulykkestilfælde Beskriv, hvordan der kan tilkaldes hjælp: Der medbringes vandtæt pakkede mobiltelefoner. Sørg for at have en adresse for aktiviteten eller kendskab til de nye grøn/hvide skilte for nærmere stedsangivelse, så der kan gives præcis besked i nødstilfælde. Evt. kan den nye 112 app bruges. 10) Sikrer at antallet er personer om bord er kendt i land og er let tilgængelig Skriv, hvordan oplysninger om antallet af personer, varighed af sejladsen og den planlagte rute registreres og opbevares i land: Skolen/institutionen/foreningen har en opdateret liste over alle deltagere liggende klar. Om muligt er der en tilsvarende liste opbevaret, hvor sejladsen starter. På bilen eller et kontor eller lignende. Denne liste kan med fordel også inkludere telefonnummeret på den ansvarlige voksne. 11) Sikrer at der altid afgives sikkerhedsinstruktion inden sejladsens start Beskriv, hvem der skal lave sikkerhedsinstruktionen, samt hvornår og hvordan det skal foregå: Inden sejladsen starter får deltagerne en orientering om turen, hvor den foregår og hvordan de skal forholde sig i forskellige situationer og hvilke regler, der gælder for sejladsen. 12) beskriver hvordan der følges op på utilsigtede hændelser og ulykker Beskriv, hvem der skal følge op på utilsigtede hændelser, samt hvornår og hvordan det skal foregå: Her beskrives hvem og hvornår der rapporteres tilbage om hændelser og til hvem man gør det. Der beskrives også en procedure for hvordan, der følges op på hændelser. Forsikring og indberetning af oplysninger om sejladsaktiviteter til center for Økonomi og indkøb i forbindelse med de skærpede sikkerhedskrav er der også kommet nye regler for forsikring, der stiller passagerer bedre med hensyn til at få erstatning i tilfælde af en søulykke. Fredensborg Kommune har tegnet passagerforsikring (gældende fra ) i medfør af EU-forordning nr. 392/2009, i søloven og i bekendtgørelse nr. 9 af 12. januar 2013, der omfatter sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i kommunalt regi. Ved planlagte og fast tilbagevendende sejladsaktiviteter under ophold i udlandet skal den aktivitetsansvarlige rekvirere et rejseforsikringskort med tilhørende passageransvarsforsikring hos Center for Økonomi og Indkøb inden man tager af sted. For fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber gælder, at spontane sejladsaktiviteter kan indberettes senest én uge efter aktiviteten. Ved planlagte og fast tilbagevendende sejladsaktiviteter gælder ovenstående regler. af hensyn til den lovpligtige passageransvarsforsikring gælder følgende: Ved planlagte og fast tilbagevendende sejladsaktiviteter skal Center for Økonomi og Indkøb informeres om antal deltagere, varighed i dage og sted inden sejladsen påbegyndes. Indberetning og rekvirering af rejseforsikringskort mv. skal ske via mail til: Fredensborg Kommunes centraladministration afholder udgiften i Ved aktiviteter der udbydes i samarbejde med foreninger koordineres indberetning med kommunens kontaktperson. 8

9

10 SPØRgSmål Og SvaR hvilke aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen? Svar: Sejlads i mindre fartøjer omfatter i denne sammenhæng alle vandaktiviteter; bl.a. lystfartøjer, kanoer, kajakker, robåde, sejlbrætter, gummibåde, tømmerflåder, windsurfing, surfpadling, vandski eller andre fartøjer, og reglerne gælder også i tilfælde, hvor deltagerne selv ror eller på anden måde er med til at drive fartøjet frem. Badning, svømning og snorkling er ikke omfattet af reglerne for sejlads. hvilke aktører er omfattet af bekendtgørelsen? Svar: Bekendtgørelsen gør det obligatorisk, at udarbejde sikkerhedsinstrukser der er retvisende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter, når der sejles med borgere, i kommunalt regi. Dvs. sejladsaktiviteter i skoler, daginstitutioner, ungdomsskoler, på plejehjem og kommunale bosteder, kommunalt udbudte aktiviteter i samarbejde med foreninger, f.eks. sommerferieaktiviteter m.fl. Foreningsaktiviteter for foreningens egne medlemmer er ikke omfattet af reglerne, men Fredensborg Kommune anbefaler, at foreningen også udarbejder en sikkerhedsinstruks i forbindelse med deres sejladsaktiviteter for egne medlemmer. hvem er ansvarlig for sejlads og udarbejdelse af sikkerhedsinstruks? Svar: Det er ledelsen på den enkelte skole og institution, der er ansvarlig for at sikkerheden er i orden, når de tilbyder sejladsaktiviteter. Ved kommunalt udbudte aktiviteter i samarbejde med foreninger er kommunen ansvarlig. Hvis f.eks. en skole/institution lejer en kano på en å, vil det være skolen/institutionen, der er kanoens reder og er ansvarlig for at der udarbejdes en sikkerhedsinstruks. Hvis en skole til gengæld køber et lejrskoleophold på skoleskibet Fulton, eller en anden ekstern udbyder, der leverer personale etc., vil det være den eksterne udbyder, der er ansvarlig. Men også i dette tilfælde skal man som køber af ydelsen sikre sig, at der findes en sikkerhedsinstruks for den aktuelle sejlads og kende indholdet af denne, inden man tager ud på vandet. hvornår ved jeg at sikkerhedsinstruksen er god nok? Svar: Sikkerhedsinstruksen er god nok, når I har beskrevet og kan argumentere for alle sikkerhedsmæssige aspekter ved sejladsen, og at dette sker inden for rammerne af godt sømandskab. Sikkerhedsinstruksen skal være et dynamisk dokument, som er relevant for den type sejlads, I vil lave. Daglig og åben kommunikation mellem ledelse, børn og unge, forældre, kolleger og frivillige medarbejdere er fundamentet for et sundt sikkerhedsklima. Det er derfor ikke en god ide, at sikkerheden udelukkende varetages af en enkelt person. Det er vigtigt, at alle deltager i sikkerhedsarbejdet, således at alle tager ejerskab og har en forståelse for, hvad godt sømandskab er. Kan jeg få sikkerhedsinstruksen godkendt af Søfartsstyrelsen eller Fredensborg Kommune? Svar: Nej, Søfartsstyrelsen og Fredensborg Kommune godkender ikke sikkerhedsinstruksen. Det er rederens ansvar, at der findes en sikkerhedsinstruks. Søfartsstyrelsen kan foretage stikprøvekontroller. Fredensborg Kommune fører tilsyn ved at foretage stikprøvekontroller i forhold til at aktiviteten opfylder Fredensborg Kommunes minimumskrav, og at der er udarbejdet en sikkerhedsinstruks. Fredensborg Kommunes minimumskrav skal være indeholdt i sikkerhedsinstruksen. Foreninger der udbyder aktiviteter i samarbejde med kommunen skal indsende en erklæring om, at der er udfyldt en sikkerhedsinstruks, jf. ovenstående, inden sejladsaktiviteterne starter op. hvem skal tegne forsikring, hvis en skole/institution lejer et fartøj uden fører, f.eks. en robåd eller en kano? Svar: Hvis en skole/institution lejer et fartøj uden fører, vil det være skolen/institutionen, der kommer til at varetage fartøjets drift. Derfor er det skolen/institutionen, som skal tegne forsikringen. I Fredensborg Kommune vil det sige, at det er den tidligere omtalte passageransvarsforsikring, der gælder. Hvis en skole lejer et skib med fører, f.eks. en båd med fører, vil det reelt være udlejeren, som står for skibets drift og dermed udfører erhvervsmæssig passagertransport *. Derfor vil det være udlejeren, som har pligt til at have en passagerforsikring. *Søfartsstyrelsen anser f.eks. sejlads med skoleelever, børnehavebørn, ungdomsskoleelever, efterskoleelever, højskoleelever ol. samt beboere på plejehjem, bosteder og ungdomspensioner, kommunalt udbudte aktiviteter i samarbejde med foreninger og lignende som erhvervsmæssig sejlads med passagerer. gælder forsikringspligten også, hvis skolen f.eks. tager på kanotur i udlandet? Svar: Ja, forsikringspligten gælder på samme måde, som hvis aktiviteten foregik i Danmark. 10

11 Relevante Links På Søfartsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om de nye sikkerhedsregler og få hjælp til at lave sikkerhedsinstruksen i deres skema. Når alle felter i skemaet er udfyldt kan sikkerhedsinstruksen printes ud. Benyt følgende link: Bekendtgørelse nr. 956 af 26/ Søsportens Sikkerhedsråd Her finder du gode råd om sikkerhed målrettet forskellige sejladsaktiviteter samt råd om kulde, beklædning, kuldeindex, chill factor & chill index mv. Fredensborg Kommune Pibergården Grejbank i Nødebo SKOLEN I VIRKELIGHEDEN Layout: Skolen i Virkeligheden

12 Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf.:

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER

SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omfang side 3 2. Definitioner side 3 3. Materiel side 5 4. Søaktivitet side 9 5. Spejderen side 10 6. Fartøjsføreren side 11 7. Lederen side

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

Kano i naturvejledningen

Kano i naturvejledningen Kano i naturvejledningen Indholdsfortegnelse Indledning: 3 Målgrupper: 3 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser: 5 Uddannelse, forsikring og ansvar: 9 PR og økonomi:10 Naturformidling i kano:11 Litteraturliste:13

Læs mere

Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark

Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark Lederbrev Bestemmelse for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 1: For det i "Love for KFUM-Spejderne i Danmark" 12, stk. 1 omtalte lederbrev har Hovedbestyrelsen fastsat

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System Skonnerten Martha Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1 Skonnerten Sidste opdatering Martha 9/4-2007 af Vejle Revisions

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK K U R S U S P R O G R A M 2013-2014 KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK KANO HAVKAJAK MEGINJOLLE VÆGKLATRING KLIPPEKLATRING ORIENTERING OG GPS OPLEVELSER OG UDFORDRINGER I WALES

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Håndbog om sikkerhed ved feltarbejde i Grønland

Håndbog om sikkerhed ved feltarbejde i Grønland Håndbog om sikkerhed ved feltarbejde i Grønland Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Juni 2011 0 Indledning... 3 1 Generelle regler... 3 1.1 Generelt for feltarbejde... 3 1.2 Underretning ved

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

VEDTÆGTER REGLEMENTER

VEDTÆGTER REGLEMENTER VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement

Læs mere

HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2

HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2 HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2 [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] ISBN 978-87-90742-43-0

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere