Administrationsgrundlag for landzoneområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag for landzoneområdet"

Transkript

1 VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Godkendt af Udvalget for Klima og Miljø, den xx-xx-xxxx Administrationsgrundlag for landzoneområdet Dette administrationsgrundlag beskriver kommunens opgaver vedrørende sagsbehandling i landzone og indeholder Holbæk Kommunes retningslinjer for, hvordan opgaver inden for dette område løses. Administrationsgrundlaget beskriver, i hvilke tilfælde byrådet har delegeret sin kompetence til administrationen i Vækst og Bæredygtighed til at træffe afgørelser tilladelser og afslag - med hjemmel i planlovens Afgørelserne foretages på baggrund af en konkret vurdering i hver enkelt sag. Inden for de givne lovbestemmelser med tilknyttede vejledninger og praksis fra klagenævn og domstole udtrykker dette administrationsgrundlag Holbæk Kommune praksis for, hvordan afgørelser træffes. Landzoneadministrationen skal sammen med kommune- og lokalplanlægningen sikre en hensigtsmæssig udvikling inden for rammerne af planlovens formål. I hver enkelt sag skal der foretages en konkret vurdering af, om et projekt er eller kan tilpasses landskabet og omgivelserne. Derudover kan individuelle sociale eller menneskelige hensyn i særlige situationer tillægges betydning. Administrationsgrundlaget offentliggøres på kommunens hjemmeside.

2 1. Udstykning Forhold der normalt ikke kræver landzonetilladelse 1.1. Arealoverførsel og andre matrikulære ændringer end udstykning Udstykning af parceller inden for en landsbyafgrænsning, hvor kommunen efter en konkret sagsbehandling vurderer, at der kan opføres en bolig Udstykning af enligt beliggende boliger som ikke længere anvendes til deres oprindelige formål som f.eks. funktionærboliger, ekstra stuehus på en landbrugsejendom eller ældre medhjælperboliger. Det er en forudsætning, at der ikke opstår miljøkonflikter, og at der ikke senere opstår et behov for nye boliger på ejendommen Udstykning til opførelse af tekniske anlæg, når disse nødvendigvis skal placeres i det åbne land Udstykning med henblik på at opføre ny bebyggelse til boligformål i det åbne land Udstykning med henblik på at opføre ny bebyggelse til erhverv i det åbne land Udstykning af eksisterende erhvervsbygninger Udstykning af en bolig på en landbrugsejendom der benyttes i forbindelse med generationsskifte eller til brug for en medhjælper og som er opført efter lovens 36, stk. 1, nr Udstykning af en bolig, der er indrettet i en tidligere driftsbygning efter lovens Udstykning af arealer til råstofindvinding, der er beliggende uden for et regionalt graveområde Udstykning af parceller, der skal anvendes til private rekreative formål. 2. Boliger 2.1. Genopførelse af et stuehus på op til 250 m² på en landbrugsejendom, hvis det eksisterende stuehus er brændt ned eller er i en sådan stand eller størrelse, at det ikke kan betragtes som en passende beboelse på en landbrugsejendom. Det er en forudsætning, at den nye bolig placeres i tilknytning til den tidligere boligs placering Opførelse af éen ekstra bolig på op til 250 m² på en landbrugsejendom, der skal benyttes i forbindelse med et generationsskifte eller til brug for en medhjælper. Det er en forudsætning, at boligen opføres i tilknytning til ejendommens øvrige bygningskompleks og at landbrugsejendommen er over 30 ha Indretning af én ekstra bolig på op til 250 m² i en driftsbygning, der ikke længere er nødvendig for driften af en landbrugsejendom. Det er en forudsætning, at bygningen ikke om- eller tilbygges i væsentlig omfang og at bygningen ikke er opført inden for de sidste 5 år Til- og ombygning af en eksisterende bolig, herunder inddragelse af overflødige driftsbygninger, hvis det samlede boligareal ikke overstiger 250 m² Opførelse af et stuehus med integreret garage, hvor det samlede bruttoareal ikke overstiger 250 m 2. Administrationsgrundlag for landzoneområdet side 2/10

3 2.6. At opføre en ny bolig inden for en landsbyafgrænsning, hvis der er tale om en huludfyldning i den eksisterende bebyggelse. Det er en forudsætning, at der ikke vil opstå miljøkonflikter, og at en ny bolig ikke tilsidesætter kulturhistoriske, landskabelige, naturmæssige eller planmæssige hensyn At genopføre en bolig, der er beskadiget efter hændelige begivenheder som brand, hærværk eller stormskader. Den nye bolig skal som udgangspunkt ligge, hvor den tidligere bolig lå. En landzonetilladelse skal søges inden 3 år efter den hændelige begivenhed er indtruffet. Det er en forudsætning, at boligen oprindeligt var lovligt opført og at den ikke, inden den hændelige begivenhed, var at betragte som en ruin, der ikke var egnet til beboelse Omfattende istandsættelse* eller nedrivning af en eksisterende bolig og opførelse af en ny, hvis der ikke er væsentlige kulturhistoriske eller landskabelige hensyn, der taler imod. Den nye bolig må ikke væsentligt overstige 250 m² i bruttoetageareal. Det er en forudsætning, at der er tale om en bolig, der har været beboet inden for de sidste 3 år Til- og ombygning af eksisterende boliger, herunder inddragelse af overflødiggjorte driftsbygninger, hvis det samlede bruttoetageareal ikke væsentligt overstiger 250 m². Det er en forudsætning, at tilbygningen tilpasses den eksisterende bolig At opføre en ny bolig uden for en landsbyafgrænsning At opføre en bolig inden for et område, der i kommuneplanen er udlagt til boligområde, men som endnu ikke er overført til byzone ved lokalplan Indretning af mere end éen ekstra bolig i en tidligere driftsbygning At anvende reflekterende tagmateriale med glans over 30. * Ombygning kræver kun landzonetilladelse, hvis der er tale om en omfattende ombygning, der kan sidestilles med nyopførelse. Indvendig renovering kræver som udgangspunkt ikke landzonetilladelse, med mindre boligarealet udvides op over 250 m². 3. Bygninger til landbrug, skovbrug og fiskeri 3.1. Opførelse og ibrugtagning af driftsbygninger, der er erhvervsmæssigt nødvendige for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom. Det er en forudsætning, at driftsbygning eller anlæg skal opføres i tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelse. Driftsbygninger eller anlæg, der anvendes af flere ejendomme, kræver altid en landzonetilladelse Overdækning til produktion af bær, når disse etableres i tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelse Opførelse og ibrugtagning af driftsbygninger, der er erhvervsmæssigt nødvendige for den pågældende ejendoms drift som skovbrugsejendom. Det er en forudsætning, at bygningen skal tjene skovdriften og ikke jagt- eller landbrugsmæssige formål. Der lægges vægt på, at driftsbygningen ikke er indrettet på en måde, der gør den egnet til natophold eller rekreativ anvendelse Opførelse og ibrugtagning af driftsbygninger, der er erhvervsmæssigt nødvendige for udøvelsen af fiskerierhvervet, herunder f.eks. redskabsskure og bådhuse. Administrationsgrundlag for landzoneområdet side 3/10

4 3.5. Opførelse af ridehaller til brug for hestestutteri, der efter landbrugsloven indgår som led i ejendommens jordbrugsmæssige udnyttelse og er nødvendige for ejendommens drift. Der er efter Natur- og Miljøklagenævnets praksis tale om et erhvervsmæssigt stutteri, når der som udgangspunkt er 5-7 avlshopper når ejendommen er over 5 ha. Det forudsætter altid en konkret vurdering, hvor der bl.a. lægges vægt på virksomhedens mere eller mindre professionelle/kommercielle karakter i modsætning til en mere hobbypræget virksomhed. Det er en forudsætning, at der ikke tilsidesættes kulturhistoriske, landskabelige, naturmæssige eller planmæssige forhold. Ridehallens størrelse afhænger af forholdene på stedet, men den indvendige ridebane bør ikke væsentligt overstige 800 m² Opførelse af staldbygninger til hobbybrug, hvis staldens størrelse står i forhold til ejendommens jordtilliggende og øvrige bygninger. Det er en forudsætning, at stalden placeres i tilknytning til ejendommens øvrige bygninger Overdækning til produktion af bær, når overdækning ikke er placeret i tilknytning til ejendommens øvrige bygninger og der ikke tilsidesættes kulturhistoriske, landskabelige, naturmæssige eller planmæssige forhold Der kræves tilladelse til opførelse af driftsbygninger med tilknytning til flere landbrugsejendomme, f.eks. fællesstalde eller fællesanlæg for behandling og forarbejdning af korn, foderstoffer, lucerne, grøntpiller, halm, minkfoder, fælles gylleanlæg og maskinstationer m.v Opførelse af ridehaller til brug for rideskoler, hestepensioner eller private formål. Der kan dog efter en konkret vurdering gives tilladelse til opførelse af ridehaller, hvis kulturhistoriske, landskabelige, naturmæssige eller planmæssige forhold ikke tilsidesættes, og hvis der ikke er risiko for miljøkonflikter. Det er desuden en forudsætning, at der er et passende forhold mellem ejendommens eksisterende bygninger, ejendommens jordtilliggende og ridehallens størrelse Opførelse af driftsbygninger og ikke erhvervsmæssigt nødvendige bygninger som placeres uden tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelse. 4. Små bygninger, garager og gyllebeholdere 4.1. Små bygninger som udhuse, carporte og garager på under 50 m² kræver ikke landzonetilladelse, hvis de som udgangspunkt placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og ikke er integreret i eksisterende bolig Garager og udhuse på op mellem m², der er nødvendige for en beboelsesejendom. Det er en forudsætning, at bygningen placeres i tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelse, samt at bygningens udformning er tilpasset ejendommens eksisterende bebyggelse Genopførelse af udhuse, staldlænger og lignende bygninger efter hændelige begivenheder som brand, hærværk og stormskader. Bygningen skal som udgangspunkt ligge, hvor den tidligere bygning lå. En landzonetilladelse skal søges inden 3 år efter den hændelige begivenhed er indtruffet. Det er en forudsætning, at bygningen oprindeligt var lovligt opført, og at den ikke, inden den hændelige begivenhed, var at betragte som en ruin. Administrationsgrundlag for landzoneområdet side 4/10

5 4.4. Opførelse af gyllebeholdere på marken uden tilknytning til ejendommens øvrige bygninger med mindre, landskabelige, naturmæssige, miljømæssige samt forholdet til naboer taler imod placeringen. Der stilles altid krav om afskærmende beplantning Opførelse af flere hytter til svin på friland. Der vil i forbindelse med sagsbehandlingen blive foretaget en konkret vurdering af anlæggets indvirkning på det omkringliggende landskab Opførelse af fritliggende læskure, såfremt der er en særlig dyrevelfærdsmæssig begrundelse Læskure som opføres uden tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelse Læskure, der ikke er driftsmæssigt nødvendige Garager og udhuse på over 100 m². 5. Andre erhverv 5.1. Etablering af bosteder/institutioner i eksisterende boliger for maksimalt 8 beboere. Behandlingshjem kræver altid landzonetilladelse uanset antallet af beboere Udvidelse af en mindre, eksisterende virksomhed, der er indrettet i en tidligere driftsbygning i det åbne land og ikke inden for afgrænsede landsbyer eller lokalplanlagte områder. Udvidelsen skal ske i tilknytning til ejendommens øvrige bygninger Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, kan uden tilladelse tages i anvendelse til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker (op til 250 m²) samt lager og kontorformål. Det er en forudsætning, at bygningen ikke skal ombygges væsentligt, og at den ikke er opført inden for de seneste 5 år. Det kræver dog en anmeldelse til kommunen, jf. planlovens Mindre ikke skæmmende oplag i forbindelse med en virksomhed, der er indrettet i en tidligere driftsbygning. Det er en forudsætning, at oplaget er mindre set i forhold til de bygninger, der huser virksomheden, og at det som udgangspunkt ikke kan ses fra offentlig vej eller naboejendomme. Oplagets omfang og placering skal anmeldes til- og godkendes af kommunen, der kan stille vilkår, som kan tinglyses på ejendommen for ejers regning Liberale erhverv og lignende enkeltmandsvirksomheder kan etableres i boligen, når erhvervet drives af den, der bebor den pågældende bolig. Ved liberale erhverv og lignende forstås i denne sammenhæng virksomheder for læger, tandlæger, advokater, rådgivende ingeniører, arkitekter, kontorvirksomhed, frisør, klinik eller tilsvarende* Den del af boligens areal, der anvendes til erhverv må ikke overstige 25 % af boligetagearealet, og må maksimalt udgøre 50 m² Virksomheden må ikke være til gene for omkringboende, og den må ikke ændre ejendommens eller områdets karakter af beboelse. * Der må ikke foretages skiltning udover normal navneplade og parkering skal foregå på egen grund At opføre de nødvendige bygninger til maskinstation med mindre, kulturhistoriske, landskabelige, natur- eller miljømæssige hensyn taler imod. Administrationsgrundlag for landzoneområdet side 5/10

6 5.9. Udvidelse af eksisterende virksomheder, der er etableret på baggrund af en landzonetilladelse. Virksomhederne kan kun tillades udvidet i begrænset omfang Etablering af bosteder/institutioner for mere end 8 beboere. Som eksempel kan nævnes døgninstitutioner for børn, unge og familier, daginstitutioner som børnehaver mv. Det er normalt en forudsætning, at bostedet/institutionen etableres i bestående bygninger Etablering af rideskoler samt hestepensioner. Det er en forudsætning, at virksomheden kan etableres under hensyntagen til naboer samt at der ikke opstår miljøkonflikter. Det er normalt en forudsætning, at virksomheden etableres i bestående bygninger Etablering af hunde- og kattepension, dyrekenneler samt dyrelægeklinikker. Det er en forudsætning, at virksomheden kan etableres under hensyntagen til naboer samt at der ikke opstår miljøkonflikter. Det er en forudsætning, at virksomheden etableres i bestående bygninger Opførelse af nyt byggeri til brug for industri, håndværk, kontorer, liberale erhverv, hotel, kroer, restaurationer og lignende uden for områder, der ikke er udlagt til formålet i kommuneplanen Etablering af vognmandsvirksomheder, autoforhandlere, autoophug, produkthandel og anden skrotvirksomhed enten ved nyopførelse eller inden for bestående bygningsrammer uden for områder, der ikke er udlagt til formålet i kommuneplanen Opførelse af nye boliger til brug for bosteder / institutioner. 6. Tekniske anlæg 6.1. Byggeri, som etableres til brug for offentlige trafik-, forsynings- eller varslingsanlæg eller radio- og tv-modtagelse Opsætning af antennemaster til mobiltelefoni. Som udgangspunkt skal antenner opsættes på eksisterende master eller bygninger. Ansøger skal dokumentere, at antennen er nødvendig for mobildækningen.hvis der skal opsættes en ny mast, skal ansøger redegøre for, at det ikke er muligt at anvende eksisterende master eller bygninger. Det er en forudsætning, at der ikke er vægtige landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske interesser, der taler imod At opføre teknisk anlæg, når disse nødvendigvis skal eller naturligt kan placeres i det åbne land Opførelse af husstandsvindmøller uden for områder med særlige landskabs-, særlige natur- eller særlige kulturhistoriske kvaliteter. Det er en forudsætning, at hverken nabohensyn, støjforhold, kulturhistoriske, landskabelige, natur- eller miljømæssige forhold taler imod. I den samlede, konkrete vurdering indgår endvidere kommuneplanens retningslinjer om husstandsvindmøller At opstille mindre solcelleanlæg til privat brug på terræn cellerne skal som udgangspunkt opstilles i tilknytning til eksisterende bebyggelse på egen ejendom. Opstilling skal ske på en sådan måde, at anlægget ikke fremstår skæmmende og reflekterende i landskabet og ikke er til gene for naboer. Der kan stilles vilkår om en skærmende beplantning. Administrationsgrundlag for landzoneområdet side 6/10

7 6.6. Opsætning af antennemaster til mobiltelefoni inden for områder med vægtige landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske interesser Opsætning af husstandsvindmøller, hvis der til området knytter sig vægtige landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske interesser Opstilling af vindmøller med en totalhøjde på over 25 m. Vindmøller på over 25 m må kun opsættes inden for de planlagte vindmøllerområder og kun efter lokalplanlægning Opstilling af solcelleanlæg i områder med særlig vægtige landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske interesser. 7. Sommerhuse* 7.1. Ændret anvendelse af helårsbolig til sommerhus (kræver dog tilladelse efter boligreguleringsloven med baggrund i, at der nedlægges en bolig) At genopføre sommerhuse, der er beskadiget efter hændelige begivenheder som brand, hærværk eller stormskader. Det nye sommerhus skal som udgangspunkt ligge, hvor det tidligere sommerhus lå. En landzonetilladelse skal søges inden 3 år efter den hændelige begivenhed er indtruffet. Det er en forudsætning, at sommerhuset oprindeligt var lovligt opført, og at det ikke, inden den hændelige begivenhed, var at betragte som en ruin, der ikke var egnet til beboelse Omfattende istandsættelse, der kan sidestilles med nyopførelse eller nedrivning af et eksisterende sommerhus og opførelse af et nyt, hvis der ikke er væsentlige kulturhistoriske eller landskabelige hensyn, der taler imod. Det er en forudsætning, at sommerhuset er lovligt opført og at der ikke er tale om en ruin Mindre udvidelser af eksisterende sommerhuse Personlig tilladelse til pensionister og efterlønsmodtagere til helårsbeboelse af et sommerhus i landzone. Det er en forudsætning, at sommerhuset er beliggende inden for et område, der kan sidestilles med et sommerhusområde. Det er ligeledes en forudsætning, at sommerhuset har en sådan standard, at det kan bebos hele året, og at reglerne for pensionisters helårsbeboelse af sommerhuse i øvrigt er overholdt, jf. planlovens Ændret anvendelse af et sommerhus i landzone, der oprindelig er opført som helårshus og som ønskes taget i brug til helårsbeboelse. Det er en forudsætning, at det kan dokumenteres, at huset oprindeligt er opført til helårsbolig Opførelse af nye sommerhuse i det åbne land Ændret anvendelse af et sommerhus i landzone, der oprindelig er opført som sommerhus, og som ønskes taget i brug til helårsbeboelse. En sådan statusændring betragtes jf. Planloven som nyopførelse af et enfamiliehus Opførelse af garager og udhuse på over 50 m². * Sommerhuse, der er beliggende inden for sommerhusområder, er ikke omfattet af planlovens landzonebestemmelser. Administrationsgrundlag for landzoneområdet side 7/10

8 8. Rekreative formål 8.1. Etablering af en primitiv lejrplads for ganske få telte 8.2. Etablering af Bed & Breakfast eller bondegårdsferie, når etableringen sker i en mindre del af stuehuset eller i en overflødig bolig på ejendommen. Det er en forudsætning, at ejer bor på ejendommen, og at en nødvendig udlejningstilladelse kan opnås hos Naturstyrelsen Etablering af bade- og bådebroer kræver ikke landzonetilladelse, men kræver tilladelse efter bekendtgørelse om bade- og bådebroer Etablering af Bed & Breakfast samt op til 10 ferielejligheder i eksisterende driftsbygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom. Det er en forudsætning, at bygningen ikke om- eller tilbygges i væsentlig omfang og at bygningen ikke er opført inden for de sidste 5 år. Hvis der ikke sker servering i forbindelse med overnatningen, skal der efterfølgende indhentes en tilladelse efter Sommerhuslovens 2 hos Naturstyrelsen Udstykning af arealer til private rekreative formål Etablering af campingpladser, idet etablering af campingpladser som udgangspunkt kræver, at der udarbejdes en lokalplan Opstilling af campingvogne uden for godkendte campingpladser. 9. Ændret anvendelse af arealer 9.1. Indvinding af råstoffer (kræver dog tilladelse efter råstofloven) Søer der etableres ved at afbryde pumpningen i et inddæmmet område Opsætning af teltlejr med en varighed på under 6 uger Opførelse af bygninger til brug for indvinding af råstoffer Etablering af rodzoneanlæg. Det er en forudsætning, at terrænforholdene giver mulighed for etablering af anlægget og at anlægget ikke placeres tæt på nabobebyggelse Etablering af søer. Det er en forudsætning, at søen kan etableres uden at tilsidesætte eller forringe landskabelige, kulturhistoriske eller naturmæssige kvaliteter. Der vil normalt blive stillet vilkår om udformning og anvendelse af søen Etablering af put and take søer. Det er en forudsætning, at søen kan etableres uden at tilsidesætte eller forringe landskabelige, kulturhistoriske eller naturmæssige kvaliteter. Det er samtidig en forudsætning, at der ikke sker forurening af omgivelserne og at færdsel til og fra søen ikke giver væsentlige ulemper. Administrationsgrundlag for landzoneområdet side 8/10

9 9.8. Etablering af ridebaner på landbrugsejendomme og på tidligere landbrugsejendomme i tilknytning til eksisterende bygninger Etablering af swimmingpools større end 50 m² i tilknytning til eksisterende bebyggelse, når placeringen er tilpasset landskabelige hensyn Etablering af udendørs oplag og udstilling i et sådan omfang, at oplaget eller udstillingen får selvstændig karakter Belysning af ridebaner. 10. Etablering af jordvolde* Der gives normalt tilladelse til At etablere støjvolde af jord på ejendomme i områder, der er påvirket af støj fra stærkt trafikerede veje og jernbaner i områder uden væsentlige landskabelige, kulturhistoriske eller naturmæssige interesser, såfremt der kan sandsynliggøres en miljømæssig gevinst for området / ejendommen. Der vil blive stillet vilkår om anlæggets udformning, placering og beplantning. Det er en forudsætning, at jordvoldene etableres af ren jord. Der gives normalt afslag til At etablere jordvolde i områder, der i kommuneplanen er udpeget med særlige landskabelige, kulturhistoriske eller naturmæssige interesser At etablere støjvolde i forbindelse med støj fra andre støjkilder end veje og jernbaner Der kan undtagelsesvis gives tilladelse til støjvolde, såfremt de indgår i en samlet plan for etablering af erhverv, anlæg eller fritidsaktivitet. * Anlæggelse af jordvolde af en vis størrelse - uanset formål - skal sidestilles med ændret anvendelse af arealer. Etablering af jordvolde kan endvidere kræve tilladelse efter bl.a. naturbeskyttelsesloven,vejlovgivningen og miljølovgivningen. Det kræver ikke tilladelse efter miljølovgivningen at anvende ren jord til etablering af jordvolde,når det ikke får karakter af deponeringsanlæg. I givet fald bliver det nødvendigt med en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap Placering af jord En midlertidig jorddeponering med en varighed af maksimum 6 uger. Deponeringen skal dog anmeldes til kommunen Varig terrænregulering med ren jord, jf. Jordflytningsbekendtgørelsen, i et jævnt lag på op til 50 cm ud over et areal, såfremt der ikke sker en ændret anvendelse af arealet og at arbejdet afsluttes inden for 6 uger Reguleringen skal dog anmeldes og godkendes af kommunen. En godkendelse er afhængig af, at vægtige landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske interesser og planmæssige interesser ikke tilsidesættes og at der ikke er risiko for miljøkonflikter. Der gives normalt tilladelse til Administrationsgrundlag for landzoneområdet side 9/10

10 11.4. En varig terrænregulering ud over +/- ½ meter i de områder i kommuneplanen, hvortil der ikke knytter sig vægtige landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske interesser og planmæssige interesser og hvor arbejdets udførelse strækker sig over en længere periode end 6 uger. En tilladelse er afhængig af, at terrænreguleringen sker for at forbedre landbrugsjorden og at vægtige landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske interesser ikke tilsidesættes og at der ikke er risiko for miljøkonflikter At opfylde kunstigt skabte fordybninger i terrænet. Fordybningerne kan være følger af udgravning til byggeri, infrastruktur eller jordrensning. Det skal så vidt muligt tilstræbes, at overskudsjorden ikke transporteres over større afstande. Der gives normalt afslag til En varig terrænregulering op til +/- ½ meter inden for de områder i kommuneplanen, hvortil der knytter sig særlige landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske interesser og planmæssige interesser. Der kan dog efter en konkret vurdering meddeles tilladelse til terrænregulering, hvis jordforbedringen sker for at forbedre landbrugsdriften og hvis vægtige landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske interesser ikke tilsidesættes og der ikke er risiko for miljøkonflikter At lave kunstige bakker i det åbne land At udjævne naturlige landskabsformer. Det bør generelt anbefales, at hvis der er tale om udspredning af råjord, bør evt. muldlag først afrømmes og lægges på efter endt udlæg af råjord. Administrationsgrundlag for landzoneområdet side 10/10

Administrationsgrundlag for landzoneområdet

Administrationsgrundlag for landzoneområdet Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 20. december 2011 Administrationsgrundlag for landzoneområdet 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 2.1 Planlovens formål... 2 3 MYNDIGHEDENS

Læs mere

Landzoneadministration - Praksis og procedurer

Landzoneadministration - Praksis og procedurer Landzoneadministration - Praksis og procedurer Landzoneadministration praksis og procedurer Udgivet af Vordingborg Kommune September 2011 Udarbejdet af: Mette Ø. Söderlund Fotos: Mette Ø. Söderlund Vordingborg

Læs mere

Praksis for landzoneadministration. Svendborg Kommune

Praksis for landzoneadministration. Svendborg Kommune Praksis for landzoneadministration Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udstykning i landzone... 5 Byggeri i landzone... 6 Udhuse, garager, carporte mv. tilknyttet en bolig... 6 Jagt-

Læs mere

Landzoneadministrationsgrundlag Center for Byg & Miljø. Juni 2014

Landzoneadministrationsgrundlag Center for Byg & Miljø. Juni 2014 Landzoneadministrationsgrundlag Center for Byg & Miljø Juni 2014 1 Indhold: Forord side 3 Zoneinddeling side 4 Landzoneadministrationen side 4 Udstykning side 5 Boliger side 6 Garager, carporte m.v. side

Læs mere

Praksis for landzoneadministration

Praksis for landzoneadministration Praksis for landzoneadministration Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Indhold Forord...3 Indledning...3 Planlovens landzonebestemmelser...4

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUND LAG FOR LANDZONESAGER I SLAG ELSE KOMMUNE

ADMINISTRATIONSGRUND LAG FOR LANDZONESAGER I SLAG ELSE KOMMUNE ADMINISTRATIONSGRUND LAG FOR LANDZONESAGER I SLAG ELSE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Landdistrikter med særlige muligheder... 4 Landsbyer... 4 1. Ansøgning,

Læs mere

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Godkendt 27.08.2012 side 1 1. Zonemyndighed Kommunen træffer afgørelser efter planlovens 35-38. Ansøgningen skal sendes i naboorientering,

Læs mere

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser 1. udgave november 2002 Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser - 2-1. Indledning Den 31. maj 2002 vedtog Folketinget en række ændrede planlovsbestemmelser. Det indebærer,

Læs mere

Administrationsgrundlag for Landzonesagsbehandling

Administrationsgrundlag for Landzonesagsbehandling Administrationsgrundlag for Landzonesagsbehandling ADMINISTRATIONSGRUND LAG FOR Landzonesagsbehandling INDLEDNING 3 FORMÅLET MED LANDZONEBESTEMMELSERNE 4 PRAKTISK INFORMATION OM SAGSBEHANDLING 6 UDSTYKNING

Læs mere

Præsentation af Grønt Danmarkskort

Præsentation af Grønt Danmarkskort Præsentation af Grønt Danmarkskort Baggrund Gældende kommuneplanlæging Hvordan har vi lavet nye udpegninger? Naturrådets forslag Hvad betyder udpegningerne? Hvordan er de præcise afgrænsninger? Hvordan

Læs mere

Ordforklaring. Bebyggelse u/landsbykarakter Samling af huse i landzone, der ikke er sammenhængende eller fysisk afgrænset.

Ordforklaring. Bebyggelse u/landsbykarakter Samling af huse i landzone, der ikke er sammenhængende eller fysisk afgrænset. Aftægtsbolig Separat bolig på landbrugsejendom, der som led i generationsskifte eller overtagelse stilles til rådighed for den tidligere ejer, der dog ikke indgår aktivt i bedriften, da det ellers vil

Læs mere

Hvad må du i landzone?

Hvad må du i landzone? Hvad må du i landzone? - en beskrivelse af muligheder, begrænsninger og ansøgning Center for Teknik & Miljø marts 2019 1 2 Indhold: Forord side 4 Zoneinddeling side 5 Landzoneadministrationen side 5 Sagsbehandlingen

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse Kenneth Lundholm Christensen Hyacintvej 6 9800 Hjørring Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 2. november 2016 Afgørelse af

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Dato 21.04.2015 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer samme person Angiv om

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse Malin Lea Enger Olsen René Flemming Enger Olsen Skovvejen 51 4660 Store Heddinge Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 3. oktober

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse Jørgen René Kristensen Pia Lykke Kristensen Rødvigvej 7 4660 Store Heddinge Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 8. juni 2016

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Dato 28.09.2016 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer samme person Angiv om

Læs mere

Retningslinier for administration af Planlovens bestemmelser vedrørende ansøgninger om landzonetilladelse

Retningslinier for administration af Planlovens bestemmelser vedrørende ansøgninger om landzonetilladelse Retningslinier for administration af Planlovens bestemmelser vedrørende ansøgninger om landzonetilladelse 9. marts 2006 Rev. 28. januar 2007 Rev. 19. maj 2010 Rev. 20. september 2010 Godkendt af UTM 2.

Læs mere

PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER - RETNINGSLINJER FOR ADMINISTRATION

PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER - RETNINGSLINJER FOR ADMINISTRATION PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER - RETNINGSLINJER FOR ADMINISTRATION Aarhus Kommune august 2016 1 INDLEDNING Kompetencen til at træffe afgørelser i landzonesager ligger ved Aarhus Kommune. I Aarhus Kommune

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Dato 04.10.2015 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer samme person Angiv om

Læs mere

Holbæk Kommunes praksis for terrænregulering

Holbæk Kommunes praksis for terrænregulering HOLBÆK KOMMUNE Notat Dato: 9. september 2016 Holbæk Kommunes praksis for terrænregulering Sammendrag Af sager om terrænregulering i 2015 og 2016 er det i 11 ud af 14 sager samme transportfirma (SCT Transport

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Dato 25.01.2018 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer den samme Ja

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Dato 01.11.2016 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer samme person Angiv om

Læs mere

Politisk behandling. Administrationsgrundlag for sagsbehandling af landzonesager i Roskilde Kommune

Politisk behandling. Administrationsgrundlag for sagsbehandling af landzonesager i Roskilde Kommune Administrationsgrundlag for sagsbehandling af landzonesager i Roskilde Kommune Indhold Formål med administrationsgrundlaget 4 Formål med loven 5 Bygge- og anvendelsesmulighed uden landzonetilladelse 6

Læs mere

Praksis for landzoneadministration. Det åbne land

Praksis for landzoneadministration. Det åbne land Praksis for landzoneadministration Det åbne land Indholdsfortegnelse Side Indhold 3 Indledning 4 Landzoneadministrationspolitik 5 Planlovens landzonebestemmelser Administrationsgrundlag Udstykning 6 Udstykning

Læs mere

Nye muligheder i landzonen

Nye muligheder i landzonen Nye muligheder i landzonen Advokat, Mark Christian Walters 53 Kort om zoneinddelingen Planlovens 34, stk. 1: Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. De overordnede retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for landzoneadministration

Retningslinjer for landzoneadministration Retningslinjer for landzoneadministration Teknik og Miljø April 2010 1 RETNINGSLINJER FOR LANDZONEADMINISTRATION I BORNHOLMS REGIONS- KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund for landzoneadministrationen...

Læs mere

Administrationsgrundlag for landzone

Administrationsgrundlag for landzone Administrationsgrundlag for landzone INDLEDNING 1 Landzoneadministrationsgrundlag for Ringsted Kommune januar 2010 Udgivet af Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Tlf.: 57 62 62 62 www.ringsted.dk

Læs mere

Retningslinjer for landzoneadministration

Retningslinjer for landzoneadministration Retningslinjer for landzoneadministration Teknik & Miljø April 2010 Ajourført September 2013 1 RETNINGSLINJER FOR LANDZONEADMINISTRATION I BORNHOLMS REGIONS- KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 2

Læs mere

Administration i landzonen

Administration i landzonen Administration i landzonen Byggeri til hestehold Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen 15. marts 2018 Administrationsgrundlag for sager vedrørende byggeri til hestehold i landzone Introduktion

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Klarkærvej 12b, 4600 Køge.

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Klarkærvej 12b, 4600 Køge. 6. oktober 2017 Sagsnr. NMK-31-02110 KlageID: 120790 CATCA AFGØRELSE i klagesag om landzonetilladelse til udstykning af ejendom i Køge Kommune Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR JORDARBEJDER I LANDZONE HILLLERØD KOMMUNE BY & MILJØ 2016

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR JORDARBEJDER I LANDZONE HILLLERØD KOMMUNE BY & MILJØ 2016 1 ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR JORDARBEJDER I LANDZONE HILLLERØD KOMMUNE BY & MILJØ 2016 2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål med administrationsgrundlaget...3 Lovgrundlag...3 Anden lovgivning...3

Læs mere

Administration i landzonen

Administration i landzonen Administration i landzonen Byggeri til hestehold, vers. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen 9. august 2018 Administrationsgrundlag for sager vedrørende byggeri til hestehold i landzone

Læs mere

Den moderniserede planlov. Fokus på vækst og forenkling

Den moderniserede planlov. Fokus på vækst og forenkling Den moderniserede planlov Fokus på vækst og forenkling Hvad går ændringerne ud på? 1. Ændring i planlovens formålsbestemmelser 2. Kort om ændringer i byzonen 3. Liberalisering af landzonereglerne 4. Øget

Læs mere

Lokalplan 257. Landinspektørernes møde i Nyborg februar 2019

Lokalplan 257. Landinspektørernes møde i Nyborg februar 2019 Lokalplan 257 Landinspektørernes møde i Nyborg februar 2019 Hvorfor udarbejde en lokalplan i et landdistrikt 1. Hvad var vores refleksion bag at udarbejde lokalplanen? 2. Hvad giver lokalplanen af værdi

Læs mere

Praksis i landzoneadministration i Guldborgsund Kommune

Praksis i landzoneadministration i Guldborgsund Kommune Praksis i landzoneadministration i Guldborgsund Kommune Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 20. september 2011. Planlægning og Byfornyelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og baggrund 3 2. Administration

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

R Landzoneadministration i E Bramsnæs Kommune T N I N G S L I N I E R 1

R Landzoneadministration i E Bramsnæs Kommune T N I N G S L I N I E R 1 R E T N I N G S L I N I E R Landzoneadmiiniisttrattiion ii Bramsnæs Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR LANDZONEADMINISTRATION I BRAMSNÆS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Samarbejde vedrørende landzoneafgørelser

Læs mere

Nr. 420, juni NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 420, juni NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 420, juni 2007 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Kommuneplanens betydning for landzoneadministrationen vedrørende bebyggelse til helårsboliger i afgrænsede landsbyer Naturklagenævnet har

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00342 Ref.: MILMA/ LIMBU AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse

Læs mere

PRAKSIS FOR ADMINISTRATION PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER. April/maj 2011

PRAKSIS FOR ADMINISTRATION PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER. April/maj 2011 PRAKSIS FOR ADMINISTRATION AF PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER April/maj 2011 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forholdet til andre myndigheder og afdelinger i kommunen 3 3 Gældende landzonebestemmelser

Læs mere

Administrationsgrundlag for sagsbehandling af landzonesager i Roskilde Kommune. udkast

Administrationsgrundlag for sagsbehandling af landzonesager i Roskilde Kommune. udkast Administrationsgrundlag for sagsbehandling af landzonesager i Roskilde Kommune udkast Indhold Indledning 4 Formål med administrationsgrundlaget 4 Formål med loven 5 Bygge- og anvendelsesmulighed uden landzonetilladelse

Læs mere

Planlovens nye regler for landzone Fagligt møde DdL

Planlovens nye regler for landzone Fagligt møde DdL Planlovens nye regler for landzone Fagligt møde DdL 7. februar 2019 Hanne Krag Kaasgaard Hanne Krag Kaasgaard Planloven@erst.dk Planlovsændring - grundlag Hovedpunkter 2015 Liberalisering Større ansvar

Læs mere

LANDZONEBESTEMMELSER

LANDZONEBESTEMMELSER PRAKSIS FOR ADMINISTRATION AF PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER I LANGELAND KOMMUNE Bilag 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Forholdet til andre myndigheder og afd. i kommunen 5 3. Gældende landzonebestemmelser

Læs mere

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Marts 2007 Indledning 5 Tilblivelse af administrationsgrundlaget 5 Procedure i forbindelse med behandling af landzonesager 5 Formål

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig som erstatning for det gamle stuehus.

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig som erstatning for det gamle stuehus. Postadresse: Favrskov Kommune Plan & Byg Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig som erstatning for det gamle stuehus. Afgørelse Favrskov Kommune meddeler

Læs mere

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Miljø- og Teknikudvalget den 11. december 2007 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Zonemyndighed... 3 Gældende

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Dato 12.04.2016 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer samme person Ja Ansøger

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg G. E. L. J. HOLDING ApS Græsmarkvej 18 4591 Føllenslev DATO 19. september 2014 SAGSNR. 326-2014-115264 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til opførelse

Læs mere

Landzonetilladelse til carport, rotunde, ændret anvendelse af driftsbygning samt hestecenter på Bregnerødgård, Høveltevej 65, 3460 Birkerød

Landzonetilladelse til carport, rotunde, ændret anvendelse af driftsbygning samt hestecenter på Bregnerødgård, Høveltevej 65, 3460 Birkerød Landzonetilladelse til carport, rotunde, ændret anvendelse af driftsbygning samt hestecenter på Bregnerødgård, Høveltevej 65, 3460 Birkerød Du har på vegne af Bregnerødgård Aps, v/niels Zibrandtsen søgt

Læs mere

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Miljø- og Teknikudvalget den 11. december 2007 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Zonemyndighed... 3 Gældende

Læs mere

Landzonetilladelse. Den ændrede anvendelse forudsætter en landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1. Tilladelse

Landzonetilladelse. Den ændrede anvendelse forudsætter en landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1. Tilladelse Returadresse:, Landzonetilladelse DATO 6. juni 2018 SAGSNR. 326-2018-15291 Tilladelse til at indrette Bed & Breakfast i en overflødiggjort driftsbygning, hvor der har været indrettet mandskabsfaciliteter

Læs mere

Bilag 9 til dagsordenspunkt

Bilag 9 til dagsordenspunkt Bilag 9 til dagsordenspunkt NOTAT OM PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER 1. Hovedregel og formål Efter planlovens 35, stk. 1, må der ikke i landzone foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændringer

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning og opførelse af 4 helårsboliger i den afgrænsede landsby Ølsted i Århus Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning og opførelse af 4 helårsboliger i den afgrænsede landsby Ølsted i Århus Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 15. marts 2007 NKN-31-00210 Afgørelse i sagen om udstykning og opførelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Grundlag for administration af planlovens Landzonebestemmelser

PLAN, BYG OG MILJØ. Grundlag for administration af planlovens Landzonebestemmelser PLAN, BYG OG MILJØ Grundlag for administration af planlovens Landzonebestemmelser Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. december 2009 Administrationsgrundlag for planlovens landzonebestemmelser Indledning

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Praksis for administration GALTEN HØRNING SKANDERBORG. af planlovens landzonebestemmelser. Vedtaget af Byrådet den 27.

SKANDERBORG KOMMUNE. Praksis for administration GALTEN HØRNING SKANDERBORG. af planlovens landzonebestemmelser. Vedtaget af Byrådet den 27. SKANDERBORG KOMMUNE Praksis for administration af planlovens landzonebestemmelser GALTEN RY HØRNING SKANDERBORG Vedtaget af Byrådet den 27. maj 2012 INDLEDNING ADRESSE I SKANDERBORG KOMMUNE foregår administration

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning og indretning af bolig i en tidligere driftsbygning på en ejendom i Trehøje Kommune

Afgørelse i sagen om udstykning og indretning af bolig i en tidligere driftsbygning på en ejendom i Trehøje Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 26. april 2004 J.nr.: 03-31/650-0050 TGA Afgørelse i sagen om

Læs mere

Udkast til standard rammebestemmelser

Udkast til standard rammebestemmelser Udkast til standard rammebestemmelser Ved udarbejdelse af rammebestemmelser for de enkelte rammeområder tages der fremover udgangspunkt i nedenstående standard rammebestemmelser. MEN standard bestemmelserne

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Dato 25.11.2015 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer samme person Ja Ansøger

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Niels-Christian Adolf Hansen Kærhøjgårdsvej 3 3540 Lynge LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 1f Lynge By, Lynge, Kærhøjgårdsvej 3 Landzonetilladelse til hestepension, rideskole og tilknyttede

Læs mere

- for administration af planlovens landzonebestemmelser

- for administration af planlovens landzonebestemmelser Landzone Retningslinjer - for administration af planlovens landzonebestemmelser Maj 2010 (rev 6. april 2011) Kolding Kommune KOV0_Våben_Rød 2 Ansøgningsskema findes på www.kolding.dk/landzone Retningslinjer

Læs mere

Kommunens landzonetilladelse er nødvendig, da ejendommen ligger i landzone.

Kommunens landzonetilladelse er nødvendig, da ejendommen ligger i landzone. Didde Gudiksen og Bjørn Gudiksen Mogenstrupvej 3 4300 Holbæk HOLBÆK KOMMUNE Dato: 13. maj 2019 Sagsb.: Dorte Harbo Sagsnr.: 19/16341 Dir.tlf.: 72361264 E-mail: djens@holb.dk LANDZONETILLADELSE I har søgt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2013 J.nr.: NMK-31-00949 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Emne: Sjælsø Skydebaner - Ansøgning om planlovstilladelse mv. til etablering af støjdæmpende

Emne: Sjælsø Skydebaner - Ansøgning om planlovstilladelse mv. til etablering af støjdæmpende VERSION 1.0 FBE U 09.01.05 2011/002450 335827 16-11-2012 Til Allerød Kommune Plan og g Bjarkesvej 2 3450 Allerød kommunen@alleroed.dk Att.: Karen Tommerup (Bedes anført ved henvendelser) Emne: Sjælsø Skydebaner

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om opførelse af ny boligbebyggelse og opførelse af nyt udhus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i klagesag om opførelse af ny boligbebyggelse og opførelse af nyt udhus i Hedensted Kommune 29. august 2017 Sagsnr. NMK-31-01905 KlageID: 93336 MARAN-NMKN AFGØRELSE i klagesag om opførelse af ny boligbebyggelse og opførelse af nyt udhus i Hedensted Kommune Hedensted Kommune har den 25. januar

Læs mere

DEN NYE PLANLOV - SET FRA LANDZONEN. Vestjysk Landboforening

DEN NYE PLANLOV - SET FRA LANDZONEN. Vestjysk Landboforening DEN NYE PLANLOV - SET FRA LANDZONEN Vestjysk Landboforening 09.05.2017 AGENDA Baggrunden for moderniseringen af planloven Planlovens nye formålsbestemmelse Planlægning af byvækst Nye udviklingsmuligheder

Læs mere

I det følgende gennemgås hovedpointene fra høringssvaret med forvaltningens bemærkninger med kursiv.

I det følgende gennemgås hovedpointene fra høringssvaret med forvaltningens bemærkninger med kursiv. Plan- og Teknikudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 311664 Brevid. 3090551 Ref. CGU Opfølgning på partshøring om ansøgning om lovliggørelse af tilbygning på Svenstrupvejen 7 i landzone Dir. tlf. claragu@roskilde.dk

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

04-11-2014 14/32213. Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager

04-11-2014 14/32213. Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager 04-11-2014 14/32213 Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager Landzonetilladelse til nyt lager- og kontorbebygning, ændret anvendelse af stald- og ladebygning, renovering af stuehus samt

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen Niels Weinreich Dato: 20-11-2013 Lilleskovvej 25 Sagsb.: Milee 4350 Ugerløse Sagsnr.: 13/15688 Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har søgt om landzonetilladelse til at

Læs mere

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej 310 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 06-09-2016 / 01.03.03-P19-16-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Hundehold Advokat Mads Kobberø

Hundehold Advokat Mads Kobberø Hundehold Advokat Mads Kobberø Mille 2 Disposition 1. Landzonetilladelse 2. Husdyrgødningsbekendtgørelsen 3. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen 4. Generelt om klagesager, håndhævelse 3 Landzonetilladelse bagatelgrænse

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til enfamiliehus og garage

Dispensation fra skovbyggelinje til enfamiliehus og garage Jacob Nielsen Øster Alle 7 9670 Løgstør Dato: 05. december 2018 Teknik- og Økonomiforvaltningen Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Byggesagsnr.: 2018-0254 ESDH Sagsnr.: 820-2018-14517 Sagsbehandler: Rasmus

Læs mere

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor Baggrundsnotat Indledning På Slangerup Stationsvej 2 søges der om landzone tilladelse til: 1. en ulovligt opført garage/carport, 2. en selvstændig bolig indrettet i gammel stationsbygning og 3. erhverv

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til at indrette tre selvstændige lejligheder i stuehuset på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til at indrette tre selvstændige lejligheder i stuehuset på ejendommen Christian Frederik Schulin-Zeuthen Dato: 18-01-2017 Sophienholmvej 57 Sagsb.: Lov 4340 Tølløse Sagsnr.: 15/62382 Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har søgt om landzonetilladelse

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Notat vedrørende planmæssige muligheder for etablering af yderligere beboelse på Kirkevej 20

Notat vedrørende planmæssige muligheder for etablering af yderligere beboelse på Kirkevej 20 Notat vedrørende planmæssige muligheder for etablering af yderligere beboelse på Kirkevej 20 Dette notat omhandler mulighederne for etablering af yderligere beboelse på Kirkevej 20 i Jægerspris. Ejendommen

Læs mere

Tillæg nr. 4 - Karlstrup Landsby

Tillæg nr. 4 - Karlstrup Landsby Tillæg nr. 4 - Karlstrup Landsby Tillæg nr. 4 - Karlstrup Landsby Baggrund og formål Tillæg nr. 1 til lokalplan nr..2 muliggør etablering af to nye boliger inden for Karlstrup Landsby. Kommuneplanens ramme

Læs mere

AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme Bygade 12B, matr.nr. 9o, Holme By, Dråby, Syddjurs Kommune

AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme Bygade 12B, matr.nr. 9o, Holme By, Dråby, Syddjurs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 7. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00417 Ref.: Birgitte Olesen, BOL-NMKN AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Landinspektørfirmaet Skel.dk har, på dine vegne, den 21. maj 2019 søgt om tilladelse til at udflytte bygningssættet på din ejendom:

Landinspektørfirmaet Skel.dk har, på dine vegne, den 21. maj 2019 søgt om tilladelse til at udflytte bygningssættet på din ejendom: Jacob Ordrup Pedersen Søstrupvej 14 4300 Holbæk HOLBÆK KOMMUNE Dato: 18. juni 2019 Sagsb.: Dorte Harbo Sagsnr.: 19/19939 Dir.tlf.: 72361264 E-mail: djens@holb.dk AFSLAG PÅ LANDZONETILLADELSE Landinspektørfirmaet

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsvirksomhed på ejendommen matr.nr. 16b Bringstrup By, Bringstrup beliggende Egerupvej 16, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsvirksomhed på ejendommen matr.nr. 16b Bringstrup By, Bringstrup beliggende Egerupvej 16, 4100 Ringsted. René Hansen Egerupvej 16 4100 Ringsted Sendt på mail: rene_hansen77@hotmail.com Landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsvirksomhed på ejendommen matr.nr. 16b Bringstrup By, Bringstrup beliggende Egerupvej

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 39. Silkeborg Kommuneplan

VEDTAGET. Tillæg 39. Silkeborg Kommuneplan VEDTAGET Tillæg 39 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Møde mellem landbrugskonsulenter og Skive Kommune.

Møde mellem landbrugskonsulenter og Skive Kommune. Møde mellem landbrugskonsulenter og Skive Kommune. - Ændring i bygningsreglementet pr. 1 juli 2017 - Ansøgning om etablering af gyllebeholder efter 1. august 2017. Erik Kolding Skive Kommune Den 10. oktober

Læs mere

Landzonetilladelse til at udstykke bolig fra ejendommen matr.nr. 22a Sigersted By, Sigersted, beliggende Havrebjergvej 53, 4100 Ringsted

Landzonetilladelse til at udstykke bolig fra ejendommen matr.nr. 22a Sigersted By, Sigersted, beliggende Havrebjergvej 53, 4100 Ringsted Annie Noer Bay-Smidt Ledreborg Allé 130 4000 Roskilde Sendt på mail: abs@molbak.dk Dato: 29. november 2017 Landzonetilladelse til at udstykke bolig fra ejendommen matr.nr. 22a Sigersted By, Sigersted,

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af med revideret tegningsmateriale af

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af med revideret tegningsmateriale af 1 - Landzonetilladelse til maskinhus Hørningvej 20, 89 Hører til journalnummer: 01.03.03-P16-158-15 Jørgen Thunbo Christensen Hørningvej 20 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Lindevangs Allé 11

Lokalplan nr for et område ved Lindevangs Allé 11 Lokalplan nr. 128 for et område ved Lindevangs Allé 11 Januar 2003 INDLEDNING Lokalplanen for et område ved Lindevangs Allé 11 gør det muligt at opføre boliger fortrinsvis som ungdoms- og kollegieboliger.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Planlovsændringerne med fokus på landzoneadministrationen Indlæg af advokat Jens Flensborg Byggelovsdage november 2017

Planlovsændringerne med fokus på landzoneadministrationen Indlæg af advokat Jens Flensborg Byggelovsdage november 2017 Planlovsændringerne med fokus på landzoneadministrationen Indlæg af advokat Jens Flensborg Byggelovsdage november 2017 Disposition Lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af planloven ( modernisering )

Læs mere