Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl i lok. C 38.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl i lok. C 38. Til stede: Ingrid Fabricius (IF, formand), Ole Daneved (OD, rektor), Iben Gregers Jensen (IGJ), Thomas Rohden (TR), Ejler Schütt (ES), Torben Bjerring (TB, vicerektor), Hans Philip Tietje (HPT), Henrik Holsteen Jessen (HH), Tina Aviaja Pilgaard Hansen (referat). Fraværende: Elisabeth Vestergaard (EV), Birthe Friis Mortensen (BFM), Jens R. Jepsen (JJ). Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2014 fremlægges til underskrift. Referat godkendt og underskrevet. 3. Opfølgning bl.a. på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde a) Orientering om grundstrukturen i gymnasiet økonomi Bilag: Økonomi og taksameterordninger. Rektor redegjorde ud fra bilaget for, hvordan skolens økonomi er sammensat, herunder hvordan taksameterordningen fungerer. Bestyrelsen tog rektors gennemgang til efterretning. b) Kommissorium for opgave tilknyttet visionsarbejdet jf. Seneste bestyrelsesmøde pkt. 3 Bilag: Kommissorium. Formanden fortalte kort om mødet mellem rektor og lærerne den 14. august 2014 og mødets relation til kommissoriet og det videre visionsarbejde. Der har i styregruppen været afholdt et første opfølgningsmøde og et nyt følger den 22. september Herefter forventes det, at visionsarbejdet fortsætter. Inden da har Statsskolens ledelse været på strategiseminar den september 2014, hvor der bl.a. arbejdes ud fra kommissoriet. Formanden foreslog, at bestyrelsen følger arbejdet med kommissoriet ved hvert bestyrelsesmøde. Når visionsarbejdets styregruppe har evalueret kommissoriet i starten af marts 2015, evalueres arbejdet med kommissoriet efterfølgende af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 25. marts Bestyrelsen accepterede formandens forslag, og evalueringsplanen skrives ind i kommissoriet. Formanden deltager i styregruppens møde den 22. september 2014 og giver herefter bestyrelsen en tilbagemelding om visionsgruppens videre arbejde.

2 4. Designteam og visionsarbejde Bestyrelsen har fra den tidligere bestyrelse arvet et ønske om en ny vision for Aabenraa Statsskole. I forbindelse hermed har der været nedsat et designteam til at designe en proces for et sådant visionsarbejde. Bestyrelsen orienteres om forløb og aktuel status for dette visionsarbejde. Det fremgår af bilaget at tidslinjen evt. også en del af indholdet skal justeres. Bilag: Designteam. Tidslinje april I forlængelse af punkt 3 på dagsordenen, henviste formanden til bilaget med tidslinjen for designteamets arbejde, som er udarbejdet i samarbejde med konsulent Jesper Hartvig Thomsen. Idet planen for visionsarbejdet har ændret sig, vil tidslinjen for designteamet også ændre sig. 5. Principper for studieretningsudbud Et gymnasiums studieretningsudbud for et kommende år skal offentliggøres på institutionens hjemmeside senest den 1. december. Forud herfor er der på Statsskolen brobygningsbesøg mv., hvor informationsmateriale bl.a. vedr. det kommende studieretningsudbud udleveres til brobygningseleverne. Den konkrete udformning af studieretningsudbuddet er rektor bemyndiget til efter nærmere retningslinjer af bestyrelsen Studieretningsudbuddet skal være i overensstemmelse med retningslinjer vedtaget af bestyrelsen. Bestyrelsen drøfter og beslutter principper for studieretningsudbud. Bilag: Principper for studieretningsudbud. Formanden opsummerede, at det i den gamle bestyrelse blev vedtaget, at Statsskolens bestyrelse godkender principper for nye studieretningsudbud. Bestyrelsen detailbehandler ikke aktuelle studieretningsudbud, da dette ligger uden for bestyrelsens kompetenceområde Rektor gennemgik bilaget med principper for studieretningsudbud, hvorefter bestyrelsen drøftede principperne overordnet. Bestyrelsen godkendte de 6 principper som overordnede principper. Følgende blev vedtaget ifht. de enkelte punkter: Ad 1) Overholde regelgrundlag og krav om alsidighed. Bestyrelsen går ind for at profilere Aabenraa Statsskole som et alment gymnasium med et afbalanceret alsidigt studieretningsudbud. Dog ser bestyrelsen gerne, at der tages højde for, at Statsskolen ligger i grænselandet, og at den internationale dimension overvejes i forbindelse med skolens profilering. Ad 2) Attraktivitet i udbud. Bestyrelsen går ind for, at man udbyder identiske studieretninger to år i træk. Dog skal det være muligt at ændre én studieretning hvert år. Herudover skal de kunstneriske studieretninger være attraktive for både matematisk og sprogligt orienterede studerende. Ad 3) Troværdighed i udbud. Bestyrelsen var enig om, at rektor beslutter, hvor mange

3 studieretningsklasser der oprettes, dog med et loft på, at der maksimalt må udbydes op til 2 studieretninger ekstra i forhold til seneste antal grundforløbsklasser. Ad 4) Styrke studieretningsprofilen. Bestyrelsen besluttede, at rektor fastlægger niveauerne i fagene i de enkelte studieretninger med det formål at nå skolens mål for de enkelte studieretninger. Det noteres, at nogle niveaukombinationer opleves af lærerne som stærkere end andre. Ad 5) Kontinuitet i udbud Punktet er behandlet under ad 2). Ad 6) Kompetencegivende udbud Bestyrelsen vedtog, at det fortsat skal være muligt at vælge matematik på B-niveau på alle studieretninger. 6. Økonomi Statusorientering om gymnasiets økonomi på grundlag af seneste kvartalsregnskab. Bilag: Resultatopgørelse - halvårsregnskab Vicerektor omdelte efter godkendelse af formandskabet en opdateret version af det estimerede halvårsregnskab på mødet. Herefter gennemgik vicerektor halvårsregnskabet og resultatopgørelsen med udgangspunkt i det rundsendte bilag. Med udgangspunkt i vicerektors gennemgang konkluderede bestyrelsen, at den daglige ledelse har grønt lys til at bruge en del af skolens overskud på at igangsætte nye tiltag fortrinsvis af engangskarakter i modsætning til bundne flerårige udgifter. Bestyrelsen forventer, at den daglige ledelse tager disse tiltag op i de relevante organer på skolen. Der skal fortsat være råd til kommende omkostninger forbundet med byggeri, visionsproces og tilsvarende forventede udgifter. 7. Resultatkontrakt Udkast til resultatkontrakten indstilles til drøftelse og beslutning i bestyrelsen. Indberetningsfrist til ministeriet for denne kontrakt er 1. oktober Bilag: Udkast til resultatkontrakt Formanden informerede om, at formandskabet har udvalgt de fem punkter beskrevet i udkastet til resultatkontrakten , hvilket bestyrelsen tog til efterretning. Herefter gennemgik bestyrelsen de fem punkter i udkastet. Ad 1) Ny hjemmeside. Overskriften ændres til IT-platform og ny hjemmeside. Herunder indgår IT-platform og ny hjemmeside som to separate målepunkter. Bestyrelsen besluttede, at der i resultatkontrakten skal indgå et målepunkt, hvor der fastsættes en procentsats for, hvor mange elever der på et givet tidspunkt kan komme på skolens internet samtidig. Målepunktet i resultatkontrakten skal være opnåeligt, og forholdene omkring en realistisk oppetid skal derfor undersøges, inden resultatkontrakten færdiggøres. Vicerektor undersøger dette og melder tilbage til formanden. Punktet vedrørende hjemmesiden blev godkendt som fremlagt.

4 Ad 2) Ombygning og bygningsudvidelse Bestyrelsen havde to ændringer til dette punkt dels en sproglig justering dels at program for indvielsesfesten ligger klar til bestyrelsesmødet i juni Ad 3) Etablering af nyt beslutningsgrundlag for strategi Bestyrelsen forventer, at der som et resultat af strategikursus for lederne ligger et grundlag klar for det videre arbejde til visionsarbejdets styregruppemøde den 22. september Ad 4) Medarbejderudvikling Bestyrelsen vedtog, at ordlyden i punkt 2 ændres til At der er iværksat initiativer, der kan styrke undervisningens kvalitet, samt at der efterfølgende reflekteres over de iværksatte initiativer og erfaringsudveksles mellem lærerne. Ad 5) Indsats mod fravær og frafald Bestyrelsen godkendte målepunkterne i udkastet og tilføjede som målepunkt, at brugen af Knæk Studiekoden skal evalueres. Som en generel note til resultatkontrakten tilføjes det, at der til fremtidige resultatkontrakter ønskes et målepunkt, der omhandler skolens kontakt til det omgivende samfund. Resultatkontrakten evalueres og udmøntes i juni Fremtidige opmærksomhedspunkter Bestyrelsen drøfter fremtidige opmærksomhedspunkter med udgangspunkt i de politiske tendenser vedr. nøglebegreber som kvalitetssikring, økonomi, samarbejdsformer mv. Bilag: Politiske tendenser i forhold til Aabenraa Statsskole Bestyrelsen udskyder drøftelsen om fremtidige opmærksomhedspunkter til bestyrelsesmødet den 9. december Desuden er designteamet opmærksomme på papiret, da drøftelsen indgår i visionsarbejdet. 9. Meddelelser til gensidig orientering a) Fra elevvalgte medlemmer De to elevrådsformænd Thomas Rohden og Magnus Lauritzen træder tilbage som elevrådsformænd, hvorefter der vælges en ny formand/nye formænd på elevrådets kommende generalforsamling. På generalforsamlingen vælges også et elevvalgt medlem til bestyrelsen til besættelse af den aktuelt vakante plads. b) Fra personalevalgte medlemmer HH orienterede om arbejdet med APV-undersøgelsen, herunder det opfølgende arbejde på undersøgelsen, der venter forude. c) Fra øvrige bestyrelsesmedlemmer Intet.

5 d) Fra rektor Rektor orienterede kort om forskellige aktiviteter siden skolestart samt gav en aktuel status over antal ansatte mv. ved Statsskolen. 10. Evt. Intet Ingrid Fabricius Birthe Friis Mortensen Ejler Schütt Elisabeth Vestergaard Bestyrelsesformand Næstformand Kommunekontaktrådet Syddansk Universitet Jens Jepsen Hans Philip Tietje Henrik Holsteen Iben Gregers Jessen Jensen Erhvervenes Hus Region Syddanmark Personalevalgt Personalevalgt Aabenraa Thomas Rohden Vakant Elevvalgt Elevvalgt Ole Daneved Rektor

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard (Bg), Dorte

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015 Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Jens Oddershede Jakob Holm Karin Basse Gertrud

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Tøndervej 100 6000 Kolding Tlf 7660 3060 Fax 7660 3061 munkensdam@munkensdam.dk www.munkensdam.dk Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 21. marts 2013 Mødetidspunkt: kl. 10:00 Sluttidspunkt: kl.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. onsdag d. 5. februar 2014

Referat af CG-bestyrelsesmøde. onsdag d. 5. februar 2014 Referat af CG-bestyrelsesmøde onsdag d. 5. februar 2014 Til stede: Benny Dylander, Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, August Lohse, Jonathan Tümmler, Jens

Læs mere