Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30"

Transkript

1 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant Klaus Lykke Dagø deltog som suppleant for Jakob Schow- Madsen. 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 4. november Velkommen til Lotte Thøgersen Udskydes til næste møde på grund af Lotte Thøgersens afbud til mødet. 3. Oprettelse af studieretninger og studieretningsklasser Der orienteres om forslag til oprettelse af studieretninger og klasser Bestyrelsen drøfter forslag til oprettelse af studieretninger og klasser Ved udgangen af grundforløbet har eleverne foretaget endeligt valg af studieretning. På baggrund af elevernes valg er der lavet forslag til oprettelse af studieretninger. Normalt er det ikke bestyrelsens opgave at drøfte oprettelsen af studieretninger, men forslaget til oprettelse af studieretninger indeholder i år et element der er af en helt anden karaktér end de tidligere år. På grund af højt nettofrafald som det dokumenteres nedenfor under punkt 5 indebær forslaget til oprettelse af studieretninger en nedgang fra 7 grundforløbsklasser til 6 studieretningsklasser. om oprettelse af studieretningsklasser Vicerektor redegjorde indledningsvist for bilaget, herunder ledelsens anbefaling til oprettelse af studieretningsklasser (forslag 2).

2 I den efterfølgende debat var bestyrelsen optaget af at søge løsninger, der både tilgodeser den enkelte elevs valg af studieretning og en fornuftig klassestørrelse i de 6 1.g.-klasser. Især så bestyrelsen med alvor på nedlæggelsen af den 7. grundforløbsklasse, og at der i år ikke var elever nok til at oprette den visuelle studieretning 6c. Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens anbefaling af forslag 2 med den bemærkning, at hvis der i skoleåret er elever til et 3.g-valghold med Billedkunst B, er bestyrelsen indstillet på at oprette holdet, selv om der ikke er 10 elever. 4. Budget 2015 Bestyrelsen drøfter de tre scenarier for budget 2015 Bestyrelsen godkender budget scenarie 3, som indebær, at rektor reducerer det pædagogiske personale med mindst 3 årsværk i løbet af 2015 I forhold til første udkast til budget fremlagt på bestyrelsens møde den 4. november 2014, er der sket ændringer på to centrale budgetforudsætninger. Gymnasiet har for det første oplevet et nettofrafald, der er højere end budgetteret, hvilket reducerer indtægterne. For det andet har det vist sig, at budgetforudsætningen om en gennemsnitlig tilbagetrækningsalder blandt det pædagogiske personale på 65 år ikke stemmer overens med den faktiske adfærd. Det betyder, at det ikke har været og er muligt at tilpasse gymnasiets omkostninger gennem naturlig tilbagetrækning i takt med reduktionerne af taksameteret. I forhold til første udkast til budget er der i det budgetudkast, der vedlægges som bilag indarbejdet følgende ændringer: Ændringer vedtaget på bestyrelsens møde den 4. november, hvor målsætningen var at budgettere med et økonomisk overskud på cirka kr. Ændringer i lønbudgettet som følge af højere tilbagetrækningsalder end budgetteret Ændringer i indtægterne som følge af højere nettofrafald end budgetteret Oprettelsen af en studieretningsklasse mindre end forventet reducerer behovet for pædagogisk arbejdskraft med cirka 2,5 årsværk. En aktivitetsnedgang der umiddelbart udløser arbejdsmangel i samme omfang. For så vidt angår den naturlige tilbagetrækning havde vi i 2015 budgetteret med en reducering af det pædagogiske personale med 1,3 årsværk og yderligere 1,5 årsværk i Vi har kun realiseret en reduktion på 0,7 årsværk fra den 1. august Det skønnes på den baggrund, at

3 der er behov for at reducere det pædagogiske personale med yderligere omkring 1,3 årsværk som respons på de besparelser, der er gennemført i 2015 og varslet i Samlet set udløser arbejdsmangel som følge at færre klasser og besparelser på taksameteret behov for at reducere det pædagogiske personale med 3,8 årsværk. MIO er fra sidste halvdel af november måned holdt orienteret om risikoen for ovenstående udvikling. I begyndelsen af december stod det klart at den udvikling, der er beskrevet ovenfor blev en realitet, og rektor har i den forbindelse gennemført møde med tillidsrepræsentanten, og informeret det pædagogiske personale på møde den 4. december. Der afholdes ekstraordinært møde i MIO mandag den 8. december med følgende emner på dagsorden: Hvilke muligheder er der for at løse ovenstående udfordringer o Frivillige aftaler o Reduktion af ansættelsesgrad o Afskedigelser Kriterier for reduktion af det pædagogiske personale Proces for reduktion af det pædagogiske personale/indgåelse af frivillige aftaler Udtalelse til forelæggelse i bestyrelsen På nuværende tidspunkt er der god grund til at nære optimisme i forhold til, at reduktionen i det pædagogiske personale kan gennemføres helt eller delvist gennem frivillige aftaler. Som det fremgår af indstillingen, anbefales det, at bestyrelsen vedtager et budget, der balancerer i 2015 og resulterer i et mindre overskud i Umiddelbart i forlængelse af bestyrelsens valg af scenarie kan et endeligt budget og budgetberetning fremlægges. Det skal afslutningsvist bemærkes, at en søgning der resulterer i 7 1.g klasser fra den 1. august 2015 vil løse situationen. Økonomiske scenarier for 2015 og 2016 Budget 2015 Connie Kjeldbjerg gav indledningsvist udtryk for, at personalet har en høj bevidsthed om skolens økonomiske udfordringer og tager ad notam, at nedgangen i taksametertaksten m.m. kræver reduktion af årsværk. Personalet betvivler således ikke præmisserne for Rektors indstilling, ligesom Klaus Lykke Dagø fremhævede, at det pædagogiske personale føler sig velinformeret i den aktuelle proces. Personalet er indstillet på at tænke kreativt og vil gå langt for at komme i mål med frivillige aftaler.

4 Rektor orientererede om udviklingen i situationen fra sidste bestyrelsesmøde i november til nu, hvor han bl.a. fremhævede, at han ikke tidligere har oplevet, at budget-forudsætningerne har ændret sig så hurtigt. Rektor roste personalet for at tage så godt imod hans udmeldinger om behovet for reduktion i det pædagogiske personale og ser i lærerkollegiet en stærk vilje til at løse problemerne ud fra en solidarisk model. Rektor vurderer således, at en meget stor del af behovet for reduktion kan løses ved frivillige aftaler. Kriterier for reduktion og køreplan for processene er præsenteret i MIO på møde d. 8. december. Bestyrelsen godkendte efter en kort drøftelse budget scenarium 3 og udtrykte stor ros til både personalet og ledelsen for deres håndtering af de aktuelle udfordringer. Ole Have fremhævede til sidst, at budgetberetningen rundsendt på mødet endeligt skal besluttes på mødet i februar. Hvis behovet viser sig, er der mulighed for at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i januar. 5. Tema om fastholdelse og forebyggelse af frafald Bestyrelsen orienteres om udviklingen i gymnasiets evne til at fastholde eleverne Bestyrelsen orienteres om, hvordan fastholdelsen af elever tilrettelægges Bestyrelsen drøfter udviklingen i gennemførelsesprocenten, og de tiltag der gennemføres for at fastholde eleverne Bestyrelsen har et ønske om med jævne mellemrum at tage skole- og uddannelsespolitiske temaer til drøftelse. Temaet om fastholdelse og frafald er et af disse emner. Oversigt over frafald frafald Frafald og tilgang grafer Frafald og tilgang tabeller Rektor og vicerektor gennemgik indledningsvist bilagene. Den efterfølgende drøftelse drejede sig bl.a. om grundforløbet, hvor udfordringen med at fastholde eleverne er stor, behovet for forældreopbakning og en øget sammenhæng og indsigt i overgangen mellem folkeskolen, efterskoler og det almene gymnasium.

5 Både Helle Vestergaard og Gitte Høj Nielsen fremhævede, at de kunne genkende mønsteret i tendenserne til frafald, herunder også forsøgene på at imødegå frafaldet med bl.a. fokus på elevernes trivsel, klasserumsledelse og relationsopbygning mellem lærerne og eleverne og eleverne indbyrdes. Beslutning: Med udgangspunkt i drøftelsen bad bestyrelsen om til aprilmødet at få en kort oversigt over ændringer og/eller supplementer til de eksisterende bestræbelser, som fremgår af bilaget: Forebyggelse af frafald. 6. Orientering om undersøgelse af mulighederne vedrørende slagterigrunden Bestyrelsesformanden mundtligt orienterer om resultaterne af de indledende sonderinger vedrørende deltagelse i udvikling af slagterigrunden På baggrund af bestyrelsens beslutning på møde i bestyrelsen den 4.november 2015 har rektor undersøgt to forhold med betydning for Horsens Gymnasiums mulighed for deltagelse i udvikling af et uddannelsescampus på slagterigrunden: den nuværende finansieringsstruktur og statens budgetvejledning vedrørende afhændelse og køb af ejendom. Resultaterne vil blive fremlagt på mødet. Derudover deltager bestyrelsens formand og rektor i et møde med Undervisningsministeriet den 8. december, hvor det forventes, at en række principielle spørgsmål vil blive drøftet. Med henblik på at have mulighed for at deltage og påvirke projektudvikling på slagterigrunden er der indgået hensigtserklæring om samarbejde med CASA. Det skal bemærkes, at der ikke har været henvendelse fra andre projektudviklere. Hensigtserklæringen vedlægges som bilag. Hensigtserklæring Ole Have orienterede om mødet i ministeriet med afdelingschef Per Hansen: Mødet havde karakter af en uformel drøftelse af lovgrundlag, rammer m.m.. Beslutning tages til sin tid i bestyrelsen jf. indgået aftale, inkl. punkt 3 sidste afsnit. 7. Orientering om arbejdet med supplering af bestyrelsen Bestyrelsens formand orienterer om arbejdet med at supplere bestyrelsen

6 Intet nyt at berette fra dette møde. 8. Gensidig orientering a. Orientering om henvendelse fra Kvalitets- og tilsynsstyrelsen Rektor oplyste, at Horsens Gymnasiums regnskabsoplysning er pletfri. b. Orientering om GL s debatoplæg Rektor glædede sig over, at mange af de elementer, vi arbejder med, er identiske med de tanker, som en stærk fagforening peger på. Rektor og Klaus Lykke Dagø orienterede om projekt Professionel kapital, som skolen påtænker at deltage i. 9. Information fra bestyrelsesmødet Intet nyt fra dette møde. 10. Eventuelt Elevrepræsentanterne rejste spørgsmålet om udvekslingselevernes deltagelse i undervisningen. Rektor kunne oplyse, at der netop i dette skoleår udarbejdes relevant materiale til dem tilpasset disse elevers forudsætninger og niveau. Afslutningsvist ønskede bestyrelsen hinanden glædelig jul og godt nytår. Referent/Henriette Hartoft Andersen (An).

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Skriftlig beretning 2013

Skriftlig beretning 2013 Skriftlig beretning 2013 Indhold Forord... 3 Foreningen og sekretariatet 2012-2013... 5 Beretning 2013...11 Strategi 2015... 15 Bilag - Oversigt over Rektorforeningens arbejds- og ressourcegrupper i 2013...

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. november 2010

Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. november 2010 Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. november 2010 29. november 2010 Tilstede: Bjarne Lundager Jensen (BL), Lars Qvortrup (LQ), Cecilia Lonning (CL), Astrid Læssø (AL), Søren Barlebo Rasmussen (SB), Gitte

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere