P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE"

Transkript

1 P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 1995 og med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger den 23. april 1999, 27. april 2001, 19. april 2002, 25. april 2003, 30. april 2004, 27. april 2007, 25. april 2008, 23. april 2010, 29. april 2011, 13. juni 2013 og 25. april 2014.

2 PRÆAMBEL Pensionskassens etablering SAS Pilot & Navigatør Pensionskasse ( Pensionskassen ) blev stiftet i 1995 med hjemmel i de mellem Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden ( SAS ) og Dansk Pilotforening indgåede kollektive aftaler vedrørende løn og pensionsydelser (samlet Kollektivaftalen ) med henblik på afdækning af visse pensionsforpligtelser, der udsprang af Kollektivaftalen. Pensionskassen overtog fra SAS Pilot & Navigatør Pensionsfond Dyrtidsfonden og SAS Pilot & Navigatør Pensionsfond Suppleringsfonden (samlet Fondene ) daværende og fremtidige forpligtelser overfor og udbetalinger til Fondenes medlemmer med virkning fra 1. januar Pensionskassen påtog sig samtidig tilsvarende forpligtelser for Pensionskassens fremtidige medlemmer. Samtidig med Pensionskassens overtagelse af Fondenes forpligtelser, overdrog Fondene med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 1996 samtlige deres aktiver og passiver til Pensionskassen, hvorefter Fondene blev opløst. De overdragne aktiver udgjorde herefter Pensionskassens midler sammen med visse bonusbetalinger fra medlemmernes pensionskontrakter i Danica. Pensionskassens formål var fra etableringstidspunktet og frem til ændringen af pensionsordningen i 2013, jf. nedenfor, at supplere pensionsudbetalinger fra pensionskontrakter i Danica i det omfang, disse ikke måtte opnå den størrelse, der var fastsat i Kollektivaftalen ( 13, bilag H) samt forestå andre supplerings- og indekseringsydelser. Ændring af pensionsordningen (2013) I november 2012 indgik SAS aftale med de respektive pilotforeninger i Danmark, Norge og Sverige vedrørende ændring af piloternes pensionsordninger og dermed en ændring af Kollektivaftalen. Aftalen indebar en afvikling af den daværende ydelsesdefinerede pensionsordning (tilsagnsordning) med virkning fra 1. april 2013, der i stedet blev erstattet af præmiebaserede ordninger. Alle eksisterende pensionsordninger for aktive piloter ansat på danske løn- og ansættelsesvilkår blev således med virkning fra 1. april 2013 ændret til fremadrettet at være præmiebaserede ordninger. Pensionskassens forpligtelser i relation til de eksisterende Danica-pensionsordninger blev opretholdt, således at Pensionskassens supplerings-/reguleringsforpligtelser forsat og uændret omfatter tilsagn om alderspension optjent frem til og med 31. marts 2013, samt i et vist omfang førtids- og certifikattabspension som led i en aftalt overgangsordning. Som konsekvens heraf består Pensionskassens indtægter fremadrettet alene af bonusbeløb fra medlemmernes pr. 1. april 2013 fastlåste pensionsordninger i Danica, når disse enten er eller bliver aktuelle. Ændringen af pensionsordningen indebar, at piloter ansat eller tiltrådt efter 1. april 2013 ikke træder ind i tilsagnsordningen, men i stedet vil være omfattet af en præmiebaseret ordning. Allerede pensionerede piloter blev ikke påvirket af ændringen og er således på tilsvarende vis ikke omfattet af den nye præmiebaserede ordning men forblev i tilsagnsordningen. Ændringen af pensionsordningen indebar tillige en række konsekvensændringer i forhold til Pensionskassen, navnlig at Pensionskassen blev lukket for optag af nye medlemmer. Den nye præmiebaserede pensionsordning er Pensionskassen uvedkommende og er dermed ikke omfattet af Pensionskassens dækningsområde. Endelig havde de mellem SAS og Dansk Pilotforening aftalte ændringer af pensionsordningen den konsekvens, at Pensionskassen i og med Pensionskassen som konsekvens af ændringen blev lukket for optag og i og med, at Pensionskassens og medlemmernes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med overgangen til den nye ordning endeligt blev fastlagt. Pensionskassen blev således som konsekvens af de aftalte ændringer aftaleretligt løsrevet fra både SAS, Dansk Pilotforening og Kollektivaftalen. Pensi- 2

3 onskassens medlemskreds, forpligtelser mv. er således udtømmende beskrevet i dette pensionsregulativ samt i Pensionskassens vedtægter. DEFINITIONER I nærværende pensionsregulativ er anvendt nedenstående definitioner: Alderspensionister Piloter og navigatører, der er medlemmer af Pensionskassen og har en pensionsordning i Danica, hvorfra der udbetales alderspension. Beregnet DGK-pension Er størrelsen af en pension, som under visse betingelser udbetales af Pensionskassen i form af Supplering DGK-pension. Børnepensionister Pensionsberettigede børn under 24 år. CT-pensionister Piloter, som i henhold til Tilsagnsordningen modtager certifikattabspension under Danica-policen. Danica-policen Den individuelle police vedrørende obligatoriske dækninger omfattet af MAP pension (den Maksimale AldersPension), som i henhold til Tilsagnsordningen er oprettet for hver af Pensionskassens medlemmer i Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, idet det bemærkes, at der for medlemmer, der på Skæringstidspunktet er Piloter, pr. Skæringstidspunktet blev udskilt en særlig police, som alene er den, Pensionskassen yder en supplering til og prisindeksregulerer, og som i dette regulativ for denne medlemsgruppe benævnes Danica-policen. Den Samlede Ydelse Summen pr. et givent tidspunkt af ydelsen fra Danica-policen og Pensionskasse-ydelsen. Efter opnåelse af folkepensionsalder tillægges ovennævnte sum folkepensionens grundbeløb multipliceret med Optjeningsfaktoren. DGK Det grundliggende kapitalpensionsbeløb. Et beløb beregnet som en procentdel af Den Samlede Ydelse ved alder 60 multipliceret med 15,5. Beløbet benævnes også som den fiktive saldo. DGKamortiseringsrente Den rente, der benyttes ved amortisation af DGK. DGK-amortiseringsrenten fastsættes som den UFR (ultimate forward rate), som indgår i den diskonteringskurve, som livsforsikringsselskaber og pensionskasser skal anvende ved opgørelsen af værdien af forpligtelserne. DGK-pension En pension, som Pensionskassen under visse omstændigheder kan supplere. Førtidspensionister Piloter, som er førtidspensionerede i henhold til Tilsagnsordningen før Skæringstidspunktet. Invalidepensionister Piloter, som i henhold til Tilsagnsordningen før Skæringstidspunktet, er tilkendt invalidepension i henhold til Danica-policen. 3

4 Optjeningsfaktor Optjeningsfaktoren pr. en given dato beregnes som (i) Pensionsfaktoren multipliceret med (ii) Pensionsprocenten og multipliceret med (iii) forholdet mellem ancienniteten den pågældende dato og ancienniteten, som den ville være på alderspensioneringstidspunktet. Pensionsfaktor Forholdet mellem mulig flightdeck-tjeneste indtil alder 60, inkl. kandidattiden, i måneder og 360. Ansættelses- og fratrædelsesmåneder medregnes som fulde måneder. Pensionsfaktoren kan ikke overstige 1. Pensionskassen SAS Pilot & Navigatør Pensionskasse. Pensionskasseydelsen pr. Skæringstidspunktet Den pension, Pensionskassen i henhold til Tilsagnsordningen, yder pr. Skæringstidspunktet. Pensionsprocent En procent på mellem 60 og 100 til bestemmelse af pensionernes størrelse. Procenten afhænger af ancienniteten. En pensionsprocent på 100 opnås efter 19 års anciennitet eller ved udnævnelse til luftkaptajn forinden. Pensionsprocenten fastlåses pr. Skæringsdatoen for alle andre end Førtidspensionister. Piloter Medlemmer, der ikke er pensionister, herunder Førtidspensionister eller Invalidepensionister. Prisindeksregulering Regulering den 1. oktober på baggrund af den årsvise ændring i nettoprisindekset for juli måned. Præmieloftet Forhøjelser af de til Danica-policen knyttede ydelser har for piloter, der er fyldt 55 år, været begrænset til det beløb, som kan opnås for den præmieforhøjelse, der ville være tilstrækkelig, såfremt Piloten ved reguleringen kun var 55 år gammel. Den begrænsning gælder fremadrettet for førtidspensionister. SC-piloter Tidligere SAS Commuter piloter, som ikke var omfattet af Tilsagnsordningen pr. 1. april SAS Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden Skæringstidspunktet Den 1. april Supplering DGK-pension Den supplering af DGK-pension, som Pensionskassen under visse omstændigheder udbetaler frem til alder 79, og hvis størrelse er den Beregnede DGK-pension. Tilsagnsordningen Den før Skæringstidspunktet gældende ydelsesdefinerede pensionsordning, som fastlagt og aftalt i de mellem SAS og Dansk Pilotforening indgåede kollektive aftaler vedrørende løn og pensionsydelser, og som beskrevet og reguleret i Pensionskassens pensionsregulativer frem til og med den 31. marts Ægtefællepensionister Pensionsberettigede efterlevende ægtefæller. 4

5 1. PENSIONSKASSENS NAVN Pensionskassens navn er SAS Pilot & Navigatør Pensionskasse. 2. PENSIONSKASSENS FORMÅL 2.1 Pensionskassens formål er: at supplere pensionsudbetalinger fra Danica-policen at yde Prisindeksregulering af pensionsudbetalinger fra Danica-policen og af pensionsudbetalinger fra Pensionskassen at udbetale Supplering DGK-pension under visse omstændigheder at udbetale efterpension i 3 måneder til efterlevende ægtefæller efter pensionister, jf. punkt Supplering af udbetalinger fra Danica-policen, jf. punkt omfatter den reduktion, der fremkommer i ydelserne på Danica-policen, som følge af Præmieloftet den reduktion, der fremkommer i ydelserne på Danica-policen, som følge af arbejdsmarkedsbidrag. 2.3 Prisindeksreguleringen, jf. punkt 2.1.2, omfatter: Regulering af pensionsudbetalinger pr. 1. oktober på baggrund af den årsvise ændring i nettoprisindekset for juli måned. 2.4 Supplering DGK-pension, jf. punkt omfatter: Udbetaling af Supplering DGK-pension fra det tidspunkt, hvor amortisationen af DGK måtte blive nul eller negativ. Pensionskassens bestyrelse træffer hvert år beslutning om, hvorvidt udbetalingsperioden for Supplering DGK-pension skal forlænges med yderligere et år. Beslutningen træffes under hensyntagen til Pensionskassens aktuelle og forventede fremtidige økonomiske situation. 2.5 Der kan ikke disponeres over Danica-policen med den konsekvens, at Pensionskassens forpligtelser i henhold til dette pensionsregulativ forøges eller i øvrigt ændres. 3. PENSIONSKASSENS MEDLEMSKREDS 3.1 Pensionskassens medlemskreds udgøres af de personer, der pr. den 31. marts 2013, var medlem af Pensionskassen og ikke efterfølgende er udtrådt. Pensionskassens medlemmer kan forblive som medlemmer i Pensionskassen, uanset om ansættelsesforholdet til SAS må t- te ophøre. 3.2 Der kan ikke optages nye medlemmer i Pensionskassen, dog indtræder ægtefæller til afdøde medlemmer som medlemmer, såfremt de er berettigede til ægtefællepension. De bestem- 5

6 melser i dette pensionsregulativ, der omhandler medlemmers efterlevende ægtefæller, omfatter også registrerede partnere. 3.3 De bestemmelser i pensionsregulativet, der omhandler medlemmernes efterlevende ægtefæller, omfatter også ugifte medlemmers samlevere, såfremt følgende betingelser er opfyldt: a) Ved medlemmets død findes der ikke en ægtefælle (herunder frasepareret/fraskilt) med ret til ægtefællepension. b) Medlemmet kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med sin samlever. Muligheden for ægteskab/registreret partnerskab skal være opfyldt senest ved medlemmets 67. år. c) Medlemmet har ved testamente, oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet og senest 3 måneder inden medlemmets 67. år, og som ikke senere er tilbagekaldt, indsat sin samlever som arving til en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, og at d) Samleveren har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig. Den fælles bopæl skal være etableret inden medlemmets 65. år. 4. MEDLEMMERNES PLIGTER OG RETTIGHEDER 4.1 Medlemmer skal på opfordring give Pensionskassen oplysninger om indkomst- og helbredsforhold, der er nødvendige til bedømmelse af Pensionskassens forpligtelser m.v. 4.2 Medlemmet skal på pensioneringstidspunktet give oplysninger om eventuelle pensionsberettigede ægtefæller og børn og ved tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalder meddele, om der er sket ændringer i denne personkreds. 5. PENSIONSKASSENS INDTÆGTER 5.1 Pensionskassens ordinære indtægter består af: Bonusbeløb fra pensionisters Danica-policer. Formueafkast. 6. PENSIONSTILSAGN OG PENSIONSYDELSER 6.1 Pensionstilsagn Pensionstilsagnet dækker de i punkt 2.1 nævnte pensionsydelser samt Prisindeksregulering, som nærmere beskrevet i punkt , i det omfang Pensionskassen har tilstrækkelige midler hertil. Pensionshensættelsen, beregnet i henhold til Pensionskassens økonomiske og tekniske grundlag, med tillæg af solvensmargen, skal således kunne dækkes af Pensionskassens aktiver. 6

7 Såfremt Pensionskassens økonomiske stilling ud fra ovenstående ikke giver mulighed for at yde pension i henhold til punkt 2.1, jf. punkt , reduceres Prisindeksreguleringerne og/eller pensionsydelserne i henhold til det af bestyrelsen fastsatte regulativ vedrørende fastsættelse og regulering af pensioner. Pensionsydelser til medlemmerne i henhold til dette pensionsregulativ er omfattet af reglerne i afsnit I i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. 6.2 Pensionskassens pensionsydelser - supplering af Danica-policen Alderspensionister, som er alderspensionerede før Skæringstidspunktet. Til medlemmer, der er alderspensionerede før Skæringstidspunktet, udbetales Pensionskasseydelsen pr. Skæringstidspunktet med tillæg af Prisindeksregulering af Den Samlede Ydelse. Alderspensionen er delvis ophørende ved medlemmets folkepensionsalder. Den samlede ophørende del af alderspensionen udgøres af folkepensionens grundbeløb på alderspensioneringstidspunktet multipliceret med Optjeningsfaktoren. Efter opnåelse af folkepensionsalderen yder Pensionskassen Prisindeksregulering af Den Samlede Ydelse, dog fratrukket indeksreguleringen af folkepensionens grundbeløb multipliceret med Optjeningsfaktoren. Pensionskassen yder ægtefælle- og børnepension på samme vilkår og i samme forhold som på Danica-policen Alderspensionister, som er alderspensionerede efter Skæringtidspunktet. Til medlemmer, der er alderspensionerede efter Skæringstidspunktet, ydes fra alder 60 en alderspension, som pr. Skæringstidspunktet er kr. multipliceret med Optjeningsfaktoren pr. Skæringstidspunktet fratrukket alderspensionen på Danica-policen. Alderspensionen udbetales fra den 1. efter medlemmets fyldte 60. år. Alderspensionen er delvis ophørende ved den folkepensionsalder, som på Skæringstidspunktet gjaldt for medlemmet. Den samlede ophørende del af alderspensionen udgøres af folkepensionens grundbeløb på alderspensioneringstidspunktet multipliceret med ovenstående Optjeningsfaktor. Efter opnåelse af folkepensionsalderen yder Pensionskassen prisindeksregulering af Den Samlede Ydelse, dog fratrukket indeksreguleringen af folkepensionens grundbeløb multipliceret med ovenstående Optjeningsfaktor Ægtefællepensionister efter medlemmer, som er pensionerede før Skæringstidspunktet Til ægtefæller, der pr. Skæringstidspunktet var ægtefællepensionister, ydes Pensionskasseydelsen pr. Skæringstidspunktet med tillæg af prisindeksregulering af Den Samlede Ydelse. Ægtefællepensionen er delvis ophørende ved medlemmets folkepensionsalder. Den samlede ophørende del af ægtefællepensionen udgøres af folkepensionens grundbeløb på ægtefællepensioneringstidspunktet multipliceret med Optjeningsfaktoren. 7

8 Efterfølgende yder pensionskassen prisindeksregulering af den samlede ydelse, dog fratrukket indeksreguleringen af folkepensionens grundbeløb multipliceret med Optjeningsfaktoren. Pensionskassen yder børnepension på samme vilkår og i samme forhold som på Danicapolicen Børnepensionister efter medlemmer, som er pensionerede før Skæringstidspunktet. Til børn, der pr. Skæringstidspunktet var børnepensionister, ydes Pensionskasseydelsen pr. Skæringstidspunktet med tillæg af prisindeksregulering af Den Samlede Ydelse CT-pensionister og invalidepensionister. Til CT-pensionister og Invalidepensionister ydes Pensionskasseydelsen pr. Skæringsdagen med tillæg af prisindeksregulering af Den Samlede Ydelse. Ydelsen ophører ved alder 60. Pensionskassen yder ægtefælle- og børnepension i samme forhold som på Danica-policen Førtidspensionister Til Førtidspensionister ydes fra alder 60 en alderspension, som pr. 1. oktober 2013 er kr. multipliceret med Optjeningsfaktoren fratrukket ydelsen fra Danica-policen. De kr. prisindeksreguleres frem til alder 60. Optjeningsfaktoren er pr. førtidspensioneringstidspunktet, hvis Piloten ikke var fyldt 57 år på førtidspensioneringstidspunktet, ellers er den pr. det fyldte 60 år. Alderspensionen er delvis ophørende ved medlemmets folkepensionsalder. Den samlede ophørende del af alderspensionen udgøres af folkepensionens grundbeløb på alderspensioneringstidspunktet multipliceret med Optjeningsfaktoren. Efter opnåelse af folkepensionsalderen yder Pensionskassen prisindeksregulering af Den Samlede Ydelse, dog fratrukket indeksreguleringen af folkepensionens grundbeløb multipliceret med Optjeningsfaktoren. 6.3 Supplering DGK-pension Generelle regler Når et medlem alderspensioneres, fastsættes en Beregnet DGK-pension jf. punkt DGK den fiktive saldo -udgør på dette tidspunkt den Beregnede DGK-pension multipliceret med 15,5. DGK amortiseres ved, at det løbende tilskrives DGK-amortiseringsrenten og løbende reduceres med den Beregnede DGK-pension. Den Beregnede DGK-pension prisindeksreguleres årligt. 8

9 Hvis den amortiserede DGK bliver 0 eller negativ indenfor 19 år, udbetaler Pensionskassen Supplering DGK-pension, som udgør den Beregnede DGK-pension, frem til medlemmet fylder eller ville fylde - 79 år. Supplering DGK-pension kan kun udbetales til medlemmet, dets ægtefælle eller til dets børn under 24 år Medlemmer, der var alderspensionerede før Skæringstidspunktet. For hvert af disse medlemmer er der pr. Skæringstidspunktet fastlagt en Beregnet DGKpension og et delvist amortiseret DGK i henhold til tidligere regler. Denne delvis amortiserede DGK amortiseres herefter efter reglerne i Medlemmer, der var Piloter pr. Skæringstidspunktet. For disse medlemmer bestemmes den Beregnede DGK-pension som 63% af kr. multipliceret med Optjeningsfaktoren pr. Skæringstidspunktet. For SC-piloter udgør ovenstående 63% dog 25% Førtidspensionister. For disse medlemmer bestemmes den Beregnede DGK-pension som 63% af kr. multipliceret med Optjeningsfaktoren og prisindeksreguleret til alder 60. Optjeningsfaktoren er pr. førtidspensioneringstidspunktet, hvis Piloten ikke var fyldt 57 år på førtidspensioneringstidspunktet, ellers er den pr. det fyldte 60 år. For tidligere SC-piloter udgør ovenstående 63% dog 25%. 6.4 Efterpension Efterpensionen er inkl. ægtefællepensionen af samme størrelse, som den sidst udbetalte alderspension. Efterpensionen udbetales i 3 måneder. 7. UDBETALING AF PENSIONER Pensionsydelser og prisindeksreguleringer udbetales månedsvis forud. Supplering DGK-pension udbetales efter pensionistens valg enten månedsvis forud eller årsvis forud pr. 1. oktober. Afhængig af pensioneringstidspunktet kan første og sidste udbetaling dække en kortere periode. Pensionskassen kan forlange de til gennemførelsen af udbetalingerne nødvendige personlige og skattemæssige oplysninger og kan betinge udbetaling af modtagelse heraf. Pensionskassen kan forlange, at der med frigørende virkning kan foretages udbetaling til et dansk pengeinstitut. 9

10 8. FRATRÆDELSE Ved fratrædelse af tjeneste i SAS uden mulighed for pensionering eller førtidspensionering, eller ved overgang til anden beskæftigelse i SAS med en anden pensionsordning, kan en Pilot vælge at få udbetalt en udtrædelsesgodtgørelse, som er lig pensionshensættelsen reguleret efter bestemmelser i det økonomiske og tekniske grundlag. Udtrædelsesgodtgørelsen skal indbetales på Pilotens Danica-police. Såfremt Piloten opnår anden ansættelse, hvortil der er knyttet en pensionsordning med løbende ydelser oprettet i et livsforsikringsselskab eller en firmapensionskasse, har den pågældende ret til at få overført sin udtrædelsesgodtgørelse til den nye ordning ved optagelse i denne. Alle Pensionskassens forpligtelser over for den fratrådte Pilot er hermed indfriet. **** 10

P E N S I O N S R E G U L A T I V SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE

P E N S I O N S R E G U L A T I V SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 1995 og med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v.

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. I henhold til 2, stk. 7, jf. 2, stk. 8, i bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og anmeldelse

Læs mere

VEDTÆGTER SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE

VEDTÆGTER SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE VEDTÆGTER SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 1995 og med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger 27. april 2001, 25. april 2003,

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 604 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler om samordningsfradrag til brug for sammenlignende

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 21. februar 2002. 00-203.421. Dyrtidsreguleringer af pensioner skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Suzanne Helsteen, Lise

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til sammenlægning af Pensionsregulativ for afdeling A og B.1-B.5 () Tidligere afdeling A Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - en ordning der betaler sig 1 INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN OM DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMARKEDSORDNING

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension mandag 19. april 2010 kl. 14.00 på Radisson SAS Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus. Dagsordenen

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014

Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014 Industriens Pension Aktuariatet den 27. juni 2014 Indhold Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014... 1 Markedsrente Teknisk grundlag for forsikringsklasse III... 2 Gennemsnitsrente

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger... 3

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger... 3 Cirkulære om Aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2005 Cirkulære af 27.

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:18. december 2013 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Pensionsregler for tjenestemænd Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Tjenestemandspension Som tjenestemand er du og dine pårørende berettiget til tjenestemandspension fra din arbejdsgiver. I det

Læs mere

Bekendtgørelse om social pension (Førtidspension og folkepension)

Bekendtgørelse om social pension (Førtidspension og folkepension) BEK nr 563 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. januar 2016. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN. Pensioners betydning for din efterløn

PENSIONSSTYRELSEN. Pensioners betydning for din efterløn Pensioners betydning for din efterløn Pensioners betydning for din efterløn Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, Juni, 2010 Pensionsstyrelsen Landemærket 11

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 30186028

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK.

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 1995 J.nr. 7-2102-5/95 BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN MED BILAG Mandag den 18. april 2016 kl. 17.00 i Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V JURISTERNES OG ØKONOMERNES

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension)

Bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension) BEK nr 491 af 27/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

PROCESSKRIFT IV. København d. 23. september 2015. Rytterager 62 2791 Dragør (advokat Hanne Magnussen) ctr.

PROCESSKRIFT IV. København d. 23. september 2015. Rytterager 62 2791 Dragør (advokat Hanne Magnussen) ctr. ADVOKAT (H) HANNE MAGNUSSEN HM@MAZANTI.DK TEL +45 3319 3701 J.nr. 41054 Dokument id: 1228 København d. 23. september 2015 PROCESSKRIFT IV Københavns Byret 21C-1275/2012 Foreningen Fonden Live c/o Jens

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2014 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

REGLER OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FOR TJENE- STEMÆND

REGLER OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FOR TJENE- STEMÆND Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 554 Februar 1994 J.nr. 7-2102-2/94 REGLER OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FOR TJENE- STEMÆND INDLEDNING Hermed fremsendes

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Forord SAMPENSION Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente Tjenestemandspension

Læs mere

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension 2015-16 Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale

Læs mere

Pensionsregulativ for IBM Pensionsfond

Pensionsregulativ for IBM Pensionsfond Pensionsregulativ for IBM Pensionsfond PARAGRAF 1. NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Pensionsfondens navn er IBM Pensionsfond (pensionskasse) i det følgende benævnt 'Pensionsfonden'. Stk. 2. Pensionsfonden har

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER APRIL 2012 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN GAMLE PENSIONSORDNING (STATUT 1) BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT Senior Wealth Leif Hansen Hanne Hansen Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver Indledning Rapporten er udarbejdet på baggrund af vores samtale, og bygger på de faktuelle oplysninger

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

BETÆNKNING VEDRØRENDE NYORDNING AF PENSIONSFORHOLDENE FOR PENSIONISTER HVIS PENSION ER BEREGNET EFTER DE FØR 1. APRIL 1958 GÆLDENDE REGLER

BETÆNKNING VEDRØRENDE NYORDNING AF PENSIONSFORHOLDENE FOR PENSIONISTER HVIS PENSION ER BEREGNET EFTER DE FØR 1. APRIL 1958 GÆLDENDE REGLER BETÆNKNING VEDRØRENDE NYORDNING AF PENSIONSFORHOLDENE FOR PENSIONISTER HVIS PENSION ER BEREGNET EFTER DE FØR 1. APRIL 1958 GÆLDENDE REGLER AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN DEN 15. OKTOBER 1958 NEDSATTE

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere