Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder"

Transkript

1 Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Helle Nørgaard, seniorforsker, ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet At møde de demografiske udfordringer workshop, Bornholm 19 april

2 Baggrund for præsentation Spørgeskemaundersøgelse med tilflyttere og fastboende er gennemført som et internetbaseret survey. Registerbaseret dataanalyse af til- og fraflytning til yderområderne. Spørgsmål til alle yderkommuner og interview med 3 kommuner vedr. bosætningsstrategier. Fokus på hvad kommunerne gør, men også på tilflytternes oplevelse af livet på landet såvel som kommunernes indsats.

3 Temaer i præsentation - Potentiale for bosætning i yderområderne - Problematiske forhold for tilflytterne - Sammenfatning af besvarelser for yderkommuner - Tre cases: Tønder, Ringkøbing- Skjern og Bornholm og enkelte udvalgte kommuner - Anbefalinger til bosætningsstrategier 16 yderkommuner: Landdistriktsprogrammet

4 Drømmen om at bo på landet Stor andel - ca. 27 pct. - af danskere svarer, at de gerne vil bo på landet eller i en landsby. Langt færre realiserer drømmen. SBi database: ca personer flyttede til yderområderne (langdistance flytninger). SBi undersøgelser: yderområderne og landsbyerne har et udviklingspotentiale. Men også udfordringer og problemer.

5 Årsager til bosætning i yderområder Tilflytterne årsager til at bosætte sig på landet (flere svar mulige). Årsager til at bosætte sig på landet (flere svar mulige) For at bo i grønne omgivelser For at bo i trygge omgivelser For at få en lavere husleje/boligudgift For at bo i nærheden af familie og/eller venner Meget vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt For at få en større bolig I forbindelse med pensionering For at bo tæt på mit arbejde For at få et større nabofællesskab For at flytte tilbage, hvor jeg eller min partner voksede op ,0 72,6

6 Flytteplaner Andel af tilflyttere og fastboende (pct.) som svarer, hvorvidt de har planer om at flytte fra nuværende bopæl fordelt på områdetyper. Har du planer om at flytte fra din nuværende bopæl? Ja, jeg vil gerne Ja, jeg har planer om Ja, jeg vil gerne flytte, men har Nej, jeg at flytte til et andet flytte til et ingen konkrete ønsker ikke Tota Områdetype område på landet byområde planer endnu at flytte l Mindre by Tilflyttere 4,9 3,7 11,4 80,1 100 Fastboende 1,1 2,3 11,5 85,1 100 Total 3,3 3,1 11,4 82,1 100 Landsby Tilflyttere 4,9 3,8 13,3 78,0 100 Fastboende 0,0 2,2 14,9 82,8 100 Total 3,3 3,3 13,8 79,6 100 Landdistrikt Tilflyttere 3,8 2,4 13,2 80,7 100 Fastboende 1,6 3,0 15,5 79,9 100 Total 2,9 2,6 14,1 80,4 100

7 Tilflyttere som ønsker at flytte Registerdata viser, at en stor del af tilflytterne flytter væk igen. Data viser, at ¼ af tilflytterne er flyttet igen inden for et år. Der er forskel mellem yderområder, hvor især Nord- og Vestjylland, Tønder og Norddjurs kommuner har størst fraflytning. Vores survey undersøgelse viser, at pct. af tilflytterne har planer om at f lytte væk. Der to ting, som er problematiske i forhold til bosætningen dels mangelfuld service dels problemer med at falde til og blive integreret i bosætningsområdet

8 Spørgsmål til og besvarelser fra kommunerne vedr. bosætningsstrategier Har man i kommunen udarbejdet en bosætningsstrategi eller tiltag, der har til formål at tiltrække tilflyttere? Hvilke elementer indgår i strategien? Hvordan søger kommunen at tiltrække tilflyttere? Hvordan modtager kommunen tilflyttere? Hvordan arbejder kommunen med at fastholde tilflyttere? Har kommunen samlet op på erfaringer med kommunale bosætningsindsatser eller andre tiltag i forhold til tilflyttere og bosætning (fra tidligere og/eller nuværende kommune)?

9 Kommunernes arbejde med og prioritering af bosætningsstrategier Omkring halvdelen af de 16 yderkommuner havde arbejdet med bosætningsindsatser gennem længere tid og flere var ved at forberede strategi Flertallet af kommunerne har kortlagt flyttemønstre til- og fra kommunen En del kommuner arbejder med oplysning og markedsføring (aviser, TV, messer, events, internet mv.) Flere kommuner har velkomstmapper og møder, tilflytterforeninger og - ambassadører Kommunerne mangler gennemgående systematisk opsamling og vurdering af bosætningsstrategi Udvalgt tre kommuner: Ringkøbing-Skjern, Bornholm og Tønder som cases suppleret med erfaringer fra udvalgte kommuner.

10 Baggrund for bosætningsindsats Strategier udviklet efter kommunalreform i Begrænset anvendelse af tidligere indsatser i de gamle kommuner. Faldende befolkningstal og udsigt til mangel på arbejdskraft. Svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft til lokale virksomheder. Primært fokus at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Sjældent begrundet i ønske om at bevare landsbyer, opretholde skoler, butiksliv mv.

11 Bosætningsanalyser og resultater af analyser Analyser af flyttemønstre. Analyser af potentielle tilflyttere og deres (manglende) forestillinger om at bo på landet. Nogle grupper er urealistiske at tiltrække andre gøres til målsætning. Tønder: danske langdistancependlere til f.eks. kommunale jobs er overvejende immobile, mens tyske pendlere gerne bosætter sig i Danmark Ringkøbing-Skjern: manglende forestillinger om at bo i yderområder stor barriere Bornholm: svagt mentalt billede af livet på Bornholm. Offentlig service er for dårlig

12 Indsatser rettet mod udenlandsk arbejdskraft Generelt spiller udenlandsk arbejdskraft en stor rolle i bosætningsstrategierne. Opfattes som en overset ressource, idet mange bl.a. tyskere ser meget positivt på bosætning i Danmark Ringkøbing-Skjern: -ambassadørordning overfor udenlandske tilflyttere, møder med tilflytterne på tysk, polsk, dansk og engelsk -indsats ift. integration i dansk kultur -etablering af Campus i et tidligere ældrecenter i samarbejde med Vestas og Erhvervscentret for at imødekomme ønsket om at tiltrække højt uddannet arbejdskraft. Varde: Tilflytning af mange tyske turister. Har meget forskellige forudsætninger og tilgange nogle forberedt over længere tid, andre realiseret deres værdier og flyttet for at finde arbejde, bolig mv. krævende indsats der forudsætter koordinering mellem institutioner (kommunen, erhvervscenter mv.) og lokalsamfund (virksomheder, foreninger mv.)

13 Indsatser rettet mod unge Et gennemgående tema for kommunernes bosætningstiltag er fraflytning af unge og behov for/ønske om at tiltrække nye unge udefra. Indsats rettet mod kommunens unge. Satse på at de flytter tilbage når de skal etablere sig med familie. Danne netværk med de fraflyttede, holde dem orienterede om udviklingen i kommunen, invitere dem tilbage til events etc., og få dem til at 'reklamere' for kommunen overfor andre. Ringkøbing-Skjern: etableret et fraflytternetværk', bestående af unge som forlader området for at studere, men kan tænkes at vende hjem igen. Netværket inviteres bl.a. til en årlig sammenkomst i kommunen, så man på den måde holder kontakt med de unge Tønder: udvælges ca. 10 Tønderambassadører blandt unge, før de forlader kommunen for at studere/arbejde og blandt nyuddannede og bede dem sende informationer videre i egne netværk. Holde kontakt gennem invitationer til arrangementer, nyhedsbreve, Facebook mv. Bornholm: opbygget netværk med eksilbornholmere i København for at få dem til at vende tilbage til Bornholm. Afholder møder i foreningen og tilbyder praktikpladser på Bornholm.

14 Indsatser ift. boligvalg (1) De tre kommuner er blevet opmærksomme på boligvalg og integration som vigtige. Udviklet forståelse for at se erhvervsforhold og bosætning i en sammenhæng: bolig, lokalsamfund, service m.m., for at fastholde tilflyttere. Samarbejde med lokale boligselskaber. I Ringkøbing-Skjern og Tønder kommune har man et samarbejde med lokale boligselskaber om, at tilflyttere kan 'sprænge' ventelisten, og tilbydes en bolig udenom køen. Reducere den usikkerhed der er forbundet med at flytte til et nyt sted og skulle købe bolig uden at kende de lokale forhold Bosætningskonsulenter. I Ringkøbing-Skjern kommune har man ansat fem bosætningskonsulenter til at være forbindelse mellem virksomheder, arbejdskraft og kommune. Også gratis prøvebolig og 'Smag på landsbyen initiativ i kommunen.

15 Indsatser ift. boligvalg (2) Rådgivning ift. boligvalg og bosætnings-område: På Bornholm oplyses kun om faktuelle forhold, fx om lokale sportsklubber og skoler, hvilket kan være relevant i valget af bosted. Kender dog til lokale forskelle i mentalitet og steder, hvor det er lettere at blive integreret. Svaneke-Gudhjem området især populært blandt tilflyttere. Ambassadørkorps til formidling af lokal viden. I Varde arbejder man med en bedre kobling mellem tilflytternes præferencer og de enkelte lokalsamfund for at tilflytterne kan finde det rigtige sted. Behovet bunder i, at tilflyttere kommer langvejs fra uden lokal kendskab. Informere om og synliggøre lokalområders forskellige kvaliteter og tilbud. Tilsvarende overvejelser på Bornholm og i Ringkøbing-Skjern. Opbygning af virtuelle netværk blandt tilflyttere og folk som overvejer at flytte til.

16 Forankring og samarbejde mellem lokale aktører Samarbejdet omkring bosætningsstrategien er en udfordring for kommunerne Komplekse problemstillinger der kræver en tværfaglig tilgang, og stiller krav til organisering, koordinering og forankring af indsatsen En udfordring for kommunerne bliver at skabe en større grad af forankring i kommunen, både tidsmæssigt og tværfagligt Meget forskellige organiseringer: nogle steder er indsatsen forankret i kommunen, andre steder i et vækstforum, men oftest sker det i et samarbejde Bosætningsindsatsen er typisk en tidsbegrænset indsats baseret på projektmidler og mangler institutionel forankring. Tønder: etableret tværgående samarbejde mellem forskellige forvaltninger der mødes en gang om måneden for at diskutere bosætning og aktuelle problemstillinger. Også nedsat en sparringsgruppe til at diskutere strategiplan, konkrete initiativer mv. Mange kommuner er bevidste om muligheder og behov for et bedre og mere udbygget samarbejde omkring bosætning.

17 Opsamling (1) De fleste kommuner i yderområderne arbejder med bosætningsstrategier og har iværksat flere forskellige tiltag for at tiltrække tilflyttere. Bosætningsstrategier er dog eller har hidtil - overvejende været erhvervsorienterede med fokus på at tiltrække arbejdskraft. Kommunerne har fokus på bosætningsstrategier, men indsatsen har hidtil primært har handlet om synliggørelse og markedsføring med henblik på at tiltrække tilflyttere og kun i begrænset omfang har opmærksomhed på at integrere og fastholde tilflytterne. Kommunerne har efterhånden forskellige former for modtagelse af tilflyttere. Flere arbejder med velkomstmapper, i mange tilfælde kombineret med velkomstmøder, tilbud til lokale attraktioner, introduktion til naboer og postkort fra stedet samt introduktion til ressourcepersoner eller netværk, fx bosætningskonsulenter, tilflytterforening, 'tilflytterambassadører' eller 'tilflytterkorps'.

18 Opsamling (2) Flere kommuner har ansat bosætningskonsulenter, som kan besvare spørgsmål forud for flytning såvel som hjælp med praktiske ting i forbindelse med bosætning. Samarbejdet omkring bosætningsstrategien er en udfordring for kommunerne. Der er tale om flere komplekse problemstillinger, der kræver en tværfaglig tilgang, og stiller krav til organisering, koordinering og forankring af indsatsen. En udfordring for kommunerne bliver at skabe en større grad af forankring i kommunen, både tidsmæssigt og tværfagligt.

19 Opsamling (3) Eksempler på helhedsorienterede og gennemarbejdede strategier rettet mod at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Erfaringer herfra kan med fordel overføres til indenlandske tilflyttere. Manglende forestillinger om at bo i et yderområde. Svagt mentalt billede af livet på landet Muligheder i satsning på unge som ambassadører bl.a. til formidling af lokalkendskab og realistisk billede af livet på landet.

20 Sammenfatning af elementer i de tre kommuners bosætningsindsats Karakteristik af indsats RingRingkøbing-Skjern Bornholm Tønder Bornholm Tilflytterprojekter finansieret af vækstforum Bornholm Ringkøbing-Skjern Profilerings- og bosætningsstrategi Tønder Bosætningsindsats med ansættelse af bosætningskoordinator Baggrund Tidligere indsats Svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft Faldende befolkningstal og udsigt til til lokale virksomheder mangel på arbejdskraft Tilflytterdag med besøg af borgmesteren og en række kulturelle indslag Forskellige tiltag i de tre tidligere kommuner Tilflytterpakke og en hjemmeside rettet mod tilflyttere Faldende befolkningstal og behov for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til lokale arbejdspladser Velkomstmappe fra borgerservice Samarbejde med lokalråd Input fra bosætningsanalyse Manglende forestillinger om at bo i yderområder stor barriere Offentlig service er for dårlig Danske pendlere svære at flytte Svagt mentalt billede af livet på BornholmPotentiale i at tiltrække tyske pendlere Konkrete initiativer Ambassadørordning overfor udenlandske tilflyttere Campus for studerende og højt uddannede 'Fraflytternetværk' Bosætningskonsulenter Styrke netværk og samarbejde med lokale ildsjæle Opdatering af hjemmeside Understøtte koordinator Netværk på Facebook blandt tilflyttere og Identificere kultur og idræts-tilbud for 'på vej' tilflyttere unge Netværk med Udpege Tønder-ambassadører eksilbornholmere i København Tiltrække og integrere tyske borgere Udarbejde skriftligt materiale til tilflyttere 'Fremskudt' bosætningsservice Forankring Forvaltningen for Plan, udvikling og kultur (kommunen) Business Center Bornholm Kommunens erhvervsafdeling Samarbejdsrelationer Erhvervscenteret Borgerservice Lokale virksomheder (særligt Vestas) Almene boligselskaber Kommunale forvaltninger og borgerservice Lokale erhverv Baglandet eksilbornholmere i København Erhvervsforum Andre kommunale forvaltninger Akademikernetværk Nabo-kommuner (URS-samarbejde) Lokale boligselskaber

21 Tilflytternes vurdering af kommunens indsats Andele (pct.) af tilflyttere som svarer, om de er budt velkommen af kommunen (flere svar mulige). Nej Ja Total Andele (pct.) af tilflyttere som svarer, hvad kommunen kan gøre for at give tilflyttere en større tilknytning til lokalområdet (flere svar mulige). Nej Ja Total Ja, jeg fik en velkomstmappe med de nødvendige, praktiske oplysninger Ja, jeg fik en velkomstmappe med praktiske oplysninger samt adgangsbilletter Ja, jeg blev inviteret til et velkomstmøde Nej, jeg blev ikke budt velkommen af kommunen 60,1 39, ,7 6, ,0 13, ,1 44,9 100 Det er tilstrækkeligt at få en velkomstmappe med de nødvendige, praktiske oplysninger Det er vigtigt at få en velkomstmappe med praktiske oplysninger samt adgangsbilletter til lokale attraktioner Det er vigtigt at blive inviteret til et velkomstmøde Det er vigtigt, at kommunen holder kontakt til tilflytterne gennem ½-1 år Det er vigtigt, at nogen i lokalområdet sørger for at tage imod tilflyttere 66,1 33,9 60,6 39,4 72,0 28,0 81,5 18,5 55,8 44,2 Det er ikke nødvendigt, at kommunen gør noget 90,9 9,

22 Anbefalinger

23 Målgrupper Kommunerne bør undersøge og kortlægge forhold omkring tilflytterne - hvem tilflytterne er, hvor de bosætter sig og hvad der har været udslagsgivende for deres valg om at flytte til kommunen. Dette kan bidrage til identifikation af målgrupper og udvikling af målrettede bosætningsstrategier.

24 Differentierede bosætningsstrategier Kommunerne bør have opmærksomhed på, at tilflytterne kommer med meget forskellig baggrund, ønsker og forudsætninger uanset om de er danske eller udenlandske, hvorfor der bør arbejdes med differentierede indsatser og tiltag overfor forskellige grupper. Desuden bør bosætningsstedernes forskellige kvaliteter synliggøres for tilflytterne således at tilflytternes ønsker og behov matches bedst muligt med konkrete bosætningsområder.

25 Kommunen bør desuden sørge for velkomstpakke med bl.a. adgangsbilletter til lokale attraktioner, oversigt over sportsklubber, foreninger og andre former for aktiviteter, der findes i nærområdet. Modtagelse og velkomst Kommunerne bør synliggøre tilbud til tilflytterne på kommunens hjemmeside og ansætte bosætningskonsulenter, som kan besvare spørgsmål forud for flytning og som har en opsøgende indsats når tilflyttere først er flyttet til.

26 Integration Kommunerne bør etablere samarbejde med fastboende såvel som tilflyttere om integrationen af tilflyttere. Dette er et vigtigt led i forhold til at få tilflytterne til at falde til og føle sig hjemme og som grundlag for yderligere at øge bosætningen. Kommunerne bør også skabe mulighed for at tilflyttere kan mødes for at etablere netværk, hvilket også kan bidrage til at fastholde tilflytterne.

27 Service og faciliteter Der er behov for at grundlaget for beslutninger om nedskæringer i service og faciliteter som skoler, dagpleje, busdrift mv. er baseret på viden om bosætningsområdernes udviklingspotentiale og ikke blot aktuelle status eller situation. Kommunerne bør understøtte bosætningsområder med faciliteter og service, som er nødvendige for at kunne tiltrække tilflyttere og give beboerne i området mulighed for at fungere i hverdagen.

28 Helhedsorienterede bosætningsstrategier Det er afgørende at kommunerne arbejder med både at tiltrække og fastholde tilflyttere i en indsats på tværs af kommunale forvaltninger. Det handler om at koordinere indsatsen i forhold til tilflytternes hverdagsliv dvs. en indsats i forhold til velkomst, modtagelse og integration herunder opmærksomhed på beskæftigelsesmuligheder. En helhedsorienteret indsats bør understøtte service og faciliteter i bosætningsområder, sikre attraktive fysiske rammer samt sikre adgang til naturen og rekreative arealer mv.

29 Prioritering af bosætningsindsats Der er behov for, at kommunerne arbejder mere helhedsorienteret med bosætningsstrategier på tværs af de kommunale forvaltninger og i samarbejde med andre relevante aktører. Der er desuden behov for forankring af indsatsen og for at prioritere bosætningsindsatsen ved f.eks. at gøre bosætning til et tema i kommunens planstrategi. Planstrategien har sammen med kommuneplanen et 12-årigt sigte, der sikrer en tidsmæssig kontinuitet, og repræsenterer samtidig kommunen som helhed, hvilket giver et tværfagligt perspektiv på indsatsen.

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Mellem følelser og fornuft. Til- og fraflyttere i Lemvig Kommune, med fokus på de unge fraflyttere. Gunnar Lind Haase Svendsen

Mellem følelser og fornuft. Til- og fraflyttere i Lemvig Kommune, med fokus på de unge fraflyttere. Gunnar Lind Haase Svendsen Mellem følelser og fornuft Til- og fraflyttere i Lemvig Kommune, med fokus på de unge fraflyttere Gunnar Lind Haase Svendsen Februar 2013 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN

MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 3: INTERVIEWUNDERSØGELSE MAJ 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord......................................................................

Læs mere

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP?

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP? HVORDAN HVORDAN KAN KAN UDDANNELSES- UDDANNELSES- INSTITUTIONER - ET INSPIRATIONSKATALOG INSTITUTIONER INKLUDERE INKLUDERE TIL VIDEREGÅENDE STUDERENDE STUDERENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER MED HANDICAP?

Læs mere

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014.

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Vi vil hinanden Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Tekst: Konteksten v/julie Mathiesen i samarbejde med projektleder Mette Lund. Grafisk design: BBentzen Design

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING Til Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering Dokumenttype Evalueringsrapport Dato Februar 2014 BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUERING Revision 1 Dato Udarbejdet af

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere