ATASSUT EM 2008/1. Emilie Olsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATASSUT EM 2008/1. Emilie Olsen 22.09.2008"

Transkript

1 ATASSUT INATSISARTUNI ATASSUT I LANDSTINGET ATASSUT EM 2008/1 Emilie Olsen Åbningsdebat. (Landsstyreformanden) Vi skal, med henvisning til Landssyreformandens åbningstale i forbindelse med begyndelsen af efterårssamlingen, og med henvisning til vores status som en befolkning, her fremkomme med vores vigtige mærkesager fra ATASSUT: Vi er som et samfund i en meget afgørende fase, vi skal igennem en folkeafstemning beslutte om vi vil arbejde videre med Grønlands selvstyre, vi er i gang med at implementere strukturreformen, der er store udenlandske virksomheder der gerne vil ind i vort land med henblik på storindustri, og disse vil få meget stor indflydelse på vores samfundsopbygning. Det er derfor nu, som aldrig før, meget nødvendigt at vi sammen vurderer og så vidt som muligt er fælles om de tiltag der pågår, for vores afgørelser i dag er meget vigtige forudsætninger for at den fremtidige generations grundlag for at overtage vort land kan ske på bedste vis. 1

2 Det gælder for os alle sammen, det vil sige hver af os, hvor end vi befinder os i samfundet, som lovgivere, som enkelte borgere, som interesseorganisationer, som erhvervsdrivende, som arbejdere og som arbejdsløse, vi fordres alle sammen til ikke kun at forholde os passive til samfundsudviklingen, men aktivt at deltage i udformningen af samfundets udvikling. Selvstyre Efter Grønlands Hjemmestyres indførelse er der nu gået knap 30 år, og ATASSUT deltager aktivt i målsætningen om at Grønland skal opnå selvstyre indenfor rigsfællesskabets rammer og dermed er med til at udforme de nye veje, befolkningen kan tage, såfremt der er tilslutning til dette. Vi er i ATASSUT meget godt tilfredse med at den grønlandske delegation, der på vegne af den grønlandske befolkning har deltaget i arbejdet i den Grønlandsk-Danske selvstyrekommission, hele vejen har stået sammen, også på trods af forskellige partipolitiske interesser, og arbejdet målrettet for at den grønlandske befolkning har den bedst mulige grundlag for sin beslutning, og det er vores vurdering i ATASSUT at kommissionens betænkning er et meget godt grundlag for vores meget vigtige beslutning. Vi er i ATASSUT ligeledes meget godt tilfredse med at den danske delegation i kommissionen har deltaget i arbejdet i fællesskabets ånd, hvor gensidig respekt og et godt samarbejde afspejles i betænkningen, dette vises bl.a. ved at hele den danske del af kommissionen, på nær et dansk parti, har tilsluttet sig indstillingerne i betænkningen. Vi vurderer således i ATASSUT at kommissionens betænkning giver et retvisende og realistisk grundlag for beslutningen om hvorvidt der skal indføres selvstyre for Grønland indenfor rigsfællesskabets rammer. Betænkningen og forslaget for lov om Grønlands Selvstyre er et udmærket redskab til at der bliver åbnet op for muligheden for større selvbestemmelse, og derfor vil vi sammen i ATASSUT opfordre befolkningen til, sammen med os, at stemme ja til Grønlands Selvstyre. 2

3 Men vi finder det yderst nødvendigt fra ATASSUT at understrege at vi i ATASSUT i vores deltagelse i selvstyrearbejdet tager udgangspunkt i selvstyre indenfor rigsfællesskabet. Ja, der er i lovforslaget til Grønlands Selvstyre mulighed for at den grønlandske befolkning får lovhjemmel til at arbejde for selvstændighed, det er i sig selv godt, at der er sådan en mulighed for den fremtidige generation, og vi er i ATASSUT ikke i tvivl om at den fremtidige generation, såfremt dette bliver besluttet, vil arbejde for selvstændighed. Såfremt der skal iværksættes arbejde for Grønlands grundlov, fastholder vi i ATASSUT at dette bør ske i henhold til befolkningens tilslutning og beslutning. Derfor vurderer vi fra ATASSUT at Landsstyrets intentioner om at iværksætte arbejde for Grønlands grundlov ikke er på sin plads, selvstyret er end ikke indført, og derfor skal vi fra ATASSUT opfordre til at Landsstyret går bort fra intentionerne om at arbejde for grundlov i Grønland. Strukturreformen Det er i forbindelse med strukturreformen meget vigtigt at sikre at kommunerne får gode rammer for kommunesammenlægningen, derfor mener vi i ATASSUT at det er bydende nødvendigt at der løbende bliver foretaget vurderinger og justeringer, såfremt dette påkræves. Det er bydende nødvendigt at der bliver afklaret hvilke opgaver der bør løses af det offentlige på centralt hold og hvilke opgaver der bør løses af det offentlige på regionalt hold. 3

4 Eksempelvis skal vi pege på trafikstrukturen, hvori enkelte kommende storkommuner har ytret ønske om at overtage ansvarsområdet, og der er sågar iværksat planlægning på området. Der er i sig selv ikke noget i vejen med sådanne ønsker, men det er ifølge vores mening i ATASSUT meget vigtigt at befolkningen sikres gode og betryggende trafikale forholds, både på kortere og på længere sigt. Derfor mener vi i ATASSUT, at man for at kunne imødekomme problemer, der kan medføre kollaps i trafikstrukturen, målbevidst arbejder for at sikkerhedsforanstaltningerne og tilsynet er optimale. Det er ligeledes bydende nødvendigt at der i forbindelse med ændring af byrde- og opgavefordelingerne sikres at kommunerne ikke bliver bebyrdet med økonomiske og personalemæssige problemer, og at der i forbindelse med overførslerne sikres kontinuitet og kvalitet. Vi skal i nærværende samling behandle forslaget til landstingslov om kommunernes styrelse, ligeledes skal vi behandle forslag til lov om kommunegrænserne. Vi er i ATASSUT godt tilfredse med at den kommende Kommunes nordlige grænse i øst tager sit udgangspunkt fra øst ved Irmingerhavet nord for øen Timmiarmiut og løber derfra mod nordvest igennem fjorden Timmiarmiit Kangertivat til fjordens bund ved isbræen vest for Snehatten. Vi skal, i forbindelse med arbejdet med det offentliges opgavefordeling, og i forbindelse med overvejelserne om hvilke opgaver der bør løses nationalt og/eller regionalt, fordre til at Landstingets midlertidige udvalg for strukturreformen vurderer om de lovgivningsmæssige grundlag for overdragelserne af ansvarsområderne er klare og sikre, og at man i forbindelse med inddrager KANUKOKA ved høring. 4

5 Økonomi Det er bydende nødvendigt at vi sammen reviderer og strukturerer Grønlands økonomiske dispositioner, det er bydende nødvendigt at være opmærksomme på at de økonomisk bindende beslutninger vi træffer er meget afgørende for at vores overgang til nye samfundsforhold bliver vellykket. Det er bydende nødvendigt at de økonomiske dispositioner bliver gennemført til befolkningens bedste. Der pågår i disse år store samfundsrelaterede opgaver, det være sig på uddannelsesområdet, på udviklingen af forsyningsområdet, på udviklingen af infrastrukturområdet og på miljøområdet, og det er godt. Vi er nemlig i ATASSUT ikke i tvivl om at de store og omkostningskrævende opgaver kan løses ved velgennemførte prioriteringer og ved hele tiden at tage hensyn til samfundets økonomiske formåen, dette vil ifølge vores mening sikre at midlerne fordeles til gavn for samfundet og det vil derigennem på bedste vis kunne sikres at de fordelte midler i sidste ende betaler sig selv. Derfor mener vi i ATASSUT at de store opgaver der er meget omkostningskrævende kan finansieres ved at opnå fremmedkapital, Landstinget har givet Landsstyret bemyndigelse til at undersøge mulighederne for at kunne låne penge udefra, derfor skal vi med den henvisning bede Landsstyret at fremkomme med en redegørelse om hvor langt man er nået med undersøgelserne. 5

6 Såfremt der skal sikres økonomisk stabilitet er det bydende nødvendigt at der er helt klare og utvetydige bestemmelser om byrde- og opgavefordelingerne og at der er helt klare og utvetydelige bestemmelser om hvordan samfundsopgaverne skal løses. Eksempelvis er vi ikke enige om hvordan Nukissiorfiit skal løse det samfundspålagte opgave med forsyning af el, vand og varme, og vi har i ATASSUT respekt for at der er forskellige meninger dertil. Men vi skal fra ATASSUT dertil understrege at vi har krævet at der skal gennemføres en uvildig kulegravning af fordele og ulemper ved en evt. dannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab. Kravet er ikke blevet behandlet på tilfredsstillende vis, og derfor er vi fra ATASSUT tilfredse med at Landsstyret har valgt at tilbagekalde sit forslag om omdannelse af Nukissiorfiit, dette vil nemlig sikre at beslutningsgrundlaget for hvordan forsyningspligten fremover skal være, bliver så god som muligt. Med hensyn til boligbyggeriet og med hensyn til byggeri af det offentliges institutioner (skoler, uddannelsesinstitutioner, vuggestuer, børnehaver, fritidsbygninger, alderdomshjem, døgninstitutioner for børn og unge m.m.), skal vi fra ATASSUT opfordre til at Landsstyret skal intensivere arbejdet for at priserne på byggerierne ikke løber løbsk. Vi mener i ATASSUT, at det er på tide at genvurdere og revidere fremgangsmåden ved udliciteringer. Det er nemlig af overordentlig vigtig betydning at kunne regne med at de virksomheder der udvælges til at gennemføre arbejdet, også overholder deres pristilbud og den tid de regner med at skulle bruge til byggerierne. 6

7 Såfremt priserne på de udliciterede opgaver ikke kan styres, vil der dannes et hul i Landskassen der bliver meget svær at lukke igen, og vi finder det meget vigtigt i ATASSUT at sådanne tilstande skal undgås i alle henseender. Derfor mener vi, i ATASSUT, at der er nødvendigt at de forskellige departementer sammen arbejder for en sammenhængende anlægsplanlægning. Det er ligeledes nødvendigt at sikre at Grønlands Hjemmestyres lovpligtige forpligtigelser indenfor byggeriet bliver overholdt, således at det sikres at kommunerne i Grønland ikke bliver udsat for forhalinger og langstrakte sagsbehandlinger, og vi vurderer i ATASSUT, at man i forbindelse med strukturreformen også vurderer hvilke anlægsopgaver der bør løses centralt og hvilke anlægsopgaver der bør varetages regionalt. Det skal nemlig huskes at det offentliges anlægsplaner og realisering af disse, har meget stor betydning for samfundets økonomiske drift, det er derfor nødvendigt at anlægsplanerne og implementeringen af disse sker struktureret og sammenhængende, således at det er med til at sikre en stabil økonomistyring i samfundet. Vi skal i Landstinget senere træffe beslutninger om hvordan Grønlands økonomiske engagement i aluminiumsindustrien fremover skal være. I den forbindelse har Landsstyret valgt at indregne konsekvenserne af Grønlands mulige økonomiske engagement i Finanslovsforslaget. Vi er i ATASSUT vidende om at Landstingets midlertidige udvalg for aluminiumsindustri aktivt og konstruktivt har arbejdet for at få belyst området, og vi glæder os til at komme til at behandle de indstillinger der vil komme fra udvalget. 7

8 I den forbindelse skal vi fra ATASSUT opfordre til at man ikke binder sig til de af landsstyret fremsatte forslag igennem finanslovsforslaget. Derfor ønsker vi at Landsstyret tydeligt fremkommer med hvilke forpligtigelser man har bundet sig til i henhold til Memorandum Of Understanding og dermed hvilke økonomiske konsekvenser forpligtigelserne vil medføre. Ikke levende ressourcer Vi skal i Landstinget under nærværende samling, i henhold til Landsstyrets redegørelse fremkomme med vores principielle holdning og drøfte spørgsmålet om hvorvidt der bør gives tilladelse til hel eller delvis uranudvindelse i Grønland. Vi kan på nuværende tidspunkt fra ATASSUT ikke fremkomme med noget klar signal om hvorvidt der i vort land bør kunne udvindes uran med henblik på kommerciel udnyttelse. Vi fordres som et samfund til at drøfte og tage stilling til spørgsmålet, det er ifølge vores mening i ATASSUT yderst nødvendigt at vi står sammen i så en kontroversiel og skelsættende spørgsmål. Dertil er det vores ønske i ATASSUT, at Fællesrådet for mineralske råstoffer samt Energiministeriet anmodes om at fremkomme med klare og så vidt som muligt retvisende vurderinger om uranspørgsmålet. Med hensyn til smykkesten, herunder diamanter og rubiner samt andre værdifulde sten, mener vi i ATASSUT at det er nødvendigt at revidere råstofloven, især når det gælder krav om udnyttelse og eksporttilladelser, derfor skal vi fra ATASSUT opfordre til at fællesrådet for mineralske råstoffer får til opgave at vurdere lovgivningen på området. Vi er i ATASSUT godt tilfredse med de aktiviteter på efterforskningen af mulige fremtidige olieudvindinger som råstofdirektoratet sammen med Fællesrådet for mineralske råstoffer står i 8

9 spidsen for, det grundige arbejde er troværdigt og giver mulighed for grundige undersøgelser af hvorvidt der er grundlag for olieudvinding. Vi vurderer ligeledes det som værende positiv at man for at sikre god økonomistyring også har besluttet at etablere en råstoffond til de mulige indtægter der vil komme fra olieudvinding, det er vigtigt, også set i forhold til vores troværdighed i omverdenen. Miljøet Som følger af efterforskning og udvinding af landets ikke-levende ressourcer og udenlandske selskabers ønsker om at arbejde i Grønland må vi til hver en tid have klare og tydelige og som derfor er umulige at omgå lovkrav om beskyttelse af miljøet. Selvom vort land og dets omgivende hav er langstrakt, benytter vi i mange steder levende ressourcer. Udover disse er ATASSUT ikke i tvivl om, at vi alle sammen finder det vigtigt og er interesseret i at vort land er rent og er fri for forurening. Derfor er det meget vigtigt, at sikre sig, at beskyttelse mod forurening skal være optimalt. Med hensyn til beskyttelse mod forurening kan man ved at stille klare og tydelige krav til udenlandske selskaber om at værne om miljøet samt at sikre minimal forurening, sideløbende må vi kontinuerligt arbejde for at højne borgernes deltagelse i arbejdet for at minimere forureningen både lokalt og udadtil. 9

10 Vi må til hver en tid være interesseret i, at vores affald i videst omfang må være minimale og de ikke forurener miljøet og gøre indsatser, hvor der er behov for det. Derfor er det ønskeligt, at Landstinget tilslutter sig forslaget fra ATASSUT om affaldshåndtering under 2. behandlingen for på den måde at kunne sikre sig, at vi får klare og tydelige planer for affaldshåndtering. Fiskeri, fangst og landbrug Det er yderst vigtigt, at det grønlandske samfunds selvforsyning af levnedsmidler bliver optimeret, det er ikke kun sundt for os, for man kan samtidig også begrænse import af levnedsmidler fra andre lande. Sideløbende må vi arbejde for, at vores eksport af produkter optimeres. For at kunne fremme eksport af fisk, kød, grønsager samt vand og for at kunne optimere vores selvforsyning af levnedsmidler opfordrer ATASSUT til, at man optimerer styring af håndtering af levnedsmidler. ATASSUT finder det vigtigt, at det grønlandske fiskerierhverv, hvad enten der er tale om havgående - eller indenskærs fiskeri, har det bedst mulige vilkår for at kunne udvikle deres erhverv. Det havgående fiskeriflåde har store ansvarsområder med hensyn til mandskab, fiskeriudstyr, trawlere og produktionsudstyr og som har store værdier. Såfremt indenskærsfiskerne skal have ressourser for at kunne modernisere deres fiskeriflåde, må man give dem gode økonomiske mulighed muligheder. Derfor ATASSUT tilfreds med, at vores forslag om at ovennævnte skal lykkes, og det er, at disse skal organiseres som en ESU pulje, er ved at lykkes. Ved at støtte fiskeri, fangst og 10

11 landbrugserhvervene optimalt, vil de have større muligheder for at kunne modernisere og drive deres erhverv mere rentabelt. Desværre har man sat spørgsmålstegn ved, om beslutninger der vedrører fiskerierhvervet sker retfærdigt til og om disse bestemmelser følger loven, sådanne tvivlsomme beskyldninger understøtter ikke fiskerierhvervet og er derfor ubetryggende for erhvervslivet, derfor vil ATASSUT opfordre til, at landsstyret fremover offentliggør beslutningerne og deres grundlag. Landsstyrets opfordring om, at fiskefabrikkerne, fiskerne og lønmodtagerne i fællesskab planlægger landinger af fisk og produktion tilsluttes af ATASSUT, for ATASSUT er ikke tvivl om, at dette vil medføre styrkelse af arbejdet omkring større selvforsyning og vores eksport af produkter. ATASSUT arbejder meget for, at dem der holder husdyr og dem der driver landbrug skal styrkes og at der erhverv bliver mere rentable, og heldigvis arbejder man for at bane vej for at, dem der holder husdyr og dem der driver landbrug kan fremme deres erhverv, og selvom der i en rapport om landbrugøkonomien står, at man ikke kan komme udenom finansiering af erhvervet, har ATASSUT stor forståelse for rapporten og vil fortsætte arbejdet. Da det er nødvendigt med løbende evaluering af status mener ATASSUT, at det er nødvendigt med evaluering af, om indsatser og fysisk deltagelse af målsætninger går retfærdigt til, herunder mener ATASSUT, at det er nødvendigt at evaluere om garantistillelser for at landbrugserhvervet for at være mere selvforsynende med små kraftværker kan optage lån til etablering af kraftværker går retfærdigt til. Det er naturligt, at Landsstyret efterlyser en ordning for Neqi A/S, for selvom der er stor efterspørgsel af lammekød i Grønland, har Neqi A/S alligevel i flere år haft svært ved at drive selskabet økonomisk stabilt, derfor er det nødvendigt, at finde en stabil ordning for Neqi A/S og 11

12 som er fremtidsholdbar, og ATASSUT vil opfordre til, at man uddybende undersøger efterlysning af en ordning for selskabet. Uddannelsesfremme ATASSUT er tilfreds med, at Landsstyret arbejder med klare målsætninger for, at uddannelserne i Grønland fremmes, for arbejdet med, at alle borgerne skal opfordres til at starte uddannelser og give dem mulighed for det er stort og realistisk. ATASSUT er tilfreds med, at der arbejdes med forbedringer af miljøer for de uddannelsessøgende, så der kan ske mindst mulige frafald af uddannelsessøgende, herunder er ATASSUT tilfreds med, at Landsstyret arbejder for, at uddannelsessøgende, heri også uddannelsessøgende med børn, får bedst mulige livsvilkår. Alligevel opfordrer ATASSUT til, at man hurtigere arbejder for at etablere bestemte uddannelsestilbud der er blevet besluttet af Landstinget, heri tænkes der især på fiskeri,- og fangstskolen og designskolen, der også skal indeholde syning af nationaldragter og kulturelt bevaringsværdige genstande kan gennemføres. Arbejdsreserven Alle arbejdsduelige bør have et arbejde, og alle dem der har behov for revalidering skal revalideres og dem der vil videreuddanne sig bør have optimale muligheder. I forbindelse med arbejdet omkring uddannelsesfremme vil man sikre sig disse, men i forbindelse med uddannelsesfremme af samfundet må vi alle sammen kræve noget mere af os, så vi kan sikre os arbejdsreserven. 12

13 Vi bør gøre god brug af revalideringer og videreuddannelser og vi bør løbende tilpasse krav til enkelte mennesker til arbejdsmarkedet. Desværre er der alt for mange arbejdsduelige der ikke undersøger deres muligheder, det offentliges krav til dem er for slappe og der er for mange arbejdsduelige, der stopper deres livsførelse ved at få offentlig hjælp. Derfor mener ATASSUT, at man bør opfordre arbejdsreserven noget mere end der bliver gjort i dag, så deres indsats på arbejdsmarkedet kan øges til gavn for samfundet. Det er vigtigt, at man er opmærksom på behovet for arbejdsstyrken for erhvervslivet, uanset om det drejer sig om mindre eller større arbejdspladser og om det er offentlige institutioner, derfor mener ATASSUT, at der må arbejdes noget mere for at borgerne kan organisere deres liv end det er tilfældet i dag, og det skal ske ved, at opsøge arbejdspladser. Ligeledes finder ATASSUT det vigtigt, at man giver ældre og arbejdsduelige borgere mulighed at for at kunne bidrage til samfundet ved at lade dem arbejde, derfor har ATASSUT i dette efterår foreslået, at de ældre skal kunne have ubegrænsede indtægter, udover deres pensioner. De ældre og som har lyst til at arbejde bidrager til indtægter for landskassen gennem deres skattebetalinger, derfor mener ATASSUT, at man bør gøre god brug af pensionister der har lyst til at arbejde. Det skal ikke være sådan, at vi skal kræve noget af dem, udover hvad de kan magte, men der bør være muligheder for at de kan arbejde på arbejdspladser der er tilpasset til dem. Den sociale sektor 13

14 Vi må på alle områder sikre os, at vores børn, de unge, de ældre og handicappede der har særskilt behov og deres nærmeste får trygge livsvilkår. Selvom der er klare retningslinjer for at familier med børn og som midlertidige er adskilt skal sammenføres igen, bør servicering af familier med problemer optimeres. Døgninstitutioner bør have bedre muligheder for at kunne arbejde for at sammenføre familier. For at sikre at børn der ladt til sig selv skal have den bedst mulige tilværelse bør plejeforældrene, hvor børn og unge er anbragt hos, have det bedst mulige vilkår. Dette skal ske ved at arbejde sammen med plejeforældrene. Når de unge skolepligtige er færdige med folkeskolen bør man så tidligt som muligt optimere gulerødder for de unge, så de kan tage en uddannelse, for at de ikke skal stoppe med deres liv bør man optimere indsatser for dem, for at undgå, at de unge bliver ramt af arbejdsløshed bør det offentlige og den private sektor samarbejde løbende med planlægninger. Vi må på alle områder sikre os, at vore ældre skal have det bedst mulige vilkår, for det er ikke midler, der er afgørende for at de ældre skal have gode vilkår, for, for at sikre indsatser for, hvordan de ældre skal gode vilkår er også medbestemmende for, at de kan blive respekteret og have gode fysiske rammer. Derfor har ATASSUT foreslået, at der med henblik på optimalt opsyn af de ældre der bor på alderdomshjemmene og deres medicineringer, at Landstinget efter dets beslutning pålægger Landsstyret for at arbejde for optimering af opsynet, men efter vores mening har Landstinget misforstået vores forslag og har kun delvis tilsluttet sig forslaget. 14

15 Alligevel har vi uden at stoppe der som noget nyt foreslået, at der med henblik på årlige rapporteringer omkring driften af alderdomshjemmene, at Landstingets efter dets beslutning pålægger Landsstyret for arbejde for belysning omkring det. Med hensyn til de handicappede er ATASSUT tilfreds med, at Landsstyret arbejder målbevidst om at give de handicappede muligheder for at kunne tage uddannelser og arbejde, men under Landsstyreformandens åbningstale nævnte Landsstyreformanden ikke noget om, hvordan tiltagene skal videreføres efter seminaret, vil ATASSUT hermed spørge Landsstyret, hvordan man vil videreføre tiltagene. Vi har fra ATASSUT under forårssamlingen fremkommet med forslag til Landstingsbeslutning om at det fremover bliver obligatorisk at der udføres handlingsplaner sammen med unge handicappede der har forladt folkeskolen, og det er vort håb i ATASSUT at der vil være tilslutning til forslaget. Sundhed og velfærd Hvis samfundet på baggrund af sunde borgere og velfærden skal kunne begå sig i udfordringer i fremtiden, må kravene til os alle være større end det er tilfældet i dag. På grund af uforskyldte sygdomme må vi i dag benytte sundhedsvæsenet noget mere, end det er tilfældet i dag. Hvis sundhedsvæsenet skal have god tid til at behandle borgere for deres psykiske og fysiske lidelser under trygge forhold, må samarbejde for at minimere selvforskyldte sygdomme. Borgere med livstruende sygdomme, især dem der lider af kræft, og som ikke kan behandles med traditionelle behandlingsmetoder i Grønland og i Danmark, har man begyndt at behandle med 15

16 eksperimentelle behandlingsmetoder, og denne form behandling har ATASSUT arbejdet ihærdigt for at få realiseret. ATASSUT hilser reorganisering af sundhedsvæsenet velkommen, især da man har sikret sig, at der på enkelte steder ude i kysten har stoppet med planerne om at nedlægge lægeordningen. Ligeledes er ATASSUT tilfreds med, at Landsstyret arbejder for, at ansatte i sundhedsvæsenet skal have længerevarende ansættelser. Slutteligt Selvom vi har meget mere at kommentere skal vi, fra ATASSUT, som vi startede vores ordførerindlæg understrege vigtigheden af at der er fællesskab om at arbejde med de store udfordringer i det grønlandske samfund, vi må alle sammen kræve mere af os selv, og såfremt overgangen til den nye samfundsstruktur skal lykkes optimalt må vi som folkevalgte arbejde ansvarsfuldt og med henblik på at finde de bedst mulige løsninger for det grønlandske samfund. Selvom der i Landsstyrekoalitionen kan opstå uenigheder om enkelte sager og spørgsmål, benytter vi alle vores ressourcer i koalitionen for at forbedre levevilkårene hos de forskellige grupper i samfundet. Det er vores vurdering at strukturreformen og arbejdet for Grønlands selvstyre overordnet set er troværdige og vi er sikre på at disse giver gode grundlag for de fornyelser der er på vej i samfundet. Derfor skal vi endnu engang opfordre til fra ATASSUT at de enkelte borgere i samfundet deltager i de processer der er i gang. 16

17 Det var hvad vi i første omgang fra ATASSUT havde at fremkomme med til nærværende åbningsdebat. 17

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug) ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl ATASSUT FM2007/38 Augusta Salling 24.04.2007 Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske

Læs mere

ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018

ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018 ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018 MERE ENSARTET LEVEVILKÅR SKAL OPNÅS: Ved at fremme borgernes engagement, således at alle under medansvar og fællesskab, er med til

Læs mere

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 ATASSUT INATSISARTUNI ATASSUT I LANDSTINGET ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 Forslag til landstingsfinanslov for 2009. (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Vort lands

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Landsstyrekoalitionsaftale Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har indgået aftale om dannelse af en landsstyrekoalition for valgperioden 2005 2009. Koalitionsparterne har tolket

Læs mere

02 oktober 2007 EM 2007/31-01

02 oktober 2007 EM 2007/31-01 02 oktober 2007 EM 2007/31-01 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008. Indledningsvis skal det understreges at vi fra Kattusseqatuigiit Parti ikke mener en skatteforhøjelse ifm forslag til Landstingsfinanslov

Læs mere

Nytår 2013 Nuuk / Qaqortoq 01.01.2013

Nytår 2013 Nuuk / Qaqortoq 01.01.2013 ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl Nytår 2013 Nuuk / Qaqortoq 01.01.2013 Nytårsudtalelse fra ATASSUT Først og fremmest skal vi fra ATASSUT ønske

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 2004

Landsstyreformandens nytårstale 2004 Landsstyreformandens nytårstale 2004 På Landsstyrets vegne ønsker jeg alle borgere i vort vidtstrakte land et godt og lykkebringende nytår, og takker jer alle for jeres indsats for samfundet i det forgangne

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN 21. sep. 2010 UKA2010/01 Mødets åbning (Naalakkersuisut Siulittaasuat) Den anden efterårssamling er startet efter valget. Os medlemmer af Inatsisartut, er valgt for at lette vælgernes tilværelse, fordi

Læs mere

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk 299323366 Fax: +299325840 ofhe@inatsisartut.gl www.atassut.gl Året 2015 hvor vi opnåede gode resultater er nu slut. Kære medlemmer ude på kysten, venner, æresmedlemmer samt

Læs mere

Et begivenhedsrigt år 2007 er til ende, og et nyt år, der vil blive husket i vores nyere historie er oprunden.

Et begivenhedsrigt år 2007 er til ende, og et nyt år, der vil blive husket i vores nyere historie er oprunden. Oversættelse af Landsstyreformandens nytårstale 2008 Kære alle borgere i Grønland. Et begivenhedsrigt år 2007 er til ende, og et nyt år, der vil blive husket i vores nyere historie er oprunden. Vi skal

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år.

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale 2003 Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Lad os takke for det år, der nu er gået. Jeg sender en tanke

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg 21. november 2008 EM2008/129 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg Forslag til Landstingslov om flyvepladser. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) Afgivet

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

The municipality with the best experienced companies

The municipality with the best experienced companies The municipality with the best experienced companies Kommuneqarfik Sermersooqs strategi vedr. råstofsektoren FORORD På baggrund af den stigende internationale interesse for Grønlands ressourcer indenfor

Læs mere

Bemærkninger til forslag til ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslag til ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslag til ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet. Almindelige bemærkninger Ansvaret for Grønlands havmiljø er delt mellem Grønland og Danmark, idet landstingsforordning

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 Bloktilskuddet til kommunerne i 2012 bliver på 1.061.751.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 18,1 mio. kr. større end i 2011. Det fremgår af bilag

Læs mere

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark.

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark. 1 DORIS JAKOBSEN SIUMUT INDLÆG VED FOLKETINGETS AFSLUTNINGSDEBAT ONSDAG D. 29 MAJ, 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

20. november 2015 EM2015/17 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget

20. november 2015 EM2015/17 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (Fremsat af Naalakkersuisoq for Sundhed) Afgivet

Læs mere

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. juli 2011 EM 2011/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landsstyret nedsatte i 1993 Landbrugsrådet med det formål, at rådet skulle være rådgivende for Landsstyret

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 12. april 2012 FM 2012/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra Udvalget

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Olsen Marts 2014 Status førtidspensionsreformen Marts

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

4. august 2008 EM 2008/73

4. august 2008 EM 2008/73 4. august 2008 EM 2008/73 Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling og mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30.

Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Strukturudvalget Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30. EM 2007/ 30 (Forslag

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Koalitionsaftale om implementering Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har i forbindelse med koalitionsaftalen aftalt følgende implementeringsplan for tiltag i de enkelte landsstyreområder.

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende 23. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN 18. sept. 2006 FM 2006 / 1 Åbningsdebat. (Naalakkersuisut Siulittaasuat/Landsstyreformanden) Ved debatten på baggrund af landsstyreformandens åbningstale

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER - I BILAG INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER Dato: 25. marts 2015 J.nr.: 01.36.01.03-00056 FM20l5/89. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2013. Det blev besluttet,

Læs mere

Den nødvendige koordinering Landsplanredegørelse 2015

Den nødvendige koordinering Landsplanredegørelse 2015 Den nødvendige koordinering Landsplanredegørelse 2015 Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Pressemøde, den 16. september 2015 2 Disposition Baggrund for Landsplanredegørelse 2015 Organisering

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 9. november 2016 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut, som et led i implementeringen af FN s Handicapkonvention, pålægges

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 12. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/00076 Orientering til

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 21. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forlag til Inatsisartutbeslutning OlU at Naalald{ersuisut bemyndiges at implementere fiskeindustritakster for levering af og vand for landbaserede

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 8. maj 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, tirsdag den 6. maj Landstinget

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Først vil jeg gerne vise, hvordan IMAK mener, det kan sikres. Dernæst hvorfor IMAK ikke mener, at det fremlagte lovforslag sikrer det.

Først vil jeg gerne vise, hvordan IMAK mener, det kan sikres. Dernæst hvorfor IMAK ikke mener, at det fremlagte lovforslag sikrer det. 1 Oplæg til Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Indledning Som bekendt har IMAK s bestyrelse skrevet til samtlige landtingsmedlemmer og landsstyret efter, at landsstyrets forslag

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10. juni 2016

Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10. juni 2016 WWF Denmark Svanevej 12 2400 Copenhagen NV Denmark Tel. +45 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk NOTAT Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10.

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere