ATASSUT EM 2008/1. Emilie Olsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATASSUT EM 2008/1. Emilie Olsen 22.09.2008"

Transkript

1 ATASSUT INATSISARTUNI ATASSUT I LANDSTINGET ATASSUT EM 2008/1 Emilie Olsen Åbningsdebat. (Landsstyreformanden) Vi skal, med henvisning til Landssyreformandens åbningstale i forbindelse med begyndelsen af efterårssamlingen, og med henvisning til vores status som en befolkning, her fremkomme med vores vigtige mærkesager fra ATASSUT: Vi er som et samfund i en meget afgørende fase, vi skal igennem en folkeafstemning beslutte om vi vil arbejde videre med Grønlands selvstyre, vi er i gang med at implementere strukturreformen, der er store udenlandske virksomheder der gerne vil ind i vort land med henblik på storindustri, og disse vil få meget stor indflydelse på vores samfundsopbygning. Det er derfor nu, som aldrig før, meget nødvendigt at vi sammen vurderer og så vidt som muligt er fælles om de tiltag der pågår, for vores afgørelser i dag er meget vigtige forudsætninger for at den fremtidige generations grundlag for at overtage vort land kan ske på bedste vis. 1

2 Det gælder for os alle sammen, det vil sige hver af os, hvor end vi befinder os i samfundet, som lovgivere, som enkelte borgere, som interesseorganisationer, som erhvervsdrivende, som arbejdere og som arbejdsløse, vi fordres alle sammen til ikke kun at forholde os passive til samfundsudviklingen, men aktivt at deltage i udformningen af samfundets udvikling. Selvstyre Efter Grønlands Hjemmestyres indførelse er der nu gået knap 30 år, og ATASSUT deltager aktivt i målsætningen om at Grønland skal opnå selvstyre indenfor rigsfællesskabets rammer og dermed er med til at udforme de nye veje, befolkningen kan tage, såfremt der er tilslutning til dette. Vi er i ATASSUT meget godt tilfredse med at den grønlandske delegation, der på vegne af den grønlandske befolkning har deltaget i arbejdet i den Grønlandsk-Danske selvstyrekommission, hele vejen har stået sammen, også på trods af forskellige partipolitiske interesser, og arbejdet målrettet for at den grønlandske befolkning har den bedst mulige grundlag for sin beslutning, og det er vores vurdering i ATASSUT at kommissionens betænkning er et meget godt grundlag for vores meget vigtige beslutning. Vi er i ATASSUT ligeledes meget godt tilfredse med at den danske delegation i kommissionen har deltaget i arbejdet i fællesskabets ånd, hvor gensidig respekt og et godt samarbejde afspejles i betænkningen, dette vises bl.a. ved at hele den danske del af kommissionen, på nær et dansk parti, har tilsluttet sig indstillingerne i betænkningen. Vi vurderer således i ATASSUT at kommissionens betænkning giver et retvisende og realistisk grundlag for beslutningen om hvorvidt der skal indføres selvstyre for Grønland indenfor rigsfællesskabets rammer. Betænkningen og forslaget for lov om Grønlands Selvstyre er et udmærket redskab til at der bliver åbnet op for muligheden for større selvbestemmelse, og derfor vil vi sammen i ATASSUT opfordre befolkningen til, sammen med os, at stemme ja til Grønlands Selvstyre. 2

3 Men vi finder det yderst nødvendigt fra ATASSUT at understrege at vi i ATASSUT i vores deltagelse i selvstyrearbejdet tager udgangspunkt i selvstyre indenfor rigsfællesskabet. Ja, der er i lovforslaget til Grønlands Selvstyre mulighed for at den grønlandske befolkning får lovhjemmel til at arbejde for selvstændighed, det er i sig selv godt, at der er sådan en mulighed for den fremtidige generation, og vi er i ATASSUT ikke i tvivl om at den fremtidige generation, såfremt dette bliver besluttet, vil arbejde for selvstændighed. Såfremt der skal iværksættes arbejde for Grønlands grundlov, fastholder vi i ATASSUT at dette bør ske i henhold til befolkningens tilslutning og beslutning. Derfor vurderer vi fra ATASSUT at Landsstyrets intentioner om at iværksætte arbejde for Grønlands grundlov ikke er på sin plads, selvstyret er end ikke indført, og derfor skal vi fra ATASSUT opfordre til at Landsstyret går bort fra intentionerne om at arbejde for grundlov i Grønland. Strukturreformen Det er i forbindelse med strukturreformen meget vigtigt at sikre at kommunerne får gode rammer for kommunesammenlægningen, derfor mener vi i ATASSUT at det er bydende nødvendigt at der løbende bliver foretaget vurderinger og justeringer, såfremt dette påkræves. Det er bydende nødvendigt at der bliver afklaret hvilke opgaver der bør løses af det offentlige på centralt hold og hvilke opgaver der bør løses af det offentlige på regionalt hold. 3

4 Eksempelvis skal vi pege på trafikstrukturen, hvori enkelte kommende storkommuner har ytret ønske om at overtage ansvarsområdet, og der er sågar iværksat planlægning på området. Der er i sig selv ikke noget i vejen med sådanne ønsker, men det er ifølge vores mening i ATASSUT meget vigtigt at befolkningen sikres gode og betryggende trafikale forholds, både på kortere og på længere sigt. Derfor mener vi i ATASSUT, at man for at kunne imødekomme problemer, der kan medføre kollaps i trafikstrukturen, målbevidst arbejder for at sikkerhedsforanstaltningerne og tilsynet er optimale. Det er ligeledes bydende nødvendigt at der i forbindelse med ændring af byrde- og opgavefordelingerne sikres at kommunerne ikke bliver bebyrdet med økonomiske og personalemæssige problemer, og at der i forbindelse med overførslerne sikres kontinuitet og kvalitet. Vi skal i nærværende samling behandle forslaget til landstingslov om kommunernes styrelse, ligeledes skal vi behandle forslag til lov om kommunegrænserne. Vi er i ATASSUT godt tilfredse med at den kommende Kommunes nordlige grænse i øst tager sit udgangspunkt fra øst ved Irmingerhavet nord for øen Timmiarmiut og løber derfra mod nordvest igennem fjorden Timmiarmiit Kangertivat til fjordens bund ved isbræen vest for Snehatten. Vi skal, i forbindelse med arbejdet med det offentliges opgavefordeling, og i forbindelse med overvejelserne om hvilke opgaver der bør løses nationalt og/eller regionalt, fordre til at Landstingets midlertidige udvalg for strukturreformen vurderer om de lovgivningsmæssige grundlag for overdragelserne af ansvarsområderne er klare og sikre, og at man i forbindelse med inddrager KANUKOKA ved høring. 4

5 Økonomi Det er bydende nødvendigt at vi sammen reviderer og strukturerer Grønlands økonomiske dispositioner, det er bydende nødvendigt at være opmærksomme på at de økonomisk bindende beslutninger vi træffer er meget afgørende for at vores overgang til nye samfundsforhold bliver vellykket. Det er bydende nødvendigt at de økonomiske dispositioner bliver gennemført til befolkningens bedste. Der pågår i disse år store samfundsrelaterede opgaver, det være sig på uddannelsesområdet, på udviklingen af forsyningsområdet, på udviklingen af infrastrukturområdet og på miljøområdet, og det er godt. Vi er nemlig i ATASSUT ikke i tvivl om at de store og omkostningskrævende opgaver kan løses ved velgennemførte prioriteringer og ved hele tiden at tage hensyn til samfundets økonomiske formåen, dette vil ifølge vores mening sikre at midlerne fordeles til gavn for samfundet og det vil derigennem på bedste vis kunne sikres at de fordelte midler i sidste ende betaler sig selv. Derfor mener vi i ATASSUT at de store opgaver der er meget omkostningskrævende kan finansieres ved at opnå fremmedkapital, Landstinget har givet Landsstyret bemyndigelse til at undersøge mulighederne for at kunne låne penge udefra, derfor skal vi med den henvisning bede Landsstyret at fremkomme med en redegørelse om hvor langt man er nået med undersøgelserne. 5

6 Såfremt der skal sikres økonomisk stabilitet er det bydende nødvendigt at der er helt klare og utvetydige bestemmelser om byrde- og opgavefordelingerne og at der er helt klare og utvetydelige bestemmelser om hvordan samfundsopgaverne skal løses. Eksempelvis er vi ikke enige om hvordan Nukissiorfiit skal løse det samfundspålagte opgave med forsyning af el, vand og varme, og vi har i ATASSUT respekt for at der er forskellige meninger dertil. Men vi skal fra ATASSUT dertil understrege at vi har krævet at der skal gennemføres en uvildig kulegravning af fordele og ulemper ved en evt. dannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab. Kravet er ikke blevet behandlet på tilfredsstillende vis, og derfor er vi fra ATASSUT tilfredse med at Landsstyret har valgt at tilbagekalde sit forslag om omdannelse af Nukissiorfiit, dette vil nemlig sikre at beslutningsgrundlaget for hvordan forsyningspligten fremover skal være, bliver så god som muligt. Med hensyn til boligbyggeriet og med hensyn til byggeri af det offentliges institutioner (skoler, uddannelsesinstitutioner, vuggestuer, børnehaver, fritidsbygninger, alderdomshjem, døgninstitutioner for børn og unge m.m.), skal vi fra ATASSUT opfordre til at Landsstyret skal intensivere arbejdet for at priserne på byggerierne ikke løber løbsk. Vi mener i ATASSUT, at det er på tide at genvurdere og revidere fremgangsmåden ved udliciteringer. Det er nemlig af overordentlig vigtig betydning at kunne regne med at de virksomheder der udvælges til at gennemføre arbejdet, også overholder deres pristilbud og den tid de regner med at skulle bruge til byggerierne. 6

7 Såfremt priserne på de udliciterede opgaver ikke kan styres, vil der dannes et hul i Landskassen der bliver meget svær at lukke igen, og vi finder det meget vigtigt i ATASSUT at sådanne tilstande skal undgås i alle henseender. Derfor mener vi, i ATASSUT, at der er nødvendigt at de forskellige departementer sammen arbejder for en sammenhængende anlægsplanlægning. Det er ligeledes nødvendigt at sikre at Grønlands Hjemmestyres lovpligtige forpligtigelser indenfor byggeriet bliver overholdt, således at det sikres at kommunerne i Grønland ikke bliver udsat for forhalinger og langstrakte sagsbehandlinger, og vi vurderer i ATASSUT, at man i forbindelse med strukturreformen også vurderer hvilke anlægsopgaver der bør løses centralt og hvilke anlægsopgaver der bør varetages regionalt. Det skal nemlig huskes at det offentliges anlægsplaner og realisering af disse, har meget stor betydning for samfundets økonomiske drift, det er derfor nødvendigt at anlægsplanerne og implementeringen af disse sker struktureret og sammenhængende, således at det er med til at sikre en stabil økonomistyring i samfundet. Vi skal i Landstinget senere træffe beslutninger om hvordan Grønlands økonomiske engagement i aluminiumsindustrien fremover skal være. I den forbindelse har Landsstyret valgt at indregne konsekvenserne af Grønlands mulige økonomiske engagement i Finanslovsforslaget. Vi er i ATASSUT vidende om at Landstingets midlertidige udvalg for aluminiumsindustri aktivt og konstruktivt har arbejdet for at få belyst området, og vi glæder os til at komme til at behandle de indstillinger der vil komme fra udvalget. 7

8 I den forbindelse skal vi fra ATASSUT opfordre til at man ikke binder sig til de af landsstyret fremsatte forslag igennem finanslovsforslaget. Derfor ønsker vi at Landsstyret tydeligt fremkommer med hvilke forpligtigelser man har bundet sig til i henhold til Memorandum Of Understanding og dermed hvilke økonomiske konsekvenser forpligtigelserne vil medføre. Ikke levende ressourcer Vi skal i Landstinget under nærværende samling, i henhold til Landsstyrets redegørelse fremkomme med vores principielle holdning og drøfte spørgsmålet om hvorvidt der bør gives tilladelse til hel eller delvis uranudvindelse i Grønland. Vi kan på nuværende tidspunkt fra ATASSUT ikke fremkomme med noget klar signal om hvorvidt der i vort land bør kunne udvindes uran med henblik på kommerciel udnyttelse. Vi fordres som et samfund til at drøfte og tage stilling til spørgsmålet, det er ifølge vores mening i ATASSUT yderst nødvendigt at vi står sammen i så en kontroversiel og skelsættende spørgsmål. Dertil er det vores ønske i ATASSUT, at Fællesrådet for mineralske råstoffer samt Energiministeriet anmodes om at fremkomme med klare og så vidt som muligt retvisende vurderinger om uranspørgsmålet. Med hensyn til smykkesten, herunder diamanter og rubiner samt andre værdifulde sten, mener vi i ATASSUT at det er nødvendigt at revidere råstofloven, især når det gælder krav om udnyttelse og eksporttilladelser, derfor skal vi fra ATASSUT opfordre til at fællesrådet for mineralske råstoffer får til opgave at vurdere lovgivningen på området. Vi er i ATASSUT godt tilfredse med de aktiviteter på efterforskningen af mulige fremtidige olieudvindinger som råstofdirektoratet sammen med Fællesrådet for mineralske råstoffer står i 8

9 spidsen for, det grundige arbejde er troværdigt og giver mulighed for grundige undersøgelser af hvorvidt der er grundlag for olieudvinding. Vi vurderer ligeledes det som værende positiv at man for at sikre god økonomistyring også har besluttet at etablere en råstoffond til de mulige indtægter der vil komme fra olieudvinding, det er vigtigt, også set i forhold til vores troværdighed i omverdenen. Miljøet Som følger af efterforskning og udvinding af landets ikke-levende ressourcer og udenlandske selskabers ønsker om at arbejde i Grønland må vi til hver en tid have klare og tydelige og som derfor er umulige at omgå lovkrav om beskyttelse af miljøet. Selvom vort land og dets omgivende hav er langstrakt, benytter vi i mange steder levende ressourcer. Udover disse er ATASSUT ikke i tvivl om, at vi alle sammen finder det vigtigt og er interesseret i at vort land er rent og er fri for forurening. Derfor er det meget vigtigt, at sikre sig, at beskyttelse mod forurening skal være optimalt. Med hensyn til beskyttelse mod forurening kan man ved at stille klare og tydelige krav til udenlandske selskaber om at værne om miljøet samt at sikre minimal forurening, sideløbende må vi kontinuerligt arbejde for at højne borgernes deltagelse i arbejdet for at minimere forureningen både lokalt og udadtil. 9

10 Vi må til hver en tid være interesseret i, at vores affald i videst omfang må være minimale og de ikke forurener miljøet og gøre indsatser, hvor der er behov for det. Derfor er det ønskeligt, at Landstinget tilslutter sig forslaget fra ATASSUT om affaldshåndtering under 2. behandlingen for på den måde at kunne sikre sig, at vi får klare og tydelige planer for affaldshåndtering. Fiskeri, fangst og landbrug Det er yderst vigtigt, at det grønlandske samfunds selvforsyning af levnedsmidler bliver optimeret, det er ikke kun sundt for os, for man kan samtidig også begrænse import af levnedsmidler fra andre lande. Sideløbende må vi arbejde for, at vores eksport af produkter optimeres. For at kunne fremme eksport af fisk, kød, grønsager samt vand og for at kunne optimere vores selvforsyning af levnedsmidler opfordrer ATASSUT til, at man optimerer styring af håndtering af levnedsmidler. ATASSUT finder det vigtigt, at det grønlandske fiskerierhverv, hvad enten der er tale om havgående - eller indenskærs fiskeri, har det bedst mulige vilkår for at kunne udvikle deres erhverv. Det havgående fiskeriflåde har store ansvarsområder med hensyn til mandskab, fiskeriudstyr, trawlere og produktionsudstyr og som har store værdier. Såfremt indenskærsfiskerne skal have ressourser for at kunne modernisere deres fiskeriflåde, må man give dem gode økonomiske mulighed muligheder. Derfor ATASSUT tilfreds med, at vores forslag om at ovennævnte skal lykkes, og det er, at disse skal organiseres som en ESU pulje, er ved at lykkes. Ved at støtte fiskeri, fangst og 10

11 landbrugserhvervene optimalt, vil de have større muligheder for at kunne modernisere og drive deres erhverv mere rentabelt. Desværre har man sat spørgsmålstegn ved, om beslutninger der vedrører fiskerierhvervet sker retfærdigt til og om disse bestemmelser følger loven, sådanne tvivlsomme beskyldninger understøtter ikke fiskerierhvervet og er derfor ubetryggende for erhvervslivet, derfor vil ATASSUT opfordre til, at landsstyret fremover offentliggør beslutningerne og deres grundlag. Landsstyrets opfordring om, at fiskefabrikkerne, fiskerne og lønmodtagerne i fællesskab planlægger landinger af fisk og produktion tilsluttes af ATASSUT, for ATASSUT er ikke tvivl om, at dette vil medføre styrkelse af arbejdet omkring større selvforsyning og vores eksport af produkter. ATASSUT arbejder meget for, at dem der holder husdyr og dem der driver landbrug skal styrkes og at der erhverv bliver mere rentable, og heldigvis arbejder man for at bane vej for at, dem der holder husdyr og dem der driver landbrug kan fremme deres erhverv, og selvom der i en rapport om landbrugøkonomien står, at man ikke kan komme udenom finansiering af erhvervet, har ATASSUT stor forståelse for rapporten og vil fortsætte arbejdet. Da det er nødvendigt med løbende evaluering af status mener ATASSUT, at det er nødvendigt med evaluering af, om indsatser og fysisk deltagelse af målsætninger går retfærdigt til, herunder mener ATASSUT, at det er nødvendigt at evaluere om garantistillelser for at landbrugserhvervet for at være mere selvforsynende med små kraftværker kan optage lån til etablering af kraftværker går retfærdigt til. Det er naturligt, at Landsstyret efterlyser en ordning for Neqi A/S, for selvom der er stor efterspørgsel af lammekød i Grønland, har Neqi A/S alligevel i flere år haft svært ved at drive selskabet økonomisk stabilt, derfor er det nødvendigt, at finde en stabil ordning for Neqi A/S og 11

12 som er fremtidsholdbar, og ATASSUT vil opfordre til, at man uddybende undersøger efterlysning af en ordning for selskabet. Uddannelsesfremme ATASSUT er tilfreds med, at Landsstyret arbejder med klare målsætninger for, at uddannelserne i Grønland fremmes, for arbejdet med, at alle borgerne skal opfordres til at starte uddannelser og give dem mulighed for det er stort og realistisk. ATASSUT er tilfreds med, at der arbejdes med forbedringer af miljøer for de uddannelsessøgende, så der kan ske mindst mulige frafald af uddannelsessøgende, herunder er ATASSUT tilfreds med, at Landsstyret arbejder for, at uddannelsessøgende, heri også uddannelsessøgende med børn, får bedst mulige livsvilkår. Alligevel opfordrer ATASSUT til, at man hurtigere arbejder for at etablere bestemte uddannelsestilbud der er blevet besluttet af Landstinget, heri tænkes der især på fiskeri,- og fangstskolen og designskolen, der også skal indeholde syning af nationaldragter og kulturelt bevaringsværdige genstande kan gennemføres. Arbejdsreserven Alle arbejdsduelige bør have et arbejde, og alle dem der har behov for revalidering skal revalideres og dem der vil videreuddanne sig bør have optimale muligheder. I forbindelse med arbejdet omkring uddannelsesfremme vil man sikre sig disse, men i forbindelse med uddannelsesfremme af samfundet må vi alle sammen kræve noget mere af os, så vi kan sikre os arbejdsreserven. 12

13 Vi bør gøre god brug af revalideringer og videreuddannelser og vi bør løbende tilpasse krav til enkelte mennesker til arbejdsmarkedet. Desværre er der alt for mange arbejdsduelige der ikke undersøger deres muligheder, det offentliges krav til dem er for slappe og der er for mange arbejdsduelige, der stopper deres livsførelse ved at få offentlig hjælp. Derfor mener ATASSUT, at man bør opfordre arbejdsreserven noget mere end der bliver gjort i dag, så deres indsats på arbejdsmarkedet kan øges til gavn for samfundet. Det er vigtigt, at man er opmærksom på behovet for arbejdsstyrken for erhvervslivet, uanset om det drejer sig om mindre eller større arbejdspladser og om det er offentlige institutioner, derfor mener ATASSUT, at der må arbejdes noget mere for at borgerne kan organisere deres liv end det er tilfældet i dag, og det skal ske ved, at opsøge arbejdspladser. Ligeledes finder ATASSUT det vigtigt, at man giver ældre og arbejdsduelige borgere mulighed at for at kunne bidrage til samfundet ved at lade dem arbejde, derfor har ATASSUT i dette efterår foreslået, at de ældre skal kunne have ubegrænsede indtægter, udover deres pensioner. De ældre og som har lyst til at arbejde bidrager til indtægter for landskassen gennem deres skattebetalinger, derfor mener ATASSUT, at man bør gøre god brug af pensionister der har lyst til at arbejde. Det skal ikke være sådan, at vi skal kræve noget af dem, udover hvad de kan magte, men der bør være muligheder for at de kan arbejde på arbejdspladser der er tilpasset til dem. Den sociale sektor 13

14 Vi må på alle områder sikre os, at vores børn, de unge, de ældre og handicappede der har særskilt behov og deres nærmeste får trygge livsvilkår. Selvom der er klare retningslinjer for at familier med børn og som midlertidige er adskilt skal sammenføres igen, bør servicering af familier med problemer optimeres. Døgninstitutioner bør have bedre muligheder for at kunne arbejde for at sammenføre familier. For at sikre at børn der ladt til sig selv skal have den bedst mulige tilværelse bør plejeforældrene, hvor børn og unge er anbragt hos, have det bedst mulige vilkår. Dette skal ske ved at arbejde sammen med plejeforældrene. Når de unge skolepligtige er færdige med folkeskolen bør man så tidligt som muligt optimere gulerødder for de unge, så de kan tage en uddannelse, for at de ikke skal stoppe med deres liv bør man optimere indsatser for dem, for at undgå, at de unge bliver ramt af arbejdsløshed bør det offentlige og den private sektor samarbejde løbende med planlægninger. Vi må på alle områder sikre os, at vore ældre skal have det bedst mulige vilkår, for det er ikke midler, der er afgørende for at de ældre skal have gode vilkår, for, for at sikre indsatser for, hvordan de ældre skal gode vilkår er også medbestemmende for, at de kan blive respekteret og have gode fysiske rammer. Derfor har ATASSUT foreslået, at der med henblik på optimalt opsyn af de ældre der bor på alderdomshjemmene og deres medicineringer, at Landstinget efter dets beslutning pålægger Landsstyret for at arbejde for optimering af opsynet, men efter vores mening har Landstinget misforstået vores forslag og har kun delvis tilsluttet sig forslaget. 14

15 Alligevel har vi uden at stoppe der som noget nyt foreslået, at der med henblik på årlige rapporteringer omkring driften af alderdomshjemmene, at Landstingets efter dets beslutning pålægger Landsstyret for arbejde for belysning omkring det. Med hensyn til de handicappede er ATASSUT tilfreds med, at Landsstyret arbejder målbevidst om at give de handicappede muligheder for at kunne tage uddannelser og arbejde, men under Landsstyreformandens åbningstale nævnte Landsstyreformanden ikke noget om, hvordan tiltagene skal videreføres efter seminaret, vil ATASSUT hermed spørge Landsstyret, hvordan man vil videreføre tiltagene. Vi har fra ATASSUT under forårssamlingen fremkommet med forslag til Landstingsbeslutning om at det fremover bliver obligatorisk at der udføres handlingsplaner sammen med unge handicappede der har forladt folkeskolen, og det er vort håb i ATASSUT at der vil være tilslutning til forslaget. Sundhed og velfærd Hvis samfundet på baggrund af sunde borgere og velfærden skal kunne begå sig i udfordringer i fremtiden, må kravene til os alle være større end det er tilfældet i dag. På grund af uforskyldte sygdomme må vi i dag benytte sundhedsvæsenet noget mere, end det er tilfældet i dag. Hvis sundhedsvæsenet skal have god tid til at behandle borgere for deres psykiske og fysiske lidelser under trygge forhold, må samarbejde for at minimere selvforskyldte sygdomme. Borgere med livstruende sygdomme, især dem der lider af kræft, og som ikke kan behandles med traditionelle behandlingsmetoder i Grønland og i Danmark, har man begyndt at behandle med 15

16 eksperimentelle behandlingsmetoder, og denne form behandling har ATASSUT arbejdet ihærdigt for at få realiseret. ATASSUT hilser reorganisering af sundhedsvæsenet velkommen, især da man har sikret sig, at der på enkelte steder ude i kysten har stoppet med planerne om at nedlægge lægeordningen. Ligeledes er ATASSUT tilfreds med, at Landsstyret arbejder for, at ansatte i sundhedsvæsenet skal have længerevarende ansættelser. Slutteligt Selvom vi har meget mere at kommentere skal vi, fra ATASSUT, som vi startede vores ordførerindlæg understrege vigtigheden af at der er fællesskab om at arbejde med de store udfordringer i det grønlandske samfund, vi må alle sammen kræve mere af os selv, og såfremt overgangen til den nye samfundsstruktur skal lykkes optimalt må vi som folkevalgte arbejde ansvarsfuldt og med henblik på at finde de bedst mulige løsninger for det grønlandske samfund. Selvom der i Landsstyrekoalitionen kan opstå uenigheder om enkelte sager og spørgsmål, benytter vi alle vores ressourcer i koalitionen for at forbedre levevilkårene hos de forskellige grupper i samfundet. Det er vores vurdering at strukturreformen og arbejdet for Grønlands selvstyre overordnet set er troværdige og vi er sikre på at disse giver gode grundlag for de fornyelser der er på vej i samfundet. Derfor skal vi endnu engang opfordre til fra ATASSUT at de enkelte borgere i samfundet deltager i de processer der er i gang. 16

17 Det var hvad vi i første omgang fra ATASSUT havde at fremkomme med til nærværende åbningsdebat. 17

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 ATASSUT INATSISARTUNI ATASSUT I LANDSTINGET ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 Forslag til landstingsfinanslov for 2009. (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Vort lands

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Koalitionsaftale om implementering Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har i forbindelse med koalitionsaftalen aftalt følgende implementeringsplan for tiltag i de enkelte landsstyreområder.

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Der skal lyde en tak til alle for året der gik, for både de positive og de til tider mindre behagelige oplevelser.

Der skal lyde en tak til alle for året der gik, for både de positive og de til tider mindre behagelige oplevelser. Nytårstale 2012 Formanden for Naalakkersuisut Kuupik Kleist Kære alle medborgere Året 2011 er forbi og vi har taget hul på det nye år 2012. Jeg ønsker alle et rigtigt godt nytår. Jeg håber, at alle har

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN 2. oktober 2007 EM 2007/31 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) 1.behandling Efter minutiøs vurdering af Landsstyrets forslaget til Landstingsfinanslov

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

1 mia. kroner er mange penge, men det er det resultat man kan opnå, ved fuldt ud at vedtage og følge Demokraternes prioriteringskatalog 2007.

1 mia. kroner er mange penge, men det er det resultat man kan opnå, ved fuldt ud at vedtage og følge Demokraternes prioriteringskatalog 2007. 2. oktober 2007 EM 2007/31 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling) Indledning Landsstyret har fremlagt et forslag til Finanslov

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Borgermøde i Sarfannguit

Borgermøde i Sarfannguit Borgermøde i Sarfannguit den 10. maj 2015 kl. 11.00 14.00 Ca. 18 mødte op Spørgsmål fra salen Bjarne Hauthøner: Når man ser globalt på minedrift, og råstoffer, ligger mange af dem i Afrika. Disse anvendes

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 1 Indledning Kvalitetskontrakter Svendborg Kommune Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere kan få et

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Og forinden vi går over til den, så skal jeg lige vende tilbage til redegørelse for dagsordenen.

Og forinden vi går over til den, så skal jeg lige vende tilbage til redegørelse for dagsordenen. 6. mødedag, tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) (1. behandling) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat. Principprogram

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat. Principprogram Vedtaget på HB-mødet d. 18. juni 2014 Inuit Ataqatigiit Kattuffiat Principprogram Inuit Ataqatigiit arbejder for et økonomisk og politisk selvstændigt Grønland, der ledes ud fra principperne om bæredygtighed.

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 16. mødedag, onsdag den 5. november 2008. Dagsordenens punkt 82 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009,

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland og Danmark Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Størstedelen af alle pengestrømme

Læs mere

Naalakkersuisuts økonomiske mål og principper hvad betyder de for selskaberne Bestyrelsesseminar 2015

Naalakkersuisuts økonomiske mål og principper hvad betyder de for selskaberne Bestyrelsesseminar 2015 Naalakkersuisuts økonomiske mål og principper hvad betyder de for selskaberne Bestyrelsesseminar 2015 Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Anda Uldum 21. Februar 2015 Indhold Koalitionsaftalen i et

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit

Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Sulisoqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6

13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6 13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6 Forslag til Landstingslov om Grønlands Råstoffond. (Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (2. behandling) Mødeleder: Nu

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU Skatte og Velfærdskommissionens betænkning Marts 2011 Forord Naalakkersuisut nedsatte i september 2009 en Skatte og velfærdskommission. Kommissionens hovedopgave

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker?

Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker? Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Målsætninger: Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker? Konkrete tiltag: Præsentation af tiltag, herunder

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS SELVSTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

Kære landsmænd og ærede medlemmer af Inatsisartut.

Kære landsmænd og ærede medlemmer af Inatsisartut. Ulloq/Dato: 21. sept. 2012 UKA 2012/15 Den 21. september 2012 Åbningstale af Formand for Naalakkersuisut Tak ærede formand. Kære landsmænd og ærede medlemmer af Inatsisartut. Dagen i dag markerer starten

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere