Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling"

Transkript

1 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 17. juni 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Mikael Smed Ingen Revisorerne Tina Berknov og Michael C. Nielsen fra Ernst og Young deltager under behandlingen af sag 2.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Revisionsberetninger Brug af kontanter - begrænsning og uhensigtsmæssigheder Budget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb og overførsel fra ramme 1 til ramme Ansøgning om tillægsbevilling samt frigivelse af anlægsbevilling til etablering af højvandsdige ved Ore strand Administrionsgrundlag for godkendelse af takster for almene vandværker Udviklings- og markedsføringspuljen - oversigt pr. 20. maj Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Kriegers Flak som servicehavn Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Dark Sky fase 2 ansøgning Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Kulturværft Stege Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Markedsføring af Campus Vordingborg Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - AIRPORT af Kristján Ingimarsson/Neander Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Glad for mad Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Flagdagen Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Nive Cooking Award LUP-pulje, oversigt pr. 1. juni Ansøgning til LUP-puljen - Allerslev-Skibinge Lokalråd - Shelterplads i Ugledige Ansøgning til LUP-puljen - Stege og Omegns Lokalråd - Stege Badeanstalt Ansøgning til LUP-puljen - Østmøn Lokalråd - Projekt Mandemarke.dk Revision af LUP-puljen, juni Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplanforslag nr. E Hunosøgård Fastlæggelse af tidsfrister for påbud på spildevandsområdet generelt Fastlæggelse af tidsfrister for påbud på spildevandsområdet Opgave- og beslutningskompetence i relion til udvikling af Panteren og DGI Huset Panteren Samlet opfølgning fra administrionen i forbindelse med dialogmøder med Lokalrådene

3 27. Lønpolitik for Vordingborg Kommune Revision af politik om brug af sociale klausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med tildeling af opgaver og udbud tjenesteydelser i Vordingborg Kommune Forslag til mødeplan Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Orientering om Frivillig Fredag Orientering om etablering af kollegium til udenlandske studerende Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark Orientering om kommunale garantistillelser i prive andelsboligforeninger Salg af kommunal ejendom - LUKKET SAG Udlejning/salg af kommunal ejendom - LUKKET SAG Til orientering...68 Bilagsoversigt...69 Underskriftsside...72

4 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. 3

5 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Revisionsberetninger 2014 Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, 45 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til revisionsberetningerne og foretage den endelige godkendelse af regnskabet for Årsregnskabet blev behandlet og oversendt til kommunens revision på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april Kommunens revision Ernst & Young P/S har efterfølgende fremsendt Revisionsberetning nr. 19 vedrørende revision af årsregnskabet 2014 og revisionsberetning nr. 18 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omftet af stsrefusion. Revisionsberetningerne er modtaget den 9. juni I henhold til styrelseslovens bestemmelser skal administrionen forelægge revisionsberetningerne til Kommunalbestyrelsen inden udgangen af august måned, hvorefter de sendes til tilsynsmyndigheden og øvrige centrale myndigheder. Revisionsberetningerne indeholder ikke forbehold eller revisionsbemærkninger, der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden, men for enkelte områder er der givet anbefalinger til ændringer. Revisionen påpeger bl.a. i pkt. 4.1 vejbidrag på 2,8 mio. kr. er konteret som anlæg, hvor det rettelig burde konteres som drift. Årsregnskabets result i alt er imidlertid upåvirket af forholdet. Administrionen vil fremadrettet korrigere forholdet. Ved den revisionsmæssige gennemgang af de generelle it-kontroller pkt er der enkelte områder med væsentlige anbefalinger, bl.a. nævnes der er en række brugere der ikke er omftet af krav om løbende udskiftning af password. It-ledelsen forventer problemet bliver løst i forbindelse med udrulning af IDM-projektet. Løsningen forventes fuldt implementeret ultimo oktober Revisionen skriver bl.a. i sine overordnede konklusioner, kommunens regnskabsaflæggelse i al væsentlighed er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, samt kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelsen generelt er betryggende og med til sikre en korrekt regnskabsaflæggelse. For revisionen af de sociale udgifter med stsrefusion, konkluderer revisionen der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne. Der er udført forvaltningsrevision vedrørende budgettering og regnskabsføring på de takstfinansierede område. Den samlede konklusion er der overordnet set er en velfungerende budgettering og regnskabsføring på det takstfinansierede område. Der er dog enkelte fejl i regnskabsføringen som rettes fremadrettet, derudover anbefales det forbedre gennemsigtigheden i budgetteringen. Det bemærkes samtidig, revisionen påpeger nogle mindre justeringer, som der fra administrionens side arbejdes videre med. Revisorerne Tina Berknov og Michael C. Nielsen fra Ernst og Young er inviteret til deltage under sagens behandling. Bilag: 1 Åben Revisionsberetning nr årsregnskabet /15 4

6 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Åben Revisionsberetning nr. 18 Sociale udgifter der er omftet af stsrefusion 81642/15 Indstilling Administrionen indstiller, revisionsberetningerne tages til efterretning og årsregnskabet for 2014 godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den repræsentanter for Ernst & Young P/S deltog i sagens behandling. Indstillingen anbefales. 5

7 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Brug af kontanter - begrænsning og uhensigtsmæssigheder Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling I marts måned 2015 blev Afdeling for Økonomi og Personale (intern revision), kontaktet af en af kommunens institutioner i en sag, hvor der var grund til tro, en medarbejder havde anvendt midler fra en udlægskasse til prive formål. I samarbejde med institutionen har vi efterfølgende gennemgået bogføringsmerialet mv. og udformet en samlet opgørelse, som viser, der er udtaget midler for i alt ca kr. til prive formål. Uregelmæssighederne er hovedsageligt foregået ved påførelse af uægte underskrifter fra den pågældende medarbejder på bilagene ved udnyttelse af adgangen til kontantkassen i virksomheden. De opgjorte indkøb på ca kr. er ikke finde på institutionen og antages derfor anvendt til prive formål. Medarbejderen er bortvist og sagen er nu anmeldt til politiet, og der er afleveret en redegørelse med tilhørende dokumention. I den pågældende sag er kommunens forretningsgange og interne kontroller i al væsentlighed blevet overholdt, og giver derfor ikke anledning til yderligere sanktioner. Men sagen bekræfter, det kan være hensigtsmæssigt begrænse brugen af kontanter og forskudskasser i de enkelte virksomheder. I Vordingborg Kommune har vi integreret anvisning, som betyder den enkelte budgetansvarlige uddelegerer hele bilagsbehandlingen til de testionsbemyndigede. Anvisning sker i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger. Det indebærer, den budgetansvarlige som supplement til det almindelige ledelsestilsyn skal sikre sig, der udføres stikprøvekontrol af enkeltbilag. Kontrollen udføres hovedsageligt for sikre: der er dokumention for udbetalingen udbetaling sker til rette person/leverandør større indkøb er til stede Kontrollen udføres stikprøvevis ved gennemgang af 10 % af væsentlige elektroniske fakturaer og udgiftsbilag (minimum 2 bilag) én gang i kvartalet. Kontrolniveauet er fasts ud fra en afvejning af væsentlighed og risiko. Afdeling for Økonomi og Personale arbejder netop for tiden med minimere kontanter i institutioner m.v. Arbejdet er i gang s blandt andet fordi flere pengeinstitutter nedlægger- og indfører kontantløse filialer, det koster penge komme af med kontanterne og det er tidskrævende. Endvidere er der større risiko for både røveri- og bedrageri. Der er pt. igangs et testforløb med betaling via MobilePay og Swipp sammen med Vordingborg Bibliotekerne og fra 1. juli 2015 bliver løsningen bredt ud til andre relevante virksomheder, hvor der forekommer betalinger. Herudover arbejdes der sideløbende med ændringer af retningslinjer for håndtering af borgernes penge. Arbejdet med begrænse kontanter forventes fremadrettet blandt andet også have den gevinst, der er færre muligheder for, der opstår uregelmæssigheder, som den overfor nævnte, i de enkelte virksomheder. 6

8 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Administrionen vurderer det er hensigtsmæssigt de kontantkasser der er tilbage i virksomhederne så vidt muligt nedlægges og i stedet anvendes de digitale betalingsløsninger, hvor dette er muligt. Der er dog et arbejde med ændre vaner hos både medarbejdere og kunder/borgere og det vil derfor ske løbende i de kommende år. Økonomi Ingen yderligere bemærkninger Indstilling Administrionen indstiller, virksomhedernes/afdelingernes behov for kontantkasser revurderes med henblik på nedlæggelse for derved undgå uregelmæssigheder og virksomhedernes/afdelingernes brug af kontanter minimeres og der i stedet anvendes digitale betalingsløsninger. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. 7

9 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Budget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Vordingborg Kommunes budgetstregi Sagsfremstilling Udvalget skal på dette møde prioritere og godkende de budgetforslag, som skal videre til Kommunalbestyrelsens orienteringsmøde den 3. september 2015 og de efterfølgende forhandlinger. Udvalgets budgetramme er i 2016 nedjusteret med 1,1 mio. kr. som følge af den videreførte demografiregulering, som også fremlagt på april-mødet. Disse reduktioner er fordelt i afdelingernes budgetter allerede ved sidste års budgetlægning. Derudover er rammen reduceret med 1,5 mio. kr. som følge af den reduktion på 0,5 % som blev vedtaget i sidste års budget. I bilag 1 er samlet de forslag som er fremkommet fra administrionen og justeret i overensstemmelse med drøftelserne i udvalget. Udvalget skal godkende de forslag som skal udmøntes i budget Den vedtagne budgetstregi tilsiger hvert udvalg skal udpege prioriteringsforslag på mindst 1,5 % af rammen det vil sige både reduktionsforslag og forslag til nye tiltag. Det svarer til 3,3 mio. kr. for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings vedkommende. Udvalget skal derfor prioritere både mellem reduktionsforslagene, så der godkendes forslag for mindst 3,3 mio. kr. samt mellem de nye tiltag, så der er en rimelig balance mellem reduktionsforslag og forslag til nye tiltag. Begge typer forslag er samlet i bilag 2. Forslagene som fremlagt på maj-mødet er også vedlagt til sammenligning (bilag 3). Som det fremgår af bilaget og af de tidligere drøftelser i udvalget er der en række forslag til reduktioner, som endnu ikke er færdigberegnet og derfor heller ikke kan prioriteres endnu. Det anbefales derfor udvalget tager stilling til om enkelte forslag allerede nu skal udgå af listen og resten tages op på udvalgets møde i august, hvor alle forslag er gennemregnede og der dermed kan prioriteres i forhold til kravet om 3,3 mio. kr. I udvalgets behandling af budgetforslagene kan inddrages de indledende drøftelser der foregik på temamødet i Kommunalbestyrelsen 30. april 2015 samt det modtagne høringssvar fra Handicaprådet som fremgår af bilag 4. På mødet udleveres udtalelser fra MED-organisionen som har haft lejlighed til kommentere forslagene. Bilag: 1 Åben ØPU mio. puljen 0,5% - Udmøntningsforslag /15 2 Åben ØPU - 1,5% forslag til nye tiltag og reduktioner /15 3 Åben ØPU - 1,5% forslag til nye tiltag og reduktioner /15 4 Åben Høringssvar fra Handicaprådet til udvalgets budgetforslag /15 5 Åben Kommentarer fra MED-systemet 86462/15 6 Åben Seniorråd - svar fra dialoghøring 86465/15 Indstilling Administrionen indstiller, udmøntningen af reduktionen på 1,5 mio. kr. fra sidste års budgetaftale godkendes og 8

10 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling reduktionsforslag og nye tiltag i bilag 2 videresendes til genbehandling på udvalgets møde i august, således prioriteringer kan foregå på et oplyst grundlag. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Not af 17. juni 2015 med kommentarer fra MED-systemet samt not med svar fra dialoghøring Seniorrådet blev omdelt på mødet. Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Thomas Christfort, Bo Manderup, Heino Hahn og Per Stig Sørensen tiltræder 1.. Et mindretal bestående af Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen, Else-Marie Langballe Sørensen og Tage Vestergaard tiltræder 1. dog således pkt. 9, lønreduktion Borger og Arbejdsmarked, 10, Psykiri og Handicap rehabiliteringsindss i jobcentret og 14, reduktion på rengøringsfunktion ønskes friholdt. Mindretalsgruppen vil efter sommerferien fremkomme med forslag til kompenserende besparelser som modsvarer de punkter som ønskes friholdt. 2. tiltrædes. 9

11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb og overførsel fra ramme 1 til ramme 3 Sagsnr.: 15/ Område: Psykiri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Autismecenter vil gerne bruge ca. 1 mio.kr. af det overforførte overskud fra 2014 til ombygning på den skærmede afdeling i Orehoved. Ombygningen består af to dele: Den første del, som er i udbud nu, er etablering af en ny toværelses lejlighed i tomme lokaler på mriklen, grundet efterspørgsel på skærmede tilbud. Der er pt. 6 beboere som bor i hver deres lejlighed i den skærmede afdeling. Derudover skal to etværelses tilbud ændres til 2 toværelses lejligheder. Den anden del sættes i gang efter sommerferien Der søges derfor om overføre 1 mio. kr. til opgaven fra ramme 1 til ramme 3. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Nyt anlæg Afledt drift Finansiering Drift Omkostningssted Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse Autismecenter i forbindelse med overførselssagen har fået overført 1,431 mio. kr. på drift fra regnskab 2013 til 2014, hvoraf de ønsker anvende 1 mio. kr. til anlæg for etablering af en ekstra plads på den skærmede afdeling samt til lave to etværelses tilbud om til to toværelses lejligheder. Indstilling Administrionen indstiller, udvalget anbefaler, der overføres 1 mio. kr. fra ramme 1 til ramme 3, der ansøges om godkendelse af en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til ovennævnte, der samtidig frigives en rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til ovennævnte anlæg. 10

12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Godkendt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 11

13 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgning om tillægsbevilling samt frigivelse af anlægsbevilling til etablering af højvandsdige ved Ore strand Sagsnr.: 14/ Område: Land og Miljø - Sagsbeh: Allan Schmidt Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Kystbeskyttelseslovens 9. Sagsfremstilling Kommunen har tidligere fremmet projekt for etablering af et ca. 2,2 km langt højvandsdige ved Ore Strand. Der blev derfor den gang givet en anlægsbevilling på kr. til udarbejdelse af skitseprojekt udført af rådgiver. Det er ligeledes besluttet, der skal oprettes et offentligt digelag og laget skal afholde anlægsudgiften ved optagelse af lån. I den mellemliggende tid er der oprettet et offentligt digelag og der er valgt en bestyrelse. Lånefinansieringen er dog endnu ikke på plads. Derfor er der behov for kommunen afholder anlægsudgiften forlods, hvilket der er mulighed for i henhold til Kystbeskyttelseslovens 9. Anlægsarbejdet anslås beløbe sig til ca. 11,5 mio. kr. i alt. Når anlægsarbejdet er afsluttet bliver diget og anlægsregnskabet overdraget til digelaget, hvorefter samtlige udgifter i forbindelse med etableringen af højvandsdiget forventes indbetalt til Vordingborg Kommune. Det forventes, kommunens udlæg vil blive tilbagebetalt i indeværende år. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Højvandsdige ved Ore Strand Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning 200 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse der ikke i den godkendte investeringsplan for er afs midler til ovenstående projekt. Det kan endvidere oplyses, der i Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2007 blev givet en tillægsbevilling på kr. til skitseprojekt til etablering af Højvandsdige ved Ore. Indstilling Administrionen indstiller, ansøges om en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 11,3 mio. kr. i udgift og en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 11,5 mio. kr. i indtægt kr. samt frigivelse af anlægsbevillinger på hhv. 12

14 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling ,3 mio. kr. i udgift og 11,5 mio. kr. i indtægt. Det totale anlægsprojekt vil således blive udgiftsneutralt, da der tidligere er bevilget kr. til udarbejdelse af skitseprojekt, og de kr. tilføres kassebeholdningen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 13

15 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Administrionsgrundlag for godkendelse af takster for almene vandværker Sagsnr.: 14/ Område: Land og Miljø - Sagsbeh: Erik Rasmussen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Vandforsyningsloven. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune skal efter vandforsyningsloven godkende takster fra almene vandværker. Nurstyrelsen har udsendt revideret vejledning om fastsættelse af takster for vand, som medfører det hidtidige administrionsgrundlag bør revideres. Administrionen har udarbejdet oplæg til revideret administrionsgrundlag på baggrund af det hidtidige grundlag og den nye vejledning. Udkast til administrionsgrundlag vedlægges dagsordenen. Administrionsgrundlaget indeholder bl.a. retningslinjer for: - det meriale vandværkerne skal udarbejde som grundlag for godkendelse af takstblade, - principper for takstbladets indhold og takstfastsættelsen, samt - hvilke forhold kommunen skal påse og godkende. Udkastet har været til udtalelse hos Vandrådet og Vordingborg forsyning. Vandrådet har fremsendt udtalelse. Udtalelsen vedlægges som bilag. Der er afholdt to møder med vandrådet og kontakter med rådets formand. Udkastet er ændret på den baggrund. Bemærkninger fra Vordingborg Forsyning er i overensstemmelse med udkastet. De væsentligste punkter der er ændret i forbindelse med samarbejdet med vandrådet er: - En række punkter er ændret fra skal til bør og som udgangspunkt, da vandrådet i substansen er enig i indholdet, men der skal være mulighed for fravige reglen. Dette er også i overensstemmelse med forvaltningsreglen om enkeltsagsbehandling. - Vejledningen anbefaler de tidligere gebyrer opdeles i aftalte ydelser og gebyrer. Men da vejledningen ikke er entydig på dette punkt, er der i administrionsgrundlaget indarbejdet alle gebyrer behandles efter den hidtidige praksis. Hvilket er gebyrer ikke godkendes efter vandforsyningsloven. - Spørgsmålet om differentieret pris for forskellige forbruger grupper og pris for midlertidig vandforsyning er drøftet og er indarbejdet således, der foreligger mulighed for dette når det beskrives i takstbladet og begrundes. - Spørgsmålet om vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv har været drøftet på møderne og følgende er indarbejdet i administrionsgrundlaget: Priser for vand skal fastsættes i overensstemmelse med vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv princip således vandforsyningsanlæggets indtægter over en årrække ikke overstiger dets udgifter og som giver mulighed for opkræve og hensætte beløb over en kortere årrække til planlagte udgifter. Uforudsete større udgifter kan udskyde planlagte udgifter. Princippet gælder for den samlede vandforsyning og ikke for den enkelte ejendom. - Vandrådet har ønsket Vordingborg Kommune udarbejder en skabelon for takstblade, hvilket er indarbejdet i administrionsgrundlaget som et vejledende tilbud. - Den nye vejledning beskriver en væsentligt større dokumentionsgrad for baggrundsmerialet og beregning af takster end den hidtidige praksis. Vandrådet og administrionen er enige i den beskrevne dokumention er den nødvendige og tilstrækkelige. - Forslaget til administrionsgrundlag indeholder ikke den tidligere retningslinje om størstedelen af prisen for vand skal betales efter målt forbrug udmøntet som en fordeling 14

16 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling mellem fastbidrag og kubikmeterpris i forholdet 40 til 60. Princippet indgår ikke i vejledningen og er ikke overført til foreliggende udkast til administrionsgrundlag. Dersom administrionsgrundlaget godkendes planlægger administrionen orientere om indholdet i forbindelse med fællesmøder for vandværkerne og på vandrådets fællesarrangement. Regulivet for almene prive vandværker er også under revision og er p.t. i høring hos vandrådet, hvor der i den forbindelse også afholdes møder om udformningen. Udvalget forelægges regulivet til godkendelse på et senere tidspunkt. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger. Bilag: 1 Åben Administrionsgrundlag - retningslinjer for godkendelse af takster for prive 66406/15 vandværker 2 Åben Takstbaldsskabelon 66647/15 3 Åben Bemærkninger fra vandrådet - oplæg til Vordingborg Kommune takstblad 69189/15 4 Åben Bemærkninger fra Vordingborg Forsyning 75535/15 Indstilling Administrionen indstiller, administrionsgrundlaget godkendes, og takster for vand fra almene vandværker godkendes af administrionen på baggrund af administrionsgrundlaget, og principielle sager, som ikke er omftet af administrionsgrundlaget behandles af udvalget Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Udvalget anbefaler indstillingen til kommunalbestyrelsen, der er kompetenceudvalg. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 15

17 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udviklings- og markedsføringspuljen - oversigt pr. 20. maj 2015 Sagsnr.: 15/ Område: Stregi og Implementering - Sagsbeh: Heidi Persson Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Retningslinjer for anvendelse af midler i Udviklings- og markedsføringspuljen. Sagsfremstilling Som beskrevet i retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen fremsendes oversigt over projekter finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen pr. 20. maj I oversigten er projekterne grupperet således, det er muligt danne et overblik over, hvilket emne de forskellige projekter hovedsageligt relerer sig til. I perioden 19. februar 20. maj 2015 har Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendt 17 ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen, herunder fra en række årligt tilbagevendende events, som f.eks. Vordingborg Festuge, Sildemarked i Stege og Fransk Forår i Præstø, som i lighed med tidligere år har modtaget tilsagn om støtte på henholdsvis kr kr. og kr. Af nye projekter kan f.eks. Camønoen nævnes. Museum Sydøstdanmark har modtaget tilsagn om støtte på kr. til Camønoen, som er et turismeprojekt, med det formål samle alle lokale aktører i ét netværk af ildsjæle med én samlet mission: skabe kongerigets venligste vandrerute, hvor man kan bevæge sin krop og sjæl til sundhed, ro, viden og oplevelser. Nyt er også TV2 på Tour, som modtager støtte på kr.tv2-programmet besøger Vordingborg de første dage i Festugen og vil kunne bidrage til markedsføre Vordingborg og skabe øget synlighed under eventåret. Af kultur og fritidsevents, som har modtaget støtte kan f.eks. projekt Open Air Exhibitions nævnes. Projektet har modtaget tilsagn om støtte på kr. og i projektet skabes 6 udstillingsplforme, der løbende kan bruges til udstillinger i det offentlige rum. Det er tanken, udstillingsplformene både skal bidrage til binde kommunen tættere sammen geografisk samtidig med, der sker en større synliggørelse af nogle af de mange tiltag og arrangementer, der rent faktisk finder sted, som eksempelvis 600 fede ting om Vordingborg, Stege Middelalderby, Cykelruter mv. Endvidere har Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling bevilget kr. til Foreningen Streetpower, som i perioden 23. april 25. juni 2015 gennemfører en række aktiviteterne bl.a. Parkour, Streetboard, Sking, Streetbasket, streethockey, løb for løbehjul og rulleskøjter mv, på Panter-området i Vordingborg Erhvervs- og turisme-initiiver er støttet bl.a. via tilskud til udarbejdelse af en feasability undersøgelse på kr. til afdække mulighederne for etablere Danmarks Megalit Center i forbindelse med Rynkebjerg Langdysse og Jættestuekammer. Også Foreningen Folkemøde Møn har modtaget tilsagn om støtte. Udvalget for Økonomi. Planlægning og Udvikling har bevilget kr. til realisering af et politisk folkemøde på Møn lørdag den 29. august Mødet mellem vælgere, politikere og en lang række samfundsaktører er folkemødets centrale omdrejningspunkt og gør det muligt trække de politiske muligheder og udfordringer ned i øjenhøjde. Der vil blive inviteret politiske repræsentanter fra hele det politiske spektrum. Udviklings- og markedsføringspuljen har siden 2011 støttet et nur- og turismeprojekt, der skal fremme muligheder inden for lystfiskeri i Odsherred, Roskilde, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner. Projektet har i 2015 modtaget tilsagn om støtte på kr. som dækker det årlige kontingent på kr. og kr. til markedsføringsinitiiver. Bilag: 1 Åben Bilag - Projekter som har modtaget støtte fra U- og m-puljen 79983/15 16

18 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Indstilling Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning og administrionen anmodes om et oplæg til, hvordan der kan sikres en overordnet stregi, koordinion og prioritering af turist- og eventrettede investeringer på Møn. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt således i 2., i sidste linje på Møn ersttes af i Vordingborg Kommune. 17

19 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Kriegers Flak som servicehavn Sagsnr.: 15/ Område: Stregi og implementering - Sagsbeh: Martin Nilsson Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen. Sagsfremstilling Socialdemokriet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Det Konservive Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten indgik et energiforlig den 22. marts Energiforliget betyder blandt andet, der skal opføres 600 MW havmøller på Kriegers Flak. Havmøllerne kan producere strøm svarende til ca husstandes forbrug. Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal opføre og drive havmøllerne. Det afgøres først ultimo 2016 gennem et udbud, som Energistyrelsen igangsætter i Klintholm Havn har alle muligheder for gøre sig gældende som servicehavn i forbindelse med havmølleparken på Kriegers Flak. I konkurrence med andre havne er det derfor vigtigt, det igangste arbejde på nuværende tidspunkt bliver gjort en målrettet og énstrenget indss over for de operører og leverandører, der har ansvaret for undersøgelser, projektering, opførelse og drift af havmølleparken på Kriegers Flak. Løftestangseffekten vil være markant, hvis det lykkes tiltrække de danske vindmølleoperører til Klintholm Havn, og hvis det lykkes etablere et organisorisk set-up igennem fx et servicecenter, der kan maksimere det udbytte, som kan genereres igennem fx servicefaciliteter, overnning, forplejning, etc. ved anlægsfasen og den efterfølgende vedligeholdelsesperiode. Som blot servicehavn vil dette være tale om en omftende arbejdsplads, hvor der vil være brug for arealer til servicebygninger, opbevaring, velfærdsfaciliteter og kajplads til adskillige servicefartøjer. Det anslås, der blot for danske del af Kriegers Flak vil være tale om etablering af arbejdspladser og bosteder til hhv. 80 og 160 personer i den første og hhv. anden del af anlægsfasen, og efterfølgende ca. 60 personer som fast tilknyttet havmølleprojektet i Klintholm Havn året rundt i de 25 år, som havmøllerne forventes projekteret til. Denne potentielle massive investering i Klintholm Havn vil nurligvis have en afgørende effekt på de øvrige definerede indssområder, og denne vil på mange måder være skelsættende for, om den ønskede udvikling indenfor turisme, kulturarv og maritime erhverv kan finde sted. ØPU godkendte den der skulle nedsættes en særlig udviklingsgruppe til forberede Klintholm Havn som servicehavn for en eventuel vindmøllepark på Kriegers Flak. Gruppen har løbende arbejdet lige siden men det er tid nu til der sker en styrket indss. Det foreslås der igangsættes en styrket stregisk indss på sikre Klintholm Havn som service for Kriegers Flak med udgangspunkt i følgende indsser. 1. stregisk lobbyindss overfor beslutningstagere, producenter, entreprenører og underleverandører i forbindelse med etableringen af havmølleparken på Kriegers Flak på dansk og tysk side. 2. afsøgning af nødvendige havne- og servicefaciliteter for kunne agere som servicehavn i forbindelse med større offshore anlægsarbejder 3. afklaring af behov for etablering af et servicecenter til servicering af de respektive aktører før, under og efter anlægsfasen på Kriegers Flak på både dansk og tysk side samt andre offshore anlægsarbejder i Østersøområdet 4. kompetenceudvikling af lokale virksomheder til varetage underleverandørrollen. 18

20 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Den vigtigste indss vil være sikre Klintholm Havn en plads i tilbudsgivernes og vindmølleproducenternes bevidsthed i forbindelse med tilbudsprocessen og dernæst sikre, Klintholm Havn kan leve op til de krav, som vinderen af udbuddet vil stille til havnens funktionalitet. Da denne proces finder sted i og en fysisk ibrugtagning af en servicehavn vil finde sted umiddelbart derefter, følger nedenstående aktivitetsbudget i de 2 modeller denne tidsperiode. Model 1 Aktivitet I alt Lobbyindss herunder markedsføring i forskellige medier I alt Med model 1 er vægten lagt på en minimal indss koncentreret til lobbyindss og markedsføring i forskellige medier. Markedsføringsindssen svarer til 1 halvsides annonce i Børsen om året. Model 2 Aktivitet I alt Lobbyindss herunder markedsføring i forskellige medier Kompetenceudvikling af lokale virksomheder Udarbejdelse af koncept og afholdelse af kursus Analyse af havnens faciliteter ift. servicehavn for Kriegers Flak. Indkøb af konsulenter I alt Med model 2 er vægten både lagt på en større markedsføringsindss, kompetenceudvikling af vores lokale virksomheder samt Klintholm Havns funktionalitet som en effektiv servicehavn. Modellen giver flere muligheder for kunne markedsføre Klintholm Havn, så havnens kvaliteter bliver kendt for virksomhederne inden for offshore vind samtidig med, indssen for opkvalificere vores lokale virksomheder kan bruges som et ekstra konkurrenceparameter. Hvis indssen skulle føre til Klintholm Havn bliver valgt til servicehavn, vil der komme udgifter til etableringen af et servicecenter i havnen. For begge modellers vedkommende gælder, budget for 2017 kan spares, hvis valget af servicehavn ikke falder på Klintholm. Udviklingsgruppen for Klintholm Havn anbefaler model 2. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Nyt PSP element Anlæg Afledt drift Finansiering Drift U og M puljen Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, der pr. 2. juni 2015 under Udviklings- og markedsføringspuljen resterer et ikke disponeret beløb i 2015 på kr., i 2016 på kr. og i 2017 på kr. 19

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 16:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere