Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling"

Transkript

1 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 17. juni 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Mikael Smed Ingen Revisorerne Tina Berknov og Michael C. Nielsen fra Ernst og Young deltager under behandlingen af sag 2.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Revisionsberetninger Brug af kontanter - begrænsning og uhensigtsmæssigheder Budget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb og overførsel fra ramme 1 til ramme Ansøgning om tillægsbevilling samt frigivelse af anlægsbevilling til etablering af højvandsdige ved Ore strand Administrionsgrundlag for godkendelse af takster for almene vandværker Udviklings- og markedsføringspuljen - oversigt pr. 20. maj Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Kriegers Flak som servicehavn Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Dark Sky fase 2 ansøgning Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Kulturværft Stege Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Markedsføring af Campus Vordingborg Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - AIRPORT af Kristján Ingimarsson/Neander Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Glad for mad Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Flagdagen Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Nive Cooking Award LUP-pulje, oversigt pr. 1. juni Ansøgning til LUP-puljen - Allerslev-Skibinge Lokalråd - Shelterplads i Ugledige Ansøgning til LUP-puljen - Stege og Omegns Lokalråd - Stege Badeanstalt Ansøgning til LUP-puljen - Østmøn Lokalråd - Projekt Mandemarke.dk Revision af LUP-puljen, juni Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplanforslag nr. E Hunosøgård Fastlæggelse af tidsfrister for påbud på spildevandsområdet generelt Fastlæggelse af tidsfrister for påbud på spildevandsområdet Opgave- og beslutningskompetence i relion til udvikling af Panteren og DGI Huset Panteren Samlet opfølgning fra administrionen i forbindelse med dialogmøder med Lokalrådene

3 27. Lønpolitik for Vordingborg Kommune Revision af politik om brug af sociale klausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med tildeling af opgaver og udbud tjenesteydelser i Vordingborg Kommune Forslag til mødeplan Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Orientering om Frivillig Fredag Orientering om etablering af kollegium til udenlandske studerende Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark Orientering om kommunale garantistillelser i prive andelsboligforeninger Salg af kommunal ejendom - LUKKET SAG Udlejning/salg af kommunal ejendom - LUKKET SAG Til orientering...68 Bilagsoversigt...69 Underskriftsside...72

4 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. 3

5 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Revisionsberetninger 2014 Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, 45 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til revisionsberetningerne og foretage den endelige godkendelse af regnskabet for Årsregnskabet blev behandlet og oversendt til kommunens revision på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april Kommunens revision Ernst & Young P/S har efterfølgende fremsendt Revisionsberetning nr. 19 vedrørende revision af årsregnskabet 2014 og revisionsberetning nr. 18 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omftet af stsrefusion. Revisionsberetningerne er modtaget den 9. juni I henhold til styrelseslovens bestemmelser skal administrionen forelægge revisionsberetningerne til Kommunalbestyrelsen inden udgangen af august måned, hvorefter de sendes til tilsynsmyndigheden og øvrige centrale myndigheder. Revisionsberetningerne indeholder ikke forbehold eller revisionsbemærkninger, der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden, men for enkelte områder er der givet anbefalinger til ændringer. Revisionen påpeger bl.a. i pkt. 4.1 vejbidrag på 2,8 mio. kr. er konteret som anlæg, hvor det rettelig burde konteres som drift. Årsregnskabets result i alt er imidlertid upåvirket af forholdet. Administrionen vil fremadrettet korrigere forholdet. Ved den revisionsmæssige gennemgang af de generelle it-kontroller pkt er der enkelte områder med væsentlige anbefalinger, bl.a. nævnes der er en række brugere der ikke er omftet af krav om løbende udskiftning af password. It-ledelsen forventer problemet bliver løst i forbindelse med udrulning af IDM-projektet. Løsningen forventes fuldt implementeret ultimo oktober Revisionen skriver bl.a. i sine overordnede konklusioner, kommunens regnskabsaflæggelse i al væsentlighed er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, samt kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelsen generelt er betryggende og med til sikre en korrekt regnskabsaflæggelse. For revisionen af de sociale udgifter med stsrefusion, konkluderer revisionen der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne. Der er udført forvaltningsrevision vedrørende budgettering og regnskabsføring på de takstfinansierede område. Den samlede konklusion er der overordnet set er en velfungerende budgettering og regnskabsføring på det takstfinansierede område. Der er dog enkelte fejl i regnskabsføringen som rettes fremadrettet, derudover anbefales det forbedre gennemsigtigheden i budgetteringen. Det bemærkes samtidig, revisionen påpeger nogle mindre justeringer, som der fra administrionens side arbejdes videre med. Revisorerne Tina Berknov og Michael C. Nielsen fra Ernst og Young er inviteret til deltage under sagens behandling. Bilag: 1 Åben Revisionsberetning nr årsregnskabet /15 4

6 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Åben Revisionsberetning nr. 18 Sociale udgifter der er omftet af stsrefusion 81642/15 Indstilling Administrionen indstiller, revisionsberetningerne tages til efterretning og årsregnskabet for 2014 godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den repræsentanter for Ernst & Young P/S deltog i sagens behandling. Indstillingen anbefales. 5

7 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Brug af kontanter - begrænsning og uhensigtsmæssigheder Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling I marts måned 2015 blev Afdeling for Økonomi og Personale (intern revision), kontaktet af en af kommunens institutioner i en sag, hvor der var grund til tro, en medarbejder havde anvendt midler fra en udlægskasse til prive formål. I samarbejde med institutionen har vi efterfølgende gennemgået bogføringsmerialet mv. og udformet en samlet opgørelse, som viser, der er udtaget midler for i alt ca kr. til prive formål. Uregelmæssighederne er hovedsageligt foregået ved påførelse af uægte underskrifter fra den pågældende medarbejder på bilagene ved udnyttelse af adgangen til kontantkassen i virksomheden. De opgjorte indkøb på ca kr. er ikke finde på institutionen og antages derfor anvendt til prive formål. Medarbejderen er bortvist og sagen er nu anmeldt til politiet, og der er afleveret en redegørelse med tilhørende dokumention. I den pågældende sag er kommunens forretningsgange og interne kontroller i al væsentlighed blevet overholdt, og giver derfor ikke anledning til yderligere sanktioner. Men sagen bekræfter, det kan være hensigtsmæssigt begrænse brugen af kontanter og forskudskasser i de enkelte virksomheder. I Vordingborg Kommune har vi integreret anvisning, som betyder den enkelte budgetansvarlige uddelegerer hele bilagsbehandlingen til de testionsbemyndigede. Anvisning sker i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger. Det indebærer, den budgetansvarlige som supplement til det almindelige ledelsestilsyn skal sikre sig, der udføres stikprøvekontrol af enkeltbilag. Kontrollen udføres hovedsageligt for sikre: der er dokumention for udbetalingen udbetaling sker til rette person/leverandør større indkøb er til stede Kontrollen udføres stikprøvevis ved gennemgang af 10 % af væsentlige elektroniske fakturaer og udgiftsbilag (minimum 2 bilag) én gang i kvartalet. Kontrolniveauet er fasts ud fra en afvejning af væsentlighed og risiko. Afdeling for Økonomi og Personale arbejder netop for tiden med minimere kontanter i institutioner m.v. Arbejdet er i gang s blandt andet fordi flere pengeinstitutter nedlægger- og indfører kontantløse filialer, det koster penge komme af med kontanterne og det er tidskrævende. Endvidere er der større risiko for både røveri- og bedrageri. Der er pt. igangs et testforløb med betaling via MobilePay og Swipp sammen med Vordingborg Bibliotekerne og fra 1. juli 2015 bliver løsningen bredt ud til andre relevante virksomheder, hvor der forekommer betalinger. Herudover arbejdes der sideløbende med ændringer af retningslinjer for håndtering af borgernes penge. Arbejdet med begrænse kontanter forventes fremadrettet blandt andet også have den gevinst, der er færre muligheder for, der opstår uregelmæssigheder, som den overfor nævnte, i de enkelte virksomheder. 6

8 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Administrionen vurderer det er hensigtsmæssigt de kontantkasser der er tilbage i virksomhederne så vidt muligt nedlægges og i stedet anvendes de digitale betalingsløsninger, hvor dette er muligt. Der er dog et arbejde med ændre vaner hos både medarbejdere og kunder/borgere og det vil derfor ske løbende i de kommende år. Økonomi Ingen yderligere bemærkninger Indstilling Administrionen indstiller, virksomhedernes/afdelingernes behov for kontantkasser revurderes med henblik på nedlæggelse for derved undgå uregelmæssigheder og virksomhedernes/afdelingernes brug af kontanter minimeres og der i stedet anvendes digitale betalingsløsninger. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. 7

9 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Budget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Vordingborg Kommunes budgetstregi Sagsfremstilling Udvalget skal på dette møde prioritere og godkende de budgetforslag, som skal videre til Kommunalbestyrelsens orienteringsmøde den 3. september 2015 og de efterfølgende forhandlinger. Udvalgets budgetramme er i 2016 nedjusteret med 1,1 mio. kr. som følge af den videreførte demografiregulering, som også fremlagt på april-mødet. Disse reduktioner er fordelt i afdelingernes budgetter allerede ved sidste års budgetlægning. Derudover er rammen reduceret med 1,5 mio. kr. som følge af den reduktion på 0,5 % som blev vedtaget i sidste års budget. I bilag 1 er samlet de forslag som er fremkommet fra administrionen og justeret i overensstemmelse med drøftelserne i udvalget. Udvalget skal godkende de forslag som skal udmøntes i budget Den vedtagne budgetstregi tilsiger hvert udvalg skal udpege prioriteringsforslag på mindst 1,5 % af rammen det vil sige både reduktionsforslag og forslag til nye tiltag. Det svarer til 3,3 mio. kr. for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings vedkommende. Udvalget skal derfor prioritere både mellem reduktionsforslagene, så der godkendes forslag for mindst 3,3 mio. kr. samt mellem de nye tiltag, så der er en rimelig balance mellem reduktionsforslag og forslag til nye tiltag. Begge typer forslag er samlet i bilag 2. Forslagene som fremlagt på maj-mødet er også vedlagt til sammenligning (bilag 3). Som det fremgår af bilaget og af de tidligere drøftelser i udvalget er der en række forslag til reduktioner, som endnu ikke er færdigberegnet og derfor heller ikke kan prioriteres endnu. Det anbefales derfor udvalget tager stilling til om enkelte forslag allerede nu skal udgå af listen og resten tages op på udvalgets møde i august, hvor alle forslag er gennemregnede og der dermed kan prioriteres i forhold til kravet om 3,3 mio. kr. I udvalgets behandling af budgetforslagene kan inddrages de indledende drøftelser der foregik på temamødet i Kommunalbestyrelsen 30. april 2015 samt det modtagne høringssvar fra Handicaprådet som fremgår af bilag 4. På mødet udleveres udtalelser fra MED-organisionen som har haft lejlighed til kommentere forslagene. Bilag: 1 Åben ØPU mio. puljen 0,5% - Udmøntningsforslag /15 2 Åben ØPU - 1,5% forslag til nye tiltag og reduktioner /15 3 Åben ØPU - 1,5% forslag til nye tiltag og reduktioner /15 4 Åben Høringssvar fra Handicaprådet til udvalgets budgetforslag /15 5 Åben Kommentarer fra MED-systemet 86462/15 6 Åben Seniorråd - svar fra dialoghøring 86465/15 Indstilling Administrionen indstiller, udmøntningen af reduktionen på 1,5 mio. kr. fra sidste års budgetaftale godkendes og 8

10 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling reduktionsforslag og nye tiltag i bilag 2 videresendes til genbehandling på udvalgets møde i august, således prioriteringer kan foregå på et oplyst grundlag. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Not af 17. juni 2015 med kommentarer fra MED-systemet samt not med svar fra dialoghøring Seniorrådet blev omdelt på mødet. Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Thomas Christfort, Bo Manderup, Heino Hahn og Per Stig Sørensen tiltræder 1.. Et mindretal bestående af Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen, Else-Marie Langballe Sørensen og Tage Vestergaard tiltræder 1. dog således pkt. 9, lønreduktion Borger og Arbejdsmarked, 10, Psykiri og Handicap rehabiliteringsindss i jobcentret og 14, reduktion på rengøringsfunktion ønskes friholdt. Mindretalsgruppen vil efter sommerferien fremkomme med forslag til kompenserende besparelser som modsvarer de punkter som ønskes friholdt. 2. tiltrædes. 9

11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb og overførsel fra ramme 1 til ramme 3 Sagsnr.: 15/ Område: Psykiri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Autismecenter vil gerne bruge ca. 1 mio.kr. af det overforførte overskud fra 2014 til ombygning på den skærmede afdeling i Orehoved. Ombygningen består af to dele: Den første del, som er i udbud nu, er etablering af en ny toværelses lejlighed i tomme lokaler på mriklen, grundet efterspørgsel på skærmede tilbud. Der er pt. 6 beboere som bor i hver deres lejlighed i den skærmede afdeling. Derudover skal to etværelses tilbud ændres til 2 toværelses lejligheder. Den anden del sættes i gang efter sommerferien Der søges derfor om overføre 1 mio. kr. til opgaven fra ramme 1 til ramme 3. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Nyt anlæg Afledt drift Finansiering Drift Omkostningssted Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse Autismecenter i forbindelse med overførselssagen har fået overført 1,431 mio. kr. på drift fra regnskab 2013 til 2014, hvoraf de ønsker anvende 1 mio. kr. til anlæg for etablering af en ekstra plads på den skærmede afdeling samt til lave to etværelses tilbud om til to toværelses lejligheder. Indstilling Administrionen indstiller, udvalget anbefaler, der overføres 1 mio. kr. fra ramme 1 til ramme 3, der ansøges om godkendelse af en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til ovennævnte, der samtidig frigives en rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til ovennævnte anlæg. 10

12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Godkendt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 11

13 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgning om tillægsbevilling samt frigivelse af anlægsbevilling til etablering af højvandsdige ved Ore strand Sagsnr.: 14/ Område: Land og Miljø - Sagsbeh: Allan Schmidt Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Kystbeskyttelseslovens 9. Sagsfremstilling Kommunen har tidligere fremmet projekt for etablering af et ca. 2,2 km langt højvandsdige ved Ore Strand. Der blev derfor den gang givet en anlægsbevilling på kr. til udarbejdelse af skitseprojekt udført af rådgiver. Det er ligeledes besluttet, der skal oprettes et offentligt digelag og laget skal afholde anlægsudgiften ved optagelse af lån. I den mellemliggende tid er der oprettet et offentligt digelag og der er valgt en bestyrelse. Lånefinansieringen er dog endnu ikke på plads. Derfor er der behov for kommunen afholder anlægsudgiften forlods, hvilket der er mulighed for i henhold til Kystbeskyttelseslovens 9. Anlægsarbejdet anslås beløbe sig til ca. 11,5 mio. kr. i alt. Når anlægsarbejdet er afsluttet bliver diget og anlægsregnskabet overdraget til digelaget, hvorefter samtlige udgifter i forbindelse med etableringen af højvandsdiget forventes indbetalt til Vordingborg Kommune. Det forventes, kommunens udlæg vil blive tilbagebetalt i indeværende år. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Højvandsdige ved Ore Strand Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning 200 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse der ikke i den godkendte investeringsplan for er afs midler til ovenstående projekt. Det kan endvidere oplyses, der i Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2007 blev givet en tillægsbevilling på kr. til skitseprojekt til etablering af Højvandsdige ved Ore. Indstilling Administrionen indstiller, ansøges om en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 11,3 mio. kr. i udgift og en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 11,5 mio. kr. i indtægt kr. samt frigivelse af anlægsbevillinger på hhv. 12

14 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling ,3 mio. kr. i udgift og 11,5 mio. kr. i indtægt. Det totale anlægsprojekt vil således blive udgiftsneutralt, da der tidligere er bevilget kr. til udarbejdelse af skitseprojekt, og de kr. tilføres kassebeholdningen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 13

15 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Administrionsgrundlag for godkendelse af takster for almene vandværker Sagsnr.: 14/ Område: Land og Miljø - Sagsbeh: Erik Rasmussen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Vandforsyningsloven. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune skal efter vandforsyningsloven godkende takster fra almene vandværker. Nurstyrelsen har udsendt revideret vejledning om fastsættelse af takster for vand, som medfører det hidtidige administrionsgrundlag bør revideres. Administrionen har udarbejdet oplæg til revideret administrionsgrundlag på baggrund af det hidtidige grundlag og den nye vejledning. Udkast til administrionsgrundlag vedlægges dagsordenen. Administrionsgrundlaget indeholder bl.a. retningslinjer for: - det meriale vandværkerne skal udarbejde som grundlag for godkendelse af takstblade, - principper for takstbladets indhold og takstfastsættelsen, samt - hvilke forhold kommunen skal påse og godkende. Udkastet har været til udtalelse hos Vandrådet og Vordingborg forsyning. Vandrådet har fremsendt udtalelse. Udtalelsen vedlægges som bilag. Der er afholdt to møder med vandrådet og kontakter med rådets formand. Udkastet er ændret på den baggrund. Bemærkninger fra Vordingborg Forsyning er i overensstemmelse med udkastet. De væsentligste punkter der er ændret i forbindelse med samarbejdet med vandrådet er: - En række punkter er ændret fra skal til bør og som udgangspunkt, da vandrådet i substansen er enig i indholdet, men der skal være mulighed for fravige reglen. Dette er også i overensstemmelse med forvaltningsreglen om enkeltsagsbehandling. - Vejledningen anbefaler de tidligere gebyrer opdeles i aftalte ydelser og gebyrer. Men da vejledningen ikke er entydig på dette punkt, er der i administrionsgrundlaget indarbejdet alle gebyrer behandles efter den hidtidige praksis. Hvilket er gebyrer ikke godkendes efter vandforsyningsloven. - Spørgsmålet om differentieret pris for forskellige forbruger grupper og pris for midlertidig vandforsyning er drøftet og er indarbejdet således, der foreligger mulighed for dette når det beskrives i takstbladet og begrundes. - Spørgsmålet om vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv har været drøftet på møderne og følgende er indarbejdet i administrionsgrundlaget: Priser for vand skal fastsættes i overensstemmelse med vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv princip således vandforsyningsanlæggets indtægter over en årrække ikke overstiger dets udgifter og som giver mulighed for opkræve og hensætte beløb over en kortere årrække til planlagte udgifter. Uforudsete større udgifter kan udskyde planlagte udgifter. Princippet gælder for den samlede vandforsyning og ikke for den enkelte ejendom. - Vandrådet har ønsket Vordingborg Kommune udarbejder en skabelon for takstblade, hvilket er indarbejdet i administrionsgrundlaget som et vejledende tilbud. - Den nye vejledning beskriver en væsentligt større dokumentionsgrad for baggrundsmerialet og beregning af takster end den hidtidige praksis. Vandrådet og administrionen er enige i den beskrevne dokumention er den nødvendige og tilstrækkelige. - Forslaget til administrionsgrundlag indeholder ikke den tidligere retningslinje om størstedelen af prisen for vand skal betales efter målt forbrug udmøntet som en fordeling 14

16 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling mellem fastbidrag og kubikmeterpris i forholdet 40 til 60. Princippet indgår ikke i vejledningen og er ikke overført til foreliggende udkast til administrionsgrundlag. Dersom administrionsgrundlaget godkendes planlægger administrionen orientere om indholdet i forbindelse med fællesmøder for vandværkerne og på vandrådets fællesarrangement. Regulivet for almene prive vandværker er også under revision og er p.t. i høring hos vandrådet, hvor der i den forbindelse også afholdes møder om udformningen. Udvalget forelægges regulivet til godkendelse på et senere tidspunkt. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger. Bilag: 1 Åben Administrionsgrundlag - retningslinjer for godkendelse af takster for prive 66406/15 vandværker 2 Åben Takstbaldsskabelon 66647/15 3 Åben Bemærkninger fra vandrådet - oplæg til Vordingborg Kommune takstblad 69189/15 4 Åben Bemærkninger fra Vordingborg Forsyning 75535/15 Indstilling Administrionen indstiller, administrionsgrundlaget godkendes, og takster for vand fra almene vandværker godkendes af administrionen på baggrund af administrionsgrundlaget, og principielle sager, som ikke er omftet af administrionsgrundlaget behandles af udvalget Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Udvalget anbefaler indstillingen til kommunalbestyrelsen, der er kompetenceudvalg. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 15

17 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udviklings- og markedsføringspuljen - oversigt pr. 20. maj 2015 Sagsnr.: 15/ Område: Stregi og Implementering - Sagsbeh: Heidi Persson Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Retningslinjer for anvendelse af midler i Udviklings- og markedsføringspuljen. Sagsfremstilling Som beskrevet i retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen fremsendes oversigt over projekter finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen pr. 20. maj I oversigten er projekterne grupperet således, det er muligt danne et overblik over, hvilket emne de forskellige projekter hovedsageligt relerer sig til. I perioden 19. februar 20. maj 2015 har Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendt 17 ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen, herunder fra en række årligt tilbagevendende events, som f.eks. Vordingborg Festuge, Sildemarked i Stege og Fransk Forår i Præstø, som i lighed med tidligere år har modtaget tilsagn om støtte på henholdsvis kr kr. og kr. Af nye projekter kan f.eks. Camønoen nævnes. Museum Sydøstdanmark har modtaget tilsagn om støtte på kr. til Camønoen, som er et turismeprojekt, med det formål samle alle lokale aktører i ét netværk af ildsjæle med én samlet mission: skabe kongerigets venligste vandrerute, hvor man kan bevæge sin krop og sjæl til sundhed, ro, viden og oplevelser. Nyt er også TV2 på Tour, som modtager støtte på kr.tv2-programmet besøger Vordingborg de første dage i Festugen og vil kunne bidrage til markedsføre Vordingborg og skabe øget synlighed under eventåret. Af kultur og fritidsevents, som har modtaget støtte kan f.eks. projekt Open Air Exhibitions nævnes. Projektet har modtaget tilsagn om støtte på kr. og i projektet skabes 6 udstillingsplforme, der løbende kan bruges til udstillinger i det offentlige rum. Det er tanken, udstillingsplformene både skal bidrage til binde kommunen tættere sammen geografisk samtidig med, der sker en større synliggørelse af nogle af de mange tiltag og arrangementer, der rent faktisk finder sted, som eksempelvis 600 fede ting om Vordingborg, Stege Middelalderby, Cykelruter mv. Endvidere har Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling bevilget kr. til Foreningen Streetpower, som i perioden 23. april 25. juni 2015 gennemfører en række aktiviteterne bl.a. Parkour, Streetboard, Sking, Streetbasket, streethockey, løb for løbehjul og rulleskøjter mv, på Panter-området i Vordingborg Erhvervs- og turisme-initiiver er støttet bl.a. via tilskud til udarbejdelse af en feasability undersøgelse på kr. til afdække mulighederne for etablere Danmarks Megalit Center i forbindelse med Rynkebjerg Langdysse og Jættestuekammer. Også Foreningen Folkemøde Møn har modtaget tilsagn om støtte. Udvalget for Økonomi. Planlægning og Udvikling har bevilget kr. til realisering af et politisk folkemøde på Møn lørdag den 29. august Mødet mellem vælgere, politikere og en lang række samfundsaktører er folkemødets centrale omdrejningspunkt og gør det muligt trække de politiske muligheder og udfordringer ned i øjenhøjde. Der vil blive inviteret politiske repræsentanter fra hele det politiske spektrum. Udviklings- og markedsføringspuljen har siden 2011 støttet et nur- og turismeprojekt, der skal fremme muligheder inden for lystfiskeri i Odsherred, Roskilde, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner. Projektet har i 2015 modtaget tilsagn om støtte på kr. som dækker det årlige kontingent på kr. og kr. til markedsføringsinitiiver. Bilag: 1 Åben Bilag - Projekter som har modtaget støtte fra U- og m-puljen 79983/15 16

18 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Indstilling Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning og administrionen anmodes om et oplæg til, hvordan der kan sikres en overordnet stregi, koordinion og prioritering af turist- og eventrettede investeringer på Møn. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt således i 2., i sidste linje på Møn ersttes af i Vordingborg Kommune. 17

19 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Kriegers Flak som servicehavn Sagsnr.: 15/ Område: Stregi og implementering - Sagsbeh: Martin Nilsson Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen. Sagsfremstilling Socialdemokriet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Det Konservive Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten indgik et energiforlig den 22. marts Energiforliget betyder blandt andet, der skal opføres 600 MW havmøller på Kriegers Flak. Havmøllerne kan producere strøm svarende til ca husstandes forbrug. Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal opføre og drive havmøllerne. Det afgøres først ultimo 2016 gennem et udbud, som Energistyrelsen igangsætter i Klintholm Havn har alle muligheder for gøre sig gældende som servicehavn i forbindelse med havmølleparken på Kriegers Flak. I konkurrence med andre havne er det derfor vigtigt, det igangste arbejde på nuværende tidspunkt bliver gjort en målrettet og énstrenget indss over for de operører og leverandører, der har ansvaret for undersøgelser, projektering, opførelse og drift af havmølleparken på Kriegers Flak. Løftestangseffekten vil være markant, hvis det lykkes tiltrække de danske vindmølleoperører til Klintholm Havn, og hvis det lykkes etablere et organisorisk set-up igennem fx et servicecenter, der kan maksimere det udbytte, som kan genereres igennem fx servicefaciliteter, overnning, forplejning, etc. ved anlægsfasen og den efterfølgende vedligeholdelsesperiode. Som blot servicehavn vil dette være tale om en omftende arbejdsplads, hvor der vil være brug for arealer til servicebygninger, opbevaring, velfærdsfaciliteter og kajplads til adskillige servicefartøjer. Det anslås, der blot for danske del af Kriegers Flak vil være tale om etablering af arbejdspladser og bosteder til hhv. 80 og 160 personer i den første og hhv. anden del af anlægsfasen, og efterfølgende ca. 60 personer som fast tilknyttet havmølleprojektet i Klintholm Havn året rundt i de 25 år, som havmøllerne forventes projekteret til. Denne potentielle massive investering i Klintholm Havn vil nurligvis have en afgørende effekt på de øvrige definerede indssområder, og denne vil på mange måder være skelsættende for, om den ønskede udvikling indenfor turisme, kulturarv og maritime erhverv kan finde sted. ØPU godkendte den der skulle nedsættes en særlig udviklingsgruppe til forberede Klintholm Havn som servicehavn for en eventuel vindmøllepark på Kriegers Flak. Gruppen har løbende arbejdet lige siden men det er tid nu til der sker en styrket indss. Det foreslås der igangsættes en styrket stregisk indss på sikre Klintholm Havn som service for Kriegers Flak med udgangspunkt i følgende indsser. 1. stregisk lobbyindss overfor beslutningstagere, producenter, entreprenører og underleverandører i forbindelse med etableringen af havmølleparken på Kriegers Flak på dansk og tysk side. 2. afsøgning af nødvendige havne- og servicefaciliteter for kunne agere som servicehavn i forbindelse med større offshore anlægsarbejder 3. afklaring af behov for etablering af et servicecenter til servicering af de respektive aktører før, under og efter anlægsfasen på Kriegers Flak på både dansk og tysk side samt andre offshore anlægsarbejder i Østersøområdet 4. kompetenceudvikling af lokale virksomheder til varetage underleverandørrollen. 18

20 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Den vigtigste indss vil være sikre Klintholm Havn en plads i tilbudsgivernes og vindmølleproducenternes bevidsthed i forbindelse med tilbudsprocessen og dernæst sikre, Klintholm Havn kan leve op til de krav, som vinderen af udbuddet vil stille til havnens funktionalitet. Da denne proces finder sted i og en fysisk ibrugtagning af en servicehavn vil finde sted umiddelbart derefter, følger nedenstående aktivitetsbudget i de 2 modeller denne tidsperiode. Model 1 Aktivitet I alt Lobbyindss herunder markedsføring i forskellige medier I alt Med model 1 er vægten lagt på en minimal indss koncentreret til lobbyindss og markedsføring i forskellige medier. Markedsføringsindssen svarer til 1 halvsides annonce i Børsen om året. Model 2 Aktivitet I alt Lobbyindss herunder markedsføring i forskellige medier Kompetenceudvikling af lokale virksomheder Udarbejdelse af koncept og afholdelse af kursus Analyse af havnens faciliteter ift. servicehavn for Kriegers Flak. Indkøb af konsulenter I alt Med model 2 er vægten både lagt på en større markedsføringsindss, kompetenceudvikling af vores lokale virksomheder samt Klintholm Havns funktionalitet som en effektiv servicehavn. Modellen giver flere muligheder for kunne markedsføre Klintholm Havn, så havnens kvaliteter bliver kendt for virksomhederne inden for offshore vind samtidig med, indssen for opkvalificere vores lokale virksomheder kan bruges som et ekstra konkurrenceparameter. Hvis indssen skulle føre til Klintholm Havn bliver valgt til servicehavn, vil der komme udgifter til etableringen af et servicecenter i havnen. For begge modellers vedkommende gælder, budget for 2017 kan spares, hvis valget af servicehavn ikke falder på Klintholm. Udviklingsgruppen for Klintholm Havn anbefaler model 2. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Nyt PSP element Anlæg Afledt drift Finansiering Drift U og M puljen Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, der pr. 2. juni 2015 under Udviklings- og markedsføringspuljen resterer et ikke disponeret beløb i 2015 på kr., i 2016 på kr. og i 2017 på kr. 19

Indholdsfortegnelse. Gruppen har arbejdet kontinuerligt lige siden og følgende er blandt andet realiseret:

Indholdsfortegnelse. Gruppen har arbejdet kontinuerligt lige siden og følgende er blandt andet realiseret: 1 Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Status på Kriegers Flak...3 Tidsplan pr. maj 2015...4 Status...4 Foreslået handlinger...5 Aktiviteter...5 Budget og modeller for indsats...5 Baggrund ØPU godkendte den

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 30. september 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 25. juni 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 18. maj 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 14:00 Sluttidspunkt 16:15 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Michael Seiding

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 01. oktober 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 01. oktober 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 01. oktober 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 09. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 15:30 Sluttidspunkt 17:50 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 04. december 2014 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Årshjul for KIF 2014

Årshjul for KIF 2014 Årshjul for KIF 2014 Januar 2014 (Afleveringsfrist 13. december 2013, kl. 8,00) 11/21667 Årshjul KIF 2014 Bilag 120387/13 Forslag til mødeplan for ØPU og fagudvalg Godkendelse af forretningsorden til KIF

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE

SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE J.nr. 118875 hls/mg/ka SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE Mellem Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe (Herefter benævnt FMK) og Foreningen Faaborg Outdoor Event (Herefter benævnt FOE) er der

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Folkeoplysningsråd Refer Do 16. juni 2015 Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Henrik

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Refer Do 08. september 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 08. januar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

2. Beløb der søges finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen: 100.000 kr Hvilket beløb søges fra Udviklings- og markedsføringspuljen:

2. Beløb der søges finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen: 100.000 kr Hvilket beløb søges fra Udviklings- og markedsføringspuljen: Ansøgningsskema Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet.

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 16:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse.

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 26. september 2013 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Deltagere: Per

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. januar 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. januar 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. januar 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Martin Leider Olsen, Laura Sø, Thorbjørn

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere