Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 12 til Kommuneplanrevision Erhvervsudvikling på Dragør Havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 12 til Kommuneplanrevision 2005. Erhvervsudvikling på Dragør Havn"

Transkript

1 Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 12 til Kommuneplanrevision 2005 Erhvervsudvikling på Dragør Havn

2 Planen er udarbejdet af Dragør Kommune, Plan og Teknik i maj/juni

3 Erhvervsudvikling på Dragør Havn Kommuneplantillæg for et delområde på havnen (erhvervsområdet) I Kommuneplanrevision 2005 indgår et afsnit om Havnens udvikling, der bl.a. indeholder målsætninger, en Helhedsplan, tematiserede retningslinjer for anlæg, funktioner og havneområdets fremtræden, beskrivelse af enkeltprojekter samt rammebestemmelser. Nærværende kommuneplantillæg indeholder en revideret helhedsplan med tilhørende retningslinjer og rammebestemmelser for den del af havneområdet, der udgøres af det tidligere færgehavnsareal samt erhvervs- og skurbebyggelsen mellem Fiskerikajen og Stejlerækkerne. Dette areal svarer stort set til delområderne , , , og i Kommuneplanrevision Udsnit fra rammekort i Kommuneplanrevision 2005 Udover ovennævnte areal omfatter Kommuneplantillæg 12 også diverse havnebygværker i havnens nordlige del (moler, kajer mv.). Gældende retningslinjer og rammebestemmelser for havnen under ét (enkeltområde 1.09) opretholdes med nærværende kommuneplantillæg. I den kommende Kommuneplan 2009 forventes nærværende kommuneplantillæg at blive indskrevet, eventuelt suppleret med tilretninger i forhold til Kommuneplanrevision 2005 for det øvrige havneområde. I det efterfølgende bringes indledningsvis en ajourført statusbeskrivelse af de eksisterende forhold for havnen samt de gældende målsætninger for havnens udvikling fra Kommuneplanrevision

4 Nuværende forhold Havnebassiner og moler Dragør Havn strækker sig fra Nordre Mole i nord til og med fortgraven omkring Dragør Fort i syd. Området omfatter den gamle havn (1) med fiskerihavn og lystbådehavn med i alt 212 bådpladser. Syd for Søndre Mole ligger den tidligere færgehavn (2) bestående af to færgelejer med en midtermole (piren) imellem. Der er indrettet lodsstation ved det sydlige færgeleje. Syd herfor ligger den nye lystbådehavn (3) med i alt 316 bådpladser. Endelig er der jollehavnen omkring Dragør Fort (4) med i alt 159 bådpladser. Havnen har i dag 3 havneindløb til henholdsvis den gamle havn og den tidligere færgehavn mod nord, og den nye lystbådehavn mod syd ved Dragørfortet. Landarealer og -anlæg Udover moler, bådoplægspladser og parkering, rummer havnens landarealer bebyggelse til bl.a. havneadministration, søsportsklubber, lodseri, bådebyggeri, museum, havnerelaterede butikker og erhvervsvirksomheder (5) samt skurbebyggelse (6) i tilknytning til fiskeriet. Dertil kommer havneområdets grønne arealer, som især udgøres af stejlepladsen (7) ved fiskerskurene og de fredede grønninger (8) mellem Strandlinien og den nye lystbådehavn. De grønne arealer danner 4

5 overgang mellem by og land og sikrer den oprindelige klare afgrænsning af byen. Et sandopfyldt område ( Sandtangen ) strækker sig ud til dækmolen, og adskiller den tidligere færgehavn fra kaldet Sandtangen (9). Det største friareal på havnen består af den tidligere færgehavns opmarchareal som, bortset fra en enkelt større bygning, er ubebygget, men bl.a. benyttes til parkering og bådoplæg. Målsætninger Ved ændringer i bebyggelses- og anvendelsesforholdene i Dragør havn skal foretages en afvejning af alle de interesser, der er knyttet til området. Områdets attraktionsværdi for alle brugergrupper skal søges øget. Havnens mangfoldighed i anvendelser og dens sammensatte og oplevelsesrige karakter skal opretholdes ved at tilgodese: Havnen som et spændende og smukt fritidsområde for alle Havnen som attraktion ved sin historie, sine huse og sit særegne maritime miljø Havnen som et velfungerende søsportscenter Havnen som en attraktiv og veludstyret lystbådehavn for fritidssejlere Havnen som gæstehavn for erhvervsfartøjer herunder lodsbåde, udflugtsbåde og større træskibe mv. Havnen som velfungerende erhvervshavn for fiskeriet og en bred vifte af havnerelaterede servicevirksomheder Dragør gamle bydels direkte tilknytning til den gamle havn og den klare afgrænsning mod det sydlige havneområdes grønninger skal bevares. Havneområdets grønne hovedtræk og kiler skal opretholdes og forstærkes. Havneområdets åbne karakter mod søterritoriet skal fastholdes både af hensyn til byens profil fra søen og af hensyn til udkig over Øresund. Som udgangspunkt skal den nuværende benyttelse af havnens bassiner opretholdes, dog således, at den tidligere færgehavn primært udvikles til gæstehavn for en bred vifte af erhvervsfartøjer og større fritidsbåde, der forudsætter større manøvreplads og vanddybde. Af hensyn til de primære havneformål ønsker kommunen ikke at give havneplads til fastliggende husbåde eller beboelsesskibe. Den barriere, som færgehavnen hidtil har udgjort, skal ophæves ved at lade den gamle havn og den nye lystbådehavn smelte sammen omkring havnerelaterede funktioner. Den tidligere færgehavns opmarchareal samt det opfyldte areal mellem lystbådehavn og tidligere færgehavn skal være et udviklingsområde for fritids- og erhvervsformål med relation til havnens funktioner. Ved udvikling af det samlede havneområde skal nye erhvervsfunktioner fortrinsvis være havnerelaterede og fastlægges med henblik på forebyggelse af indbyrdes miljøkonflikter. Indpasning af miljøfølsomme funktioner må ikke betyde begrænsninger i områdets anvendelse til havnerelaterede formål, forstået som en bred vifte af anvendelser med tilknytning til de maritime funktioner. Både vand- og landanlæg skal i størst mulig udstrækning være tilgængelige for offentligheden og være en del af det rekreative område ved havnen. Der skal sikres sammenhængende havnepromenader og 5

6 gode udsigtsforhold. Havnens fællesarealer skal have høj attraktionsværdi og kvalitet. Den oprindelige, historiske bebyggelse på den gamle havns område skal bevares. Nye byggerier og anlæg skal tilpasses den historiske arkitektur på havnen og tilføre arkitektonisk kvalitet, gerne i et nutidigt formsprog. Der lægges vægt på et oplevelsesrigt, maritimt udtryk, hvor de historiske spor ikke domineres og hvor der opnås variation og harmoni i området. Baggrunden for kommuneplantillægget Før sommerferien i 2008 besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte en projektgruppe, der skulle fremkomme med forslag til en revideret helhedsplan for havnens erhvervsområde, herunder det tidligere færgeområde. En sådan plan skulle have udgangspunkt i såvel helhedsplanen i den gældende Kommuneplan 2005 som Tænketankens havneplan. Planen skulle søge at imødekomme ønsker og behov både med hensyn til en erhvervsudvikling på havnen, herunder flytning og udbygning af bådeværftet, og fremtidssikring af de primære havnefunktioner (besejling, service mv.). Ved en temadrøftelse af havneplanlægningen i november 2008 forelå et planforslag samt en række anbefalinger fra projektgruppen. Det blev besluttet at arbejde videre med projektgruppens forslag og på baggrund heraf i første omgang at offentliggøre et debatoplæg, som indledning til den videre havneplanlægning både kort og lang sigt. I februar 2009 godkendtes et debatoplægget Erhvervsudvikling på Dragør Havn som optakt til den videre lokalplanlægning med kommuneplantillæg, i henhold til planlovens før-offentlighedsbestemmelser. Efter en 4-ugers høringsperiode, hvor der bl.a. blev modtaget 31 skriftlige indlæg, besluttede Økonomi- og Planudvalget den at iværksætte det videre planarbejde med udgangspunkt i debatoplæggets helhedsplan, forslag fra høringssvarene og en række anbefalinger fra en af Kommunalbestyrelsen nedsat projektgruppe. Opslag fra debat-folder om Erhvervsudvikling på Dragør Havn 6

7 Revideret helhedsplan for havnens erhvervsområde Helhedsplanen omfatter ny erhvervsbebyggelse primært på de tidligere færgearealer, indenfor et areal vinkelret på den gamle bydels østlige afgrænsning, mellem Fiskerikajen og de fredede grønningsarealer. Byggefelterne ligger stort set indenfor afgrænsningerne i den hidtil gældende helhedsplan. Mellem byggefelterne udlægges et ubebygget areal til kombineret parkering og bådoplæg. Trafikbetjening vil fortsat primært ske fra nuværende Færgevej. Det vestlige byggefelt (1), som er friholdt fra de historiske bygninger på havnen og som omkranser nuværende Skurby, udlægges til forskellige erhvervsformål, der ikke nødvendigvis alle er havnerelaterede. Ved flytning af bådeværftet muliggøres ny bebyggelse på deres nuværende areal ved Fiskerikajen. Bygningshøjden skal være relativt lav, bl.a. tilpasset den historiske bebyggelse. Havnekontor med tilhørende værksteder mv. kan indplaceres i det vestlige byggefelt, eventuelt med en forpost yderst på midtermolen. Det østlige byggefelt (4) forbeholdes til havnerelaterede erhvervsformål, der stiller krav til større volumen (bådeværft, udstilling o. lign.). Større haller kan indpasses, men bør omkranset af mindre bygningsenheder, tilpasset dimensionerne for havnens nuværende byggeri og byggeri i det vestlige byggefelt. Der bør tillades en bygningshøjde op til 8,5 m. Publikumsorienterede erhverv som fx butikker, restauranter, café, udstillinger o. lign. kan indplaceres i begge byggefelter mod nord ud mod fiskeri- og forsyningskajen (2). Der bør sikres tilstrækkelig plads til havnerelateret aktiviteter langs kajer og sikres offentlig færdsel langs og igennem områderne, som led i et net sammenhængende promenader i havneområdet med forbindelser til de omgivende attraktioner. Den samlede rummelighed for ny bebyggelse i byggefelterne vil være ca m 2 bebygget areal, med mulighed for yderligere areal ved udnyttelse af tagetager i dele af bebyggelsen. Bebyggelsen foreslås opført i ensartede bygningsformer, der i proportioner tilpasser sig omgivelserne, dog med mulighed for variationer mht. facadeudformning, materialer og farver. 7

8 Ved at skabe forbindelse mellem den nye lystbådehavn og den tidligere færgehavn samt ombygge Nordre og Søndre Mole, angiver Helhedsplanen muligheden for at reducere de nuværende 3 havneindløb til et (5). Samtidig muliggøres etablering af flere gæstepladser. Retningslinjer for områdets disponering og fremtræden Hoveddisponering af landarealer Udvikling af erhvervsområdet på Dragør Havn skal følge helhedsplanens retningsgivende bebyggelsesplan med hensyn til: - Byggefelternes afgrænsning og anvendelse - Bebyggelsens omfang og karakter - Bevaring af Skurbyen - Vejbetjening, parkering og bådoplæg - Stier og promenader - Indplacering af havnefunktioner Områdets og bebyggelsens karakter og fremtræden (Dette afsnit svarer til afsnittet af samme navn i Kommuneplanrevision 2005, side ) Det maritime og stedets ånd Nye anlæg og bebyggelse skal i udformningen understøtte havneområdets særlige sammensatte maritime udtryk. Det gælder alle havnens fysiske elementer, herunder bygninger, belægninger, kajer, brodæk og aptering mv. Man kan sige, at havnens byggeskik skal respektere stedets ånd, samtidig med at nye tilføjelser skal udtrykke sin tid. Et særkende for havneområdet i Dragør er at mangfoldigheden i anvendelserne afspejler sig i de enkelte bygningers og anlægs udformning. Havnens bygninger har en selvgroet karakter og udtrykker uhøjtidelighed og enkelhed i valg af materialer og konstruktioner. Ny bebyggelse Den historiske bebyggelses markante fremtræden på havneområdet, der fortæller om tilknytningen til den gamle bydel, må ikke sløres ved opførelse af ny bebyggelse, der søger at efterligne Dragørbyggeskikken. Ny bebyggelse bør have sin egen identitet og kun undtagelsesvis opføres grundmuret, hvis der er en særlig funktionel eller arkitektonisk motivering herfor. Karakteren af ny bebyggelse kan have forbilleder i de eksisterende bebyggelsestyper. Tage skal søges indpasset i et fælles proportionssystem med ensartede taghældninger. Flade tage skal undgås. Der skal anvendes lette tagmaterialer. Facader kan være brædde- eller pladebeklædte, der tåler patinering, gerne med variation i tekstur og farver. Belægninger Ved valg af belægninger på pladser, veje, stier, på moler og langs kajer skal tages udgangspunkt i de nuværende materialevalg. Friarealer i direkte tilknytning til den historiske bebyggelse bør være brolagte. På pladser kan flere belægningstyper kombineres, afhængigt af behov for vandafledning og krav til bæredygtighed mv. 8

9 Belægninger på nye pladser, promenadeforløb og omkring bebyggelse bør indgå i en arkitektonisk sammenhæng med bebyggelsen og områdets aptering i øvrigt. Aptering Havnens aptering skal have kvalitet med udgangspunkt i den maritime brug. Som grundlag for valg af havneinventar bør udarbejdes en manual, der fastlægger fælles standarder for bl.a. lysarmaturer, forsyningsinstallationer, fortøjningsbeslag, færdselsregulerende anlægsforanstaltninger, bænke, borde, affaldsbeholdere og informationsskiltning mv. Der bør vælges robust inventar uden brug af sådanne syntetiske materialer, der ikke tåler patinering. Belysning Havnens belysning skal tilgodese både de erhvervsmæssige aktiviteter, trafikafviklingen, den fritidsmæssige brug - og ikke mindst et havnemiljø med stor belysningskvalitet, hvor bl.a. lysene på vandet kan opleves uden blænding. Belysningen skal være differentieret efter behov, - og kun hvor der er brug for det. Der skal i størst mulig udstrækning anvendes armaturer med afskærmet lyskilde uden blænding. Beplantning Områdets grønningsarealer og stejlepladserne ved Skurbyen skal være græstilsåede. Arealerne kan fremtræde i forskellige plejeniveauer afhængigt af benyttelsen. Bortset fra nuværende træbeplantning på den bynære del af den gamle havns område og enkelte solitære træer langs Stejleparkeringen må der ikke forekomme træer og høj beplantning i området. Bassiner, moler og besejling Ved ændringer af moler, broer og havneindløb skal helhedsplanens principper følges. Den tidligere færgehavns bassiner og kajer skal primært anvendes til gæstehavn for erhvervsfartøjer og større fritidsbåde, der kræver større manøvreplads og vanddybde. Fortøjnings-øen for enden af midtermolen opretholdes, med mulighed for at etablere et fast brodæk, der forbinder til midtermolen. 9

10 Den inderste del af det tidligere sydlige færgeleje forbeholdes til lodsvæsenet. Ved kajen i den inderste del af det tidligere nordlige færgeleje kan etableres forsyningskaj og mulighed for bådoptagning og isætning. Ved ændring af havneindløb og moler i henhold til helhedsplanen, muliggøres en entydig funktionel orientering af havnen. Dette vil forenkle og forbedre besejlingsforholdene. Ved forlængelse af Nordre Mole, ombygning af Søndre Mole og gennemgravning af Sandtangen kan de nuværende tre havneindløb reduceres til ét. Herved kan samtidig opnås flere gæstepladser ved Nordre Mole og sikres gode anduvningsforhold, god manøvreplads og bølgelæ i havnen. I forbindelse med forlængelse af Nordre Moles stensætning kan nuværende Søndre Mole ombygges til alene at bestå af træbroer, der er beskyttet af det nye havneløbs moler. Ved gennemgravning af Sandtangen, langs indersiden af dækmolen, skal sikres tilstrækkelig manøvreplads for fartøjerne. Der kan eventuelt etableres midlertidige bådpladser for større både i forbindelse med gennemgravningen. De hydrologiske forudsætninger og konsekvenser (gennemstrømning, tilsanding mv.) skal nærmere undersøges før iværksættelse af gennemgravning og de nævnte ændringer i moler og havneindløb. Af hensyn til bl.a. sikkerheden for sejlads med småbåde (kajakker, kanoer og mindre robåde o. lign.) bør der ved forlængelse af Nordre Mole sikres passage fra Nordstrandsbugten til yderhavnen, eventuelt suppleret med en passage gennem nuværende Nordre mole ved Madsens Krog. Det nuværende sydlige havneindløb ved Dragørfortet opretholdes primært som småbåds-havneløb for jollehavnen i fortgraven. Den gamle havns karakteristiske belægninger og kajkanter, skal bevares og benyttes i nye sammenhænge. Der tænkes her bl.a. på den gennemgående løsning med en hammer i kraftigt halvtømmer, der både har funktion af rækværk og bænk. De karakteristiske overgange mellem molernes stensætning i natursten og skarpskårne promenadedæk (betonstøbte eller plankedæk) er motiver, der kan videreudvikles ved nye havnebygværker. Dertil kommer bådebroer båret på pæle i traditionelle tømmerkonstruktioner. 10

11 Rammebestemmelser for lokalplanlægningen Nedenstående rammebestemmelser erstatter rammebestemmelserne i Kommuneplanrevision 2005 for delområderne , , , , og del af De gældende rammebestemmelser for enkeltområde 1.09 (Havneområdet under ét) opretholdes, men gengives nedenstående. De gældende rammebestemmelser for den resterende del af delområde (Sandtangen) er tilrettet med henblik på efterfølgende planlægning. Enkeltområde 1.09 / Havneområdet under ét: Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige og fritidsmæssige havneformål, der efter kommunalbestyrelsens skøn har tilknytning til havnens funktioner. Der må ikke opføres boliger i området. Den historiske bebyggelse på havnen skal bevares. Bygningsændringer skal respektere de retningslinjer for byggeskikken, der gælder for Dragør gamle bydel. Der må kun opføres ny bebyggelse og anlæg uden for Delområderne i form af skure, tekniske installationer og lignende, der funktionelt og arkitektonisk kan indpasses i respekt for det bestående miljø og den eksisterende historiske bebyggelse. Områdets grønne arealer skal friholdes for bebyggelse og anlæg. Samtlige landarealer, herunder eksisterende og nye arealer, fremkommet ved opfyldning i søterritoriet, skal ved lokalplanlægning overføres fra landzone til byzone. 11

12 Delområde / Erhvervsområdet: Områdets anvendelse fastlægges til havnerelaterede erhvervs- og serviceformål, herunder mere areal- og volumenkrævende funktioner (bådeværft, værksteder, udstilling og lign.) samt butikker og restauranter. Liberalt erhverv og anden servicevirksomhed kan indpasses, dog underordnet den havnerelaterede erhvervsanvendelse Bebyggelse må ikke placeres nordligere end den linje, der danner flugten for den nuværende bebyggelse langs Fiskerikajen, og sydligere end en linje ca. 90 m syd herfor Den maximale bygningshøjde fastsættes til 8,5 m, dog således, at bygningshøjden i den vestligste del fastsættes til maximalt 6 m, tilpasset den historiske bebyggelse. Enkelte funktionsbestemte bygningsdele kan overskride højdegrænsen Ny bebyggelse skal opføres efter en samlet dispositionsplan, der sikrer ensartede og tilpassede proportioner og en fælles karakter, dog med mulighed for variationer Den nuværende Skurby skal bevares, for så vidt angår bebyggelsesstrukturen. Skurenes indbyrdes placering og karakter skal følge enkle fælles retningslinjer og bestemmelser, der sikrer det nuværende præg, men samtidig giver mulighed for variationer og individuelle traditionelle udformninger Indenfor området skal udlægges en kombineret parkerings- og bådoplægsplads Vejadgang til området skal primært ske fra nuværende Færgevej Delområde / moler og kajer mv. i yderhavnen: Området udlægges til havneformål (havnebygværker omkring havnebassiner) Ændringer i de nuværende havnebygværker (havneindløb, moler, broer, kajer mv.) skal følge princippet i helhedsplanen Udformningen af moler, broer og kajer skal følge havnens nuværende karakteristika med hensyn til konstruktioner og materialer Bortset fra enkelte havnefunktionsbetingede anlæg og installationer må der ikke forekomme bebyggelse på molerne i området Delområde / Sandtangen: Området udlægges til rekreative formål og fritidsformål i tilknytning til havnen, uden yderligere bebyggelse 12

13 VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget af Dragør Kommunalbestyrelse den x.x Allan Holst Borgmester / Kim Jørgensen Direktør 13

14 14

Havnen Status Havnebassiner og moler Landarealer og -anlæg

Havnen Status Havnebassiner og moler Landarealer og -anlæg Havnen Status Havnebassiner og moler Dragør Havn strækker sig fra Nordre Mole i nord til og med fortgraven omkring Dragør Fort i syd. Området omfatter den gamle havn (1) med fiskerihavn og lystbådehavn

Læs mere

INTERNT NOTAT. Dragør Kommune Plan og Teknik Kirkevej Dragør. Udvikling af Dragør Havn

INTERNT NOTAT. Dragør Kommune Plan og Teknik Kirkevej Dragør. Udvikling af Dragør Havn INTERNT NOTAT Sag Emne Udvikling af Dragør Havn Udkast til projektplan og projektansøgning til RealDania om infrastrukturprojekter på Dragør Havn Dragør Kommune Plan og Teknik Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf:

Læs mere

Kommuneplan for Langeland Kommune

Kommuneplan for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Havneområder 1.H.1 Lystbådehavnen 1.H.2 Trafikhavnen Fremtidig anvendelse Bebyggelsens art og ydre fremtræden Lystbåde og fiskerihavn med faciliteter

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE * PLAN OG TEKNIK * PLAN- OG BYGGESAGSAFDELINGEN

DRAGØR KOMMUNE * PLAN OG TEKNIK * PLAN- OG BYGGESAGSAFDELINGEN 1 Dato:18.02.2016 Sagsbehandler:HR Journalnr.:15/361 Vedr.: Realisering af helhedsplan for havnen Sammenfatning af høringssvar og analyse i forhold til gældende plangrundlag og budget 2016-19 Baggrund:

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Juni 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 Tillæg nr. 13 - FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013 Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 maj 2016 Redegørelse Baggrund Den tidligere helhedsplan for DSB-arealerne fra 2005 har vist sig vanskelig at realisere,

Læs mere

Oplæg til drøftelse af vestligt byggefelt på Dragør Havn. Vestligt byggefelt. Røgeriet. Bådeværft. Skurby. Toilet og bad. Adgangsvej.

Oplæg til drøftelse af vestligt byggefelt på Dragør Havn. Vestligt byggefelt. Røgeriet. Bådeværft. Skurby. Toilet og bad. Adgangsvej. Oplæg til drøftelse af vestligt byggefelt på Dragør Havn Arealer i vestligt byggefelt jvf. lokalplan 70 Forslag til overordnet disposition Oplæg til funktioner og erhverv Skurby Bådeværft Røgeriet Toilet

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand.

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Tillæg nr. 5 Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Rammeområde 18.O.03 Ændring af bestemmelserne for område til offentlige formål udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45. Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45. Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole DRAGØR KOMMUNE Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45 Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole 1 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplantillæggets baggrund, eksisterende forhold samt en sammenfatning af indholdet side

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0004 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej juni 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Indstilling. Lokalplan nr Erhvervsområde på Østhavnen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Lokalplan nr Erhvervsområde på Østhavnen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. februar 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Lokalplan nr. 934 - Erhvervsområde på Østhavnen Offentlig fremlæggelse

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Udvidelse af Frederikshavn Havn - Etape 1

Kommuneplantillæg nr Udvidelse af Frederikshavn Havn - Etape 1 Udvidelse af Frederikshavn Havn - Etape 1 Februar 2016 Kolofon Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune i samarbejde med Sweco Danmark A/S og aarhus arkitekterne A/S. Februar 2016.

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Teknisk anlæg ved Højrupvej i Højrup Tillæg nr 23 til Kommuneplan 2013 - Forslag august 2017 1 Offentlighedsperiode FORNYET OFFENTLIG HØRING Da området er ændret som

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

PLANLÆGNINGSNOTAT NR

PLANLÆGNINGSNOTAT NR PLANLÆGNINGSNOTAT NR. 03.13 Vedr.: Udvikling af Dragør Havn af interessetilkendegivelser og analyse i forhold til gældende plangrundlag Dato: 3.9.2013 Sagsbehandler: jj Journalnr.: 13/1526 Baggrund Økonomi-

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Lokalplanen fastlægger hovedretninger for områdets anvendelse. REDEGØRELSE FOR FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Lokalplanen fastlægger hovedretninger for områdets anvendelse. REDEGØRELSE FOR FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-9208 Spang Nord bådebroer BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter et areal på ca. 3.800 m 2 beliggende på en del af pynten ved Spang Nor i Ulkebøl. Området er beliggende

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen Rammeområde 5F04 Rammeområde 5F06 Rammeområde 5F14 Rammeområde 5F15 Rammeområde 5F13 Rammeområde 5F12 Rammeområde 5F11 Rammeområde

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

TILLÆG TIL. LOKALPLAN NR. T.D.2. DYSTED samt tillæg nr. 7 til kommuneplanen. Tillæg til T.D.2. Tillæg til. Forslag til lokalplan den 31. august 2005.

TILLÆG TIL. LOKALPLAN NR. T.D.2. DYSTED samt tillæg nr. 7 til kommuneplanen. Tillæg til T.D.2. Tillæg til. Forslag til lokalplan den 31. august 2005. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. T.D.2. DYSTED samt tillæg nr. 7 til kommuneplanen Hovkrog Tillæg til T.D.2. Gl.Skolevej Tillæg til T.D.2. Østerbro Forslag til lokalplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 1.18 Hanstholm Trafikhavn Hanstholm kommune

Lokalplan 1.18 Hanstholm Trafikhavn Hanstholm kommune Lokalplan 1.18 Hanstholm Trafikhavn Hanstholm kommune l offentlighedsfase i perioden 5. januar - 2. marts 1989. INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lokalplanens indhold

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder

1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder Kommuneplan 2009-2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.D.1 Havnepladsen Bolig og erhvervsformål: Boliger, erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-2, rekreative

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Hovedstruktur og rammer Udkast i høring. Kommuneplanrevision Dragør kommune 2017

Hovedstruktur og rammer Udkast i høring. Kommuneplanrevision Dragør kommune 2017 Hovedstruktur og rammer Udkast i høring Kommuneplanrevision Dragør kommune 2017 Kommuneplanrevision 2017 Kommuneplanrevision 2017 er udarbejdet af Dragør Kommune. Fotos: Palle Jørly Jensen, Jørgen Jensen

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7.1 Centerby - Dannemare DISTRIKT RUDBJERG 231 Rammenr.: 381-C1.1 Rammenavn: Lokalcenter i Dannemare Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Udvikling af Dragør Havn høringssvar med idéer og forslag Status pr jj , rev ,

Udvikling af Dragør Havn høringssvar med idéer og forslag Status pr jj , rev , Udvikling af Dragør Havn høringssvar med idéer og forslag Status pr. 1.12.2015 jj 15.10.2014, rev. 4.12.2015, Sagsnr. 13/1526 (fælles sag), 14/638, 14/1974, 14/2179, 14/2862, 14/3036, 14/3464, 15/361 Forslagene

Læs mere

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22 Forslag til Tillæg nr. 22 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til bolig- og erhvervsformål ved Mamrelund, Hvide Sande Hvide Sande DDO, Copyright COWI Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/Risskovstien

Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/Risskovstien Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009 Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/Risskovstien Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009 Tillæg nr. 2 til

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

København som havneby. Slusen / Bådklubben Valby 2.3

København som havneby. Slusen / Bådklubben Valby 2.3 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København København som havneby Slusen / Bådklubben Valby 2.3 2.3 Slusen og bådklubben valby Stedet Kulturmiljøet er lokaliseret omkring Kalvebodløbet og omfatter Slusen ved

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 8. april 2015 Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for

Læs mere

Tillæg nr. 13. Forslag. Kommuneplan Handbjerg Marina. Handbjerg Marina. Strandvejen HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 13. Forslag. Kommuneplan Handbjerg Marina. Handbjerg Marina. Strandvejen HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 13 Kommuneplan 2013 Strandvejen Handbjerg Marina Handbjerg Marina Forslag HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Kommuneplanrevision UDKAST KOMMUNEPLANREVISION DRAGØR KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR OG RAMMER

Kommuneplanrevision UDKAST KOMMUNEPLANREVISION DRAGØR KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR OG RAMMER 1. UDKAST KOMMUNEPLANREVISION DRAGØR KOMMUNE - 2017 Kommuneplanrevision 2017 1HOVEDSTRUKTUR OG RAMMER KOLOFON Kommuneplanrevision 2017 er udarbejdet af Dragør Kommune. i 2017 2 Indhold Indhold Indledning

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. august 2004 Arne Bager 8940 2643 Kollegiebyggeri,

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

FORSLAG - TILLÆG NR. 5 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2013

FORSLAG - TILLÆG NR. 5 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2013 Offentlig høring i perioden fra 16.09.2015 til 11.11.2015 FORSLAG - TILLÆG NR. 5 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2013 Baggrund I 2003 2004 udarbejdede gl. Fakse Kommune en samlende og perspektiverende lokalplan for

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1 Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 Indhold REDEGØRELSE VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Delområdet...4 Forhold til anden planlægning...5 Debatperioden og

Læs mere

Orientering om indkaldelse af idéer til kommende planlægning for en landsbyafgrænsning i Basballe

Orientering om indkaldelse af idéer til kommende planlægning for en landsbyafgrænsning i Basballe 1 of 5 Mols Bjerge Vej 8A 12-06-2015 Mols Bjerge Vej 8A Sagsnr.: 15/9465 8400 Ebeltoft Sagsbehandler: Iben Randlev Hundebøl Tlf.: 8753 5293 Orientering om indkaldelse af idéer til kommende planlægning

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge Stevns kommune Lokalplan nr. 36 O 1- a 3- Ple jeboliger i Klippinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLANNR. 36 Lokalplan for en bebyggelse af plejeboliger i Klippinge. INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplanens område og formbl

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Detailplan for Vestsiden af FTL-havnen Side 1 af 11 Baggrund for detailplanen Juni 2012 vedtog byrådet Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere