Erhvervs- og miljøchef

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og miljøchef"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Erhvervs- og miljøchef Udviklingsdirektørens område Norddjurs Kommune April 2015

2 Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Stilling Erhvervs- og miljøchef Refererer til Udviklingsdirektøren Ansættelsesforhold Stillingen ønskes besat på overenskomstvilkår eller som tjenestemand, hvis den nye chef er tjenestemandsansat i den afgående stilling og ønsker tjenestemandsansættelse opretholdt. Stillingen er aflønnet efter Aftale om aflønning af chefer i den kommunale forvaltning. Tiltrædelse: 1. august 2015 eller efter aftale. Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen, telefon eller Lars Muusmann, telefon Der henvises til Norddjurs Kommunes hjemmeside hvor relevant materiale, som fx personalepolitik, ledelsesgrundlag samt en række planer, der vedrører erhvervs- og miljøområdet m.m., kan findes. Ansøgningsfrist Ansøgning sendes på mail senest tirsdag d. 26. maj 2015 kl til mrk. Erhvervs- og miljøchef Norddjurs. Processens forløb 1. samtaler: 2. juni 2015 Test: 4. juni samtaler: 16. juni

3 Indledning Norddjurs Kommune er en integreret del af det østjyske vækstcenter med Aarhus som lokomotiv. Derfor kobler Norddjurs sig op på de muligheder, der skabes ved et tæt samarbejde om erhvervsudvikling i de østjyske kommuner gennem Business Region Aarhus, der i de kommende år vil vokse sig endnu stærkere. Norddjurs Kommunes erhvervsstruktur er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder og filialer af større industrikoncerner. De erhvervsmæssige styrker er turisme, fødevarer og energi og miljø, og erhvervsudviklingsinitiativer tager udgangspunkt i at fremme styrkeområderne for at udnytte potentialerne. I Grenaa danner en række ungdomsuddannelser rammen om et levende ungdomsmiljø, og landsdækkende it-uddannelser inden for spil og 3D er fundamentet for, at unge iværksættere etablerer sig i byen. Grenaa Havn har en særlig position, som lokomotiv for udvikling af produktionsarbejdspladser. Den gode beliggenhed ved den blå motorvej i Kattegat med transportmuligheder ad søvejen, plads til virksomheder med behov for kajplads og stor dybgang samt store erhvervsarealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav i tilknytning af havnen og adskilt fra byen, giver rum for yderligere erhvervsudvikling En omfartsvej nord om Grenaa er under etablering, og i 2017 åbner letbanestrækningen til Aarhus med halvtimes drift. Fra oplevede kommuner i Midtjylland fald i antallet af arbejdspladser, men Norddjurs har klaret sig godt og ligger på en fjerdeplads i forhold til mindst fald i antallet af arbejdspladser. Det viser, at Norddjurs har et omstillingsparat erhverv, en underskov af sunde virksomheder med gode forretningsmodeller og at iværksætterraten øges, når antallet af arbejdspladser i de etablerede virksomheder falder. Flere brancher har endda oplevet vækst. Det gælder for eksempel de virksomheder, der har dygtiggjort sig yderligere i forhold til at være underleverandører til store anlægsprojekter f.eks. det store havvindmølleprojekt ved Anholt. Det gælder også bygge- og anlægsbranchen, som leverer til de store anlægsarbejder i resten af Danmark. Det er kommunes opgave at understøtte disse virksomheder og den positive udvikling skal følges op og styrkes. Derfor har kommunalbestyrelsen nedsat et dialogforum, VækstNorddjurs, for at styrke dialogen mellem arbejdsmarkedets parter og Norddjurs Kommune. Der er ligeledes etableret et erhvervsudvalg, som har ansvaret for at igangsætte erhvervsfremmeinitiativer og fremme kommunens erhvervsvenlighed. Norddjurs Kommunes erhvervspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhvervsfremme og erhvervsvenlighed. Organisationsændring Norddjurs Kommune har besluttet at gennemføre en organisationsændring i Udviklingsforvaltningen pr. 1. august 2015 for at skærpe kommunens erhvervsprofil. Derfor omdannes den vakante stilling som byg- og miljøchef til en stilling som erhvervs- og miljøchef, og der oprettes samtidig en Erhvervs- og Miljøafdeling. 3

4 Parallelt hermed omorganiseres kultur- og udviklingsafdelingen, og afdelingen tilføres medarbejdere på naturområdet. Afdelingen får navnet Afdeling for plan, kultur og natur. Der er to overordnede formål med ændringerne: For det første skal det være let og entydigt for virksomhederne at komme i kontakt med kommunen. De medarbejdere, der servicerer virksomhederne, skal have bedre kendskab til opgaver og funktioner på tværs i organisationen og sammen kunne udvikle en bedre og mere sammenhængende service over for virksomhederne. Derfor samles de i samme afdeling. For det andet ønskes en styrket indsats i forhold til at udnytte kommunens potentiale for friluftsliv og turisme. Derfor samles de medarbejdere, der arbejder med natur og friluftsliv i Afdelingen for plan, kultur og natur. De to afdelinger vil få et tæt samspil om erhvervsudvikling. Erhvervs- og Miljøafdelingen Erhvervs- og Miljøafdelingen kommer til at bestå af følgende selvstyrende teams, (jf. senere): Landbrug Miljø (inkl. energi) Byggesag Drikkevand Erhvervsfremme (herunder den lokale erhvervsservice Norddjurs Kommune Erhverv). Afdelingen har 30 engagerede og dygtige medarbejdere. Kort om Norddjurs Kommunes ledelsesgrundlag De overordnede værdier, som Norddjurs Kommune bygger på, er: Åbenhed Ligeværdighed Dialog Sund fornuft Prøvehandlinger Værdierne udgør pejlemærkerne for hele ledelsesorganisationens samlede opgavevaretagelse. Der ønskes hermed at fremme en kultur, hvor sund fornuft er et vigtigt og synligt handlingsparameter, og hvor der er plads til prøvehandlinger (prøv nyt, hvor der er accept af risiko for fejl). Ledere i Norddjurs Kommune er en del af et ledelsesfællesskab, der har fokus på at levere resultater sammen og individuelt. 4

5 Norddjurs Kommunes ledelsesgrundlag (jf. hjemmesiden) rummer de elementer, som principperne for god ledelse i Norddjurs Kommune hviler på. Al ledelse tager udgangspunkt i kommunens værdier. Der er fire pejlemærker for god ledelse: Ledelse af medarbejdere fælles forventninger og fælles retning Demokrati, omverden og partnerskab når vi åbner os for omverden, åbner der sig nye muligheder Forandring, innovation og nye måder kurs mod fremtiden Økonomi i balance forudsætningen for udvikling Den politiske organisation Norddjurs Kommunes politiske organisation ser således ud: 5

6 Den administrative organisation Kommunens administration er organiseret i fire direktørområder Udvikling, Velfærd, Arbejdsmarked og Økonomi. Den administrative organisation ser således ud: Direktionen består af kommunaldirektøren og fire direktører. Direktionen arbejder med fokus på tværgående og helhedsorienterede tænkning, samtidig med at de enkelte direktører er ansvarlige for afgrænsede faglige områder. 6

7 Udviklingsområdets organisation Udviklingsområdets organisation fremgår af nedenstående figur. Området ledes af udviklingsdirektøren. Der er en chefgruppe, som ud over direktøren består af chefen for Planlægning, Kultur og Natur, erhvervs- og miljøchefen (nærværende stilling), vej- og ejendomschefen samt sekretariatschefen. Chefgruppen arbejder tæt sammen og søger at fungere koordinerende og tværorganisatorisk med henblik på at understøtte områdets projektorienterende tilgang til opgaveløsningen. Projektorganisering komplementerer den formelle organisationsstruktur 7

8 Organisationsstrukturen komplementeres af en systematisk anvendelse af projektorgan i- sering, ligesom der på flere områder arbejdes med forskellige mødefora og tværgående opgaveløsninger. De enkelte enheder fungerer som selvstyrende teams med en bred og varieret opgaveportefølje. Dette organisatoriske princip tillægges høj prioritet og er meget velfungerende, idet medarbejderne trives med denne organisationsform, hvor deres høje faglige kompetencer kan komme til udfoldelse. Teamorganiseringen giver medarbejderne en stor autonomi i opgaveløsningen og betyder, at der er kort afstand mellem medarbejdere og ledelse. Der er således ingen mellemlag i organisationen, der præges af flade strukturer. Udviklingsområdet har ca. 90 medarbejdere. Der er ca. 30 medarbejdere, der refererer til erhvervs- og miljøchefen. Erhvervs- og miljøchefens hovedopgaver Den nye erhvervs- og miljøchef skal stå i spidsen for at udvikle og konsolidere en ny samlet faglig og administrativ enhed med fokus på sammenhængende indsatser, hvor helhedsorienterede og serviceorienterede tilgange og arbejdsgange er kendetegnende for arbejdets udførelse. Borgere og erhvervsliv skal opleve, at der er én indgang til komm u- nen uanset hvad henvendelsen drejer sig om. Erhvervs- og miljøchefen skal: Udvikle en serviceorienteret erhvervs- og miljøafdeling, hvor borgere og erhvervsliv er i centrum for alle aktiviteter. Ambitionerne er høje og virksomhederne og borgerne skal have den bedste og højest mulige service. Fungere balanceret i krydsfeltet mellem myndighedsrollen og rollen som en udviklingsorienteret samarbejdspartner over for eksterne interessenter og aktører. Have fokus på en smidig, hurtig og velfungerende sagsbehandling, hvor der foretages de nødvendige og balancerede prioriteringer. Kunne arbejde med at ændre holdninger fra kommunen som myndighed og serviceleverandør til erhvervslivets ligeværdige partner. Det betyder, evner til at kunne kommunikere, at Norddjurs Kommune arbejder sammen med virksomheder i et forpligtende fællesskab, hvor vi løfter i flok. Prioritere en ledelses- og samarbejdsstil, som kendetegnes af en åben og kommunikerende adfærd over for borgere og erhvervsliv, herunder prioritere samspillet via imødekommende og inviterende kontakter og dialoger. Opgaven er således også at bidrage til at præsentere Norddjurs Kommune som en spændende og innovativ udviklingskommune. Understøtte og bidrage til at udvikle Business Region Aarhus og samtidig tage ansvar for, at de lokale erhvervsudviklingsaktiviteter bliver succesfulde og får genklang regionalt såvel som nationalt. Bidrage til en professionel betjening og servicering af politiske udvalg. Der er fokus på samordning af de politiske og administrative processer, herunder at styrke den politiske indflydelse på især erhvervsområdet. Erhvervs- og miljøchefen skal bistå udviklingsdirektøren i betjeningen af udvalg. Indgå som en stærk og konstruktiv teamorienteret leder i udviklingsområdets chefgruppe. Forståelse for og lyst til at lede fagligt dygtige og stærkt engagerede medarbejdere, der løser opgaverne med stor autonomi i en matrixbaseret organisation. Er- 8

9 hvervs- og miljøchefen skal have lyst og kompetencer til fortsat at udvikle projektkulturen i området. Faglige kompetencer Erhvervs- og miljøchefen skal: Have en overordnet indsigt i den samlede kommunale virksomhed, og herunder gerne indsigt i ressourcestyring og udviklingstendenserne på det kommunale område. Kunne arbejde i en politisk styret organisation og skabe de bedst mulige beslutningsoplæg samt realisere de politiske visioner og ønsker. Kunne fungere i et ledelsesfelt, hvor nogle opgaver er nøje fastlagt i lovgivningen, mens andre opgaver styres og udvikles lokalt. Have indsigt i afdelingens fagområder på et niveau, som sætter vedkommende i stand til at fungere som sparringspartner for medarbejderne og til at deltage i rådgivningen af de politiske udvalg. Der forventes således ikke en faglig specialist, men en generalist som formår, at stå i spidsen for et hold af specialister. Have en sikker forståelse for erhvervs- og miljøpolitiske problemstillinger og processer. Have forståelse for gode og veltilrettelagte processers vigtighed, herunder i samspillet med medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. Have blik for balancen mellem udviklingen af opgaveløsningen og organisationen med henblik på at gennemføre nye initiativer samtidig med opretholdelse af sikker drift. Ledelsesmæssige kompetencer Erhvervs- og miljøchefen skal: Med holdninger, værdier og synlighed bidrage til fortsat at udvikle området og arbejdspladsen. En værdibaseret tilgang til ledelse er ønskelig samt modet og evnen til reflektere over egne værdier og ledelsesstil, herunder at blive udfordret i ledelsesrollen. Have klare holdninger til ledelses- og medarbejderudvikling, som korresponderer med værdier og politikker i Norddjurs Kommune. Det betyder blandt andet, at uddelegere og give ansvaret fra sig, hvor der er plads til at foretage prøvehandlinger (accept af, at der begås fejl). Praktisere en ledelses- og samarbejdsform, som er i overensstemmelse med principperne for teamorganisering, selvstyrende grupper og projektorganisering. Dette indebærer at fungere konstruktivt og balanceret i en organisation med en decentral styre- og arbejdsform. Have fokus på medarbejdernes trivsel og repræsentere et positivt og respektfuldt menneskesyn, der præges af åbenhed, troværdighed og tillid til andre. Samvær og samarbejde skal foregå med en pragmatisk tilgang og på en uformel og uhøjtidelig måde. 9

10 Personlige kompetencer Erhvervs- og miljøchefen skal: Være ambitiøs og arbejde for at realisere mål, visioner og politikker. Være beslutningssikker det vil sige kunne kvalificere beslutninger ved at lytte til andre, analysere komplicerede problemstillinger, samle relevante oplysninger og derfra træffe gode og valide beslutninger. Have gode kommunikations- og formidlingskompetencer, herunder stå i spidsen for en erhvervsvenlig myndighedsvaretagelse i relation til erhvervsudviklingsopgaver, og smidigt navigere i et potentielt konfliktfyldt og politiseret terræn. Udstråle en naturlig autoritet på den gode og inviterende måde, og hvor begrebet ordentlighed præger og karakteriserer ledelsesindsatserne. I forlængelse heraf formår at fungere med en tydelig indlevelsesevne samt kunne blive begejstret og begejstre andre. Ansættelsesudvalg Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen Repræsentanter fra chefgruppen Kultur- og udviklingschef Helen Rosager Sekretariatschef Christina Lundbergh Medarbejderrepræsentanter Miljø- og energiteam: Niels Kristian Petersen Erhvervsfremmeteamet: Lene Bachmann Byggeteamet: Christian Anders Nielsen Landbrugsteamet: Søren Kepp Knudsen Drikkevandsteamet: Peter Thastum Tillidsrepræsentant Carsten Thorup Willadsen Andet Kandidater skal være indstillet på at blive testet hos MUUSMANN. 10

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Handicapchef til Billund Kommune

Handicapchef til Billund Kommune Handicapchef til Billund Kommune Kan du løfte stillingen som Handicapchef i Billund Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter samarbejdet med borgeren

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Stillings- og personprofil Ledende overlæge Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland Januar 2015 Opdragsgiver Hospitalsenheden Vest Adresse Hospitalsenheden Vest Lægårdsvej 12

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere