Erhvervs- og miljøchef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og miljøchef"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Erhvervs- og miljøchef Udviklingsdirektørens område Norddjurs Kommune April 2015

2 Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Stilling Erhvervs- og miljøchef Refererer til Udviklingsdirektøren Ansættelsesforhold Stillingen ønskes besat på overenskomstvilkår eller som tjenestemand, hvis den nye chef er tjenestemandsansat i den afgående stilling og ønsker tjenestemandsansættelse opretholdt. Stillingen er aflønnet efter Aftale om aflønning af chefer i den kommunale forvaltning. Tiltrædelse: 1. august 2015 eller efter aftale. Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen, telefon eller Lars Muusmann, telefon Der henvises til Norddjurs Kommunes hjemmeside hvor relevant materiale, som fx personalepolitik, ledelsesgrundlag samt en række planer, der vedrører erhvervs- og miljøområdet m.m., kan findes. Ansøgningsfrist Ansøgning sendes på mail senest tirsdag d. 26. maj 2015 kl til mrk. Erhvervs- og miljøchef Norddjurs. Processens forløb 1. samtaler: 2. juni 2015 Test: 4. juni samtaler: 16. juni

3 Indledning Norddjurs Kommune er en integreret del af det østjyske vækstcenter med Aarhus som lokomotiv. Derfor kobler Norddjurs sig op på de muligheder, der skabes ved et tæt samarbejde om erhvervsudvikling i de østjyske kommuner gennem Business Region Aarhus, der i de kommende år vil vokse sig endnu stærkere. Norddjurs Kommunes erhvervsstruktur er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder og filialer af større industrikoncerner. De erhvervsmæssige styrker er turisme, fødevarer og energi og miljø, og erhvervsudviklingsinitiativer tager udgangspunkt i at fremme styrkeområderne for at udnytte potentialerne. I Grenaa danner en række ungdomsuddannelser rammen om et levende ungdomsmiljø, og landsdækkende it-uddannelser inden for spil og 3D er fundamentet for, at unge iværksættere etablerer sig i byen. Grenaa Havn har en særlig position, som lokomotiv for udvikling af produktionsarbejdspladser. Den gode beliggenhed ved den blå motorvej i Kattegat med transportmuligheder ad søvejen, plads til virksomheder med behov for kajplads og stor dybgang samt store erhvervsarealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav i tilknytning af havnen og adskilt fra byen, giver rum for yderligere erhvervsudvikling En omfartsvej nord om Grenaa er under etablering, og i 2017 åbner letbanestrækningen til Aarhus med halvtimes drift. Fra oplevede kommuner i Midtjylland fald i antallet af arbejdspladser, men Norddjurs har klaret sig godt og ligger på en fjerdeplads i forhold til mindst fald i antallet af arbejdspladser. Det viser, at Norddjurs har et omstillingsparat erhverv, en underskov af sunde virksomheder med gode forretningsmodeller og at iværksætterraten øges, når antallet af arbejdspladser i de etablerede virksomheder falder. Flere brancher har endda oplevet vækst. Det gælder for eksempel de virksomheder, der har dygtiggjort sig yderligere i forhold til at være underleverandører til store anlægsprojekter f.eks. det store havvindmølleprojekt ved Anholt. Det gælder også bygge- og anlægsbranchen, som leverer til de store anlægsarbejder i resten af Danmark. Det er kommunes opgave at understøtte disse virksomheder og den positive udvikling skal følges op og styrkes. Derfor har kommunalbestyrelsen nedsat et dialogforum, VækstNorddjurs, for at styrke dialogen mellem arbejdsmarkedets parter og Norddjurs Kommune. Der er ligeledes etableret et erhvervsudvalg, som har ansvaret for at igangsætte erhvervsfremmeinitiativer og fremme kommunens erhvervsvenlighed. Norddjurs Kommunes erhvervspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhvervsfremme og erhvervsvenlighed. Organisationsændring Norddjurs Kommune har besluttet at gennemføre en organisationsændring i Udviklingsforvaltningen pr. 1. august 2015 for at skærpe kommunens erhvervsprofil. Derfor omdannes den vakante stilling som byg- og miljøchef til en stilling som erhvervs- og miljøchef, og der oprettes samtidig en Erhvervs- og Miljøafdeling. 3

4 Parallelt hermed omorganiseres kultur- og udviklingsafdelingen, og afdelingen tilføres medarbejdere på naturområdet. Afdelingen får navnet Afdeling for plan, kultur og natur. Der er to overordnede formål med ændringerne: For det første skal det være let og entydigt for virksomhederne at komme i kontakt med kommunen. De medarbejdere, der servicerer virksomhederne, skal have bedre kendskab til opgaver og funktioner på tværs i organisationen og sammen kunne udvikle en bedre og mere sammenhængende service over for virksomhederne. Derfor samles de i samme afdeling. For det andet ønskes en styrket indsats i forhold til at udnytte kommunens potentiale for friluftsliv og turisme. Derfor samles de medarbejdere, der arbejder med natur og friluftsliv i Afdelingen for plan, kultur og natur. De to afdelinger vil få et tæt samspil om erhvervsudvikling. Erhvervs- og Miljøafdelingen Erhvervs- og Miljøafdelingen kommer til at bestå af følgende selvstyrende teams, (jf. senere): Landbrug Miljø (inkl. energi) Byggesag Drikkevand Erhvervsfremme (herunder den lokale erhvervsservice Norddjurs Kommune Erhverv). Afdelingen har 30 engagerede og dygtige medarbejdere. Kort om Norddjurs Kommunes ledelsesgrundlag De overordnede værdier, som Norddjurs Kommune bygger på, er: Åbenhed Ligeværdighed Dialog Sund fornuft Prøvehandlinger Værdierne udgør pejlemærkerne for hele ledelsesorganisationens samlede opgavevaretagelse. Der ønskes hermed at fremme en kultur, hvor sund fornuft er et vigtigt og synligt handlingsparameter, og hvor der er plads til prøvehandlinger (prøv nyt, hvor der er accept af risiko for fejl). Ledere i Norddjurs Kommune er en del af et ledelsesfællesskab, der har fokus på at levere resultater sammen og individuelt. 4

5 Norddjurs Kommunes ledelsesgrundlag (jf. hjemmesiden) rummer de elementer, som principperne for god ledelse i Norddjurs Kommune hviler på. Al ledelse tager udgangspunkt i kommunens værdier. Der er fire pejlemærker for god ledelse: Ledelse af medarbejdere fælles forventninger og fælles retning Demokrati, omverden og partnerskab når vi åbner os for omverden, åbner der sig nye muligheder Forandring, innovation og nye måder kurs mod fremtiden Økonomi i balance forudsætningen for udvikling Den politiske organisation Norddjurs Kommunes politiske organisation ser således ud: 5

6 Den administrative organisation Kommunens administration er organiseret i fire direktørområder Udvikling, Velfærd, Arbejdsmarked og Økonomi. Den administrative organisation ser således ud: Direktionen består af kommunaldirektøren og fire direktører. Direktionen arbejder med fokus på tværgående og helhedsorienterede tænkning, samtidig med at de enkelte direktører er ansvarlige for afgrænsede faglige områder. 6

7 Udviklingsområdets organisation Udviklingsområdets organisation fremgår af nedenstående figur. Området ledes af udviklingsdirektøren. Der er en chefgruppe, som ud over direktøren består af chefen for Planlægning, Kultur og Natur, erhvervs- og miljøchefen (nærværende stilling), vej- og ejendomschefen samt sekretariatschefen. Chefgruppen arbejder tæt sammen og søger at fungere koordinerende og tværorganisatorisk med henblik på at understøtte områdets projektorienterende tilgang til opgaveløsningen. Projektorganisering komplementerer den formelle organisationsstruktur 7

8 Organisationsstrukturen komplementeres af en systematisk anvendelse af projektorgan i- sering, ligesom der på flere områder arbejdes med forskellige mødefora og tværgående opgaveløsninger. De enkelte enheder fungerer som selvstyrende teams med en bred og varieret opgaveportefølje. Dette organisatoriske princip tillægges høj prioritet og er meget velfungerende, idet medarbejderne trives med denne organisationsform, hvor deres høje faglige kompetencer kan komme til udfoldelse. Teamorganiseringen giver medarbejderne en stor autonomi i opgaveløsningen og betyder, at der er kort afstand mellem medarbejdere og ledelse. Der er således ingen mellemlag i organisationen, der præges af flade strukturer. Udviklingsområdet har ca. 90 medarbejdere. Der er ca. 30 medarbejdere, der refererer til erhvervs- og miljøchefen. Erhvervs- og miljøchefens hovedopgaver Den nye erhvervs- og miljøchef skal stå i spidsen for at udvikle og konsolidere en ny samlet faglig og administrativ enhed med fokus på sammenhængende indsatser, hvor helhedsorienterede og serviceorienterede tilgange og arbejdsgange er kendetegnende for arbejdets udførelse. Borgere og erhvervsliv skal opleve, at der er én indgang til komm u- nen uanset hvad henvendelsen drejer sig om. Erhvervs- og miljøchefen skal: Udvikle en serviceorienteret erhvervs- og miljøafdeling, hvor borgere og erhvervsliv er i centrum for alle aktiviteter. Ambitionerne er høje og virksomhederne og borgerne skal have den bedste og højest mulige service. Fungere balanceret i krydsfeltet mellem myndighedsrollen og rollen som en udviklingsorienteret samarbejdspartner over for eksterne interessenter og aktører. Have fokus på en smidig, hurtig og velfungerende sagsbehandling, hvor der foretages de nødvendige og balancerede prioriteringer. Kunne arbejde med at ændre holdninger fra kommunen som myndighed og serviceleverandør til erhvervslivets ligeværdige partner. Det betyder, evner til at kunne kommunikere, at Norddjurs Kommune arbejder sammen med virksomheder i et forpligtende fællesskab, hvor vi løfter i flok. Prioritere en ledelses- og samarbejdsstil, som kendetegnes af en åben og kommunikerende adfærd over for borgere og erhvervsliv, herunder prioritere samspillet via imødekommende og inviterende kontakter og dialoger. Opgaven er således også at bidrage til at præsentere Norddjurs Kommune som en spændende og innovativ udviklingskommune. Understøtte og bidrage til at udvikle Business Region Aarhus og samtidig tage ansvar for, at de lokale erhvervsudviklingsaktiviteter bliver succesfulde og får genklang regionalt såvel som nationalt. Bidrage til en professionel betjening og servicering af politiske udvalg. Der er fokus på samordning af de politiske og administrative processer, herunder at styrke den politiske indflydelse på især erhvervsområdet. Erhvervs- og miljøchefen skal bistå udviklingsdirektøren i betjeningen af udvalg. Indgå som en stærk og konstruktiv teamorienteret leder i udviklingsområdets chefgruppe. Forståelse for og lyst til at lede fagligt dygtige og stærkt engagerede medarbejdere, der løser opgaverne med stor autonomi i en matrixbaseret organisation. Er- 8

9 hvervs- og miljøchefen skal have lyst og kompetencer til fortsat at udvikle projektkulturen i området. Faglige kompetencer Erhvervs- og miljøchefen skal: Have en overordnet indsigt i den samlede kommunale virksomhed, og herunder gerne indsigt i ressourcestyring og udviklingstendenserne på det kommunale område. Kunne arbejde i en politisk styret organisation og skabe de bedst mulige beslutningsoplæg samt realisere de politiske visioner og ønsker. Kunne fungere i et ledelsesfelt, hvor nogle opgaver er nøje fastlagt i lovgivningen, mens andre opgaver styres og udvikles lokalt. Have indsigt i afdelingens fagområder på et niveau, som sætter vedkommende i stand til at fungere som sparringspartner for medarbejderne og til at deltage i rådgivningen af de politiske udvalg. Der forventes således ikke en faglig specialist, men en generalist som formår, at stå i spidsen for et hold af specialister. Have en sikker forståelse for erhvervs- og miljøpolitiske problemstillinger og processer. Have forståelse for gode og veltilrettelagte processers vigtighed, herunder i samspillet med medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. Have blik for balancen mellem udviklingen af opgaveløsningen og organisationen med henblik på at gennemføre nye initiativer samtidig med opretholdelse af sikker drift. Ledelsesmæssige kompetencer Erhvervs- og miljøchefen skal: Med holdninger, værdier og synlighed bidrage til fortsat at udvikle området og arbejdspladsen. En værdibaseret tilgang til ledelse er ønskelig samt modet og evnen til reflektere over egne værdier og ledelsesstil, herunder at blive udfordret i ledelsesrollen. Have klare holdninger til ledelses- og medarbejderudvikling, som korresponderer med værdier og politikker i Norddjurs Kommune. Det betyder blandt andet, at uddelegere og give ansvaret fra sig, hvor der er plads til at foretage prøvehandlinger (accept af, at der begås fejl). Praktisere en ledelses- og samarbejdsform, som er i overensstemmelse med principperne for teamorganisering, selvstyrende grupper og projektorganisering. Dette indebærer at fungere konstruktivt og balanceret i en organisation med en decentral styre- og arbejdsform. Have fokus på medarbejdernes trivsel og repræsentere et positivt og respektfuldt menneskesyn, der præges af åbenhed, troværdighed og tillid til andre. Samvær og samarbejde skal foregå med en pragmatisk tilgang og på en uformel og uhøjtidelig måde. 9

10 Personlige kompetencer Erhvervs- og miljøchefen skal: Være ambitiøs og arbejde for at realisere mål, visioner og politikker. Være beslutningssikker det vil sige kunne kvalificere beslutninger ved at lytte til andre, analysere komplicerede problemstillinger, samle relevante oplysninger og derfra træffe gode og valide beslutninger. Have gode kommunikations- og formidlingskompetencer, herunder stå i spidsen for en erhvervsvenlig myndighedsvaretagelse i relation til erhvervsudviklingsopgaver, og smidigt navigere i et potentielt konfliktfyldt og politiseret terræn. Udstråle en naturlig autoritet på den gode og inviterende måde, og hvor begrebet ordentlighed præger og karakteriserer ledelsesindsatserne. I forlængelse heraf formår at fungere med en tydelig indlevelsesevne samt kunne blive begejstret og begejstre andre. Ansættelsesudvalg Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen Repræsentanter fra chefgruppen Kultur- og udviklingschef Helen Rosager Sekretariatschef Christina Lundbergh Medarbejderrepræsentanter Miljø- og energiteam: Niels Kristian Petersen Erhvervsfremmeteamet: Lene Bachmann Byggeteamet: Christian Anders Nielsen Landbrugsteamet: Søren Kepp Knudsen Drikkevandsteamet: Peter Thastum Tillidsrepræsentant Carsten Thorup Willadsen Andet Kandidater skal være indstillet på at blive testet hos MUUSMANN. 10

Chef for planlægning, kultur og natur

Chef for planlægning, kultur og natur Stillings- og personprofil Chef for planlægning, kultur og natur Udviklingsdirektørens område Norddjurs Kommune December 2015 Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Udviklingsforvaltningen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Chef for Job- og virksomhedsservice

Stillings- og personprofil. Chef for Job- og virksomhedsservice Stillings- og personprofil Chef for Job- og virksomhedsservice Norddjurs Kommune Oktober 2015 Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Chef for Job- og virksomhedsservice GENOPSLAG

Chef for Job- og virksomhedsservice GENOPSLAG FOTO: Terma Aerostructures Stillings- og personprofil Chef for Job- og virksomhedsservice GENOPSLAG Norddjurs Kommune December 2015 Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Torvet 3 8500

Læs mere

Stillings- og personprofil. Miljø- og kulturdirektør

Stillings- og personprofil. Miljø- og kulturdirektør Stillings- og personprofil Miljø- og kulturdirektør Norddjurs Kommune Januar 2017 Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Stilling Miljø-

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse

Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse Stillings- og personprofil Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse Norddjurs Kommune April 2016 FOTO: Terma Aerostructures Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Chef for kultur, biblioteker og fritid

Chef for kultur, biblioteker og fritid Stillings- og personprofil Chef for kultur, biblioteker og fritid Udviklingsdirektørens område Norddjurs Kommune Oktober 2016 Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Udviklingsforvaltningen

Læs mere

Skole- og dagtilbudschef

Skole- og dagtilbudschef Stillings- og personprofil Skole- og dagtilbudschef Norddjurs Kommune Genopslag November 2017 Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Sundhedschef. Frederikssund Kommune

Sundhedschef. Frederikssund Kommune Sundhedschef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en sundhedschef. Stillingen, der er nyoprettet i forbindelse med en organisationsændring, er vakant og ønskes besat

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Chef for Job og Udvikling

Chef for Job og Udvikling Stillings- og personprofil Chef for Job og Udvikling Norddjurs Kommune Marts 2017 Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Stilling Chef

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 09.09.14/PEAP-HAHN 2014/0008668 Stillings- og personprofil for Leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på

Læs mere

Jobprofil Direktør Erhverv Randers

Jobprofil Direktør Erhverv Randers Jobprofil Direktør Erhverv Randers 1 Indhold i job og personprofil Indhold Baggrund og vilkår... 3 1. Baggrund for stillingsopslaget... 3 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Erhverv Randers... 3 4. Organisation

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service Stillings- og funktionsbeskrivelse Leder af staben for Ældre og Social Service Indledning Frederikssund Kommune søger en dygtig leder til staben for Ældre og Social Service. Hvis du, efter at have læst

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingschef Børn og Unge Roskilde Kommune Oktober 2017

Stillings- og personprofil. Afdelingschef Børn og Unge Roskilde Kommune Oktober 2017 Stillings- og personprofil Afdelingschef Børn og Unge Roskilde Kommune Oktober 2017 Opdragsgiver Roskilde Kommune Adresse Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Stilling Afdelingschef, Børn og Unge Refererer

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Handicap- og psykiatrichef

Handicap- og psykiatrichef Stillings- og personprofil Handicap- og psykiatrichef Herning Kommune Oktober 2011 Opdragsgiver Herning Kommune Adresse Herning Kommune Torvet 7400 Herning Telefon: 96 28 28 28 www.herning.dk Stilling

Læs mere

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune Job- og personprofil Kommunikationskonsulent Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Planlæggere Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. KORT OM NORDFYNS KOMMUNE... 3 3. STILLINGERNE... 4 4. PROFIL... 5 5. ANSÆTTELSESVILKÅR...

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur

Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur Job- og personprofil Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Vi

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Leder af Familieværket

Leder af Familieværket Stillings- og personprofil Leder af Familieværket Syddjurs Kommune Januar 2016 Opdragsgiver Syddjurs Kommune Adresse Syddjurs Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet 87 53 50 00 www.syddjurs.dk Stilling Leder

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Næstved Kommune Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Indledning I forbindelse med den nye organisering i Næstved Kommune pr. 1.1.2017 er det besluttet, at

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Jobbeskrivelse for familie- og forebyggelseschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for familie- og forebyggelseschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for familie- og forebyggelseschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en familie- og forebyggelseschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

En strategi for god ledelse i Norddjurs

En strategi for god ledelse i Norddjurs En strategi for god ledelse i Norddjurs indledning Denne pjece handler om ledelsesgrundlaget for Norddjurs Kommune. Om de visioner, strategier, spilleregler og værdier, ledelsen arbejder efter. Om hvilke

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som erhvervskoordinator i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som erhvervskoordinator i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som erhvervskoordinator i Favrskov Kommune 1 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 47.000 indbyggere og væksten forventes at fortsætte i de kommende

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

Solrød Kommune Job- og personprofil

Solrød Kommune Job- og personprofil Solrød Kommune Job- og personprofil Leder af Ungdomsskolen februar 2013 1 1. Baggrund Solrød Kommune med ca. 1500 ansatte søger en ny leder af Ungdomsskolen, idet den nuværende leder har valgt at gå på

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Stillings- og personprofil. Udviklingschef

Stillings- og personprofil. Udviklingschef Stillings- og personprofil Udviklingschef Oktober 2015 Opdragsgiver Horsens Kommune Adresse Rådhustorvet 4 8700 Horsens Tlf. 76 29 29 29 www.horsens.dk Stilling Udviklingschef Refererer til Kommunaldirektør

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Administrerende Sygehusdirektør

Administrerende Sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende Sygehusdirektør Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark September 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri Jobprofil Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri 1. Indledning Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) ønsker at ansætte en ny chef for Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen.

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Stabschef Politik og Kommunikation Fredericia Kommune August 2015

Stillings- og personprofil. Stabschef Politik og Kommunikation Fredericia Kommune August 2015 Stillings- og personprofil Stabschef Politik og Kommunikation Fredericia Kommune August 2015 Virksomhed Fredericia Kommune Adresse Gothersgade 20 7000 Fredericia Telefon: 7210 7000 www.fredericia.dk Stilling

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 14.11.14/vers. 2/MACBL-HAHN 2014/0010593 Stillings- og personprofil for Leder af Økonomi 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på et øget fokus på

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som direktør for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som direktør for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som direktør for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1. Baggrund Direktøren for Børn og Skole i Favrskov Kommune har fået nyt job pr. 1. august 2015 og derfor søges en

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 48.000 indbyggere

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som erhvervskoordinator i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som erhvervskoordinator i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som erhvervskoordinator i Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 47.000 indbyggere og væksten forventes at fortsætte de kommende

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

Job og personprofil Arbejdsmarkedschef

Job og personprofil Arbejdsmarkedschef Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 81.02.00-A00-5-14 Ref.: Mette Lundvig Dissing Dato: 18-08-2014 Job og personprofil Arbejdsmarkedschef Baggrund Vi søger en ny Arbejdsmarkedschef med tiltrædelse

Læs mere