Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD"

Transkript

1 Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d

2 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 4 9 Ordning for dagrenovation 5 10 Ordning for papiraffald Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for genbrugspladserne Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for bygge- og anlægsaffald Ordning for haveaffald og kompost Ordning for storskrald Ordning for jord 36

3 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Odense Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 4, med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (Emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. 1. Drifthenstilling: En henstilling fra Odense Renovation A/S i form af et brev eller en fejlseddel om f.eks. forkert benyttelse af beholder, beholderen er ikke tilgængelig, overfyldt beholder mm. Side 1

4 2. Grundejer: En grundejer, er den der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen. I en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder anses andelsboligforeningen eller ejerforeningen som grundejer. 3. Repræsentant: En repræsentant er grundejerens repræsentant. Repræsentanten kan f.eks. være en administrator eller vicevært, godkendt af grundejeren. 4. En lejer er en person, som ved en lejekontrakt har rådighed over ejendommen. 5. Henteordning: En ordning, hvor affaldet indsamles ved den enkelte husstand. 6. Bringeordning: En ordning, hvor den enkelte husstand selv afleverer affaldet ved indsamlingsstederne, som beskrevet i dette regulativ. 7. Klyngeafhentning: Beholdere fra flere husstande placeres i klynger på parkeringspladser eller lignende steder på tømmedagen. 8. Affaldssug: Affaldssystem, hvor affaldet via underjordiske rør suges fra indkast i bebyggelsen eller indkast i udeområder til enten en speciel skraldebil eller en terminalbygning. Der, hvor affaldet suges til en renovationsbil, er der placeret tanke til affaldet under indkastene. 9. Sugested: Stedet, hvorfra en skraldebil suger affaldet fra tanke. Affaldet fra flere tanke kan suges fra ét sugested. 4 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel 11. Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Odense Kommunes hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsen. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens 101. Efter 47, stk. 1, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt Side 2

5 kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. 48 a i den kommunale styrelseslov. 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 1, nr. 2. Efter affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 2, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Alle afgørelser efter affaldsbekendtgørelsen og dette regulativ træffes af Odense Kommune, Industrimiljø. Kommunalbestyrelsen skal godkende ændringer i regulativ og gebyrblade. Odense Renovation A/S kan meddele henstillinger af driftmæssig karakter (drifthenstilling). Odense Kommune kan opkræve et omkostningsbestemt særgebyr, hvis en henstilling ikke følges. Hvis en indskærpelse af reglerne ikke følges, kan Odense Kommune opkræve et omkostningsbestemt særgebyr eller indgive politianmeldelse. 7.1 Dispensation Odense Kommune kan, hvor lovgivningen åbner mulighed for det, meddele dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ. Side 3

6 7.2 Forsøgsordninger Odense Kommune kan tillade afvigelser fra dette regulativ, f.eks. til gennemførelse af forsøgsordninger. Hvis der i forbindelse med en forsøgsordning opstilles særligt indsamlingsudstyr, skal grundejeren og eventuelle lejere benytte dette. 7.3 Driften af indsamlingsordninger Odense Renovation A/S står for driften af indsamlingsordningerne Vind og lette materialer Materialer, der kan fjernes med vinden, skal opbevares i lukkede beholdere eller inden døre. 8 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: 1. Regulativ for husholdningsaffald, vedtaget af Odense Byråd d , trådt i kraft d Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den Borgmester Anker Boye Stadsdirektør Jørgen Clausen Side 4

7 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 14 i affaldsbekendtgørelsen. Dagrenovation omfatter letfordærveligt affald, som kan give uhygiejniske forhold i form af lugt, fluer, skadedyr eller lignende. Dagrenovation er for eksempel: 1. Kasserede fødevarer og madrester 2. Ikke genanvendelig emballage, som f.eks. mælkekartoner, pizzabakker og urene æggebakker 3. Snavset køkkenrulle, snavsede servietter, snavset papir og snavset pap 4. Engangsservice, bleer og støvsugerposer 5. Ikke rengjort plast- og metalemballage, som f.eks. ymerbøtter og makreldåser 6. Indpakket keramik 7. Indpakket og afkølet sod og aske 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen for dagrenovation gælder for private husstande og sommerhuse i Odense Kommune. Beboede ejendomme skal være tilsluttet den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation. Tilslutningspligten påhviler grundejeren eller dennes repræsentant. Side 5

8 9.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen for dagrenovation er en indsamlingsordning i form af en henteordning. Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende, jf. affaldsbekendtgørelsens 25, stk. 4. Se også ordningen for haveaffald og kompost i 22 i dette regulativ. 9.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Beholdere kan både være mobile beholdere og stationært indsamlingsudstyr. Ved mobile beholdere forstås: 1. Tohjulede beholdere 2. Sække (anvendes kun undtagelsesvis) 3. Minicontainere (4-hjulede beholdere) 4. Vippecontainere 5. Storcontainere 6. Komprimatorcontainere Mobile beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Odense Renovation A/S. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af beboeren og grundejeren. Hvor ejendommen har facade mod fortov, og hvor forholdene udelukker anbringelse af beholdere i bygningen eller bag ved bygningen, kan sække undtagelsesvis anvendes efter tilladelse fra Odense Renovation A/S. Side 6

9 Ved stationært indsamlingsudstyr forstås: 1. Delvist nedgravede containere 2. Helt nedgravede containere 3. Affaldssug, som er tanke med tilhørende underjordiske rør og sugesteder Grundejere kan pålægges at indkøbe, etablere og benytte stationært indsamlingsudstyr. Hvor der er etableret et offentligt underjordisk affaldsrør til affaldssug skal grundejere indkøbe, etablere og benytte affaldssug (tanke og underjordiske rør) til dagrenovation - så ejendommene bliver tilsluttet det offentlige underjordiske net af affaldsrør. Der må kun etableres ét sugested på hver matrikel. Grundejere som pålægges at indkøbe og etablere stationært indsamlingsudstyr skal sørge for vedligehold og nyindkøb i det omfang, det er nødvendigt. Når en grundejer har pligt til at indkøbe og etablere affaldssug, skal udformningen ske efter Odense Renovation A/S s anvisninger. Hvis en grundejer på eget initiativ ønsker at etablere stationært indsamlingsudstyr, skal udformning og placering ske efter Odense Renovation A/S s anvisninger, så det sikres at tømning er mulig. Odense Renovation A/S kan levere og etablere nedgravede containere i udvalgte områder af Odense Kommune. I områder, hvor Odense Kommune etablerer nedgravede containere til dagrenovation skal disse benyttes. 9.5 Kapacitet for beholdere Side 7

10 Det påhviler grundejer at sørge for tilmelding af tilstrækkelig kapacitet til sin ejendom, dog minimum 130 l pr. husstand. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning eller ophobning af affald, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående varsel ændre beholderstørrelse, ændre tømningsfrekvens eller tilmelde flere beholdere, så overfyldning eller ophobning undgås. Hvis der gentagne gange konstateres manglende eller uhensigtsmæssig fremsætning af beholdere, kan kommunalbestyrelsen - efter forudgående varsel - hos Odense Renovation A/S rekvirere afhentning inde på grunden. Kommunalbestyrelsen kan også for grundejerens regning - hos privat virksomhed - rekvirere fremsætning til skel, hvis Odense Renovation A/S' afhentning inde på grunden ikke anses for hensigtsmæssig. Udgiften opkræves ved grundejeren af Odense Renovation A/S. 9.6 Anbringelse af beholdere Anbringelse af affaldsbeholder på fortov eller andet offentligt areal på tømmedagen må ikke være til gene for naboer og gående eller kørende færdsel. Grundejeren er ansvarlig for, at der er fri og uhindret adgang til beholderen på tømmedagen. Betingelser for tømning på tømmedage i den normale ruteindsamling er følgende: 1. Mobile beholdere skal på tømmedagen være anbragt i skel mod kørevej senest kl Mobile beholdere skal på tømmedagen være anbragt hensigtsmæssigt for afhentning. Herved forstås f.eks., at affaldsbeholderen og dennes håndtag skal være frit tilgængelige og fri af hæk, mur og lignende. Desuden skal der være tilstrækkelig manøvreplads for beholderne. 3. Tilkørselsforhold skal være således, at der er fri og uhindret adgang for renovationsbilen på tømmedagen. Det omfatter, at der skal være tilstrækkelig frihøjde og fribredde samt at underlaget skal være jævnt og som minimum befæstet med stabilgrus. 4. På tømmedagen skal mobile affaldsbeholdere stå på et fast og jævnt underlag og kunne trækkes til skraldebilen på et fast og jævnt underlag. F.eks. skal de tohjulede affaldsbeholdere Side 8

11 anbringes på og kunne trækkes til skraldebilen på fliser, asfalt eller som minimum komprimeret grus. F.eks. skal minicontainere (4-hjulede beholdere) anbringes på og kunne trækkes til skraldebilen på fliser eller asfalt. 5. Efter snefald skal der snarest muligt foretages en effektiv snerydning af både kørevej, adgangsvej og materiel. I glat føre skal der sørges for sikre køreveje og adgangsforhold for både skraldemænd og renovationsbiler. 6. På tømmedagen skal sugestedet holdes fri for sne og dækslet kunne åbnes uhindret. Hvis placering af beholdere på offentlige arealer på tømmedagen ikke er mulig, så skal der etableres et opstillingssted på egen grund efter anvisninger fra Odense Renovation A/S. Ved boligforeninger og andre steder med tæt bebyggelse, hvor der er klyngeafhentning, etableres de fælles afhentningssteder efter aftale med Odense Renovation A/S. 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt. Sod og aske skal være fuldstændig afkølet og indpakket inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt indpakket inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen/affaldssække. Det skal sikres, at affaldet er tilstrækkeligt indpakket, så det ikke kan fryse fast i beholderen og således hindre tømning. Affaldet må ikke komprimeres. Odense Kommune kan dog give tilladelse til komprimering, hvor affaldets uhygiejniske tilstand, afhentningshyppighed og beholdertype tillader det. Side 9

12 Ved komprimering må affaldet i beholderen ikke presses mere, end at beholderen stadig kan tømmes uden vanskeligheder. Tanke til mobilsug må ikke fyldes mere, end at tømning kan ske uhindret. Maksimal fyldningsgrad af tanke vil være afhængig af tankens fabrikat, størrelse og udformning. 9.8 Renholdelse af beholdere Renholdelse af beholdere påhviler grundejeren. Hvis en grundejer undlader at renholde beholderen, kan Odense Kommune på grundejerens regning rekvirere rengøring af beholdere hos Odense Renovation A/S. 9.9 Afhentning af dagrenovation Tømning af beholdere sker hver 14. dag. I forbindelse med helligdage kan der forekomme mindre forskydninger i afhentningen. Kalender over tømmedage skal hvert år sendes til grundejeren eller dennes repræsentant. Ved ruteomlægninger fremsendes ny kalender. Odense Renovation A/S skal tilbyde følgende ekstra ydelser mod omkostningsbestemt betaling: 1. Ugetømning hele året 2. Sommertømning i perioden 1/6 til 31/8 3. Afhentning på grund indtil 30 meter fra skel mod kørevej 4. En ekstra tømning 5. Løs enkelt sæk ved beholder på tømmedagen 6. Tømning efter ej sat frem, overfyldt beholder eller fejlsorteret affald Side 10

13 7. Tømning efter spærring (f.eks. på grund af parkerede biler, sne mv.) 8. Ændring af beholderstørrelse 9. En ekstra vask af beholdere 10. Oprensning af sugested og rør ved driftstop 11. Lås på beholder incl. ombytning 12. Afmelding Tilmelding til ekstra ydelser i form af ordninger som ugetømning, oftere tømning, sommertømning og afhentning på grund er bindende og skal ske til Odense Renovation A/S. De enkelte ordninger skal afmeldes ved henvendelse til Odense Renovation A/S. Ansøgning om afhentning af beholdere på grund rettes til Odense Renovation A/S, som i hvert enkelt tilfælde skal godkende placeringen. Beholdere skal være frit tilgængelige på afhentningsdagen. Hvis betingelserne for tømning ikke er opfyldt, vil mobile beholdere og stationært indsamlingsudstyr ikke nødvendigvis blive tømt på tømmedage i den normale ruteindsamling. Ved grundejerens foranstaltning, skal mobile beholdere og stationært indsamlingsudstyr efterfølgende tømmes særskilt, når betingelserne for tømning er opfyldt, Der vil blive opkrævet et omkostningsbestemt beløb for særskilt tømning. Hvis der i en kolonihave gentagne gange sker ophobning af affald, kan Odense Kommune tilmelde en dagrenovationsbeholder ved Odense Renovation. Hvis kolonihaven har en beholder, der er overfyldt (eller der sker ophobning), kan Odense Kommune tilmelde den fornødne ekstra kapacitet ved Odense Renovation. Ved ophobning af dagrenovation og uhygiejniske forhold eller risiko for skadedyr, skal grundejeren bestille ekstra tømning. Hvis en indskærpelse fra Odense Kommune ikke følges, kan Odense Kommune opkræve et særgebyr eller indgive politianmeldelse. Særgebyr kan f.eks. opkræves ved: Side 11

14 1. Specieltømning ved fejlsortering, overfyldt beholder samt ophobning af affald. 2. Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold. 3. Oprensning ved driftsstop og gentagne problemer med tømning Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Indsamling af dagrenovation administreres af Odense Renovation A/S, Snapindvej 21, 5200 Odense V, hvortil enhver henvendelse om indsamling af dagrenovation kan ske. Ved tilmelding og afmelding rettes henvendelse til Odense Renovation A/S. Odense Renovation A/S bringer de mobile beholdere ud til husstanden ved tilmelding og henter dem ved berettiget afmelding. Ved tilmelding pga. tilflytning til en ejendom, hvor der allerede er tilmeldt beholdere kan ændring af beholderstørrelse ske uden betaling, hvis ændringer meddeles inden 3 måneder. Hvis ingen benytter adressen i minimum 6 måneder eller ved længerevarende fraflytning, herunder udlandsophold, renovering og lignende kan husstanden efter ansøgning til Odense Renovation A/S frameldes ordningen. 10 Ordning for papiraffald 10.1 Hvad er papiraffald Papiraffald er f.eks.: 1. Aviser, reklamer mv. 2. Papir Side 12

15 3. Telefonbøger Papiraffald er f.eks. ikke: 1. Gavepapir, plastbelagt papir 2. Papir, der er forurenet af fødevarer og lignende 3. Pap 4. Bøger 10.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen for papiraffald gælder for private husstande og sommerhuse i Odense Kommune. Der er pligt til at benytte ordningen Beskrivelse af ordningen Ordningen for papir er en kommunal indsamlingsordning i form af en henteordning. Papir kan også afleveres på en af genbrugspladserne. Grundejeren skal sortere papir fra til genanvendelse. Til- eller afmeldinger, herunder ændringer af beholderstørrelse, foretages ved henvendelse fra grundejeren eller dennes repræsentant til Odense Renovations A/S med mindst 14 dages varsel. Hvis en grundejer har afmeldt eller fravalgt ordningen, og fylder papir i beholderen til dagrenovation, kan Odense Renovation A/S henstille, at grundejeren deltager i henteordningen for papiraffald Beholdere Beholdere kan både være mobile beholdere og stationært indsamlingsudstyr. Side 13

16 Ved mobile beholdere forstås: 1. Tohjulede beholdere 2. Sække (anvendes kun undtagelsesvis) 3. Minicontainere 4. Vippecontainere Mobile beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Odense Renovation A/S. Beholderne må kun anvendes til papir. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af beboeren og grundejeren. Hvor ejendommen har facade mod fortov, og hvor forholdene udelukker anbringelse af beholdere i bygningen eller bag ved bygningen, kan sække undtagelsesvis anvendes efter tilladelse fra Odense Renovation A/S. Ved stationært indsamlingsudstyr forstås: 1. Delvist nedgravede containere 2. Helt nedgravede containere Grundejere kan pålægges at indkøbe, etablere og benytte stationært indsamlingsudstyr. Grundejere, som pålægges at indkøbe og etablere stationært indsamlingsudstyr, skal sørge for vedligeholdelse og nyindkøb i det omfang, det er nødvendigt. Når en grundejere har pligt til at indkøbe og etablere stationært indsamlingsudstyr, skal udformningen ske efter Odense Renovation A/S s anvisninger. Side 14

17 Hvis en grundejer på eget initiativ ønsker at etablere stationært indsamlingsudstyr, skal der træffes aftale om det med Odense Renovation A/S, så det sikres, at tømning er mulig. Odense Renovation A/S kan levere og etablere nedgravede containere i udvalgte områder af Odense Kommune. I områder, hvor Odense Kommune etablerer nedgravede containere til papir, skal disse benyttes Kapacitet for beholdere Beholderstørrelse aftales med den enkelte grundejer eller dennes repræsentant Anbringelse af beholdere Anbringelse af affaldsbeholder på fortov eller andet offentligt areal på tømmedagen må ikke være til gene for naboer og gående eller kørende færdsel. Grundejeren er ansvarlig for, at der er fri og uhindret adgang til beholderen på tømmedagen. Betingelser for tømning på tømmedage i den normale ruteindsamling er følgende: 1. Mobile beholdere skal på tømmedagen være anbragt i skel mod kørevej senest kl Mobile beholdere skal på tømmedagen være anbragt hensigtsmæssigt for afhentning. Herved forstås f.eks., at affaldsbeholderen og dennes håndtag skal være frit tilgængelige og fri af hæk, mur og lignende. Desuden skal der være tilstrækkelig manøvreplads for beholderne. 3. Tilkørselsforhold skal være således, at der er fri og uhindret adgang for renovationsbilen på tømmedagen. Det omfatter, at der skal være tilstrækkelig frihøjde og fribredde, samt at underlaget skal være jævnt og som minimum befæstet med stabilgrus. 4. På tømmedagen skal mobile affaldbeholdere stå på et fast og jævnt underlag og kunne trækkes til skraldebilen på et fast og jævnt underlag. F.eks. skal tohjulede affaldsbeholdere anbringes på og kunne trækkes til skraldebilen på fliser, asfalt eller som minimum komprimeret grus. F.eks. skal minicontainere (4-hjulede beholdere) anbringes på og kunne trækkes til skraldebilen på fliser eller asfalt. Side 15

18 5. Efter snefald skal der snarest muligt foretages en effektiv snerydning af både kørevej, adgangsvej og materiel. I glat føre skal der sørges for sikre køreveje og adgangsforhold for både skraldemænd og renovationsbiler. Hvis placering af beholdere på offentlige arealer på tømmedagen ikke er mulig, så skal der etableres et opstillingssted på egen grund efter anvisninger fra Odense Renovation A/S. Ved boligforeninger og andre steder med tæt bebyggelse, hvor der er klyngeafhentning, etableres de fælles afhentningssteder efter aftale med Odense Renovation A/S Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og papiraffaldet kan holdet tørt. Der må ikke fyldes indpakket og bundtet papir i beholderen Afhentning af papiraffald Tømning af beholdere sker hver 4. uge. I forbindelse med helligdage kan der forekomme mindre forskydninger i afhentningen. Odense Renovation A/S kan ændre tømmehyppighed i bestemte bebyggelser og områder af kommunen. Kalender over tømmedage skal hvert år sendes til grundejeren eller dennes repræsentant. Ved ruteomlægninger fremsendes ny kalender. Odense Renovation A/S skal tilbyde følgende ekstra ydelser mod omkostningsbestemt betaling: 1. En ekstra tømning 2. Ændring af beholderstørrelse Side 16

19 3. Tømning efter ej sat frem, overfyldt beholder eller fejlsorteret affald 4. Tømning efter spærring (f.eks. på grund af parkerede biler, sne mv.) Ændring af beholderstørrelse foretages af grundejeren eller dennes repræsentant til Odense Renovation A/S med mindst 14 dages varsel. Hvis betingelserne for tømning ikke er opfyldt, vil mobile beholdere og stationært indsamlingsudstyr ikke nødvendigvis blive tømt på tømmedage i den normale ruteindsamling. Ved grundejerens foranstaltning, skal mobile beholdere og stationært indsamlingsudstyr efterfølgende tømmes særskilt, når betingelserne for tømning er opfyldt, Der vil blive opkrævet et omkostningsbestemt beløb for særskilt tømning. Hvor der er afhentning af dagrenovation på grunden, skal beholderen til papir placeres ved siden af beholderen til dagrenovation. Odense Renovation A/S kan uden varsel undlade at tømme beholderen, hvis der inden tømning konstateres andre affaldstyper i beholderen end papir. Ved gentagne tilfælde af fejlsortering kan Odense Renovation A/S afmelde ordningen. Aflevering af papir skal derefter ske på en af genbrugspladserne i Odense Kommune Øvrige ordninger Papir kan også afleveres på genbrugspladserne Se ordning for genbrugspladserne i 15 i dette regulativ. 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Papaffald er f.eks.: Side 17

20 1. Papemballage 2. Bølgepap 3. Karton 4. Brune papirsposer 11.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen for pap gælder for husstande og sommerhuse i Odense Kommune. Der er pligt til at benytte ordningen Beskrivelse af ordningen Ordningen for pap er en indsamlingsordning i form af en bringeordning, hvor affaldet afleveres på en af genbrugspladserne i Odense Kommune. Se ordning for genbrugspladserne i 15 i dette regulativ Øvrige ordninger Hvis grundejere og borgere ikke har mulighed for at komme på genbrugspladsen, kan ordningen for storskrald benyttes. Se ordning for storskrald i 23 i dette regulativ. 12 Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Glasemballageaffald er f.eks.: Side 18

21 1. Vin- og spiritusflasker 2. Éngangs øl- og sodavandflasker 3. Tømte og skyllede sylte- og marmeladeglas 4. Tømte og skyllede dressing- og ketchupflasker af glas 12.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen for glasemballageaffald gælder for husstande, sommerhuse og kolonihaver i Odense Kommune. Der er pligt til at benytte ordningen Beskrivelse af ordningen Ordningen for glasemballageaffald er en indsamlingsordning i form af en bringeordning, hvor affaldet afleveres i de flaskekuber, Odense Renovation A/S har opstillet centrale steder i kommunen Øvrige ordninger Ordning for genbrugspladser kan også benyttes Se ordning for genbrugspladserne i 15 i dette regulativ. 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Genanvendeligt metalemballageaffald kan f.eks. være: Side 19

22 1. Øl- og sodavandsdåser 2. Metallåg 3. Tømte og skyllede konservesdåser 4. Tømte og skyllede alubakker 13.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for private husstande, sommerhuse og kolonihaver i Odense Kommune. Der er pligt til at bruge ordningen Beskrivelse af ordningen Ordningen for metalemballageaffald er en indsamlingsordning i form af en bringeordning, hvor affaldet afleveres på genbrugspladserne. Se ordning for genbrugspladserne i 15 i dette regulativ. 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Genanvendeligt plastemballageaffald kan f.eks. være: 1. Plastbægre og låg 2. Plastflasker og -dunke 14.2 Hvem gælder ordningen for Side 20

23 Ordningen for genanvendeligt plastemballageaffald gælder for private husstande, sommerhuse og kolonihaver i Odense Kommune. Der er pligt til at bruge ordningen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af en bringeordning, hvor affaldet afleveres på en af kommunens genbrugspladser. Se ordning for genbrugspladserne i 15 i dette regulativ. 15 Ordning for genbrugspladserne Kommunalbestyrelsen har etableret genbrugspladser til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for Ordningen for genbrugspladserne gælder for private husstande, sommerhuse og kolonihaver i Odense Kommune. Der er pligt til at benytte ordningen. Alternativt kan ordning for storskrald benyttes Se 23 i dette regulativ Adgang til genbrugspladserne Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt kg) med tilhørende trailer har adgang til genbrugspladseerne. Ordningen etableres i Odense Kommune som en indsamlingsordning i form af en bringeordning. På genbrugspladserne skal private husstande, sommerhuse og kolonihaver aflevere sorteret affald. På genbrugspladserne benyttes sygesikringsbevis til at åbne bommen. Der registreres kun postnummer. Side 21

24 15.3 Sortering på genbrugspladserne Affaldet skal sorteres efter affaldstype og placeres i de anviste containere eller båse på genbrugspladsen. Anvisninger fra pladspersonalet og ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. Information om hvilke typer affald, der kan afleveres på genbrugspladsen, fremgår af den affaldshåndbog, som Odense Renovation A/S hvert år sender til alle husstande i Odense Kommune. Ordensreglementet fremgår af opslag ved genbrugspladserne. Se også Odense Renovations hjemmeside Private husstande, sommerhuse og kolonihaver kan aflevere alle de former for sorteret affald, der er containere til på den enkelte genbrugsplads. Affaldet skal kunne håndaflæsses. Pladspersonalet på genbrugspladsen afgør alle driftsspørgsmål i forbindelse med aflevering af affald på genbrugspladsen. Dagrenovation og kanyler må ikke afleveres på genbrugspladsen. Det er ikke tilladt at fjerne effekter fra genbrugspladsen. Hvis der fjernes effekter fra genbrugspladsen, kan der indgives politianmeldelse for tyveri. Støvende asbest Ved aflevering af støvende asbest på genbrugspladsen, skal den være indpakket i to tætte plastposer eller omviklet med to tætte lag plastfolie. Bemærk, at indpakket støvende asbest kun kan afleveres på genbrugspladsen i Havnegade 102. Derudover kan støvende asbest, hvis det er indpakket som beskrevet herover, også afleveres på Odense Nord miljøcenter. Side 22

25 Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladsen, skal anvendes klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladsen, jf. affaldsbekendtgørelsens 32, stk. 2. Ordensreglementet for genbrugspladsen skal følges. Hvis affald ikke bringes til genbrugspladsen i klare sække, skal indholdet hældes ud i containeren, så pladspersonalet har mulighed for at sikre korrekt aflevering. Bemærk: Ved flere containere må affaldet ikke afleveres emballeret. 16 Ordning for PVC-affald 16.1 Hvad er PVC-affald PVC opdeles i genanvendeligt og ikke-genanvendeligt PVC. Som udgangspunkt er de hårde PVCmaterialer genanvendelige og de bløde er ikke-genanvendelige. Genanvendeligt PVC er f.eks.: 1. Tagplader, drænrør, kloakrør, tagrender m.m. 2. Elektrikerrør, kabelbakker, kabler og ledninger 3. Hårde paneler og hårde fodlister Ikke-genanvendeligt PVC er f.eks.: 1. Vinylgulve, måtter, bløde paneler og bløde fodlister 2. Persienner 3. Regntøj, havebassiner, badebolde, badedyr m.m. 4. Haveslanger, trykluftslanger og plastbelagt trådhegn Side 23

26 16.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for private husstande, sommerhuse og kolonihaver i Odense Kommune. Der er pligt til at benytte ordningen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af en bringeordning, hvor affaldet afleveres på en af kommunens genbrugspladser. Se ordning for genbrugspladserne i 15 i dette regulativ. 17 Ordning for imprægneret træ 17.1 Hvad er imprægneret træ Imprægneret træ er træ som ofte bruges til f.eks.: 1. Stakit, stolper 2. Legehus 3. Paller 17.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for private husstande, sommerhuse og kolonihaver i Odense Kommune. Der er pligt til at benytte ordningen Beskrivelse af ordningen Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Ordningen er en indsamlingsordning i form af en bringeordning, hvor affaldet afleveres på en af kommunens genbrugspladser. Se ordning for genbrugspladserne i 15 i dette regulativ. Side 24

27 18 Ordning for farligt affald 18.1 Hvad er farligt affald Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Farligt affald er f.eks.: 1. Batterier 2. Spraydåser (alle med drivmiddel, både tomme og halvfyldte) 3. Maling, lak og lim 4. Kviksølvholdigt affald (termometre, sparepærer m.m.) 5. Olie, benzin og oliefiltre 6. Rengøringsmidler og opløsningsmidler 7. Insekt- og plantegifte samt kunstgødning 8. Kemikalier (Syrer, baser, fotovæsker, acetone, terpentin m.m.) 9. Klorholdigt affald (pletfjerner, bums, kondensatorer, transformatorer m.m.) 10. Medicinrester og kanyler 11. Små gasflasker 12. Støvende asbest 13. PCB-holdigt affald, som indeholder mere PCB end 50 mg/kg Side 25

28 18.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen for farligt affald gælder for private husstande og sommerhuse i Odense Kommune. Der er pligt til at benytte ordningen Beskrivelse af ordningen Ordningen for farligt affald er en indsamlingsordning i form af en bringeordning, hvor det farlige affald skal afleveres på en af genbrugspladserne. Se ordning for genbrugspladserne i 18 i dette regulativ. Der er altid mulighed for at aflevere farligt affald på Snapindvej 21 og i Havnegade 102 i genbrugspladsernes åbningstider. På de øvrige genbrugspladser holder miljøbilen hver 6. weekend, jf. køreskema i Affaldshåndbogen eller på Affaldet skal kunne håndaflæsses. Kanyler skal afleveres på apoteket. Medicinrester kan afleveres på apoteket. Medicinrester kan også afleveres på genbrugspladsen på Snapindvej 21. Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloaken eller i skraldespanden. Farligt affald skal holdes adskilt fra det øvrige affald. Ved aflevering af støvende asbest på genbrugspladsen, skal den være indpakket i to tætte plastposer eller omviklet med to tætte lag plastfolie. Bemærk: Indpakket støvende asbest kan kun afleveres på genbrugspladsen i Havnegade 102. Derudover kan støvende asbest, hvis det er indpakket som beskrevet herover, også afleveres på Odense Nord Miljøcenter. Side 26

29 18.4 Beholdere Alle husstande tilbydes en rød plastkasse til opbevaring og transport af det farlige affald Anvendelse og fyldning af beholdere Ved anvendelse af den røde kasse til farligt affald, må denne ikke overfyldes. Væsker må ikke hældes direkte i kassen, og rester af væsker må aldrig hældes sammen. Alle flasker og beholdere i kassen skal være tæt lukkede og helst i original emballage. Hvis man ikke har den originale emballage, skal der skrives på emballagen, hvad den indeholder Renholdelse af beholdere Det påhviler grundejeren at renholde den røde plastkasse, så der ikke kan ske sammenblanding af farligt affald Øvrige ordninger Den røde kasse: Hvis der ikke er mulighed for at komme på genbrugspladsen med det farlige affald, er der mulighed for - efter forudgående aftale med Odense Renovation A/S - at få afhentet den røde kasse med farligt affald. På den aftalte afhentningsdag skal den røde kasse være sat uden for hoveddøren kl Ved boligforeninger og anden samlet bebyggelse kan der træffes nærmere aftale med Odense Renovation A/S om placering og eventuel afhentning af de røde kasser. Side 27

30 19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 19.1 Hvad er WEEE WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som det er defineret i elskrotbekendtgørelsen, jf. 3, nr. 41. WEEE-affald er: 1. Store husholdningsapparater 2. Kølemøbler 3. Små husholdningsapparater 4. Skærme og monitorer 5. Lyskilder 19.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for private husstande, sommerhuse og kolonihaver i Odense Kommune Beskrivelse af ordningen WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning. WEEE-affald kan afleveres på en af kommunens genbrugspladser. Side 28

31 WEEE affald er omfattet af loven om producentansvar. Det vil sige, at det er producenterne, der har ansvaret for håndteringen af affaldet Beholdere Der kan træffes aftale med Odense Renovation A/S om opsætning af bure til indsamling af WEEEaffald i boligforeninger og andre steder med tæt bebyggelse Øvrige ordninger Hvis borgere og grundejere ikke har mulighed for at komme på genbrugspladsen, kan ordning for storskrald benyttes. Ordningen kan benyttes for afhentning af store husholdningsapparater samt småt elektronik. Se ordning for storskrald i 23 i dette regulativ. Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. 20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Bærbare batterier og akkumulatorer er ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator, jf. batteribekendtgørelsens 3, nr. 6. Bærbare batterier og akkumulatorer kan f.eks. være: 1. Nikkel-Cadmium batterier (NiCd) 2. Lithiumbatterier (Li) 3. Litium-ion batterier (Li-ion) 4. Nikkel-metalhydrid (NiMH) Side 29

32 5. Kviksølvsbatterier 6. Knapcellebatterier 7. Brunstens- og alkaliske batterier 20.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for private husstande og sommerhuse i Odense Kommune. Der er pligt til at benytte ordningen Beskrivelse af ordningen Ordningen for bærbare batterier og akkumulatorer er en indsamlingsordning, som består af tre dele: 1. En bringeordning, hvor affaldet afleveres som farligt affald på en af kommunens genbrugspladser. Se ordning for farligt affald i 18 i dette regulativ. 2. En henteordning, hvor små batterier kan lægges i en klar plastpose på papirspanden på afhentningsdagen. Se ordning for papir i 10 i dette regulativ. 3. En henteordning, hvor små batterier kan lægges i den røde kasse Se i ordning for farligt affald i dette regulativ. Batterier skal holdes adskilt fra det øvrige affald. 21 Ordning for bygge- og anlægsaffald 21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i bilag 2 til affaldsbekendtgørelsen. Side 30

33 Bygge- og anlægsaffald er alt affald fra f.eks. nybyggerier, ombygninger, renoveringer, nedrivninger, vejarbejder, lednings- og andre anlægsarbejder. Der er to typer af bygge- og anlægsaffald. 1. Genanvendelige materialer 2. Ikke genanvendelige materialer. Det genanvendelige bygge- og anlægsaffald skal være uforurenet og må f.eks. ikke indeholde: 1. Imprægneret træ 2. PCB 3. Tjære 4. Sod 5. Rester af maling og lak 21.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for private husstande, sommerhuse og kolonihaver i Odense Kommune. Der er pligt til at benytte ordningen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af en bringeordning, hvor affaldet afleveres på en af kommunens genbrugspladser. Bygge- og anlægsaffald skal sorteres i genanvendeligt og ikke-genanvendeligt affald. Det ikkegenanvendelige affald skal sorteres til forbrænding, deponering eller specialbehandling, Se ordning for genbrugspladserne i 15 i dette regulativ. Side 31

34 22 Ordning for haveaffald og kompost 22.1 Hvad er haveaffald og kompost Haveaffald er f.eks.: 1. Grene 2. Blade 3. Græs 4. Nedfaldsfrugt Vegetabilske materialer til kompost er f.eks.: 1. Affald fra grøntsager 2. Blomster og potteplanter 3. Frugt 4. Kaffegrums og teblade incl. papirsfiltre 5. Skaller fra æg og nødder 22.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for private husstande, sommerhuse og kolonihaver i Odense Kommune. Der er pligt til at benytte ordning for genbrugspladser til haveaffald. Alternativt kan haveaffald afleveres på Odense Nord Miljøcenter eller f.eks. hjemmekomposteres. Side 32

35 22.3 Beskrivelse af ordningen Haveaffald: Indsamlingsordningen for haveaffald består af en bringeordning, hvor affaldet afleveres på genbrugspladsen. Se ordning for genbrugspladser i 15 i dette regulativ. Grundejeren skal holde haveaffald adskilt fra det øvrige affald. Afbrænding af haveaffald: I byzonen må private grundejere ikke afbrænde haveaffald. I landzonen må private grundejere afbrænde haveaffald fra den 1. december til den 1. marts i tidsrummet fra solopgang til solnedgang. I byzone og landzone må private grundejere afbrænde haveaffald Sankthansaften, den 23. juni. Afbrænding må ikke give anledning til ulempe for omgivelserne og skal være i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål mv. Til rekreative formål (for hyggens skyld) må der hele året afbrændes rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser. Hjemmekompostering: Der kan foretages hjemmekompostering på egen grund. Ved hjemmekompostering forstås kompostering af vegetabilsk affald og haveaffald på egen grund. Det er ikke tilladt at kompostere brødrester samt madrester af animalsk oprindelse, som f.eks. kød og fisk. Side 33

36 Komposten skal anvendes på egen grund eller på et fællesareal. Boligselskaber og grundejerforeninger mfl., som i fællesskab etablerer en ordning med kompostering, skal anmelde det til Odense Renovation A/S Beholdere Hjemmekompostering skal ske i en kompostbeholder, der både begrænser skadedyrs adgang, og begrænser udsivning af næringsstofferne i den dannede kompost til grundvandet. Kompostbeholdere kan købes i havecentre eller byggemarkeder Anbringelse af beholdere Kompostbeholdere skal placeres, så de ikke er til gene for omgivelserne og minimum 2,5 meter fra naboskel. Hvis hjemmekompostering medfører uhygiejniske forhold og lugtgener, har grundejeren pligt til at foretage foranstaltninger, så disse forhold ophører Øvrige ordninger Hvis grundejere og borgere ikke har mulighed for at komme på genbrugspladsen med haveaffald, kan storskraldsordningen benyttes til bundtet haveaffald. Se ordning for storskrald i 26 i dette regulativ. Haveaffald i storcontainere kan afleveres gratis på Odense Nord Miljøcenter mod aflevering af underskrevet dokument fra den enkelte hustand, grundejerforening eller boligforening. Dokumentet "Affaldsblanket" findes på 23 Ordning for storskrald Side 34

37 23.1 Hvad er storskrald Storskrald er større ting, som f.eks.: 1. Brandbart storskrald som f.eks. dæk, møbler, madrasser og tæpper på maks. 2 m. 2. Bundtet pap 3. Bundtet haveaffald på maks. 2 m. (ingen træstød og trærødder) 4. Metal såsom, cykler, barnevogne, dæk med fælge m.m. 5. Store husholdningsapparater samt mindre elektriske og elektroniske produkter 6. Lysstofrør 23.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for private husstande og sommerhuse i Odense Kommune. Der er pligt til at benytte ordningen, hvis ikke der er mulighed for at komme på genbrugspladsen med affaldet Beskrivelse af ordningen Ordningen for storskrald er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor en husstand efter forudgående aftale med Odense Renovation A/S kan få afhentet storskrald 2 gange årligt. Der er mulighed for at få hentet 6 genstande pr. gang. Mindre elektronikaffald i f.eks. en papkasse tæller kun som én genstand uanset type og mængde. Hvis mindre elektronikaffald ønskes afhentet, skal det samles sammen i f.eks en papkasse til én afhentning. Der skal være effekter svarende til minimum ½ m3. Grundejeren skal sortere storskraldet fra det øvrige husholdningsaffald. Side 35

38 23.4 Afhentning af storskrald På den aftalte dato sættes storskrald ud til skel mod kørevej inden kl Storskrald skal ved afhentningen være påsat mærkater. Der er mærkater i Affaldshåndbogen, som Odense Renovation A/S hvert år sender til alle husstande i Odense Kommune. Ved boligforeninger og anden samlet bebyggelse kan der træffes aftale med Odense Renovation A/S om placering og eventuel afhentning af storskrald. Grundejeren skal selv sørge for oprydning/rengøring efter afhentning. Storskrald skal stå frit tilgængeligt, så afhentning kan foregå uhindret og med kran Øvrige ordninger Storskrald fra dødsboer (undtagen farligt affald) kan afleveres gratis i storcontainere til sortering på Odense Affaldssortering A/S mod aflevering af underskrevet dokument fra en pårørende eller bobestyrer. Dokumentet Affaldsblanket findes på 24 Ordning for jord 24.1 Hvad er jord Jord er al slags jord. (Ren jord og forurenet jord.) 24.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen for jord gælder for private husstande og sommerhuse i Odense Kommune. Der er pligt til at benytte ordningen. Side 36

39 24.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen består af to dele. 1. En indsamlingsordning i form af en bringeordning til genbrugspladsen, hvor der kun må afleveres jord fra ejendomme, der ikke er kortlagt som forurenede. Et parti jord skal stamme fra samme ejendom. Der må højest afleveres 1 m3 jord. Jorden skal stamme fra samme projekt. Ordningen administreres af : Odense Renovation A/S Snapindvej Odense V 2. En anvisningsordning, hvor anmeldelsespligtig jord skal anmeldes på Ordningen administreres af: Odense Kommune Industrimiljø Ren jord, som ikke er anmeldelsespligtig, kan i mængder større end 1 m3 anvendes under hensyntagen til andre regler, f.eks. terrænregulering, naturbeskyttelse samt grusgrave med dispensationer. Side 37

40 Regulativet er vedtaget d og er trådt i kraft d Side 38

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-07-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016 Regulativ for husholdningsaffald April 2016 Indhold I Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederiksberg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 02-07-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2014 Forslag til regulativ for husholdningsaffald Miljø Esbjerg Kommune 18-06-2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse

Læs mere

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 2012

Regulativ for husholdningsaffald 2012 Regulativ for husholdningsaffald 2012 Indhold 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 5 4 Gebyrer... 5 5 Klage m.v... 5 6 Overtrædelse og straf... 5 7 Bemyndigelse... 5 8 Ikrafttrædelse... 5

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 31-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 5 5 Klage m.v. 5 6 Overtrædelse og straf 5 7 Bemyndigelse 6 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs December 2014 1 af 18 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 4

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald Forslag til regulativ for husholdningsaffald Indholdsfortegnelse I. Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 16-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald W eb ud ga ve Gældende fra 4. juni 2014 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald.

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. Affaldshåndbog 0 sommerhuse Gem håndbogen så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. fire store genbrugspladser Vi har bygget ny genbrugsplads i Pandrup og har fremover store og moderne genbrugspladser,

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Minigenbrugspladser i boligområder Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Der kan være penge at spare ved at gøre det nemmere for beboerne at sortere affaldet

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013 HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE November 2013 Beboerne har pligt til at være bekendt med og overholde foreningens vedtægter og husorden. Eventuelle uoverensstemmelser bør søges løst mellem de enkelte beboere.

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3

Læs mere