Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald"

Transkript

1 Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs December af 18

2 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 4 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse 4 9 Ordning for dagrenovation 5 10 Ordning for papiraffald 9 11 Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for genbrugspladserne Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for bygge- og anlægsaffald Ordning for haveaffald Ordning for storskrald Ordning for andet affald 18 Bilag 1 Beskrivelse af affaldsfraktioner Bilag 2 Ordensreglement for genbrugsstationerne i Frederiksværk og Hundested Bilag 3 Bestemmelser for borgere og grundejere om håndtering og afbrænding af haveaffald 2 af 18

3 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Halsnæs Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (Emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner Definitionerne 1 til 41, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. Halsnæs Kommunes definition på dagrenovation er opdelt i to fraktioner. Organisk dagrenovation. Bioaffald ( Grønt affald ) Bioaffald er I Halsnæs Kommune klassificeret som genanvendeligt affald Dagrenovation restaffald ( Rødt affald ) Dagrenovation restaffald er ikke: Rent pap, rent papir, rene plastfolier, hård plast, glas og flasker, metal eller andet genanvendeligt affald. Batterier, kemikalier og mineralolier, elektronikaffald og andet farligt affald er ikke restaffald. 4 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen en gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Halsnæs Kommunes hjemmeside. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens af 18

4 Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsens med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsens kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Byrådet i Halsnæs Kommune har bemyndiget Halsnæs Forsyning A/S til at træffe afgørelser efter dette regulativ vedrørende daglig drift af de ordninger, som Halsnæs Forsyning er ansvarlig for. Byrådet i Halsnæs Kommune har endvidere bemyndiget administrationen i Halsnæs Kommune til at træffe afgørelser i de sager, som Halsnæs Forsyning ikke har ansvar for. Byrådet i Halsnæs Kommune har endvidere bemyndiget bestyrelsen i Halsnæs Forsyning A/S til at ændre bilag 1 og 2. Byrådet i Halsnæs Kommune har endvidere bemyndiget Udvalgt for Miljø og teknik til at ændre bilag 3. 8 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den 1. januar 2015 Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for husholdningsaffald af 1. oktober 2012 Samt regulativ for husholdningsaffald i Halsnæs Kommune februar 2011, samt regulativ ændringer af november Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 16.December 2014 Borgmester Steen Hasselriis Kommunaldirektør Anders Mørk Hansen 4 af 18

5 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Halsnæs Kommune har vedtaget, at dagrenovation kan opdeles i forskellige fraktioner: Organisk dagrenovation (Bioaffald), restaffald, genanvendeligt affald, farligt affald og Vegetabilsk del af dagrenovation. Organisk dagrenovation bioaffald ( Grønt affald ) Er eksempelvis: affald fra grønsager og frugt brød- og kagerester rester fra kød, fisk og pålæg fedt og spiseolier og rester efter brug af dette ris og spaghetti kaffegrums og teblade inkl. filter mælkeprodukter og osterester køkkenrulle og andet aftørringspapir blomster uden potte Bioaffald er i Halsnæs Kommune klassificeret som genanvendeligt affald i zone 1 og skal udsorteres i en ren fraktion. Halsnæs Forsyning afgør, om der er sorteret korrekt. Restaffald ( Rødt affald ) Er eksempelvis: tilsmudset pap og papir cigaretskod og aske vatpinde og hygiejnebind tilsmudset plast engangsvaskeklude, engangshåndklæder og lignende forurenet metal (stanniol mv.) sammensatte produkter (eksempelvis mælkeemballage) sod og aske opfej skarpe genstande (indpakket) andet forbrændingsegnet affald, der ikke er omfattet af de ovenstående affaldstyper, og som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som dagrenovation Restaffald er ikke: Rent pap, rent papir, rene plastfolier, hård plast, glas og flasker, metal eller andet genanvendeligt affald. Farligt affald må ikke kommes i restaffald. Eksempelvis: Batterier, kemikalier og mineralolier, elektronikaffald og andet farligt affald. Vegetabilsk del af dagrenovation. (kan hjemmekomposteres) Er eksempelvis: affald fra grønsager og frugt brød- og kagerester fedt og spiseolier og rester efter brug af dette ris og spaghetti kaffegrums og teblade inkl. filter køkkenrulle og andet aftørringspapir 5 af 18

6 blomster uden potte 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen der frembringer dagrenovation. Alle ejendomme skal være tilsluttet dagrenovationsordningen hele året også selv om ejendommen i kortere eller længere tid henstår ubeboet. Ubebyggede grunde og lignende arealer, hvor der er aktiviteter, som frembringer dagrenovation, skal tilsluttes dagrenovationsordningen. Halsnæs Forsyning afgør hvem, der er omfattet af ordningen. 9.3 Beskrivelse af ordningen Kommunen er opdelt i to zoner, hvor der er forskellige krav til sortering. Zone 1 omfatter alle byzoner samt følgende 6 bymæssige områder i landzone: Amagerhuse, Tømmerup, Auderød, Brederød, St. Havelse og Ll. Havelse. Samt helårsbeboelser i randområderne til zone 1. Zone 2 omfatter landzone og sommerhusområder, der ikke er en del af zone 1. Halsnæs Forsyning afgør hvem der tilhører zone 1 og zone 2. Borgere i zone 1 skal kildesortere deres dagrenovation i bioaffald og restaffald, der ikke må indeholde genanvendeligt affald og farligt affald. Ordningen er en henteordning. Der benyttes beholdere med grønt låg og med mørkegråt låg. Beholderen med det grønne låg må kun anvendes til bioaffald. Beholderen med mørkegrå låg anvendes til restaffald. Derudover udleveres en lille grøn køkkenspand og bionedbrydelige plastposer (bioposer) til indsamling af bioaffald i køkkenet. Bioposerne må kun bruges til bioaffald, og de udleveres en gang årligt af Halsnæs Forsyning. Ekstra poser kan afhentes på Forsyningens genbrugsstationer. Halsnæs forsyning opsætter det opsamlingsmateriel, der er behov for. Flere husstande kan dele beholdere efter aftale med Halsnæs forsyning. Borgere i zone 2 skal kildesorteres deres dagrenovation, så det ikke indeholder genanvendeligt affald og farligt affald. Ordningen er en henteordning af dagrenovation. Hver husstand har som standard en 240 l beholder som opsamlingsmateriel. Kommunen opfordrer beboerne i zone 2 til at hjemmekompostere vegetabilsk affald på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende. En kompostbeholder kan lånes ved henvendelse til Halsnæs Forsyning. 9.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. På ejendomme med meget specielle adgangsforhold kan der anvendes sækkestativer i stedet for beholdere. Halsnæs Forsyning afgør hvilket opsamlingsmateriel, der er behov for. Beholdere leveres af og tilhører Halsnæs Forsyning. 6 af 18

7 Boligforeninger kan for egen regning opsætte andre opsamlings systemer til dagrenovation efter godkendelse af Halsnæs Forsyning. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, tyveri, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, Halsnæs Forsyning træffer til sikring af beholdere. Halsnæs Forsyning kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille supplerende krav til beholdere. 9.5 Kapacitet for beholdere Halsnæs Forsyning udleverer som standard til enfamiliehuse i zone 1 en 140 l beholder til bioaffald og en 190 l beholder til restaffald og til boliger i zone 2 en 240 l til dagrenovation. Til etagebyggeri og boligfællesskaber i rækkehuse eller lignende opstilles fælles beholdere typisk af størrelsen 660 l. Halsnæs Forsyning ønsker at tilpasse beholderkapaciteten til behovet og bruger beholderstørrelser fra 140 l til 1.000l. Der kan anvendes andre beholderstørrelser blandt andet i nedgravede systemer. Halsnæs Forsyning afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Halsnæs Forsyning efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås. Såfremt grundejeren ved særlige lejligheder har behov for ekstra kapacitet, kan sække mærket "Ekstra sæk" købes på Frederiksværk Genbrugscenter, Havnesvinget 10, eller på genbrugsstationen i Hundested. Håndværkervej 16, 3390 Hundested Der medtages kun sække påtrykt "Ekstra sæk" og stemplet med dato og genbrugsstationens navn. 9.6 Anbringelse af beholdere Adgangsvejen fra skel ind til den sidste beholder skal opfylde en række krav: højst 10 meter lang mindst 1 meter bred et jævnt og fast underlag af fliser, asfalt, beton eller lignende ingen stigninger på over 10 cm pr. meter ingen trapper fri passage hele vejen håndtagene på beholderen skal vende ud mod skraldemanden døre og låger kan stå åbne af sig selv fri højde over hele vejen på mindst 2,20 meter ryddet for sne og is saltet eller gruset i glat føre ingen løse hunde. Ved koteletgrund skal beholderne placeres umiddelbart efter benets afslutning. Ovenstående krav gælder også for koteletbenet. Kan kravene ikke opfyldes, kan borgeren stille affaldsbeholdere ud til vejen senest kl. 6 den samme dag, de bliver tømt. Det er Halsnæs Forsyning der afgør, om adgangsvejen opfylder kravene. Grundejere med specielle forhold, hvor det kan være vanskeligt at bruge beholder, skal henvende sig til Halsnæs Forsyning for at aftale speciel løsning. 7 af 18

8 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sod, aske og slagger skal være fuldstændig afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på affaldssækken/beholderen. Affaldet skal sorteres, så det kun er restaffald i beholder til restaffald, bioaffald i beholder til bioaffald og dagrenovation i beholdere til dagrenovation. 9.8 Renholdelse af beholdere Borgere og grundejere er ansvarlige for renholdelse af opsamlingsmateriellet. 9.9 Afhentning af dagrenovation Normalt sker der tømning af opsamlingsmateriellet hver 14. dag for bioaffald eller restaffald. Kortere tømnings frekvens kan aftales med Halsnæs Forsyning, hvis der er plads- og kapacitetsproblemer eller hygiejniske problemer på adressen. Meromkostningerne reguleres over gebyrerne for indsamling og behandling af affald. Tømning af beholdere sker på en fast ugedag. I forbindelse med helligdage foretages afhentning på nærmeste hverdag. Afhentning sker normalt indenfor tidsrummet kl Hvis bioaffaldet ikke er sorteret korrekt, kan renovationsselskabet lade beholderen stå til en senere afhentning med bil, der afhenter restaffald. Borgeren/grundejeren kan komme til betale et særgebyr for denne afhentning. Hvis restaffaldet og dagrenovation ikke er sorteret korrekt og indeholder store mængder genanvendeligt affald (rent pap, rent papir, rene plastfolier, hård plast, glas og flasker, metal eller andet genanvendeligt affald) kan renovationsselskabet lade beholderen stå til der er sket en sortering. Borgeren/grundejeren kan komme til betale et særgebyr for ekstra afhentning. Hvis adgangsvejen ikke opfylder kravene i 9.6, kan renovationsselskabet undlade at tømme beholderne, indtil kravene er opfyldt. Hvis tilkørselsforhold til matriklen ikke er i orden, kan renovationsselskabet undlade at tømme beholderne indtil forholdene er i orden. Problemer med tilkørselsvejen kan være: Manglende snerydning, blokering af vejen med biler eller ligninende, manglende beskæring af grene der går ud over vejen og andet. I situationer hvor flere veje ikke er fremkommelige, typisk om vinteren med meget sne og frost, kan Halsnæs forsyning indføre fælles opsamling af dagrenovation på udvalgte steder. I de situationer annoncerer forsyningen i lokalaviserne og på deres hjemmeside. Halsnæs Forsyning kan kræve et særgebyr for en eventuel ekstra afhentning af affald, i forbindelse med problemer med adgangsveje og almindelige veje Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. 8 af 18

9 Til- og afmelding af beholdere sker ved henvendelse til Halsnæs Forsyning. Nye ejendomme bliver automatisk tilmeldt renovationsordningen ved byggesagens afslutning. Tilmelding af ejendommen skal dog ske, hvis indflytning sker inden byggesagen afsluttes. 10 Ordning for papiraffald 10.1 Hvad er papiraffald Se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner 10.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen I Halsnæs kommune har borgere flere muligheder for at aflevere sorteret papir til genbrug. På genbrugspladser, ved miljø-øer, igennem storskraldsordning og for beboere i zone 1, hvor papiret hentes fra beholdere ved hustanden. Miljø-øer: Borgere og grundejere i Halsnæs Kommune kan benytte beholdere/kuber til papir, der er opstillet ved supermarkeder eller ved adgangsveje til sommerhusområder, samt tæt på større beboelsesområder. Der må ikke efterlades restaffald eller andet affald i eller omkring genbrugsbeholdere til papir. Genbrugsstationer: Der er to bemandede genbrugsstationer og en ubemandet ressourcestation i kommunen, hvor det er muligt at aflevere sorteret genbrugspapir i kommunen. Storskraldsordning: Bundet genanvendeligt papir kan afleveres i storskraldsordningen. Borgeren skal ringe og bestille afhentning. Der er storskraldsafhentning 2 gange om året forår og efterår. Henteordning for beboere i zone 1: En familie husstande i zone 1 har fået udleveret en 190 l beholder, der tømmes hver 7 uge. Ved flerfamilie boliger er der opstillet beholdere, der tommes efter behov, minimum hver 7 uge. Zone 1, omfatter alle byzoner samt følgende 6 bymæssige områder i landzone: Amagerhuse, Tømmerup, Auderød, Brederød, St. Havelse og Ll. Havelse. Samt helårsbeboelser i randområderne til zone 1. Halsnæs Forsyning afgør hvem der tilhører zone 1 Alle ejendomme zone 1 skal være tilsluttet henteordningen for papir hele året også selv om ejendommen i kortere eller længere tid henstår ubeboet Beholdere Beholdere leveres af og tilhører af Halsnæs Forsyning. Boligselskaber kan anvende andre beholdersystemer efter aftale med Halsnæs forsyning Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, tyveri, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som Halsnæs Forsyning træffer til sikring af beholdere. Halsnæs Forsyning kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere 9 af 18

10 10.5 Kapaciteten af beholdere Halsnæs Forsyning sætter som standard i zone 1 en 190 l beholder til hver husstand. I boligforeninger og andre bebyggelser kan der benyttes 660 l beholdere. På miljø-øerne anvendes kuber fra 1 m 3 til 2,5 m 3. Der kan også anvendes nedgravede systemer af forskellige størrelser. Halsnæs Forsyning afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Halsnæs Forsyning efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås Anbringelse af beholdere Adgangsvejen fra skel ind til beholderen i zone 1 skal opfylde en række krav: højst 10 meter lang mindst 1 meter bred et jævnt og fast underlag af fliser, asfalt, beton eller lignende ingen stigninger på over 10 cm pr. meter ingen trapper fri passage hele vejen håndtagene på beholderen skal vende ud mod skraldemanden døre og låger kan stå åbne af sig selv fri højde over hele vejen på mindst 2,20 meter ryddet for sne og is saltet eller gruset i glat føre ingen løsgående hunde Ved koteletgrund skal beholderne placeres umiddelbart efter benets afslutning. Ovenstående krav gælder også for koteletbenet. Kan kravene ikke opfyldes, kan man stille affaldsbeholdere ud til vejen senest kl. 6, den samme dag de bliver tømt. Ejendomme med specielle forhold, hvor det kan være vanskeligt at bruge beholder, skal henvende sig til Halsnæs Forsyning for at aftale speciel løsning. Det er Halsnæs Forsyning der afgør om adgangsvejen opfylder kravene Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen Renholdelse af beholdere Borgere og grundejere sørger for renholdelse af egne beholdere Afhentning af papiraffald Beholderne i zone 1 tømmes som standard hver 7. uge, på hverdage i tidsrummet mellem kl til Beholdere der servicere flere boliger kan have kortere tømningsinterval Hvis papiret ikke er sorteret korrekt kan renovationsselskabet lade beholderen stå til en senere afhentning med bil, der afhenter restaffald. Borgeren/grundejeren kan komme til betale et særgebyr for denne afhentning. 10 af 18

11 Hvis adgangsvejen ikke opfylder kravene i 10.6, kan renovationsselskabet undlade at tømme beholderne, indtil kravene er opfyldt. Hvis tilkørselsforhold til matriklen ikke er i orden, kan renovationsselskabet undlade at tømme beholderne indtil forholdene er i orden. Problemer med tilkørselsvejen kan være: Manglende snerydning, blokering af vejen med biler eller ligninende, manglende beskæring af grene der går ud over vejen og andet. Halsnæs Forsyning kan kræve et særgebyr for en eventuel ekstra afhentning af affald, i forbindelse med problemer med adgangsveje og almindelige veje. 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Borgere og grundejere i Halsnæs Kommune er forpligtet til at kildesortere pap fra dagrenovationen. Pappet kan bringes til en af Halsnæs Forsynings genbrugsstationer eller ressourcestationen i Ølsted på Nettos parkeringsplads Borgeren kan benytte storskraldsordningen, der afhenter bundet pap ved husstanden 2 gange om året forår og efterår. 12 Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballage af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. For nærmere beskrivelse af glasemballage se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Det påhviler enhver borger og grundejer i Halsnæs Kommune at kildesortere glas og flasker til genbrug. I Halsnæs kommune er der følgende muligheder for at aflevere glas til genbrug. Miljø-øer: Borgere og grundejere i Halsnæs Kommune kan benytte beholdere/kuber til glas, der er opstillet ved supermarkeder eller ved adgangsveje til sommerhusområder, samt tæt på større beboelsesområder. Der må ikke efterlades restaffald eller andet affald i eller omkring genbrugsbeholdere til glas. Genbrugsstationer: 11 af 18

12 Der er to bemandede genbrugsstationer og en ubemandet ressourcestation i kommunen, hvor det er muligt at aflevere glas i kommunen. Storskraldsordning: Glas i klare plastikposer kan afleveres i storskraldsordningen. Borgeren skal ringe og bestille afhentning. Der er storskraldsafhentning 2 gange om året forår og efterår. Beholdere til flasker og glas må ikke tilføres porcelæn, keramik, hærdet glas, spejlglas, vinduesglas, el-pærer, lysstofrør, metal, plastlåg, hvide (ikke gennemsigtige) flasker, urene eller fyldte flasker og glas. Halsnæs Forsyning afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til glasemballager. 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. For nærmere beskrivelse af metalemballageaffald se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Det påhviler enhver borger og grundejer i Halsnæs Kommune at kildesortere metalaffald og metalemballager til genbrug. Metallet bringes til en af Halsnæs Forsynings genbrugsstationer eller til ressourcestationen i Ølsted. Halsnæs Forsynings storskraldsordning kan også benyttes til metal og metalemballager. Metalemballager må ikke være forurenet med madvarer eller indeholde nogen former for farligt affald. Halsnæs Forsyning afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til metalemballager. 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. For nærmere beskrivelse af plastemballageaffald se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Halsnæs Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er en bringeordning. Det påhviler enhver borger og grundejer i Halsnæs Kommune at kildesortere plastemballager til genbrug. 12 af 18

13 Plasten bringes til en af Halsnæs Forsynings genbrugsstationer eller ressourcestationen i Ølsted og sorteres i plastfolier og plastdunke m.m. Halsnæs Forsynings storskraldsordning kan også benyttes til plastemballager. Plastemballager må ikke være forurenet med madvarer eller indeholde nogen former for farligt affald. Halsnæs Forsyning afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til plastemballager. 15 Ordning for genbrugspladserne Halsnæs Forsyning har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald. Nogle af pladserne er ubemandede nærgenbrugsstationer, hvor der kan afleveres er bergænset antal affaldsfraktioner. Ved disse nærgenbrugsstationer må der kun afleveres de affaldstyper, der er opstillet beholdere til Hvem gælder ordningen for Genbrugspladserne er forbeholdt borgere og grundejere i IS Vestforbrændings interessentkommuner. Borgere og grundejere i Halsnæs Kommune har ligeledes adgang til øvrige genbrugspladser i Vestforbrændings interessentkommuner 15.2 Adgang til genbrugspladserne Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt kg) med tilhørende trailer har adgang til genbrugspladserne Sortering på genbrugspladserne På genbrugspladserne kan borgeren og grundejeren aflevere alle former for sorteret affald Undtaget herfra er dog: Dagrenovation. Radioaktivt affald og explosiver Støvende asbest. Affaldet skal sorteres i affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne.. Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. Ordensreglementet kan ses i bilag Ordning for PVC-affald 16.1 Hvad er PVC-affald For nærmere beskrivelse af PVC-affald se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 13 af 18

14 16.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en bringeordning. Det påhviler enhver borger og grundejer i Halsnæs Kommune at kildesortere PVC-plast væk fra restaffaldet, da PVC i et forbrændingsanlæg skaber mere affald, end der forbrændes. PVC-plasten bringes til en af Halsnæs Forsynings 2 genbrugsstationer og sorteres i PVC til genanvendelse og PVC til deponering, se definitioner i bilag 1. Halsnæs Forsyning afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til PVC-plast 17 Ordning for imprægneret træ 17.1 Hvad er imprægneret træ For nærmere beskrivelse af imprægneret træ se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Halsnæs Kommune Beskrivelse af ordningen Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Det påhviler enhver borger og grundejer i Halsnæs Kommune at kildesortere imprægneret træ og bringe det til en af Halsnæs Forsynings 2 genbrugsstationer. Halsnæs Forsyning afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til imprægneret træ. 18 Ordning for farligt affald 18.1 Hvad er farligt affald Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald(eak-koder), og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. For nærmere beskrivelse af farligt affald se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommune Beskrivelse af ordningen Det påhviler borgere og grundejere i Halsnæs Kommune at håndtere farligt affald via en af følgende måder: via genbrugsstationerne, farligt affald afleveres til personalet ved skranken til farligt affald bærbare batterier (se ordning 20) kan afleveres til forhandleren, hvor de er købt, samt i opstillede batteribeholdere. For en familie huse kan batterierne lægges på låget af en affaldsbeholder, i en lille klar plastpose, den dag beholderen tømmes (pose på låg). I områder med fælles opsamling af dagrenovation opstilles specielle beholdere til batterier. via apoteket (medicin, kviksølvtermometre, kanyler mv.) via farvehandlere (malingsrester mv.) via servicestationer og autoværksteder (bilakkumulatorer) 14 af 18

15 Halsnæs Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til farligt affald. Farligt affald må ikke kommes i opsamlingsmateriel til dagrenovation eller blandes med andet affald. Farligt affald skal afleveres i egnet og tæt emballage - helst den originale emballage, eller med tydelig afmærkning, hvis det er kommet over på en anden. Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken. 19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 19.1 Hvad er WEEE WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som det er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. For nærmere beskrivelse af elektrisk og elektronisk affald se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Halsnæs Kommune Beskrivelse af ordningen WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til kommunale ordning. WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner: 1. store husholdningsapparater 2. kølemøbler 3. små husholdningsapparater 4. skærme & monitorer 5. lyskilder Det påhviler enhver borger og grundejer i Halsnæs Kommune at håndtere affald af elektrisk og elektronisk udstyr via en af følgende muligheder: Halsnæs Forsynings indsamlingsordning for storskrald (dog ikke lyskilder) Aflevering på en af genbrugsstationerne i kommunen Aflevering på ressourcestation i Ølsted (lyskilder og småt elektronik) Indsamlingsordning for småt elektronikaffald Ud over forsyningens indsamlingsordninger har borgere mulighed for at aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr til forhandlere af sådanne produkter, i det omfang disse vælger at tage brugt udstyr retur i forbindelse med køb af nyt. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal sorteres jf. bilag 1. Kølemøbler, elektriske frituregryder m.v. skal forinden bortskaffelsen være tømt for eventuelt indhold. Indsamlingsordningen for småt elektronisk affald er for alle borger og grundejere i kommunen Småt elektronikordningen omfatter elektronisk udstyr, der kan ligge i en 4-8 l plastpose. Det kan f.eks. være: mobiltelefonen, ipods og andre mp3 afspillere, håndholdt elektronisk legetøj, postkort der afspiller musik, diktafoner, håndholdte computere, barbermaskiner og andet småt elektronik. Indsamlingsordningen er lidt forskellig for borgere med egen affaldsbeholder (enfamiliehuse, sommerhuse m.m.) og for borgere, der bruger fællesopsamlingsmateriel. 15 af 18

16 For borger med egen affaldsbeholder (enfamiliehuse, sommerhuse m.m.) er det en pose på låg ordning. Småt elektronik lægges i en klar plastpose, der bindes en knude på posen, og den placeres ovenpå en affaldsbeholder, så bliver den taget med næste gang, beholderen bliver tømt. For borger i byggeri med fælles opsamlingsmateriel er der en fælles opsamlingsbeholder til småt elektronik nær beholderne til bioaffald og restaffald. Transportøren tømmer beholderen med småt elektronik, når der afhentes restaffald eller bioaffald Afhentning af WEEE Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. 20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineret som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator. For nærmere beskrivelse af bærbare batterier og akkumulatorer se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Kommune Beskrivelse af ordningen Halsnæs Forsyning tilbyder borgerne flere måder at kunne aflevere bærbare batterier og små akkumulatorer: Batterierne kan afleveres til forhandlerne, hvor de er købt, samt i opstillede batteribeholdere Batterier og akkumulatorer kan afleveres på genbrugsstationerne Batterier kan afleveres på ressourcestationen i Ølsted Indsamlingsordningen for bærbare batterier og akkumulatorer ved ens hjem Indsamlingsordningen er lidt forskellig for borgere med egen affaldsbeholder (enfamiliehuse, sommerhuse m.m.) og for borgere, der bruger fælles opsamlingsmateriel. For borger med egen affaldsbeholder (enfamiliehuse, sommerhuse m.m.) er det en pose på låg ordning. Bærbare batterier lægges i en klar plastpose, der bindes en knude på posen, og den placeres ovenpå en affaldsbeholder så bliver posen taget med næste gang, beholderen bliver tømt. For borger i byggeri med fælles opsamlingsmateriel er der en fælles opsamlingsbeholder til bærbar batterier nær beholderne til bioaffald og restaffald. Transportøren tømmer beholderen med bærbare batterier, når der afhentes restaffald eller bioaffald. 21 Ordning for bygge- og anlægsaffald 21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder) For nærmere beskrivelse af bygge- og anlægsaffald se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner. 16 af 18

17 21.2 Hvem gælder ordningen for Borgere og grundejere i Halsnæs Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er en bringeordning og anvisningsordning. Bygge- og anlægsaffald kan i mindre mængder afleveres på en af Halsnæs Forsynings genbrugsstationer. Større mængder anvises til egnede modtageanlæg. Bygge- og anlægsaffald skal kildesorteres, farligt affald (eksempelvis asbest), PCB-holdigt affald og termoruder skal altid udsorteres fra bygge-og anlægsaffald. Sorteringen skal svare til de fraktioner der er på genbrugsstationerne eller dem der er nævnt i bilag 1. Byggeaffald fra projekter, der er større end 10 m 2 eller frembringer mere end 1 ton, skal anmeldes til Halsnæs Kommune 14 dage før påbegyndelse af byggearbejdet. Omfatter projektet bygninger eller bygningsdele der er opført fra 1950 til 1977 skal bygningen screenes for PCB i byggematerialerne. Screeningsskemaet findes på kommunens hjemmeside eller borger.dk. Skemaet skal være fremsendt til kommunen 14 dage før påbegyndelse af byggeriet. Indeholder byggeaffaldet asbest skal det håndteres specielt og anmeldes til Halsnæs Kommune inden 14 dage før påbegyndelse af byggearbejdet. I bilag 1 er der eksempler på bygningsdele, der kan indeholde asbest. 22 Ordning for haveaffald 22.1 Hvad er Haveaffald Affald fra lugning, beskæring og oprydning i en haves beplantning. Se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er en bringeordning. Haveaffald kan komposteres i egen have eller bringes til en af Halsnæs Forsynings genbrugsstationer. På Frederiksværks genbrugscenter komposteres haveaffald og stød og store grene neddeles til flis. Kompost og flis kan afhentes af borgerne på forsyningens 2 genbrugsstationer. Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald ud over de undtagelser, der nævnes i bilag Ordning for storskrald 23.1 Hvad er storskrald Stort affald, der afhentes under kommunes storskraldsordning se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i Halsnæs Kommune. 17 af 18

18 23.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en ringeordning. Halsnæs Forsyning henter storskrald ved borgernes hjem. Der bliver afhentet storskrald hos de borgere, der har ringet til transportøren forinden og aftalt opsamlingstidspunkt. På Halsnæs Forsynings hjemmeside kan ses oplysninger om hvilket nummer, der skal ringes til, hvor tit der hentes affald og hvilke affaldsfraktioner der afhentes. Hjemmesiden viser hvilke krav, der er til sortering og emballering af affaldet. 24 Ordning for andet affald 24.1 Hvad er andet affald Affald, der ikke er nævnt under tidligere ordninger Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i Halsnæs Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen for andet affald er en anvisningsordning. Spildevandsslam mv., som oprenses fra kloakker, septiktanke, samletanke, pumpebrønde, sandfang, fedtudskillere mv. skal bortskaffes gennem en af kommunen godkendt transportør. Kasserede person- og varebiler skal håndteres til en af Miljøstyrelsen godkendt modtager. Kasserede personbildæk skal håndteres til en af Miljøstyrelsen godkendt modtager. Affald, der ikke er omfattet af de i dette regulativ omtalte indsamlings- eller anvisningsordninger, skal bortskaffes efter konkrete anvisninger, der ved henvendelse oplyses af Halsnæs Kommune. 18 af 18

19 Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner. 1. Dagrenovation, restaffald (rødt affald) Ved dagrenovation forstås eksempelvis: vegetabilsk affald, som ikke hjemmekomposteres animalsk affald tilsmudset pap tilsmudset papir plast, som er forurenet med madvarer forurenet metal (konservesdåser, stanniol mv.) sammensatte produkter (eksempelvis mælke- og juiceemballage) sod og aske opfej porcelæn og keramik skarpe genstande andet affald, der ikke er omfattet af de ovenstående affaldstyper, og som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som dagrenovation 2. Dagrenovation, bioaffald ( Grønt affald ) Ved dagrenovation bioaffald forstås eksempelvis: affald fra grønsager og frugt brød- og kagerester rester fra kød, fisk og pålæg ris og spaghetti kaffegrums og teblade inkl. filter mælkeprodukter og osterester køkkenrulle, og andet aftørringspapir blomster uden potte 2. Vegetabilsk affald til hjemmekompostering (sommerhuse og landområder) Ved vegetabilsk affald til hjemmekompostering forstås eksempelvis: affald fra grønsager blomster frugt kaffegrums og teblade inkl. filter kartoffelskræller og andre skræller skaller, f.eks. fra nødder Affaldsfraktioner, der ikke er omfattet: Kogte og stegte grøntsager/frugt, brød- og kagerester, sovs, fedt. Rester af kød, fisk og pålæg.

20 3. Flasker og glas Herved forstås alle typer tomme glasflasker og husholdningsglas. Affaldsfraktioner, der ikke er omfattet: Porcelæn, keramik, hærdet glas, spejlglas, vinduesglas, el-pærer, lysstofrør, metal, plastlåg, hvide (ikke gennemsigtige) flasker, urene eller fyldte flasker og glas. 4. Papir Herved forstås: dagblade distriktsblade uge- og månedsblade, herunder fag- og medlemsblade adresseløse tryksager adresserede forsendelser telefonbøger Affaldsfraktioner, der ikke er omfattet: Karton, pap, plastbelagte papirvarer (f.eks. mælkekartoner), ringbind, indbundne bøger, selvkopierende papir samt tilsmudsede papirvarer. 5. Pap Ved papaffald forstås eksempelvis: papemballager (kasser til havregryn, karton omkring tandpastatuber) bølgepap karton papkasser Affaldsfraktioner der ikke er omfattet: Pizzabakker der er tilsmudset 6. Plastemballager Ved plastemballager forstås eksempelvis: Plastflasker til drikkevarer Øvrige plastflasker og -dunke Bøtter og spande af plast Plastkasser Affaldsfraktioner, der ikke er omfattet: Plastemballager med indhold af alle former for farligt affald, plastemballager, der ikke er rene. 7. Metalemballager Ved metalemballager forstås eksempelvis: øl- og sodavandsdåser konservesdåser af aluminium og hvidblik Affaldsfraktioner, der ikke er omfattet: Metalemballager med indhold af alle former for farligt affald. sprayflasker, og metalemballager, der ikke er rene

21 8. Haveaffald Ved haveaffald forstås eksempelvis: grene, buske og stauder afklippet græs og blade ukrudt Stød og rødder 9. Storskrald Ved storskrald forstås eksempelvis: møbler/indbo madrasser sanitet imprægneret træ, der ikke er behandlet med arsen og kreosot jern/metal affald af elektrisk og elektronisk udstyr 10. PVC affald PVC affald opdeles i 2 grupper, genanvendeligt og ikke genanvendeligt. Nedenfor ses eksempler på OVC affald i de 2 grupper. Ikke genanvendeligt PVC, herunder: o vinylgulve og vinylvægs beklædning o bløde paneler og fodlister o persienner o havebassiner og havebassinfolier o badebolde, badedyr, svømmevinger o.lign. o haveslanger, trykluftslanger o.lign. o græsplænekanter og plastbelagte trådhegn o skriveunderlag, dækservietter og kontorstoleunderlag o tagfolier o ventilationsslanger o kunstlæder fra møbler og bruseforhæng o regntøj og gummistøvler o telte og teltbunde o måtter og måttebagsider o kufferter, rygsække og tasker o vugge- og sengeunderlag, vandsenge og puslepuder o kabler og ledninger, hvor metalindholdet ikke genvindes o altankasser og blomsterkasser o kælke o toiletsæder, toiletcisterner, tætningslister o grammofonplader o cadmiumholdige produkter og blyholdige byggeprodukter o frasorterede ikke genanvendelsesegnede produkter (se nedennævnte under genanvendeligt PVC) Genanvendeligt PVC, herunder: o rør o tagrender og nedløbsrør o døre og vinduer med rammer, ovenlysvinduer samt hårde fejelister og paneler o tagplader, herunder trapezplader o elektrikerrør og kabelbakker

22 11. Imprægneret træ. Imprægneret træ findes ofte som: Plankeværk og hegnspæle Træ fra udhuse og carporte Udvendige døre og vinduer Taginddækninger Træfliser. Sandkasser og andet træ fra lejepladser. Træ der er beskyttet med træbeskyttelse Kreosotbehandlet (tjærebehandlet) træ, f.eks. gamle jernbanesveller, telefonpæle og bundgarnspæle. 12. WEEE affald Elektrisk og elektronisk udstyr Ved elektrisk og elektronisk udstyr forstås i hovedsagen alle produkter, som virker ved elektrisk strøm i form af batterier og / eller ledning. Elektrisk og elektronisk udstyr skal sorteres i følgende 5 fraktioner: 1. Store husholdningsapparater og salgsautomater Eksempler: Køleskabe, frysere, vaskemaskiner, elkomfurer, mikrobølgeovne, el radiatorer, ventilatorer og klimaanlæg, salgsautomater til varme og kolde drikke m.v., pengeautomater 2. Små husholdningsapparater, elektrisk og elektronisk værktøj, legetøj og fritids og sportsudstyr, medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter) samt overvågnings- og reguleringsinstrumenter Eksempler: Støvsugere, strygejern, brødristere, frituregryder, kaffemaskiner, elektriske knive, hårtørrere, elektriske tandbørster, barbermaskiner, massageapparater, ure, vægte, boremaskiner, symaskiner, svejseværktøj, græsslåmaskiner, elektriske tog og racerbaner, spillekonsoller, cykelcomputere, sportsudstyr med elektriske eller elektroniske komponenter, røgdetektorer, varmeregulatorer, termostater. 3. It- og teleudstyr Eksempler: Computere, printere, kopimaskiner, elektriske skrivemaskiner, lommeregnere, telefaxapparater, telefoner og telefonsvarere. 4. Forbrugerudstyr Eksempler: Radio- og TV-apparater, videokameraer og -båndoptagere, DVD-, CD- og MP3- afspillere, forstærkere, elektriske musikinstrumenter. 5. Belysningsudstyr Eksempler: Lysstofrør, kompaktlysstofrør, metalhalogenlamper, tryknatriumlamper. 13. Farligt affald Ved farligt affald forstås affald bestående af eksempelvis: spraydåser med restindhold

23 maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler olie, fedt og benzinprodukter fotokemikalier vaske- og rengøringsmidler, herunder afløbsrens, afkalkningsmidler ovnrens og lignende syrer terpentin, acetone og lignende opløsningsmidler medicin og emballager med medicinrester lavenergipærer, kviksølvtermometre og andet kviksølvholdigt affald basisk affald batterier, alle typer batterier skal afleveres på genbrugsstationen, til forhandlere eller i en af de opstillede beholdere. Akkumulatorer til biler skal afleveres på genbrugsstationen eller på et værksted mineraluld (håndteres som storskrald) imprægneret træ i form af kreosot- og arsenbehandlet træ (håndteres som storskrald) 14. Bygge- og anlægsaffald Ved opførsel, ombygninger og nedrivning af bygninger og bygningsdele opstår der altid affald. Affaldet skal altid kildesorteres, hvis det kan lade sig gøre. Farligt affald såsom asbestholdigt affald, PCB-holdigt affald og termoruder skal altid udsorteres. Andet udsorteret affald kan være: Natursten, som granit og flint Uglaseret tegl (mur og tagsten) Beton Jern og metal Gips Stenuld Jord Asfalt Pap Plast Træ Glas Asbest kan findes i mange produkter: Tagbelægninger (eternittage) Beklædningsplader både indendørs og udendørs (eternitplader) Loft og vægplader Vinyl Støbegulve Puds Fliseklæbemidler Spartel- og fugemasser Rør- og beholderisolering Luftkanaler. I 1972 blev det forbudt at isolere med asbest. I 1980 blev asbest forbudt i de fleste materialer, bortset fra tagplader og friktionsbelægninger (bremseklodser). Efter 1986 bliver der næsten ikke produceret tagplader med asbest.

24 Tagplader har et nr. med 5 til 10 cifre. Er første cifre 4 eller 5 er pladerne uden asbest. Er nr. 0 eller 1 er pladerne med asbest. 15. Andet affald Ved andet affald forstås eksempelvis: flydende affald person- og varebiler personbildæk affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der ikke er omfattet af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Andet affald, ud over ovenstående, bortskaffes efter anvisninger fra Halsnæs Kommune

25 Bilag 2 til regulativ for husholdningsaffald i Halsnæs Kommune 1. Grundlag og område Ordensreglement for genbrugsstationerne i Frederiksværk og Hundested 1.1. Genbrugsstationerne i Halsnæs Kommune kan bruges af private borgere og sommerhusejere fra Vestforbrændings oplandskommuner, samt af virksomheder, hvis de er tilmeldt Vestforbrændings tilmeldeordning for genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. Besøgende kan benytte genbrugsstationerne, såfremt de følger personalets anvisninger og kontrol Brugere af genbrugsstationerne kan aflevere affald tilført i køretøjer med en tilladt totalvægt på op til og med kg ikke medregnet en eventuel trailer Virksomheder må højst aflevere 200 kg olie- og kemikalieaffald pr. år. For hver gang en virksomhed afleverer farligt affald, skal der udstedes en kvittering Genbrugsstationen indbefatter også afdelingen for haveaffald og reglementet gælder derfor også for aflevering af haveaffald og afhentning af færdig kompost Genbrugsstationen indbefatter også Genbrugshuset, der er et rum hvor borgerne kan aflevere direkte genbrugelige effekter, som andre kan tage med hjem. 2. Affaldsmodtagelse og sortering 2.1. På genbrugsstationerne kan afleveres affald og genanvendelige materialer, dog ikke: Dagrenovation (køkken/madaffald) og andet let fordærveligt affald Radioaktivt affald og eksplosiver Støvende asbest Decideret produktionsaffald fra fremstillingsvirksomheder 2.2. Der må kun foretages manuel aflæsning Er affaldet emballeret i sække, må der kun anvendes klare plastsække, så indholdet i sækken er synligt for personalet Hvis affaldet ligger i ikke gennemsigtige sække, kan personalet afvise affaldet, før affaldet lægges op i den rette container Affaldet skal sorteres i de fraktioner, som fremgår af skiltningen ved båse eller container Det er ikke tilladt at placere affald uden for båsene eller containerne. Spildt affald skal fejes op af brugeren Farligt affald skal afleveres til personalet i forsvarligt lukket emballage med oplysning om indhold.

26 2.8. I tilfælde af tvivl om korrekt sortering skal brugeren kontakte personalet. Personalet afgør, hvad der er korrekt sortering Brugeren hæfter for alle omkostninger i forbindelse med afhjælpning af skader som følge af fejlagtig aflæsning på eget initiativ. Herunder bøder for fejlsorteret læs hos modtageranlæg. 3. Færdsel og ophold 3.1. Biler skal parkeres, så de ikke er til unødig gene for trafikken på pladsen, og motoren skal stoppes under aflæsning. Personalet er berettiget til at anvise trafikken på pladsen Det er ikke tilladt at tage ophold på pladsen i længere tid end nødvendigt for aflæsning af medbragt affald Det er ikke tilladt at fjerne genstande fra containerne eller genbrugsstationen. Kun genstande fra genbrugshuset må fjernes Børn må kun komme på pladsen ifølge med voksen pga. trafik og farlige maskiner Det er ikke tilladt at opholde sig på pladsen uden for åbningstid Enhver der kommer på genbrugsstationen er pligtig til at rette sig efter personalets instrukser og anvisninger Personalet er berettiget til at bortvise personer fra pladsen som overtræder nærværende ordensreglement. 4. Genbrugshuset På genbrugsstationerne er der et rum, hvor man kan aflevere genstande, som andre kan genbruge. På Hundested Genbrugsstation kan man kun afleverer genstande. Tingene bliver så sorteret og brugt til loppemarked af en organisation i Halsnæs Kommune. Her gælder nedenstående punkter 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 og 4.9. I Frederiksværk kan man aflevere og hente genstande. For denne ordning gælder specielt: 4.1. Henstillede effekter skal være egnede til genbrug 4.2. Personalet er berettiget til, at afgøre hvad der er egnet til genbrug Poser og kasser skal tømmes Effekter skal afleveres, så en vis orden fremstår Hvis rummet er fyldt, skal personalet vurdere, hvad der skal kasseres Der må ikke opstå situationer, hvor brugerne føler sig presset til at afgive effekter til genbrugsbygningen Det er ikke tilladt at hente effekter fra bygningen med henblik på videresalg 4.8. Ophold i længere varighed i genbrugsbygningen er ikke tilladt (max. 15 minutter) 4.9. Der må ikke stilles effekter uden for bygningen 5. Haveaffald 5.1. På genbrugsstationerne er der specielle områder, hvor der modtages komposterbart haveaffald Emballage og ikke komposterbart materialer skal fjernes ved aflevering Jord og sten er ikke komposterbart haveaffald og skal afleveres i container til dette Trærødder og stød placeres i et område for sig.

27 5.5. Hvis lager haves ligger der bunker med færdig kompost og flis til fri afbenyttelse. 6. lovhjemmel I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om affald, og Bekendtgørelse nr. 511 af den 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv. samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger 16 og 18, kan overtrædelser medføre bortvisning, politianmeldelse og bødestraf. Genbrugsstationerne drives af Halsnæs Forsyning i samarbejde med Vestforbrænding. Dette ordensreglement er en del af de kommunale regulativer for henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald. Vedtaget af Byrådet den. 25. december 2014 og godkendt at Politimesteren den xxxx

Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner.

Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner. Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner. 1. Dagrenovation, restaffald Ved dagrenovation forstås eksempelvis: vegetabilsk affald, som ikke hjemmekomposteres

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-07-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederiksberg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald Forslag til regulativ for husholdningsaffald Indholdsfortegnelse I. Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Hillerød Kommune. Vedtaget af Hillerød Byråd d. 30. maj 2007

Regulativ for husholdningsaffald i Hillerød Kommune. Vedtaget af Hillerød Byråd d. 30. maj 2007 Regulativ for husholdningsaffald i Hillerød Kommune Vedtaget af Hillerød Byråd d. 30. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Regulativets område...3 4 Definitioner...4 5 Borgernes

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 02-07-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE GENEREL DEL... 3 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 ORDNINGER... 6 5 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 6 7 GEBYRER... 7 8 KLAGE

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald W eb ud ga ve Gældende fra 4. juni 2014 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 16-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2014 Forslag til regulativ for husholdningsaffald Miljø Esbjerg Kommune 18-06-2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

REGULATIV FOR PVC AFFALD I MORSØ KOMMUNE

REGULATIV FOR PVC AFFALD I MORSØ KOMMUNE REGULATIV FOR PVC AFFALD I MORSØ KOMMUNE MORSØ KOMMUNE JUNI 2001 1. FORMÅL: Dette regulativ skal sikre, at der sker en forøget indsamling og sortering af PVC-affald forøgelse af mængden af PVC-affald,

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune August 2009 Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune Indholdsfortegnelse side 1. Formål... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Regulativets område... 2 4. Definitioner... 2 5. Borgernes og grundejernes

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016 Regulativ for husholdningsaffald April 2016 Indhold I Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage m.v. 10

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Ikrafttrådt 1. januar 2012 1 I Generel del...3 1 Formål m.v...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Registrering af udenlandske virksomheder...3 5 Gebyrer...4

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune. 1 af 37

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune. 1 af 37 Regulativ for husholdningsaffald i Halsnæs Kommune Halsnæs februar 2011 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder 8 6 Tilsyn 9

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere